/1887.djvu

			.tSl. ---r 
/1 
_\ 


oJrii-
 -1.......7 . --.. , 
 
 
 '
lQ£ 

 
J 
SPRAWOIOANIE j 
j 


.,g 


t 


DYREKCYI 


c. k. wyzszego Girnnazyum 


w 


i 
J 


Ta:rn.opol 'U.. 


(,1 


!
 


za rok 8zkolny 1887. 
/ / 1". "-- 
/ J/ti lo 
(.../ <---"" ..- 


r 
\ 

 
( 
r 
"" 

 

J
 


W TARNOPOLU. 

 NAKLADEM FUNDUSZU SZKOLNEGO. ) 

 rrukiem J6zefa Pawlowskiego. 
 


1887. 


1 

s-1.-_-, 
 
---' _ 


_ r--""..4,'--' 


T 
_ 
 ffJ t.. J-7.r!ii - 


/ 

 


t. 


SPRAWOZDANIE 


DYREKCYI 


c. k. wyzszego gimnazyum 

-,,,

 
w TARKOPOLU 
,-.... '.. 
z:a rok sE:kolny 1887. 


7resc: 
1. Zycie rodzinne dawnych Rzymian, napisat Andrzej Czyczkiewicz. 
2. Cz
sc administracyjna przez c. k. dyrektora zakladu. 


St 12 


----s...

-.--- 


1_ 


W T ARNOPOLU. 
Nakla.dem funduszu szkolnego. 


-
 
,J
 
I@ 
\
 
..
 


Drukiem J6zefa Pawlowakiego. 


1887. -:-- / I 
,. 
">l1 ¥ 


. 
. 11 011 rc
zinnl 
&Wn1
h BZ1mi&Dm 


W szech
tronne obznajamianie si
 z zyciem narodu 
przy ezytaniu kJasyeznych jego dziel jest niezb
dnym 
warunkiem do naleiytego zrozumienia i ocenienia dueha, 
jaki si
 w jego pismiennictwie przebija. Zamierzam za. 
tt
m w niniejszej rozprawie odslonic mlodzieiy szkolnej 
t
 stron
 z iycia dawnych Rzymian, z kt6rq nie zawsze 
jest jej moiliwem blizej sit; zapoznac. Majqc przewaznie 
mlodziez szkolnq na wzgl
dzie, nie zamyslam podawac 
oryginalnyeh badaIi i spostrzezeIi, leez staraniem mojem 
bt;dzie treseiwie zebrac to, co na podstawie badan innyeh 
stalo siC; jl1i ogalnq wlasnosei q swiata uczonego. Z tej 
h
i przyczyny rozprawa ta napisana nie w laeinskim leez 
w wykladowym j
zyku. Przy rozprawie tej staralem si
 
jednakowoi zl1zytkowac wszystkie dostt;pne rni dziela, 
jakie w najnowszyeh ezasaeh si(; pojawily. Uiywalem 
zatem dziel Guhla i Konera, Beekera, Mommsena, Mar- 
quardta, Bendera, Stolla, O\lerbecka, Langego, Friedlan- 
dera i innych. 
Chcqe poznac iyeie rodzinne dawnych Rzymian nie 
od rzeczy bt;dzie, przypatrzec sit; przedewszystkiem ogni- 
sku., gdzie sit; to iycie koncentrowalo. Myslt; wit;'c 
w kr6tkosd przedstawic, jaki byl 
dom dawnych Rzymian, jego budowa i urzl}dzenie. 
Ai do 3. wieku przed Chr\ dom Rzymian byl bard.zo 
pojedynezy. Najg16wniejsz,! ez<;sei<} jego bylo atrium; 
moinaby nawet powiedziec: atrium z niektarymi przyleglymi 
1. 
 I 
¥ 
k ' k . '{, 
omor amI stanowilo dom. Nazwp [. 
1 'I anum wy p row d . d 
SlOWa ate r=c zarny, poniewaz iak ko m t . 
 zaN 0 
vius I) twierdzi d y m uchod' 
n ator Vergdmsh Ser- 
, z
cy Z oonIska . I ,'. 
Nie zgodzilbym sif; na t k 0 oc
erma sClany. 
, I d . a CI etymologl a . i 
w zg f; u, ze 1l0e.zas gloski a ' I. . JU z tego 
d l . \\ Srowle ater , . t 
lUgJ, gdy przeciwnie w t " . . es zaWSze 
k . . s OW'le atnurn . . 
rotkl' tylko u P oet' . zaz, wycza Jest 
.' ow I to W stopie k' 
C1sk pada (w arsis) jest ono dl' ' na "t6r
 przy- 
tern do zdania t yeh ugle. PrzydlyJam sie za- 
Uczonyeh 2\ k 6 . 
greckiego slowa a'i Q j, t rzy nazwt: tt: od 
. V (1LO}1 wyprowad . 
nualoby slowo atriu . k za.JCI; w tym razie 
k 01, Ja to temat aff '. 
ta "ze w slowach "t} znaJduJacy sit: 
. at 0/-lat = paJic si .. . 
I t. p. na to wsk . f;, OSwJecac, ala-'I } ' 0 
azuje, podobne '" 
 
na Rusi ma slowo I. 1. znaczeme, Jakl
 u nas 
. "Swlhycla". 
Atnum J 'ed y n a 1 . . I . . 
, naJg Owmejsza .. d 
rzymskiego musiata cZf;SC awnego dornu 
Prawie na srodku z
 d tcrn IsIUi
C do rozOlaitych cel6w. 
. zoaJ OWaro SI
 t . 
rem przyrzadzano J 'ed . b arn ogllJsko, przy kt6- 
. I . zen Ie, 0 ok oDnisk b 1 
Imp uvium. Oliejsce W y zl b . 0 a YIO tak ZWane 
J 10 Jane do kt' 
w (achu splywala des . k ' orego przez otw6r 
kiedy nie bylo d z
zo
 "a. W dawnit:iszych czasach 
piciil J 'akotez do .wo ° h clClgoW, SILJiyla woda ta tak d
 
. mnyc go d k' 
tu .wieJkieg o przepychu i :

n ars "Ich ceI6
', Nie bylo 
czaJ znajdowalo S J 'p t 1 yell urzCldzemach. Zazw y - 
. .. am loie mali ' k' 
I wielka skrz y ni a . k . .. ens Ie (Jectus genialis ) 
. , w tore ) h ' 
I kosztownoS CJ '. przec oyvywano P ieni
dze 
, a pr6cz db' . 't 
dzity sit; w atrium' ro meJszych sprz
t6w znacho- 
( I. JesZCze boo- o \" J . . 
ares J penates ) d . 0 'VIe ( omowl I rodzinni 
. .' tu zlei obrazv dk . . 
maJorUm). Swiat!. . - przo ow (Imaoines 
. k . 0 I pOWlctrze d t I' 0 
Ja "Otei przez otwory 'd' os awa 0 Sl
 przez drzwi 
Drzwi od ulicy byl ;nClj uJqc
 Sl
 W scianach i dachu. 
dz
cy ktos uJ I 'r a 
 a
wycZCIJ otwarte. Ab\f P rzeeh o - 
-. me mo g l w'd . . .I 

 I Zlee, co wewnat- d 
1) ad Ae I . 1 Z Omu 
n. . 730. E' ) . 
} lora\\'. Becker G J1 I 
, a. . str. 84. 


- 4 - 


- 5 - 


SIt; dzieje, dobudowYWdIlO przcd atrium }Jfzedsionck 
(vestibulum). Na tylnej CZf;sci bylo atrium przcdzielone 
seianq z desek i nazywalo Sif; tabJinum. Tab]inum bylo 
to kantor pana dOl11u, gdzie zalatwial wszelkie bietqC
 
sprawy; r6wniei sluiylo do przechowywania r6inych 
pamiqtek rodzinnych, a zatem bylo tu takze arehiwum 
rodzinne I). 
Dom dawniejszych Rzymian byl wit;c bardzo poje- 
dynczy, ubogi, tak sarno w calem jego urzqdzeniu nie 
bylo tadnego przepychu. Mieszkaniem takiem mogli za- 
dowalniac si
 Rzymianie tylko w czasacl1 najwi
kszej 
prostoty. Tak mieszkali Cincinnatus, Fabricius, Curius 
Det1tatus, ludzie, kt6rych od pluga powolywano stawac 
na czele rzeczy pospolitej. Czasy przestawania na malem 
min
ly pr
dk0; albowiem, gdy Rzymianic rozszerzyli 
pan0wanie swe po za !tali'!, nie wystarczalo im jUi 
dtlwne atrium. Dom ieh zacz'!l sit: roz5zerzac i powit;- 
kszac i to w dw6ch kierunkach: do g6ry i w szerz od 
strony, gdzie bylo tablinum. Dawna uboga chata wiejska 
przemienila si
 w wygodny dom obywatelski a zwolna 
w okazaly palac. 
Przedewszystkiem usuni<;to od strony, gdzie bylo 
tablinum, na przeciw glOwnego wchodu do atrium, sciant;, 
a przez otw6r przychodzilo sit; do calego szeregu zabu- 
dowan, wsr6d kt6rych znajdowal si
 ogr6dek z fontanq 
w srodku; obok niego bylo czh
ry lub wi
cej portyk6w, 
i dla tej to przyczyny nazwano te eZf;sci domu greckim 
slowem peristylum (llI3Qim;vAov). 
Atrium pozosta}o takie w powi
kszonym i rozsze- 
rzonym domie, ale teraz przemienilo si
 ono w przedpo- 
k6j, w kt6rym zgromadzali sic: rano klienci, aby powitac 
patrona swego. 
1) Dla lepszego przedstawienia 50bie tego, 0 czem m6wi
ismYI podajemy nit 
ostatnej stronicy plan zwyczajnego domn rzymskiego. - 6 - 


Jak dawniej wszystko koncentrowalo sic-: w atrium, 
tak powstal teraz caly szereg zabudowail, pokoi, kt6re 
odpowiednio do rozmaitych cel6w, jakim one slu2yc 
. mialy, nazywaly si<; sypialnie (cubicula), salony (oeci), 
pokoje towarzyskie' (ex hedrae) , lazienki (balneum), pokoje 
dla slu2by (cellae servo rum) i t. p. \Vszystkie te cz<;sci 
domu, kt6re mialy sluiyc b,!di do mieszkania, b,!di dla 
przyjemnosci, znajdowaly si<; na dole. Niekt6re czt;sci 
dornu rnialy pi<;tra, zwane cenacula. Na pi
trach tych 
]ub w nieco dalszych odcJzie1nych zabudowaniach znajdo- 
waly sic: kuchnia (cu]ina a]bo coquina), spiiarnie (cellae 
penariae), piekarnia (pistrinum) i t. p. 
Od frontu po prawej i lewej stronie restibulum 
przybudowywali wlasciciele dom6w niekiedy krarny, kt6re 
kupcorn ]ub przemyslowcom wynajmywano. 
Dachy na domach byly plaskie albo podobnie jak 
u na
 pochyle. Na pIa skim dachu ustawiano dla ozdoby 
kwiaty, winne latoros]e i r6ine krzewy. W ten spos6b 
powstawaly na dachu ogr6dki, kt6re nazywano solaria. 
Drzwi wchodowych za dnia nie zamykano; obok 
tych drzwi mia! oddiwierny (ianitor) swojt; ]Oi<;>. Dla 
obrony w razie groi,!cego mu niebezpieczeIistwa uzbro- 
jony byl on w lask<;> i mial psa kolo siebie st,!d tei 
cz<;sto umieszczony byl u drzwi wchoJowych napis: 
cave canem! Gdzie nie bylo oddiwiernego, co w da- 
wniejszych czasach cz<;>sto si<;> zdarzalo, pukano do drzwi, 
aby nie wchodzie niespodzianie. 
Caly dom byl zewn'!trz pojedynczy, niepokainy, 
i nie przykladano wielkiej wagi do upit;kszenia go na 
zcwnC}frz. W rzadkich wypadkach uldadano i6h
 cegly 
z czerwonemi na przemian. Dopiero przy wkradaj
cym 
si<; przepychu stawiano filary przed wchodowemi drzwiami, 
jakote.i inne ozdoby. 


- 


- 7 - 


Wi
cej starania doklaoano do upi<;kszenia wewnt;- 
trznych cZt;sci dornu. Posadzka (so]um) byla albo ka- 
mienna (pavimentum, ruderatio, opus ruderaturn). albo 
kamienna ukladana na przemian z kawalkami cegie! (opus 
testaceum i signianum; niekiedy z czworograniastych plyt 
marmurowych (solum marmoreum, pavirnentum rnarmo- 
reum). Ladniejsze bylo tak zwane pavimentum sectj]e 
z geometrycznie krajanych. r6inoko]orowych kawalecz- 
k6w marmuru; najpi<;kniejsza zas byla posadzka mo- 
zaikowa (pavimentum texellatum i mussivum). Male, pstre 
zasteczki marmuru ]ub innych kall1ieni ukladano tak, ie 
c . 
cenne i pit;kne malowidla powstawaly. 
Sciany byly pierwotnie bielone (dealbati), p6zniej 
ozdabiano je marmurowYll1i plytami. 
Niell1niej pi<;knie przedstawiala si
 powala; 
kla- 
dano bowiem be]ki tak, ie w powale czworogramaste 
zaglt;bienia powstawaly, kt6re CZt;sto (ladnemi) malowi- 
dlami Iub zlotem upi
kszano 1). Okien nie bylo w parte- 
rowych mieszkaniach, gdyi pokoje przypieraly d
 atriu
), 
sk<}.d przez szerokie drzwi dose swiatla dochodzllo. PH;- 
trowe mieszkania mialy zawsze okna-niekiedy nawet od 
ulicy-byly one jednak zazwyczaj male. Do okie
 uzy- 
wano szyb z tak zwanego gipsu ]odowatego (lapis spe- 
cularis), a niekiedy nawet szyb szklannych. .ad tyc
 
z przepychem urz<}.dzonych dom6w obywate]sklch odro- 
inic naleiy domy czynszowe (zwane insulae), kt6re sta- 
wiano na 7. ]ub wit;cej pi<}.ter i byly tak budowane, aby 
w mieszkaniach (cenacula) jak najwi<;>cej partyj pomiescic 
mogly. Por6wnuj<}.c rzymski dom z nowoczesny
i. wi- 
dzimy g16wnC! r6inict; w tern, ie wainiejsze CZt;SCI domn 
Rzymskiego na dole sit; znachodiily, jak w ogo]e Rzy
- 
ski dom w szerz wi<;cej jak do g6ry sic; wznosil. NaJ- 


1) por. Verg. Aen. I. 7 2 6. 8 - 


gl6wniejszq zas r6inie q w budowie i urzqdzeniu byla ta, 
ie nowoczesny dom od frontu zawsze jest okazaly i wiele 
ma okien, gdy przeciwnie w starorzymskim domu front 
. zawsze byl pojedynezy, a cala pi
knosc i przepyeh 
wewnqtrz domu si<; okazywala. 
.. 


M6j dom moim zamkiem! m6gI Rzymski obywatel 
smialo 0 swoim domu powiedziec. W donm byl on nie- 
ograniclOnym panem nad wszystkiem, co si<; tylko w nim 
znajdowalo. Zona, dzieei niewolniey zostawaly pod nie- 
ograniezon q jego w!adz q , kt6ra mu nadawaIa, prawo 
iycia i smierei. Na podstawie wladzy ojoowskiej (patria 
potestas) mial ojeiee prawo iyeia i smierei nad dziecmi, 
ale dopiero od trzeeiego roku iyeia poezqwszy. ]eieIi 
przed tym ezasem dzieei<: swoje zabic zamyslal, co za. 
chodzilo w wypadkaeb, gdy dziecko bylo ehorowite lub 
ulollme, musia! zasiqgnqc rady familijnej. Po uplywie 
trzeeiego roku mial ojciec prawo dziecko swoje z wla- 
snej woH zaLit, jeieli si<: jaki wainy pow6d nadarzyJ. 
Mamy w historyi wiele wypadk6w, gdzie ojeiec 
prawo to albo sam wykonal, albo na drugiego je prze- 
ni6s!. Tak przeni6s! Horaeyusz prawo to na syna swego 
to jest: on oswiadezyI, ie syn jego sIusznie siostre; zabiI 1 ). 
M. Junius Brutus kaza! syn6w swoieb zabic za udzial 
w spisku 2); Virginiusz zabil e6rk<: swoj<;, gdy jq Appius 
Claudius seigal S); Spurius Cassius Viscelinus mia! takie 
po uplywiekonzulatu zginqc z r<}k ojea 4). W rodzinie 
Fabiusz6w bylo kilka wypadk6w, ie ojcowie synow 
swoieb za kradziei smierei q ukarali. Na moey wladzy 
ojeowskiej zabity zostal Aulus Fulvius za udzia! w spisku 
Katyliny 5). Za ezas6w Augusta zdarza!y si<: jeszcze wy- 


1) Livius I., 26, .9. 2) Livius II., 3. S) Liv. III., 47, 54. 4) Liv. II., 4 1 . 
5) SaIl. Cat. 39. 


