/sklad osobowy sejmu rzeczypospolitej.djvu

			SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


Druk Nr 858 


OKRES II 


SKŁAD OSOBOWY 


SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


w dniu l maja 1930 fa 


Wojewódzka i Mielska . 
Biblioteka publiczna w RzeszoWIe 
A-38219 
liII' , 1'111 'II' 'I 'I , 111'1' III' , 1'\ 
001-0045697 --00 - 
..I 
l!"" 


- 


75691- 


- - - 
TŁOCZONO CZCIONKAMI DRUKARNI PAŃSTWOWEJ 


fi- 3f
. f'. Okres pięcioletniej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej z wybo- 
rów 5 listopada 1922 r. upłynął w dniu 28 listopada 1927 r., w któ- 
rym to dniu Sejm został rozwią:;:any dekretem P. Prezydenta Rze- 
czypospolitej Z dnia 28 listopada 1927 r. 
Wybory do obecnego Sejmu Rzeczypospolitej odbyły się w dniu 
4 marca 1928 r., zgodnie z wyznaczonym terminem w dekrecie 
P. Prezydenta Rzeczypospolitej Z dnia 3 grudnia 1927 r. 
Otwarcie Sejmu nastąpiło w dniu 27 marca 1928 r. na zasadzie 
dekretu P. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Mo- 
nitor Polski z dnia 23 marca 1928 r.). PREZYDJUM SEJMU: 


Marszałek: - Daszyński Ignacy. 


Wice-Marszałkowie: - Czetwertyński Seweryn, 
Dqbski Jan, 
Róg Michał, 
D-r Zahajkiewicz Wlodzimi?rz. 
luławski Zygmunt 
Sekretarze: - Chadaj Paweł, 
Fijałkowski Wladyslaw, 
Karau Jakób, 
Kornecki Jan, 
D-r Ładyka Dmytro, 
Piotrowski Zygmunt, 
D-r Rosmarin Henryk, 
Urbański Franciszek. 
 p i 
 p O 
 łów w p O r l ą 
 
 u a 11 a 
 e t y [ l n y m.  NAZWISKO I IMIĘ I Zawód G k
:gU I Przynal. I Miejsce słał. zamieszkania Adres w Warszawie 
klubowa 
wy bor 
I Antczak Antoni Urzędnik L.p. N. P. R. 1r oruń, ul. Legionów 7 
prywatny 
2 Arcis2;ewski 1r omasz Ślusarz 19 Z.P.P.S. Wars:;:awa Hotel Poselski, 


3 Baćmaga Józef Rolnik 19 Wieś i gm. Zakr2;ów, pow. Wilcza 6, m. 19. 
st. kol., poczta i telegraf 
Radom 
4 Bagiński Kazimierz Dziennikarz L.p. KI. "Wy- Warszawa Hotel Poselski, 
zwolenie" 
5 Dr Balicka Gabrjela Nauczyciel
a, L.p. KI. Narod. Warszawa Ludna 9, m. 22. 
kier. semm. tel. 40-95. 
dla nauczyc. 
ludowych 
6 Bałdyk Bonifacy Aptekarz 40 Bezp. BI. Zory, G. Śląsk, tel. 28 Hotd Bristol, 
tel. 411. 


7 Dr Baran Stefan 


Adwokat 


54 Ukr. KI. Tarnopol, ul. Mickiewicza 3 Hotel Poselski, 
Sejm. 


8 Baranowski Edmund Magi
ter far- 
maCji 


30 <:hrz. Dem. Wielkie Hajduki, G. Śląsk 


9 Baranowski Wincenty Rolnik 


16 KI. "Wy- 
zwolenie" 


Wieś i gm. Wydrzyn, p. 
<::;:arnożyły, pow. Wie- 
luński 


Sienna 30, m. 57. 


10 Baranowski Włady- 
sław 


Kierownikorga- 24 Z.P.P.S. Wars:;:awa 
niz. Zw. Zaw. 
Rob. Roln. 


Żoliborz, Ustronie 
d. 2, m. 56 


11 


Dr Barański Jerzy 


Urzędnik 
państrwowy 


L. p. Bezp. Bl. Nietulisko Fabr., p. i tel. 
Kunów, woj. Kieleckie 


Sejm. bud. 5, m. 31, 
tel. 318-18. - {} - 

 NAZWISh.O I IMIĘ I Zawód Nr Przynal. Miejsce stał. zamieszkania Adres w Warszawie 
okręgu klubowa 
wy bor. 
12 Bardziński Adam Rolnik 17 KI. "Wy- W. Wilkowiecko, gm. Opa- Hotel Poselski, 
zwclenie" tów, pow. <:zęstochowski, 
st. kol. p-ta Krzepice 
13 Barlicki Norbert Prof. glmn. l Z.P.P.S. Wars:;:awa Hotel Poselski, 


14 Berezowski Zygmunt Publicysta 


4 KI. Narod. Wars:;:awa 


Brzozowa 12. 


15 Bettman Edward 


Urzędnik 


10 Z.P.P.S. 


Włocławek, ul. Żałobna 8, Hotel Poselski, 
m. 17 


16 Bień Aleksy 


Prezydent m. 
Sosnowca 


21 Z.P.P.S. 


Sosnowiec, ul. Długa 10 Hotel Poselski, 


17 Dr Bilak Stefan 


Adwokat 


49 Ukr. Kl. 
Sejm. 


Gródek Jagiellot1ski Hotel Poselski, 


18 Birkellmayer Alfred Dziennikarz 


L. p. Bezp. Bl. Wars:;:awa 


Elektoralna 17, 
tel. 39-29. 


