/gazeta jaroslawska 1916_1.djvu

			Il 
- 3d) J.r-"0 5'
 
So fj. 


414 Lw6' 
ZuIL. Narod. f 


JAROSt.AWSK 


Rok V. 


N r. 1. 


WarDDki PreDDmeraty: 
RocznB . 5'00 zl. 
P61rocznB _ . 2'50 zI. 
KWBI'talna . 1'25 zl. 
Cena poJedynezego numeru 10 gr. 
Ogloszenia wedle umowy. 


Tygodnik poswi
cony sprawom gospodarczo-spolecznym miasta i powiatu 
wychodzi w kazd
 niedziel
. 


Adres: Jaroslaw Polska Drukarma Sp6ldz. 
Telefon 173. Konto P. K. O. 500.619. 


Niedziela dnia 5 stycznia 1936 r. 


Od Redakc;i i Administrac;i 1 


Administracja Gazety Jaroslawskiej przesylac b(jdzie pismo wszysfllim swoim dotych- 
czasowym P. 7. Abonentom. 
UpraszCJ. si(j w razie odmowy prenumeraty 0 nieprzyjt;cie pisma od lz,tonosza - zatrzy- 
manie pisma uwazane b(jdzie za wyrazenie zgody na prenumeratt;. Redak'a Gazety uprasza 
P. T. Publicznosc miasta i powiatu 0 nadsylanie korespondencji, uwag. II terjalu do kroniki, 
ktore to b(jdlJ zllzytkowane przez Redakcj(j - z zachowaniem taje licy - dla dobra 
publicznego. - Koresppndencje mozna skladac do skrzynki umieszczone] na drzwiach wcho- 
dowych Polskiej Drukarni Spoldzielczej w Jaroslawiu. 
Nalezytosc za prenumerat(j uiszczac mozna miesi(jcznie po 50 groszy w Polskiej Dru- 
karni Spoldz. w Jaroslawiu, na P. K. O. Nr. 500.619 lub kursorowi. 


.. 


o program na przys 


st. 


W swem budtetowem przemowleniu sej- 
mowem nie zawahal silj! nnsz obecny p. wi- 
cepremjer Kwiatkowski zobrazowac w spo- 
sob nader mocny i wyrainy nasz dzisiejszy 
realny i prawdziwy stan gospodarczo-finan- 
sowy. Rzeczywisto
c ra,
 ktora niedwuznacz- 
nie bije w oczy kaZdego mysillcego 0 przysz- 
losci mJodego panstwa -obywatela, wyciska 
swoje znami
 na obliczu dzisiejszego zyeia 
spotecznego. Nadaje mu tonu i tejj trapillcej 
kaZdego fizjognomji, ktora ml:u
t budowae - 
deprawuje. Zubozenie naszej wsi. powiedzial 
p. wicepremjer. doszlo juz do ostatecznych i 
najbardziej krancowych granic. Wie.s polska 
przestala juz bye nabywcll wyrob6w przemy- 
slowych, 8 poziom jej bytowania stal si
 
"samystarczalnll n
dzll". Analizujqc dalej l
 mi- 
szq smutnq ale prawdziwll rzeezywistose, b
- 
dqcq wykladnikiem stopy zyciowej 3/ 4 ogolu 
obywateli naszej Rzeczypospolitej, nie zawa- 
hal si
 si
gnqe gl
biej, do przyczyn tego 
przykrego stanu rzeczy. W przeludnieniu wsi 
naszej, wielkiej ilosci ludnosci malorolnej 
oraz spadku cen na produkty rolne, dopa- 
trzyl si
 p. wicepremjer tych podstawowyeb 
przyczyn, ktore od szeregu lat stale i upor- 
czywie ci
z
 nad naszem zyeiem gospodar- 
czem. Niweluj
 jego najbardziej eenny i war- 
tosciowy wysilek i to t8k spoleczenstwa jak 
i rzqdu. 5 -8 miljonow ludzi rqk pracy po- 
wiedzial p. wieepremjer, moznaby dzis za- 
brae wsi bez szkody i uszczerbku dla rolnie- 
twa. Ta olbrzymia energja ludzka, jakq re- 
prezentujll te zbywajllee r
ce, ginie bezuzy- 
tecznie i marnuje si
 w czasie. gdy brak nam 
dobrych drog, brzegi rzek czekajll na regu- 
lacj
. kolej domaga si
 rozbudowy, a tysiqce 
hektarow naszych blot i nieuzytkow ezeka 
koni
eznej meljoracji, a miasta zamiast wchla- 
niac chocby cz
seiowy nadmiar 111dnosei wiej- 
skiej - oddajll wsi to, co niegdys jej zabraly. 
Jakaz konsekweneja dla nas 7 tego na- 
wskros realnego wypowiedzenia si
 p. wice- 
premjera. Czylit nam r
ce pozakladac i cze- 
kac na to co zrobi rzqd. Czyliz on jeden 
mialby myslec, dzialac i tworzyc za nasze 
miljony. Nie. Wszak rZlld nie zrobi wszyst- 
kiego. N!e zrobi" po pierwsze tego, czego spo- 


dziewa si
 po nas i co z "bic musimy my sa 
mi. Przed
wszystkiem jal J w kraju nawskros 
r6lniczym podniesc mu my naszq kultur
 
roln
. Podnoszllc jq, z 
kszymy z miejsca 
wydajnosc plonowll nas ej gleby. 8 temsa- 
IDem . zwi
ksiyriiy . tak z'\iikomq dzis rento- 
wnosc naszych gospodarstw. Nie koniec na 
tern. Zakladajmy koniecznie rentowne sady 
i s ta wy rybne. Drogi bite i tory kolejowe 
obsadzajmy dobremi odmianami drzew owo- 
cowyeh. W szak wszystko to Sll rzE'Czy mozli- 
we do zrobienia nieznacznemi wydatkami. A 
trzeba wiedziec, te przyszlosc nasza lezy 
tylko w dobrze zorganizowanej gospodaree 
rolnej i handlu zagranicznym. 
Nie otworzy nam tez rz
d wrot do tak 
pozqdanej dla nas dzis emigracji zagranicznej, 
ktora moglaby zaradzie odr
ki palq«;ej po- 
trzebie lokaty nadmiaru naszego naturalnego 
przyrostu na ziemiach obeych. Handel zas za- 
graniezny jest llajczulszym miernikiem nasze- 
. go zycia ekonomicznego. Katdy z nas skwa- 
pliwie wyczytuje kaZdomiesi
czny jego bilans, 
b
dqc przeswiadezonym 0 wielkim i wazkim 
jego wplywie na caloksztalt gospodarki pan- 
stwowej. Na kwestjQ handlu
zamorskiego i 


lokat
 naszego ludzkiego nadmiaru na zie- 
miach zamorskich. dalaby nam najpozytyw- 
niejszll odpowiedi Liga Morska i Kolonjalna. 
Ona inicjuje na szerokll skal
 nasz handel 
zamorski i mysli powaznie 0 naszem zamor- 
skiem osadnictwie, kolon
ach
 polskich. zdoby- 
wajqc na ten eel odpowiednie tereny. Skoro tak, 
to w najlepiej poj
tym interesie panstwa i wlas- 
nym powinno cale spoleezenstwo poprzec jej 
z8mierzenia i wysilki. Uczynimy to, wst
pu- 
jllc masowo na czlonkow Ligi. Niechby by to 
nas tam w Lidze M. i K. czlonkow z pi
c i 
szesc miljonow ludzi ze znizonll nawet sktad- 
k
 miesi
cznll, to wtedy dopiero otworzyli- 
bysmy prawdziwie spoleczny i obywatelski 
fundusz tak powazny i duzy, ze stae nas b
- 
dzie ns zakupno powazniejszych terenow kolo- 
nizaeyjnych, budow
 silnej 
arynarki wojennej 
i koniecznej floty handlowej. Wtedy tez smia- 
10 b
dziemy mogli wywozic tysiqce naszych 
obywateli w krainy iamorskie, do polskich 
osiedli i wi
kszyeh skupien. ktore b
dq mia- 
Iy dla Maeierzy pierwszorz
dne znaczenie, 
raz jako lllcznik handlu _ zaIDorsklego, a po- 
wtore jako producent suroweow nam po- 
trzebnych. Sam przew6z naszych obywateli 
na obczyzn
 motnaby juz zorganizowac we 
wlasnym zakresie, tanio i sprawnie, bo wla- 
snq flotll. Ozywilby si
 wtedy rueh ze sprze- 
dazq bardzo drobnych gospodarstw, bo ich 
wlasciciele cillgn
liby przewaznie do zamor- 
skich krajow, powi
kszajqc swojq sprzeda
1l 
sqsiedzkie drobne i malorolne gospodar 
stwa drugieh. 
Godne gl
bszei rozwagi i ustosunkowa- 
nia si
 do nich najszerszyeh sfer spolecz- 
nych, poruszylem zagadnienia, ktore chyba 
kaidemu z nas winne gl
boko le
ec na ser- 
cu. W szak w idei Polski zamorskiej poklada- 
my wielkie nadzieje. To jednak nie wystar- 
ezy. Nie wystarczy takte i najgl
bsza wiara 
w gloszone idealy. gdy za nimi nie b
dzie 
czynu i eodziennej planowej pracy. 


ZNIZK
 


Zapowiadana fala obnizki c;en najrozma- 
itszyeh towarow, artykul6w pierwszej potrze- 
by, cz
sto niedost
pnych obywatelowi, prze- 
szla r6wniez przez Jaroslaw. Po licznyeh kon- 


[E N. 


ferencjach, z dotyczlleymi przemyslowcami, 
zwolanyeh z inicjatywy p. starosty Fr
czkow- 
skiego, ogloszone zostaly w mieseie cenniki 
na w
giel gornosillski i dllbrowiecki. Cena 


\ 


OGLOSZENIE 


Kasa Oszcz
dnosci 
z dntem 2 styeznia 1936 z 
wlasnego gmachu przy plaeu Miekiewieza. 


Komunalna 
biura 


przeniosla swe 
ratusza do 


41 Lrp - 


- 


Str.2 


G A Z ETA JAR 0 S LAW S K A, dnia 5 stycznia 1936 r. 


Nr.l 


1000 kg. pierwszego, loco dom odbiorcy 44'35 zl. 
Cena 1000 kg. w
gla dqbrowieckiego, loco dom 
odbiorcy 39'60 zl. Rownocze
nie ustalone zo- 
staly ceny nast
puj
cych wyrobow masar- 
skich: Slonina gruba 1'80 zl., cienka 1'60 zl. 
szynki gotow,mej 2'80 zt, pol
dwicy bez po- 
krzeptu 1'40 zl.z pokrzeptem 1.20 zl., szpon- 
dra i boczku cienkiego 90 gr. grubego 1 zl. 
kielbasy siekanej 1'60 zt., kr&janej 1'80 7.1., 
W
dzonki 1'30 zl., sadla 1'80 zI., smalcu 2 zl. 
· N ast
pnie ustalone zostaly ceny pieczy- 
wa za 1 kg. chleba razowego 17 1 / 2 gr. (w pie- 
karni) i 19 gr. (w sklepie), za 1 kg. ehleba 
pyUowanego w piekarni 22 gr. w sklepie 24 gr. 
za bulk
 wagi 50 gramow w piekarni 2'5 gr. 
w sklepie 3 gr. 
Obnizka dalsza dotyczy cen cukru a to 
za 1 kg. krysztalu 1 zl., 1 kg. kostki w wor- 
kach lub kartonach 1'24 zl., 1 kg. koslkl kry- 
stalicznej 1'26 zl., za 1 kg. cukru z glowy 
1.17 zl. za 1 kg. pudru 1'11 zl. oraz narty, 
ktorej cena detaliczna dia Jaroslawia, gmin 
Jaroslaw - wies, Munina. Radymno i gromad 
Skofoszow, Grabowiec, Swi
te. MichaMwka, 
Ostrow, Dunkowice i Szowsko wynosi 34 gr. 
za 1 litre W pozostalych, niewyliczonych gro- 
madach naszego powiatu cena 1 lilr narty 
wynosi 35 gr. Zauwa
a si
, ze w wypadku 


stwierdzenia pobierania cen wy
szych przez 
sprzedajllcych, zostanq oni poci
gni
ci do od- 
powiedzialnosci karno-slldowej. 
Wiadomosc 0 tej akcji przyj
la cala rze- 
sza konsumentow z prawdziwem 'lado\Vole- 
niem, oczekujllc dalszej znizki cen artykuMw, 
kt6ra winna objqc rowniez mi
so wolowe, 
podstawowy srodek zywnosciowy dzisiejszego 
gospodarstwa domowego. Co do ceny tego 
i sposobu uboja, rytualnie czy bez zachow a- 
nia tych przepisow pojawity sj
 setki artyku- 
lOw. Pozostawiajqc stowarzyszeniu opieki nad 
zwierz
tami kruszenie kopji za niekulturalno- 
sell! uboju rytualnego. zauwatamy, ze uboj 
ten pocillga za sobll znaczne oplaty na rzecz 
zydowskiej gminy wyznaniowej, co znow po- 
draza cen
 mi
sa. 
Gdy konsumentami mi
sa jest nie tylko 
Iud nose :iydowska, konsumenci mi
sa innych 
wyznall reIigijnych Sll zmuszeni posrednio 0- 
placae podatek na rzecz zydowskiej gminy 
wyznaniowej, zwlaszcza, te w Jaroslawiu nie 
ma rzeznikow Die zydow. Spodliewamy si
, 
te czynniki miarodajne wglqdnll W t
 sprqw
 
i dzis z okazji normowaDia roznych cen -Rrty- 
kulow pierwszej potrzeby i t
 spraw
 mery- 
toryczpie i ku zadowoleniu obu stron zaI8twi
. 


o 


yt 


rodukto 


r Inych. · 


SJyszymy cz
sto narzekania na wykup 
przez katowickich handlarzy nabialu, owocow 
i jarzyn Da terenie Jaroslawia. Na8u\V8j
, one 
nam pewne refleksje. 
Zastanawiajllc si
 nad tern zadajemy so- 
bie pytanie, czy mieszkancy J aroslawia i po- 
wiatu jaroslawskiego na takiem m8sowem 


wykupnie plod6w rolnych zarftbiaj
, czy tra- 
c
. Opowiedi jest jasna. Wiesniacy, uzysku- 
j
c wyzszll cen
 sklltkiem wzmozonego popy- 
tu, s
 w stanie zakupywac potrzebne iro to. 
wary w miescie, przez to wzrastajq obroty 
kupiectwa jaroslawskiego. 
Z drugiej strony nie mozna zamykae 


uczu na sposoby dokonywania tych zakupow 
Nie wykupujllC swiadectw przemyslowych i. 
nie placllC podhtkow, handlarze ci prowadzll 
"czarnq" konkurencj
 z tutejszymi kupcami. 
Jakie jest wyjscie z tej sytuacji? Z kronik 
starego Jaroslawia dowiadujemy si
, ze daw- 
ni przodkowie naszego grodu przedewszyst- 
kiem na przedmiesciach uprawiali du
o ja- 
rzyn a zwlaszcza cebuli. Miasto Jaroslaw jak 
i dzisiaj oloczone bylo wiencem sadow. Przod- 
kowie nasi wywozili owoce i jarzyny przy 
fatalnym stanie drag -- daleko poza mury 
Jaroslawin, bogacllc si
 na tern. - A CZ3-'Z 
obecnie warunki klimntyczne zmienily si
 na 
gorsze, czy srodki przewozowe s
 gorsze? 
Nie!! Brak nam tylko odpowiedniej organiza- 
cji handlowej. Oboj
tne, czy to b
dzie kupiec 
indywidualista. czy tpz handlowa organizacja 
spoldzielcza, powinna zapoznac si
;z sytuacj
 
rynkowq, dowiedziee gdzie si
 odczuwa ,brak 
nie tylko nabi8lu, owocow i jarzyn i tam 
skiero\Vac nadwyzki powiatu jaroslawskiego 
oraz sqsiednich dla wlasnej i miasla naszego 
korzysci. 
Z faktu tego mozlla wnioskowac, 
e brak 
nam JarosJawianom nastawienia kupieckiego. 
Dzis i rolnik i ogrodnik muszl} b
rc kupcami. 
I jesli ehc
 ulrzymac 8Wll produkcj
 i wy- 
mian
Jna wysokim poziomie, musz
 myslec 
kategorjami kupieckiemi, a jesli go nie umieiq, 
uczye si
 od drugich. Swi
ci garnk6w nie lepi
. 
Gdy ut'osnie produkcja pewnych artyku- 
lOw w miescie i okolicy, zyska na tern rowniez 
i konsument miejski, bo wobec wi
kszej ieh 
podazy na rynku targowym b
dzie mogf ta- 
niej jak dzis i bez narzekania nabyc potrze- 
bnych mu artykulow. Zabierzmy si
 wi
c do 
pracy i produkujrny jak najwi
eej a zarowno 
konsumencji jak i produeenci b
d
 zadowoleni. 


Wludzimierz firnsiowski 
Jaroslaw. ul. Dii!lliusa (Dom WP. Miltl) 


I 'w szelkie s rod k i k 0 s me' Y c z n e i fa r b y d 0 s u k i e n 
w 
 d Y m i n era I n e _ k r a j 0 W e i zag ran I c. z n e poleca 
. . I . .... .
 


poleea B"oj bogato zaopatr7.ony 
handel towarow kolonjalnyeh, 
win mszalnyeh, wodek i likie- 
row, oraz owoe6w poludnio- 
wyeh i delikatesow. 


Droguerja 


FEll SA 


WO (IECH WS IEGO 


Andrzej W onda(j. 
Jaroslaw w czasie wielkiej 
wojny swiatowej. 
1) 1914 - 1918. 


Ostatnie dziesiqtki lat panowania art- 
strjackiego w Galicji byly czasem \Vzrostu 
i rozwoju miasta Jaroslawia. Ten rozwoj po- 
wstrzymala wojna swiatowa, zniszc
yla do- 
brobyt miasta i spowodowala jego upadek i 
zubozenie. 
Jaroslaw nalezal do tych miast galicyj- 
skich, kt6re najdluzej pozostawaly pod og- 
niem walczt!cych armji i ktore Dajwi
cei u- 
cierpiaJy wskutek dzialan wojennyeh. J)wa 
razy pl'zechodzil J8rosln\v w t
ce Rosja!} i 
dwa razy byl pl'zez armje austl'jacko-pruskie 
zdobywany. Przytem to chnrakterystyc.zne, ze 
zlliszczenie miasta w malym tylko stopniu 
bylO dzielem wrogiej atmji rosyjskiej, ktora 
dwukrotIiie phiwie bez wystr'zalu zaj
la ibia- 
slo a w pi'zeWa
nej cz
sCi by to d'zietelb wojsk 
ai.1strjacklch- i pruskich, przygoto\vujqcych 
przyczolek mostowy do obrony i zdobywaj<}- 
cych miasto 118 Moskalach 1 ). 
Wypowiedzenie przez AustrjfJ wojny 
Serbji w dniu 30 lipca i Rosji 6 sietpnia za- 
stalo lunnosc Galicji, jako terenu przyszlej 
wojny z R{Jsj
, zupelnie na wojn
 nieprzy- 
goto\vaull. Po\Vszechne by to mliteh\anie, z\:J 
wojna skonczy si
 przed zirml; w ciqgu trzech 
do l':U
teeh fili
si
cy. L\rdn()s
 Atlstro- W
gi'er 


') Ludnosc Galitji zwatfl po\\"ezecb'fJi'e w ez;a.sie 
wojllY ROlljan Moska!arni. 


i Niemiec byla przekon:m
, 
e w cillgu tego 
okresu czasu Niemcy rozprawi q si
 11a zaeho" 
dzie z FrancJq a na wschodzie armja Bustro- 
w
gierska w zwyci
skirn .pocbodzie zajrnie 
Kr6!estwo Polskie, opanuje posiad
osci rosyj- 
skie, gdzies po Dniept i po kilku zwyci
- 
skich bitwach zmusi Rosj
 do pokoju. Dalszy 
nieprzeczuw
my i nieprzewidziany rozw6j wy- 
padk6w przyni5s1 ludnosci panBtw central- 
nych 2 ) wi
lkie rozczarowanie. 
Sympatje ludnosci Galicji -- otwarcie to 
ptzymac trzeba - byly po wybuchu \Vojny. 
calko\vicie po stronie Au Btrj!. Zarowno przy- 
znane prawa i swobody konstytucyjne, jak 
i nadzieje oabudowy Panstwa Polski ego przy 
pb)J}\tdU Austrii, sprawity, 
e wszyStkie u- 
gtupowania polityczne polskie w Galicji zje- 
dnoczyly si
 w Na-c9:elnym komitecie Naro- 
dowym - N. K. N. - i popady tworzellie 
druiyh strzdecki"ch i zbierahie fundusz6w na 
uzbtojenie i Uhzymnnie polskiej ochothlczej 
armli. 
'W jnrbslll'Wiu, podobhie j-ak i w ihuych 
miastach galic.YJskiclJ, powstal Powiatowy ko- 
mitet Narodowy, do ktorego powohmo naj- 
wybitniejsze i najwpJywowsze osohislosci 
z miast3 i PQwiatu. Zawrzala gorqczkowa pra- 
ea nad umundm'owaniem miejscowej druzyny 
sokolej i nad zebraniem darow i datk6w na 
r'z'ecz Sk'arb'u Natbtl'owego. Stl:1r'ania 0 wzmoc- 
nienie mie jscowej druiyny sokolej S Niezylb 

) W cZ8Bie wojny przyj
la Ai'i) dia 
iemiec i 
Am'tro-W
gier nazwa "pailstw 
entralnych" a dia blo- 
ku j)9i\s
vC'. wal
ziieych z ponstw:imi ceBtralnerni na
- 
wa "koa!i
ji" iub "entp,nty". 