" 


- 


- 9 - 


swoich zabijali; dopiero 
prawo to ograniezone, 


padki, ie rzymscy ryeerze syn6w 
w p6zniejszych czasaeh. 
ostalo 
a w koileu zupelnie ZllleSlOne. 
,V dawniejszy'ch cLasach nie przypusz
z
no, ie oJCl
e 
-., Iadzy dO l )usci si<; na dZleelach pospoh- 
na moey swej W . , 
abo ',i st wa' a ehociai nam nie jest wIadomem, aLy 
tego z J' . . .' . I 
. to P oeia g ano do odpOWledzIalnoSCl, to mog on 
ojca za . ( 1 na 
byc naraiony na skarcenie ze strony eenzora ta { zwa 
nota censoria); eenzor m6g1 bowiem karac w wypad
ac
, 
. b 'atelom W y staplc me 
dzie zwyczajne prawo przeclw 0 yw '. 

o g lo. J eden tylko znany jest nam wypadek 0 zasqdzenm 
. 1 . 1 . y na swe g o 
. fJ. Fabius Maximus kaza! mewo III (Om s 
ojea. 
 '" I . . wielka tru- 
b'c' syn bronil Sl
 m<;ime, a IlICWO llIey Z . . . . 

:
s
ia go pokonali; za to obdarzyl ich ojciec wolno
el<}. 
'. I . 1 ) - d g o skazal' na jak q 
Cn. Pompems oskarzy ojca , a sdac odwagi, pchm;la sic: sarna szty- 


1) Tacit. Annal. XVI., 10. 


- 33 - 


]etern w pIerS), a wyci,!gn,!wszy go nastc:pnie podala go 
n1
towi, mowiqc: Paetusie, to nie boli! Krewni jej nie 
dopuscili, aby sobie drugim pchni
ciem niechybn q smierc 
zadala, a gdy zi
e jcj Paetus Thrasea jlne lub domowc. 
JfZfk 
recki 5 godz. t)'g. Odmiana imion i c
asownik6w 

 do 
perfectum. Tl6maczenie z jt;zyk
 grecklego. na polskll 
d- 
wrotnic. W 2. p61roczu na mies1'lC 2 zadama, naprzemlan 
szkolne lub domowe. . 
J,'yk po/ski 3 godz. tyg. Z gramat
ki: ?ieodmienne CZ
S
l 
mowy, sldadnia zgody i rz
du; plsowma; nauka o. zda
1U 
zlotonem; interpunkcya. CzytJ.nie wypis6w, opo
ladam
, 
uczenie si
 na pamit;c, dek!amacya. Co 14 dOl zadame 
domowe lub szkolne. 
Jtt,zlk rusk; 2 godz. tyg. RozkJad nauki i cwiczenie pismienne 
jak w jt;zyku polskim. . 
Jl(,zyk niemiecki 4 godz. tyg. Powt6rzenie i uzupelnienle. gram.a- 
tyki z klasy I. i II.; skladnia zgody i rZ1!du; zdame nagl
, 
.. " . .. d k t I ' e zloz . one P owt6rzemc 
rozWlnll
te, sCI
gmt;re 1 Ie no ro n '. . 
nauki 0 szyku. Czytanie, t16maczenie, opowiadame, uczen
e 
sit; na pami
c ust
p6w z wypisow. C"J 14 dni zadame 
domowc lub szkolne na przemian. 
6eosrafia i hislorla 3 godz. tyg. Z geografti: Szczeg61
wa ge- 
ografia Europy srodkowej, wschodniej i p6lnocneJ z wy- 
kluczeniem monarchii austryacko. w
gierskiej; geografia 
Ameryki i Australii. Z historyi: Dzieje sredniowieczne. 
Malemat,yka 3 godz. tyg. Arytmetyka: Dzial'ania rachunko
e 
ulamkami dzresit;tnymi niezupelnymi; cztery gtowne dZla- 
lania rachunkowe liczbami og6lnymi. Pott;gowanie. Wy- 
cilt8anie 2 i 3 pierwiastka. Geometrya: Pomiar fig
r pro- 
stokreslnycb, przemiana tychze; obw6d i powierzchma kola 
. cZ4iisci tegot; podobienstwo figur. Cwiczenia domowe, co 
miesi
c zadanie szkolne. 58 


- 5H 


Nauka przyrody 2 godz. tyg. \V pierwszem p6lroczu minera- 
logia, w drugiem p6iroczu fizyka: og6lne wlasncsci cial, 
nauka 0 cieple; najgl6wniejsze wiadomosci z chernii. . 


IV. klasa. 


Matlmatyka 3 godz. tyg. 1) Arytmetyka: Stosul1ki i proporcye 
zl'ozone, regula trzech zlozona, rachunek procentu, rachu- 
nel{ sp6lki, regula terminu, rachunek mi
szaniny, regula 
lancuchowa. Zrownania 1. stopnia. 2) Geometrya: Wza- 
jemne polozenie linii prostych i plaszczyzn, k:tty bryl
we, 
gl6wne rodzaje bryl, powierzchnia i obj
tosc bryt. Cwi- 
czenia domowe, co miesil!c zadanie szkolne. 
Fi
yka 3 godz. tyg. Mechanika, magnetyzm, clektrycznosc, aku- 
styka, optyka, cieplo promieniste. 


Gospodarz W oddziale a. Bojarski, w oddziale b. Warchol. 


Re/igia 2 godz. tyg. Nauka 0 obrz
dach kosciob kalolickiego. 
Jf/,Z)k lacifJski 6 godz. tyg. Z gramatyki: nauka 0 czasach, try- 
bach. i imionach czasownikowych. Nauka prozodyi. 0 ka- 
lend.arzu rzymskim i wazniejszyeh miarach,monetach i wa- 
gach rzymskich. Cwiczenia w tlomaezeniu z j
zyka pol- 
skiego na lacinski. Lektura: Caesaris commentarii de bello 
Ga1lico lib. I, II; Ovidius Metamorph.. 120 wierszy. Trzy 
zadania mie.,i
cznie, na 2 szkolne 1 domowe. 
J
zyk greek; 4: godz. tyg. Odmiana czasownik6w od perfectum 
poczltwszy, slowa na fL£ i nieprawidtowe; najwazniejsze 
rzeczy ze skladni. T16maczenie z -j
zyka greckiego na 
polski i odwrotnie. Na miesiltc 2 zadania, naprzemian do- 
mowe lub szkolne. 
J
zyk fXJ/ski 3 godz. tyg. Nauka 0 zdaniu zlozonem; 0 szyku 
i interpunkeyi szczeg61owo. Powt6rzenie i ugrupowanie 
najwazniejszych Zilsad stylistyki; najwazniejsze rodzaje stylu 
interesowego (praktycznie); 0 wierszowaniu. Czytanie ust
- 
p6w z wypis6w, opowiadanie, uczenie si
 na pami
c eel- 
niejszych ust
p6w, dekIamacya. Miesi
cznie 2 zadania, 
naprzemian domowe lub szkolne. 
J
zyk ruski 2 godz. tyg. Rozklad nauki i cwiczenia pismienne 
jak w j
zyku polskim. 
J
zyk niemiecki 4 godz. tyg. Powtorzenie gramatyki z szczeg61- 
nem uwzgl
dnieniem skladni rzltdu i szyku. Czytanie z do- 
kladnym rozbiorem rzeczy, opowiadanie i uezenie si
 na 
pami
c celniejszych ust
pow; tlomaczenie z j
zyka pol- 
skiego na niemiecki. Co 14 dni zadanie domowe lub 
szkolne na przemian. 
Geo;,rafia i historya 4 godz. tyg. W 1. p61roczu: Historya no- 
wozytna z szczeg6lniejszem u\",zgl
dnieniem dziejow Austryi. 
W 2. p6lroezu: Szczeg610wa geografia i statystyka Austro- 
w
gierskiej monarchii. 


V. klasa. 
Gospodarz klasy Zahajkiewicz. 
Re/igia 2 godz. tyg. Dogmatyka og61na. 
J9ZJk lacinski 6 godz. tyg. Lektura: Titi Livii lib. XXI. Ovidii 
Metam. I. 163-415, V.294-678, VI. 146-312. Trist. 
I. 3. Amor. 1. 15. Fast. II. 83-114. V. 419-492. Odpo- 
wiedne partye ze slarozytnosci, literatury i mitologii. 
Powtorzenie i uzupelnienie gramatyki, cwiczenia grama- 
tyczno-stylistyczne. Co miesi:tc zadanie domowe i szkolne. 
Jezyk grecki 5 godz. tyg. Lektura: Xenophon a) Cyropaedia: 
. Pachodzenie Cyrusa, wyehowanie mlodziezy u Pers6w, 
Cyrus i Astyages, Cyrus dow6de'l Persow; b) Anabasis: 
Przygotowania wojenne. Pochod przeciw kr610wi; c) Mem- 
rnorab: Herkulcs na rozstajnej drodze,_ Homeri Iliados lib. I. 
Z gramatyki skladnia zgody i rz:tdu - z d6maczeniem 0 d- 
powiednich zdan z cwiezen Sehenkla w domaczeniu Sarno. 
lewicza. Odpowiedne partye ze starozytnosci, literatury 
i mitologii. Co miesiltc na przemian zadanie domowe lub 
szkolne. 
Je.
yk po/ski 3 godz. tyg. Czytanie i rozbior g
amaty
zny cel- 
niejszych ust
p6w ze staropolskich pornmk6w bteratury; 
czytanie polltczone z rozbiorem historyczno literackim cel- 
niejszych ust
p6w z pisarzy XIII. XIV. i XV. wieku 
z uwzgl
dnieniem biografii aulor6w i ich stanowiska w Ii- 
teraturze. Nadto czytano i rozbierano Brodzinskiego', Wie- 
slawa, tudziez J. Slowackiego, Jana Bieleckiego. Co 3 ty- 
godnie zadanie domowe lub szkolne. 
Je.zyk rusk; 2 godz. tyg. Deklinacya i koniu
. !
zyka .star.os.l
- 
wianskiego i staroruskiego z uwzgl
dmemem naJwazmeJ- 


. - 60- 


- 61 - 


szych pra wide! glosowni. Poglqd na ustnlt literatur
 sta- 
rodawnej Rusi tudziez na pisanq literatur
 od zaprowa- 
dzenia Chrzekianstwa az do drugiej polowy XIII. wieku. 
Najdawniejsze pomniki j
zyka staroruskiego podlug Chre- 
stomatyi Ogonowskiego. Co 3 tygodnie zadanie domowe 
lub szkolne. 
J
zyk nlemieeki 4: godz. tyg. Czytanie z wypis6w Jandaurka 
tom I. z stosownem objasnieniem gramatycznem, stylisty- 
cznem i estetycznem. T16maczenie z j
zyka polskiego na 
niemiecki. Cwiczenia w opowiadaniu i uczenie si
 na pa- 
mi
e eelniejszych ust
p6w. Co 14 dni zadanie domowe 
lub szkolnc na przemian. 
Historya i ge'ografia. :3 godz. tyg. Dzieje starozytne az do pod- 
bicia [talii przez Rzymian; z geografii starozytnej odpo- 
wiednc dziaty. 
Matematyka 4 godz. tyg. Algebra: Cztery zasadnicze dzialania 
rachunkowe liczbami algebraicznymi. Liczby odjemne. 
Uklad liczb. Cztery zasadnieze dziatania ulamkami zwy- 
klymi i dziesi
tnymi. Podzielnosc liczb. Stosunki i pro- 
porcye. Zastosowanie proporcyi do rozwiqzania zagadnien 
reguty trzeeh, rachunku procentu prostego, reguly laneu- 
chowej i raehunku podziatu. Zrownania stopnia pierwszego 
o jednej i kilku niewiadomych. Geometrya: planimetrya. 
Cwiczenia domowe, co miesilj,e zadanie szkolne 
Historya naturalna :2 godz. tyg. W 1. p6lroezu mil1eralogia, 
krystalografia, fizyezne i chemiezne wlasnosci minera16w, 
systematyczny przeglltd wazniejszyeh mineralow, tresciwy 
poglqd na budow
 ziemi. W 2. p6lroczu botanika: naj- 
wazniejszc wiadomosci z anatomii, organografii, fizyologii 
i systematyki roslin. 


matyki uzyde czasow i tryb6w w polqczeniu z cwicze- 
niami do d6maczenia z j
zyka polskiego na laci6ski. Co 
miesiqc 1 zadanie domowe i 1 szkolne. 
"fzyk greeki 5 godz. tyg. Lektura: Homeri Iliados lib. I. m. 
IV. VI. XVII. i XXII. Herodoti. Histor. lib. IX. (1-57). 
Odpowiedne partye ze starozytnosci, 1iteratury i mitologii. 
Z gramatyki: 0 zaimku, 0 stronach slowa, 0 uzywaniu 
czas6w i tryb6w, tudziez w og6lnosci 0 intinitiwie, parti- 
cipium i atrakcyi, w polqczeniu z odpowiednimi ewicze- 
niami. Co miesiltc na przemian zadanie domowe lub 
szkolne. 
Jezyk fJfJ/ski 3 godz. tyg. Czytanie celniejszych ust
p6w auto- 
· r6w zlotego wieku literatury polskiej. Historyczno-literackie, 
gramatyczne i estetyezne uwagi nad literaturlt tego okresu. 
Opr6cz tego przeczytano Mickiewicza Pana Tadeusza. Co 
3 tygodnie zadanie szkolne lub domowe. 
J
zyk ruski :2 godz. tyg. Z Chrestomatyi Ogonowskiego czytano 
i objasniano pami
tniki XIII, XIV, XV, XVI, XVII, i XVIII. 
wieku z poglltdem historycznym na literatur
 tego czasu. 
Co 3 tygodnie zadanie szkolne lub domowe. 
J 
zyk niemieoki 4 godz. tyg. Czytano celniejsze ust
py z wypL 
sow Harwota tom I. z stosownem objasnieniem gramaty- 
cznem stylistycznem i estetycznem z uwzgl
dnieniem bio- 
gratii 
utor6w. W ealoSci przeczytano Lessinga "Minna 
von Barnhelm" i "Emilie Gaiotti" - i uczono si
 na pami
c 
celniejszyeh ust
p6w. Co 14 dni zadanie domowe lub 
szkolne na przemian. 
Hislory8. i geografia 4 godz. tyg. Dokonczenie historyi rzym
kiej. 
Wieki srednie. Z geografii starozytnej odpowiedne dZ1al'y. 
Matemaf.yka 3 godz. tyg. Z algebry: potligi, pierwi
stki, li
zby 
niewymierne i urojone, logarytmy. Zr6wnama druglego 
stopnia. Z geometryi: stereometrya i t
ygono
etrya pro- 
stokreslna, do rozwiqzania tr6jkqt6w. Cwiczema domowe, 
co miesiqc zadanie szkolne. 
d Anatomt ' a i fiz y olo g ia zwierzqt. 
HI6torya naturalna 2 go z. tyg. 
Zoologia systematyczna, 


VI. klasa, 
Gospodarz klasy Rudnicki. 
Re/igia 2 godz. tyg. Dogmatyka szczeg610wa. 
J
zyk laoii1skl G godz. tyg. Lektura: Sallustii de bello Jugur- 
thino. M. Tullii Ciceronis oratio - in Catilinam 1. P. Vergilii 
Aeneidos lib. I. Georgicon lib I. Bucol. Eel. I. Odpo- 
wiedne partye ze starozytnosci, literatury i mitologii. Z gra- 


. - 62- 


- 63 - 


VII. klasa. 
Gospodarz w oddz. a. dr. Kosiba, w oddz. b. Charkiewicz. 


Historfa I seosrafia 3 godz. tyg. Dzieje nowozytne. 
Matematykii 3 godz. tyg. Algebra: Zr6wnania nieoznaczone 
1. stopnia; zr6wnania kwadr atowe 0 2 niewiadomych, 
zr6wnania stopni wyzszych i wykladnicze. Ulamki lancu- 
chowe i wartosci przyblizone, post
py arytmetyczne i ge- 
ometryczne; rachunek procentu skladanego. Permutacye, 
kombinacye i waryacye. W z6r Newtona. Geometrya : 
Powt6rzenie i uzupelnienie trygonometryi. Zastosowanie 
algebry do geometryi. Geometrya analityczna. Cwiczenia 
domowe, co miesiltc 1 zadanie szkolne. 
Fizyka 3 godz. tyg. Mechanika, nauka 0 cieple, chemia. 
PropedButyka fi/ozofii 2 godz. tyg. Logika formalna. 