19 Birschel Walter 


Ziemianin 


32 Niem. Kl.Olszewko, p. Nakło, pow. Hotel "Polonja". 
Parl. Wyrzysk 


20 Bitner Wacław 


Adwokat 


l <:hrz.Dem. Warszawa 


Zórawia 6, 
tel. 504-04. 


21 Dr Błażkiewicz Iwan Adwokat 


52 Ukr. KI. Drohobycz 
Sejm. 


Hotel Poselski, 


22 Dr Błędowski Ry- 
szard 


Prof. Wolnej 
Wszechnicy 
Polskiej 


L. p. Bezp. Bl. Warszawa 


Polna 66, tel. 140-53, 
i 15-37. - 7 - 


Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zawód 


Nr Przynał. 
okręgu klubowa 
wybor 


Miejsce słał. zamieszkania 


Adres w Warszawie 


23 Boczon Ludwik 


Naucz. szkoły 
powsz. 


35 Fr. N. P. R Żabikowo, pow. Poznań- Hotel Poselski. 
(Lewica) ski, st. kol. Luboń 


24 Bogusławski Aleksan- Współred. "Sa- 25 KI. "Wy- Warszawa Wspólna 66, m. 4, 
der morządu" zwolenie" tel. 95-58, 131-92 
1 177-30. 
25 Bo.gusławski Eugen- Nau.cz. państw. 58 Bezp. BI. Ostróg na Wołyniu Koszykowa 51 m. 18, 
Jusz sem1n. naucz. tel. 99-08. 


26 Bojko Jakób Rolnik 47 Bezp. BI. w. Gręboszów, pow. Dą- ul. Bagatela nr 15 
browa, poczta Grębo- u p. Kanarka. 
szów, tel. Otfinów, woj. 
Krakowskie 
27 Brodacki Jan Sędzia pow. 45 P. S. L. Tarnów, ul. Grottgera 847 Hotel Poselski, 
"Piast" 


28 Brot Samuel 


Rabin 


18 Koło Żyd. 1romaszów Maz. 


Hotel Poznański. 


29 Brun Henryk 


Kupiec i prze- 
mysłowiec 


I Bezp. Bl. Warszawa 


Natolińska 4, m. 3, 
tel. 306-35. 


30 Dr Bryła Stefan 


Iniynier, prof. 49 <:hrz. Dem. Lwów, Politechnika 
Polit. Lwow- 
skiej 


Lwowska 9, 
tel. 294-58. 


31 


Buła Jan 


Rolnik 


40 


P. S. L. 
"Piast" 


gm. Urbanowice. pow. 
Pszczyna, G. Śląsk, p. 
i tel. Urbanowice 


Hotel Poselski, 


32 


Burda Rudolf 


Major W. P. 


49 


P. P. S. 
(d. Fr. Rew). 


Przemyśl, Burska 15 


Hotel Poselski, 


33 Burtan Stanisław 


Przemysłowiec L. p. <:hrz. Dem. Kraków, Basztowa 17 


Szopena 17. Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zawód 


Dyr. Banku 


Prawnik 


Prawnik 


Naucz. szkoły 
rolniczej 


38 <:hałupka Piotr Publicysta 
(Kwapiński Jan) 


34 Byrka Władysław 


35 <:e1ewicz Włodzi- 
mierz 


36 <:haciński Józef 


37 <:hadaj Paweł 


39 


<:ham Mikołaj 


Student Polit. 
Lwowskiej 


Urz. państw. 


41 <:hmielewski <:zesław Adwokat i no- 
tarjusz 


40 Inż. <:hądzyński 
Adam 


8 


Nr Przvnal 
okręgu klubowa 
wybor. 


Miejsce stał. zamieszkania 


45 Bezp. Bl. Lwów, Akademicka Izba 
Przem. Handlowa. 


Adres w Warszawi
 


55 Ukr. KI. Brzeiany, Mickiewic:;:a 44 Hotel Poselski. 
Sejm. 


L. p. <:hrz.Dem. Wars:;:awa 


24 KI. "Wy- Garwolin, skrz. p. 15 
wolenie" 


42 Z.P.P.S. Warszawa 


59 Sel.-Rob. 
(lewica) 


Lwów, Kulparkowska I, 
m. I 


29 N. P. R. Wars:;:awa 


Mars:;:ałkowska 97, 
tel. 540-16. 


Hotel Poselski, 


Gmach Sejmu, budy 
nek 5, tel. 39. 


ul. Mianowskiego 9, 
tel. 154-38. 


34 Fr. N.P.R. Poznań, Pl. Wolności 9, Hotel Poselski, 
(lewica) tel. 38-92 i 38-90 


42 <:hodyński Edmund <:zł. Zarz. Gł. 25 Z.P.P .S. Wars:;:awa 
w Zw. Zaw. 
Rob. Roln. 


43 


<:hrucki Sergjusz 


44 


<:hudy Antoni 


45 <:hwaliński Piotr 


46 <:hyb Franciszek 


Naucz. gimn. 
rusko 


Naucz. szkoły 
powszechno 


Rolnik 


Rolnik 


L. p. Ukr. KI. 
Sejm. 


47 P. P. S. 
(d. Fr. Rew.) 


Lwów, Kleparów - Durs- 
kiego 2 


Jarosław, ul. Kraszewskie- 
go 14, woj. Lwowskie 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


16 P. S. L. Krzyworzeka, p. Wieluń Hotel Poselski, 
"Piast'. 


19 Str. <:hł. Radom, I-go maja 18 Hotel Poselski, Nr 


NAZWISKO I IMIĘ I 


47 


<:ieplak Marjan 


48 <:iołkosz Adam 


49 Gszak Antoni 


Zawód 


Naucz. gimn. 