KSIEGARNIA 

I- 
WYPOZYCZALNIA 
pod firm" 
.J6zef Me i n h art 
poleea 
ksillzki i przybory IIzkolne . 
CENY NISKIE. 


m8terjalem nie daly wi
kS2y
h. wynikow. 
gdyz mouilizacja wchlon
la wszystkich rezer- 
wowych W szereg
 armji austrjaekiej, nato
 
minst zbiorka na rzecz Skarbu Narodowego 
przyniosla obfity pIon 9 kg. w monetach zlo- 
tych i srebrnych i w darach
 ze dota, srebra 
i klejnotOw. Miejseo'Wa, sokola druzyna strze" 
lecka, wzi
ta w rygor wojskowy od pi
r- 
wszych dlli sierpnk\, przechodzila pod do- 
wodztwem Serafina Dobrzanskiego intenzy- 
wne wyszkolenie wojskowe i czekaJa na:chwi- 
I
 powolania jej 11ft plac boju przez komend
 
Legjonow Polskich. 
Z3rz
dzorta po wypowiedzeniu wojny mo- 
bilizacja austrja
ka powiodla si
 w zupelno- 
sci. Jaroslaw w pierwszycb dniaeh sierpnia 
przedsiawiaf obraz olbrzymiego obozu woj- 
skowego. Nieprzeliczone tlumy rezerwistOw 

alegly w dniach od 1 do 5 sierpnia" wszyst- 
kie place w kosz3racb, place i ulice miasta, 
nocllj
c nawet pod golem niebem, zanim te 
wzifi)to w ewidencj
, wcielono dQ poszczeg61- 
n
h rod
'ajow brnni i wystano na miejsce 
postoju ich pulk6w. Zaledwie uporano l5i
 
z rezerwistami a jui: niezliczone szeregi armji 
austrjackiej przywiezione ppci!lgami z 
8cho- 
du, zalegJy Jatos!aw. C. d. n. 


Przygotowanym do obrony przeciw 
It)tn!c
eJ nle grozic nie b
dzie. 
. 

.. ,. #'.... , . 
Zapisujcie sl
 na 
(ztonkow L. O. Pi; P. 


- Nr.l 


G A Z ETA JAR 0 S LAW S K A, dnia 5 stycznia 1936 r. 


Str. 3 


o dozywianie dzlalwy szkolnej. 


Z inicjatywy P. Insp. Szk. Kowaliszyna 
ruszyl' i W tym r. szk. ze swl! pracll Obyw. 
Kom. Dofywiania najb- dziatwy szk. powsz. 
Odbyl on w dniu 23 listopada pierwsze po- 
siedzenie, na klorem nawil:!zujqc do pracy 
zeszlorocznej, wybrano czasowe prezydjum, 
pow olano do tycia potrzebne sekcje (finan- 
sowq, imprezowq i gospodarczq), oraz wy- 
t
?czne glowne ramy planowej pracy na caly 
najblizszy okre::. zimowy. Czasowe przewod- 
nictwo obj
la P. Inf. Gadomska, sekr. p. Let- 
niowski, przewodniciwo sekcji imprezowej P. 
Konigowa, finansowej dotychczasowa skarb- 
niczka P. dyr. Grucowa, zas gospodarczej P. 
prof. Starszedlowa. 
Po om6wieniu i przedyskutowaniu nai- 
blizszych potrzeb siedmiu miejscowych szkol, 
skali niezb
dnej pomocy dia najbiedniejszych 
i aktualnych imprez, ktoreby przysporzyc 
mialy nieco niezb
dnego grosza, zamkn

 P. 
Insp. Szk. to pierwsze posiedzenie, oddaj,!c 
calosc pracy w r
ce P. Inz. Gadomskiej. 
W tej samej sprawie odbylo si
 w dniu 
20 grudnia 1£35 posiedzenie kierownictw 
szk61 powszechnych i Przewodniczllcych Eo- 
mitet6w Rodzicielskicb u Pana Starosty 
Fr
czkowskiego. Celem zeurania by to zazna- 
jomienie si
 Pana Starosty ze stanem calo- 
ksztaUu akcji dozywiania na terenie wszyst- 


kich szk61 powszechnyah i przyjscie jej w mia- 
r
 moznosci z pomocll. 
Po przedstawieniu jej przez P. Insp. 
Szk. Kowaliszyna w takim stanie, iak jll do- 
tychczas slawial i rozwiqzywai Obyw. Kom. 
dozyw. najb. dziatwy szk. powsz. - zdawala 
spraw
 Panu Staroscie kazda z kierowniczek 
i kierownikow szkol' z poczynionych przed- 
Si
W2.i
C w tej sprawie na terellie wlasnej 
szkoly. 
Tu znowu stwierdzono. ze ponad 600 
dziatwy (a \Vi
c z g6rq 25% og6Inej liczby 
mlodziezy szk61 powszechnych) wymaga ko- 
niecznego i codziennego dozywiallia chocby 
szklank£l cieplego mleka z bulkq. 
Pan Starosta po wysJuchaniu sprawo- 
zdan z kazdej szkoly i zorjentowania si
 w sy- 
tuacji przyrzekl na eel powyzszy swq pomoc 
w forrnie zboza i cukru. Artykuly te ma do 
swej dyspozycji i moze z nich wydzielic pe- 
wne ilosci na akcj
 dozywiania najbiedniej- 
szej dziatwy szk61 powszechnycb, co stanie 
si
 z podj
ciem codziennej pracy szkolnej po 
ferjach zimowych. 
Wiadomose t
 przyj
ly Komitety Rodzi- 
cielskie z prawdziwll wdzi
cznoscill i ulgq 
w poraniu si
 z tern trudnem zagadnieniem 
na terenie szkoly. 
mDDDmD[ lu
noUi W latowaniu rauny[h i lagalOWany[h. 


Nawet przy mozliwie najwi
kszej ilosci 
specjalnych druzyn i punktow ralowniczycb, 
ktore b
dl:! dzialaJy w czasie napadu lotnicze- 
go, moze si
 zdarzyc w pewnych wypadkach, 
ze pomoc z ich strony nie nadejdzie wcale, 
lub zbyt poino. DIatego tez pozqdalle jest. by 
mieszkancy k6Zdego domu byli, przynajmniej 
w malym zakresie, samowystarczalni w nie- 
sieniu pierwszej pomo
y rannym i zagazowa- 
nym domownikom, lub sllsiadom. 
Doceniajqc nalezycie to zagadnienie zn- 
projektowalo wydawnictwo LOPP. "Przegl11d 
OPL. i p-gaz." w Nrze ll-tym z r. b. skfr.d 
apteczki domowej. zawierajllcej potrzebne do 
ratowania przybory i chemikalja. Cz
sc tych 
przedmiotow znajdzie si
 cz
sto w domu, 
reszt
 mozna nabyc w handlu. Apteczka taka 
winna si
 znajdowac w kazdym donm, a co- 
najmniej w r
kach osob, przewidziauych przez 
komitet domowy OPL. do sluzby ratowniczej, 
tembardziej, te wi
kszose jej zawartosci przy- 
dac si
 moze niejednokrotnie i w zyciu cc- 
dziennem. 
Zawartosc apteczki przedstawia si
 nas- 
t
pujqco; 1) szczypczyki anatomicz!1e (pince- 
ta),dobrze poniklowane, 2) nozyczki chirur- 
giczne, 3) rozpylacz do roztworow wodnych, 
4
 .2 szyny chirurgiczne z klejonki (dl. 60 cm. 
szer. 10 cm., grub., 4 em., 5) annogen czysty 
w sJoiku ze szklaaym korkiem - 25 g., 6) 
annogen z talkiem (50%) w sloiku j. w. - 50 
g., 7) soda apteczna oczyszczona w tabletkach 
po 0,5 g. - 10 szt., 8) motopiryna w tablel- 
kach po 0,5 g. - 10 szl., 9) nadmangamjan 
potasu w krysztalkach - 5 g, 10) tan1n8 W 
proszku - 20 g., 11) spirytus (95 8 / 0 ) - 10 g. 
h) jodbenzyna 
 100 g., 13) jodyna 2%-wa 
50 g., 14) krople walerjanowe na eterze- 
25 g., 15) mieszanka znieczulaillca (sklad: 40 
g. alkoholu, 40 g. chloroformu, 20 g. eteru, 
10 kro}?el amoniaku), 16) mydlo annogenowe 
10%-we 2 SZl. - po 25 g.. 17) masc cynko- 
wa . - 50 g., 18) masc ichtjolowa 
- 50 g., 
19) magnezja palona z w
glem zwierz
cym- 
60 g., 20) gaza wyjalowiona 10 x 10 em. 
f> szt., 21) gaza opatrunkow8. 20 x 30 em. -- 

f." 


10 szt., 22 opaski chirurg. szer. 7 cm, dt 3-5 
cm. - 5 szl., 23) opaski chirurg. szer. 15 cm. 
dt 3.5 em. - 2 azt., 24) plaster (Ieukoplaat) 
szer. 2 em. - 1 cewka, 25) przybory dodat- 
kowe: walizka, lub skrzynka do przechowy- 
wania zawartosci apteczki z odpowiedniemi 
przegrodkami i gninzdkami, latarka elektr., 
r
cznik, drewienka do raty (d!. 20 cm. grub. 
okafo 0.5 cm.), tuzin agrafek. sznurek pakun- _ 
kowy (ok. 20 m.), lyzka nierdzewiejqca i Imbek 
emaljowany 0 pO.iemnosci 100 cm. lub szklanka. 
Cel i sposob zastosowania tych srodkow 
podamy pokrotce w jednym z nast
pnych 
nUlller6w. 


- 


- 


Z zycia T. Sa L. 
Z zy<;ia Kola T. S. L. W niedziel
 dnia 
15 grudnia 1935 r. odbylo aj
 pod przew. 
Prezesa P. Insp. Kowaliszyna w godzinacb od 
9.30-15-ej w swietlicy Pow. Kom. Osw. Po- 
zaszk. zebranie przewodniczllcych j deleg-a 
tow Czyteln i Bibljotek. Obecnych bylo po- 
nad 30 os6b. 
Tematem zebrania byl program obejmu- 
jllCY caloksztalt podejmowanych przez Kolo 
i Czytelnie prac w terenie. Po mowie pro- 
gramowej na temat ideologji Tow. Szk. Lud. 
i przywitaniu zebranych, wyglosil pierwszy 
referat na tern at: Czytelnie i Bibljoteki T.S.L. 
p. Letniowski Pawel, drugi na tern at: Meto- 
dyka pracy spolec:mej, jej wartosc dla Pan- 
slwa i obywatela, p. Instr. Knotz JcSzef, trze- 
ci na temat: Organizacja pracy T.S.L. w tere- 
nie ks. kan. H
drzak Teofil, czwarty p. Trzes- 
niowska MarjR na temat: Teatr, inscenizacje 
oraz orgallizacja uroczystosci panstwowych 
w kornorkach T.S.L. 
W przerwie podejmowani byli delegaci 
skromn
 herbatk
, po ktorej nast&pily dalsze 
referaty i najbardziej cenna dyskusja. Stwier- 
dzono niczbicie pilOIl potrzeb
 pracy spo- 
lecznej i to poj
tej najbardziej wszechstron- 
nie. Wszak wymogi spoleczenstwa wzrosly 
a warunki ulegly radykalnej zmianie. W olne 


i niepodlegle Panslwo polrzebuje pracy a 
pracy i to szczegolnie pracy spolecznej. Tyl- 
ko imac si
 jej wspolnemi silami, gdyz w mi- 
nionych blisko d wu dziesiqtkach lat niewie- 
lesmy jE\j odrobili. 
Stlld koniecznosc intenzywniejszej pracy 
w T. S. L. i C7f2stsze wyjazdy delegatow Kola 
w teTen, organizacja nowych czyteh1, plano- 
wanie w nich pracy itp. Na niedzieJne wy- 
jazdy pisze si
 coraz liczniejsze grono ch
t- 
nych ze wszystkich sfer i zawodow osob. 
W najblit.szym programie pracy Kola 
jest organizacja "Tradycyjnego oplalka" dIn 
wszyslkich delegatow Czyteln i BibJjotek 
T. S. L.Ma si
 on odbye w dniu 19 stycznia br. 


Z naszej wsi. 
W" Tywoni zorganizowano w paidzierni- 
ku br. 4. miesi
czny kurs robot r
cznych, pod 
kierownictwem kwalifikowanej nauczycielki 
p. Wyzykowskiej z Kolbuszowej. Na kurs u- 
cz
szcza 20 dziewcz
t. Celen1 poparcia tego 
pozytecznego przedsi
wzi
cia, Wydzial Pow. 
udzielil kierownictwu kursu subwencj
 w 
kwocie 20 zl., a Zarzl:!d gminy Jaroslaw wies 
r6wniez 20 d. na swiaUo i opallokalu. W za- 
kres nauki wchodzi wyrob swetrow, czapek, 
szali, r
kawiczek, kilimow, serwet. haftow 
oraz kroj krawiectwa - przedmioty zatem 
bardzo praktyczne i potyteczne dla kobiet. 
Zakoiiczellie kursu. pol
czone z wystaw
 prac, 
nastllpi w styczniu. Po zIikwidowaniu kursu 
zamierzone jest utworzenie spoldzielni w T)r- 
woni dla wyrobu tych artykulow na zbyt. 
Projektowane jest rowniez zorganizowanie po- 
dobnego kursu w Pawlosiowie: poczqwSZ
? od 
1. lute go 1936. 
Zarzqd gminy Jaroslaw wies podaje do 
wiadomosci, ze zakupno koni remontowych 
odb
dzie si
 w Przeworsku dnia 29 styczllia 
1936 0 godz. 9 rano rIa targowicy miejskiej.. 
Di wi
kowy Kinoteatr "sOK6
" 
- nast'i:pny proaram sensaC!yjna komedJft wledenska _ 
u-,Moja Maletika"i' 


DZwiekowy Rinofeafr "Dom Zolnierza" 
D z I S i codzlennie 
asnie Pan Szofer 


Karnawa! tegoroczny 
rozpoczlll si
 pod znakiem zabaw akade- 
mickich, ktore maj
 w naszem miescie usta- 
lonl:! jaknajlepszll opinj
. 26jXII 1935 r. odbvl 
si
 dancing urzqdzony staraniem Stowarzy- 
szenia Samopomocowego Jaroslawskich 8tu- 
dentow Wyzszych Uczelni, Towarzyslwo Przy- 
jaciol l\1Jodziezy Akademickiej wraz z Kasy- 
nem Urz
dniczem mZlldzHo sympatyczny 
wieczor. sylwestrowy. 
W sobot
 4 stycznia 1936 roku urzqdza 
Zrzeszenie Akad. Mlod7.. Prow. U. J. K. Kolo 
Jaroslawian Wielkl:! Zabaw
 w salach Kasyna 
MiejskiE::go. Zabawa ta nalezllc do najeIeg8l1t- 
szych w karnawale, cieszy si
 rokrocznie 
wielkiem powodzeniem i stale zgromadza eli.. 
t
 jarosfawskiego spoleczenstwa. 
Ze wzgl
du na to, ze dochod z zabawy 
jest przeznaczony na czesne dla niezamo:lnej 
mlodziezy akademickiej, apelujemy do spole- 
c7.enstw
 jaroslawskiE:go 0 I'askawe poparcie 
tej imprezy, przez j'ak najliczniejsze przybycie.. 
ffi UIIIUIIIIIIIIIIII!lJi UIIIUllllllllUlI!!11III11I11IUUllllllliIIl! 11II1I11II11II1II1II1I1IIIIIIIr.:! 

 i 
== ADOLF SALOMON = 
E Jailltaw Ma lw H Y .lt R 
 I i 
= _ - _ IJ Oa ZI ofenia 1891 ;; 
urzqdza == 

 spr".edai inwentarzowq pMI' I puchu ; 
:: 1 lig. puchu bialego ZI. 10 "" 

 1 " pl6r bialych g-:slch " 5 I - 
E skubanych " 

 Za pierwszorz-:dnolic gatunku Rwaralltuj\,. 
tJ 11;11111I11111111111111; 1llIlIllilllllllllllllllllllmllzmnllllllllllllJII"fmlllllllllllllllllll.lP 


. 

 
Ze spraw szkoInyeh i wyehowawczychc 
Sw. Mikolaj szkoly im. A. Mickiewicza 
na scenie w Sokole. Staraniem szkoly i Ko- 
mitetu Rodzicielskiego tejze szkoly zostala 
przygotowana i odegrana w dniu 14/XII prze
 
uczni6w z klasy VI i VII sztuezka "lmieniny 
sw. Mikolaja". Calosc wypadla bardzo efek
 
townie i to lem oryginalniej, ze aniolk6w 
grali ehlopcy. Gra wszystkieh adept6w 8ZtU'" 
ki scemcznej byla bez zarzutu. Popisywali si
: 
Konig, Lukasiewicz, Frajsleben, Kochan, Ro" 
galski Edward, Malec, Tokarz. Duda i R6Zko. 
Udatne monologi odtworzyli w przerwach: 
W ojtek Fecko i R6zko. 
Po przedstawieniu rozdzielil sw. Miko... 
laj dary wobec zebranych czlonk6w Komite. 
tu Rodzicielskiego, kt6rzy nie szcz
dzili tru" 
du i czasu, by dokonac zez\Volonej przez Sta- 
rostwo zbi6rki, zakupie potrzebne rzeezy, 
przygotowae je i wybrac najbiedniejszych 
z klas. Dwudziestu jeden chlopc6w zostalo 
obdzielonych bucikami, pJaszczykami lub 
sweterkami. Ouzo w to zb8zne dzielo wlozy.. 
li swej pracy pp.: Konigowa, Wysocka, To
 
karz i Gawlik6wna. 
Czese im z tego miejsca za to. 
Nawiasem zaznaczyc tu nalezy, ze zbi6r- 
ka za listami dala na ten eel 54 zl. got6wk
 
nieco pieczywa, w
dlin i drobiazg6w, kt6re 
w drodze losowania doslaty si
 do r
k 
dziatwy. 


r 
; 


Str. 4 


GAZETA JAROSLAWSKA, dnia 5 stycznia 1936r. 


Kronika. 


Z kronikl :talobneJ. W dniu 31 grud- 
nia zmad po kr6tkieh eierpieniach dlugoldni 
aptekarz naszego miasta sp. Edward Kuchar- 
ski. Sp. Zmady bral zywy udzial we wszy
t- 
kich miejscowych organizacjach, nie - szcz
- 
dZllC niejednokrotnie, bez wi
kszego rozglo- 
su, zllaczniejszych kwot i wspare na podtrzy- 
manie tych organizacyj. Wiadomosc 0 niespo- 
dziewanej Jego smierci wywolala prawdziwy 
tal u mieszkanc6w miasta i wsp61czucie dla 
osieroconej rodziny. 
Czesc Jego pami
ci. 


Ronna 
lkola PrlY
PDlobienia Handloweoo 
dla 
Ablolwentow nkol 
Iedni[h w JaJollawiu -I 


Zl\dalele InformaeYI - - 
to klasowa - 
Szkol:a Handlowa 
Jaroslaw 
3-eo Maja 1. - Telefon U3. 


. 


Terminy platnosei podatk6w bez- 
pOSredllich - platnyeh w Urz
dzie 
Skarbowym w Jaroslawiu. 
1) Pmlatek przemysl:owy od obrotu. Za- 
liczki - I rata do 15. VI- II rata do 15. 
VIII. III rata do 15. X. 1936. IV. rata do 
II. 1937. Zaliczki miesi
czne platne do 15. 
kaZdego mjesi
ca. 
2) Podatek przemysl:owy .zryczaltowa- 
ny I rata do 15. IV. II. rata do 15. VIII. 
III. rala do 15. X. IV. rata do 15. XII. 1936. 
3) Podatek dochodowy z Dz. I. ust. 
o ile nakazy platnicze zoslaly dor
ezone 
do konca sierpnia 1936 plalny do dnia 15. 


IX. 193ft W innych [wypadkach do dni 
15-tu po 
dor
czelliu nakazu platniczego. 
Zaliczka platna do dnia 1. III. 1936. 
4. Podatek doehodowyeh z Dz. II. ust. 
platny do 7-miu dni po uptywie miesi
ca 
w kt6rym nastllpila wyplata. 
5) Podatek doehodowy skomulowany 
rsty kwartalne - platne do 15. IV. do 15 
VI. do 15. IX. do 15. XII. 1936. 
6) Podatek od nieruchomosci platny w 
4-rych w ratach kwartalnych do 30. IV. 
do 31. VII. do 31. X. 1936 do 31. I. 1937. 
7) Podatek od lokali pJatny w ralach p61- 
rocznyeh I rata do 30. IV. II rata do 31. 
X. 1936. 
8j Danina maj
tkowa od gruntu. Za- 
liczki platne do 15. IV. do 15. XI. 1936. 
9) Danina maJlltkowa od nieruehomos- 
ei platna do dnia 31. VIII. 1936. 
10) Danina majl}tkowa od obrotu platna 
do dnia 15. VI. 1936. 
11) Podatek gruntowy platny w II ratach 
do dnia 30. IV. i do dnia 30. XI. 1936. 
12) Podatek od pIacow budowlanyeh 
platny w 4-rych ratach kwartalnych I ra- 
ta do 30. IV. II. rata do 31. VII. III do 
31. X. 1936. IV. rata do 31. I. 1937. 


Poszu-kuj,= pokoju 
- - z utrzymaniem dIa syna - - 
ueznia VI-ej klnsy gimllazjum w Jaroslawiu 
Zofja Neusser - Mikulice p. KaIiezuga. 


Oglaszajcie Sit; 
w Gazecie Jaroslawskiej. 


