/1 gim 1932-33.djvu

			[ 


3 


 

 
 

 
 
I 811t3. [; 

 
 
lil SPRAWOZDANIE lil 
lil lil 

 
 

 DYREKCJI lil 

 
 

 
 

 PANSTWOWEOO OIMNAZJUM Ii] 

 lil 
;] 1M. MARSZAI:.KA JOZEF A PII:.SUDSKIEGO I 

 
 
lil w STRYJU 
 

 
 

 
 
iii ZA ROK SZKOLNY Ii] 

 
 
[I 1932133. I 

 
 

 
 

 

 g
 
II

II r.... l 
[iJ I!::
 ,IE( I!i 

 .... \1.. Ow\€'. 
 

 
 

 
 
iii 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1 9 3 3 
 

 Nf\Kt.f\DEM KOt.f\ RODZICIELSKIEGO. 
 

 
 
 r 


SPRAWOZDANIE 


..,........-:-1(,.... 


DYREKCJI 
Lc ,,,,,*,' :
-; 
P ANSTW'OWEGO"'
 OIMNAZJUM 


1M. MARSZAt.KA JOZEF A PIl.SUDSKIEGO 


w STRYJU 


ZA ROK SZKOLNY 


1932133. 


fjffi1
 


 


\13LIOT'


, 
/ 
 NABCUCmLSrl. ..... 
, I, GIMNA::JUM PtlNSTW
' 
im. 1>'5. ST. "Ot.JARSKIEGO) 
'
 
SSZOVll\€-../ 


1 933 
Nf\Kt.f\DEM KOt.f\ RODZICIELSKIEGO. Czctonkami drukarni JOzefa sobia w Stryju, ui. PotockiegO 3. I. 


Sklad grona nauczycielskiego. 


a) Dyrektor zakladu: 
1. Wilk Piotr, dyrektor, 


b) Profesorowie i nauczyciele etatowi: 
2. Bilyk Michal, profesor, opiekun klasy Vc, uczyl j. 
lac. w kl. Va 5 , Vc 5 , j. grec. w kl. Va 5 , VC5; tygo- 
dniowo godzin 20 
3. Chowanski franciszek, nauczyciel, opiekun kI. Va, 
zawiadowca bibljoteki polskiej uczni6w dla klas nii- 
szych, UC7.yl j. niem. w kl. lIa 4 , lIIa 4 , IVc s , Vas, 
Vlla 3 , Vllle s ' hist. w kl. Vas, tygodniowo godzin 23 
4. forostyna Eugenjusz, profesor, uczyl hist. w kl. 
IVa 3 , IVb s ; tygodniowo godzin 6 
5, Jackiewicz Jan, nauczyciel, opiekun kl. IVb, uczyl 
j. pol. w kI. IVa s , IVb s , VC s ' j. niem. w kl. IIc 4 , 
Illes; tygodniowo godzin 16 
6. Jarosch J6zef, profesor, opiekun klasy Vila, zawia- 
dowca bibljoteki naucz. i gabinetu archeologicznego, 
uczyl j. lac. w kl. lIIa 4 , Vla 5 , Vlla 5 ,: Vllla 4 ; tygodniowo 
godzin 18 
7. Jougan Wladyslaw,nauczyciel, nie byl zatrudniony. 
8. Kokolski Mikolaj, nauczyciel, opiekun kL IIc, za- 
wiadowca gabinetu przyr. (oddz. utrakw.), uczyt 
j. rus. w kl. lIIa 2 , j. niem. w kI. IIb4J przyr. w kl. 
lies, IIIc 6 , Vlb 4 . ch6r cerk. 2 ; tygod. godzin 21 
9. Kozak Wlodzimierz, profesor, opiekun klasy Vllc, 
zawiadowca bibljoteki nauczycielskiej (oddz. utrakw), 
uczyl j. lac. w kl. Vlla 5 , Vl1e 5 , j. grec. w kl. Vb s . 
Vllc5; tygodniowo godzin 20 -4- 


10. Krynicki Jan, nauczyciel, uczyl gimn. w kl. IVa". 
V a2, Vb2, Vla 2 , Vlla2, Vllb2, Vllla2, Vlllb2; tyg. godzin 16 
11. Ks. Kulinowski Jan, profesor, uczyl od 11 paidzier- 
nika 1932 r. do konca roku szkolnego reI. rzym.-kat. 
w kl. lIab 4 , lllab.. IVab 2 , Vab 4 , Vla2, Vllab2, Vlllab2; 
tygodniowo godzin 20 
12. Lehrner Eljasz, prof., nie byl zatrudniony. 
13. Ks. Martynkow Jozef, profesor, uczyl reI. gr.-kat. 
w kl. I l.-Vlll 14 , j. rus. w kl. lIa2, IIb2; tyg. godzin 18 
14. Ks. Mazierski Roman, nauczyc:iel, uczyl od poczCjtku 
roku szkolnego do 10 paidzieroika 1932 r. reI. 
rzym.-kat. w kl. lIab4, llIab., IVab2, Vab4. Vla2, Vllab 2 , 
VlIlab2; tygodniowo godzin 20 
15. Mazurkiewicz Karol, nauczyciel, opiekun kL lila, 
uczyl rys. w kl. lIabc 12 , lllabc 6 ; tygodniowo godzin 18 
16. Michalski Wladyslaw, nauczyciel, opiekun kl. lib, 
uczyl od poczCjtku roku szkolnego do 14 listopada 
1932 r. j. pol. w kl. lIa 4 , lib., IIc 4 , ilia., IIIb., IlIc 4 ; 
tygodniowo godzin 24 j od 15 listopada do korica 
roku szkolnego j. pol. w kl. lIa 4 , Ilb 4 , llla.. lllb4, 111::: 4 ; 
tygodniowo godzm 20 
17. Nazarkiewicz Mateusz, nauczyciel, opiekun kl. Vlb, 
uczyl j. lac. w kl. Vb 5 , Vla 5 , VlIb 5 , VIlIc., j. grec. 
w kl. Vlb 4 ; tygodniowo godzin 23 
18. Neff Marjan, nauczyciel, opiekun kl. Villa, general!lY 
wychowawca klas, pomieszczonych w budynku 
Ruskiej Bursy, uczyl od poczCjtku roku szkolnego 
do 14 listopada 1932 r. j. lac. w kl. lIa 2 , IIb2, IIlb4, 
IVb5, VllIa 4 ; mat. w kl. IIb s ; tygodniowo godzin 20; 
od 15 listopada 1932 r. do konca roku szkolnego 
j. lac. w kl. IVb 5 , Vllla 4 , mat. w kl. IIb s ; tyg. godzin 12 
19. Omelkowicz Piotr, profesor, od poczCjtku roku 
szkolnego do 14 listopada 1932 r. inwigilator oddzia- 
low utrakwistycznych, _ uczyl od poczCjtku roku szk. 
do 14 listopada 1932 r. j. rus. w kl. IIcB, j. lac. -5- 


w kl. IIIc 4 , Vlb o ' j.. gr. w kl. V1l1c 4 ; tygodniowo go- 
dzin 16; od 15 listopada 1932 r. do koIica roku 
szkolnego j. rusk. w kl. lIab., IIc3, j. lac. w kl. IIlc 4 , 
Vlb o ' j. grec. w kl. VIlIc.; tygodniowo godzin 20 
20. Prawur Bazyli, nauczyciel, uczyl gimn. w kl. lIab 6 , 
IIc 2 , lIIabc 6 , IVbc., V c 2 , Vln2, Vllc2, Vllle2; tygodnio- 
wo godzin 26 
21. Ptasiewicz Jan, profesor, uczyl od 15listopClda 1933 r. 
do konca roku szkolnego j. pol. w kl. lie., j. lac. 
w kl. lIab 4 , IIIb., mat. w kl. lIac 6 ; tygodniowo godzin 18 
22. Resport Abraham, profesor, zawiadowca gabinetu 
i pracowni biologicznej, uczyl od poczqtku roku 
szkolnego do 30 wrzesnia 1932 r. przyr. w kl. Ila., 
IlIa g , Vias, mat. w kl. lIa2; tyg. godzin 20; od 11X 1932 r. 
do 141XI1932 r. przyr. w kl. lIa., lIIa9, Vias; mat. w kl. lIaa; 
tyg. godzin 21; od 151XI 1932 r. do konca roku szk. 
przyr. w kl. !la., IlIa g , VIas, tygodniowo godzin 18 
23. Rornanyszyn Teodor, nauczyciel, opiekun kl. VII Ie, 
uczyl mat. w kl. VCa, Vlb2, Vile" VUIe2, fiz. w kl. Vllc 4 , 
VlIIb., VIlIc.; tygodniowo godzin 21 
24. Dr. Seinfeld Joel, profesor, opiekun kl. Via, uczyl 
j. niem. w kl. IIIb 4 , Vea, Vlab 6 , Vlllab 6 ; tyg. godzin 19 
. 25. Sitnikiewicz Jozef, Muczyciel, opiekun kl. iVa, 
kierownik hufca szkolnego, uezyl j. lac. w kl. IVa o , 
j: grec. w kl. IVas, VUb o ' Villb., huf..; tyg. godzin 23 
26. Srnagala Jan, nauczy
lel, opiekun kl. Vb, uczyl 
hist. w kl. IIbc 4 , IVca, Vb g , Ve g , Vlba, geogr. w kl. 
Vb c.; tygodniowo godzin 20 
27. Smolana Apolinary, nauezyciel, kierownik i dyrygent 
orkiestry, uczyl od 1 wrzesnia 1932 r. do 30 
wrzesnia 1932 r. mat. w kl. IIc 2 , ilia beg, IVabc g , Vba; 
tygodniowo godzin 23; od 1 paidziernika 1932 r. do 
14 listopada 1932 r. ml'lt. w kl. lle g , lIIabc g , IVabc g , 
Vb 3 ; tygodniowo godzin 24; od 15 listopada 1932 r. 
do konca roku szkolnego mat. w kl. I1labc g . IVabc g , 
Vb3; tygodniowo godzin 21 -6- 