Re/itia 2 godz. tyg. Etyka cnrzeSciansko katolicka. 
JflZjk laeinski 5 godz. tyg. Lektura: M. Ciceronis oratio pro 
Roscio Amerino, de amicitia. Vergilii Aeneid. lib. II. IV. 
VI. Z gramatyki powt6rzono i uzupelniono nauk
 0 inti- 
nitivie participium i supinum, opr6cz tego wzi
to 0 szyku 
wyraz6w i 0 figurach retorycznych. Cwiczenia gramatyczno 
stylistyc zne. Odpowiedne partye ze starozytnosci literatury 
i mitologii. Co 2 tygodnie zadanie domowe lub szkolne. 
Jft.zyk greeki 4 godz. tyg. Lektura: Przeczytano Demosthenesa 
1. i 2. mow
 przeciw Filipowi. Z Homera Odyssei prze. 
czytano ks. I, II, III. i V. Z gramatyki wzic;to 0 infinitiwie 
i participium, 0 zdaniach pytajnycb i negacyach. T16ma- 
czono odpowiedne ust
py z Chrestomatyi Schenkla. Co 
miesiltc 1 zadanie domowe Iub szkolne. 
Jfllyk po/ski 3 godz. tyg. Czytano ust
py z pism poet6w i hi. 
storyk6w okresu panegiryczno-makaronicznego i epoki Sta. 
nislawowskiej i ksi
stwa Warszawskiego w potltczeniu 
z historyczno literackimi uwagami nad tym okresem. 
Opr6cz tego czytano w calosci Mickiewicza Grazync; i Kon- 
rada Wallenroda i Trembeckiego Zofi6wk
, nadto wzilito 
z epoki najnowszej Brodzinskiego i Mickiewicza. Co mie- 
silt c 1 zadanie, na przemian domowe Iub szkolne. 
Jfzyk ruski 2 godz. tyg. Czytano i objasniano ustc;py z autor6w: 
Kotlarewskiego, K witki, Artymowskiego, Mogilnickiego, 
Szewczenki, Kostomarowa, Hlibowa, Hoholi, Glowackiego 
i Wagilewicza podlug wypis6w Barwinskiego t. II. w PD- 
. 
I!czeniu z estetycznymi i historyczno literackimi uwagami. 
Opr6cz tego czytano w calosci Mogilnickiego Skit Ma- 
niawski. Co miesiltc jedno zadanie, na przemian domowe 
lub szkolne. 
Jflzyk n/emi
eki 4 godz. tyg. Czytano i objasniano celniejsze 
ust
py z wypis6w Harwota tom II. w polltczeniu z sty- 
listycznymi, estetycznymi i literackimi uwagami. W catosci 
przeczytano Goethego Hermann und Dorothea, Iphigenie 
auf Tauris i Egmont. Co miesi
c 1 zadanie, na przemian 
domowe lub szkolne. 


VIII. klasa. 


Gospodarz klasy Lewicki. 
Re/igia 2 godz. tyg. Historya koscie1na. 
Jft.zyk lacinski 5 godz. tyg. Lektura: Taciti Germania; Annal. 
lib. II., Horatii Carm. lib. I. 1, 4, 8, 14, 22, 24, 32, 37, 
38. lib. II. 3, 6, 10, 18. lib. III. 9, 13, 23, 30. lib. IV. 
2, 5, 9. Exp. 2. Sat. lib. I. 9. lib. II. 1. Epist. lib. I. l. 
Z gramatyki powt6rzono skladni
. Zaokrltglono wiedz
 
uczni6w ze starozytnosci i literatury. Cwiczenia stylisty- 
czne. Co 2 tygodnie zadanie d0l110we lub szkolne. 
Jft.zyk gl'eoki 5 godz. tyg. Lektura: Sophoclis Antigone. Platonis 
Apologia, Protagoras. Horn. Odyss. lib. XIII, XIV. Odpo- 
wiedne partye ze starozytnosci i literatury i zaokrltglenie 
wiedzy w tym wzgl
dzie. Cwiczenia styIistyczne. Co mie- 
siltc zadanie domowe lub szkolne. 
Jft.zyk po/ski 3 godz. tyg. Czytano celniejsze ustc;py z autor6w; 
ostatniego okresu literatuty polskiej w polltczeniu z estety- 
cznymi i historyczno literackimi uwagami nad tym okre- 
sem i powtorzono w og61nych zarysach cal
 literatur
. 
Opr6cz tego przeczytano w caloki utwory: Jan Bi
lecki, 
Marya Stuart, Lilla Weneda, Mohort. Co miesiltc 1 za- 
danie, oa przemian domowe lub szkolne. 
Jf!.zyk ruski 2 godz. tyg. Czytano i objasniano ust
p
 z aut
- 
. row: Hlibowa, Storozenki, Marka. Wowczka, Kuhsza, IIm- 
ckiego, Leontowicza, Zharskiego, Klimkowicza, Ogonow- - 64- 


skiego, Szaszkiewicza i Fed'kowicza w pol
czeniu z este- 
tycznymi i historyczno literackimi uwagarni. Co miesilt c 
1 zadanie, na przemian dornowe lub szkolne. 
Jf!.zyk niemiecki 4 godz. tyg. Czytano w catosci i objasniano 
Schillera Wilhelm Tell i ]ungfrau von Orleans, czytano 
celniejsze utwory autorow okresu najnowszego z objasnie- 
niarni stylistycznymi, estetycznymi i historyczno literackim i 
i dano pogl
d na niemieck
 literatur<: nowozytn
. Co rnie- 
si
c zadanie, na przemian domow
 lub szkolne. 
Historya i geogl"M.fia 3 godz. tyg. Historya austryacko-w<:gierskie j 
monarchii. Geografia i statystyka monarchii ausryacko-w<:- 
gierskiej. Powt6rzenie historyi greckiej i rzymskiej. 
Matemat}ka 2 godz. tyg. Powt6rzenie, uporzltdkowanie i zasto- 
sowanie w przykladach calego przedrniotu nauki. Co mie- 
sillC zadanie szkolne. 
Fizyka 3 godz. tyg. Magnetvzm i elektrycznosc:, nauka 0 ruchu 
falowyrn, akustyka, optyka. 
Pl"opedeutyka fi/ozofii 2 godz. tyg. Psychologia ernpiryczna. 


Prz:edmioty nadobowiaz:kowe. 
Co 


1. Historys kraju rodz/nnego. Nauk<: t<: wyktadano w 7 oddzia. 
tach dla uczni6w kl. 111. IV. VI. VII. po jednej godzinie 
tygodniowo. Mianowicie uczono w 111. kl. sposobem bio- 
graficznym az do r. 1492 w kl. IV. tak sarno od r. 
1492-1815. W VI. kl. uczono na podstawie chronologii 
syrtematycznego rozwoju dziej6w krajowych od p ocz :ttk6w 
historycznych do r. 1492, z uwzgl<:dnieniem r6wnocze- 
snych stosunk6w panstw sl!siednich, w VII. kl. tak sarno 
od r. 1492 do 1815. 
2. Jezyk francuski. W 2 oddzial'ach 5 godz. tyg. W pierwszym 
oddziale wzi"to podlug gramatyki Studniarskiego porz
d- 
kiem podrficznika do lekcyi 55 wlltcznie. Nadto wzi<:to 1. i 2. 
. regularnl! konjugacy
. W drugim oddziale ukonczono podlug 
lego samego podr<:cznika cZfisC T. t. j. naukfi 0 formach i wzifito 
ze skladni nauk" 0 szyku wyraz6w do lekcyi 108. Nadto 
przetl6maczono z Telemaka Fenelona ks. II. III. V. i VI. 
3. Kaiigrafia. Na t<: nauk<: ucz<:szczali wyznaczeni uczniowie 
klasy I. i II. w 2 oddzialach po 1 godz. tyg. 


- 65- 


4. G/mnastyka. Uczni6w pobieraj
cych t" nauk<: podzielono na 
5 oddzial6w. Kazdy oddzial pobieral nauk<: raz w tygo- 
dniu. Na kazdej lekcyi zajmowano uczni6w w pierwszej 
polowie godziny gimnastyk
 szwedzk:t, w drugiej zas 
polowie odbywano z nimi ewiczenia na przyrzlldach, za. 
chowujltc systematyczne stopniowanie cwiczen stosownie do 
rozwoju fizycznego uczni6w. 
6. Spiew. W 3 oddziafach po 1 godz. tyg. W 1. oddziale 
wzifito z uczniami elementarne zasady i poj<:cia muzyki 
w og61e i spiewu w szczeg61noSci. Potem postltpiono do 
spiewu na 1 i 2 glosy. W oddziale 2. i 3. spiewano na 
4 glosy spiewy koscielne i cerkiewne. 
Nauczyciele przedmiot6w nadobowi
zkowych pobierali 
remuneracye z funduszu naukowego. 


III. 
Tematy do wypracowan pismiennych 
a) w jEgzyku polskim. 


Klasa V. 


1. Bez ochoty niespore roboty. 2. Czestmir i Wlaslaw. 
3. Czemu zawdziCJczali Fenicyanie s\'I'ietnosc swojego panstwa? 
4. Poczlttek kultu Herkulesa w Italii. 5. Zatrudnienie rolnika 
w ciltgu roku. 6. Opis wesela wiejskiego w ziemi Krakowskiej 
,na pods(awie czytanej sielanki "Wieslaw". 7. Znaczenie Nilu 
dla Egiptu. 8. Swietnosc Aten za czasow Periklesa. 9. Uzyte- 
cznosc zelaza. 10. Co tamowalo rozw6j pismiennictwa polskiego 
w epoce scholastycznej. 11. Krajobraz wiosenny. 12. Znaczenie 
przyslowia "Nie od razu Krak6w zbudowano". 13. Pozytek 
las6w. 14. Charaktcrystyka os6b wyst<:pujltcych \\' poemacie 
"Jan Bielecki". 


Klasa VI. 


1. Szkoda, przygoda do rnltdrosci droga. 2. Jakie o
oli- 
cznosci wplynfily korzystnie na rozwoj pismiennictwa polsklego 
W XVI. wieku? 3. Znaczenie wypraw wojennych Ale5'ndra - 66- 


Wielkiego dla lud6w starozytn y ch. 4. Rozwin
e my 
 l 
"Ii "zaWart
 
w nast
puj
cych wierszach: "Ii 


. .' . .' . . "Grzecznosc nie jest rzecz
 mal:t 
K1e4Y Sl" czlowiek uczy wazyc, jak przystafo 
Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje, 
\Vtenczas i swoj.. waznosc zarazem poznaje": 


5. Obraz ziemi
nina 
olskiego w XVI. wieku (na podstawie 
czyta
ych ust
pow z plsm lVI. Reja). 6. Jakich srodk6w uzywa 
:ZIOWl
k, ,aby sobie ulatwic prac
 fizycznlt? 7. Przyczyny 
1 skutkt retormy Gracb6w. 8. Jakie okolicznosci wplywaj1! k;. 
rzystni.e 
a 
ozwoj handlu i przemyslu? 9. Przyczyny upadku 
republlkansklch rzltd6w W Rzymie. 10. Jakie wady wytyka 
J. Kochanowski w "Satyrze" Polakom X VI . k 
 11 P 
. wle u. . o. 
r6wnanie zycia ludzkiego z bie g iem rzeki 12 Z b . 
. . . . a awy 1 zatru- 
dmema w domu s
dziego Soplicy na Litwie (na podstawie 
lek.tury Pan
 Tadeusza). 13. Znaczenie mysli zawartcj w nasttt- 
pUJltcyc
 wlerszach:. .,Bo .na tym swiecie" "Smierc wszystko 
ZffileCle ..R
bak Sl
 l
gme w bujnym kwiecie". 14. Wplyw 
wypraw krzyzowych na rozw6j cywilizacyi europejskiej. 


Klasa VII. a, b. 
1. "Miecza nie daj szalonemu. a swobody mlodemu do- 
sta£ku glupiemu, a pieni
dzy utratnemu" (Knapski). 2 a) Chara- 
kter:st
k
 Grazyny, bohaterki czytanego poematu Mickiewicza. 
b) Skreshc . c
ara.kter Rymwida i Litawora wedl'ug czytanego 
poematu Mlcklew1cza 3 Uza 
 d ., d ', , . 
. , .' . "a me praw ZIWOSC nast
puJltcego 
prz!slowllt: . 
,POkl komu szcz
scie pluzy, przyjaciol mu wiele 
sluzy, szcz
scle ustalo, prz y jaci61 malo" 4 Cb kt 
'" . . . ara erystyczne 
cechy plsmlenmctwa polskiego w dru g ie J ' P olowi e XVII " _ 
,. . . 1 pIerw 
szeJ XVIII. wleku. 5. a) Skreslic charakter Aldony w Konradzie 
Wallenrcd
ie Mickiewicza. b) Charakter Zbryganiego i Kleandra 
w 

medYl Bohomolca "Ubogi pokorny". 6. Kompozycya czy- 
ta
eJ.r
zpra" y 
?narskiego ,,0 religii poczciwych ludzi" 7) Roz- 
WInlt c 1 uzasadmc mysli zawarte w nast
puj1!cych wierszach: 


,.C"my:il spokojny i nie z
dny wiela, 
Doswiadczonego mifosc przyjacieIa, 
. . . . . To kiedy posiadam, 
Gdy umiem sob:j;, cal:j; ziemi
 wfada.m". 


- 67- 


8. a) Kompozycya mowy St. Potocki ego, mianej przy zakon- 
'cz eniu examin6w w liceum warszawskiem (1815). b) Tok i zna- 
cz enie mysli zawartych w Naruszewicza "Piesni ciarlatanskiej 
na jarmarku". 9. "Gorszy zly j
zyk niz miecz ostry". Wykazac 
prawdziwosc tego zdania. 10. a) Porownac pismiennictwo pol- 
skie okresu Stanislawowskiego z epok1! poprzedzaj1!CIt. b) 0 po- 
t
dze i slabosci czlowieka na podstawie "Rozmowy Platona 
z uczniami" (Karpinskiego). 


Klasa VIII. 


1. Wykazac r6znic
 mi
dzy klasycznosci
 a roman£yc.lno- 
scilt (na podstawie czytancj rozprawy Brodzinskiego i nauki 
szkolnej). 2. Nieslusznie skarzy si
 rod ludzki na kr6tkoscswego 
,zycia (Sallustyusz). 3. 0 ile i w jaki spos6b odzwierciedla "Pan 
,Tadeusz" religijne wyobrazenia narodu? 4. Rozwinltc i uzasa- 
dnic mysl nast
pujltcego zdania: 


"Cudze wady, choc male, widzim bystrem okiem 
A swe, choc wielkie, pozad rzucamy z tlomokiem". 


'5. Charakter 
6. Rozwinllc 
wierszach : 


Mohorta, bohatera znanego poematu W. Pola. 
uzasadnic mysli zawarte w nast
pujllcych 


"Te s
 mem zdaniem m«drca prawdziwego znaki: 
Kto jest m
drym, a nie chce m6wic, ze jest taki, 
Kto sam nil. si.. surowy, jesli w czem wykracza, 
A bIizniego omylki laskawie przebacza" lNaruszewicz). 