JEDYXA KATOLlCKA 


Zawiadamiam P. T. Publiczno!\c, 
te zostal jut otwarty 
sklep kolonialno - spoiyw[zy 
PIZY ul. 610dzkiej Ig 17. 
(na miejscu Fliegla) 
Polecam wszelkie towary w ten 
zakres wct>odz
ce po cenach 
przyst
pnych. 
Marja Dyrkacz 


PRA[OWmA UUOTEK 
STl£F AN KALINOWSKI 
J &I 0 s II w, Ma/y Hynek, Bml & 3. 
,oieca 
wszelkiego rodzaju szczotki do 
uhrail, do zamiatania szurowania 
i kartacze po najnizszych cenach 


legalluiUfZ Rytownik I 
wykonuje wszelkie prace 
zegarmistrzowskie i ryto- 
wnicze (grawerskie) - wy- 
konanie dokladne i gusto- 
wne -- kupuje doto i 8rebro 
STANISLAW POPIELUCH 
Jaroslaw, nJ. Grnnwaldzka I. 15. 


PRACOWNIA TRYKOTARSKA 
E. Z. Web e r t Jarosl":w Hynek 12. 
Wyrabia swetry m
skie, damskie, dziecin- 
ne oraz skarpetki I poiiczochy. 
Po cenach przyst
pnych. 


Sniadania 
i podwieezorki 
zjesz smacznie i tanio 
tylko w mleczarni 
"N ABIAL" 
ul. GrunwaIdzka 12 


1!""'II'I''''II1\II'''¥'''I!If.'''''II'I''' 9 111M'''''1fiII''''1fiII'' VV'VVV ''1fiII''''1fiII''''1fiII'''1iI 
t Restauraeja i pok6j do sniadan 
 
. Stanislaw Telesnicki 4 
. w Jaroslawiu Grunw
ldzka 18. t 
. --- CENY NAJNIZSZE.--- C 
ii.666.6..6 ,,II\II,,,IIiIII..,iI\II,,,A,1II\Ii.,,IIiIII,,.oJIIib.,A uII!II.u.6l111!i1a11d 


Pierwszorz
dny I 

2o!!
go'
!:r
c
 2


;.: I 
- Telefon Nr. 240. - 
Poleca pokoje po cenach konkurencyjnych. 


SK
AD BRONI 
przybor6w i sprz
t6w my- 
sliwskich oraz wyrob6w 
stalowycb, nadto ostrzenie 
\\"szelkich rzeczy J)oleca 
firma M. SIEHZ
GA 
JaroBlaw, ul. Grunwaldzka 


I Philips a Radjoodbiorniki 
I DB rftty 15 do 18 mies. 


PoszukuJ 
 praey 
sam a tak:ie z tonfl we 
dworze lub za str6ta. Kau- 
ci
 motemy zlotyc. 
Adres: Kogut Andrzej 
Manasterz p. przeworsk. 


WARSlTATY MHHAnHZftO - SLUSAR
KIE 
WLADVSl.A W WYSOCKI 
Jaroslaw, ul. Lubelska. Telefon Nr. 224. 
wykunnj'l wszelki... roboty 
lnsar9kie a to? pompy stndzien- 
ne an!omatyczne, hydrofory. boilery, zbiorniki, spawalnia 
acptylenem, roboty tokarskie, odlewnla metali i t. p. 
CF.NY PRZYSTF.PNE. W ARUNKI JAKNAJDOGODNIEJSZE. 


do nabycia w lirmie 
Stanislaw Bod Z 0 Ii, skle
 Sienkiewitza 1. 


Sklad Pa pieru przyborow pismien- 
, nych, d r u k 6 w dla 
gmin, szkol i wojska, galanterj
, perfumerj
, 
kosmetyk
 pod firml\ 
IGNACY SOSZYNSKI 
Jarolilaw, al. Dra Dletzlusa M 6 
- - poleca si
 P. T. PubIieznosei. 
- 


Z N AKOMITE 
KONSERWY MI
SNE 
poleea 
fablYk
 bekonow i konlerw mielnnh 
Bakalarz i S-ka w Jaroslawiu 
SkIepy: Rynek, PIac Mickfewicza 1 
oraz S K L E P F A B R Y C Z NY 
przy ul. PRUCHNICKIEJ 
Codzlennle 
wieze ml
so i w
dIlny. 
-
 Ceny Dajnizsze 
- 


[UKIERftIA 
6
f
 :J:I
k: 
JAROSLAW, Slowaekleeo S 
polpca znakomi!E' wyroby w za- 
krps cukiernictwa wchodzllce 
jak cia..!... herbatniki. deserowe, 
czekolHdki. torty. z plerw8zo- 
rzt:dn)'cla m a I e r I a I 6 w. 


IAKtlO KRAWlEtKI 
Franeiszka MISI1\GA 
przy ul. Kr8szewskiego 1.2. 
wykonnJe 
.lerw8:r;or:r;
dDe abrallfa ey- 
willie I Wol5ko..e wedlul( 
lIaln....szyela s:r;ablon6w za- 
.ranleznJela CENY l'\ISKIE. 


I 


Redaktor odpow. Tadeusz Zielinski 


BIURO KUP
A WlltA " 
I SPRZEiDAZY 
n 
Jaroslaw, Slowackiego 2. 


zawiadamla Szanown
 Klientel
 
te posiaka do sprzedania niern- 
ehomo8ci, parcele, pola orne 
i drobne gospodarstwa oraz po- 
Aredniczy w wynajmie mieszkatl 
wszelkiego rodzlljn. 


Towary blawatne 
gaIanterJ
 
o b u w i e 


poleea 


Jozef Koba 
Jaro8law, Grodzka 24. 


Nawozy sztuczne 
D a s e Z 0 n j e s i enD y 1935 r 


a to: _ 
S 6 I pot a sow ll, kainit, 
to m 3 s yn fi belgijsk
, az 0- 
t n i a k mielony, sup e r t o- 
m- a s y n fi , "N i t r 0 f 0 s ", 
saletrzak, siarczan amonu, 
superfosfat mineralny, tu- 
dziez wapno palone mielone 
d 0 s tar c z a 
w calowagonow. ladunkach wprost z fabryk i kopaliI, 
zalf! drobnicowo z swego mag a z y n u w Jaroslawiu 
SPOLDZIELCZY BANK ROLNICZV 
z ograniczonq odpowiedzialnoBciq 
W Jaroslawiu. 


KAPELUSlY 
DAM S K I[ J! 
L. G1\SIOROWSKIEJ 
11 JAROStAWlU, plae Miekilwieza Z. 
poleea na sezon Z I MOW Y 
eleeanekle modne k ape - 
I u 8 z e oraz e zap e e z k I 
po e e D a e Ia przy&to:pnyela. 


Pla[ownia 0 b u w i a MAfiAZYB 
Kazlrnierza Popielutba 
ul. Slowackiego 1. 1 
wykonuje wszelkie roboty 
8zewskie, wykwintne jak 
i sportowe po n a j n I z - 
szych ceoach. 


ZA WlADOMIENIE 


Mam zaszczyt za.....iadomic P. T. Pnbl. it ot.....orzylem i prowadz
 


Bazar chrzescijaiiski 
w lokaln przy alley Grunwaldzklej 24. (dawniej sklep JO- 
ZEFA HAMBURGA). Posiadam na skladzie w .....ielkim wyborze 
i po cenach amlarkowanyela: czekolady, cntry, towary ko- 
I rzenne. delikatpay, pieczywo i t. p. 
Polecam ai
 laskawym wzgl
dom PT. PublicznoAci i pozo8taj
 
TA6E
SZI>WOJ
eUN I 


Jeieli myUiu 0 budowie, 
 8d;:::
 c 
 7: snkt:: 
pap y i z 0 I, d a c h 6 w e k, s t u d n i 6 W fI k; r u r itp. 
m a 
 e r j a 
 6 
 
8kntecznia Il l . n [ly r l !J W 0 k 0 D ' 
n a J tan 1 e 1 fuma -.- 1ft Ii 11 U 

 w Jarastawiu t II KllSilwskiega 40, Tllel'l .. 6. 


Pismo redaguje I wydaJe Komitet Obywatelskl w Jaroslawiu. 
Odbito czcionkami polllldeJ DrukarDi Sp61dzlelczeJ ... .Jaroslawlu. I 


JAROStAWSK 


Rok V. 


Nr. 2. 


WaruDki Preoomerafy: 
ROCZDa . 5'00 zi. 
PolroczDa . 2'50 zi. 
K wartalDa . 1'25 d. 
Cena poJedynezego numeru 10 gr. 
Ogloszenia wedle umowy. 


T}Tgodnik poswi
cony sprawom gospodarczo-spolecznym miasta i powiatu 
wychodzi w kaidll niedziel
.  


Adres: Jaroslaw Polska DrukarDia Sp6ldz. 
TelefoD 17S. Konto P. K. O. 500.619. 


Niedziela dnia 12 stycznia 1936 r. 


OGLOSZENIE 


przeniosla swe 
z ratusza do 


Komunalna Kasa Oszcz
dnosci 
biura z dniem 2 stycznia 1936 
\vlasnego gmachu przy placu Mickiewicza. 


, 
Od Redakcii i Administracii' 


Administracja Gazety Jaroslawskiej przesylac b'1Qzie pismo wszystkim swoim dotych- 
czasowym P.1. Abonentom. 
UpraszC/. si'1 w razie odmowy prenumeraty 0 nieprzyj'1cie pisma od listonosza - zatrzy- 
manie pisma uwazane b'1dzie za wyrazenie zgody na prenumerat'1. Redakcja Gazety upraszll 
P. T. Publicznosc miasta i powiatu 0 nadsylanie korespondencji, uwag, materjalu do kroniki, 
kt6re to b'1dEJ zuzytkowane przez Redakcj'1 - z zachoWaniem tajemnicy - dla dobra 
publicznego. - Korespondencje mozna skladac do skrzynki umieszczonej na drzwiach wcho- 
dowych Polskiej Drukarni Sp6ldzielczej w Jaroslawiu. 
Nalezytosc za prenumerat'1 uiszczac mozna miesi'1cznie po 50 groszy w Polskiej Dru- 
karni Sp6ldz. w Jaroslawiu, na P. K. O. Nr. 500.619 lub kursorowi. 


Reorganizaeja opieki spoleeznej, 


Zwiqzki samorzqdowe przystllpie majll w 
najblizszym czasie do wprowadzenia w tycie 
pewnych zmian W organizacji opieki spolecz- 
nej - czas najwyzszy, by spraw
 tq posta- 
wic na wlasciwym poziomie. oby tylko zmia- 
ny te nie dotyczyly osob czy odznak opieku- 
now spolecznych, lecz rzeczy istotnych t. j. 
metod pracy. Stwierdzic trzeba, ze dotychcza- 
sowe wyniki dzialalnosci tzw. opiekunow spo- 
lecznych byly mini maine, raczej niewidoczne. 
RezuUaty instytucji tej b
dll wtedy pozytywne, 
gdy znikn
 zebracy z pod kosciolow, wlocz
- 
dzy z miast i wsi, bezdomni, dzieci bez opie- 
ki, chorzy bez porady lekarskiej, biedni bez 
jedzenla i t. p. 
Nie jest to zadanie lalwe, ale tei nie 
przerasta one naszych sit Wszystkie nasze 
dotychczasowe przedsi
wzi
cia w tym kie- 
runku byly chaotyczne i dorywcze - chodzi 
wi
c przedewszystkiem 0 przejscie z chaosu 
do normalizacji, do roboty programowej. Jest 
u nas przerost organizacji, a brak koordynacji 
dzialalnosci filantropijnej. Koniecznem jest 
scalenie organizacji celem zastosowania j edno- 
litej, najbardziej celowej polityki filantropijnej. 
Nie chodzi 0 podrywanie kredytu filantropji 
prywatnej czy Towarzystw. Uznaje si
 ich do- 
broczynnll dzialalnosc. ale 0 takie zorganizo- 
wanie opieki spolecznej, by skonczyc z kwe- 
stowaniem na ulicy, czy w mieszkaniach, 
wciqganiem przypadkiem spotkanych ludzi, 
wbijaniem szpilek. festynowaniem, tom bolo- 
manjll,. itp. bo filantropja pojmowana na serjo 
Die mote bye zawislll od wyniku tych czyn- 
nosci, od pQgody, humoru czy przypadku. 


Opieka spoleczna musi bye op:uta na stalych 
i pewnych dochodach, a za takie uwazae na- 
lezy wplywy z podatk6w samorzlldowych. W 
budfetach samorzqdowych winna bye wsta- 
wiona na ten eel nie jakas zbywajllca kwota, 
lecz suma odpowiadajllca istotnym potrzebom 
powiatu, w naszym okafo sto tysi
cy zl. rocz- 
nie. Sumll tq winien dysponowae pod kontro- 
III wladz jeden odpowiedni urz
dnik, ktory 
przez m
z6w zaufania rozprowadzalby, w razie 
stwierdzenia koniecznej potrzeby, datki w pie- 
niqdzach czy w naturze. Suma cala sluzylaby 
nie tylko na zaspokojenie najpilniejszych 
potrzeb ludzi istotnie n8 opiek
 i wsp8rcie 
zaslugujllcych, ale i na zapobieganie niedoli 
ludzkiej, przez budow«: sierocinc6w, dom6w 
dla ubogich, starcow. kuchni dla biednych itp. 
Srodki na ten cel muszll si
 znaleic. tak jak 
si
 znachodzq na inne cele, bo w hierarchji 
wydatkow, ten wydatek jest bezwzgl
dnie 
najpilniejszy. 
Inaczaj przeprowadzona reorganizacja jest 
bezcelowa. S. G. 
Od Redakcji. Zamieszczajllc powyzszy 
artykul spodziewamy si
. ze wywola on odpo- 
wiednill dyskusj
 w sferach zainteresowanych. 
Nadeslane z tej dziedziny odpowiedzi ch
tnie 
pomiescimy na lamach naszego pisma. 


-. 
Przygotowanym do obrony przeclw 
10tnlczeJ Die grozic nie b
dzie . 
Zapisujcie 81
 oa 
cztonkow L. .0. P. ,P. 


Pozegnanie. 
Staraniem Zarzqdu Ogniska Podoficerow 
zaw. miejscowego garnizonu, jak nas infor- 
mujq w dniu 2

. XI. 35 r. odbylo si
 
w "Ognisku" pozegnanie Panow Gen. Scae- 
voli-Wieczorkiewicza i Plk. dypl. Paszkiewi- 
cza. w ktorem wzi
ly udzial delegacje pod- 
oficerski
 z Rzeszowa, Przemysla, Lubaczo- 
wa i Jaroslawia. w Iiczbie 95 osob. 
Imieniem Og-niska laroslaw, fegnal od- 
chodz
cych prezes tegoz (st. sieri. Malec) te- 
mi slowy: 
"Czcigodny Panie Generale t Zebralismy 
si
 ogniskarze jaroslawscy, Sll reprezentowa- 
ne Korpusy Podoficerskie pulkow 24 Dywi- 
zji, by Ci
 odchodzllcego od nas pozegnac. 
Tak si
 zlozylo, te szara brae podofi- 
cerska zegna Ciebie Panie Generale jako dlu- 
goletniego Dowodc
, opiekuna i ojca naszej 
zolnierskiej rodziny, tegna rowniet Pana 
Pulkownika Paszkiewicza. Twojego zast
pc
. 
Pod Twym Panie Generale przewodnic- 
twem od 1926 roku ksztaltuje si
 nasze zy- 
cie, urabiajll charaktery w mysl idei Wiel- 
kiego Budowniczego Polski, ktorego nie- 
smiertelnll pami
c niech mi wolno b
dzie 
uczcie wnioskiem przez powstanie wszyst- 
kicb nas tu zebranych. 
Za Twe ojcowskie serce, ktoregos nam 
Panie Generale nigdy nieszcz
dzil, oddajemy 
Ci w dani nasze tolnierskie serca i slubuje- 
my Ci stae wiernie na strazy tej wielkiej 
mysli przewodniej umilowanego Pana Mar- 
szalka ktorlls Ty w nas wszczepil, a gdy zaj- 
dzie potrzeba kaZdej chwili b
dziemy gotowi 
bronic rubiezy Rzeczypospolitej Polski. Dzis 
gdy od nas odchodzisz prosimy Ci
 Panie 
Geuerale 0 dalszll nad nami opiek
 i zyczy- 
my Ci pelni laurow na wyzszem Twem sta- 
nowisku. Prosimy Ci
, racz przyjllc Panie Ge- 
nerale ten skromny upominek (nast
puje 
wr
czenie albumu ozdobionego odznakami 
pulkow) w ktorym zgrupowalismy cz
sciowo 
nasz dorobek kilkuletniej pracy pod Twem 
przewodnictwem" . 
Imieniem Korpusow Podoficerskich pul- 
kow 24 Dywizji zegnal obydwu dowodc6w 
st. sied. Szewczyk z Rzeszowa, wr
czajqc 
na zakonczenie zdeklarowanll przez podofi- 
cerow kwot
 500 zl. na cele - wedle uzna- 
Din tegnanych. 
Skoleji przemawial Plk. dypl. Paszkie- 
wicz, stwierdzajllc po 9 letniej pracy na sta- 
nowisku Zast
pcy Pan a Generala Wieczor- 
kiewicza wielkll t
zyzn
, naletyty poziom 
wyszkoleniowy duze wartosci duchowe Pod- 
oficer6w, ua ktorych te! w kazdej dziedzinie 
tycia mozlla w zupelnosci polegac. 
W przem6wieniu-pogaw
dce, przeplats- 
nemi epizodami z walk i zmagaii przy boku 
Palla Marszalka - Pan General Wieczorkie- 
wicz, wskazuje kierunek i cele pracy wysz- 
koleniowo-spolecznej Polski ego Podofi
era i 
rol
 jakll on ma odegrae w odrodzonej armji 
polskiej. Str. 2 


G A Z ETA JAR 0 S I. A W S K A, dnia 12 stycznia 1936 r. 


Nr. ! 


Waine dla wlascicieli nieruchomosci. 


Zarzlldzona dekretem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolilej z dnia 14 listopada 19350b- 
nizka komornego. w domach podlegajqcych 
ustawie 0 ochronie lokatorow, nie wsz
dzie 
zostala lojalnie przez wlascicieli nieruchomo- 
sci w zycie wprowad70n
. W niektorych 
miejscowoscia.:h usiluj
 wlasciciele utrzymac 
komorne w dotychczasowej wysokosci wbrew 
dekretowi lub tez, w zwhlZku z dokonanll ob- 
nizkll, przerzucajll na lokatorow szereg oplat 
ciq:lllcych dolychczas wylllcznie na nich jako 
wlascicielach. Praktyka ta jest niedopuszczal- 
nil, gdyz obnizka czynszow wynika z mocy 
dekretu i nie jest zaleznll od zgody wlasci- 
ciela realnosci. Podstawll do obliczenia ob- 
nizki czynszil jest placone w miesiqcu listo- 
padzie 1935 komorne, ktore ma bye obnizone 
o 15% przy mieszkaniach 3 izbowych i mniej- 
szych, a 0 10% przy mieszkaniach wi
kszych 
i lokalach przemyslowych VII i VIII kat. a 
handlQwych IV kat. 


W wypadku uchylania si
 od przyjmo- 
wania tak obnizonych czynszow mogl! bye 
one przekazywane pocztll. Do rozstrzygania 
wyniklych na tern tie sporow powolane all 
obecnie ..vyl
cznie sqdy powszechne, gdy
 
rownoczesnie dawne Urz
dy rozjemcze dla 
spraw najmu zostaly zniesione. 


* 


* 


* 


Pora licznych wypadkow na chodnikach 
zpowodu nieposypywania piaskiem w czasie 
gololedzi, zmusza nas do zwrocenia uwagi 
wlascicieli realnosci miejskich, ze obo- 
willzek 'czyszczenil1 chodnika, posypywania 
piaskiem itd. cillty na wlascicielach realnosci 
sqsjadujllcych z chodnikami, ktorzy tez za 
swe zaniedbania sll cywilnie odpowiedzialni. 
Pami
taj
c 0 tern, minimalnym kosztem jednej 
skrzyni pia sku, uwolni
 si
 od. odpowiedzial- 
nosci a bliinichod nieszcz
scia i kalectwa. 


Z Rady Miejskiej. 


We wtorek dnia 2 stycznia odbylo si
 
})osiedzenie Rady miejskiej, na ktorem Rada 
stosownie do zlldania Banku komunalnego 
w Warszawie, pokwitowala tenze Bank z od- 
bioru kwoty 3000 zl. naleznych gminie z ty- 
tulu zniesionego na rok budzetowy podatku 
od ladunkow kolejowycb. Odszkodowanie 
przyznane ustaw
 za zniesienie prawa poboru 
oplat od ladl1nkow nie pozostaje w zadnym 
stosunku do dochodow, jakie gminy. miejskie 
posiadajllce ten przywilej, przez lat kilka na 
cele utrzymania drog i ulic w miescie czer- 
paly. Drug
 sprawl! zalatwionll przez Rad
 
byte powolanie do Komitetu szpitalnego ks. 
kanonika Wladyslawa Opalinskiego, w miej- 
sce dotychczasowego proboszcza ks. pralata 
M
skiego. klory z powodu opuszczenia nasze- 
go miasta z godnosci tej zrezygnowat 


Procz tych dwu wazniejszych spraw, 
rozpatrzyla Rada tego dnia podanie sierzan- 
ta Rocha Wojlali 0 "'Przyj
cie go do zwiqzku 


gminy miasta Jaroslawia, zalatwiajllc je po 
mysli prosby petenta. 
Na tern zostal wyczerpany porzlldek 
dzienny obrad Rady, ktora juz w najbJit- 
szych dniach ma przystllpic do rozpatrzenia 
i uchwalenia budtetu na rok administracyjny 
1936/7 w ktorym majll bye zrealizowane po. 
stc.nowienia dekret6w Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej 0 oddluzeniu samorzEldu.' 


Marnowanie [U
lJ[b Dienie
ZY. 