28. Sobol Stefan, nauczyciel, opiekun kl. Vllb, zawia- 
dowca gabinetu i pracowni fiz., uczyl fiz. w kl. Vllab B , 
Villa., mat. w kl. Va3, Vla2, Vila., Vlllab.; tygodn. 
godz n 25 
29. Soltys Bohdan, nauczyciel, opiekun kl. 1I1c, zawia- 
dowca gab. geogr. - hist. (oddz. utrakw.), uczyl 
hist. w kl JIbe., IVc s , Vb 3 , Vc 3 , Vlb3, geog. w kl. Vbc.; 
tygodniowo godzin 20 
30. Dr. Stabryla Wladyslaw, nauczyciel, uczyl od 16 
stycznia 1933 r. do konca roku szkolnego j. pol. 
,w kl. Va3, Vila., Vllb., Vllla3, Vlllb3, Vllb; tygodniowo 
godzin 20 
31. Dr. Strilciw Mikolaj, profesor, opiekun kl. Vlllb, 
uczyl j. lac. w kl. VIII b., j. niem. w kl. IVa., iVb, 
Vb3, Vllbc6; tygodniowo godzin 21 
32. Szczudlowski Jozef, profesor, opiekun kl. IIIb, 
uczyr przyr. w kl. lib., IIlb g , prop. fil. w kl. Vlllabc9; 
tygodniowo godzin 22 
33. Tauber Izak, nauczyciel, uczyl reI. moji. w kl. 
II-VIII; tygodniowo godzin 14 
34. Weisblum Jozef, profesor, uczyl od poczCjtku roku 
szkolnego do 30 wrzesnia 1932 r. j. pol. w kl. Va3, 
Vla3, Vila, Vlllabc6; tygodniowo godzin 16; od 
1 paidziernika 1932 r. do 30 listopada 1932 r.' 
j. pol. w kl. Vas, Vila., Vlllabc9; tygod. godzin 16 
35. Werhanowski Adam, nauczyciel, uczyl j. pol. w kl. 
IVC3, j. lac. w kl. 11c2, IVc.. j. grec. w kl. iVbc 1o , 
j. rus. w kl. IIIb 2 ; tygodniowo godzin 21 
36. Wojciechowski Antoni, profesor, opiekun kl. lie, 
zawiadowca gabinetu geog.-hist. (oddzialy polskie), 
kurator Zwiqzku Gmin Klasowych, uczyl hist. w kl. 
lIa2' Vla3, Vllabcg, Vlllabc g ; tygodniowo godzin 23 
37. Zaleski Tadeusz, profesor, opiekun kl. IVc, uczyr 
j. rus. w kl. Illes, IVc3, VC3, Vlb3, Vllc3, Vlllc s ; tyg. godi. 18 - 7 


38 Z
dlowna Czeslawa, nauczycielka, uczyla spiewu 
w kl. lIabca, lIIabca, ch6r 7; tygodniowo godzin 13 


c) Nauczyciele kontraktowi: 
39. Czekanski Adam, naucz. kontr., zawiadowca bibl. 
polskiej uczni6w klas wyiszych, uczyl od 1 pai- 
dziernika 1932 r. do 30 listopada 1932 r. j. pol. 
w kl. Vb3, Vlab 6 , VIIbc s , tygodniowo godzin 17; 
od 1 grudnia 1932 r. do 22 stycznia 1933 r. j. pol. 
w kl. Vab 6 , Vlab., Vllbc s ; tygodniowo godzin 20; 
od 23 stycznia 1933 r. do konca roku szkolnego 
j. pol. w kl. Vb3. Vla3' Vlb 3 , V11c 4 ; tyg. godzin 13 


d) Praktykanci: 
40. Bandrowski Emiljan, kand. stanu naucz., hospitowal 
lekcje geografji naucz. Bohdana Soltysa w kl. Baa, 
IIlc a , IVa., Va2. 
41. Hirschhorn Kowe, kand. stanu naucz., hospitowal 
lekcje naucz. Stefana Sobola: mat. w kl. Va a . Vla 2 . 
VIla., fiz. w kl. Villa.. 
42. Koszalkowski Zygmunt, kand. stanu naucz., hospi- 
towal ad 30 stycznia 1933 r. do konca roku szkol- 
nego lekcje historji prof. f\ntoniego Wojciechow- 
skiego w kl. II a., Vla a , VIIa 3 . 
43. Lande Bronia, kand. stanu naucz., hospitowala od 
poczqtku roku szkolnego do 30 wrzesnia 1932 r. 
i od 1 stycznia 1933,r. do konca roku szkolnego 
lekcje prof. J6zefa Jaroscha: j. lac. w kl. ilia . 
j. grec. w kl. Vla 5 , 
44. Tesluk Bazyli, kand. stanu naucz.. hospitowal od 
17 listopada 1932 r. do konca roku szkolnego lek- 
cje historji prof. f\ntoniego Wojciechawskiego w kl. 
VIIb 3 , Vllca, VIII Ca. 
45. Wajcowiczowna Janina, kand. stanu naucz., hospi- 
towala lekcje historji prof. f\ntoniego Wojciechow- 
skiego w kl. lIa., Vla3, Vlla3. -8- 


e) Sekretarz Dyrekcji: 
46. Szpetkowska Zofja, sekretarka Dyrekcji. 


f) Lekarz szkolny: 
47. Rawski Alfred, doktor medycyny, lekarz kontr. 
zakladu. 


g) Nauczyciele przedmiot6w nadobowi
zkowych: 
1. Resport Abraham, profesor, udzielal nauki Espe- 
ranta, 1 godi. tygodniowo. 
2. Dr. Seinfeld Joel, profesor, udzielal nCluki steno- 
grafji 2 godi. tygodniowo. 
3. Soltys BOhdan, nauczyciel, udzielal nauki j. wlo- 
skiego 2 godi. tygodniowo. 
4. Dr. StriIciw Mikolaj, profesor, udzielal nauk1 
j. francuskiego 2 godz. tygodniowo. 
5. Smolana Apolinary, nauczyciel, udzielal nauki mu- 
zyki 4 godi. tygodniowo. 
6. Mazurkiewicz Karol, nauczyciel, prowadzil kurs 
introligatorski. 


Zmiany i ruch w gronie naucz. 


a) Przybyli do grona:, 
1. Czekanski Adam, zatrudniony jako nauczyciel kon- 
traktowy tut. zakladu rozp. K. O. S. L. z 21/9 1932 
Nr. B. P. 23720/32. 
2. Koszalkowski Zygmunt, przydzielony do tutejszego 
zakladu dla odbycia praktyki przedegzaminowej 
rozp. 1-(. O. S. L. z dnia 9 grudnia 1932 r. Nr. II - 
21063/32. 
3. Ks. Kulinowski Jan, profesor Panstw. Gimnazjum II 
w Stryju, przeniesiony w tym samym charakterze 
do tutejszego zakladu rozp. K. O. S. L. z sierpnia -9- 


1932 :-. NQ B. P. 19.402/32. 
4. Dr. Stabryla Wladyslaw, kontr., ,< 
- . 


- 21 -- 


Do wyrobienia zmyslu art. przyczynialo sic;: k61ko dramat. 
K61ko dramatyczne. 
K61ko dramatyczne powstalo i funkcjonowalo jako sekcja 
Czytelni tutejszego zakladu pod kierownictwem prof. ft. Wer- 
hanowskiego. Celem jego bylo obudzenie wsr6d mlodzieiy 
zainteresowania sic;: sztukCj dramatycznq. 
W dniu 10 11 1932 r. wystawiono na scenie w sali So- 
kola "Spelnione ojc6w sny" Leona Zypowskiego, 
Dekoracje artystyczne zostaty wykonane przez prof. 
.). Smagalc;:. 
W dniu 8j3 1933 r. wystawiono na scenie w sali Sokola 
"Reprezentant domu Muller i Sp6lka" Koziebrodzkiego. 
W dniu 19/3 1933 r. z okazji lmlenin Pana Marszalka 
J6zefa Pilsudskiego k61ko odegralo w sali Sokola drugi akt 
z "Wic;:inia Magdeburga". 
Zywe zainteresowanie rozbudzily wsr6d mlodziezy" 
zwlaszcza mlodszej - samodzielne pr6by przedstawien p:Jd- 
jc;:te przez uczni6w kl. Ilia i IIlb. 
Uczniowie kl. ilia odegrali w sali gimnastycznej w rocz- 
nicc;: powstania listopadowego "Noc w Belwederze". Odegra- 
nie utworu wypadlo doskona!e dzic;:ki pracy p. Janiny Wajco- 
cowicz6wny. kt6ra nie szczc;:dzila trudu j czasu. 
Uczniowie kl. Illb odegrali w sali gimnastycznej "Jaseika" 
Wolanczyka, oraz przygotowali samodzie!nie i odegra!i w sali 
klasowej komedyjkc;: p.t. "Wesoly wiecz6r". Reiyserja spoczy- 
wala' w r
ku wytrawnego znawcy, prof. ft. Werhanowskiego. 
K61ko dramatyczne uddzial6w utrakwisfycznych, pozosta- 
jCjce pod kiewnictwem prof. Bohdana Saltysa, odegra!o 4/2 
1933 r. w sali "Domu Narodnego" komedjc;: w 3 aktach 
Hrinczenki p. 1. "Chmury". 
Nadto kilka razy w ciqgu rOKU szkolnego wyjeidzala 
rnlodziez ,zakladu na przedstawienia do teatru we Lwowie. 
Spiew. 
Zorganizowane byly trzy ch6ry: w oddzialach polskich 
starszej mlodzieiy i mlodszej mlodzieiy, w oddzialach 
utrakwistycznych starszej miodzieiy. 