Dziennikarz 


Nr I 
okręgu 
wybor. 


- 9 -- 


Przynal. 
klubowa 


Miejsce stał. zamieszkania 


24 Bezp. Bl. Warszawa 


Adres w Warszawie 


Hotel Pose1ski
 


45 Z.P.P.S. 1rarnów, ul. Krakowska Hotel Poselski, 
32, II p. 


Urzędn. pryw. 36 Fr.N.P.R. Poznań, Wierzbięcice 66 Hotel Poselski, 
(lewica) 


50 <:zapiński Kazimierz Redaktor 


51 <::;:apski Andrzej 


Rolnik 


43 Z.P.P.S. Warszawa 


11 Str. <:hł. w. Rataje, p. Gostynin 


52 


<:zarnecki Maksymil- Ins.truktor rolny 
Jan 


11 KI. "Wy- Radomsko, ul. Reymonta 2 
zwolenie" 


53 Dr <::;:arnecki Mieczy- Lekarz 
sław 


54 <:zechowicz Gabrjel Urz. państw. 


55 <:zernicki Tomasz 


Adwokat 


56 <:zetwertyński Sewe- Ziemianin 
ryn 


7 Z.P.P.S. Łomia, ul. Krótka 2 


10 Bezp. Bl. Warszawa 


L. p. Str. <:hł. Zamość, tel. 42 


25 KI. Narod. Suchowola, p-ta i tel. Wo- 
hyń 


Elektoralna 31, 
tel. 412-22. 


Hotel Poselski, 


Żoliborz, ul. Pu- 
cholska 25. 


ul. Orla 8, tel. 53-74. 


Krakowskie-Przed- 
mieście 30, 
tel. 86-96. 


57 <:zuczmaj Maksym Kooperatysta 60 Ukr.-Wł.- D ub no na Wołyniu, ul. Hotel Poselski, 
Rob. Socj. Dwernickiego, dom Bar- 
Zjedn. chosza 
(Sel.Rob.) 
58 Ks. dr <:zuj Jan Prof. uniw. 45 Bezp. Bl. Brzesko, Małopolska Hotel Poselski, 
I - 10 - 
Nr NAZWISKO I IMIĘ Zawód Nr Przynal. Miejsce słał. zamieszkania Adres w Warszawie 
okręgu klubowa 
wybor. 
59 Dadan Antoni Rolnik 9 KI. "Wy- w. Skotniki, gm. Wy- 
zwolenie" chódźce, p-ta <:zerwińsk, 
n/W., pow. Płoński 
60 Daszynski Ignacy Publicysta 42 Z.P.P.S. Warszawa Gmach Sejmu. 


61 


Dąbrowski Marjan 


62 Dąbrowski Stefan 


Redaktor i pu- L. p. Bezp. Bl. 
blicysta 


Rolnik 


63 Dr Dąbrowski Stefan Prof. umw. 
Zygmunt 


64 Dąbski Jan 


65 Deptuła Stanisław 


Redaktor 


Rolnik 


66 Dębski Aleksander Dyr. 1r-wa Akc. 
"Wojciechów" 


67 Dębski Jan 


Dyr. sem. nau- 
czycielskiego 


29 P. S. L. 
"Piast" 


Kraków, Wielopole Nr I, 
tel. 32-92, 44-50. 


Belwederska 12, 
tel. 264-23. 


Wielki Donimierz, p-ta Hotel Poselski, 
Szemud, pow. morski, 
Pomorze 


15 KI. Narod. Poznań, ul. Grottgera 3 


L. p. Str. <:hł. Warszawa 


8 Bezp. Bl. Raciec, gm. Klaszew, pow. 
Pułtusk, tel. Pułtusk, 
Wydział powiatowy 


3 KI. Narod. Warszawa 


19 P. S. L. Warsz;;wa 
"Piast" 


Krak.- Przedmieście 
30 m. 17, tel. 177-33. 


Zoliborz, Dzienni- 
karska 7. 


Okólnik II, m. 33, 
tel. 302-04. 


Piękna 44, m. 8, 
tel. 124-25. 


68 Dr Diamand Herman Prawnik i pu- L. p. Z.P.P.S. Lwów, ul. Miłkowskiego II Hotel Poselski, 
blicysta 


69 Długosz Wacław 


Rolnik 


7 J Dr Dobiecki Artur Ekonomista 


71 Dobroch Władysław Urzędnik ko- 
munalny 


23 Bezp. BI. 


Wieś Gardzienice, p-ta Hotel Poselski, 
Czepielów, pow. Iłżecki, 
woj. Kieleckie 


L. p. Bezp. BI. Biskupice, p. Sieradz 


22 Str. <:hł. Warszawa 


Kopernika 28, 


<:hmie1na 62, m. 37. - 11 - 
Zawód Nr Przynal. Miejsce sŁał. zamieszkania 
Nr NAZWISKO I IMIĘ okręgu klubowa Adres w Warszawie 
wybor. 
72 Dobrowolski Kazi- Kooperatysta 12 Z.P.P.S. Tarczyn, pow. Grójecki 
mlerz 
73 Dobrzański Stanisław Urzędn. poczt. 46 Bezp. Bl. Kraków, ul. Lubicz 30 Hotel Poselski, 