Od dluzszego jut czasu jestesmy swiad- 
kami pojawiania si
 najrozmaitszych bezwar- 
tosciowych wydawnictw. kt6r)"ch braku nikt 
oy nigdy nie odczuwal, a ktore narzuca si
 
drogll kolportazu instytucjom, klientom itd. 
Mistrzem wprowadzenia tych imprez sll war- 
szawiacy. Nie ma wprost dziedziny, w kto- 
rejby nie uznali oni potrzeby wydawnictwa, 
reklamy itd. 
Ostatnio rozrzucono w naszem miescie 
w cenie po 50 gr. wydany przez Instytut 
spraw spolecznych "Kalendarz bezpieczenstwa 
i higjeny pracy". Kalendarz wypelniono pou- 
czeniami, tablicami i przepisami, ktore obo- 
willZkowo muszll bye ogloszone w kaZdej 
pracowni a urz
dnik panstwowy - inspektor 
pracy - przy kazdej kontroli zakladu spraw- 


Wszelkie 


srodki 


do 


i farby 


sukien 


kosmetyczne 


Jamal si
 juz przy koncu sierpnia. Same woj- 
ska austrjackie ostudzUy ten entuzjazm i za- 
pal. z jakiemi je Iud nose wit ala, gdyt bez. 
prawne rekwizycje. przeprowadzane przez po- 
jedyncze oddzialy armji, bezmyslne niszcze- 
nie ogrodzen, sadow, zbiorow i zasiewow, 
dokonyw
me zwlaszcza przez w
gierskich 
honwedow, rozgoryczaly ludnosc i sklanialy 
jll do ukrywania swych zapasow i zamykania 
bram i obor przed kazdym oddzialem woj- 
skowym. . 
Wiesci pochodzllce od rannych z terenu 
lubelskiego, glosily 0 ci
zkich walkach, 
wsrod ktorych armja austrjacka tylko z wid- 
kim trudem i przy znacznej stracie materjalu 
ludzkiego posuwala si
 w kierunku Lublina, 
zas wiesci, pochodzllce od uchodicow z Ma- 
lopolski wschodniej, donosily 0 kl

kach 
austrjackich, 0 z8j
ciu przez Rosjan znacz- 
nych obszarow Malopolski wschodniej i 0 
posuwaniu si
 przewatajqcych sjl rosyjskich 
w kierunku Lwowa. Wiesci te okazaly sj
 
prawdziwemi, a to poderwalo wi8r
 w rychle 
zwyci
stwo Austrji nad Rosjq. 
Wladze wojskowe austrjackie stan fak- 
tyczny ukrywaly, a kl
ski i niepowodzenia 
przypisywaly szpiegostwu i zdradzie. Po nie- 
powodzeniach z konca sierpnia widzialy wla- 
dze wojskowe wsz
dzie zdrajcow, w
szyly za 
szpiegami i ludzi najniewinniejszych, cz
sto 
tylko na podslawie anonimowych donosow 
lub bezpodstawnych pos
dzen, bez zadnych 
dochodzen slldowych i tylko na zarzqdzenie 
pierwszego lep
zE'go oficera, rozslrzeliwano 


i 


zagranlczne 


poleca 


wody 


mineralne 


krajowe 


IDroQuerja 
FRANCUZKA 


FELIKSA 


WOJCIECHOWSKIE60 


Philips a Radjoodbiorniki I 
na raty 15 do 18 mies. 
do nabycia w Jirmie 
Stanislaw Bod Z 0 Ii, sklep Sienkiewim 1. I 


PRZYJEZDZA I n 
Z PARYZA " 
udziela lekcyj francukiego a n g . , n I ' k " , n g 0 
niemieckiego, rosyjskiego i 
 
 
 . 
Przez' z i m 
 nauczy mowie temi j
zykami. I 
19loszeoia: Kamila WERTH, Dwolle[ kolei., Kiosk fyfoolowy. 


lub wywozono (zwlaszcza Rusinow z partji 
staroruskiej - moskalofilskiej) do Tbalerhofu, 
gdzie wsrod najgorszych warunkow higje- 
nicznych i moralnych trzymano ich i gn
bio- 
no az do pokoju w Brzesciu litewskim. I ra- 
tusz jaroslawski nosit na sobie slady kul 
austrjackich, pod ratuszem bowiem wojska 
austrjackie, cofajllce si
 z Lubelszczyzny roz- 
strzelaly 6 osob Poslldzonych 0 zdrad
. 
o losach jesiennej kampanji austrjackiej 
zadecydowaly walki w Galicji wschodniej. 
Pot
tna armja rosyjska zaj
la w ci
gu sier- 
pnia 1914 znacznll cz
se MaJopolski wschod- 
niej a dowodztwo austrjackie wydalo w dniu 
3 wrzesnia bez walki armji rosyjskiej Lw6w. 
Aby powstrzymac dalszy pochod armji rosyj- 
skiej, scillgn
lo dowodztwo austrjackie z Lu- 
belszczyzny walczl!ce tam armje i skoncen- 
trowalo znaczne sily na linji Grodek Jagiel- 
lonski - Magierow - Rawa Ruska. Opor 
austrjacki zostal tu jednak przelamany a ar- 
mja auslrjacka w rozbiciu i poplochu pocz
- 
la cofae si
 Z8 San. W oparciu 0 pot
znq 
twierdz
 Przemysla dowodztwo austrjackie 
postanowilo bronic linji Sanu. C. d. n. 


Rouna Ukola PIlYIPolo
i
nia Uan
IOWegD 
diu 
Ablolwentow ukol iledni[h w Jarollawiu 
Zl\dalele InlormaeYJ - - 
" klaliowa - 
Szkola Handlowa 
Jaroslaw 
3-110 Mala 1. - Telelon 143. 


- 


. 1 


Andrzej W ondas. 
Jaroslaw w czasie wielkiej 
wojny swiatowej. 
2) 1914 -- 1918. 


Wilalle: z radosciq i entuzjazmem coraz 
to nowe, pi
knie odziane i dobrze uzbrojone 
oddzialy przechodzity przez Jaroslaw, spie- 
sZllc .Ja potnoc, aby tam pod dowodztwem 
gen. Aufenberga. Dankla i Borewicza r07- 
prawic si
 z armjq rosyjskll. 
Entuzjazm i przyjazny dla Austrji na- 
stroj wytwarzaly rowniez pi sma polskie 
wszyslkich odcieni, podn
szqc za prasq nie- 
mieckq dpow. Tade1Ul* Zlell.8k' ? y. fq-A;!;d 
7--?f
 
. 
'?,,
-z.. 

. c/
 


JAROStAWSK 


Rok V. 


Nr. 3. 


"aruokl PrRoumeraty: 
Roczna . 5'00 z) 
P61roczna . 2.50 zl. 
Kwartalna . . 1'25 zl. 
Cena pojedynczego numeru 10 gr. 
Ogloszenia wedle umowy. 


Tygodnik poswi
cony sprawom gospodarczo-spolecznym miasta i powiatu 
wychodzi w kazd
 niedziel
. 


Adres: JBI"oslaw Polska Drukarnia Sp6ldz. 
Telefon 17S. Konto P. K. O. 500.619. 


Niedziela dnia 19 stycznia 1936 r. 


Organiza[ja opieki nad zebrz
[ymi. 


Jednll z najpowszechniejszych bolllczek 
spolecznych, plagll dla spokojnych mieszkan- 
c6w miast, miasteczek i wsi, jest wzrastajllce 
stale zebractwo. 
Nie ma dnia w tygodniu i nie ma go- 
dziny w cillgu dnia, aby spokojnego mieszkan- 
ca miasta nie budzilo pukanie do drzwi lub 
nie alarmowal glos dzwonka, ze jakis gosc 
przybywa w progi miejskie, aby wyciqgnllc 
r
k
 po wsparcie. N
dzy jest dzis bardzo 
wiele. Jedni z zebrzllcych przedstawiaj
 si
 
jako kalecy, nie majqcy z czego zye, inni ja- 
ko chorzy. kt6rzy opuscili szpital i pragnq 
powr6cie w strony rodzinne, inni jako bez. 
robotni przejezdni, poszukajqcy pracy, inni 
wreszcle, jako synowie urz
dnik6w Jub 
wojskowych, nie mog
cy znalezc odpowied- 
niego zaj
cia a nie majllcy za co ubrac si
 
I wyzywic. 
Znaczny procent tej biedoty, tych tak 
zwanych pospolicie dziad6w, to miejscowi ze- 
bracy - zorganIzowani, znajllcy si
 mi
dzy 
sob
, w.yznacza!qcy sobie nawet mieisca przy 
zebraninach pognebowych, odpustowych i do- 
mowych. Jest to arystokracja zebracza, opie- 
wana w piesni dziadowskiej, jest to niejako 
miejski. cech zebraczy, majllcy sw6j honor- 
ambicj
, zwalczaj
cy bezwzgl
dnie zlodziej- 
stwo i nieuczciwll konkurencj
 i ten odlam 
zebraczy, jako odlam ladu i porzlldku spo- 
lecznego, winien bye przy ustalaniu pomocy 
spolecznej wzi
ly w szczeg6lnll opiek
. 
Wi
kszym balastem od miejscowych ze- 
brak6w Sll zebracy naplywowi, nawiedzajqcy 
miasto w dniach odpustowych i targowych 
a przybywaj
cy tu niejako na sezonowe, 
goscinne wyst
py. W zebraninie tej biorq u. 
dzial nietylko zebracy okolicznych wiosek ale 
nawet wlasciciele kilkumorgowych gospo- 
darstw, przybywajllcy do miasta na jarmark 
na zarobek. Ci przybysze juz w dnie targo- 
we w piqtki uprawiajll tebranin
 na przed- 
miesciach i po domach dzielnicy krakowskiej 
i Gl
bockiej, nocuj
 u znajomych w miescie, 
w sobot
 tebrzll po sklepach i domach sr6d- 
miescia i dopiero w niedziel
 z uzyskanym 
zarobkiem wracajll do rodzinnych wiosek. 
W tej grupie zebrzllcych nie brak jest po- 
dejrzanych indywidu6w, kradnllcych, co pod 
r
k
 wpadnie lub wypatrujqcych, iak mozna- 
by si
 do mieszkania dostac lub wlamae, co 
moznaby wykrasc lub zrabowac. 
Naply\vowymi zebrakami sll r6wmez 
podr6zni, wycillgajllcy r
k
 po wsparcie, by 
mogli dostac si
 do miejsc swych przynalez- 
nosci lub do miejsc swej pracy. Mi
dzy tymi 
znaczpy procent stanowill bezrobotni, lecz nie 
brak mi
dzy nimi i kryminalist6w, zawodo- 
wych zlodzieji i r6znej holoty z pod ciemnej 
gwiazdy. 
Stale a dokladne legitymowanie czlon- 
k6w tych dw6ch ostatnich grup tebrzqcych 
zmniejszyloby znacznie odsetek zebrzqcych 


i uwolniloby mieszkanc6w przedmiesc od 
cillglego czuwania nad caloscill i bezpieczen- 
stwem wlasnego mienia. Cale zas spoleczen- 
stwo z nieustajqcll energjll winno zwalczac 
uprawianie tebractwa przez dzieci i niedo- 
rostk6w, gdyz z tych jednostek, w razie przy- 
zwyczajenia s\
 ich do zebractwa, wyrosnq 
pasorzyty spoleczne niezdolne do pracy i do 
normalnego zycia. 
Reorganizacja opieki nad ubogimi w mie- 
scie zmierzac winna: 
a) do skoordynowania wysilk6w opieki 
nad ubogimi i ul worzenia jednego, wsp6lne- 
go, miejskiego Komitetu opieki, kt6ryby za- 
jlll si
 scillganiem dalk6w i oplat i ich roz- 
dzialem mi
dzy ubogich. 
b) do wprowadzenia ewidencji wszy- 
stkich ubogich w miescie zar6wno zebrzll- 
cych jak i wslydzllcych sit zebrac a zaslugu- 
jqcych na opiek
 spoleczllli. 
_ c) do unormowania swiadczen (oplat 
i danin) na rzecz ubogi 'h uregulowania ich 
rozdawnictwa. 
d) do skierowania podr6znych i bezro. 
botnych do specjalnych komitet6w, czy wladz 
samorzqdowych. by te udzielily im koniecz- 
Ilej pomocy. 
Wzorem dla instytucyj zajmujqcych si
 
opiekq nad ubogimi i wstydzllcemi si
 :1:ebrac 
moze bye Miejski Komitet opieki nad ubogi- 
mi we Lwowie, kt6ry organizacj
 tej opieki 
do swietnych wprost doprowadzil wynik6w. 


NajpewnieJ ulokujesz swe oszc7.
dooscl, 
zabezpieczysz si
 na stBl"OS': I dojdziesz 
najszybcieJ do wlasnego dachu nad glowq 
lokujlJ,C swe choc z trudem ale sy- 
stematycznie zbierane oszcz
dnosci 


w Komunalnei Ka!ie DU[le
DO![i 
MiaUa JaIoslawia 


kt6ra daje wszelkie gwarancje i zapewnienia re- 
gularnego oprocentowania i punktualnego zwro- 
tu powierzonych sobie kapita16w. 
Katdy Obywatel I 0 k n j II c Y swe oszcz
dnosci 
w Kom. Kasie Oszcz
dnosci m. .1 aroBlawia, przy- 
czynia sili! rownoczesnie do wzmozenia i o:iywie- 
nia :iycia gospodarczego miasta i jego rozbudowy. 
Rozprowadza przez Zarzlld Kasy kapitaly z ZB- 
chowaniem wszelkich ostroznosci z zabezpiecze- 
niem ich plynnosci w formie krotko i dlngoter- 
minowych pO:iyczek, rozbudowujll handel, prze- 
mysl i rzemioslo w miesrie, lagodzllc w duzej 
mierze bezrobocie. 
Homunalna Rasa Omzednos[i Ilasta Jarostawia 
placi od w k I a d e k oszcz
dnosciowych 
zlotowych 5 i 5 1/ 2 % roc7.oie, 
od wkladek w 710tych w zlocle S I 4% 
lokaty - na rachunku biezllcym oprocentowuje 
zale:inie od umowy i sily dysponowania lokowa- 
nemi kapitalami. 
Wydaje domowe puszki oszcz
dnosciowe wszyst- 
kim, kt6rzy ulokuill ns. I.;-sillteczkli! oszcz
dno- 
scioWIl przynajmniej 5 :do:', .
h. 
Z j
dnei kl\i<}zE:lczki oB7.rzl; 'nose-iowej mozna I
O- 
dziennie podejmowac lOLl 

ot}ch. 
Dla wygody P. T. Kupc6w i Przemyslowc6w 
z dniem przeniesienia lokalu Kasy Oszcz
dnosci 
do wlasnego gmachu przy pI. Mickiewicza, co 
nastllpi z dniem 2 stycznia 1936 roku, otwarty 
b
dzie dzial wkladkowy codziennie od godziny 
18 do 19 wieczorem, by katdy z Panow Kup- 
cow i Przemyslowc6w m6g1 sw6j utarg dzienny 
bezpiecznie i pewnie przechowac az do dalszego 
zapotrzebowania w Kasie Oszcz
dnosci, nie na- 
ra:isjlj,c si
 na niebezpieczeiistwo przechowywa- 
nia ich po klj,tach sklepu lub przenoszenia do 
damu. 


Z zycia Soko.lego. 


W sobot
, dnia 11 bm. 0 godzinie 8-mej 
wieczorem odbyl si
 w Sokole urz
dzony 
staraniem Zarzlldu. tradycyjny W sp6lny Opta- 
tek. przy udziale dose licznym jak na dzi- 
siejsze ci
zkie kryzysowe czasy, gdyz do 
wspolnego stolu zasiadlo zg6r
 sto os6b 
i dos"c spora liczba mlodziezy sokolej, 
w pi
knie udekorowanej i urzqdzonej przez 
druha gospodarza Pawulskiego sali czytel- 
nianej. 
Prezes druh Grabowski po powitaniu 
wst
pnem zebranych, imieniem wszystkich 
obecnych i nieobecnych soko16w i gosci oraz 
imieniem Zarz
du Sokola w serdecznych slo- 
wach powital Przewielebnego Ksi
dza Pro. 
boszcza Opalinskiego, kt6rego Sokol poraz 
pierwszy goscil w swych murach, skladajllc 
Mu zyczenia pomyslnych rezuUat6w pracy na 
nowym posterunku Duszpasterza, proszqc 0 
przychylne odnoszenie 8i
 do poczynan so- 
kolich. 
N8st
pnie Delegatom bratnich Organiza- 
cji i Stowarzyszeil .oraz wszystkim obecnym 
zlozy! zyczenia szcz
sliwego Nowego Roku 


i lepszej przyszlosci. W dalszem swem prze- 
m6wieniu wskazal na koniecznose konsoli- 
dacji spoleczeiistwa. Iqczenia si
 w organi- 
zacjach ideowo-parodowych, dla odnalezienia 
sp6jni duchowej i wkroczenia na utraconll 
drog
 wsp6lpracy, podkreslajllc, ze zapewnio- 
ny byt i trwalll przyszlose mog
 miee tylko 
Organizacje, stojllce niezlomnie na gruncie 
narodowo-katolickim i tylko te a nie inne 
mogll si
 mienic cz
scill skladowll narodu 
polskiego i tylko te a nie inne odegraj
 kie- 
dys moze juz w niedlugiej przyszlosci decy- 
dujqcll rol
 w tyciu Panstwa i Narodu. 
Wskazal cele i zadania dzisiejszego So- 
kolstwa - apelujllc do mlodziezy, aby nie- 
opuszczala skrzydel, ale mimo r6znych piQ- 
trz
cych 8i
 trudnosci i pr7;eciwnosci ochot- 
nie pracowala dia dobra Narodu, Ojczyzny 
i swej lepszej doli. Koncz
c wzni6s1 trzykrot- 
ny okrzyk na. rzecz Najjasniejszej Rzeczy- 
pospolitej. 
W serdecznych, prostych a sz«;zerych 
slowach, odpowiedziaJ i podzi
kowal za ty
 
czenia Ks. Proboszcz Opalinski, wyrataillc , 


G A Z ETA JAR 0 S LAW S K A, dnia 19 stycznia 1936 r. 


Nr.3 


Sk 2 


nadziej
, ze Sokol, ktory zawsze stal na 
gruneie narodowym i katolickim, Iliezawi
- 
dzie Jego nadzieji i znajdzie w Sokole so- 
jusznika i ch
tnego obronc
 zasad i wiary 
Chrystusowej. 
NastfJpnie Ks. Kanonik Lisinski wyko- 
rzystal sposobnosc i zlozyl imieniem zebra- 
nyeh w pi
knie uj
tych slowach zyczenia 
imieninowe wielce zasluzonemu w pracy so- 
kolej, niepodleglosciowej i spolecznej - Ho- 
norowemu Czlonkowi Gniazda :jaroslawskie- 
go Rejentowi Ernestowi Gantherowi - co 
zebrani przyj
li z wielkim aplauzem i ra- 
doscill - dajllc wyraz wielkiego dla osoby 
Czcigodnego Solinizanta umHowania w dlugo 
niemilkn
cych oklaskach i wiwatach. 
Oostojny Solinizant nie omieszkal wy- 
kOl'zystac sposobnosci i dzif)kujqc za zycze- 
nia i uznania w przepi
knem, serdecznem 
i swietnem swem przemowieniu zaapelowal 
do og6Ju zebranych czlonkow oraz mlodzle- 
zy sokolej, ktorll calem sercem ukochal 
i zawsze wierzy w jej zapal i sHnq wol
, by 
zawsze gornie niosla sztandar sokoli i ofiar- 
nie pracowala spolecznie. 
Po kilku jeszcze okolicznosciowych prze- 
mowieniach, przeplatanych kol
dami i pie- 
sniami 0 godzinie ll-ej zakonczono cz
sc 0- 
ficjalnq, poczem rozpocz
la. si
 wieczornica 
tanecznfl, ktora w ochoczej zabawie przeei
- 
gn
la si
 do godziny 4-ej rano. 
- 


IAKtnO KRAWU[KI 
frantisztla MISlijfiA (dawniej Patak) 
przy ul. Kraszewskiego l. 2. 
wykonuje 
plerwszorz-:dne ubranla cy- 
wllne I wojskowe wedlug 
najnowszych szablon6w zn- 
arunlcznych. CENY NISKIE. UKIERnl
 
O:
f
 :Y
Z
k: 
JAROSI.A\V, Slowucklego 3 
poleca znakomite wyroby w za- 
krea cukiernictwa wchodz'lce 
jak cjasta, herbatniki, deserowe, 
czekoladld, torly. z plerwszo- 
rz
dnych mat e r j a I 6 w . 


Wi
cej opieki nad mlodziez
. 


. VIe czwartek wieczorem kolo godziny 
6-ej byla publicznosc, zazywai
ca przechadzki 
pO ulicy Grunwaldzkiej, swiadkiem przecho- 
du 3 mlodziencow, uczniow jednej tutejszej 
szkoly sredniej. palqcych jakby nigdy nic pa- 
pierosy i puszczajqcych kl
by dymu pod nos 
przechodniow. Takie wyzywajqce, a przekra- 
czajllee grubo beszczelnose, zachowanie si
 
mlodziezy szkolnej nie moze bye na przy- 
szlose tolerowane, zwlaszcza, ze 0 zachowa- 
niu mlodziezy wieleby mozna bylo powiedziec. 
Mimo roznych kursow. pokazow, wie- 
czorow towarzyskich i iabaw. ktore rzekomo 
majll wychowac mlodziez i nauczyc jak si
 
ma zyc z otoczeniem, nie widae zadnych wyni- 
kow tych usilowan a nawet przeciwnie, jak- 
by na kpiny, dzieje si
 z kazdym dniem go- 
rzej a objawy arogancji mnozll si
 na kazdym 
kroku. 