-. '" 


, " 
r.I._ 
.-("....- 


:,..;- . . - 22- 


Spiewano cz
sto na Mszy sw. w niedzieIe i swi
ta 
w czasie r6inych uroczystosci szkolnych i panstwowych. 


Orkiestra. 


Orkiestra szkoIna, kt6ra powstala w r. 1929 z inicjatywy 
dyrektora zakladu, rozwijala sit:: w daIszym ciCjgu bardzo 
pomyslnie. 
Orkiestra dt::ta, pozostajCjca pod opiekCj prof. Smolany 
j utrzymywana przez Kolo Rodzicielskie, liczyla w swej obsa- 
dzie 30 czlonk6w starszych i 6 mlodszych. Odbywala pr6by 
dwa razy na tydzien pod kierownictwem p. f\lojzego Reicherta. 
Brala udzial nietylko we wszystkich uroczystosciach zakladu, 
ale r6wniez w wazniejszych uroczystosciach, obchodzonych 
przez spoleczenstwo stryjskie. Wychodzila wtedy na miasto, 
grajCjc pobudki i marsze. Kilka razy grala na ch6rze w koscie- 
Ie parafjalnym podczas nabozenstwa szkolnego. 
Opr6cz orkiestry d
tej posiada zaklad r6wniei orkiestrt:: 
smyczkowCj, kt6ra wystt::powala okolicznosciowo, przyczynia- 
jCjc sj
 swemi produkcjami douswietnienia wszystkich uro- 
czystosci szkolnych. Wsr6d niej powstala mysl urzCjdzenia 
wieczoru rnuzycznego, jaki sit:: odbyl 8/3 1933 r. w sali So kola. 
Przy poparciu Dyrekcji skompletowano instrumenty 
szkolne oraz oibljotekt:: nut. 


e) Wychowanie fizyczne. 


1. Cwiczenia cielesne calej mlodziezy. 


W usilnej trosce ° naleiyte wychowanie religijno-moralne, 
umyslowe, narodowe i spoleczne mlodziezy, nie pominCjI za- 
klad nasz - pomny zdania, ie "mens sana in corpore sano" 
- r6wniei i wychowania fizycznego, zwlaszcza wobec stano- 
wczego zwrotu w ostatnim lat dziesiCjtku w zrozumieniu po- 
jt:: cia i znaczenia wychowania fizycznego, kt6re stalo sit:: dzis 
jednym z najwainiejszych czynnik6w w og61nem wychowaniu 
mlodego pokolenia. -: 


- 23- 


Srodkami, jakiemi poslugiwal si
 zaklad w wychowaniu 
fizycznem, byly: 
a) Metodyczne lekcje gimnastyki, gry ruchowe i spor- 
towe, sporty letnie i zimowe, lekkoatletyka oraz wycieczki 
turystyczne, 
b) Druiyna harcerska, 
c) Przysposobienie Wojskowe, 
d) Gimnastyka, gry, sporty, lekko-atletyka, wycieczki. 
Lekcje metodyczne, obowiqzkowe w wymiarze dw6ch 
godzin tygodniowo dla kaidego oddzialu, odbywaly si
 
,. w dw6ch salach gimnastycznych, w dni zas cieple i pogo- 
dne na obszernem boisku szkolnem oddzial6w utrakwist. 
Gry ruchowe i sportowe - pomimo skreslenia przez 
J Kuratorjum O. S. L. z programu obowiqzkowych zaj
c szkol- 
',,". nych - odbywaly si
 nadobowiqzkowo codziennie w godzi- 
.

., nach popoludniowych w wymiarze okolo 12 godzin tygodn. 
Ulubionemi i najch
tniej uprawianemi przez uczmow 

- grami byly : pilka siatkowa, koszykowa, r
czna i palant. 
. Wcelu wciqgni
cia og61u mlodzieiy do pracy nad wy- 
chowaniem i rozwojem fizycznym rozszerzono jq, zwlaszcza 
wsr6d uczni6w klas wyiszych, na szkolne "Kolo Sportowe". 
podzielone wedle gal
zi sportu na sekcje: gier sportowych, 
plywackCj, wioslarsk q , kolarsk q , tenisowCj, lekko-atletycznq, 

 narciarsk q i Iyiwiarsk q . 
Sekcja gier organizuje i przeprowadza rozgrywki mi
dzy' 
klasowe w grach druzynowych. 
LekkC! atletyk
 uprawiala mlodziez klas wyzszych po 
uprzedniem przygotowaniu zimowem w sali gimnastycznej. 
Uprawiano: biegi k:"6tko i srednio - dystansowe oraz bieg 
Z plotkami, skoki wzwyi, wdal i 0 tyczc:e, rzuty dyskiem, 
Oszczepem, granatem i kulq. 
Dla cwiczen lekko-atletycznych oraz gier sluiyl park Jor- 
dana, wzgl
dnie jedno z jego boisk. Tu dawal si
 odczllwac 
dose dotkliwie brak jakotako urzqdzonych boisk do gier, 
bieini i skoczni, a niemniej brak szatni do przechowywania - 24- 


ubrania cwiczCjcych oraz sprz
tu cwiczebnego. 
Sporty letnie i zimowe z wszystkiemi gal
ziami, mozli- 
wemi w obecnych warunkach do przeprowadzenia, byly 
uwzgl
dnione. 
By mlodzie.l mogla latwiej opanowac pewn(l galqi spor- 
tu, poswi
cono dla kazdej z nich kilka tygodni na cWlczenia 
wst
pne 1. zw. such q zapraw
 jako przygotowanie do danej 
gal
zi. 
Zadaniem sportu plywackiego bylo przedewszystkiem 
oswojenie mlodziezy z wod q i nauka plywania. Plywanie jest 
pierwszym warunkiem korzystania z wartosci: Jakie kryje 
w sobie wioslarstwo i zeglarstwo. 
Sport wioslarski na rzece naszej nieuregulowanej i zmie- 
niajqcej kilka razy do roku swe koryto, nie m6g1 miec wldo- 
k6w rozwoju, a ograniczyl si
 jedyoie do sportu kajakowego, 
dla kt6rego nawet najplytsza rzeka jest dobr(l drogq. Kilku 
uczni6w posiadalo wlasne kajaki jedno i dwuosobowe. 
Sekcja kolarska posiadala charakter wybitnie krajo- 
znawczo,turystyczny dla wsp61nych wycieczek w blizsze i dal- 
sze okolice Stryji:1. 
Sekcja tenisowa rozwijala si
 pomyslnie, a jej czlon- 
kowie brali czynny udzial w dw6ch turniejach 0 mistrzostwo 
miasta Stryja, w turnieju mi
dzymiastowym Stryj-Drohobycz, 
oraz we Lwowie, zdobywaj(lc jedno z naczelnych miejsc. 
Uczen kl. VII Stern zdobyl puhar, ufundowany dla najlepsze- 
go gracza Stryja. W braku wlasnego kortu sekcja trenowala 
na kortach miejscowych towarzystw sportowych. 
Sporty zimowe, kt6re doniedawna ograniczaly si
 wy- 
Iqcznie do sportu Iyzwiarskiego w jego dawnej formie, przy- 
j
ly inny charakter przez wprowadzeni,e nardarstwa, kt6re 
na terenie naszego zakladu przyj
lo si
, zyskalo prawo oby- 
watelstwa i rozwija si
 pomyslnie. Uczniowie przeszli wyszko- 
lenie pod kierunkiem wychowawcy fizycznego, a kilku uczni6w 
odbylo kurs narciarski w Tuchli. Czlonkowie sekcji narciar- 
skiej bwli udzial w biegach narciarskich plaskich, zjazdowych 
j ,,"ztafetowych, organizowanych w Stryju i Skolem, zdobywaj(lc - 25- 


pierwsze i kilka nash:pnych miejsc. 
Poniewaz wycieczki turystyczno-krajoznawcze (piesze, ko- 
lar
kie, wioslarskie, narciarskie) SCj jednCj z najwazniejszych 
gat
zi sportu, a zarazem SCj srodkiem pedagodicznym, jedno- 
cZCjcym wartosci intelektualne z moralnemi i fizycznemi, 
a wi
c srodkiem wszechstronnym, totez poswi
cono 1m 
wi
cej uwagi. 
W miesiCjcach letnich najruchliwszCj byla sekcja kolar- 
ska, w zimie zas sekcja narciarska. Terenem wycieczek by- 
Iy blizsze i dalsze okolice Stryja oraz Karpaty, od Skolego 
az do granicy Czechoslowacji. Wycieczki odbywaly si
 pod 
opiekCj i kierunkiem wychowawcy fizycznego. 
W ciCjgu roku odbywaly sit: pr6by sprawnosci fizycznej, 
majCjce na celu zdobycie Panstwowej Odznaki Sportowej 
przez og61 uczni6w tutejszego zakladu. 1I0sc zdobytych od. 
znak jest najlepszym miernikiem wszechstronnego usporto- 
wienia mlodziezy szkolnej. 
Gabinet gimnastyczno-spottowy, stale uzupelniany i po- 
hlnCjzany, jest zaopatrzony w sprz
t do kaidej prawie gal
zi 
sportu. 
Sale gimnastyczne byly zaopatrzone 
trzebne przyrzCjdy, jak: tramy pojedyncze 
, < binki, kraty, liny, laweczki, skrzynie, konie, 
Sprz
t do gier stanowily: komplety 
szyk6wki, palanta, szczypi6rni
ka i 1. d. 