74 Domagała Ludwik Nauczyciel sem. 16 Str. <:hł. Wieluń, ul. Ratuszowa 3 
naucz. 3 (zamek) 
75 Ini. Downarowicz Iniynier budo- 8 P. P. S. Warszawa Mokotowska 24, 
Medard wlany (d. Fr. Rew.) m. 19. tel. 313-28 
i 518-11. 
76 Dratwa Dominik Inspektor samo- 18 Bezp. Bl. Piotrków 1rrybunalski, Kredytowa 24. m. 3. 
rządu gmin- ul. Piłsudskiego 52 
nego 
77 Dubois Stanisław Dziennikarz 4 Z.P.P.S. Wars:;:awa Kazimierzowska 53, 
tel. 436-91. 
78 Duro Jan Rolnik 23 Str. <:hł. Rosochy, p-ta Opatów Hotel Poselski, 
Kielecki 
79 Dr Dworc:;:anin Igna- Nauczyciel 61 Biał. KI. Wilno, ul. Wileńska 12, Marszałkowska 66, 
cy glmn. biało- <:hł.-Rob. m. 6 m. 20. 
ruskiego 
80 Dr Dyboski Tadeusz Lekarz 41 Bezp. Bl. Kraków. Aleja Krasiń- Hotel Poselski, 
ski ego 28 
81 Dziduch Jan Rolnik 27 Str. <:hł. Hotel Poselski, 


82 Dr Dzieduszycki Ziemianin 55 Bezp. Bl. IZOjdorówka. p:ta Żura- Hotel Poselski, 
Konstanty wno, pow. Zydaczów. 
Małopolska 
83 Dzieriawski Aleksan- Urzędnik pań- 14 KI. Narod. Warszawa Lwowska 6, m. 7, 
der stwowy tel. 315-66. 
84 Dzięgielewski Józef Robotnik 60 Z.P.P.S. Pińsk, ul. Zawalna 18 Warecka 7. Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zawód 


Rolnik 


Kupiec 


87 Farbstein Szyja Hes- Kupiec 
sel 


85 


Dzikowski Błaiej 


Urzędnik pry- 
watny 


Rolnik 


Ziemianin 


91 Fijałkowski Włady- Rolnik 
sław 


86 Eisenstein Karol 


88 Faustyniak Jan 


89 


Fide1us Szczepan 


90 


Fijałkowski Mieczy- 
sław 


92 Franz Eugenjusz 


93 


Gardecki Zygmunt 


94 


Garlicki Apolinary 


95 


Gawron Jakób 


96 


Gawrylik Józef 


97 Ks. Gąsiorowski 
Franciszek 


Kupiec 


Malarz dekora- 
cYJny 


Profesor gimn. 
państw. 


Górnik 


Prof. glmn. 


Prefekt 


- 12 


Nr 
okręgu 
wybor. 


Przynal. I Miejsce stał. zamieszkania 
klubowa 


28 KI." Wy- 
zwolenie" 


Urzędów, p. Lublin, 
poczta Urzędów.. 


58 Koło :Żyd. Lwów, Blacharska 27, 
tel. 26-82 


5 Koło Zyd. Warszawa 


32 N. P. R. Bydgoszcz, Zacisze 5 


43 KI." Wy- Zembrzyce, pow. Wado- 
zwolenie" wice, poczta Zembrzyce 


II KI. Narod. Skłóty, p. Kutno 


Adres w Warszawie 


Hotel Poselski, 


Królewska 16, 
tel. 6-18. 


Hotel Pose Iski, 


Hote! Poselski, 


Króiewska 10, m. 7, 
tel. 146-18. 


18 Str. <:hł. Piotrków, ul. Piłsudskiego Hotel Poselski, 
52 


40 Niem. KI. Katowice,III,Wojciechow- 
Parlam. ski ego 58 


16 


P. P. S. 
(d. Fr. Rew.) 


Warszawa 


Przemyśl, Władycze 22 


Grodziec, koło Będzina, 
kol. Rob. 21, m. 15 


Wilno, Piwna 9 


L. p. <:hrz.Dem. Wars:;:awa 


48 


Bezp. Bl. 


21 


Kom. Fr. 
Pos. 
(Jedn. 
Rob.-<:hł.) 
Biał. KI. 
<:hł.-Rob. 


61 


Mokotów, Henryków 
ul. Pilicka 18. 


Hotel Poselski, 


Marszałkowska 66, 
m. 20. 


Piwna 11. Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zawód 


Urzędnik pry- 
watny 


Rolnik 


I Nr 
okręgu 
wybor. 


13 - 


Przynal. 
klubowa 


Miejsce stał. zamieszkania 


17 <:hrz. Dem. Warszawa 


14 Bezp. Bl. 


Adres w Warszawie 


Litewska 4, 
tel. 72-05. 


1r uszynek, gm. Kruszów, Hotel Poselski 
pow. Łódzki, p-ta 1ru- 
szyn Nr 3, przez Łódi 


100 Górczak Franciszek Mistrz s:Zewcki 35 KI. Naro- Buk, Dworcowa 3 pow. 
dowy Grodzisk poznański 


98 Gdyk Ludwik 


99 


Gogolewski Wacław 


101 Górski <:zesław 


102 


Graebe Kurt 


103 


Dr Graliński Zyg- 
munt 


104 


Grecki Jan 


105 


Griinbaum I:;:aak 


106 


Grylowski Stanisław 


107 Grzecznarowski Jó- 
zef 


108 


C7rzesik ICarol 


109 


Gwiidi Feliks 


110 


Ks. Hanuszewskyj 
Mychajło 


Nauczyciel szk. 
powsz. 