Wypadki zrobienia mleJsca starszemu, 
ustllpienia si
, uklonow porzqdnych ze stro- 
ny uczniow klas wyzszyeh nalezq do rzad- 
kosci. Nie ehcemy poruszae aroganckiego 
i wyzywajqcego z8.chowania si
 i wal
sani8 
sif) poiaemi wieczorami dziewczqt w mundur- 
kach szkolnych, poprzestajllc na tem ogoJnem 
zwroceniu uwagi lokalnych czynnikow powo- 
lanych do czuwawania riad wyehowaniem 
mlodziezy na szerzqce si«: objawy da, gdyt 
stan taki, na dluzsz
 met
 nie moze bye cier- 
piany. Spodziewamy si
, ze obecne porusze- 
nie sprawy poskutkuje i doprowadzi do cz
- 
sciowej choeiazby poprawy dzisiejszych sto- 
suntow, gdyz w przyszlosei bylibysmy zmu- 
szeni wymieniac numerki i kolory ezapek 
i beretow co dla danego zaJdadu, jego wy- 
chowawcow i wychowankow nie b«:dzie na- 
lezalo do przyjemnosci 


e spraw szkolnych. 


Mi
dzyszkolna konferencja rejonowa 
nRUCL. szk61 srednich i powszechnych odby- 
la si
 w. Gimnazjum zeiiskiem im. Slowackie- 
go w dniu 12. grudnia pod przewodnetwem 
P. dyr. Dra Nartowskiego. Obecnych 67 os6b 
ze wszystkich szk6t 
Po porannej cZf,)sci, obejmujllcej dwie 
jednostki metodyczne z dzialu wychowawcze- 
go: 1. Zebrallie centrali Samorzlldu Szk. i 2. 
w kl. II. n8 temat: Plan i organizacja "Oplat- 
ka klasowego", odbyla si
 popoludniu cz
se 
druga tej konferencji, obejmujqca referat p. 


I W szelkie s rod k i k 0 s met y c z n e, i far.b}' d 0 S u k i e n I 

 °r d : g: 
 err jn 
n e f;
I


 e 

;:I


i

SeKIP
;
 I 


prof. Schlachetownej pI. ReaUzacja programu 
wychowawczego" na terenie gimn. im. Slo- 
wackiego ze szczegolnem uwzgl
dnien!em go- 
dzin wychowawczych. Po referacie przepro- 
wadzono bardzo ozywion£! i interesuj
c
 dy- 
skusj
 (trwajqcll od godz. 18-20'35) na te- 
mat zagadniml it godzin
 wychowawczych 
W dyskusji zabieralo glos bardzo wielu u- 
czestnikow konferencJi. ktorzy naswietlali 
ide
 Samorzlldu Szkolnego i potrzeb
' godzin 
wychowawczych najbardziej wsz
chstronnie. 
P. EHe, Mul, Petela. Dyr. GrucGwa, Dyr. So- 
bolewski. Dyr. Nartowski, prof. Szlachet, prof. 
Lepc7.ak, prof. Grzybek, prof. Bryzek oraz p. 
Letniowski ze szkolnictwa powszecbnego - 
oto dluga Usta moweow, ktorzy podchodzili 
w swych wywodach od najbardziej aktualnyeh 
i wychowawczo wartosciowych elementow 
skomplikowanego problemu pedagogicznego. 


Andrzej W ondas. 
Jaroslaw w czasie wieUdej 
wojny swiato\Vcj. 
3) 1914 - 1918.  


Jaroslaw,- jako przyczolek mostowy w cIo- 
tlld trwajllcej wojnie nie odegral wybitniej- 
szej roli. Po wybuchu wojny komendallt mia- 
sta gen. Benigny oglosil rozkaz, aby ludnosc 
w miescie zaopatrzyla sif,) w zywnosc na 0- 
kres co najmuiej trzech miesiE
cy i aby ci, 
ktorzy takiego zaopatrzenia nie posi3dajll, 
opuscili miasto. To ogloszenie wywolalo
 go- 
nitw
 za zdobyciem i zakupem srodkow zy. 
wnosci i spowodowalo pierwszll wojennll emi- 
gracj
 ludnosci z miasta. OpuszczaIi wowczas 
Jaroslaw ('i, kt6rzy gdzies na zachodzie mieli 
krewnych, przyjaciol i znajomyeh. Jednych 
l
kiem przejmowaf juz odglos'Strzal6w ar- 
matnich, innych p"rzerazala mysl, ze mogq 
bye narazel1i na znoszenie niewygod w obJf,)- 
zonej twierdzy, innych wreszcie wyp
dzala 
z miasta obawa przed gwaUami, jakich we- 
dlug opowiesci minty sif,) dopuszczae na lu- 
dnosei hordy Kozakow, Czerkiesow i innej 
dziczy moskiewskiej. Lecz 1a pierwsza fda 
wychodicow byla niczem w porownania z za-' 
st
pami, jakie w polowie wrzesnia wyemigro- 
waly z J arosla witl. 
Z pocz
tldem wrzesnin stal si
 Jarosiaw 
na nowo wielkiem zbiorowiskiem eofajqcych 
si
 z Lubels7.czyzny 1ll3S wojska i ludnosci 
cywilne,i. uciekajqcej z Malopolski wschodniej. 
Ci uchodicy rozszerzali wiadomosci 0 klf,)- 


skach auslrjuckich i 0 strasznym poplochu. 
jaki ogarn
1 ludnose wschodnicb powiat6w 
Galicji. Wprawdzie' austrjackie komunikaty 
wojcnne donosily tylko 0 zwyeifj?stwaeh austr- 
jackich, przeezyly jednak tym komunikatom 
wiadomosci podawane przez przybyszow ze 
wschodu. Wladze austrjackie tych wszystkich, 
ktorzy szerzyli wiesci 0 klftskach austrjac- 
kich i podawali w wqtpliwosc wojenne ko- 
munikaty, poci
galy do odpowiedzialnosci, 
karaly wif)zieniem lub zeslaniem do obozow 
karnych. Wiesd te jednak okazywaly si
 
prawdziwemi. potwierdzaly je cofaj
ce si
 
oddzialy wojsk austrjackich i uciekajqce na 
zachod tlumy ludnosci cywilnej. 
Po przelamaniu przez Rosjan w dniaeh 
10 i 11 wrzesnia austrjackich linji bojowych 
pod Rawq Ruskll rozbitki. auslrjackiej armji 
w nie!adzie i w poplochu pocz
ly si
 cofae 
za San. Przez most na Sanie pod Jarosla- 
wiem ci
gnf2ly dniem i noc
 przez 5 cni od 
11 wrzesnia POCZ£!wszy niedobitki armji austr- 
jackiej i tabory z uchodieami z Malopolski 
Nsehodniej. Goscince wiodqce do miasta i pla- 
ce podmiejskie zawalone byly uchodicami 
i ieh mieniem 11 pocillgi przybyw3jllce ze 
wschodu przepelnione byly do niemo:iliwosci 
zbiegami gl6wnie zydami. Islna wf,)drowka 
ludow ze wschodu na zachod. Te pochody u- 
chodicow i pociqgi z ewakuowanymi budzHy 
formalnll panik
 wsr6d ludllosci Jaroslawia, 
zwlaszcz:1 kiedy i tu poez
to zwjjae urz
dy 
i kasy i wywozic na zachod. Gromady ucie- 
kienirow, uchodzllce kOIJno i pieszo na za- 


ch6d. wyn
dzniaJe rozbitki armji a l 1strjs.ckiej 
zalegajllce place publiczne, huk armat na 
wschodzie i nocne tUllY 
anik
 ludnosci je- 
s
eze potegowaly. Wi
kszose . mieszkaiicow 
miasta a wsrod nieh prawie wszyscy zydzi 
cjsn
li si
 do zestawionych w ostatniej chwi- 
Ii poci
gow ewakucyjnych; w poeillgach tych 
formalnie walczono 0 miejsca, byle tylko wy- 
doslac si
 z ogarni
tego panikq miasta. Pa- 
nice ulegli nawet ci, ktorych obowillzkiem 
bylo pozostac na miejscu dbac 0 pOJ'z
dek, 
bezpieczenstwo i spokoj w miescie i czuwac, 
by tak publiczlle jak i pry watne dobro nie 
byte niszczone lub rozdrapywane. 
Wybuc
 wojny powolal z wywczasow 
lelnich tak urz
dnikow panstwowych jak 
i czlonkow Zarzqdu miasta i Rady miejskiej 
i urz
dnikow Wydzialu powiatowego. W ei
- 
gu sierpnia sprawowaly jeszcze swe funkcje 
wszystkie urzfJdy panstwowe i samorzlldowe, 
zbierala si
 Rada micjska, aby zalatwic bie- 
zqce sprawy miejskie. 
Na posiedzeniu \V dniu 4 sierpnia uchwa- 
lila Rada miasta przyjse z pomocll ludnosci 
miasta w zaopalrzeniu si
 w srodki zywnosci 
i dlatego powolala Komitet aprowizaeyjny, 
z!ozon:r z czlonkow Rady i obywateli miasta, 
przyznata Zarzqdowi miasta na cele aprowi- 
zacyjne kredyt w wysokosci 50.000 kor. i u- 
chwalila udzielic fuukcjonarjuszom miejskim 
dla cel6w aprowizacyjnych iednomiesi
eznych 
zaliczek na place. 


C. d. n. Nr.3 


, 
G A Z ETA JAR 0 S LAW S K A, dnia 19 stycznia 1936 r. 


Str.3 


; 


WkoIicu przyj
to jednoglosnie (po mysli wy- 
tycznych tez) rezolucj
 za utrzymaniem w 
szkolach godzin wychowawczych, jako naj- 
bardziej odpowiad8j
cych duchowi now ego 
programu i poczynaniom nowoczesnej szkoly 
polskiej. 
* * 
W dniach 2, 3 i 4 slycznia br. odbyl 
si
 we Lwowie kurs z zakresu higjeny wy- 
cho\Vawczej, dzialu wi
c pedagogicznego bar- 
dzo waznego i najbardzieJ aktualnego. Stqd 
tez zgroll1adzil ponad 150 ch
tnych slucha- 
czy z r6znych Kuratorjow Szkoluych. Na wy- 
sokim poziomie stojqce prelekcje dotykaly 
bardzo interesujqcych tematow, ape higjeny 
pracy zawodowej. szkoly i nauczyciela, hi- 
gjeny dziecka, warunkow pracy fizycznej i 
umyslowej, oraz podeimowanych wysilkow. 
by warunki tej pracy szkolnej uczynie nai- 
bardzi
i moZliwemi i zblizonemi do wymaga- 
nych norm dzisiejszejhigjeny. Kierowal kur- 
sem p. wizytator Dr. Pisch, wykladowcami 
zas byli: Dr. Bilho, Dr. Lipinski, Dr. Damia- 
nowska, Dr. Tomaszewski, Dr. Grz
dzielski i in. 


- 


- 


zycia l. P. 


. 


K. 


Staraniem Oddzialu Z. P. O. K. obda- 
rowal w dniu 6-go grudnia 1935 roku 
Swi
ly Mikolaj 60 dziewczynek \v szkole 
im. ks. Ostrogskiej paczkami slodyczy, spra- 
wiajqc dzieciom mill} niespodziank
. Pozatem 
prace O.ddzialu W ostatnim okresie, skiero- 
wane zostaly, zgodnie z potrzebq cl:1wili gl6w- 
nie na wiese Dnia 24 listopada 1935 w Ma- 
nasterzu pow. Jaros/aw odbylo si
 otwarcie 
i zebranie organizacyjne pierwszego w po- 
wiecie Oddzialn wiejskiego Zwil}zku Pracy 
Obyw. Kobiet. zorganizowlJnego staraniem 
Oddzialu jaros/aWe Z. P. O. K. i kierowniczki 
szkoly w Manasterzu p. Marii Polewczynskiei. 
W zebraniu wzi
ly ud7.ial delegatka Lwow- 
skiego Wojewodzkiego Zrzeszenia Z. P. O. 
K. post Marja Balabanowna, przewodniczl}ca 
Oddzialu powiat. p. J. Grossowa, p. Polew- 
czynska, wojt gmioy zbiorowej oraz liczne 
gJ"ono kobiet wiejskich. Po zapoznaniu obec- 
nych z celami i metodami pracy Z. P. O. K. 
przez delegatki, dokonano wyboru przewod- 
niczqcej, ktorq obrano jednq z gospodyn tam- 
tejszych, Ann
 Ciurko oraz wybrano Zarzqd 
Oddzialu. Tak zebrane kobiety jak i wojt 
gminy zb. w prostych a szczerych slowach 
dzi
kowali obzcnym paniom za zaj
cie si
 
tym odcinkiem pracy wychowawczooobywatei. 
skiej na wsi, dotlld zaniedbanym i za stara- 
nia w kierunku zblizenia wzajemnego spo- 
leczenstwa kobiecego miasta i wsi. 
Przy pomocy finansowej Zrzeszenia W 0- 
jewodzkiego oraz Oddzialu jaroslawskiego 
rozpocz
to w Manasterzu dnia 1 grudnia 1935 
rokn doiywianie. najbiedniejszycb dzit'ci 
szkolnycb polskich i ruskich. Przed swi
tami 
Bozego N arodzeni1: dnia 15 grudnia urzl)dzo- 
no dla kobiet w Manasterzu odczyt i pogadan- 
kQ na temat "Oszcz
dne i umiej
tne gotowa- 
nie i pieczenie ciast" Prelegentkq by Ie. naucz. 
gosp. dom. p. Lazurkiewicz z Jaroslawia. Dal- 
8ze odczyty i pogadanki urzqdzane b
dq raz 
w miesiqcu oprocz tygodniowych zebran na 
kt6rych czlonkinie czytajq i omawiaj
 arty- 
kuly z gazetki Z. P. O. K. "Prosta Droga" 
oraz ksicrt.ki dostarczone z bibljolf>k Oddzialu 
jarosl. Z. P. O. K. Dnia 8 stycznia br. odbyl 
8i
 Oplatek Z. P. O. K. w Manasterzu. Poniewaz 
prace przygotowane wsrod kobiet w Mana- 
sterzu prowadzone byly systemalycznie od 
dlu:iszego czasu, oddzial ten pozwala roko- 
wac jaknejlepsze nadzieje roz.voju. Z dniem 
10 stycznia 1936 rozpocz
lo rowniez dozywia. 
nie dzieci szkoJnych w Piwodzie - Butkacb. 


W'duiach 5 i 6 bm. odbyl si
 w War- 
szawie Walny Zjazd Delegatow Zw. N. P. 
Zjazd mial charakter sprawozdawczy. Nieza- 
leinie od tego zalatwiono spraw
 wyboru no- 
wego prezesa, ktorym zostal p. Kolanko J an 
b. kier. szk. z Rzeszowa. Dlugoletni prezes 
i b. senator, inicjator i realizator tej olbrzy- 
miej organizacji, liczqcej dzis blisko 50.000 
czlonk6w, p. Stanislaw Nowak, . nakresliwszy 
w swem zagajeniu 30-letnil} historj
. zwiqzku 
oraz charakleryzacj
 doby oobecnej - ze 
wzgl
du na swoj stnn zdrowia i podeszly 
wiek zrezygnowal z godnosci prezesa. 
W dalszym cjllgu obrad zajmowano si
 
debat
 nad kataslrofalnem stanem szkolnic- 
twa i oswiaty, oraz przyj
to administracyjne e 
sprawozdania poszczegolnych sekcyj do za- 
twierdzajllcej wiadomosci. 


Pasze tresciwe 
!I' 
I 
I 
.IIIIIII!I 
"I 
" I 
-II 
, 
1 
ill I 


a mlanowicfe: 


sruty sojowe, slonecz- 
nikowe, palm owe i ry- 
cynowe tudziez kuchy 
- . 
slonecznikowe i lniane, 


dostarcza w ladunkach 
wag 0 now y chi drobnicowo DloJdliel[lY Bank Rolniuy 


Z ogr. odp. 
w Jaroslawiu. 


__r ",- __-..-..._. _. 


Kron-ika. 


Osobiste. Urzf!d wojewodzki we Lwo- 
wie zatwieJ'dzH uchwalfi) Rady miejskiej z dnia 
3 grudnia, ktorlj. ta powolala na st:mowisko 
wiceburmistrza miasta p. Dra Stauislawa Siar
. 
Nowy vieeburmistrz w dniu 13 stycznia zlo- 
zyl na r
ce p. Starosty Frqczkowskiego przy- 
si
g
 sluzbow
 i objlll urz
dowanie. 
Z zalobnej kroniki. We wtorek w no- 
cy zmarl po dJugieh cierpieniach bl. p. Dr. 
Salo -Rossberger emerytowany dl.ugoletni le- 
karz miejski. HI. p. Zmarly, znana postac 
w naszem miescie, przez dlugie lata odgry- 
wal bardz6 wybitnl'! rol
 w mieiscowyc
 -sto- 
warzyszeniach zydowskieb, a przedowszyst- 
kiem J ad Charyjcym, ktorego byl zalo:iycielem 
i do
ywotnim przewodniczqcym. BI. p. Dr. 
Rossber6er pos\Vi
cal si
 te
 wiele dzialalnosci 
pisarskiej. wydajl}c szereg broszur z zakresu 
medycyny i historji iniejscowych stowarzy- 
szen 
ydowskich. 
Czese J ego pami
ci. 
Z iycia Szkoly handlowej. Zarzqd 
Kola Rodzicielskiego uchwalU na posiedzeniu 
w dniu 11 stycznia br. rozszerzyc wydawa.;. 
nie sniadan przez zim
 na \Vszystk
 mlodziez 
masowkll, przyczynic si
 do urzlj.dzenia 0- 
platka i zaiqc. si
 poprawll uz
bienia mlo- 
dziezy. 
Staraniem Stowal'zyszenia milosni- 
kow Starego Jaroslawia odb
dzie si
 we sro- 
d
 dnia 22 stycznia 0 godzinie 7-ej v.iieczo- 
rem w sali posiedzen Rady miejskiej z okazji 
rocznicy po\Vstania styczniowego, odczyt 
p. J. Barlendera: Pulkownik Leon Cze- 
chowski, dowodca jaroslawskiego oddzialu 
powstanczego z 1863 roku. Wst
p wOlny. 


- 


-. 


r , JEDYNA KATOLICKA 

. 
. f e I i [i a n k i PRftWWfilft 
l[IOTEK 
p. t. ST1<.:FAN KALINOWSKI 
Insfyfuf O[brODY Dziewnif J I r 0 siB W. 

?e:!gek. Bazar ftg 3. 
Jaraslaw. uJ. ..Kolo Otllrooki" J. 5. wszplkiego. Todzojn szczotki 
o 
II przyjmuje i wyimnnje 
 I !lbran, do zamio!o!'ia Bzurowan

 
soIidnie i W ozna<.::zo- 1 karlacze po DaJm
szych cena 
nym czasie: h aft y 
biale. barwne, bielizn<;! 
damsk'l, m<;!sk'l, po- 
8cielowlI. kotdry po 
bardzo nisldch f!enach 


II 


Nadte przyjmuJe w 
zakres krawleC'zy- 
"ny dams).te) we- 
dlug naJnowszych 
modell, mundurkl ll 
szkelne, s u k n I e 
balowe I 'Iobne. 


JOlel 611 J[ I B 
 K I 


fabryka 
przetwor6w m j t; B n y c h 
iWYR1\B MI
 SA 
l JarDsIIW. 01. Talarska i Filje. 


I Pler'wszorz
dny I 
HOTEL "POLONJA" 
01. Slowackiego (naprzeciw Dworca kolej.) 
- Telefon Nr. 240. - 
Poleca poko.1e po eenach Itonkurencyjnych. 


PODZ'
KOW ANIE. 
W szystkim ktorzy w naszym ci
zkim 
i bolesnym ciosie z powodu zgonu naszego 
wychowank.a S. p. porucznika J. Merunowicza 
okazali nam tyle wsp6lczucia i serca a prze- 
dewszystkiem Ks. Majorowi Kapelanowi 
Pqczkowi, JPP. Pulkownikom, Of ice rom i Pod- 
. of ice rom skladamy serdeczne Bog zaplac 
JANOSTWO SOBIESCY. 
- 


Powszechny Zaklad ubezpieczeIl wza- 
jemnych przyst«:puje do wycofania rejestrow 
poborowych za rok 1935 aby nie wplacone 
wkladki skierowac do egzekucji co narazi do- 
tyczqcych wlascicieli na ponoszenie kosztow 
egzekucji. Nadmienia si
. ze wkladki zalegle 
po koniec 1933 roku mogll bye rozluzone ua 
prosb
 petentow na raty pod warunkiem ui- 
szczania przez restantow wkladek biefqrych. 
A wi
c do kas gminnych celem wypelnienia 
zobowil}zania. 
Nareszcie wydaly wladze miejskie 
nakaz delozowania kamienic Grodzka Nr. 12 
i Nr. 14, ktore od dluzszego czasu, z powo.. 
du zaniedban wlasciciela konserwowania ich 
odpowiedniego, grozl!' zawalenieniem. Nakaz 
przychodzi W ostatniej chwiJi, tak ze ochroni 
nas przed slawll jak
 zyskala sobie stotica 
przed killm miesiqcami. Nukaz delozowania 
wydany obecnie b
cl.zie prawdopodobnie na- 
lezytq i przykhldnll mmkll dla niejednego 
z wlascicieli realnosci, ktOry zaniedbywal 
swych obowiqzkow wobec realnosci, z kt6rej 
umial ciqgnqc dobre zyski. 
Dookola amnestJI. Niedzielny 1. K. C. 
podaje w kronikach z miast bardzo Hezne 
wypadki, a to zamkni
cia amnesljo\Vany<,h 
ponownie pod klucz juz po jednodniowym 
pobycie na woJnosci, za czyny sprzeczne .- 
z prawem. 
Likwidacji Towarzystwa muzyczne.. 
go dokonalo w dlliu 11 stycznia ostatnie 
walne zgromadzenie tegoz. Stowarzyszenie to 
posiadalo nie jednl} pi
knq kart? swej dzin- 
lalnosei, zwlaszcza za prezesury apteknrza 
Rohma i Dra Zygmunta Meiselsa i przyczy'" 
nilo si
 do powstania w miescie szkoly IOU- 
zycznej, ktot'a wyksztaldla niejednego ucznia 
i pozwolHa mu zaj
c poczesne mie.isce w gro- 
nie muzykow polE.kich. 
Kryzys i pb.uperyzacja miejscowej il1te'" 
ligencji, oglijdajl}cej si
 za oszcz
dnosciami, 
aby wiqzac kOlice z kOllcami, poJot.yly to 
stowarzyszenie; Jak wiesci nios£}, nie jest to 
jedyny wypadek, gllyz kierowJ1icy nie jedne... 
go z nowych sto\Vurz
Tszen, widzqc ucieczk9 
-czlcnkow przed wkladkami, noszll sit,: row" 


, . 