: 


we wszystkie po. 
i podw6jne, dra- 
kozly i inne. 
do siatk6wki, ko< 


- 
. 


'r 


Lekko-atIetyka: dyski, oszczepy. kule, gtanaty, tyczkl 
do skoku, kolce, plotki i inne. 
Do sport6w zimowych: wypozyczalnia Iyzew (80 par) 
i nart. 
Ze sptzt:1:u sportowego korzystala mtodziez w ciqgu roku 
szkolnego i w czasie feryj. 
Prenumerowano miesi
c:Znik "Wychowanie Fizyczhe"j 
"Higjena Ciala i sport'\ oral tygodnik "Raz" Dwa - Trzy". 
Pr6cz tego zakupiono najnowsze dziela z dziedziny wycho o 
wania fizycznego, kt6re stanowi q zawlqzek podt
Gznej bibljoo 
teki nauczycielskiej. 7, 26' - 


, :1 


.. ".'" . 

 
, 


" 2. Przysposobienie Wojskowe hufca szkotnego.. ' ' 


. 1. DziesiCjty rokpracy hufca P. W.rozpoczCjI si
 z dli'iem'" 
12 wrzesnia 1932 r. wydaniem zaswiadq:en uczniom za Fok 
wyszkoleniowy 1931132. 
Zaswiadczenia I stopnia uzyskalo 35 uczni6w, swiadectwa 
 
II stopnia uzyskalo 22 uczni6w. P. O. S. zdobylo 30 czlonk6w, 
zas Odznak
 Strz-eleckCj 13 cztonk.6w. , 
2. Liczebny stan hufca szkol:nego w fDku sprawozdaw
 
czym w por6wnaniu z latami poprzedniemi zwi:
kszyl si'E:, 
Hciyt bowiem 95' strzelc6w i junak6w. 
Zgodnie z zarzCjdzeniem Paria Ministra WR. i OP. 
Nr 637131 z dnia 412 1931 r. obowiCjzkiem Lldziahl w pracach 
P. .W. obj
to uczni6w kl. VI (t. zw. szkota mlodszych) i kl. VII 
(szkota starszych), ponadto 22 uczni6w tych .kIas,' absolwen
 
tow II stopnia z lat ubieglych z tytulemstrzelc6w, w charakterze, 
pomocnik6w i instn.iktor6w. Od zaj
c w hufcu trwale, wzgl
d
 
nie czasowo zwoinionych bylo 12 uczni6.w na podstawie 
orzeczenfa lekaria szkoinego, jako niezdolnych do cwiczen 
p, W. 


'3. Kadra instruktorska. 


Kierownikiem pedagogicznym hufca byl lO-ty rok z rz
" 
du prof. J6zef Sitnikiewicz. Komendantem hufca z urz
dLi 
byl 'ptzez pierwsze 4 miesiCjce kpt. Leon Szuchatowicz, za- 
st
pujCjc przebywajCjcego na kursie komendanta powiatu P. W. 
.kpt Stanislawn Czerwonk
, kt6ry funkcj
 koniendanta hLJfca 
objCjI z powrotem dnia 29112 ] 932 r. Ka
r
 instruktorskq sta
 
nowili: sieri. zawod. Piotr Zaremba; piut. zawod. Jan Wacnik, 
instf. kontrakt. Jan Wollak i instruktorzy honorowi: podchor. 
rezerwy J6zef Schoffer i Stanislaw Kleszczynski. Funkcj
 
hufcowego pelnil strzeiec Tadeusz' Piaxmajer, uczen kl. Vila 
i zast
pca jego J6zef Muiler, uczen kl. Vllb., 


4. Wyszkolenie. 
Wytyczne wyszkolenia na rok 1932/33 wprowadzily pew- 
ne zmiany okreslen dotychczas uiywanych, a mianowicie: .
'27 
  'I 


Jumikiem nazwano czlonka P. W. nalezCjcego db hufca P. W.; 

unakiem mlodszym QZQi1czano czlonka P. W. I stppnia, ju- 
. tra'koi€m starszym czlonka P. W. II stopnia, strzelcem zas ab- 
::!'
E}wcenta n .stopnia P. W. Dotychczasowy I stopien P. W, 
:: ! i' ,t)trzyrntil 't'1ezw
 "szko}y :mlodszych}J. stopien dr-ug! "szkoty 
,'. 
tarszych". 
:'. . I 'program wyszkdlenia n-aogol nie ulegl 'wi
ksLym zniia- 
norrrw stosunku dd tdku 'ubiegle.!;}o Z 'wyjCjtkiem wprowa- 

 ' . 
dzenia 'wi
kszej ilosd sj:rzelan z wiatr6wki, karabinka sporto- 
wego i karabinu wojskowego, kt6ryth wyniki, przeliczone oa 
" punkty, dawaly podstaw
 do przyznawania OclznakiStrzelec- 
,'" .,kiej po zdobyciu wyrnagafjego'minimum punkt6w. Gl'6wnemi 
>dzialaml wyszkolenia byty: s'trzelectwo, wa}ka, sluiba, 
a' z dliedziny wychowcmia fizyclnego 
 musztra, walka bag- 

 c ,netem, grenadjerka i marsze. 
. , Rok wyszko}eniowy zakOliczono trzydniowCj. koncent
acj
 
dla wyczerpania programu i przeprowadzenia ocen i egzami
 
" ' .n6w w sikole mlodszych i eHminacyj uczestnik6w szkoly 
'Starszych do obozow letnich P. W. wzgl
dnie na kurs, zorga- 
nizowany na zakon
zenie II stopnia. przy Komendzie Obwo- 
du p, W. 53 p. iJ. 
;. W okresie jesieni 12 junak6w ukorkzylo kufs obserwa- 
- '(:yjno'alarmowy, prowadzony przez L O. p, P., a w okresie 
wiosennym 15 starszych junak6w ucz
szczaJo na kurs 
'ICjcznos'Ci. 


5. Uiiziat hufca w uroczystosciach. 


./ 


Procz wymienionych zaj
c hufiec szkolny bral udzial 
we wszyst
i<;:n obchodach i uroczystosciach penstwowych, ja- 
kie organizowalQ' miejscowe spoleczenstwo, wyst
pujCjc ze 
swym sztandarem, a to w dniu swi
ta Niepodleglosci l1iXI, 
dnia 19/111, 3V i wreszcie 11 VI, jako w dniu swi
ta Powiato. 
wego P. 'N. i W. F., w tym roku szczeg61nie uroczysde ob. 
chodzonego ze wzgh::du n8 jubileusz dziesi
ciolecia istnienia 
hufca sikolnego. 
Wydana z tej okazji jednodni6wka ujmuje caloksztaH 


;. - 28- 


dziesi
cioletnich wysilk6w i poczynan hufca Przysposobienia 
Wojskowego, tej szkoly nowego typu obywatela-iolnierza. 
6. Druiyna harcerska. 
Druiyna sklada si
 z uczni6w tutejszego zakladu i liczy 
32 czlonk6w. Posiada ona bibIjotek
 w liczbie trzystu. ksi q - 
iek i inwentarz zloiony ze stu siedmdziesi
ciu sprz
t6w. 
Praca rozpocz
la si
 4.1X 1932 r..i trwa do 31 V 1933 r. 
Na zbi6rce dnia 41X 1932 'I'. spotkali si
 znowu wszyscy har- . 
cerze, opowiadajqc sobie, Jakie wraienia i korzysci odniesli 
z oboz6w i kurs6w. 
We wrzesniu i w pierwszej polowie paidziernika odbyly 
si
 4 wycieczki w bliisze i dalsze okolice Str'yja. W zimie zas 
odbywala si
 praca teoretyczna w sali. Dnia 3 maja 1933 r. 
druzyna wzi
la udzial w obchodzie, w liczbie 24 umundurowa- 
nych. Obecnie kaidy czyni przygotowania do oboz6w, aby 
tam wesolo i pozytecznie sp
dzic wakacje. 
Opiekunem druiyny harcerskiej byl prof. Marjan Neff. 
7. Wycieczki. 
Mlodziez tutejszego girilnazjum w liczbie 25 UCZIllOW 
pod kierownictwem prof. f\ntoniego Wojciechowskiego wzi
la 
udzial w wielkiej wycieczce mlodziezy poludniowo-wschodnich 
kres6w Rzeczypospolitej do Wars,?awy, Torunia, GrudziCjdza, 
Gdyni i Lublina, zorganizowanej przez Kuratorjum Okr
gu 
Szkolnego Lwowskiego. Wyjazd nastCjpil7VI a powr6t 13IV11933 r. 
W czasie tej wycieczki mlodziei zwiedzila zabytki, muzea i osobli- 
wosci Warszawy, Torunia. NiewCjtpliwe korzysci, jakje mlodziei 
odniosla ze zwiedzenia zabytk6w przeszlosci, warsztat6w pracy 
i pi
kna przyrody - pozostawily niezatarte wrazenie. 
Obok tego mlodziez poszczeg61nych klas urzqdzala wy- 
cieczki w ciCjgu roku szkolnego w bliisze i dalsze okolice 
Skolego. 