Podpułkownik 
emeryt. 


Aplikant adwo- 
kacki i urzęd. 
nik państwo- 
wy 
Rolnik 


25 Bezp. Bl. Międzyrzec, koło Łukowa Hoia 58, m. 10. 
pow. Radzyń 


L. p. Niem. KI. Bydgoszcz, ul. 20 stycz- 
Parl. nia Nr 37 


3 KI. "Wy- 
zwolenie" 


59 Biał. KI. 
<:hł.-Rob. 


Prawnik, redak- L. p. Koło Żyd. 
tor 


Sekr. Gen. Zw. L. p. Z.P.P.S. 
Zawod. Pr. 
Kolej. Rz. P. 


Prezydent m. 
Radomia 


Naczelnik gmi- 
ny 


Dziennikarz, 
redaktor 


Proboszcz gr.- 
kat. 


19 


Z.P.P.S. 


38 Bezp. Bl. 


43 Be4p. Bl. 


53 KI. Ukr. 
Sejm. 


Wars:;:awa 


w. Bieławicze, pow. i p-ta 
ICosów )Poleski 


Warszawa 


Warszawa 


Radom, ul. Moniuszki 3 


Wielkie Hajduki, ratusz, 
tel. 227. G. Śląsk 


Warszawa 


Uhorniki, p-ta Stanisła- 
wów 


Hotel Poselski 


Marszałkowska 66 
m. 20. 


1rłomackie 6, 
tel. 162-11. 


<:zerwonego Krzyia, 
20, tel. 18-97. 


Wiejska 9, m. 15. 


Al. Ujazdowskie 19, 
tel. 26-97 i 524-06. 


Hotel Poselski, 14 - 


Nr NAZWISKO I IMIĘ Zawód Nr Przynal. Miejsce stał. zamieszkania 
okręgu klubowa Adres w Warszawie 
wybor. 
111 Hartglas Maksymi1jan Adwokat :i Koło Zyd. \XT ars:;:awa <:zackiego l, 
Apolinary tel. 169-47. 
112 Ini. Hausner Artur Iniynier, redak- L.p. Z.P.P.S. Warszawa Hotel Poselski, 
tor 
113 Heller Hers2; Luzer Prawnik, urzęd- 54 Koło Zyd. Lwów, ul. Sadownicka 19 Hotel Poselski, 
nik prywatny 
114 Hoffman Władysław Nauczyciel 37 N. P. R. Ostrów Poznański, ul. Ko- Hotel Poselski, 
szkoły wydz. ściuszki 34 
115 Hołyński Jan Ekonomista L.p. Bezp. Bl. Wars:;:awa Żórawia 4 a, 
tel. 322-62, 
90-77. 
116 Hyla Wincenty Rolnik L.p. Bezp. BI. Brzeźnica, pow. Wado- Hotel Poselski, 
Wlce 
117 Idzikowski Edward Handlowiec l Bezp. Bl. Warszawa Nowy Świat 41, m. 8 
tel. 91-85. 
118 Jakubowski Mieczy- Ziemianin 19 KI. Narod. Starzechowice, pow. Fał- Koszykowa 54. 
sław ków koło Końskich 
119 Janiak Jan Kier. Pow. Ka- II Z.P.P.S. Kutno, ul. Sienkiewic:;:a 8 
sy <:horych 
120 Jankowski Bernhard Sekr. Zw. Zaw. 38 N iem. KI. Katowice, ul. Kopernika 12 
Parl. 
121 lni. Jankowski Jan Wice - prezes 38 N. P. R. Wars:;:awa Raszyńska 52, 
Stanisław Zarz. <:entr. tel. 110-19. 
Zjedn. Zaw. 
Polskiego 
122 Janusz Stanisław Rolnik 47 Str. <:hł. Mokra Strona, 
pow. Przeworsk 
123 Jarosz Karol Rolnik 45 Bezp. Bl. Janowice, poczta l tel. Hotel Poselski, 
Zakliczyn - 15 - 