I' 


Str. 4 


, 
GAZETA JAROSl..AWSKA. dnia 19 stycznia 1936r. 


Nr.3 
_---------C 


niez z my
lq likwidacji, a tylko chorobliwa 
obawa redukcji na stanowisku "pana prezesa" 
sprawia. ze to, czy inne stowa1"zyszenie robi 
jeszcze bokami. 
Tegoroczny wiosenny styczen dal 
mieszkancom miasta rzadko zauwazallll nie- 
spodziank
. Wieczorem dnia 11 stycznia 
przeszla Ilad miastem chmura z grzmotami 
i blyskawicami. grozqc jego mieszkancom 0- 
bawll huraganu i burzy, 0 jakich doniosly 
dzienniki w wiadomosciach z Rzeszy nie- 
mieckiej. 
Z Kom. Kasy Oszcz
dnosci. Zarzlld 
Kasy podaje do wiadomosci PT. Publicznosci. 
te tylokrotnie zapowiadane otwarcie z dniem 
1 stycznia 1936 roku Zakladu zastawni- 
czego z powodow- od Zarzqdu Kasy nieza- 
letnych musi ulec powaznej zwloce, a to 
z przyczyn, fe Ministerstwo Skarbu opraco- 
wuje nowe statuty dla tego rodzaju zakla- 
dow, ktore si
 jednak jeszcze nie okazaly, 
a po ich przyj
ciu b
dq wymagaly jeszcze 
zatwierdzenia naszych Wladz Nadzorczych, 
co pocill
nie za sob
 dalszq znacznll zwlok
. 
Przy tej sposobnosci donosimy, ze od 
chwili przeniesienia naszych biur do wlasne- 
go gmachu przy pI. Mickiewicza - dzial 
wkladkowy i rachunkow bietqcych - spe- 
cjalnie dla PP. Kupcow, Przemyslowcow 
i Publicznosci okolicznej, otwarty jest co- 
dziennie od godziny 6-tej do 7-ej wie- 
czorem. 
Chodzi 0 umo:!liwienie szczegolnie PP. 
Kupcom i Przemyslowcom lokowanie swy
h 
dziennych utargow na Rk. bief
cych i prze- 
chowywanie w nalefycie zabezpieczonym 
Z. O. R. W sobot
 18 slycznia 1936 r. 
odb
dq si
 cwiczenia Of ice row Rezerwy. 
Wyjazd autami w teren. Zbi6rka przed Kasy- 
nem garnizonowem, 0 godz. 14'10. 
Zarzlld Oddz. zeIiskiego Zw. Strze- 
leckiego w Jaroslawiu urzadza dnia 18 stycz- 
nia br. w salflch wlasnych (naprzeciw Stadjo- 
nu) Zabaw
 taneczn
, na ktor
 zaprasza czlon- 
kow i sympatykow. Poczqtek 0 godz. 21. 
Wst
p 50 gr. dla czlonkow 25 gr. 


Slarannie WykORtzOne 


MAfiAZYD KAPELUSlY 
DAMSKJ[ H 
- 
L. GASIOROWSKlEJ 
w JIHOStAWIU. placMitkiawitla Z. 
poleea Da sezon Z I 
I 0 W Y 
elegonekle modne k ape - 
Ius z e oraz e zap e e z k I 
po e e n a e b. przysb;pnyeb. 


DRUKI 


dla'Voiska, Urzt:d6w, 


Zaktarl6w przem.-ban- 


dlowycb oraz potrzeb 


Towary blawatne 
galanterJ
 
o b u w i e 


pry....atnycb dostarcza 
- 


po lee a 


PDUKA DRUKARUIA 


dozef 


Ko
ba 


Jaroslaw, Grodzka 24. 


SPOLDZIELCZA 
W Jaroslawiu, Lobelsta 6. 
I .. "1Ih ''''Ul I
 


legalmistll Rytownik 
wykonuje wszelkie prace 
zegllrmistrzowskie i ryto- 
wnicze (grawerskle) - wy- 
konanie dokladne i gusto- 
wne -- k1Jvuje ztoto i IIrebro 
STANISI.AW POPIELUCB 
Jaroslaw, ul. Grunwaldzka 1.15. 


DRUKI 


dla Urzt:d6w pBrafjal- 


Sniadania 
i podwieczorki 
zjesz smacznie i tanio 
tylko w mleczarni 
"N ABIAL" 
ul. GrunwaIdzka 12 


nych. 8 z k (, I. Gmin 


zbiorowycb, Gromad, 


F,'lw"rk6w i Ii n n e . 


Philips a Radjoodbiorniki 
oa raty 15 do 18 mies. 
do nabycia w lirmle 
Stanislaw Bod z 0 n, skle
 SienkiBwitza 1. 


Z N AKOMITE 
KONSERWY MI
SNE 
poleea 
fabryka bekonOw i kon
elw mielDy[h 
Bakalarz i 8-ka w Jaroslawiu 
SkIepy: Rynek, Plac Mickiewicza 1 
oraz SKI... E P F A B R Y C Z NY 
przy ul. P R U C H N I C K I E J 
Codziennie swieie mi
so i w
dliny. 
-
 Ceny najnizsze 
- 


Czy warto kupowac male zarowki 
elektryczne ? W miesiqeach zimowych 
zwlaszcza w tej zimie ponurej i deszczowej 
z koniecznosci uzywa si
 znaeznie wi
cej 
swiaUa, nie dziwnego ze i rachunki sq znacz- 
nie wi
ksze nit w lecie. 
Sporo ludzi, by temu zapobiec pocz
lo 
zmieniae zarowki na najmniejsze, co zostalo 
ulatwione przez ukazanie si
 na rynku 5 wa- 
towych 
aro\Vek. 
Co si
 jednak okazalo. Okazuje si
. ze 
zarowki te swiec
 wprawdzie ciemno, lecz 
z8miasl 5 wat bior
 sobie 12. Wprawdzie 
i inne farowki np. tak zwane "pi
tnastki" 
Iykajq sobie jak nie 20 watow, dwudzieslki 
piqtki 32 waty. 
Masz zalem mify abonencie za 5 watow 
swiaUa a raczej- eiemnosci 12 watowy rachu- 
neczek. 


Diwi
kowy Kinoteatr "SOKOL" 
D Z I $ I codziennie 
Monika 


niwiekowy Hinoteatr "Dom Zolnierza" 
D Z I S i codzienoie 


I 1-0 


k 


a :;:::;':7;:

:
::'t 
· Stanislaw Telesnickl i 
. w Jaroslawiu Grunwl!Idzka 18. 
& --- CENY NAJNIZSZE.--- 

66666 ,dIIIb"dIIIb"A,dIIIb, .a, .dIIIb"LII\Ii".. ""6"'" 
WARSZTATY MURAnUZnO - SLUSARSKIE 
WLADYSLAW WYSOCKI 
Joros.ow, ul. Lubelska. TelefoD Nr. 224. 
wykonui:t wszelki.. roboty l!ilusarskie a to? pompy studzien" 
ne automatyczne, hydrofory, bojlery, zbiorniki, spawalnlp_ 
acetylenem. roboty tokarskie, odlewnia metali i t. p. 
CENY PRZYSTF;PNE. WARUNKI JAKNAJDOGODNIEJSZE. 


Sklad Pa p ieru przyborow pi
mien- 
, nych, d r u k 0 w dId 
gmin, szkol i wojska, galanterj-:, perlumerje
 
kosmetyke pod lirml! 
IGNACY SOSZYNSKI 
Jaroslaw. ul. Dra Dletzlusa M 6 
poleca si
 P. T.. PubIicznosci. 


Jeieli myililz 0 budowie, : "d::t:,

 c 
 7 aeSnk t ::' 
p a V y i Z 0 I, d a c h 6 w e k, s t u d n i 6 w f'I k, r u r Up. 
m a 
 e r j a 
 0 v: 
skutecznia M I . n [ly r' a ur 0 k 0 n - 
n a J tan 1 e) fuma -
 In [I 111 VI 

 w Jaroslawiu. ul. Krilszewskieoo 40, Ttlefon KI 6. 


FRANCUZKA iRf
 
udziela lekcyj francukiego 
 n g , . n I S k . , n g 0 
niemieckiego. rosyjskiego i U [I [I. 
Przez z i m 
 nauezy mowie temi j
zykamh 
Zgloszenla: Kamila WERTEL, Dwo FZ![ kolei., Kiosk tytaulow y. 
8
LAD BRONI 
przybor6w i sprz
t6w my- 
sliwskich oraz wyrobow 
stalowych, nadto 08trzenie 
wszelklch rzeczy poleca 
firma M. SIERZ
GA. 
Jaroslaw, ul. Grunwaldzka 


Poszukuj
 pracy 
sam a takze z zonll we 
dworze lub za stroza. Kau- 
cj
 mozemy zlozyc. 
Adres: Kogut Andrzej 
Manasterz p. Prz
worsk. 


n 


Nowe przedsi
biorstwa w Jarosla- 
wiu. Przecbodnie ulicy Lubelskiej i S\V. Du- 
cha sq swiadkami powslania \V Jaroslawiu 
2 nowych "przedsi
biorst\V". 
Olo przy ulicy Lul>elskiej tuz kolo slu- 
sarni p. Wysockiego i przy ut sw. Ducha tuz 
"pod nosem" II-go gimnazjum otworzono 
w ogrodach postoje fur. 
Naturalnie inkasujq wlasciciele dowolne 
kwoty za postoj, wydajq "kwity". a tymcza- 
sem kupy gnoju rosnll. 
Jest nadzieja, ze w krotkim juz czasie 
place te jako nizej polo:ione zrownajll si«: 
z terenem. 
Zakaz poboru oplat postojowyeh nie 
dotknlll tych przedsi
biorcow, moze przeto 
zainteresuje si
 tf!: spraw
 policja panstwowa 
gdyz nie jest to wypadek sporadyczny. Po- 
borcami oplat mianowali si'ii wlasnowolnie 
Wassnerowa w ulicy Lubelskiej i Muller 
w ulicy Podgorze. 
Niktby nie uwierzyl, ze jest rzecz
 
mozliwll. aby w Jaroslawiu przy gl6wnej uU- 
ey. jak
 jest ulica Dietziusa istnial dom, kto- 
ry nie ma wychodkow a jego mieszkancy 
musieli czekae. z zalatwieniem pewnych 
spraw, az ukonczony zostanie wychodek pu- 
bliezny przy placu Mickiewicza. A przecie
 
jest to mozliwe, a ciekawym tym okazem jest 
dom ut Dietziusa 1. Fakt ten, powi
ksza .bar- 
dziej zainteresowanie si
 wielu osob domen, 
ktory wabi oka widza pi
knem i doborem 
kolorow do reklamy 0 czem pisalismy juz 
w poprzednim numerze. Czekamy a moze, 
II jezeli nie wlasciciel. to wladze zainteresujf!: 
Ll si
 ciekawym zabytkiem. 


Zawiadamiam P. T. Publicznol!il!. 
:!:P. zostal iu:!: otwarty 
sklep kolDni
lno - SPOZYWtlY 
prlY ul. 6rodzkiej Ih 11. 
(na miejscu Fliegla) 
Polecam wszelkie towary w ten 
zakres wcl10dzqce po cenach 
przystt:pnycb. 
Marja Dyrkacz 


PIa[ownia 0 b u w i a 
Haz\mierza Popieln[ba 
ul. Slowackiego I. S 
wykonuje wszelkie roboty 
szewskie, wykwintne jak 
i sportowe po n a j n i z .- 
szycb cenach. 


Rouna 
lkola P(lY!DO
obi!nia HandloW2g0 
dla 
Ab
DlwentDw nkol sledni[h w JaJo
lawiu 


.. 
 I 


:tqdajele Informaey) - - 
3-&,0 Mala 1. - Telefon 143. 


KSIEGARNIA 

I-- 
WYPOZYCZALNIA 
pod firmll 
.Tozef Me in h art 
poleca 
ksil\zki i przybory szkolne . 
CENY NISKIE. 


VHodzimierz firzesiD\VSki 
JllostlW, ul. Oietliusa (Dom WP. Milt.) 


poleca Bw6j bogato zaopatr7.on
 
bll.Ddel towar6w kolonjaluych, 
win mszalnycb, w6dek i likie
 
r6w, oraz owoc6w poludnio..l 
wych i delikatcs6w. 


FIRMA 
WtADYSUW 


BRZOZO'WSKI 


poleca towary blawatne - kilimJ - posiakl --' 
wlasny wyrob kolder - brokaty kOl
cleine - 
towary galanteryjne - ceny konkureDcyjne. 


ZA WIADOMIENIE . 
I irnr'''
h

eS[ijamfiski I 
I w lokalu przy ulley Grunwaldzkle) 24. (dswniei sklep JO- 
I ZEFA HAMBURGA). Posiadam na skladzie w wielkim wyborze 
i po cenacb umlarkowaDyeb.: czekolady, cukry, towary ko- 
rzenne, delikatesy, pieczywo i t. p. 
Polccam ail; laskawym wzgh;dom PT. PublicznoAcl i pozoatajl; 
z wysokiem vowa:!:anlem. 
TADEOSZ WOJTUN  PRACOWNIA TRYKOTAR
K 
 
l: Ee Z. Web e r t Jaroslaw Rynek 12. I 
Wyrabla swetry mesk1et damskle, dzleciD- 
L De oraz skarpetkll pOliczocby. 
. Po cenacb przyst
pnych. 


Redaktor odpow. Tadeusz Zieibiski 


Pismo redaguJe I wydaJe Komltet Obywatelski w Jaroslawiu. 
OdlJlto czclonkami PoI.ldeJ Drukarnl Spoldzielezej w Jaro.lawlu. Lwow 
Zak. Narod. 1m. Ossollt'isk. 


Rok V. 


Nr. 4. 


Warnnki Prenumeraty: 
Roczna 5'00 zl 
P61roczDa . 2'50 zl. 
Kwartalna . 1'25 zl. 
Cena pojedynczego numeru 10 gr. 


JAROSt.AWSK 


Adres: Jaroslaw Polska Drukarnia Spoldz. 
Telefon 173. Konto P. K. O. 500.619. 


Tygodnik poswi
cony sprawom gospodarczo-spolecznym miasta i powiatu 


Wycbodzi w kaidl! niedziel
. 


- 


Niedziela dnia 26 stycznia 1986 r. 


Ogloszenia wedle umowy. 


ze 


W 5 i.  


I 


Korespondencje mozna skladac do skrzynki umieszczoneJ na drzwlach wchodowych PoIskiej Drukarnl spot. w Jarostawiu. 
- 


Glos 


Zycie na wsi podobne jest do zycia 
pszcz61 w ulu - gdy cieplo na swiecie, tak 
pszczoly, jak i ludzie czas sp
dzaj
 przy pra- 
cy w polu - z nl!staniem zimy praca ogra- 
nicza si
 do zaj
c domowych. Majqc wi
cej 
w tej porze czasu. ludzie ch'i;tnie si
 schodzq 
na pogaw
dki i politykuj
. Sq tacy. ktorym 
si
 zdaje, fe polityka bez nich obejsc si
 nie 
moze, a nalezenie do jakiejs partji jest obo- 
willzkiem kazdego obywatela; sq jednak inni, 
ktorzy majq dose polityki i partyjnictwa i Sll 
zdania, ze wysUki rolnikow nalezy skierowac 
na tory realne, iyciowe, mianowicie na pra- 
c
 w organizacjach apolity
zno - zawodowych. 
Mam wrazenie, ze tych trzeiwo mysbtcych 
rolnikow jest czem raz wi
cej i ze jest ku temu 
dobra sposobnosc, by ich zorganizowae, OCZY- 
wiscie w takiej organizacji, ktorej idealnem 
baslem b
dzie: poprawa bytu rolnictwa. Jesl 
to argument aktualny i przekoIlYWl1jqcy. T
 
popraw
 da si
 osillgnqe jedynie przez nale- 
tyte zorganizowanie zbytu produktow rolnych 
i hodowlanych. 
Stworzenie takiej or
anizacji jesl naj- 
wi
kszq, a zarazem najpilIliejszq praCll. jaka 
w obecnych stosunkacb jest do zrobienia. Na- 
le:iycie zorganizowany handel p1"oduktami rol- 
nerni ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla 
rolnictwa, ale dla calego naszego zycia go- 
spodarczego. Wiemy bowiem dobrze, te nasz 
handel plodami rolnymi prowadzony jest chao- 
tycznie. prymitywnemi metodami, ktore maj
 
charakter wybitnie spekulatywny. Dystans 
mi
dzy konsumentem a producentem jest wy- 
pelniony przez zbyt dlugi lancuch posredni- 
kow. Brak nam odpowiednich skladow sor- 
towniczych, standaryzuj
cych produkty, brak 
elewatorow zbozowych oraz taniego kredytu. 
Producenci rolni nie posiadajllc swoich orga- 
now zbytu produktow rolnych, jak rownie! 
pozbawieni taniego kredytu krotkoterminowe- 
go, wystawieni sq na lup posrednik6w, kto- 
rzy zaraz po zbiorach wykupujq od potrzebu- 
jllcego got6wkt rolnika cale zapasy zboza, co 
powoduje katastrofalnij zoizk
 cen w okresach 
pozniwnych i przyczynia si
 do pogl
bienia 
kryzysu rolniczego. 
Walka z kryzysem rolnym polegac po- 
winna na przebudowie organizacji zbytu i na- 
stawienia handiowego produkcji rolniczej. 
Zbytecznem jest dowodzic, ze organizo- 
wanie si
 rolnikow w kieruuku zawodowo-go- 
spodarczym, czy kulturalno-spolecznym jest 
pozyteczne i konieczne - kiedy rolnik uzoa 
zasadniczij potrzeb
 dobrego zorganizo\Vania 
tych kierunkow tycia wiejskiego. Ta sluszoa 
opinja panuje w calym swiecie rolniczym, 
jednak rotnica polega na tem, te gdzieindziej 
opinja ta wywiera bardziej praktyczne skutki 
niz u nas. Tak np. w Danji, przed okolo 40 
laty, W p<,>dobnie krytycznyeb czasach jak u 
nas obecnie, zawillzal si
 tam rueh spoldziel- 


. 