7. por6wnac charaktery odludka i poety (Aistolfa i Edwinaj 
w czytanej komedyi A. Fredry. 8. Kt6re charakterystyczne rysy 
.z zycia i zwyczaj6w Kirgiz6w posluzyly poecie za tlo poematu 
"Kirgiz" i co stanowi g16wnie pi
knosc tego utworu? 9. Sknera 
marnotrawca (Charakterystyka porownawcza). 10. Rozwinllc 
mysl za wart1! \V zdaniu "Historia est magistra vitae". 


b) w jEizyku ruskim. 
Klasa V. 
1. XTO npaI\I06, ope II C'h6, Ton H nJIOp;OB'I> CH cno/rile. 
2. 06pa3'I> :iKIITH peJIIuinnoro y PYCIIHOB'I> B'I> enoI\'h noraHL- 
CROll. 3. JI'hC'I>, 6ro MeUIKaHI\'h D nOfKlITKD. 4. OUDcaHtj po- 
AHoro ceJIa. 5. MOHaCTfJlp'I> KitJBO - IleqepcKiiJ: II ero BWI[,lB'I> 
5* - 68 - 


Ha OOpa30BaH6 B'I> UO'laTICaX'I> euoxu XpUCTiJIHLCIWti: Ha P y 
B 
 
6. LIXOBaUB M
JIO
e:iKlI Y IIepcoB'I> UOCLJIJI JIBRTypLI I'peqROu. 
7. YTtxu, KOTpH uo
ae 31IJUa. 8. 3JIa HaB[,1'lKa CTaeCL 
py_ 
1'010 upupo
o1o. 9. IIPlI'IHHbl B06H7> uepCKUX'h. 10. HeCTOp'b 
U e
'o JItTOUUCb. 11. OUUCb Hapo,1\uLIX'I> 3BLI'latB'I> Ha BOCRpe_ 
ceHle XpucToBe. 12. JRuTe OBu,1\hr nocJIJI JI6KTYP[,1 mROJIbIlO 
13. I1I'OJIb'laCTH 
epeBa II IIX'I> Y
UTOK'I>. 14. Parentes carifiRrir
 
mos habere deb emus, qUOG ah cis nobis vita, patrimoniull1 
libertas civitas tradita est. ' 


Klasa VI. 
AI. 3Ha'leHB BO,1\LI B'I> npupo
t U UpOMLICJIt. 2. )l;06pfi 
n 3JIH CTOpOH[,1 :iKUTJI MtHCKOI'O. 3. IIJIYI''I> H 61'0 3Ha'leu6. 
4. rOpmiR 3JI[,1R JI3 [,1 K'I> , JIK'I> OCTpLIii Me'lL. 5. Co
ep:iKaHl;e 
"CJIOBa 0 UOJIRy IIropeBt". 6. 3Ua'leHbe uapLI U 
eJIt3a 
B'I> uu
ycTpiu. 7. BYPlI U BORHa (uopOBuaHe). 8. POJIbHUIITBO 
BCTb :iKepeJIOM'I> 
OOPOObITY. 9. Ignavis dii infesti. 10. IIpo- 
rYJILKa paHtmHR ua BecHt. 11. Tnxa Bo
a oepel'u pEe 
(p03upaaa). 12. IIpu'luua yua
RY KapTateHLI. 13. HaHJIY'lmOG 

JIJI 'lOJIOBtKa oYBae 'laCTO UelI\aCTLe. 14. Sui cuique mores 
fingunt fortunam. 


Klasa VII. 
1. POOU HeOO:iKe - TO U Bol''I> 
onoMo
e. 2. HR'I> P03Y- 
MtTU UOCJIOBUq1O "HR7> TJI BUMT'I> , TaR'I> TJI uumYT'I>". 3. Ha- 
YKa Oe3'I> 'leCTHOTLI eCT!> JIK7> Me'll. B'I> PYRaX'I> maJIeHOI'O. 
4. )l;paMaTU'lHa aoYJIa "HaTaJIRU IIoJITaBKu" KOTJIJIpeBCROro 
C'I> YB3I'JIJI
HeHenr7> xapaKTepy I'OJIOBHLIX'I> JIU'lHOCTeH 
pa- 
MaTY. 5. B'I> ROM'I> 'lUCTe cepqe II cOB'hcn CuoRoRHa, Tonry 
n nYlI\a B'I> nO:iKlIBJIiHLe 1'0RHa (MOI'UJILHuqKiR). 6. JRUTI,e 
ynmCJIOBe YOJIarOpO
HJIe 'lOJIOBtRa U eCTL upaB
UBOIO 61'0 
IItJIi1O. 7. CY
boa uepecTyuHuRa Ha uo
cTaB'h UOBtCTU KB'flTEIl 
"IIepeRoTuuoJIe". 8. Qunr7> 6CTL MOJIO
OCTL B'I> :iKUT1O '10.'10- 
BtKa U JIK'I> 3'I> Heu KopucTaTu Tpeoa? 9. AJIeKCaH,1\ep1> 
U KapoJII, BeJIURiti:. 10. 3aC'hB'I> II JR:HUBa, OOpa3'I> 
UTJ'[ 
'lOJIOBtRa. 


Klasa VIII. 
1. lJ;apoBalUI 
yxa Oe37> MOpaJIbHOll nO
CTaBIJ He MRIOT'b 
oapTocTIl. 2. QOJIoB1m'I> B'I> 4 nepio
ax'L 
ImTJI rIO
'I> B3rJJJI- 


- 69- onf'I> po.moro U::JLl'lHOrO II ynlCTneHuoro. 3. B[,1cmocTb rpe- 
}tOB'I> ua
7> PunI.'lJIHaMB nO
7> B3I'JI:I,7J;OM7> lllTYR7> II ynrt6Tuo- 
ereh, 4. 3Ua'lCHbe KYJItlllR B'I> PYCKOtl: JIIITepRTypt. 5. 068- 
CUIlTIl CJlOBa: ,,\Ver nicht vorwiirts goht, del' geht 1;lIrlicko" 
lGothe Hermann und Dorothea). 6. IIpaB
IIBe lqRCTbC He CBlI- 
saue C7> UhIKlInr7> CTRHOnl7>. 7. Beneficia eousque laeta 
unt, 
dum videntur exsolvi posse, ubi multum  HCMeubI fi AHTlI- 
.,10U[,1 (nopoBHRuLe). 9. HRYRR YRR3ye ;'I;opory ;'1;0 qeCTHOTLI 
if 1'(0 1'(0CTouHcTBa Be
e. 10. :U;UI\epOH7> II ,IJ;eMoCTeH'I>, fiX'I> 

1IJITeJILHOCTL UCTOpU'lUa. 


c) w j
zyku niemieckim. 
Klasa V. 


1. \Vie ich die Perien zugebracht habe. (Beschreibung 
in einer Bl'iefform). 2. Ubersetzung aus clem Polnischen. 3. Der 
Mohr und der \Veisse (Nacherzahlung). 4. Ubersetzung ans 
dem Polnischen. 5. Wie wurde das Pferd fUr seine Vermessen- 
heit bestraft. (Nach del' LectUre). 6. Ubel'setzung aus dem Polni- 
'schen. 7 Die Wil'kung des Weines (Nach der Lectiil'e). 8. Uber- 
setzung aus dem Polnischen. 9. Wie wurde Kaiser Maximilian 
auf der Martinswand vom Tode errettet? 10. Ubersetzung aUs 
,dem Polnischen. 11. Inhalt und Grundgedanke der Ballade "der 
. 'Sanger". 12. Ubersetzung aus dem Polnischen. 13. Elternsegen 
und Elternfluch (nach der Lectiire). 14. Ubel'setzung aus dem 
Polnischen. 15. Erlebnisse zweier Lnftfahrel'. (Nach dem Lese- 
buche). 16. Ubersetzung aus dem Polnischen. 17. Mein (
e- 
burtsort. (Beschreibung). 18. Ubersetzung aus dem Polnischen. 
19. Welche Bedeutung hatten bei den Alten die Laren nnd 
Penaten. 20. Ubersetzung aus dem Polniscl:Jen. 


Klasa VI. 


1. D:IS Historischc im Nibelungenliede. 2. UbersetLlll1g aus 
dem Polnischen. 3. Del' Kaiser nnd der Abt. (Inhaltsangabc). 
t Welche Umstande mussten den Sieg der Romer ilber die 
Kal'thager herbeifiihren? 5. Hagen von Tronei (Charakterskizze). 
I 6. Ubersetzung aus dem Polnischen. 7. Das Lied vom braven 
Manne. (Nacherzahlung). 8. Ubersetzung aus dem Polnischen. - 70- 


9. Inwiefern ist Jugurthas angeblicher Aussprucb: Urbem vena_ 
lem et mature perituram, si empmrem invenerit, durch die dama- 
ligen Zustande Roms gerecbtfertigt. 10. Ubersetzung aus dem 
Polnischen. 


II. Andere Zeiten, andere Gatter 
Andere Menschen, andere Gatter, 
Eincr bleibt der Ewigstille 
Uncntwegt vom Zeitenwetter. 


Andere Zeiten, andere Gatter, 
Denn die Zeit versttirmt die alten 
Seltsam, wenn sie ein Jahrtausend 
Auf den Sttihlen sich gehalten. 


12. Der Eislauf. 13. Ursachen des schnellen Verfalls der auf 
den Ruinen des ramischen Reiches . gegrtindeten Germanenstaaten. 
] 4. Ubersetzung aus dem Polnischen. 15. HUons Begegnung 
mit Oberon. 16. Ubersetzung aus dem Polnischen. 17. Welt- 
historische Bedeutung der Normannen im Mittelalter. 18. Die 
Kraniche des Ibykus (Inhaltsangabe). 19. Warum glaubt Tellheim 
seinen Ansprikhen auf die Hand Minnas entsagen zu mtissen? 
20. Ubersetzung aus dem Polnischen. 


Klasa VII. a. 


1. Die Bedeutung Kaiser Maximilians fUr die Entwicklung 
d
r habsburgischen Hausmacht. 2. 1m Leben der VOlker sind 
aussere Gefahren oft eine Quelle nationaler Erhebung und 
Grosse. 3. Hermanns erste Begegnung mit Dorothea und deren 
Folgen. 4. Reichthum ein Gluck, er hat aber auch seine Ge- 
fahren. 5. Spaniens Herabsinken von seiner Hahe unter und 
seit Philipp II. 6. Des Todes riihrendes Bild steht nicht als 
Schrecken dem Weisen und nicht als Ende dem Frommen. 
7. Dorotheas Charakter. 8. Ut adolescentem, in quo senile ali- 
quid, sic senem, in quo adolescentis est aliquid, laudamus. 
9. Die Vorfabel zu Gathes Iphigenie auf Tauris. 10. Bedeutung 
Frankreichs unter der Regierung Ludwig XIV. 11. Welche 
Mittel wendet Arkas an, um Iphigenie zur Armabme der Be- 
werbungen des Konigs Thoas zu bewegen? 12. Noth erzeugt 
Kraft. 13. Der Seelenkampf lpbigeniens in seinen wichtigsten 
.Phasen. 14. Karl XII. und Peter der Grosse als Herrscber und 
Feldherr. 


- 71 - 


Klasa VII. b. 
1. Wann gereicht die Neugier und der Leichtsinn dem 
Menschen zum Vortheile? (1m Anschluss an die Schullecttire 
'Hermann und Dorothea). 2. Das Besitzthum des vVirthes und 
'das des Apothekers. Eine Parallele. (Nach Gathes Hermann 
und Dorothea). 3. Warum ist Philipp von Macedonien aus dem 
Kampfe mit den Griechen siegreich hervorgegangen? 4. Das 
. innige Verhiiltnis der Mutter zum Sohne ist an der Hand d
r 
'Schullecture "Hermann u,ld Dorothea" darzustellen. 5. Es 1st 
der Begriff des Geizes und der Sparsamkeit festzustellen und 
darnach der Charakter des Apothekers in Hermann und Doro- 
. tbea zu beurtheilen. 6. Der Krieg von seiner verderblichen Seite 
betrachtet. 7. Das Leben eine Reise. 8. Hermann. Eine Cha- 
rakterschilderung. 9. Gedankengang des Eingangsmonologs zu 
Gathes lphigenie auf Tauris. 10. Der Tod ein Bild des L
- 
bens. 11. Telemachos im I. Buche der Odyssee. 12. Vorberel- 
tungen zu einem Familienfest. 13. Entwicklung der kanigliche.n 
Gewalt in Frankreich. 14. Konig Thoas. in seinem Verh1i.ltms 
zur lphigenie betrachtet. 


Klasa VIII. 
1. Der Mensch im Kampfe mit der Natur. 2. Wic ge1ingt 
es Schiller die Bedrangnis des Schweizervolkes in den ersten 
Szenen seines Dramas "Wilhelm Tell" zur Anschauung zu 
bringen? 3. Tells Worte "Wer durchs 
eben 
i

 f
isch .
vill 
schlagen, muss zu Schutz und Trutz; geriI
tet sem smd 
a
er 
zu erkUiren und ihre Wahrheit ist durch em passendes Bels
le1 
zu beweisen. 4. Der Bedachtige und der Unentschlossene. Eme 
" Charaktersch iI de rung. 5. In wie fern is.t der Ausspruch begrlindet 
. ,Der Starke ist am machtigsten allein"? 6. Wilhelm Tell und 
Johannes Parricida. Eine Parallele. 
7. Ans Vaterland, ans theuere, schliess dich an, 
Das ha1te fest mit deinem ganzen Herzcn, 
Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft. 
Dort in der fremden 'Velt stehst du allein, 
Ein schwankes Rohr, das jeder SturUl zerknickt. 
8. Nicht der ist auf der Welt verwaist, 
Pem Vater und Mutter gestorben, 
S
n(leru der fUr Herz und Geist 
Keille 
ieb' l)nd kein Wissen erworben. - 72- 


9. Welches ist die Sebuld der ]ungfrau von Orleans in Schillers 
gleichnamigem Stuck? 10. Homers Ansicht tiber das Leben nacb 
dem Tode. 


Tematy do piSmiennego egzaminu dojrzalosci. 
1. Z jf}zyka laoifJskiego a) Przed6maczye na j
zyk lacinski z Wy- 
pis6w polskich dla wyzszych klas tom 11. cz. 1. Narusze. 
wicza historya narodu polskiego: Odsiecz Rygi i bitwa 
pod Kirchholmem od slow: "Uwiadomiony Sudermann" 
do "naszym b
dzie podzialem". 
b) Przetl6maczyc na j
zyk polski Tacit. Annal. l. VI. c. 28 
ad slow "P. Fabio, L. Vitelio cOl1sulibus" do "earn Yo. 
lucrem non ambigitur". 
2. Z jf}zyka greckiego: Przelozyc na j
zyk polski. Odys. I. XVI. 
od slow aUolo
 /10L, 
clvc do 
fllv xv,j
vaL ftv'Yjrov {3(!oro'IJ 

,jl xaxwO'aL. 
3. Z jf}
yka po/skiego: Rozwinllc mysl za wart!! w 113st
puj Itcych 
wierszach: 
"Stateczny umyst pami..taj zachowac, 
J esli ci.. pocznie nieszcz..scie frasowac; 
Takze i w g6r.. nie radz..c wylatac 
Kiedy si
 szcz..scie z tob
 imie bratac". 
(Jan Kochanowski). 
4. Z jtjzyka rusk/ego: Sperat infestis, metuit secundis 
Alteram sortem bene praeparatum 
Pectus. (Hor. C. n. 10). 
5. Z j(Jzyka niemieckiego: Die beruhmtesten geschichtlichen HeI- 
den in ihrer Grosse und ihrem Fal1e dargestel1t. 
Z matematy ki: a) Ro zwi
zae zrownanie: 
6 V 
 x - 5 - V x + 2 = 2 V 10 x _ 4. 
b) Jak wielklt ma obj
tosc waIec, opisany na prostym tr6j- 
bocznym gralliastoslupie, ktorego obj
tosc = 2'5486 m3, 
a podstawa zawiera k
t: 72° 17' 23"; kraw
di temuz 
k
towi przylegl'a = 17'98 dm., kraw
dz przeciwlegla = 
18'74 dm.? 
c) Kapital 38780 zt rs. zostaj'!cy na procencie skladanym 
po 5 % pokrywa renty po 2000 zl. rs., ktore prze
 lat 
20 na koncu kazdego roku si} pobierane; ilez zostanie si
 
z tego kapitalu po 20 latach? 