Zawód NT Przynał. 
Nr NAZWISKO I IMIĘ okręgu klubowa Miejsce stał. zamieszkania Adres w Warszawie 
wybOT 
124 Jaruzelski Ksawery Ziemianin 54 Bezp. BI. Kaczanówka, koło Podwo- Hotel Poselski, 
łoczysk, tel. 12, Skałat 
125 Jasiński Ignacy Rolnik 44 Bezp. Bl. Gołąbkowice - Chruślice, Hotel Poselski, 
p. Nowy Sącz 
126 Dr Jasiukowicz Stan. Ziemianin L.p. KI. Narod. maj. <:hodów, gm. Rdu- Hotel Poselski, 
tów, pow. Kutnowski, tel. 121-03. 
p-ta, tel., telegr.: Kro- 
śniewice 
127 Jaworowski Rajmund Kooperatysta L.p. P. P. S. Warszawa Leszczyńska 7, 
Prez. Rady M. (d. Fr. Rew.) tel. 76-14. 
M. Wars:;:awy 
128 Jaworska Marja Dyr. semin. L.p. Bezp. Bl. Lwów, ul. Krasińskiego l Hotel Poselski, 
nauczyc. 
129 Jaworskij Aleksy Prawnik 54 KI. Ukr. Podhajce 
130 Jeremicz Fabjan 1r echnik L.p. KI. Białor. 
131 Jędrzejewicz Janusz Wizytator 17 Bezp. Bl. Wars:;:awa Fi!trowa 68, m. 5, 
szkolny tel. 105-86. 
132 Kacprzak Wincenty Rolnik 15 KI. "Wy- w. Grąblin, p-ta Grąblin, 
zwolenie tt pow. Konin 
133 Kaczanowski Kazi- D.ziennikarz 32 Z.P.P.S. Warszawa Leszno 142, m. 44 
m1erz 
134 Kalinowski Stanisław Prof. Polit. L.p. KI. "Wy- Warszawa Górnośląska 26, m. 3 
Warsz. zwolenie tt tel. 83-53. 
135 Kapeliński Francisze t Urz. kol. ieI. 23 KI. "Wy- Radom, Skaryszewska 5 Wspólna 32. 
zwolenie" - 16 - 
Nr NAZWISKO I IMIĘ I Zawód Nr Przynal. Miejsce stał. zamieszkania Adres w Warszawie 
okręgu klubowa 
wybor. 
136 Karau Jakób Naucz. szkoły 10 Niem. KI. Włocławek, ul. Słowackie- 
powsz. Parl. go 4 
137 Karkoszka Jan Urz. komun. 39 Bezp. Bl. Mikołów ŚI., ul. ks. Sza- Hotel Poselski, 
franka 8 


138 Karnicka Aleksandra Urzędn. pań- 
stwowa 


63 KI. "Wy- Wilno, Garbarska 16 1 m. 2 Nowy Zjazd 4, m. 20. 
zwolenie" 


139 Karpiński Stanisław 1r echnik 


20 Z.P.P.S. Wars:;:awa 


Strzelecka 44, m. 3. 


140 Karwan Józef Urzędnik pań- 27 Str. <:hł. kol. Steniatyn, gm. Ła- Hotel Poselski, 
stwowy szczów, pow. 1r oma- 
szów Lubelski, p. i te- 
legraf Łaszczów 
141 Kautzki Karol Prof. państw. 46 Bezp. Bl. 1r arnów, Klikowska 11 Hotel Poselski 
sem. naucz. 


142 Kaimierczak Józef 


Urzędnik ko- 
munalny 


17 Z.P.P .S. <:zęstochowa, ul. Piotrow- 
ska 3/5 


143 Kępczyński Wincenty Ławnik Magi- 
stratu m. Płocka 


9 Z.P.P .S. Płock, ul. 1r umska 10 


144 Kielak Stanisław 


145 


Dr Kiernik Włady- 
sław 


146 


Kieru:;:alski Kazi- 
mierz 


147 


Kierzkowski Kazi- 
mierz 


Rolnik 


2 Bezp. Bl. <:hrzęsne, gm. 1rłuszcz, 
star. Radzymińskie 


Adwokat 44 


P. S. L. 
"Piast" 


Ślusarz 21 


Komun. 


Gl. Komendant 59 
Zw. Strzelec- 
kiego 


Bezp. Bl. 


Warszawa 


Dąbrowa Górnic:;:a, 
Okrzei Nr 49 


Warszawa, Al. Jerozoi. 27, 
lub Milanówek willa 
"Rzepicha", ul. Piasta. 


Przeskok 2, m. 5, 
tel. 12-25. 


Sejm, KI. Komun. 


Al. Jerozolimska 27 
Zw. Strzelecki Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zawód 


Kupiec 


Ziemianin 


- 17 - 


Nr Przynal. 
okręgu klubowa 
w)'boro 


Miejsce stało zamieszkania 


L. p. Bezp. Bl. Warszawa 


Adres w Warszawie 


Grzybowska 2, 
tel. 114-68. 


42 Bezp. Bl. Radzienice, p-ta Proszo- Hotel POSelSkI, 
WIce 


Pułk. Szt. Gen. L. p. Bezp. BI. Warszawa 


151 Kochan Wołodymyr Rolnik 


148 Kirszbraun Eljasz 


19 Kleszczyńskl Ed- 
ward 


150 Koc Adam 


152 


51 Ukr. KI. 
Sejm. 


Dr Kochanowski Jan Profesor zwycz. L. p. Bezp. BI. 
Uniw. War- 
szawskiego 


153 


Koczara Piotr 


Rolnik 


154 Dr Koerber Norde- Ziemianin 
WIn 


155 


Dr Kohut Osyp 


156 


Dr Komarnicki 
Wacław 


157 Dr Korfanty Woj- 
ciech 


158 Kornecki Jan 


159 Dr Korol Paweł 


160 


Kosiba Piotr 


Adwokat 


Profesor zwy- 
czajny Uniw. 
W Wilnie 


Właściciel dru- 
karni 


Insp. szkol. 


Lekarz 


Nauczyciel szkół 
powszechnych 


8 KI." Wy- 
zwolenie" 


Hoia 22 m. 26, 
tel. 173-24 lub 
Al. JerozoI. 27, 
tel. 294-37. 
1rudorkowice, p-ta Uhry- Hotel Poselski, 
nów, pow. Sokal 


OssC'wice, poczta Rawa 
Mazowiecka 


Kacice, gm. Kleszewo, 
poczta Pułtusk 


30 Niem. KI. Nowe Jankowice, p-ta Szo- 
Padam. nowo Szlacheckie, pow. 
Grudziądz, tel. Łasin 21. 


L. p. Ukr. Socj. Bohorodc:;:any 
Rad. Pad. 
Repr. 


L. p. KI. Narod. Wilno, Wielka 24, m. 17 


40 Gr. Śląsk. Katowice, woj. Śląskie 
<:hrz. Dem. ul. Powstańcza 41. 


8 Kl. Narod. Wars:;:awa 


60 


5 


Bezp. BI. 