Najpewniej ulokujesz swe oszc7.\,dnosci, I 
zabezpieczysz si
 Da starosl: I dojdziesz 
najszybciej do wlasDego dachu Dad glowq 
IokuJq,c swe choc z trudem ale sy- 
stematycznle zbierane oszcz
dnosci 


ezy, ktory diwignql rolnictwo na najwyzBzll 
wyzyn
 w Europje i sprawil, ze kaZdy malo- 
rolny ma u siebie na biurku telefon przy po- 
mocy ktorego kupuje i sprzedaje, z miejsca 
zamieszkania si
 nie ruszaj
c, a jezeli raz 
w tygodniu jedzie do kosciola, to wlasnem 
autem, lub connjmniej na rowerze, rolnik 
dunski praeuje tylko fizycznie, umyslowo pra- 
cuje za niego organizacja rolnicza, ktora czu- 
wa, by mial najlepsze ziarno do siewu, oaj- 
wlasciwsz
 dawk
 nawozow pod siew, mozli- 
wie najwi
kszij itoM mleka, najszybciej ro- 
snllcll swini
, najtansze narz
dzia, oajno- 
sniejszy drob itp. Organizacja bierze od nie- 
go wszystkie produkty rolne i hodowli mi
- 
snej, ona mu dostarcza towary wszystkie po- 
chodzenia przemyslowego, udziela kredytu 
w ciijgu roku, by mu przedstawic koncowy 
rachunek po uplywie rodu gospodarczego. 
Podobnie jak w Szwecji, Francji i Niemczech 
i my powinnismy szukac dr6g wyjscia 
w zrzeszeniu si
 sp61dzielczem - nic nas bo- 
I wieml Z opresli. nie wyprowadzi, - jesli sami 0 
tem poczciwie nie pomyslimy. Zyjemy w cza. 
sach przeobrazenia si
 form wspolZycia ludzi 
oa swiecie - wszystkie nieomal zawody 
w miastach majq swoje zawodowe organizacje 
- ktorych sprawnosc zalezna jest od zgod- 
nosci wysitkow i karnosci spolecznej. 
Ze wies nasza nie jest dotqd zawodowo 
zorganizowana, na to zlozylo si
 wiele przy- 
czyn, jak: rozdrobienie warsztatow rolnych, 
niski poziom rolnictwa, brak zmyslu kupiec- 
kiego i iune. Trzeba stwierdzic. ze nie dodaje 
zach
ty do prob w dziedziuie organizowaoia 
si
 fakt, ze par
 takich prob skonczylo si
 
smutnem niepowodzeniem i likwidacjq, pol
- 
czonll z koniecznoscill pokrycia strate Niepo- 
wodzenie' jednak mialo,swe irodlo nie w mysli 
przewodniej, lecz w bl
dach organizacyjnych. 
Trzeba sobie zdac spraw
 z lego, ze Rz
d 
moze nam wiele pomoc przez swq polityk
 
agrarnll, ale postawiC na nogi mozemy i mu- 
simy sami siebie. 
Zagadnienia tego nie da si
 
w pojedynk
 - potrzebn
 jest do 


w Komunalnei Kalie DJl[le
nDi[i 
Miasta JalDllawia 


kt6ra daje wszelkie gwarancje i zapewnienia re- 
gularnego oprocentowania i punktualnego zwro. 
tu powierzonych sobie kapital6w. 
KaZdy Obywatel I 0 k u j II c Y swe oszcz
dnosd 
w Kom. Kasie Oszcz
dnosci m. .J aroslawia, przy- 
czynia si
 r6wnoczesnie do wzmozenia i ozywie- 
nia zycia gOBpodarczego miasta i jego rozbudowy. 
Rozprowadza przez Zarzlld Kasy kapitaly z za- 
chowaniem wszelkich ostroznosci z zabezpiecze- 
niem icb plynnosci w formie kr6tko i dlugoter- 
minowych pozyczek, rozbudowujll handel, prze- 
mysl i rzemioslo w miescie, lagodzllc w duzej 
mierze bezrobocie. 
Homnnalna Rasa Dsmednosti Miasta Jaroslawia 
placi od w k I a d e k oszcz\,dnoiciowycl1 
zlotowych 5 i 5 1/ 2 % rocznie, 
od wkladek w 710tych w zlocie 3 i 4% 
lokaty - na rachunku biezllcym oprocentowuje 
zaleinie od umowy i sUy dYBponowania lokowa- 
nemi kapitalami. 
Wydaje domowe puszki o8zczr;;dnosciowe wszyst- 
kim, kt6rzy ulokui'l na ksillieczk
 oszcz
dno- 
sciowll przynajmniej 5 zlotycb. 
Z jednej ksillzeczki oszcz
dnosciowej mozna co- 
dziennie podejmowac 100 zlotych. 
Dla wygody P. T. Kupc6w i Przemyslowc6w 
z dniem przenieslenia lokalu Kasy OBzcz
dnosci 
do wlasnego gmachu przy pl. Mickiewicza, co 
nastllpUo z dniem 2 stycznia 1936 roku, otwarty 
jest dzial wkladkowy codziennie od godziny 
18 do 19 wieczorem, by kazdy z Pan6w Kup- 
c6w i Przemyslowc6w m6g1 sw6j utarg dzienny 
bezpiecznie i pewnie przechowac az do dalszego 
zapotrzebowania w Kasie Oszcz
dnosci, nie na- 
razajllc lIi
 na niebezpieczeilstwo przechowywa- 
nia ich po klltach sldepu lub przenoszenia do 
domu. 


dna dqznose organizowanej opinji szerokiego 
ogolu rolniczego i jego sHna wola planowego 
dzialania. 
W najbli!szym czasie odb
dl! si
, w Ja- 
roslawiu zebrania rolnikow a terminy tych 
zebran zostanll podane interesowanym do 
wiadomosci. B
dzie' sposobnosc do wypo- 
wiedzenia si
 w tej sprawie, ewentualnie za- 
poczqtkowania organizacji zbytu produktow 
rolnych. 


rozwillzac 
tego zgo- 


S. G. 


Na marginesie projektu nowej ustawy 
o spoldzielniach, 
W opracowanlu znajduje si
 nowa usta- Okazuje si
. te spoldzielnie drobnego 
wa 0 spoldzielniach. Zycie pokazalo, ze jest kredytu zostaly poprostu zywcem pogrzebane 
ono silniejsze ponad wszelkie szablony. Ma ustaw&mi oddluzeniowemi rolnictwa. Zycie 0- 
zniknqe w nowej ustawie odpowiedzialnose kazalo, ze szablonowa usta\\'a - nie uwzgl
d- 
nieograoiczona czlonkow spoldzieloi (przy niajllca faktycznej sUy platniczej dluznika- 
spoldzielniach nowopowstajqcych). Nadzor ceo- postawila te spoldzielnie poprostu w sytuacji 
trainy nad spoldzielczosciq ma bye wzmoc- bez wyjscia. - Wierzytelnosci takich spol- 
niony. Ma bye kreowaD.y nowy urzlld "dykta- dzielni zostaly rozparcelowane na 14 lat, 0- 
tora spoldzielczego". - Slowem nadbudowy becnie dochodzi jeszcze karencja - z drugiej 
sq ale na jakich fundamentach? strooy ciqzy na tych sp6ldzielniach obowiq- Str. 2 


G A Z ETA JAR 0 S LAW S K A, dnia 26 stycznia 1936 r. 


Nr.4 


zek wyplat wkladow, udzial6w i tp. Wszelkie 
przedstawiania u "gory" koncz
 si
 rozkla- 
daniem rqk ze strony pp. Prezesow Zw. re- 
wizyjnych. Natomiast te Zwiqzki nie 
wahaj
 si
 zlldac od spoldzielni tytulem ko- 
sztow nadzoru kwot pOllad 1000 d. i to od 
takiej, gdzie Zarzqd eel em zwiqzania konca 
z koncem od 3 lot pracuje bezinteresownie. 
Gdy dodamy, ze ustawowa pomoc ze 
strony Skarbu Panstwa nie wplyn
la, wklad- 
kowicze naciskajq - los spoldzielni nie przed- 
stawia si
 ro
owo. 
Jest obowillzkiem prze10 ustawodawcy, 
pragnllcego uzdrowic ruch spoldziel
zy 
w Polsce, skonstruowanie takiej ustawy, kto- 
raby zabezpieczala spoldzielniom nadzor i 0- 
piek
 za minimalnemi oplatami - pobierane- 
mi od zyskow, a nie od deficytow, a dalej 
o poniechanie wszelkiego ustawodastwa uj- 
mujllcego spoldzielczosc zasadniczo - a nie 
podkopujllcego do niej zaufania spoleczenstwa. 
Spoldzielnie kredytowe bez wkladow 
upadnq - a chyba nikt do tego nie d
zy. 
Gdzie podzieje si
 nasza mlodziez - 
ktor
 na specjalnych kursach spoldzielczych 
w szkolach handlowych ksztalcimy, gdzie 
szukal b
dzie drobny wiesniak czy rzemiesl- 
nik kredytu, gdy sp61dzielcze kasy zniknq. 
Pracq idealistow Stefczykow, Kt:dziorow 
i t. d. stan
la spoldzielczose polska dose wy- 
soko -- niech autorowie nowej ustawy pa- 
mi
tajll, ze nalezy budowae od fundamentow, 
a nie od "dyktatury" nadzorczej suto opla- 
canej. 


-ZA WIADOMIENIE 
I i adzadtO
h;;e
Ciiam;iski I 
I w lokalu przy ulley Grunwaldzktej 24. (dawniej sklep JO- 
ZEFA HAMBURGA). Posiadam na skladzie w wielkim wyborze 
i po cenach umtarkowanyeh: czekolady, cukry, towary ko- 
rzenne, delikatesy, pieczywo i t. p. 
Polecam si.; laskawym wzgl.;dom PT. PublicznoBci i pozostaj.; 
z wysokiem powataniem 
TADEUSZ WOJTUN 


Po zwini
ciu dzialalnosci BB? 
".J.- 
Z wielu stron dochodz
 zapyhl.llia co 
nastllpi po zwini
ciu tak duzej organizacji jak 
Bezpartyjny Blok? . -, 
Dochodzll zapytania, bo wielu, wielu oby- 
wateli odczuwa, ze powstala pustka i te na to 
miejsce zaczyna si
 wlewac fala inna, fala 
stronnictw politycznych dawnego pokroju. 
Daje si
 to odczuwae gl6wnie na tere- 
nie powiatu, gdzie uwijajq si
 juz menerzy 
i wykorzystujqc tolerancj
 rZlldu, szczepi
 
zarazki dawnej anarchji, niepokoju i zqdzy 
dobr materjalnych. 
Zerujllc na dobrej woli czynnikow rZIl- 
dowych - przyjscia z pomocq wsi przez 
akcj
 oddluzenia - ...
niecajq zarzewie nie- 
pokoju, organizujllc m
ty, bez sprzeciwu i 
oporu wi
kszosci spoleczenstwa pozbawionego 
jakiejkolwiek podpory organizacyjnej. 
POlliewaz jest bardzo na czasie znae 
opinj
 spoleczenstwa miejscowego w powyz- 
szych sprawach, otwieramy dyskusj
 na ten 
temat i prosimy 0 nadsylanie uwag do Re- 
dakcji. 
- 


Z Sieniawy. 
W dniu 12-go stycznia br. odbylo si
 
Walne Zebranie miejscowego Kola L. O. P. P. 
w Sieniawie, na kt6rem prezes into Malkowski 
Tadeusz dozyl sprawoz.danie z dzialalnosci 
Kola, ktore w cillgu roku urzqdzilo cztery 
odczyty. dwie imprezy dochodowe oraz oka- 
zalq akademj
 w dniu 20 paidziernika ub. r. 
W okresie sprawozdawczym przystqpUo do 
Kola nowych 73 czlon. Skarbnik Kola p. Szweda 
Stefan odczytal sprawozdanie kasowe, ktore- 
go saldo zl. 765'45 jako czysty doch6d od su- 
my po stronie dochodow w kwocie zt 788'SO 
i rozchodach VI kwo

 zt, 23'35 przek
zano f 
du Pow. Obwodu w Jaroslawiu. 
Komisja Rewizyjna stwierdzila, 
e ra- 
chunki i ksi
gi s
 prowadzone w nalezytym 
stanie a gospodarka prowadzona oszcz
dnie, 
co uwypukla saldo ka
owe do czego w dutej 


mierze przyczynil si
 sekr. i skarbnik Kola 
p. Szwed a Stefan. 
Po udzieleniu absolutorjum i podzi
ko- 
waniu za owocn
 prac
 ust
pujqcemu Zarzq- 
dowi, wybrano nowy Z
rzlld w skladzie: pre- 
zes p. s
dzia grodzki Dul
bowski Jan, wice- 
prezes p. T. Malkowski, sekr. p. Szwed a Ste- 
fan, skarbnik p. Hatala Miron, oraz czlonko- 
wie p. inz. Staniszewski W' o p. A. Dlugon, 
p. M. Zurowski, p. F. Schmdtowna jako za- 
sl
pcy p. B. Schiffmanowna i p. A. Koneczny. 


"Wiecz6r kolend". 


Staraniem Sekcji choralno - muzycznej 
Ogniska Podoficerow Zawodowych Gdr- 
nizonu J aroslaw przy wspoludziale orkiestry 
3 p. p. Leg. odbyl si
 w dniu 20 stycznia 
1936 r. "Wieczor Kolend". 
Na wst
pie wyglosU prelekcj
 P. Dyr. 
Inz. Broniewski, ktory w kilku slowach a 
pi
knych podal znaczenie kolend jak tez ich 
pochodzenie. 
Z kolei chor Ogniska odspiewal kilka 
kolend, ktory 7. entuzjazmem byl oklaskiwa- 
ny przez zebranll po brzegi sali publicznosc 
Nast
pnie orkiestra 3 p. p. Leg. .ode- 
grala dwa utwory muzyczne upi
kszajqc ten 
wieczor. 
Zazllaczyc tu nalety, ze maj
c w tym 
miescie takq placowk
 jak Ognisko naprawd
 
godnq poparcia przez publicznosc jaroslaw- 
skq, doznaje si
 tylko pelno rozczarowan, a 
to przez znikome popafcie naszej publicz- 
nosci jaroslawskiej. 
Nie mowmy juz 0 przedstawieniach, 
gdzie nieraz prawie pusto na sa Ii, ale 0 
wszystkich innych imprezach dawanych przez 
tq placowk
. 
Zamiast 'iak mowiq "ramiQ przy ramie- 
niu, wspolnie si
 wspierac" odpycbamy si
 
wzajemnie. przez co zanika kuIt wszystkiego 
a przedewszyskiem naszego miasta. Pokla- 
damy wi
c nadziej
, te w przyszlosci nieza- 


AndrzeJ W ondas. 
Jaroslaw w czasie wielkiej 
wojny swiatowej. 
4) 1914 - 1918. 


Na temze posiedzeniu uchwalila Rada u- 
tworzyc Korpus strazy obywatelskiej, ktory- 
by czuwal nad porzqdkiem i spokojem w mie- 
scie, policja bowiem miejska zdekompletowa- 
na przez mobilizacj
 przestala faktycznie 
istniec a zandarmerja wojskowa wyruszyla 
z armj
 
ustrjackq w pole. Wykonanie tych 
uchwal powierzyla Rada asesorowi. J. Stri- 
sowerowi. Jednak te doniosle uchwaly nie 
zostaly wykonane, gdyz nie przeczuwano 
niebezpieczenstwa, nie spieszono z utworze- 
niem strazy obywatelskiej i z zaopatrzeniem 
ludnosci w zywnose i tylko funkcjonarjusze 
miejscy pobrali przeznaczone im zaliczki. 
Ostatnie posiedzenie Rady, przed opuszcze- 
niem miasta, odbylo si
 31 sierpnia i zaj
lo 
si
 ustalaniem cen artykulow spozywczych 
chleba i mi
sa, ceny te bowiem, jako znak 
wojny, pocz
ly si
 gwaltownie podnosic. 
Kiedy po kl
sce pod Rawl:l ruskll rozpo- 
CZlll si
 odwrot armji austrjacklej i kiedy po- 
cz
to zwijac w miescie urz
dy panstwowe, 
Dr. Oietzius przewiod majqtek ruchomy 
miasta i majqtek miejskiej Kasy Oszcz
dnosci 
do Wiednia i tam umiescil w bankach przy- 
wiezione ze sobll kapitaly w sumie blisko 
dwumiljonow koron. Przed wyjazdem dozyl 
Dr. Dietzius zarzqd miasta w r
ce wicebur- 
mis1rza J. Rohma, ten jednak, wymawiajllc  


si
 stosunkami rodzinnemi, oddal zarzlld 
miasta w r
ce bardzo godnego i poczciwego. 
lecz nie nadajllcego si
 do reprezentacji, ase' 
sora Antoniego Ml:lczki a sam wyjechal na 
zachod. Z Dr. Dietziusem wyjechal rowniez 
do Wiednia pierwszy asesor J. Strisower, 
braklo wi
c w miescie zarzqdu, brakowalo 
faktycznego kierownika miasta, braklo czlo- 
wieka, ktoryby objql opiek
 nad pozostajll- 
cemi w miescie, potrafil wlac otuch
 w ich 
serca, zorganizowac ich i przygoto'Nac na 
odpowiadaj
ce godnosci i znaczeniu miasta 
przyj
ciu armji nieprzyjacielskiej. Braklo 
w pierwszym rz
dzie nalezycie zorganizowa- 
nej strazy obywatelskiej a to ujemnie wply- 
n
lo na dalsze losy miasta. W chwili bowiem 
paniki braklo czynnika, ktoryby utrzymywal 
porzlldek w miescie, . wplywal uspokajajqco 
na ludnose i dawal gwarancj
, ze zycie i mie- 
nie mieszkancow b
dq zabezpieczone. Owo 
opuszczenie Jaroslawia w tak groinej chwili 
przez tych, ktorym wola ludnosci powierzyla 
trosk
 nad bezpieczenstwem miastd i opiek
 
nad mieniem jego mieszkancow, bylo wiel. 
kim bl
dem Dr. Dietziusa i Prezydjum miasta, 
bl
deDJ, ktory podkopal znaczenie i popular- 
nose Dietziusa i oslabil wplyw Zarz
du mia- 
sta na obywa eli i na tok zycia w miescie. 
W nocy z 12 na 13 wrzesnia opuscUa 
Jaroslaw Sokola Druzyna Strzelecka. Obozo- 
wala ona wraz z druzyn
 harcerskll w parku 
miejskim na Olszanowce i przechodzUa nauk
 
strLelania i musftry, oczekujqc na mundury 
i bielizn
, w ktore zftopatrzyc mial druzyn
 


Powiatowy Komitet Narodowy. Zanim jednnk 
mundury byly gotowe - padl rozkaz wy- 
marszu do Krakowa. Drutyna przed wymar- 
szem zaopatrzyla si
 w wojskowych magazy- 
Ilach austrjackich w karabiny rosyjskie i w do- 
skonaly rynsztunek wojskowy i cz
sciowo 
tylko umundurowana w liczbie 140 Strzelcow 
i 
4 BartQszowCOw wyruszyla na zachod. Dru- 
zyna Bartoszowa - odl
czyla si
 w drodze i po- 
zostala w J asle, Druzyna zas Sokola w liczbie 
140 zolnierzy stan
la w Krakowie. Tam po 
ukonczeniu wyszkolenia i przylticzeniu do 
nieJ 110 S
deczau weszla w sklad Legjonow 
Pol skich i stanowila nadal 15 kompanj
 
czwartego Bataljonu slynnej Zelaznej Karpac- 
kiej Brygady i w skladzie tej Brygady brala 
zaszczy1ny udzial we wszystkich jej bojach. 
Dowodztwo Druzyny, opuszczajllc Ja- 
roslaw, zabralo zapiecz
towany. 9 kg. wazq- 
cy, worek z kosztownosciami, zebranemi na 
rzecz Skarbu Narodowego w Jaroslawiu. 
Kosztownosci te dozylo dowodztwo w N a- 
czelnym Komitecie Narodowym na r
ce pre- 
zesa Komitetu L. Jaworskiego. 
W czesniej niz Drutyna Sokola opuscila 
Jaroslaw Druzyna barcerska. Druzyna ta pod 
dowodztwem Antoniego Nowaka - Przygodz- 
kiego, podlegajllcR bezposrednio Wydzialowi 
Sokota a posrednio Nnczelnej Komendzie 
Skautowej we Lwowie, odbywala cwiczenia 
i przechodzUa przeszkolenia wojskowe wspol. 
nie z Sokolq Druzynll strzeleckll. Wydzial 
Sokola zabiegal. aby doprowadzic do polll- 
czenia i zespolenia Dru2yny harcerskiej z Dru- Nr.4 


G A Z ETA JAR 0 S LAW S K A, dnia 26 slycznia 1936 r. 


Str. 
 


wiedzie si
 ta plac6'wka nigdy z rozgory- 
czeniem nie b
d7.ie cpuszczac sali tak pu. 
blicznosc, jak i oddawey desek scenicznych. 
Na zakonczenie skladam serdeezne Bog 
zaplac tym, ktorzy przyczynili si
 do pracy 
w tym,Wieczorze" i tym, ktorzy praeujq z 
myslq ideow
 na tej placowce. jak rowniez 
1ym ktorzy sw
 obecnosciq zaszczycili ten 
Wieczor. Z. St. 


- 


JEDYNA KATOLICKA Pramwnia 0 b u w i a 
P
}J'A
nl
J!
WJK
K Kazlrnima P
pielu[ha 
J I r 1St I w. Maly Ryaek. BUI! lit J. 01. S!owackle
o I. 3 
wykonu)e wsze)kle roboty 
szewskie, wykwintne jak 
i sportowe po n a j n J t - 
szych cenach. 


;>oieca 
wszelkiego rodzaju szezotki do 
ubran. do zamiatania szurowania 
I kartaeze po najni
szych eenach 


Pasze tresciwe 
II 


a mianowicie: 


!I 
II 
I 


sruty sojowe, slonecz- 
nikowe, palmowe i ry- 
cynowe tudziez kuchy 
slonecznikowe i lniane, 


dostarcza w ladunkach 
w a 
 0 now y chi drobnicowo 


II poJ
liel[lY BaDk ROIDiny 
z ogr. odp. 
W Jaroslawiu. 


I, 


WARSZTATY MUHAftHZftO - SlUUBSHIE 
WLADVSLAW WYSOCKI 
JarosJaw, ul. Lubelska. TelefoD Nr. 224. 
wykonuj'l wszelki.. roboty Alusarskie a to? pompy studzien- 
ne automatyczne. hydrorory. bojlery, zbiorniki, spawalnia 
acetylenem. roboty "tokarslrie, odlew:n1a metali i t. p. 
CE
Y PRZYSTF,PNE. W ARUNKI J A 1{NAJDOOODNIEJSZE. \ 


PrenumeruJcie "Gazett; Jaroslawskll". 


- 


iynll Sokolll, leez uatrafil na bezwzgl
dny 
sprzeciw. Naczelna komenda Skautowa pra- 
gm;la rowniez, aby Druzyna hareerska odby- 
la wyszkolenie wojskowe w Jaroslawiu i dla- 
tego wydala rozkaz, aby Druzyna czekala 
w Jaroslawiu na dalsze ins1rukcje ze Lwowa 
Te jednak zyczenin wladz nie zostaly spel
 
nione. Druzyna skautowa, lamiqc rozkaz Na- 
czelnej swej Komendy, opllscila Jaroslow 
i przeoiosla si
 do Przeworska. aby tam po- 
lllezyc si
 z tworzonll przez Henryka Bigoszta 
druzynq dozonll z nieharcerzy i by razem u- 
tworzyc wspolnq kompanj
 harcerskq. To 0- 
puszczenie Jaroslawia bylo pot
pienia godnem 
zlamaniem karnosei h8rcerskiej, usprawiedli- 
wic mozna je cz
sciowo szlaehetnemi motywami, 
jakie kierowaly odzialem Jaroslaw. Dqzeniem 
jaroslawskiego oddzialu byla ch
c zatrzyma- 
nia w skladzie druiyny mlod7iezy nieharcer- 
skiej, zwerbowanej przez H. Bigoszta i pra- 
gnienie utwoi"Zenia duzej jednostki wojsko- 
wej pod komendq wlasnyeh wladz skauto- 
wych. Czy na to damanie karnosci harcer- 
skiej nie wplyn
ly i ambicje osobiste, jak 
dllzenie H. Bigoszta do otrzymania komendy 
nad colli kompanjll barcersk
, nie wyjasniajll 
lego zapiski i wspomnienia czlonkow tego 
oddzialu harcerskiego l ). C. d. n. 


a 1) Zb. Now
.ad : Hl\reer".ghno. I. w bojaeh 0 wolnotc! kai
- 
e pamJ'Itkowa I'm. I. .tr. 179 I 180. Autor artykutu nie podale 
przy
zyn ztsmania 
arnollci. lecz u.prawiedJi....la mtodziel ollwiad- 
ese
lIem. Ie .rwals 81
 on!, do ezynu I trudno jll by to powBtrzymac! 
polityemelDl rozumowamamJ. Tych roaumowan ze .trony Wydzia- 
hi 80kots nie byJo. gdyl jak wykasatem w szkiclI Jarosta 
p!Zed 
ybnchp.1I! ....
jny IIwil\towej" wydzial Sokota"; I.oz....a
a- 
III. politycaDe S!4; Ole bawll a ntworzona przez 80k6t Drulyoa 80' 
kOla;, S tYlt0dme po opuszczenin przez hareerzy Jaroslawis -.ry- 
rusz:r :' z mlsst", do.tarta do Krako-.ra i tam weszts w .klad Kar- 
packlel Brygady Leglon6w PO!!!kie". 