- 7
 - 


IV. 
Z b i 0 r y n auk 0 w e. 
a) Biblioteka. 
Zakupiono nast
puj,!ce dziela: Hunolt, Christliche Sitten- 
lehre der ewangelischen Wahrheiten. Richs. Die Lander der 
h. Schrift. Hist. geogr. Bibelatlas. Homilie sw. Jana Chryzosto- 
ma, dumaczenie pro£ Krystyniackiego. Engelmann - Preuss. Bi- 
bliotheca scriptorum graec.-lat. Keller. Epilegomena zu Horaz. 
Vergilius, erklart van Kappes. Homeri Ilias, erkl. v. Ameis-Hen- 
tze. Madvig. Opuscula academica posteriora. Goel. Culturbilder 
aus Hel1as und Rom. Wagner. Rom. Wattenbach. Geschichts- 
\ quellen Deutschlands im Mittelalter. Lorenz. Geschichtsquellcn 
im 13. und 14. Jahrh. Zeissberg. Geschichtsschreibung Polens 
im Mittelalter. Barwinskiego Biblioteka historyczna. Kostoma- 
rowa Monografie. Hartmann yon cler Aue. Herders sammtliche 
Werke. Wielands sammtliche Werke. Kwartalnik historyczny. 
Janusz. Slownik francusko-polski i polsko-francuski. Demogeot. 
Textes classiques de la literat. fran
aise. Metryka francuska. Mapa 
Scienna Ameryki p6tnocnej i poludniowej. Langl. Historisch.er 
Bilderatlas 1. Serie. Chmielowski. Nasi powiesciopisarze. Chm1e- 
lowski. Szkice historyczne. Abel. Sammlungen merkwurdiger 
Erscheinungen aus dem menschlichen Leben. Biunde. Versu
h 
einer systematischen Behandlung der empirischen Psychologle. 
Moritz. Magazin zur Efahrungsseel
nkunde. 
Zaklad prenumeruje nast'l1pujltce czasopisma: 1. Gaze:a 
lwowska wraz z przewodnikiem naukowym. 2. Muzeurn. 3. ZeIt. 
schrift fur die osterreichischen Gymnasien. 4. Verordnungsblatt 
fur den Dienstbcreich des Ministeriums tUr Cultus und Unter- 
ri{.ht. 5. Jagic. Archiv fUr slavische Literatur. 6. Dziennik u.sta.w 
i rozporz,!dzen krajowych. 7. W
drowiec. 8. Missye katohckle. 


b) Gabinet fizyczny. 
Do gabinetu fizycznego zakupiono w roku 1886. 1. Sie. 
rometer. 2. Syren
. 3. Tloczni
 hydraulicznlt. 4. Balon wyproz- 
nienia powietrza. 5. Przyrzltd do okazania wrzenia wody. 6. 
Przyrzlld do zalamywania si'l1 swiatl'a w cialach plynnych. 7. E- 
lektrofor. 8. Aparat Pohla. 9. Miech. 10 Komutator. - 74- 


c) Gabinet historYi naturalnej. 
Do tego gabinetu zakupiono: 1. Pteris serulata Sporan- 
gium (model). 2. Flora artefacta Serya C. 3. Zbi6r skorupia- 
k6w, sztuk 15. 4. Minerat6w sztuk 7. 


'-T. 


Wazniejsze rozporzC\dzenia wfadz szkolnych. 
W.>:s. Rada sz:k. kraj. zalicza rozp. z dnia 13. lipca 1886, 
1. 80'4 Spiewnik Czubskiego do uzytku szkolnego w szkolach 
ludowych srednich i seminaryach nauczycielskich. 
Rozporzqdzeniem z dnia 12. czerwca 1886 1. 9861 pod- 
wyzszyl J- E. Pan Minister ,,y. i O. poczllwszy od roku szk. 
1886/7 opIaty szkolne w panstwowych szkorach srednich w ten 
spos6b, ze wynos z lt za jedno p6rrocze \V \Viedniu 25 zit., 
w miastach majltcych wi
cej niz 25000 mieszkanc6w 20 zit., 
w innych miejscowosciach 15 zit. a. w. Zarazem rozporzltdzil 
Pan Minister, ze oplata szkolna ma bye zlozona w markach 
szkolnych z g6ry w pierwszych szesciu tygodniach kazdego 
p6lrocza, a kto jej w tym terminie nie uisci, temu ma bye za- 
bronione dalsze ucz
szczanie do szkoly. 
Rozporzlldzeniem Wys. Rady szk. kraj. z dnia 2 [. lipca 
1886 l. 24 68 uznaje si
 ksiltzeczki I) Z riznych krajiw i naro- 
diw. 2) More i jeho czudesa za odpowiedne dla bibliotek szk61 
srednich i seminaryo\V nauczycielskich. 
Rozporzqdzeniem z dnia 22. czerwca 1886 1. 12192 nor- 
muje \Vys. c. k. Ministerstwo "V. i O. spos6b mianowania i 
trwania sluzby suplent6w przy utrzymywanych przez panstwo 
gimnazyach, szkolach realnych i seminaryach nauczycielskich. 
Rozp. z dnia 22. sierpnia 1886 1. 1 1°73 zalicza \Vys. 
c. k. Rada szk. kraj. w poczet ksiqzek dozwolonych do uzytku 
szkolnego: I) Przyklady do tl6maczenia z j
zyka Jacinskiego 
na polski i z polskiego na lacinski. Ulozyl Dr. Zygmunt Sa- 
molewicz. Cz
sc I. na klas
 I. Wyd. 4. - 2) Wydawnictwa 
Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum edita curante 
Carolo Schenkl a) Titi Livii ab urbe condita (3) P. Ovidii Na- 
sonis carmina selecta r) C. Julii Caesaris de bello galli,o. _ 


- 75 - 


3) Dr. A. Gindelego Dzieje powszecbne, przetozyl M. Markiewicz 
Tom III. Wyd.2. - 4) Dr. F. Moznika Geometrya poglqdowa, 
przelozyl na i
zyk polski G. Maryniak. Cz
sc I., wyd. 5. CzetSC 
11. wyd. 3, 
Rozp. z dnia 24. wrzeSnia 1886 I. 10495 zalicza Wys. 
, Rada szk. kraj. "Dr. J6zefa Rostafinskiego Botanika szkolna. Kra- 
k6w [886" w poczet ksiltzek dozwolonych do uzytku szkolnego. 
Rozp. z dnia 12. wrzesnia 1886 I. 8384 zaleca wys. Rada 
szk. kraj. zakupienie dziela p. t. "Arytmetyka, napisal Maryan 
Baraniecki. Warszawa 1884." do bibliotek szk61 srednich, semi- 
nary6w nauczyc.ielskich i Rad szkolnych okr
gowych. 
Rozp. z dnia 9. paidziernika 1886 l. 14261 poleca W ys. 
Rada szk. kraj. tab1ic
 sciennlt p. t. "Ksztalty powierzchni ziemi, 
Ferd. Hirta w \Vroclawiu. Wydanie polskie uskutecznione 
przez Towarzystwo pedagogiczne we Lwowie 1885," jako sro- 
dek pomocniczy do nauki geografii i nauk przyrodniczych w 
szkolach srednich i ludowych. 
Rozp. z dnia [6. pazdziernika [8861. 15017 poleca \Vys. 
Rada szk. kraj. do bibliotek okr
gowych, tudziez do bibliotek 
szk61 wydzialowych, szkol srednich i seminary6w nauczyciel- 
skich, dzido p. t. Nauka teoretyczna i praktyczna rachunkowo- 
sci kupieckiej. wylozona przez E. Pietrzyckiego. Wyd. 2. 
Rozp. z dnia 6. listopada 1886 I. [2466 zalicza \Vys. 
Rada szk. kraj. ksiqzk
 p. t. PYCKa qHTaHKa f(JIJI HH3IIIUX1> 
KJIJIC1> Cepef(HIJIX1> IIIKOJI1>. qacTL 1. YJIO:JKUB1> 10.11. POnIaHL- 
qyK'J.. T. 1. BMf(. 3. w poczet ksiqzek dozwolonych do uzytku 
szk61 srednich. 
Rozp. z dnia 30. pazdziernika 1886 I. 11338 zalicza 
\Vys. Rada szk. kraj. ksiqzk
 p. t. "Kr6tki rys geografii, ulozyli 
Karol Benoni i Lucyan Tatomir. Wyd. 3. Lw6w [886" w po- 
czet ksiqzek dozwolonych do uzytku szkolnego. 

.' Rozp. z dnia 7. ltstopada 1886 I. 14003 poleca Wys. 
Rada szk. kraj., azeby uczniowie klasy VIII, przeznaczeni do 
egzaminu poprawczego z jednego przedmiotu juz 1. wrzesnia 
mogli miee swiadectwa semestralne za drugie p61rocze kl. VIII. 
Rozp. z dnia 13, listopada [886 I. 16471 poleca Wys. 
Rada szk. kraj. dzielo p. t. "Dr. Tadeusza Zielinskiego Hygiena 
s zkolna przez Dr. Grabowskiego" do bibliotek szk61 ludowych, 
lizkol srednich i seminary6w nauczycielskich. - 76- 


- 77- 


Rozp. z dnia 27. grudnia 188lJ I. 18067 zalicza Wys. 
Rada szk. kraj. dzielo p. t. "Dra ]6zcfa Rostafiitskiego Botanika 
szkolna dla klas wyzszych. \V Krakowic 1886." w poczct ksi'l- 
zek dozwolonych do uzytku szkolncgo. 
Rozp. z dnia 20. listopada 1886 1. 23151. zabronit J. E. 
Pan Mi
iste
 W. i ? dyrektorom szk6t srednich i seminaryow 
nau
zycl
lsk
ch przYJmowae na wikt i stancy'! uczni6w z tych 
sz.ko

 rowmez zabronil P. Minister w miejscach, gdzie istnieje 
w

c
J 
ego ro
zaju zakladow, nauczycielom utrzymY'vVac na 
w1kcle I stancYI uczniow ze swych szk6t 
Rozp. z dnia 26. stycznia 1887 I. 10359 oglasza Wvs. 
Rada szk. kraj. przepisy w celu zapobiezenia szerzeniu si
 cI
o- 
rob zarailiwych w szkotach. 
 
Rozp. z dnia 19. lutego 1887 1. 12060 zezwala Wys. 
Rada szk. kraj. na zakupowanie dzieta p. t. "Zywot S\\'. JozaJata 
Kuncewicza Lwow 1885." do bibliotek szk6t ludo\\"Vch i srednich 
tudziez okr
gowych nauczycielskich. . 
R
zp. z dnia 6. marca 1887 L. 661 poleca Wys. Rada 
szk. kraJ. do uzytku szkolnego tragedye SofokJesa 1) Oedipus 
rex. 2) Oedipus Coloneus 3) Antigone 4) Electra 5) Philoctetes 
wydane w zbiorze Biblotheca scriptorum graec. et rom. edita 
curante Carolo Schenkl. 
Rozp. z doia 19. marca 1887 L. 104 poleca Wys. Rada 
szk. kraj. dzielko p. t. "Hygiena popularna cz
sc n. Tarnow 1886.'< 
do bibliotek szkolnych szkot ludowych, szk61 srednich i semi- 
naryow nauczycielskich. 
Rozp. z. dnia 28. kwietnia 1887 1. 6161. zarzqdza Wys. 
Rada .sz.k. kr
J', azeby tabele kwalifikacyjne tych zast
pcow na- 
uczyclell, ktorzy kompetujlt 0 przyznanie dodatku Shlzbowego, 
odtqd przedkladane byly w j
zyku niemieckim. 
R
zp. z dnia 4. maja 1887 L. 6107 poleca Wys. Rada 
szk. kraJ. zarrenumerowanie czasopisma Mittheilungcn der Ccn- 
tral-Commission flir Kunst und historische Denkmale. 
R
zp. z dnia 16. maja 1887 1. 6598 zalicza Wys. Rada 
szk. kraJ. w . poczet ksi- 
C 
... 
<11 

 
 
>- 
... 
c.. '1"1  III 
'2 
g = 

 
'ca .... 
. t'I 
::s 
 14 
- C '"" 
t'I 
C  
ItS g 
 S ,_ 

 . 
 
N 
'" 
cu 
'S 

 


ou 
t'I 
... 
. '>C 
I:ID 
=it 


t ..2 
c 
e 
... 
'" 

 

 
.." 
... 
.c.. 
c 
c.. 
>.. 
.0 
N 
.
 
'::! 


I  
1-1 

- 

 


1-  
1::;1- 

  
I:: 


1-1 


a 

 
... 
cO 

 


........000'\ 
00'" ... 
...'" '" 


I:: 
1-1 

 


MO\"'O 
"'
 ... 


I;'I
  1"'000.....00 

N N  


'" \11 N .c--- 
"'
 
  


""0....... 
rn '" '" 


I
I
 
I
 


. ....00.. 0- 
rn
 
 
I
 


..,.\0 ... ...... 
...
 rn 


6 . 

":h  
I
  
I
 


- 81 - 


::> '2 0- 
.. 


rn 


.. 


NI 


1 
.. 1  


o 
'" 


.. 
'" 


...a-."'.... 
'" '" \0 0 

 '" 


I'" 


...\11
'" 

 .... 


...
 
OON 
... 


\0... 
.... 


ON 
.... 


....;... 
N 


'" .. 
.... 


:1 I 


WI.... 
rn I 


N.... 
... 


"'N 
WI 


'" t<') 
... 


..... 
'" 


'" .. 
...  ... 
 .. ... I
 
...... 00 
... ...  I tI I I 
  I"" I r 

IO I 'I: 

 I "'111: 

I 
 

" '...F 

I....II 
 


;t1"11
 

II
 

II
 
... 
i I .. 1 I 
 


.. ":. 

.. .. II '" IIII 
 


. '.i' 
 
. i" 
 ...
 -. 
. ..c. 
 - "...!iII G,)Co
..cOot' cO Po"'
"'
 cP}';". 
..c '" 
 :.:! 
.
 .
:;;; I>-. a: ... :: '" 0 N Po; .:;::; 

 .>C '" .>:
 
 01 g '£ 0 U '£ '" 
 0 I>-. 
 . 
..... 0 a.>C ....
 cO ... a CI IIQ 0 1"1 1:1.>C 
 "d 
 

 
 .cu 0 
 
 1n.d 0 
 :.: 0 
 0 f1 0 
 
_ e;;4'" 
""C 0 
 Q,) .
 1-4 Q,) "'" U 
 .
 res 
r-i"'
."'
?0:;- !;;
POPO",,,, ...'" Q) 

g ti 
io P4.!3 N J.I S N :: 
 d 
 0 
 

 
.a 0 
 
'dA
'dA'.S
 

 " 
NN::::::";.,i .;, :::;::3 


 


1 I 


o.
"'N 
N 
 


I I 


. . 
t.nd"'", 
N 
 


...
 


OO""N\O 
N .... 


tI... \O ....; 


N 1 


00 "'\0 0 
N .... 


"'N I N
 


I'" 


0-.......'" 
N .... 


"'1 


t.ni'''''t.n 
.... ... 


I I 


.... LI)\O M 
.... .... 


...., 


; ...o-
 


I 1 


I a-oo 
 


'''' 


I.::
 


-- 


13 
.. 
... 
.
 
. 


. U 
...... fool cu 

.
 '
:a 
 
:=l':I.OrJ:I
GJ 
CIS f.>" 0...... .... 

:::
z
 
NNNNN 


.,. - 82- ..... 
 
tb
';. Iii o


f5
o


i'
 N tt
 - 

 8! 
... .,,,,, ct 00 '" 00 
tU:lZ'l
 ""00'1 
 ..., f"') "'If'\O \Q 'In 
 an 1.11 
 loot toOIIo ... ... 
""... ...... ... "<- 

 ... 
... ;0 ... ... ... ::6- 

 
"'I "''''I 0 \C I I I I I I I .... 
 0\ M 11')00 t'I _ 
M .. M O'<'j 
c,., wI'J\O '0 
U11 
 '" ... 
 I
 
[ I I I I J 01 ....00 M\C ...." I 
0<::> ... "" "" .., 
1-1 

 ... ... ... ';1. ... ... ... .... 'I
 
g '" I '" "''''I '" I I I f I I MOO 1"'-- t.n fii 01 I I 

 .. ... .. 

 
.... ... "iT)'0 " 0 ... ",,;0 \C g V M J ... 
1-1 MO.. .,., '" I I I I I .. I I '" 

 .. ... M ... ... ... <" .., 

 
.... \000 I 
 \Coo I g .... I I I I N \0 "iT) 
oo t.n M ... I I I ... 

 M V 01 V ... 
fIJ N\C 01 1 0 
\O I 0 1 0 I I I f'fiOQ I,Q LI'} \11 fii .... I I III 
 
0<::> 
= 
 01 M .... M 
1-1 .. .. ... ... .. ...... ... 
 