Brześć n/Bugiem, Zyg- 
muntowska 18. 


I) Białystok, ul. Starobo- 
jarska, tel. 9 - 73, 
II) w. Stręgowa Góra, p-ta 
Wizna, pow. lomża, 
gm. <:hlebiółki 


Koszykowa 67, m. 7 


Hotel Poselski, 


Krucza 8, m. 22. 


Marszałkowska 153, 
m. 6, tel. 308-58. 


Hotel Poselski, - 18 - 


Nr 


NAZWiSKO I IMIĘ 


Zaw6d 


Nr Przynał. 
okręgu klubowa 
wy bor. 


Miejsce słał. zamieszkania 


Adres w Warszawie 


161 


Kosmowska Irena 


Nauczycielka 


26 KI." Wy- 
zwolenie" 


Wars:;:awa 


Nowogrodzka 42, 
tel. 524-42. 


162 


Kostrubała Stani- 
sław 


Rolnik 


27 Kl." Wy- 
zwolenie" 


w. Wisłowiec, gm. St. Za- 
mość, p-ta Zamość 


Hotel Poselski, 


163 


Ini. Kosydarski 
Władysław 


Iniynier 


54 Bezp. Bl. 


Lwów, ul. Kochanowskie- 
go 8 


Hotel Poselski, 


iM 


Kościałkowski - Zyn- 
dram Marjan 


Major W. P. 


63 


Bezp. Bl. 


m. Orwidów, st. Bezdany 


Sejm, telefon 94. 


165 


Kot Alojzy 


Kierownik Zw. 
Zawod. 


39 


N. P. R. 


Katowice, Andrzeja 25 


Hotel "Pretorja", 
tel. 38-30. 


166 


Kotarski Feliks 


Garbarz 


26 


Z.P.P.S. 


Lublin, Słupkowa 3 


Hotel Poselski, 


167 Koter Andrzej Rolnik 26 KI. "Wy- Lublin, ul. 3 Maja Nr 7, Hotel Poselski, 
zwolenie" 
168 Koter 1r omasz Rolnik 24 KI. "Wy- w. Rudy, gm. Puławy, st. łIotel )Poselski, 
zwolenie" Puławy, telegr. Końska 
wola 
169 Kowalski Stanisław Kier. Zw. Prac. 13 Z.P.P.S. Łódź, 28 Pułku Strzelców Warecka 7, 
Inst. Uiyt. Kaniowskich 23 tel. 23-93. 
Publ. 
170 Kozłowski Leon Prof. Uniwer- L.p. Bezp. Bl. Lwów, Uniwersytet Hoia 50. 
stytetu 
I7l Krawczyk Jan Rolnik 22 Str. <:hł. Suchowola, pow. Stopnica 
p. <:hmielnik 
172 Ks. Krayczyrski Profesor 39 Niem. KI. Katowice, ul. Kościuszki Nowogrodzka 15, 
Otto Parlam. 33 Hotel Szwajcarski. 
173 Krempa Franciszek Rolnik 46 Zw. <:hł. Padew, p-ta Mielec, Mało- Hotel Poselski, 
polska 
174 Kronig Artur Redaktor 13 Fr. Niem. Łódź, ul. Główna 27 
Pos. Soc. Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zawód 


Przemysłowiec, 
burmistrz m. 
Krosna 


Rolnik 


Adwokat 


Dyr. banku 


179 Krzywicki Konstan- Rolnik 
ty 


175 


Krukierek Jędrzej 


- 19 - 


Nr Przynal. 
okręgu klubowa 
wybor. 


48 Bezp. Bl. 


61 


9 Bezp. Bl. 


Miejsce słał. zamieszkania 


Krosno, tel. 62 


<:hutory Ostrowo, gm. 
Starowieś, pow. Słonim, 
st. Ze1wa, pocz. Hołynka 


45 P. S. L. Dąbrowa, koło 1rarnowa 
"Piast" 


6 Bezp. Bl. w. Żywa Woda, pow. 
1 poczta Suwałki 


Prof. Uniw. 41 Bezp. BI. Kraków, Łobzowska 12 
Jagiellońskiego 


Sekr. Gen. Str. 12 Str. <:hł. Błonie, ul. 3-go Maja 
<:hł. 


182 Ks. Kunicki Leonty Prałat kanclerz 54 Ukr. KI. Lwów, pl. Jura 5 
Sejm. 


176 


Krynczyk Paweł 


Rolnik 


Rolnik 


Urz. kolej. 


186 Dr Kuśnierz Broni- Przemysłowiec 
sław 


177 Krysa Jan 


178 Krzciuk Henryk 


180 Dr Krzyianowski 
Adam 


181 Kulisiewicz Jan 
Szczepan 


183 


Kuńko Antoni 


184 


Kurowski Antoni 


185 


Kuryłowicz Adam 


187 Kuzyk Stefan 


Kandydat 
adwokacki 


54 Ukr. KI. 
Sejm. 


28 Str. <:hł. 


L. p. Z.P.P.S. 


<:zernielów ruski, pow. 
1rarnopol, st. kol. i p-ta 
Borki Wielkie 


w. Rzeczyca Ziemiańska, 
p. 1 gm. 1rrzydnik, 
pow. Janów Lubelski, 
st. kol. Rzeczyca. 
Wars:;:awa 


Adres w Warszawie 


Nowogrodzka 46, 
m. 22, tel. 295-80. 