VI. 
Kolo Rodzicielskie. 


Dzialalnosc Kola Rodzicielskiego przy naszym zakladzie 
pod przewodnictwem prezesa ini. M. Sieczkowskiego zmierzala ..
.
.: ..... 


- 29- 


.:' ,,- 


w biezetcym roku szkolnym do zaciesnienia nawiCjzanych juz 
w roku ubieglym w
zl6w wsp6lpracy domu i szkoty. Z inicja" 
tywy Kola odbyly si
 dwa zebrania rodzic6w, nakt6rych 
wygloszono dwa referaty: prof. J6zef Szczudlowski: ,,0 mi- 
mowolnem zatruwaniu psy,chiki mlodziezy pesymizmem 
zyciowym", prof. f\ntoni Wojciechowski: "Dam i szkola". 
Kolo Rodzicielskie pokrywalo wszelkie wydatki, zwietzane 
z utrzymaniem orkiestry, a mianowicie: zakupno utwor6w 
muzycznych. zakupno i konserwacja instrument6w. 
Czlonkowie Kola Rodzicielskiego pp. Holyniec i Stetczek 
zrobili wlasnym kosztem malet scenk
 dla mlodziezy klas 
nizszych, aby mogla urzetdzac przedstawienia w zakladzie. 
Przy tej pracy nie szcz
dzili czasu
 ni trudu. 
Dozywianie mlodziezy uznalo. Kplo Rodzicielskie za 
pierwsze swe zadanie. 452 uczni6w korzystalo z cieplych dru- 
gich sniadan. w tem 141 bezplatnie. Og6lem wydano 30.876 
sniadan. 
Sniadania wydawano w czasie dlugiej przerwy. 
Wydawaniem sniadan,zajmowaly si
 panie: Berezowska, 
Dubrawska, Dumin6wna, Grossowa, Irzykowska, Kohlowa, 
Kurekowa, Kuziowa, Krynicka. Linkowa, t.opuszanska, t.ysowa, 
'Majerowa, Maksymczukowa, Marmurowicz6wna, Myklasewi- 
czowa, SchiHfernackerowa, Schenkerowa, Schnepfowa, Sma- 
galowa, Supru).16wna, Szankowska, Werhanowska, Wesolowska, 
Wiktorowa, Wn
kiewiczowa, Wolska, Zajaciowa. 
W utrzymywaniu porzetdku przy wydawaniu sniadan 
dopomagal codziennie prof. Czekanski Dr. Strilciw. 


::-
 :. 


... 
-;;. )t 


..< t 
."; .-" 
, . 


>C 
., 


, C' 


-:. ... 
. ,  -." .,..... 


<. , 
.' . 


:. (, 
>. 


VII. 


Kronika Zakladu. 


Rok szkolny 
1932 r. uroczystem 
wyznan. 


1932/33 rozpoczetl si
 dnia 1 wrzesma 
nabozenstwem w swiettyniach wszystkich 


., 
, - 30- 


Dnia 2 wrzesma 1932.I, mlodziez szkolnc1 wzi
Ja udzlal 
w uroczystem nabozenstwie ialobnem za spok6j duszy s. p. 
Prezydentowej Moscickiej. 
Dnia 7 wrzesnia 1932 r. zostalo odegrane t1a boisku 
"Sokora" dla mlodziezy szkolnej widowisko batalistyczne p .t: 
;,Na fronCie bez zmian". 
'Dliia 15 wr.zesnia 1932 r. urzqdzit dla uczni6w pOfanek 
tecytatorski p. Stanislaw Staw. 
Dnia 6 paidziernika 1932 r. zostal wyswietlony dla ucz- 
ni6w tutejs.zego zakladu w sali kina .,Edison" pro'pagandowy 
film z okazji Tygodnia propagandy Zwiqzku Strzelecki ego. 
Dnia 9 paidziernika 1932 r. opuscil mury naszego za- 
kladu ks. prof. Roman Mazierski, powolany przez wladze 
szkolne na nowCj plac6wk
 sluzboWCl do Lwowa. Pozegnanie 
hastCjpHo na egzorcie. W imieniu gimnazjum pozegnal ks. Ma- 
zierskiego dyH
ktor Wilk, podkreslajClc jego zaslugi na 
polu wychowania mlodz'iezy; pomnikiem tej pracy .to Krucjata 
i Sodalicja. Wimieni'u ,uczni6wcalego gimnailjum wyglosil 
mow
 pozegnalnCl prezes Sodalicji" Leslaw Popiel. Przem6- 
whmie obfitowalo w mOrI;1enty, nadzwyczaj wzruszajClce. Stlu.. 
mione lkanie towarzyszylo wypowiadcmiu sl.QW pelnych szczero- 
sci. Na zakonczenie char sodalicyjny odspiewal sw6j h.Ymn 
"BI
kitne rozwinmy sztandary". 
Dnia 28 paidziernika 1932 r. swi
cil zaklad pam\
c naj- 
wi
kszego genjusza muzycznego Polski, Fryderyka Chopina. 
Nauczycielka p. ,Czeslawl:! ZCjdl6wna w wygloszonym do mlo- 
dziezy odczycie 0 zyciu i twarczosci Cho.pina podkreslila 
,znaczenie narodowe muzyki Chopina oraz wplyw jej na roz:, 
w6j muzyki europejskiej. Odczyt Q Chopinie urozmaicila pre- 
Jegentka ilustracjCl muzycznCj jego utwor6w. przez nagranie 
.pfyt gramofonowych. 
Dnia 11 listopada 1932 r. obchodzil zaklad 14 rocznicc:: 
odzyskania niepodleglosci. Uroczysty poranek, urzCld:..ony 
'w tym dniu w sali Sokola wspolnem staraniem uczni6w od- 
dzial6w polskich i utrakwistyczIlych tutejszego zakladu, poprze- 
dzily nabozenstwa VI swiCjtyniach wszystkich wyznan. I, 


r 
I 


- 31- 


Dni
 24 listopada 1932 r. wystawH teatr Pilarskiego z okazji 
przypadajCjcej 25 rocznicy zgonu Stanistawa Wyspianskiego 
"Wesele dla mtodziezy szkolnej. 
Df!ia29 listopada 1932 r. odby!o si
 naboz,enstwo za du- 
S
e p'oleglych w powstaniu listopadowem. 
Dnia 16 grudnia 1932 r, ' odprawiono dla mlodziezy we 
wszystkich tutejszych swiCjtyniach uroczyste nabozenstwa za- 
tobne W ZWiqZKU' z "10 rocznicClzgonu pierwszego Prezydenta 
R. P. sp. Gabrjela Narutowicza. 
Dnia 21 grudnia 1932. r. rozdano uczniom swiadectwa 
i .zakonczono I potrocze r. szk. 1932/33., 
Od 22 grudnia 1932 r. do -15 stycznia 1933 r. trwaty ferje 
zimowe. 
Dnia 21 stycznia 1933 r. wystuchala mlodziez nabozen- 
stwa za dusze bohater6w' z r. 1863 w 70 rocznic
 ich ofiarne- 
go czynu ; nadto ztozyta wieniec na grobie uczestnika powsta- 
nia styczniowega sp. Rogulskiego. 
. Dnia 25 stycznia 1933. r. zostat wkinie Edison wyswietlo- 
ny dla mtodziezy szkolnej film ,;Congorilla". 
Dnia 1 lutego 1933 r. obchodzH zaktad uroczyscie Imieni- 
ny Prezydenta' Rze
'zypospolitej,lgnacego Moscickiego. W sktad 
programu uroczystosci weszly stosowne przem6wienia, wy'- 
gtoszo ne ' do uczni6w, uroczyste nabozenstwa, odprawione 
,w swicityniach wszystkich wyman - po nabozenstwie poranek 
z wyst
pem orkiestry szkolnej. 
Dnia 4 futego 1933 r: K6tka dramatyczne oddziat6w utra- 
Kwisty'cznych odegrato ,w sali "Domu Narodnego" komedj€: 

 3 aktach B. Hrinczenki p. t. HChmury". 
W czasie od 6 lutego 1933 r. do 10 lutego 1933 r . odbyt 
's'i€: pismienny egzamin dojrzatosci (termin zfmowy). 
W czasie od 17 lutego 1933 r. do 2 marca 1933 r. odbyl 
si
 ustny egzamin dojrzatosci (termin zimowy). 
Dnia 6 marca 1933 r. zwiedzH tutejsze gimnazjum, z oka- 
zji swego pobytu w Stryju, JWP. KUI ator Jerzy GadomskL 
Onia 8 marca 1933 r. K6tko dramatyczne uczni6w tutej- 
32- 