.,., I "" v.,., I 
M I I I .....,.,"'
\C.... I I I I I I <'} 

 M ... ... M <'} 
""" 

 
 '" '" ... '" "'0 I 
I'" I I\C\C

I 1 .. I I I I I I 1.1') 
.. M 
 ... ... M <'} 
.. .. 
.. .. "'... '" 
....."'01 01 ... VI I 0 .. I I I E\o
\oLI)f'I')l I r I I I 01 

 M 
 .. ... ... 


 ... ::. ... ... 0;, 
.... CO 
 
oo I;: 
 I toot t.n 1"'000 t.n\O ..., \0 I I I I I I I 
01 CO) <'} 
... CO) 
.. .. _ 
o= .. ... '" '" 
... M" .,., .,., fOO\::

""1 I I I I I I I '" 
M .. V <'I ... V ... 

 ... ... ... ... 0;, 
00 ... 01 ... V" I
 ... I 
 '" ""00 I I I I I I f I I I 
0<::> M... .,., ...... .,., "" ... '" 
H 1- ... '" '" '" ... ... 
... or) 
I:::! 
 '" I u> 
 C\ I 
 VI 0'" ....\0 MOl" I J I I J J I I q- 
.... 
 .. ... 
.. . .,. 0 t . : 
 
0 . . . . . . . . . , 
...... bO 
po". . . . CD . . . . . . . . . 
.Q . . e:
 
. . . . . . . . . . 
0 ".bO 
bOo . . 
;.::! . . .

 . . . 
 . .. 
CD 
 
...,. 
CD 
-o 
II'J '" "" . . .... . . 

 .
 tIS 0 s:I 
. . . tI.O 
 . . 
0'" .. "a;; . 
 
'
':'s J:j . . . . 
te- - 
m 8. gj .!: a
;.

 : ...!:II . . . 
...!:II ..I'! po" ..>:..>: .
 CD 
po" 0 
 ",.8'0' .... 
!>:Ip. 
 !: 
..g 
.
 CD ...ti.>::;s 01 
- .
 iO's 
CD:>" "t:I I'! ;< :;c :: ;:. ;: : :: ;:. :: ;:. ::- ::- :: :: 
-<> 
 
"t:I.
 ::- :: .. ::- ... ;:t. ] 
1:1 
CDjI; .. 
1::'" >. o ... 01 M........,\O t'-ooo '" 0 .. 01 M.... 
.::?J 
 
 1ooot..........................-...ti"C!rtti
 
c:'I:) - 
. 


';. i I
 ..:!!... ... 
 
IoOIiIO\l10......... 00 
..,....r ....c."'''''N .... 
co co 
 "" 
C\

 .. ... 
f:'\1iNO..... I I ..., 
...... t'} "" '"' 
- poll .- fl 

-d-I 

""o I I 0 
...... M .. 


- 83 - 


=: 0'" 

.... t'-o.... ....oo 

o 01 .. 
"01  
... 
\C 
a> 


... ... 
""... .. I 
-... 
.. ... 
... '" I I 
... ... 


...0 
.. 01 


o 0 o
 . 
 


 

 ; I .n 


00 ..... 
... ... 


00 1 °.... , .... 


$CO
I 
 


. 00 'A- 1!.. ... ... "'... 00 o
 
 
I I I ... a>M ... ... 
"" ;... 
01 .-:;:00 01 ... a> '" 
\O 
 I 
... 01 "" ... ... ...."" .... 
... ... "

NMI ... ...- 00 ,g!;oo I 
 
I '" GO"" I I 

 ri 
",0 '" 
 ...... ... ... 00 00 u> 
"'01 "" ...."" 
... 
 
\C 


r<'J- .... 

N 
 


 ° 
"" 


'" '" 
\OCI\'" 
fl ":' .... 


. 
.
 
"Q 

 
[, 
,.Q .. 
Co 
«11>0 
I:).Q 
.

 
.
-o 
 
El°.s::
 
QJ 

 
::t.:! 
:;: 
'Q) u .
 
t::;: ...
 

 '0;' fa 
.
 01 
:aN  


- 


M

'" ....11 : 


N
"'...NI 
 
 


\O
VI"'
I 


. j . 
. . 
. e 
.. 
. 01 

 


o 
1:1 
o 0 
d .
 
e.:;g . [ . 
.... "" 
... CJ . N 
ceo 
 
 
P». .. 
01:1 "0 0 
aSH N.......bO. 

 
 
a 
 
I>a .., ..: 
 
.
 
CD 

 .
8 

 >-,>-,oo I:1d 
t1
P-t ."&)
 

\!:::I.&i! 
g.::og.
ocu 
tiS AtiS A
 


.. .. '" ... .. 

 &8 co 00 
M ...01 ....... &-D 00 I 
 
....'" M \11

"""" I I M 0101 
. ...- M ... ... .."" "'... M .,., 
00 &
a>1 " 


\I1r')r')' I '" \C
 MI ....00 .... 
o "'I '" ... ... '" .... 
... 01 M M ... ... M.... \0 M .... 
.. '" ... .. 8l.
 00 8 boo I VI 
.... I co u> cO 
Oeo .. ... 00 '" iN (q I I 01 I 01 01 

 
<'I" .... " .... ... ... <>0....... '" 
- 
'" 
 .. 'I
 '" '" 1 ;t
 g81
:"'II
 
VI\C \C 0 V'" I I a> 00 I 
...... "" 01 01".... M 
 
.. ...... ... .. .. '" o!"'- I 
 
.. <'I
 ... ... 00 a> 00 N 
CI\\C '" ....
 a>.... "" I I '" ...... .. ... 01 ....00 
M .... .... ... ... 
.... 
... u> 
 
... .. fb'O 8 t":.... I 
 
... '" 
 1 i ... ... ,g
 b 
..a. ... ..,.""'QOf'I')\I1.... I M 

... '" ..., '" u>N :
 \C...\C 00 
... ... ... 
'" '" GO '" 
 


....M 
<'IN 


,g,g 
'!:...I .... 
""""",...", \C 

g l 
l\C I I
 
NMVI 
 I
 


I I 


..... .. 
<'1<'1 
 


1 I 


... .,., 
01 - 


'" 
.... 


° 0 0. 
01 00 ° "'00 
.... fii "It"t-I'LI"J 
... -... 


.... 
.... 
... N 
'" ... 


I I 


M 
"" 


.
 
.
. 
rei .S: 
fa . . a . '" 
cu - fiIo. c; 

 
 0 g _ 
 .
 

'OC> .'j3 .::S"';n 
........ '0 0 a 
1i-s .
 '1:. :E-' . . 

. 0 ..Q. III u} 
a!
 .... P..d...... 

-- 1>0 0 '01 '" 
.e.e '" ",,,c '" 


 ;::'0 i;J 
 
!:100......'" <><>..1>4<>'" 
O ..1>4 '" '" 1>08 0 ° 0 0 .. 0 0 
= 2 
 
 lot .. "-:::a loot ... III b 
 
........... 0-..... Q:I
-:O aI'O-O 
cO <1>"'8. '&"'S '8. '8."'j;; 0.. P. +> p. p. 

 Po.. a . .
 . . 
....... ... ..".... N p.."" 
Po'" <-I rei ... .. rei 0 
0it'
o

o
\!:,-.\!:
 
'd 
 'U .., 


. 
 r 


. .,; 
s . g 13 
.. >-,:-"' 

 jI; 
 

.;...
 
...
.., 

o.:!! 
1;!

 
8
>. 
;.-. - 

.
 01 


 
:gei 

... .., 
1401 01 

 I'! H 

:B 
 
oIoId 
E- 
1 
....; 

 > 
.p04 :> 
00 1 =.== 
0.:::. 

 :> 
...... 
.-4 !3 

 
 
....; 
...... 
...... 
!:! 

---1 
0.:::. 
....; 
...... 

 

 
....; 

 
I 


- 84- 


""'('1, NO V"'"' 00'" 
o .q-M"'cQOO & 
... 
 ... <'I 
8 
00 .q- I I MI <'Iv> 
;, 
\Q <'I 
... .q- I ... 0 
8 
",.q-
MV>I I I 
8

N['-..1 . I I 


a-.gl:::1 


"'V>
\Q'" I 


V>M
8°O I 


\OU)

U')I 


\O


OO I 


00- 


I"'S'" 


:!Nl:!
O'\  I I 
.q-
 
I 


::: I I 


....QQ .q- 
_ M 


II: .. 0 
.'O..
r;; 
':511:

::

!;" 
,oS.,g : 
"t:!0Cl>' 


 
 0 
 

1'I::I
o ... 

.::: 

 .. 
 .!;t 
-U .. ::s .::1 --6" 
 

 
 3! u.f? = . "0 
"'

:iJ;j;>;i (1);di 
s:I..b:I ".t:I .e- .... s:;:!.,oo p. 

 
 E« .
rn =
 .,&t; 
 
_... 
 C; sg 
 t'nCl:.! >,UI 
=,11: .. ;.t; S .
;:::: 'g cI 
C) 0 "'" .... .C"
 c.. 
 .. Q,)"" 
s:I-8'
 
 _-.n.>l 0 Po 
 

CDg 

.>I 
.i.::I-r-4 =:I V.J 
Q).gcl
_
 . 
" e I'! ..,rJ.E 

"&o cI 
 '&, 
c)j;Z 
o 


<'I v> 
- 
M 


"'0 
t'I 
- 


I : 


I I 


I I 
I I 
 
"0 
.... 
I I 
"',0 
8 


UI:lZ13R 


QJ 1 
.... 
.OO! > !:! 
00 


= 


.-4  


'" "'.... 
co .... 


..c::, 


I I I 


...... 
...... 
!> 


!:! 


I : I 


....; 
,..., 
... 


.q-.q-I 


.q-..t\ 


881 


:> 

j 

 
.... , 
...... 
...... 
!:! 
..c::, 
.... 
...... 
I:! 


 


I-j. \C Lf) 
... 


'" '" I . 


\Q\OI 


VI.q-... 
I 


""""I \C M 


::1 


v> M
.q-r...- 
MOO M 01 00 
M '",.q- .... 
01 M 


U'> .... .q- ' ',"r-i .8. 
.I'! ...
.. 
:;;
.


. .13 
DOl N N..td d 
 
.... 
..s.
 'f.. . = . cI 
1»p.I>-.= 

 
 

 
:s 0 
aJ 0 

 Po" 
..b:Ico N. . 
I» . I>-. .... .!>:.
 0 - ::- ::. 
..b:I Po e." . . .....; 

.9°P-tR 

::tt:; 
.aSp.:f
 0 
,.loot 
.s.e 
 ""Ei 
:g.b.OSS'" Ei
_: 
pQJ:i

 


 
.. Ob.ObO C b 
j::)

r.:a 0 


- 86- 


VIII. 
Fundusz na wsparcie biednych uczniow. 


Zelazny kapital tego funduszu stanowi kwota' 500 zl. rs. 
.zlozona na ksil!zeczk
 Tarnopolskiej kasy Oszcz
dnosci Nr; 3221. 
I 
Przych6d: 
1. Z zeszlego roku szkolnego zostalo 9 dr. 14 ct. w. a. 
2. Wielebni XX. Jezaici w Tarnopolu ofiarowali 8 ., 50 " 
. 3. Do puszki zebrano 26 " 41 1 / 2 
4. Uczniowie VIII. klasy zlozyli 3 " 30 " 
5. Odsetki od sumy ztotonej w kasie oszcz
- 
dnosci wynosity 


Razem 


25 " 41 " 
72 zlr. 76 1 / 2 ct. 


R 0 Z 0 h 6 d: 
1. Dolozono do oplat szkolnych biednym uczniom l
 zir. - ct. 
2. Sprawiono ubogiemu uczniowi niektare rzeczy za 4 " 50" 
3. Dano choremu uczniowi na leki 
 1 " 50 " 
Razem 19 dr. w. a. 
Po odtr
ceniu tedy wydatk6w od dochodu pozostaje na 
rok przyszly 53 zt. rs. 76 1 /., w. a. 


IX. 
Wykaz ksiQiek, kt6.rych w r. szk. 1887/8 uiywac sil} bl}dzie. 


ReliSia. a) rz. kat. W klasie I. Katechizmreligii chrz. kat. Dra 
J. Schustera w d6maczenin E. Zielinskiego. Wyd. 3.; 
w kl. II. Historya biblijna starego zakonu X. T. Dqbrow- 
ski
; w kl. m. Historya biblijna nowego zakonu X. T. 
Dqbrowskiego; w kl. IV. Liturgika katolicka X. Frencla, 
dam. X. Jachimowskiego; w kl. V. Dogmatyka og6lna 
dra K. Martina, tt6maczenie Jachimowskiego; w kl. VI. 
Dogmatyka szczeg610wa dra. K. Martina, d6maczenie X. 
Jach
owskiego; w kl. VII. Etyka katolicka dra. K. Mar- 
tina, przetozyt X. Solecki; w kl. VIII. Historya kosciota 
katolickiego dr. Macieja Robitscha, przeklad X. Jachi- 
mowskiego. - 86- 


b) gr. kat. w kL I. RarBxB3M'!> xpBcr. Rar. BtPLI, co.- 
craBBB'!> I. rymaJleBB'IJ>. II. B3JJ;. 1873; w kL II. IIcro.- 
pis t>Bt>JliilHa crap oro u HOBOro. saBtra, uepeJl. ua SSJ>lR'Io 
pycRiil B. II. UOCJlS A. THI
a. qacrL I. ; w kl. III. 
IIcropig t>Bt>JlHtHa craporo B HOBoro saBtra, uepeJl. ua 
saLIR'!> PycKifi B. M. u6CJlS A. TBqa. TIacn II. 1877- 
w kI. IV. JIurypruKa rp. Kar. qepKBH, COCraBJleHa M. O
 
llOUeJleM'Io 1862; w kI. V. Y'Iet>HHR'!> Kar. peJlHriu JJ;Jlll 
BJ>lCmBX'Io KJlSC'Io mKOJl'Io cepeJJ;HLIX'Io, UOCLJlS A. Ba- 
UJl6pa uaUUCaB'Io 10. lleJlem'Io. qacrL I. 1876; w kl. VI. 
Y'Iet>HBK'Io Kar. peJlHriB .lI;JlS BLlCmUX'Io XJlHC'Io WROJl'Io 
cepeJJ;HLIX'Io UOCLJlS A. BaUJI6pa, URUHCaB'Io 10. lleJlew'Io. 
qacrL. II. 1878; w kl. VII. Y'Iet>HBK'!> xpucr. Kar. ETHKU 
UOCJlS A. BauJl6pa, uepeJlO
HB'Io ua H3LIR'Io PycKiil B. 
lllOpKO. 188r,; w kl. VIII. Mcropia RaT. qepRBH BeJJ;JIH 
R. .ltop.Mepa, Ha SSLIK'Io pycKilt uepeJlO
HB'Io B. H. 1875. 
J
zyk IsaMeki. aj Gramatyka. We wszystkich klasach: Grama- 
tyka j
zyka tacinskiego, ulotyl' dr. Zygmunt Samolewicz. 
Wyd. 4. 1886. 
b) Cwiczenia. W kl. I. Przykl'ady do. HQmaczenia z j
zyka 
lacinskiego. na polski i z polskiego na lacinski, ulozyl dr. 
Zygmunt Samolewicz. Cz
sc I. wyd. 4. 1886; w kl. II. 
Przyklady do d6maczenia z j
zyka lacinskicga i z pol- 
skiego na lacinski, ulotyl dr. Zygmunt Samolewicz. Cz
sc 
II. wyd. 2; w kl. III. Przyklady do. tl6maczenia z j
zyka 
polskiego na lacinski, na III. kl. ulatyl Fr. Proch nic ki 
1883; w kl. IV. Zadania do tl6maczenia z polskiego na 
j
zyk lacinski ulotyl dr. Antoni Jerzykowski. Oddzial II. 
Wyd. 3.; w kl. V. i VI. Cwiczenia lacinskie na V. i VI. 
klas
 szk6t gimnazyalnych, utozyt Bran. Trzaskowski. 
Wyd. 2.; w kl. VII. i VIII. Cwiczenia lacinskie na kl. 
Vll. i VIII. ulotyl' Fr. Pr6chnicki. ]881. 
c) Autorawie. W kl. III. Zywoty Corneliusa Nepasa wydal 
prof. dr. Antoni jerzykowski. 1886; w kl. [v. C. Julii 
Caesaris commentarii de bello gallico. Ed. Ign. Prammer. 
1883 Pragae; P. Ovidii Nasonis Carmina selecta Ed. St. 
Sedlmayer. 1883 Pragae; w kl. V. Titi Livii ab urbe 
condita libri. Ed. Antonius Zingerle. 1886 Pragae; P. 
Ovidii Nasonis Carmina selecta Ed. C. J. Grysar; w kl. 