Kronika. 


Wa:lne din odznaczonych "Krzy- 
tem WaIeczoych". W biurze dla spraw 
wojskowych tut. Zarzqdu miejskiego wylozo- 
nq zostala lista "Odznaezonych Krzyzem Wa- 
lecznych" 0 nieznanych adresaeh. Wszyscy, 
ktorzy w latach 1914 -- 1921 wspoldzialali 
przy odbudowie Niepodleglosei Polski, lub 
tez niesli pomoe oddzililom walczllcym na 
froncie "Polski Czerwony Krzyz" i zo
tali 
odznaezeni K. W. a dotychczas nie otrzymali 
ani legitymacji, ani odznaki K. W. winni 0- 
sobiseie (w wypadku smierci ich rodziny) 
zglosic si
 celem sprawdzenia, czy nazwiska 
ich znajdujll si
 na liscie odznaczonych. Lista 
dla mieszkancow mia!>'rn.' J aroslawia wyiolo- 
n
 bf;dzie codziennie od godziny 12 - 15-ej 
ratusz parter biuro Nr. 4. 
Kawalerowie K. W. - posiadaj
cy le- 
gitymacj
 lub tez "Tymczasowe Zaswiadcze- 
nie 0 nadaniu K. W."; winni je zwroeic przez 
swojq P. K. U. do biura personalnego M. S. 
Wojsk. celem wymiany na przepisowe legi- 
tvmacje. Termin wnoszenia zg!oszen uplywa 
30 ezerwca 1936 r. 
W p1lltek w dniu 17 stycznia odbylo si
 
posiedzenie naszej Rady miejskiej, ktora roz- 
patrywac miala spraw
 pozyczki 100.000 d. 
zaeiqgnllc si
 majqcaj w Polskim Banku ko- 
munalnym. Pozyczka ta I
cznie z uchwalonll 
w swoim ezasie pozyezk
 250.000 zl. ma po- 
sluzyc na cz
seiowll splat
 pretensji firmy 
szwajcarskiej Brown-Boveri z tytulu budowy 
elektrowni miejskiej w Jaroslawiu. Splata zo- 
bowiqzan gminy wobec wspomnianej firmy 
pozostaje z ogolnym planem oddluzenia miasta, 
opracowanym przez Centralnll komisj
 oddlu- 
zeniow
 w Warsz8wie. Prace dalsze komisji 
sq w toku, tak, te juz w najblizszych tygod- 
niach nalezy 8i
 spodziewac ogloszenia 
w Dzienniku wojewodzkim deeyzji komisji 
w sprawie oddluzeniowej i rozpocz
cia przez 
gmin
 pJanowej gospodarki, czego dotlld z u- 
wagi na widmo ch-lglych rat, egzekucyj u- 
skutecznic si
 nie dawalo. 
Rada miejska, po przedstawieniu spra- 
wy przez p. Burmistrza, uchwalila jedno- 
glosnie pozyczk
 zaci
gn
c i upowaznic Za- 
rZlld miejski do poczynania dalszycb potrzeb- 
ny<;h krokow. 
Z Tywoni donoszq, nam, ze dnia 2 lu- 
tego br. odb
dzie si
 tam w lokalu Uniwer- 
sytetu wiejskiego w godz. od 10 - 16 uro- 
czyste zakonczenie kursu robot r
cznych 
i wystawa prac uczenic kursu. Zawiadamia- 
jlle 0 tern naszyeh ezytelnikow, zwracamy ieh 
uwag
 na to, ze wystaw
 tll warto zwiedzic 
- wyroby bowiem kursistek odznaczaja si
 
wielkiem poczuciem pi
kna i stano will ozdo- 
b
 kazdego urzlldzenia domowego -- sq to 
artystycznie wykonane obrusy, serwety, kft- 
py, firanki, swetry, szale, bluzki, r
kawiczki, 
kilimy, narz
dzia itp. - wszystko roboty 
siatkowe, szydelkowe, hafty., wykonane przez 
kursistki pod kierunkiem p. Anny Wyzy- 
kowskiej. Niektore eksponaty przeznaczone 
Sll na sprzedaz po niezwykle przyst
pnych 
cenach, zwiedzajllc wi
c interesujllc
 wysta- 
w
, b
d
 takze mialy sposobnosc Panie za- 
· opa1rzyc si
 w pi
kne, a tanie rzeczy robot 
r
eznych. 
Wst
p na wystaw
 bezplatny. 


- 


Dtwiekowy Hinoteatr "Dom Zolnierza" 


Dzis 
i todziBooiB Ko[ham w SlY S t k i e kobiety. 


Diwit;kowy Kinoteatr "SOK () L" I 
BOOiB M 
 I [ l Y I n i W 0 I a m
latki. 
"Mt;:lczyini woIIl m
:latki" to lekka, 
salonowa komedja, ktorej zywa" akcja perli 
si
 jak szampan. Wytworny, dowcipny dja- 
log, subtelna gra i dobrze postawione role 
znakomitej trojki: Joan Crawford, Robert 
Montgomerry i Franchot Tone, to walory te- 
go filmu. 
Z. O. R. Kolo Jaroslaw sklada nl- 
niejsze oswiadczenie: W artykule wst
p- 
nym "Gazety Polsktej" (z dnia 8 styczuia br.) 
zostal spoleczenst wu polski emu Ziem Polud- 
niowo- W schodnich postawiony zarzut, ze 
"nie wykazuje ei
gle jeszcze dostatecznego 
zzycia si
 z ideq Panstwa Polski ego" . 
Ze wzgl
du na organ, w ktorym zarzut, 
ten si
 pojawU, Zarzqd Zwillzku Of ice row Re- 
zerwy Okr
gu Ziem Poludniowo-Wschodnieh 
zastrzega si
 w sposob jak najbardziej sta- 
nowczy przeciw lekkomyslnemu czynieniu 
takiego zarzu1u spoleczenstwu polski emu tych 
wlasnie ziem, ktore daly poczlltek wszystkim 
niemal ochotniczym formacjom, jakie w na- 
szem stuleeiu podj
ly walk
 0 niepodlegle 
Panstwo Polskie. 
Spoleczens1wo polskie naszych ziem, 
ktore wlasnym wysilkiem, przodujqc innym 
dzielnicom w odbudowie Panstwa Polskiego," 
zadeeydowalo 0 swojej przynaleznosei do 
Rzeczypospolitej, - nie potrzebuje pouezen 
w jaki sposob ma si
 "dye z ideq P8Ilstwa 
Polskiego" . 
Powiatowy Komitet W. F. i P. W. 
w Jaroslawiu urzqdza w dniu 2 lute go b. t. 
zbiork
 ulicznq na zasilenie Funduszu Olim- 
pijskieg-o. 
Caly dochod uzyskallY z tej imprezy zo- 
stanie uzyty na pokryeie kosztow ekwipo- 
wych z udzialem przedstawicieli sportu pol- 
skiego na tegorocznej Olimpjadzie swiatowej. 
Abonenci dziennik6w - odbierujllcy 
je na poezcie w dnie swillteczne zwracajq si
 
z prosbll do Pana Dyrektora Kurka, aby za- 
rzqdzil utrzymywanie nalezytego porzlldku 
i zaehowania kolejnosei zalatwiania zglasza- 
jqeych si
 po odbior. - To, co si
 obecnie 
dzieje - ucbybia wszelkim poj
ciom kultury. 
- Mozeby sprobowac ustawiac z "urz
du" 
ogonek a po kilku takich "probach" zapewne 
P. T. Publieznose przyzwyczaji si
 do wza- 
jemnego szanowania nagniotkow i nieobry" 
wania sobie guzikow, tern wi
eej, 
e ten 
"Uum" robi najwyzej kilkaoascie osob. 
Tradycyjny i znany ze swej wysta- 
wnej markl oplatek "Gwiazdy" zgroma 
dzil w niedziel
, dnia 12 stycznia ponad 100 
osob z wielklej tej rodziny czlonkowskiej ieb 
rodzin i zaproszonych gosci. 
Przy stole wigilijnym powital zebravycb 
uroezystem przemowieniem p. wiceprezes to.. 
warzystwa Wojciechowski. DotknllJ on w swelt1 
programowem przemowieniu tak aktualnycb 
kilku problemow, te zgory zapewnil uro.. 
czystosci powodzenie i mowcow. 
Pierwszy zareagowal na nie kR. proboszcz 


W szelkie s rod k i "k 0 s met y c z n e i far b y d 0 S u k i e n 
W 0 d Y m i n era I n e k r a j 0 W e i zag ran i c z n e poleca 


D r 0 g u e r j a' FELIKSA 


WOJCIECHOWSKIE60 


# 


.... Str. 4 


GAZETA JAROSLAWSKA, dnia 26 stycznia 1936r. 


Opaliilski, drugi ks. kanonik Lisinski, Litwin, 
info Babinetz, dyr. Kapuscinski, oraz prof. 
Letlliowski, jako czlonek Zarz
du. W szyscy 
oni uderzali w swych mowach we wielkie 
walory i wartosci tkwi
ee w organizacjach 
wogol«: It takiej jak mieszczailska "Gwiazda" 
w szczegolnosci. Nawolywali oni do skupia- 
nia si
 w niej i konsolidacji' sil mieszczail- 
skich, do ktorych i Rz
d przyklada dzis 
wielkq wag
. W podniesieniu stanu rolnieze- 
go i odrodzeniu podupadlego mieszczanstwa 
widzi si
 dzis powazne i wieloznaczqce mozli- 
wosci przyjscia do tak pozqdanej rownowagi 
spolecznej. 
Po posileniu si
, wypowiedzeniach
 si
 
mowcow i wykolendowaniu calego tak mile- 
go towarzystwa, puszczono si
 w nasze pol- 
skie tany, ktore przeciqgty si
 do godziny 
6-tej rano dnia nast
pnego. 
A "Gwiazda" lubi i umie si
 bawic t 
Wtegorocznej wystawie styezniowej 
w Instytucie popierania sztuk pi
knych 
w Warszawie bierze udzial znany artysta 
malarz p. Stanislaw Kopystynski. Z prac wy- 
stawionych ogolne uznanie krytyki l1zyskal 
sobie obraz "cerkiewka" dorobek artystyczny 
p. KopystYllskiego z tegorocznej w16ez
gi 
wnkacyjnej. 
Zjazd Obwodowy Ltgi MOl"skiej 
i KolonjaInej. Dnia 19 stycznia br. odbyl 
si
 w Jaroslawiu Zjazd Obwodowy L. M. i K. 
Do Obwodl1 L. M. i K. Jarostaw naleiq 
Oddziaty L. M. i K. w Jarostawil1. Przewor- 
sku, Radymnie, Sieniawie. Kailezudze, Prueh- 
niku i Lubaczowie. 
Zjnzd zagail prezes Zarzqdu Obwodu p. 
dyr. Talenta witajqc delegatow Oddzia16w L. 
M. i K. 
Najpierw skladali sprawozdanie delegaci 
Oddzia16w prowincjonalnycb a nast'i!pnie p. 
prof. T. Nowakowski zlozyl obszerne spra- 
wozdanie z dzialalnosci Oddzialu L M. i K. 
w Jaroslawiu. 
Zjazd zajql si
 nast
pnie sprawll Fundu- 
szu Obrony Morza, Funduszem Akeji Kolon- 
jalnej, spr8w
 organizacji nowych Oddzia16w 
w gminacb zbiorowycb, Kolami szkolnemi L. 
M. i K. i t. d. 
Obrady zjazdu trwaly od 9 - 12'30. 
Podatek woJskowy. 
Nawillzuj
c do reskryptu Wydzialu Po- 
wiatowego w Jaroslawiu zwraea si
 uwag
 
platnikow podatku wojskGwego zasadniczego, 
ze skierowywanie podail do' Wladz central- 
nyeh w sprawie ulg w jego splacie, nie osi
. 
ga pozqdabego skutku, gdyt wydawanie de- 
eyzji w tych sprawach nalezy w mysl odnos- 
nej ustawy do Zarzlldu miejskiego lub gminy 
ewent. za posrednictwem soUvsow. 
PIaga pokl}tnych pisarzy opanowala 
nasze miasto. Narazie niechcemy oglaszac' 
nazwiska tyeh "pseudomecenasow" ktorzy 
nieposiadajllc ani kwalifikacji pisarskich ani 
ustawowych zasypujll imieniem swej latwo- 
wiernej klijenteli -- biura, urz
dy, instytucje. 
Jesli sami dobrowolnie oiezaprzestanq u- 
prawiac niedozwolone poklltne pisarstwo, oa- 
razajqc oiejednokrotoie swego klijeotela oa 
strat). materjalne, tendencyjoe pis8.oie pism 
o ro1nej tresci i w roznych sprawach aby 
uniemoUiwic pracfl instytucjoID. b
dziemy 
zmuszeni wyja.viac nazwiska tych oHob- 
ktore prowadzll pokqtne biura. Rozwielmot- 
nienie tyeh panow trwa od lat kilku, jedoak 
obecnie przebrafo miar
. - Likwidacja tych 
biur musi nastllpie. 


Nr.4 


.. - 


Rouna 
lkDla PUYiPo!obienia Handlowego 
dla 
Ab!olwenlow ukol iredni[h VI JafO!lawiu Za£isujcie si
 Da 
- '- . (ztonkow L. D. P 
 P. 
' . . 1;lldaJele InformaeyJ - - 


3-go 1\laJa 1. - Telefon 143. . 
. f e I H i a n k i 


i 


MA6Alyn KAPELUSZY 
OAMSKI[ H 
- 
L. GASIOROWSKlEJ 
w JAROSUWIU, plae MiekiewiUB 2. 
poleea Da sezon Z 11\1 0 W Y 
eleganckle modne k ape _ 
Ius z e oraz e zap e e z k I 
po c e n a e fa przyst
pnych. 


p. t. 
InsfyfUf D[brony Dziew[Zaf 
Jarostaw. 01. "Kolo Otbroa
i" I. 5 
II prz!j
uj
 i wyimnuje I I 
80ltdnle I W oznaczo- 
nym czasie: h aft y 
histe, barwne, bielizno;) 
damskll. mo;)skll, po- 
scielowll, kotdry po 
bardzo niskich cenach 


Nndte przyjmule w 
zakres krnwleczy- 
..ny damskleJ we- 
dluf{ naJnowszyefa 
I modeli, mundurkl i 
szkelne, s u k n I e 
balowe I Alubne. 


. _ Towary 'blawatne 
galantel.j
 
o b u w i e 


po lee a 


Jozer 


Ko;ba 


Jaroslaw, Grodzka 24.. 


Z N AKOMITE 
KONSERWY MI
SNE 
poleea 
fabryk3 bekonow i kDn
erW miesny[h 
Bakalarz i S-ka W I!.Taroslawiu 
SkIepy: Hynek, PIac 1\lickiewicza 1 
oraz S K L E P F A B H Y C Z NY 
przy uJ. P Rue H N I C K I E J 
Ccdziennle swieie mi
so i w
dliny. 
II -
 Ceny najniisze ...- DIgf fi I L J( I ft 
 K I 


SKLAD BRONI 
przybor6w i sprz
t6w my- 
sliwakich oraz wyrob6w 
stalowycb, nadto ostrzenie 
wszelkich rzel"ZY poleca 
firma M. S I E R Z 1;; G A 
Jaroslaw, u1. Grunwaldzka 


fabryka 
przetwor6w m j 
8nych 
iWYR1\B MIF;SA 
JaroslBw. ul. TBlars
B i filjl. I 


FRANCUZKA 
R


;?f
 
udziela lekcyj francukiego a n g I . n I (I k . 1 n g 0 
niemieckiego. rosyjskiego i Ii.. Ii . 
Przez z i m 
 nauczy mowic temi j
zykami. 
Zgloszeoia: Hamlla WERTE!, Dworze[ koleL Kiosk fyfOnlowy. 


Jeieli rnyUiu 0 bu
owie, 
 :;s
a;

 c 
 
 se snkt:: 
p n p y iz 0 I, d a c b 6 w e k, s t u d n i 6 w fI k, r u r itp. 
m a 
 e r j a 
 6 
 
skDtecznia M . l n [ly ' law 0 k 0 D r 
n a 1 tan 1 e 1 fuma -
 Ii .. 

 w Jaroslawiu, ul. KrlSzlwskllgo 40, Tilifan lit 6. 


Sklad Papieru przyborow plsmleD- 
, nyeh, drukc'iw dla 
gmlD, szkc'il I wojska, galonterj\" perfumerje, 
kosmetyk\, pod Ilrm
 
IGNACY SOSZYNSKI 
Jarolilaw, ul. Dr. Dletzlnsa M 6 
poIeca si
 P. T. PubIlcznosci. 


Przygotowanym do obrony przeclw 
Iotniczej nic grozic nie b
dzie. 


Plerwszorzedny I 
HOTEL "POLONJA" 
ul. Siowackiego (naprzeeiw Dworea kolej.) 
- Telelon Nr. 240. - 
Poleea pokoje po ceDnch konkureneyjnych. 


SfaranniB wykoutzone 


DRUKI 


dla'Vojska, Vrzo;)d6w, 


Zaklad6w prZl'm.-hall- 


dlm,.)'ch oraz potrzpb 


II 


prywatn)'ch dostar cza I 
I 
POUHA DRUHARnlA 


lega[mi
IIl RylDWnik 
wykonuje wszelkie prace 
zegarmistrzowskie i ryto- 
wnicze (grawerskie) - wy- 
konanie dokladne i gusto- 
wne -- kupuje do to i srebro 
STANISI..A W iPOPIELUCH 
Jarostaw, ul. Grunwaldzka I. 15. 


Sniadania 
i podwieczorld 
zjesz smacznie i tania 
tylko w mleczarni 
"N ABIA;L" 
01. Grunwaldzka 12 


Wlodzimierz firzesiowski 
JBros!aw. ul. Dietziosa (Dom WP. Milel) 


poleca IIw()j bogato zaopatr..ony 
handel towar6w kolonjalnych. 
win mszalnych. w6dek i likie- 
r()w, oraz owoc6w poludnio. 
wych i delikates()w. 


RSIEGARNIA 

I- 
WYPOZYCZALNIA 
pod firm_ 
.Tozer Me i n h art 
poleca 
: ksiqtki i przybory szkoln .= 
CENY NISKIE. 
9
.
T.


"."
 

 Restauracja i pokoj do sniadan 4 
. Stanislaw Telesnicki , 
. w Jaro.slawlu Grunw
ldzka 18. 4 
.--- CENY NAJNIZSZE.---f 
li..uIIYI:..lllj!illlllli!I.,,6 ,1IiIII.,,1IWb.,1Ii\Ii,, 1IIi!IIu.
66,.
 


I 


Poszukuje si
 
portjera 
i pokojowej 
do hotelu 
W i ado m 0 
 c w Polskiej 
Drukarni Sp6t Jaroslaw. 


[UKIERnIA 
D:f: :Y:ZO
k: 
JAROSI..AW, Slowaeklell'oS 
poleca znakomite wyroby w za- 
kres cukiernictwa wchodz_ce 
jak ciasta, herbatniki, deaerowe, 
czekoladki, torty, z plerwszo'" 
rz
dnyeb mat e r J a I 6 w . 


FIRMA BRZOZOWSKI I PRACOWNIA TRYKOTARSKA 
WUDYSUW l: - z. Web e rt Jaroslaw Rynek 12. 
poleca towary blawatne - klllmJ - paslakl - Wyrabia swetry m
skle, damskle, dzleeln- 
wlasDY wyrob kolder - brokaty koAclelne - De oraz skarpetkll ponezoehy. 
towary galanteryJne - ceny konkureDcyjDe. Po eeDach przyst
pnyeh. 


Philips a Radjoodbiorniki 
na raty 15 do 18 mies. 
do nabyela w lirmle 
Stanislaw Bod z 0 Ii, skle, Sillkillitz. 1. 


SP6LDZIELCZA 


w JaroslawiD , lDb
lska 6 . 


ma nB sklad!ie w s z elk I e 


DR UK I 


dla Urzo;)d6w parafjal- 


nych, "z k "t, Gmin 


zbiorovQ'ch. Gromad, 


Fnlwarkow i Ii n n e . 


( 


zawiadamiam P. T. PublicznOl!c, 
te zostat jut otwarty 
sklep kolonialno - SDOlYWEZy 
prZ! ul. firodzkiej lit 17. 
(na miejacu Fliegla) 
Polecam wazelkie towary w teh 
zakrea wctoodzllce po cenacn 
przyato;)pnych. 
Marja Dyrkaez 


- 


IAKtAD KRAWIE[KI 
fraotiszka MISIAGA (dlwaiej Pacat) 
przy ul. Kraszewskiego 1. 2. 
wykonuJe 
plerwszorzt:dne ubranla ey- 
wllne I wolskowe wedln
 
naJnowszy
h szablon6w za- 
Ifranleznyeb. CENY NISKIE. 


- 


Oglaszajcie Sit; 
w Gazecie Jaroslawskiej. 


Pl.mo redaguje I 'W)'daje Komltet Obywatelskl w Jaroslawlu. 
Odblto czcionkami Pol.ldeJ Druk8l'll1 Sp6ldzlelezeJ w .Jaro.lawiu. 


Redakto-rodPow. Tadeusz ZlellD.kl