£zego zakladu urzCjdzilo w sali Sokola wieczor muzyczno
 
wokalny. 
Dnia 18 marCa 1933 r. obchodzil zaklad lmieniny Mar- 
szalka Pilsudskiego. Na calosc obchodu zloiyly si
 
naboienstwa w swiCjtyniach wszystkich wyznan oraz uroczysty 
poranek w sali Sokola, urzCjdzony przy wspoludziale orkiestry 
i choru szkolnego oraz k61ka dramatycznego ' 
W dniach 29, 30, 31 marca i' l' kWietnia 1933 r. odbyla 
mlodziei katolicka rekolekcje wielkanocne.' 
Dnia 7 kwietnia 1933 r. zegnalio polonist
 prof. J6zefa 
Weisbluma, kt6ry po 3S.letniej sumie!1ffej, pelllej zaslug 
sluibie przeszedl Vi stan spoczynku. Do udekorowanej sali 
gimnastycznej wprowadzono jubilata. W serdecznych slowach 
poiegnal prof. Weisbluma dyrektor Wilk i uczen Popiel. Chor 
pod batutCj prof. ZCjdl6wny odspiewal "Niech iyje", taksamo 
ch6r oddzial6w utrakwistycznych pod batutCj prof. Kokolskiego. 
Orkiestra wykonala stosowne produkcje. Wzruszony do gl
bi 
prof. Weisblum podzi
kowal za wyrazy uznania i zach
caf 
w gorCjcych slowach ,mlodziei, by w pracy dla dobra Panstwa 
szukala zadowolenia. 
Od dnia 13 kwietnia 1933 r. do 19 kwietnia 1933 r. 
wlCjcznie trwaly ferje wielkanocne. 
Dnia 23 kwietnia 1933 r. uczniowie klas wyiszych urzCj. 
dzili pod przewodnictwem pp: Werhanowskiego, Lande i Cze. 
kar'iskiego wycieczk
 do Lwowa, celem wzi
cia udzialu 
w przedstawieniu "Slub6w panienskich" w Teatrze Wielkim. 
Dnia 27 kwietnia 1933 r. wzi
li uczniowie udzial w po. 
ranku recytatorskim p. K('lZimiery Rychter6wny. 
Rocznic
 Konstytucji 3-go' Maja obchodzil' zaklad uro. 
czyscie jak0 SWi
to Panstwowe, biorCjc udzial wraz Z orkiestrCj 
szkolnq w Mszy polowej i og61nych uroczystosciach. 
Dnia 11 maja 1933 r. wysluchala mlodziei w sali Sokofa 
odczytu polskiego podr6inika Dra Jarosza, kt6ry opowiedziat 
swoje przeiycia z wyprawy w tundry i lodowce f\laski. Odczyt 
ilustrowal prelegent obrazami swietlnemi. -33 - 


":.' . 


Dnia 13 maja 1933 r. uczniowie oddzial6w utrakwi- 
stycznych urzCjdzili w sali "Domu Narodnego" koncert ku czci 
Tarasa Szewczenki. 


W dniach od 22/5 do 29i5 1933 r. odbyl si
 pismienny 
egzamin dojrzalo-sci (termin wiosenny). 


W dniach 3 i 4 czerwca 1933 r. odbyl si
 w Stryju Zjazd 
b. czlonk6w Organizacji niepodleglo-sciowej mlodziezy stryj- 
skiej. Mlodziez tutejszego zakladu Iqcznie ! orkiestrCj i huf- 
:
' ::.-,' it:' 
 - -..., 
.... 
.,1. , 


.y
,. "10:,'1 
7:' 
-, 


\ .. -
, . .

  I

: .;

 . 
J : """;1' 
, r?'- 


4. Zatrudnienie rodzicow 
rolnicy ziemianie 
" wlosciani
 
przemys

'" . . 
rzemieslnicv 
robotnicy J .. 
k
. . 
urz
dnicy przemyslowi. 
" handlowi i bankowi . 
" panstw. i samorzC[d. 
Il\ZSI funkcj. " " 
inteligencja zawodowa . 
wojskowi stopni oficerskich ., 
wlasciciele nieruchom. miejskich 
emeryci 
inne zawody 
zupelne sieroty 


I(azem . . 


.-.-- 
':.. .;" 10/.",!'; :.,--.\. 
.;< - ir
. 
.... 


11-- ' -' III \ 
- alb a I . b 
1 1 - \ 1 \ \ 1 
_ 1 1 2 
231 2 
4 6 1O! 16 
_ - 1 - 
11 14 6 5 
4 2 1 - 


''''r'.- .' 


,. . 
-
. . -", 


I - 
- ., I ' . .'- 


'-./ 


--, '
 ..- -- I 
- 
, 


K LAS A 
I 
 \ V _ \ 
 \ 

 \ _Yl!l-. 
a : b a I b a a I b a I b 
= I = 1 2 1 \ 2 1 \ 1 1 -2 I 
_ 4- 12-- 21 
572 1 567 5 2 
_--- 411-- 
6 10 .. 3 8 8 4 6 6 4 
_- _----1-...- 


- - - - - - - - - - - - - 


11 2 8 4 6 2 6 3 3 4 1 4 2 
481321- 563 3 - 3 
3 _ - 1 1 1 1 - 2 1 1 11- 
1 2 4 2 1 
 2 2 2 1 1 1 3 [ 1 

 I ..
 14 
 
 
 
 
 12 
. _ 
 i 
 
4"6\47"48\4527 1 13126129 45 26 1 2528 20 
I I 1 ' 


,,,.' 


e 
CI.I 
N 

 
c::: 


4 
16 
18 
76 
7 
91 
.'7 


56 
39 
12 


1 
23 
91 
2 
443 1. Liczba uczniow: 
wpisanych na rok sprawozdawczy 
przybylo w ciCjgu roku 
ubylo w ciCjgu roku 
pozostalo z koncem roku 
2. ReIigja: 
katolicka obrzqdku lacinskiego 
" " greckiego . 
ewangelicka . 
mojieszowa 


Razern . . . 
3. Narodowosc: 
polska . 
ruska 
niemiecka 
iydowska 


Razern . . . 


B. Oddzialy utrakwistyczne. 


K LAS A 
. 
 1- 
II 
v I 
- -I 
 
 
" rv
" - 


4 
38 1 


38 1 


38 1 


38 1 


38 1 


42 1 


26 2 


3 
23 3 


23 2 


23 2 


23 3 


23 2 


30 1 


3 
27 1 


26 1 


1 
27 1 


26' 


1 
27 1 


27 


6 
21 


21 


21 


21 


21 


23 


23 


23 


23 


23 


21 
2 


34 


11 
23 


23 


23 


23 


23 


24 


7 
17 


17 


17 


17 


17 


E 
CLI 
N 
CIS 
C::' 


204 4 
2 
34 
172 4 


1714 


1 
172 4 


171 4 


1 
172 4 4. Zatrudnienie rodzicow 
rolnicy ziemianie 
" wtoscianie 
przemyslowcy 
rzemieslnicv 
robotnicy J . 
kupcy . . 
urzE;dnicy przemystowi. 
" handlowi i bankowi . 
" panstw. i samorzqd. 
nlZSl funkcj. " " 
inteligencja zawodowa. 
wojskowi stopni oficerskich 
wlasciciele nieruchom. miejskich 
emeryci 
inne zawody 
zupetne sieroty 


Razem . . 


K L 


= I
 
 I - I

 1 1
 1 
2 
9 


12 
1 
2 
1 


12 
2 
1 


38 


3 
4 


23 


8 


4 


1 


3 


1 


1 


1 
1 
4 


2 


1 


1 
4 


7 


27 


A 
V 


S A 
I-{!- -1- _V
I -I VI
I __ 


c 


8 


6 
1 
1 
1 


4 
2 
1 


2 
4 


5 
6 
1 
23 


21 


2 


1 
8 


6 


2 
1 


1 


5 
2 


3 
3 


1 
3 


1 
2 
1 


23 


17 


E 
C1I 
N 
CIS 
e::: 


3 
57 
-- 
2 
11 
3 
4 


1 
28 
13 
4 


2 
14 
29 
1 
172 c. Og61ne zestawienie statystyczne. 


KLf\Sf\ 


1. Liczba uczniow: 
wpisanych na rok spra- 
wozdawczy 
przybylo w ciqgu roku 
ubylo "" 
pozostalo z koncem roku 


2. Religja: 
katolicka obrzqdku la- 
cinskiego . 
katolicka obrz. greckiego 
ewangelicka. . 
mojieszowa . 


Razem 


3_ Narodowosc: 
polska . 
ruska . 
I niemiecka 
iydowska 
I 


Razem 


4. Dojeidzalo uczniow 


III ! III ! IV ! 
1 


v I VI 
I 


I VII I VIII I z

 
1 


136 1 117 2 88 1 87 67 1 85 74 654 4 
- 2 1 - 2)- - 51 
5 
1-.i.' I 
I--2-:
I.2. 44 
131 1 116 2 85 1 76 68 I 74 65 615 4 
--'--1-- 


48 I 47 24 35 
38 1 ' 3J2 29 1 24 


24 31 24 234 
25 2S 22 195'1 
3 -
 - j - 1 
41 I
 
 lc I
i
'
 178 
131" 116'1 85' 75 68' 74 65 615' 
51 I 48 ! 25 41 24 31 25 245 
38 1 1 30 2 ' 29 1 24 25 26 22 194 4 
11- 3 --- 4 
I 
41 I 38 28' 11 19 17 I 18 172 
I-----j---- 
13Pl1162 85 1 76 .168174 I 65 61.5 4 
141 11 14 1 17 1 10 I 5 _
 


4 


8 - 39- 


IX. 


Statystyka egzamin6w dojrzalosci. 


A. W terminie zimowym. 


- . 
< 


Egzamin dojrzalosci w terminie zimowym r. szk. 1932;33 
odbyl si
 pod przewodnictwem dyrektora Piotr a Wilka, na 
mocy razp. K. O. S. L. z dnia 16/1 1933 r. Nr. II - 22311/33, 
wsp61nie dla abiturjent6w zakladu tutejszego i abiturjentek 
pryw. gimn. zensk. w Stryju. 
Egzamin pismienny odbyl si
 w dniach od 6 do 10 lute- 
go 1933 r., ustny w dniach od 17 lutego do 2 marca 1933 r. 
Do egzaminu pismiennego zglosilo si
 kandydat6w: . 
-, 


"' 
I'; 
'r 


a) z zak!adu tutejszego 
b) z gimnazjum pryw. w Stryju 
Do egzaminu ustnego dopuszczono: 
a) z ze kladu tutejszego 
b) z gimnazjum pryw. w Stryju 
Swiadectwo dojrzalosci otrzymalo' 
a) z zakladu tutejszego 
b) z gimnazjum pryw. w Stryju 


16 
12 


16 
12 


",; f; 


t" 


, j; 
- - _ J. 