- 87- 


VI. C. Sallusti Crispi. Bellum Catilinae. Rec. Aug. Schein- 
dler. Pragae 1885. tvI. Tullii Ciceronis orationes selectae. 
Ed. Herm. Nohl vol. HI. Pragae 188\1. P. Vergilii Maronis 
Epitome ed. Em. Hoffmann; w kl. VII. M. Tullii Cice- 
ronis. Oratio pr. T. Annio JVlilonne. Recog. Reinh. Klotz. 
M. TuUii Ciceronis Cato maior. Ed. Schicbe P. Vergi\ii 
Maronis EpiLame ed. Em. Hoffmann. W kl. VIII. O. Ho- 
ratii Flacci carmina selecta ed. Grysar. Taciti opera. ed. 
J. MUller. vol. I. i Taciti de origine situ moriblls ae po- 
pulis Germanorum ed. J. MUller. _ 
J
zyk greeki a) Gramatyka. \Ve wszystkich klasach: Dra. Jerzego 
Curti usa gramatyka j
zyka greckiego przez Sternala i Sa- 
molewlcza. Wyd. 3. 
b) Cwiczenia. \V klasie III, IV, V, VI. Dra Karola Schenkla 
cwiczenia greckie. Na j
zyk polski przetozyt dr. Zygmunt 
Samolewicz. Wyd. 4. 
e) Autorowic. W klasie V. Dr. Karola Schenkla Chresto- 
matya z pism Xenofonta do. j
zyka palskiego zastosowat 
St. Borzemski. Homeri Iliadis Epitome cd. Fr. Hochegger; 
w kl. VI. Schcnkla Chrestomatya jak w kl. V. Herodotl 
histariatllm liber VII. ed. Alfred Holder. Pragae 1887. 
Homeri l1iadis Epitome ed. Fr. Hochegger; w kl. VII. 
Zehn Reden des Demosthenes berausg. van Dr. Franz 
Pauly 1. Baendchen. Homeri Odysseae Epitome ed. Fr. 
Pauly. Pars prior; w k1. VIII. Platonis Apologia et Crito 
cd. Josephus Kral. Pragae. Sophoclis Oedipus rex, edidit 
Dindorf. Lipsiae. HJmeri Odysscae Epitame ed. Fr. Pauly. 
Pars. altera. 
J
zyk po/ski. z) Gramatyka. W I, II, HI, IV. kl. Gramatyka j
- 
zyka polski ego. szkolna przez Antoniego Maleckiego. Wyd. 
7. 1886. 
b) Wypisy. W kl. I. Wypisy polskic dla klas nizszych c. k. 
szk61 gimn. i real. Tom I. Wyd. 5. 1882; w k1. II. Wy- 
pisy polskie dla klas nizszych c. k. szk61 gim. i rea1. 
Tom II.. wvd. 5. 1884; w kl. III. Wypisy polskie dla klas 
nizszych c: k. szk61 gim. i real. Tom III. Wyd. 4; w k1. 
IV. Wypisy polskie dla klas nizszych C. k. szkot gim. 
i real. Tom IV. wyd. 2; w kl. V. I VI. Przyklady 
i wzory z najcelniejszych poetow i prozaik6w polskich - 88- 


przez dr. Karola MecherzyD.skiego tom I. wyd. 2; w k1. 
VII. Wypisy polskie do uzytku klas wyzszych c. k. szk6t 
gim. Tom. II. cz
sc 1; w k1. VIII. Wypisy polskie do 
utytku klas wyzszych c. k. szk61 gim. Tom. II. cz
sc 11. 
Jft.zyk ruski, a) Gramatyka. W kl. I, II, III, IV. ,Z{pa. MuxauJIa . 
Oca

h1 rpaM8TuKa PYCKoro Jl3LIKa. 3. u3
aHe uepecM. 
O. JIeuKBM'b U H. OHLIillKeBU'IOM'b. 
b) Wypisy. W kI. 1. PycKa '1UTaBECa JlJIJl HU3illUX'b KJIJlC'b 
cepe
HIdX'b mKOJI'b. qacTb I. Y JIO
UB'b 10. POMaHb'lYK'b 
TOM'b I. BLI
. 3. W kl. II. PycKa '1HTaHKa 
JIH HU3- 
illUX'b KJIJIC"L cepeJlHLIX'b illKOJI'b. YJIO:mUB'b 10. POMaHb- 
'1JK'b TOM'b II.; w kl. III. i IV. PYCK8 '1UT8HK8 
JIJl 
HB3illUX'b KJIJIC'b cepe
HLIX'b mKOJI'b. Y JIO'KHB'b OIlI. 
llapTLIIJ;Kiit. qacTb II.; w kI. V. i VI. XpecToM8TiH CT8- 
popycKa 
JIJl BLIClliUX'b RJIHC'b rnMH83iJIJIbHUX'b. BLI
8B'b 

p'b. OMeJIiJIH'b OronoBcKiit. 1881; w kl. VII. i VIII. 
PycKa '1UTaHK8 
JIJI BLICillOU rHMH83iu. Y JIO:mUB'b AJIe- 
RC8H
ep'b BapBBHbcKiit. 1871. 
Jf/.zyk niemiscki. a) Gramatyka. W kl. I, II, Ill, IV. Jana Scho- 
bera Gramatyka j
zyka niemieckiego Wyd. 4. przez dr. 
Ludmila Germana. 
b) Wypisy. W kl. I. i II. Wypisy niemieckie dla nizszych 
klas szk6l' srednicb ulozyl' dr. E. Reben. Wyd. 4. przez 
dr. Ludmila Germana; w kl. IJI. Wypisy niemieckie na 
kl. III. szk61 srednich, ulozyl' Edw. Hamerski. Wyd. 3.; 
w kl. IV. Wypisy niemieckie na klas
 IV. szk61 srednich, 
ulozyl Edward Hamerski. Wyd. 2.; w kl. V. Deutsches 
Lesebucb fUr die V. Classe der galizischen Mittelschulen 
von Julius hndaurek, neu herausgegeben von Edw. Ha- 
merski 2. AutI. 1880; w kl. VI. Deutsches Lehr- und 
Lesebuch fUr die Oberclassen hOherer Scbulen von Georg 
Harwot I. Band 188n. 2. AutI.; w kl. VII. i VIII. Deut- 
sches Lehr- und Lesebuch fUr die Oberclassen h6berer 
Scbulen von Georg Harwot II. Band 1882. 
Geogra/ia. W kl. I. Kr6tki rys geografii do uzytku szkolnego. 
Ulozyli K. Benoni i Lucyan Tatomir. Wyd. 3. 1886; w 
k1. II. i Ill. Geografia powszechna przez Bolesla wa Bara- 
nowskiego i Ludwika Dziedzickiego wyd. 3. Lw6w 1883.; 


- 89- 


w kl. IV. i VIII. Krotki opis geograficzny austryacko-w
- 
gierskiej monarchii napisal dr. Izydor Szaranicwicz. 
We wszystkich klasach. B. Kozenna Atlas geograficzny, 
spolszczyl dr. E. Janota, poprawil Bronislaw Gustawicz. 
Historya. W kl. n. Weltera dzieje starozytne oprac. Zyg. Saw- 
czynski. Wyd. 5.; w kl. Ill. \Veltera dzieje sredniowieczne 
oprac. Zyg. Sawczyn ski wyd. 
.; w kl. IV. Welt era dzieje 
nowozytne op. Zyg. Sav,'czynski wyd. 4.; w kl. V. VI. 
i VII. Prof. dr. Antoniego Gindelego Dzieje powszechne, 
przelozyl Mich. Markiewicz, tom l. II. III. wyd. 2.; w kl. 
VIII. Prof. '"'V. W. Tomka Dzieje monarcbii austryacko 
\

gicrskiej, przel. Mich. Markiewicz. 
Historya kraju rodzinnego. W kl. VI. i VII. Prof. dra Anatola 
Lewickiego Zarys historyi Polski i kraj6w ruskich. 
Matematyka. a) Arytmetyka i Algebra. W kl. I. Pocz'ltki aryt- 
metyki przez Wlad. Zai!j,czkowskiego 1887.; \\" k1. II. Aryt- 
metyka dla uzytku nizszych klas girn., opr. Edmund B'!- 
czalski, cz
sc I. 1882.; w kl. III. i IV. Arytmetyka dla 
uz)'tku nizszych klas gim., opr. Grzegorz Grzybowski. 
Cz
sc II. 1875.; w kl. V. VI. VII. i VIII. Arytmetyka 
i Algebra dla klas wyzszych gim. i real. dr. Franciszka 
Mocnika, przelozyl J6zef Bodynski 18iD. 
b) Geometrya. W kl. I. i II. Dr. F. Mocnika Gcometrya po- 
gl
do\Va, przelozyl na j
zyk polski Grzegorz Maryniak. 
Cz
sc I. Wyd. 5. 1886; w kl. III. i IV. Dr. F. Mocnika 
Geometrya pogl
dowa, przelozyl na j
zyk polski Grzegorz 
Maryniak. CZ
5c II, wyd. 3. 1886. 
t.) W k1. VI. VII. i VIII. Dr. C. Bremikera Logarytmy 60 
uz}'tku szkolnego zastosowane i objasnione przez dr. Da- 
niela Wierzbickiego. 1880. 
Historya naturalna. W kl. l. i w 1. p6tr. klasy II. Zoologia obra- 
zowa dra M. Nowickiego wyd. 5.; w 2. paIr. kl. II. Bo- 
tanika dra A. Pokornego ulozona przez Lud. Rzepeckiego; 
\V 1. polroczu kl. Ill. Mineralogia dla nizszych klas szk6l 
srednich, ulozyl A. M. Lomnicki; w 1. p6Iroczu kl. V. 
Mineralogia i geologia dla klas wyzszych szk61 sredni eh 
przez A. M. Lomnickiego, wyd. 2.; w 2. polroczu kl. V. 
Botanika szkolna dla klas wyzszych przez dra J6zefa Ro- - 90- 


stafinskiego; w kl. VI. Zoologia obrazowa dla klas wyz- 
szych szk6l srednich przez dr. M. Nowickiego. 
Fizyka. W kl. III. i IV. Nauka fizyki, podr
cznik dla nizszych 
klas gimnazyalnych utozyl J. Soleski J 884.; w kl. VII. 
i VIII. Wyklad nauki fizyki. Podr
cznik dla wyzszvch 
klas girnn. i szk61 real. ulozyl J. Soleski 1883. J 
Prop.d
utJka filozofii. W kl. VII. Pocziltki logiki napisal dr. 
J6.r;ef Kremer; w kl. VIII. Dr. Jana Crtigera Zarys psy- 
chologii, przelozyl Zyg. Sawczynski. 1878. 


IX. 
Warunki przyj
cia uczniow do zakladu na przyszly 
rok szkolny 1887/8. 


r 


Wpisy uczni6w do zakladu odbfidq si
 w dniach 30. i 31. 
sierpnia 1887. P6iniejsze zgloszenia uwzgl
dni si
 tylko w wy- 
j'ltkowych wypadkach. Rok szkolny rozpocznie si
 drua 3. wrze- 
snia uroczystem nabozen
tw<:m i wezwaniem Ducha sw., poczem 
dnia 4. wrzesnia rozpocznie si
 regularna nauka. 
Kazdy nowo wst
pujilcy uczen powinien zglosie si
 w 
oZtlaczonym czasie w towarzystwie ojca, matki lub upowaznio- 
nego .last
pcy i przedIozye metryk
 urodzenia, s.,,,'iadectwo 
szkolne tego zakladu, gdzie przedtem pobieral nauk
, i jezeli 
ucz
szc.lal do szk61 srednich, wykazae sict potwierdzeniem dy- 
rekcyi, :ie przyj
ciu jego do innego zakladu naukowego nie nie 
stoi na przeszkodzie. 
Kazdy uczen, zglaszajqcy si
 do I. k1. gimn., musi wyka- 
.lae si
. ze ukonczyllO. rok wieku, lub ze najp6zniej ukonczy w 
roku kalendarzowym, a jesli ucz
szczal do publicznej szkoly 
ludowej, wmlen przedtozye swiadectwo szkolne tejze szkoly. 
Koncowy ust
p tego swiadectwa ma opiewae; Poniewaz uczen 
ten zamierza wstqpie do szkoly sredniej, przeto wydaje mu si
 
na ten eel niniejsze swiadectwo. 
Uc;miowie wstctpujltcy do I. klasy, muszlt dnia 1. lub 2. 
wrzeSnia 1887 poddae si
 egzaminowi wstctpnemu, przyczem 
:-vymagana od nich' b
dzie pr6cz religii, znajomose elementarna 
Jfi.lyka polskiego i niemieckiego, tudziez nalezyta biegl'ose w 
czterecb dzialaniach arytmetycznych. 


- 91 - 


r 
" 


W termlme tym rozstrzyga si
 tak sarno, jak w ubieglym 
terminie lipcowym, 0 przyj
ciu lub nieprzyj
ciu ucznia sta- 
nowczo, a powt6rzenie egzaminu wst'r,pnego w tym samym, 
czy tez w innym zakladzie jest bezwarunkowo wzbronione. 
Uczniowie, wst
pujqcy do klas wyzs.lych, musz'l r6wniez, 
jesli nie przychodzil z istniej'lcych c. k. gimnazy6w, wykazac si
 
przepisanym wiekiem i .ldawae egzarnin wst
pny za zlozeniem 
taksy egzarninacyjnej w kwocie 12 zlr., a dopiero od wyniku 
tego egzaminu zalezee b
dzje, do kt6rej klasy tutejszego zakladu 
rnoglj, bye przyj
ci. 
Zglaszaj"tcy si
 do zapisu uczniowie, ktarzy przedtem do 
zadnej szkoly publicznej nie ucz
szczali, lub od dtuzszego czasu 
Uczl£szczae przestali, musz"t wykazae dokumentem legalnym, 
gdzie i czern zajmowali si
 dotychczas, i ze co do ich moral- 
noki nie zachodzi zadna w"ttpliwose. 
Egzamina wst
pne tych uczni6w odb
d"t si
 1. i 2. wrze- 
snia 1887. Kazdy uczen, nowo wst
puj"tcy, obowi"tzany jest zlo- 
zye przy zapisie 2 zir. 10 ct. jako taks
 wst
pn"t i przynajmniej 
1 zt rs. na srodki naukowe, ktare to pieniildze w razie niezIo- 
zenia egzaminu wst
pnego b
d'l zwr6cone. 
Od datku na srcdki naukowe nie moze bye uwolniony 
iaden uczen przyjfity do zakladu. 
Poniewaz nie walno uczniom mieszkae gdzieindziej, jak 
tylko tam, gdzie Dyrekcya pozwoli, przeto zechc"t si
 rodzice 
i opiekunowie dowiedziec, czyli miejsce, gdzie syna chcll urnie- 
tide, nie nalezy do za bronionych. 
Oplata szkolna wynosi w tutejszem c. k. gimnazyurn 20 
dr. w. a. Takowa ma bye zlozona w markach szkolnych przy 
wpisie lub najdalej do 15. paidziernika. 


W Tarnopolu, dnia 5. sierpnia 1887. 


0r. Seweryn 0niestrzmiski, 
dyrektor. - 92 


XI. 
Klasyfikacya uczniow za 2. pofrocze 1887. 
Klasa I. a. 


Stopien celujllcy: 
4; Kittner Henryk. 
5. Kukawski Roman. 
.6. Rudnicki Leon. 
Stopien pierw8zy: 
1. Abler Ignacy, 14. Hirschhorn Wilhelm. 
2. Atlas Mojzesz. 15. Kaczky Josel. . 
3. Bach Ignacy. 16. Kaminski Ambrozy, 
4. Bal'azinski Edmund. 17. Karpinski Michal. 
5. Bonkowski Edward. 18. .Kindisch Jonlls. 
6' Brykowicz Teodor. 19. Klimesz Adam. 
7. Celewicz Witold. 20. Komarnicki August. 
8. Chwalbinski Leon. 21. Kopytczak Teofan. 
9, Dcmbinski Mieczyslaw. 22. Kuzi6w Elias.z. 
10. Drozdowski Julian, 2,3. Kuzminski Boleslaw' 
11. Gabrvel Aleksander. 24. Lenczowski Jozef. 
12. GogoJewicz Tadcusz. 25. . Liebling Jakob. 
13. Hindes Salomon. 26. Ostapczuk Jakob. 
5 uczni6w otrzymalo stopicn drugi, 3 stopien trzCj:i, 5 
uczniom pozwolono po fcryach powtorzyc egzamin z jednego 
przedmiotu. 