14 
11 


" ,." \ 
k 


" . 


Przy egzaminie ustnym reprobowano: 
a) z zakladu tutejszego 
Odstqpilo: 
a) z zakladu tutejszego 
b) z gimnazjum pryw. w Stryju 
Tematy wypracowan pismiennych: 
a) z j
zyka polskiego: 
1: f\ntagonizm polsko-niemiecki w powiesci i poezji polskiej. 


1 


-.... 

 


, . 


1 
1  !-- - 40- 


1. Tendencje niepodleglosciowe w literaturze polskiej po 
roku 1900. 
2. Rola pracy w zyciu wsp6lczesnem. 
b) z j
zyka ruskiego : 
1. WeByeHKO i Miu,KeBHY (CxomicTb B 'ix Aoni TBOp- 
YOCTH). 
2. IAei:iHi THnH rpoMaASIH B YKpa'iHcbKiM nHcbMeHcTBi. 
3. KynbTypHa ponSi MiCTa B cyyaCHocTH. 
c) z j
zyka lacinskiego: 
Tac. Historarium C. IV. c. 73. 
d) z j
zyka greckiego : 
Xenophon Comment. I 1. 
e) z historji: 
1. Uzasadnic, ze wielkie panstwa powstaly dzi
ki genju- 
szowi i pot
dze woli wielkich ludzi. 
2. Wyjasnic i uzasadnic na podstawie dziej6w haslo ja- 
giellonskie "Wolni z wolnymi, r6wni z r6wnymi". 
3. Gospodarcze znaczenie Gdanska dla Polski Jagielion- 
skiej, a Gdyni dla Polski wsp6lczesnej. 
f) z matematyki: 
1. Lustro oprawione w ram
 ma ksztalt prostokCjta; sze- 
rokosc lustra wraz z ramCj wynosi a - 40 cm, wyso- 
kosc zas b - 30 em.; znaleic szerokosc ramy, wie- 
dzCjc, ze pole lustra r6wna si
 polu ramy. 
2. Styczne, poprowadzone z punktu f\ do kola 0 promie- 
niu r, zamykajCj kCjt 2 


f) z matematyki : 
1. RozwiCjzae uklad rownan: 
2 X 2 - 3 X y - y2 = 4 
X.2 + Xy -t 2 y2 = 7 
2. Obliczyi: powierzchni
 i obj
tosc bryly, powstalej przez 
obr6t tr6jkCjta r6wnoramiennego naokolo jednego ra- 
mienia jako osi, jezeli podstawa tr6jkc,ta r6wna si
 
16 cm, kCjt przy podstawie wynosi 52 0 16 ' 10". 


Ustny egzamin dojrzalosd odb
dzie si
 w drugiej polowie 
czerwca 1933 r. -44 - 


x. 


Wy
az imienny uczni6w 
wpisanych w r. szk. 1932/33: 


(Druk Uusty oznacza promocj
 do kl. nast
pnej z wynikiem 
bardzo dobrym.) 


1. Berger Norbert 
2. Bialek Roman 
3. Bitka Tadeusz (141U.) 
4. Brenner Herman 
5. Busz Zbigniew 
6. Ciura Zenon 
7. Danecki Zbigniew 
8. Daum Leopold 
9. Dellers Wladyslaw 
10. Diamant Jozef 
11. Eimerl Jakob 
12. Gartenberg f\leksander 
13. Hamerman Jakob 
.14. Hoffner Michal 
15. Jager Zew 
16. Klaczak Zdzislaw 
17. Krischer Jakob 
18. Kozlowski Zdzislaw 
19. Kuczek Zdzislaw 
20. Lewicki Tadesz 
21. Linke Tadeusz 
22. lipschUtz Izak 
23. Lorber Leon 
24. Ludkiewicz Stanislaw 


Klasa II A. 


25. Meth Bruno 
26. Patryn Jerzy 
27. Pozniak Stanislaw 
28. Rqp Jan 
29. Riesel Sason 
30. Risch Efraim 
31. Romanczukiewicz Wlad. 
32. Rossler Samuel 
33. Roszkowski Stanislaw 
34. Schaffernacker Zbigniew 
35. Schenker Jerzy 
36. SchUtzer Erwin 
37. Seeman Seweryn 
38. Seinfeld Herbert 
39. Slawik Boleslaw 
40. Spinrad Jonas 
41. Tomanek Stanislaw 
42. Trieb f\szer 
43. Wachow-Hoszowski Jozef 
44. Wasilewski Zbigniew 
45. Wn
kiewicz Zbigniew 
46. Wyspianski Stanislaw 
47. Zintel Emil . 
...-..,. , 
I .p.-,_ 
 


-:.: 
 . ... :-;.. t 


1. flpfelgrun Henryk 
2. Bergman Mojzesz 
3. Blatkiewicz Karol 
4. Burczyk Czeslaw 
5. Buszta Bronislaw 
6. Chuchla Wladyslaw 
7. Daum Leopold 
8. Eiberhar Juda 
9. Freund Mojzesz 
10. Gartenberg Benjamin 
11. Grenczuk Jozef 
12. Hauptman Izydor 
13. Hay f\rtur 
14. Horoszowski Henryk 
15.. Hubal Zbigniew 
16. Jakimow Wladyslaw 
17. Josefsberg Tobiasz 
18. Ketzely Waldemar 
19. Kossowski Mieczyslaw 
20. Landau Naftale 
21. Londner Jozef 
22. Lowenthal Michal 
23. Lubowiecki Tadeusz 
24. Maubach 'f\dolf 


!- 
 ,;.. 


, , 
i' 


. 
- 


1. Bobylak Stefan 
2. Bolesta Michal 
3. Bolesta Mikolaj 
4. Cisyk Konstanty 
5. Czykieta Roman 
6. Dachnij Bazyli 
7. Danylyszyn Jaroslaw 
8. Duszynskyj Jerzy 
'" 


- 45- 


Klasa II B. 


25. Majer Ferdynand 
26. Neuman f\braham 
27. Ostrowski Michal 
28. Plomer f\dam 
29. Pukalski Juljan 
30. Radwanski Bronislaw 
31. Reiter Salo 
32. Rosen Juljan 
33. RosIer Sami 
34. Rubin Szczepan 
35. Saluk Tadeusz 
36. Schorr Jakob 
37. Seif Wolf 
38. Skrzypecki Leopold 
39. Skwirut Emil 
40. Sobel Salomon 
41. Soltysik Tadeusz 
42. Steiner Zysze 
43. Szuba Kazimierz 
44. Szychlinski Zd
islaw 
45. Weber Edmund 
46. Wojda Bronislaw 
47. Zuckerberg Samson 


Klasa II C. 


9. Gresko Jozef (1 XII) 
10. Hundz Wlodzimierz 
11. Jackowskyj Stefan 
12. Jarymowycz Juljan 
13. Korczak vel Kurykiw Jan 
14. Kotowicz Miroslaw (26jXI) 
15. t.ohinski Stefan 
16. t.yko Wlodzimierz 17. Maksymczuk Zeno 
18. Markiewycz Miroslaw 
19. Melnyk Mikolaj (ljX) 
20. Melen Michal 
21. Nahorniak Wlodzimierz 
22. Olijnyk Bohdan 
23. Ozinkiewycz Miroslaw 
24. Porendowskyj W!odzim. 
25. Rudka Stefan 
26. Rudnyckyj Roman 
27. Seifert Miros!aw 
28. Simenacz Bohdan 
29. Skulski Roman 
30. Sokolyk f\ndrzej 


- 46- 


31. Starowieckyj Wlodzim. 
32. Steciw Bohdan 
33. Steekiw Eugenjusz 
34. Sydor Damjan 
35. Szankowskij Roman 
36. Szukatka f\ndrzej 
37. Szwed Teofil 
38. Tabaka f\leksy 
39. Uhera Zenobi (20jIV) 
40. Wasylczyszyn Wlodzim. 
41. Wirszczuk Wlodzimierz 
42. Wysoczanskyj Bohdan 
43. Zaplatynskyj Wlodzim. 


Klasa III A. 