1. Barbasch Meyer. 
2. Grek Jan. 
3, Iwinski Tomasz. 


KJasa I. b. 


Stepien celujllcy : 
3. Strawinski Edward. 
4. Zahajkiewicz Wlodiimierz. 
Stopien plerw8zy: 
1. Dorzawetz Abraham. 13. Radziszewski Pawet 
2. Fritze Stanislaw. 14. Roj Teodor, 
3. Goliger Dawid. 15. Romanica Seweryn. 
4. Horowitz Samuel. 16. Rozd6l Emil. 
5. Jaryczower Jak6b' 17. Rosen Rafat 
6. _Katz Mojzesz. 18. Ruszczycki Stanislaw. 
7. Moskwa J6zef. 19. Szapira Mojzesz. 
8. Muszynski Ignacy. 20. Schwarzmann Aron. 
9. Niwes Jozef. 21. Sereth Salomon. 
10. Pineles J6zef. 22. Speiser Mojzesz. 
11. Plahner Samuel. 23. Stesl'owicz Wlodzimierz. 
12. Preis Nuchim. 24. Steinhaus Ozyasz. 


1. Meker Salomon. 
2. Parnass J6zef. 


- 


93 - 


25. Switkowski J6ze£. 28. Terkel Moji:esz. 
26. Szymanski Michal. 29. Weisnicht Izaak. 
27. Szwed Jan. 30. Workiewicz Boleslaw. 
3 uczni6w otrzymalo stopien drugi, 5 stopien trzeci, 1 
przeznaczono do egzamiou uzupelnia!ltcego., 8 otrzymalo . po- 
zwolenie po feryach powt6rzyc egzamID z Jednego przedmlOtu. 


Klasa II. a 


Stopien celujllcy: 
1. LaitowieCKi Mikolaj. 3. Pytlar Grzegorz. 
2. Maryanski Karol. 
Stopien pierw8zy: 
1. Bilinski J6zef. 14. Harmacij Grzegorz. 
2. Bogucki Stanislaw, 15. Herscher Izaak. 
3. Brykowicz Jan starszy. 16. Hol'ubowicz Izydor. 
4. Brykowicz Jan ml'odszy. 17. Hurysz Antoni. 
5. Chruszczewski Wincenty. 18. Isterewicz Stefan. 
6. Chuderski Franciszek. 19. Juffe Samuel. 
7. Cybulski Pawal. 20. Katz Wolf. 
8. Czubaty Wlodzimierz. 21. Korduba Miran. 
9. Czwaczka Antoni. 22. Malecki Tadeu5z. 
- 10. Dobrzanski Wladyslaw. 23. Melbechowski Mieczystaw. 
11. Gawlikowski Karol. 24. Sytnik Wl'adyslaw. 
12. Gfinsberg Ignacy. 25. Soltys Kazimierz. 
13. Gromnicki Eugen. 26. Teisseyre Jan. 
4 uczniO\
ie otrzymali stopien drugi, 3 stopi
n trz
ci, a 9 
uczniom pozwolono powtarzac po feryach egzamID z Jednego 
przedmiotu. 


Klasa II. b. 
Stoplell celnjllcy: 
1. Iwanciw Mikolaj. 4. Schmidt Maryan. 
2. Mazurek Julian. 5. Sobolewski Tadeusz. 
3. Rosenfeld Maurycy. 6. Szczepanski Jan. 
Stoplen plerw8zy: 
11. Stankowssi Wl'adysl'aw. 
12. Steslowicz Eustachy. 
13. Stolzenberg Hirsch. 
14. Szajowski Edward. 
15. Szelltg Jozef. 
16. Szenkirzyk Sabin. 
17. Sulvma Piotr. 
18. Wa6czycki Wtodzimierz. 
] 9. Weinbeer Hirsch. 
20. Winkler Mendel. 


1. Eilberg. 
2. Lewicki Wlodzimierz. 
3. Lorber Mendc1. 
4. Lorber Salomon. 
5. PfUtzner Adolf. 
6. Prominski Jan. 
7. Rathbauser Mojiesz. 
8. Ruziczka Henryk. 
9. Safir Markus. 
10. Seja Bronistaw. - 94- 


1 uczcn otrzymal stopieD. drugi, 4 uczniom pozwolono 
powtarzac po feryach egzamin z jednego przedmiotu. 


- 95 - 


Klasa IV. a. 


Stopieil celujllcy: 
4. Reiter Maryan. 
5. Winter Ludwik. 


1. Belkot Wilhelm. 
2. Feuerstein lzaak. 
3. Lewicki JuHan Sergiusz. 
Stopieil pierw8zy: 
11. Kahane Nathan Rubin. 
12. Katz Samuel. 
13. Koczyrkiewicz Andrzej 
14. Kol1ender Szmelke, 
15. Kudas Wladyslaw. 
16. Kukawski Ignacy. 
17. MarYdnski Ignacy. 
18. Morecki Max. 
19. Rosenbaum Izaak. 


Klasa III. a. 
Stopieil celujllcy: 
1. Teitelbaum Leib. 


Stopien pierw8zy: 
1. Bach Herman. 15. GrUnspan Herz. 
2. Bajewski Mikolaj. 16. Habel Antoni. 
3. Barta Franciszek. 17. Hermann Mojzesz. 
4. Beigel Abraham. .18. Hulewi{.z Zygmunt. 
5. Blemer Izaak. 19. Jawetz Emil. 
6. Brojaka Michal. 20. Jurczynski Eustachy. 
7. Chamulak Michal. 21. Kohlberger Jan. 
8. Czarnecki Adam. 22. Korduba Piotr. 
9. Dawid Hersch. 23. Knauer Engeniusz. 
10. Dywer Jak6b. 24. Korduba Piotr. 
11. Frucht Ludwik. 25. Sahanek Stanisbw. 
12. Frucht Natan. 26. Siecinski Piotr. 
13. Franzos Juliusz. 27. Wlasek Jan. 
14. Gabryel Kornel. 28. Zarkower Markus. 
2 uczniowie otrzymali s1opie6 drugi, 2 stepien trzeci, 9 
uczniom pozwolono po feryach powtarzc egzamin z jednego 
przedmiotu. 


1. Abler Karol. 
2. Axelrad Zalel. 
3. Blaustein Jakob. 
4. Frucht Markus. 
5. Grunhaut Joel. 
6. Halpern Kopel Wolf. 
7. Herdegen Ferdynand. 
8. Hoszowski Zygmunt. 
9. Jankowski Jan, 
10. Joszt Felix. 
1 uczen otrzymal stopien drugi, 1 stopien trzeci, 7 uczniom 
pozwolono po feryach powtorzyc egzamin z iednego przedmiotu. 


Klasa IV. b. 
Stopien celujllcy: 
1. Pilipczuk Bazyli. 2. Rosenfeld Fryderyk. 
Stopien pierwszy: 
1. Borzemski Wiktor. 10. Luczakowski Wlodzimierz. 
2. Fedorowicz Mikolaj. 11. Ostrowski Ludomir. 
3. Feld Samuel. 12. Sygal Dawid. 
4. Fuchs Salomon. 13. Soltys Mieczystaw. 
5. Freund Juda. 14. Sp
dakowski Stanislaw. 
6. Gilewicz Bronislaw. 15. Szandrowski Tozef. 
7. Jurczy6ski Leon 16. Terkel Salomon. 
8. Lachmann Gustaw. 17. Woroszynski Konstanty. 
9. Lowensohn Jak6b. 18. Rybaczek Jan. 
1 uczen otrzyrnal stopien drugi, 2 stopien trzeci, 7 u- 
czniom pozwolono po feryach powtorzyc egzamin z jednego 
przedmiotu. 


Klasa TII. b. 


Stopieil celujllcy: 
3. Rybacz&k Michal. 


1. Mieses Salomon. 
2. Somerstein Salomon. 
Stopien plerw8zy: 
21. Sobelsohn Mendel. 
13. Szattan J6ze£ 
14. Strawinski Bronislaw. 
15. Taffet J6zef. 
16. Twardyewicz Emil. 
17. Warszylewicz Albin. 
18. Willner Abraham. 
19. Wilczek Kazimierz. 
20, Winkowski Antoni. 
21. Zilz Izaak. 


1. Kaminski Eugen. 
2. Komarzanski Mikolaj. 
3. Liebling Ulo. 
4. Onuferko Antoni. 
5. Onuferko Michal. 
6. Orosz Ludwik. 
7. Pihut Dymitr. 
8. Reiss Wiktor. 
9. Seher Mojzesz. 
10. Sereth Hersch. 
11. Sobelsohn Efraim. 


Klasa V. 


8topien celuj
cy: 
1. Lewicki Wlodzimierz. 0.. Partyka Teofil. 
2. Niementowski Dyonizy. 
itopien pierw8zy: 
3. Brandeis Oskar. 
4. Breit Wiktor. 


3 uczniowie otrzymali stopien drugi, 3 stopien trzeci, 5 
uczniom pozwolono po feryach powtorzyc egzamin z jednego 
plzedmiotu. 


1. Bieder Marek. 
2. Biedermann Adam. I 


96 - 


5. Chudy Jan. 
6. Dunajewski Ludwik. 
7. Dyaczynski Jan. 
8. Gedrich Karol. 
9. Gogulski J6ze£: 
10. ]ampoler Mendel. 
11. Lazarus Oskar. 
12. Lichtenthal Chaim. 
13. Mantel Rubin. 
a. Muszynski Tadeusz. 
1 uczen otrzymal' stopien drugi, 4 sto pi en trzed, 13 uczniom 
pozwolono po feryach powt6rzyc egzamin z jednego przedmiotu. 


15. Nagler Aron. 
16. Pfiitzner Wilhelm. 
17. Prommski Tadeusz. 
18. Romanowski Michal'. 
19. Sternschuss Adolf. 
20. Szarkowski Stanislaw. 
21. Zawalkiewicz Zdzislaw. 
22. Heilmann Henryk. 
23. Korzeniowski Michal. 


. 


.-. 


Klasa VI. 
Stopleil celujllcy: 
1. Lewicki Maryan. 2. Szmyger J6zef. 
Stop/en plerw8zy: 
1. Barwinski Wlodzimierz. 10. Mojseowicz Gustsw. 
2. Horodyski Ludwik. 11. Orzechowski Alexander. 
3. Jarosiewicz J6zef. 12. Praglowski Mieczysl'aw. 
4. Jasienicki Eugen. 13. Rawski Tadeusz. 
5. Jasienski Wl'adysl'aw. 14. Rappaport Chaim. 
6. Katz Chaim. 15. Rosenfeld Fryderyk. 
7. Kittaj Jakob. 16. Rozalowski Tadeusz. 
8.. Klodzi6ski Maryan. 17. Safir Maurycy. 
...9. Landesberg Nachum. 18. Styslowski Mikolaj. 
2 uczniowie otrzymali stopien drugi, 3 stopien trzed 10 
ucznio
 pozwolono po feryach powt6rzyc egzamin z jed
ego 
przedmlotu. 


Klasa VII. a. 


1. Dniestrzanski 


Stoplen oelujllcy: 
Stanislaw. 2. Gold Jak6b. 
Stopieil p/erw8zy: . 
9. Landau Mechel. 
10. Lewicki Eugen. . 
11. Seretny Emil. 
12. Stachiewicz Stanislaw. 
13. Sternschuss Michal. 
14. Sternschuss Salomon. 
15. Zllz Julian. 


1. Atlas Juda. 
2. D
browski Teofil. 
3. Dedica Mikol-ai. 
4. Dyszkiewicz Tadeusz. 
5. Katz Aron. 
6. Kirchner Stanisl'a w. 
7. Kinner Jak6b. 
8. Koziebrodzki Antoni. 
2 uczniowie otrzymali stopien drugi, 8 uczniom pozwo- 
lono po feryach powt6rzyc egzamin z jednego przedmiotu. 


--t 


- 


- 97- 


Klasa VII. b. 


Stopien celujllcy: 
1. Madurowicz Maurycy. 2. Piepes Wilhelm. 


Stopieil pierwszy: 


1. Chomyszyn Grzegorz. 
2. Dankner Henryk. 
3. Hoszowski Hilary. 
4. Nagler Dawid. 
5. Pakosz Zygmunt. 
6: Plahner Hermann. 
7. Plasker Ozyasz. 


8. Rotter Gabryel. 
9. Simowicz Michal. 
10. Sommerstein Jakob. 
11. Stein Hirsch. 
12. Unter Baruch. 
13. Wahrhaftig Max. 
14. Walig6rski Stanislaw. 


4 uczniowie otrzymali stopien drugi, 10 uczniom pozwo- 
lono po feryach pow!orzyc egzamin z jednego przedmiotu. 


Klasa VIII. 


1. Engel Dawid. 


Stopieil celujllcy: 
2. Hankiewicz Mikolaj. 


Stopien pierwszy: 
17. Kostecki Wl'odzimierz. 
18. Landes Abraham. 
19. Langer J6zef. 
20. Lewicki Roman. 
21. Luznicki Leonid. 
22. Marak Jan. 
23. Markiewicz Dyonizy. 
24. Nazarkiewicz Jan. 
25. Nazarkie\vicz Ludwik. 
26. Preiss Berl. 
27. Rozanski Wlodzimierz. 
28. Stefanicki Marcin. 
29. Weinsaft Dawid. 
30. \Veissberg Leon starszy. 
31. Weissberg Leon mlod
zy. 
32. Wszelaczynski Szczepan. 
1 uczen otrzymal stopien drugi, 1 stopien trzeci. 


1. Axelrad Febus. 
2. Baranski Wlodzimierz. 
3. Bieder Dawid. 
4. Demant Nachum. 
5. Fedorowicz Alexander. 
6. Fell Jakob. 
7. Friedlaender Mendel. 
8. Frisch Juda. ... '":'"'. 
9. Goldner Max Izy 0 : ..,.
,\ 
] O. Heftler Nathan. · 'or f-:>. ..' 
11. Hochhaus Leib. .'
 
] 2. Horowitz Efroim. 
13. Kalba Wlodzimierz. 
14. Katz Chaim. 
15. Keppel J6zef. 
16. Kopytczak Bohdan. 


7 - 98 


Do egzaminu dojrzalosci przystltpilo ucz. 
Cblubne swiadectwo dojrzalosci otrzymal'o 
Za dojrzatycb uznano 
Reprobowano na rok . 
Reprobowano bez terminu 
Pozwolono przystltpic po feryacb do egza- 
minu roprawcze.go 


Wynik egzaminu dojrzafosci. 
Publ. 
40 
3 
27 
4 
I 


pryw. 


extern. 


1 


5 


1 


Chlubne swiadectwo dojrzaJ'osci otrzymali: 
1. Demant Nuchim. 2. Engel Dawid. 
3. Hankiewicz Mikol'aj. 
Swiadectwo dojrzal'osci otrzymali: 


1. Achselrad Feiwiscb. 
2. Dobrowolski Alexander 
3. Epstein Mojzesz. . 
4. Fedorowicz Alexander. 
5. Fell Jak6b. 
6. Friedlaender Mendel. 
7. Frisch Juda Lcib. 
8. Goldner Max. 
9. Horowitt Froim. 
10. Kalba Wl'odzimierz. 
11. Koeppel Jaze£. 
12. Landes Abrabam. 
13. Landau ]uliusz. 
27. Wszelaczynski 


14. Langer J6zef. 
15. Lewicki Roman. 
16. Luznicki Leonid. 
17. Marak Jan. 
18. Markie.wicz Dyonizy. . 
19. Metall Herman. 
20. Nazarkiewicz Jan. 
21. Preiss Berl. 

2" Rozanski Wl'odzim.ierz. 
23. Stefanicki Marcin. 
24. Weinsaft Dawid. 
25. Weisberg Leon. 
26. Weissberg Leon. 
Szczcpan KajetaQ. 


-
+..*+
- 


,