1. f\ppel Jozef 20. Kalisz Walerjan 
2. Benczer Manek 21. Kindij Bogdan 
3. Bijan Tadeusz 22. l
ornblUth Lisze 
4. Borek Tadeusz 23. Kostman Izak 
5. Brzegowicz Kazimierz 24. Kozel Stanislaw 
6 Dqbrowiecki Stanislaw 25. Kraszewski Kazimierz 
7. Domanski Marjan 26. Lehrner Zygmunt 
8. Dutkiewicz f\ntoni 27. Linder f\rtur 
9. Eilbaum Mojzesz 28. t.obos Zbigniew 
10. Feiler Izak 29. Markowski f\lfred 
11. Freiman Izak 30. Mayer Karol 
12. Fruchter Mojzesz 31. Pasicznyk Stefan 
13. Genik Sas Berezowski Rom. 32. Petrykiewicz Tadeusz 
14. Golczewskyj Wlodzim. 33. Popiel de Choszczak Jan 
15. Hammerschlag Leon 34. Popkiewicz Stanislaw 
16. Heller Saul 35. Sorowka Kazimierz 
17. Ho!yniec Mieczyslaw 36. Sowiak MarjCln 
18. IIkiw Miroslaw 37. Stqczek Zbigniew 
19. Jager Joachim 38. Steciw Wlodzimierz 


.. 39. Steif Dawid 
40. Sternbach Izrael 
41. Taub Ozjasz 
42. Trzcieniecki Ostoja Jerzy 
43. Uchman Kazimierz 


1. Hrendarczyk Leszek 
2. Cebula Wtadystaw 
3. Chomik Stanislaw 
4. Ciapka Edward 
5. Ciemi
ga Tadeusz 
6. Eckstein Maksymiljan 
7. Eichenbaum Jozef 
8. Fischer Izak 
9. Fruchter Rjzyk 
10. Fruchter Mojiesz 
11. Garfunkel Hersz 
12. Hamulewicz Eugenjusz 
13. Holler Szabse 
14. Holyniec Rleksander 
15. Jablonski Stanislaw 
16. Kalla Ryszard 
17. Kleiner Nachem 
18. Kriss Jozef 
19. Matuszczak Zygmunt 
20. Niebieszczanski Juljusz 
21. Niemczyk Wiktor 
22. Nowosielski Tadeusz 
23. Pawlowski Jozef 


1. Rndruszko Jarostaw 
2. Bandera Bohdan 


- 47- 


44. Urbanski Mieczyslaw 
45. Wegner Benjamin 
46. Weiss Chaim 
47. Weiss Leon 
48. Wiktor Tadeusz 


Klasa III B. 


24. Pilinski Rugustyn 
25. Piotrowski W!adyslaw 
26. Rembisz Wladyslaw 
27. Rogala Zdzislaw 
28. Roth Ozjasz 
29. Schonfeld Mojiesz 
30. Smagala Jan 
31. Sobel Izydor 
32. Srodzinski Mieczys!aw 
33. Stein Filip 
34. . Steiner Psachie 
35. Streifer Gusiaw 
36. Weinbach Leon 
37. Weiss Salek 
38. Weissbard Natan 
39. Witz Kazimierz 
40. Wolak Rleksander 
41. Wojcikowski Franciszek 
42. Zachara Stanislaw 
43. Zagrocki Rdam 
44. Zaryczny Wlodzimierz 
45. Zuckerberg Mojiesz 


Klasa III C. 


3. Byczkowycz Jarostaw 
4. Chomyszyn Bazyli 5. Chyriwskyj Bazyli 
6. Czorniega Michal 
7. Drul Jan 
8. Gazarianc Roman 
9. Iwanicki Bogdan 
10. Iwasyk Mikolaj (26 X) 
11. Iwaszkiw Miroslaw 
12. Jaworiwskyj Maksymiljan 
13. Kozak Michal 
14. Kulyk Mikolaj 
15. Kiszka Jozef (LXII) 
16. t.ewyckyj Zenon 


- 48- 


17. Maksymczuk Nestor 
18. Ochrymowicz Eustachy 
19. Ochrymowycz Zenon 
20. Palczykewycz Bazyli (15X) 
21. Palczykewycz Mikolaj 
22. Pye Bazyli 
23. Skorobohatyj f\natol 
24. Skorobohatyj Roman 
25. Skoropad Michal 
26. Szutka f\ntoni 
27. Turjanskyj Igor 
28. Zahakajto Bazyli 


Klasa IV A. 


1. f\ltheim Jozef 
2. Batalion Samuel 
3. Bukowski J6zef 
4. Dobner Wladyslaw 
5. Eisenscher Bernard 
6. Fi!us Gustaw 
7. Garbacki Zbigniew 
8. Holm Erwin 
9. Jakob Beno 
10. Jougan Jan 
11. Lemel Norbert 
12. Opper Jozef 
13. Ornatowski Jerzy 
14. OrtyiIskyj Lubomir 


15. Ostachowicz Mieczyslaw 
16. Parylak Wadaw 
17. Pickholz Chaim 
18. Pomeranz JV\ojzesz 
19. Posaekyj Ludomir 
20. Preis Dawid 
21. Reichman Leon 
22. Saldan Michal 
23. Schonfeld Jozef 
24. Staffij fldam 
25. WCjsowicz Kazimierz 
26. Weinstock Jozef 
27. Welyczko Filip (20,XII) 
28. Wurm Leon 


Klasa IV B. 


1. Baranski Mieczyslaw 
2. Bardach Leon 
3. Berlin Lajzor 
4. Bisaoz K.arol 


5. Chmielowicz Kazimierz 
6. Diamand Joachim 
7. Eckert Jakob 
8. Gertler Jakob 9. Gruss J6zef 
10. Hawrylak Tadeusz 
11. Henenfeld f\lbert 
12. Hoffmann Izak 
13. Jelonek Romuald 
14. Keiser Emanuel 
15. Korner Jakob 
16. Kratki Karol 
17. Kuczek Tadeusz 
18. Kugel f\rnold 
19. Lehrer Leon 
20. Magiera Stanislaw 


- 49- 


21. Majkowski Tadeusz 
22. Neubauer Mojzesz 
23. Nowakowski Jozef 
24. Petri Kazimierz 
25. Presser Benjamin 
26. Rakszewski Kazimierz 
27. Rosenmann Jakob 
28. Rubin Leon 
29. Sienkiewicz Karol 
30. Szumny Wladyslaw 
31. Weiss Lajb 


Klasa IV C. 


1. Babiak Klemens 
2. Babij Eugenjusz 
3. Bosyk Jan 
4. Choptiak Mikolaj 
5. Czechut Stefan 
6. Derzko Teodor 
7. Doskockyj Eljasz (lOXII.) 
8. Fediw Jan 
9. Haliw Tymoteusz 
10. Hruszka Bohdan 
11. Kalinskyj Mikolaj 
t2. Korda Grzegorz 
13. Kulaczkowski Jarostaw 
14. Liwyj Wtodzirnierz (30 XI) 
15. t.esejko Leon 
16. Matkowskyj Roman 


17. Mykitka Markjan 
18. Pawliczka Jan 
19. Pawliw Bazyli (21 jXII.) 
20. Posackyj Wlodzimierz 
21. Pyzniuk Leon 
22. Rudnicki Mikolaj 
23. Rudnickyj Hieronim 
24. Saczkiw Michal 
25. Skoropad f\leksy 
26. Stolarskyj Wlodzimierz 
27. Sztajden Jerzy 
28. Szyjan Miron 
29. Thune Chaim 
30. Tyszownicki Ignacy 
31. Wysoczanski Emiljan 


Klasa V A. 


1. Bardach Karol 4. GotE::biowski Roman 
2. Czarniak Jozef 5. Harmata Jacek 
3. Dubrawski Kazimierz (24 IV) 6. Honig Marek (2)11) 7. Huzar Marjan 
8. Irzykowski Zbigniew 
9. Jacykiewicz Marcin 
10. K.argol Edward 
11. Kujawski Mieczystaw 
12. Kurowicki Rdam 
13. Lantner Hersz 
14. Unscheid Stanislaw 
15. t.opuszanski Zbigniew 
16. t.uczkowski Stanislaw 
17. Ornstein r. Rltman Izrael 
18. Parylak Tadeusz 


1. Beffinger Wilhelm 
2. Demkow Edward 
4. Dunkel Manno 
4. Eckstein Samuel 
5. Hauser F\braham 
6. Horowitz Izrae! 
7. Horszowski Szymon 
8. Jaworski Henryk 
9. Klimkowski Wladysiaw 
10. Kohl Wilhelm 
11. Malinowski Jozef 
12. Mondschein Bruno 
13. Moranski Karol 
14. Olewicz Edward 
15. Radaj Leon 


1. Barabasz Mirosiaw 
2. Berehulak Bogdan 


- 50 
 


19. Pasiecznik F\ndrzej 
20. Podobin
ki Stanislaw (24/111) 
21. Schanz r. Freides Sindel 
22. Schenker Leszek 
23. Schonfeld Chaim (20/1) 
24. Sieczkowski Jerzy 
25. Szotarski Boleslaw 
26. Tindel Ludwik 
27. Tomanek Tadeusz 
28. Wilk Tadeusz 
29. Zachara Boleslaw 
30. Zak Jozef 


Klasa V B. 


16. R
kasowski Wiadysiaw 
1
 Romanows
 Ma
an 
18. Rothenberg F\braham 
19. Samborski Stanislaw 
20. Seidel Tadeusz 
21. Selinger Izrael 
22. Skutski Zbigniew 
23. Szibbo Dir (24/IV) 
24. Tachler Tadeusz 
25. Turzanski Stanislaw 
26. Walicki Rntoni 
27. Wohlman Salomon 
28. Wohlmuth Samuel 
29. Worobiec Mieczyslaw 
30. Zoldan Mojiesz 


Klasa V C. 


3. Bilyk Jan 
4. Bisyk Rleksander ) 


5. Czystohorskyj Miroslaw 
6. Danylkiw Teodor (20IXII) 
7. Derzko Eustachy 
8. Dolnyckyj Mscislaw (24iXI) 
9. Dumin Eugenjusz 
10. Hasyn Wlodzimierz 
11. Jakubiw Eugenjusz 
12. Kaluski Igor 
13. Kliszc7. Wlodzimierz 
14. Komarnyckyj 'Nlodzimierz 
15. Kunewycz Michal 
16. t.apczuk Stefan 


- 51- 


17. Martynkiw Orest (17/1) 
18. Myklasewycz f\leks