Mars:;:ałkowska 66, 
m. 20. 


Warszawa, Długa 8, 
tel. 124-321. 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


ul. <:zerwonego 
Krzyia 20, 
tel. 311-11. 


46 <:hrz.Dem. Kraków, ul. Dunajewskie- Hotel Poselski, 
go l, tel. 35-39. 


55 Ukr. Kl. Rohatyn 
Sejm. 


Hotel Poselski, - 20 - 


Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zawód 


Nr przynal. 
okręgu klubowa 
wy bor. 


Miejsce stał. zamieszkania 


Adres w Warszawie 


188 


Ini. Kwiatkowski 
Eugenjusz 


Iniynier che- 
mik 


50 Bezp. Bl. 


Wars:;:awa 


Nowogrodzka 45 
tel. 50- 71. 


189 Kwiatkowski Jan Dyr. <:entrali 29 KI. Narod. Weyherowo, ul. Sobieskie- 
RoI. w Wey- go 44 
herowie 
190 Lang Ferdynand N
uczyciel 51 Niem. Kl. Bydgoszcz, pl. Petersona Hotel "Pretorja", 
glmn. Padam. Zielna 17. 
I 
191 Langer Antoni Literat i urz. 15 Kl. "Wy- Bydgoszcz, Podolska I Hotel Poselski, 
państw. zwolenie" 


192 


Lechnicki Felicjan 


Ziemianin 


26 Bezp. Bl. 


Serebryszcze, p-ta i tel. 
<:hełm 


Hotel Poselski, 


193 Lechnicki Zdzisław Ziemianin L.p. Bezp. BI. Święcień, poczta i telefon Hotel Poselski, 
Siedliszcze, pow. <:hełm- 
ski 
194 Ledwoch Jan Absolwent 20 Str. ChI. w. i gm. Irządze, pow. Wło- 
filozofji szczowski, woj. Kielec- 
kie, teleg. i p-ta Szcz;e- 
kociny, st. kol. Sędziszew 
Kiel. lub Koniecpol 
195 Dr Leser Maurycy Adwokat 50 Koło Żyd. Lwów, Bielawskiego 3, Sosnowa 9 u Rot- 
Maksymiljan tel. 16-26 feldów, tel. 277-08 


196 Leszczyński Jan Nauczyciel 51 Ukr. Kl. Lwów, ul. Murarska 6 Hotel Poselski, 
Sejm. 
197 Leśniewski Leon Prezes Zw. 36 N. P. R. Poznań, ul. Półwiejska 20 Hotel Poselski, 
Rob. Roln. 


198 


Dr Lewicki Dymitr 


Adwokat 


L. p. Ukr. KI. 
Sejm. 


Lwów, ul. Nabielaka 39 


Hotel Poselski, 


199 


Dr Lieberman Her- 
man 


Adwokat 


L.p. Z.P.P.S. 


Wars:;:awa 


Al. Ujazdowskie 2?-, 
m.5. - 21 -- 


Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zaw6d 


Nr 
okręgu 
wybor. 


Przynal. 
klubowa 


Miejsce słał. zamieszkania 


Adres w Warszawie 


200 Dr Loewenherz Hen- Adwokat 
ryk 


L. p. Bezp. Bl. Lwów, Kopernika 21, 
tel. 539 


Hotel Poselski, 


201 Dr Ładyka Dmytro Kand. adw. 54 Ukr.-Socj. 1r arnopol, ul. Stanisława 4 Hotel Poselski, 
Rad. Parł. 
Repr. 
202 Łakota Jan Rolnik 21 Bezp. Bl. Blamowiec, p-ta Zawiercie Hotel Poselski, 


203 


Łazarski Michał 


Rolnik 


6 Bezp. Bl. 


Osada i p-ta Sztabin, pow. Praga, 1rargowa 19, 
Augustoski m. 4. 


204 Łoś Dominik Rolnik 5 P. S. L. w. Duże Dobrzyniewo, Hotel Poselski, 
"Piast" gm. Obrubniki, p-ta 
Białystok 
205 Łucki Stanisław Dyr. nacz. 52 Ukr. KI. Lwów, ul. Bogusławskiego Hotel PoselskI, 
Pow. Sojuzu Sejm. 14 
Kooperatyw 
206 Mackiewicz Stani- Redaktor 63 Bezp. Bl. Wilno, ul. Zygmuntow- Hotel Poselski, 
sław ska 6, tel. 10-37 


207 


Madej Jakób 


Naczelnik 
gmmy 


46 Zw. <:hł. gm. Zjazd, p-ta Kołaczyn, 
st. Jasło 


Hotel Poselski, 


208 Ks. dr Madej Jan Proboszcz 43 Bezp. Bl. p-ta Białka tatrzańska Hotel Poselski, 
telegr. N. 1r arg 
I 
209 Madejczyk Jan Rolnik 46 P. S. L. w. Wróblowa, p-ta Koła- Hotel Poselski, 
"Piast" czyce I 


210 


Makowski Wacław 


Prof. Uniw. 
Warsz. 


I 
60 Bezp. Bl. Warszawa 


Al. Ujazdowskie 30, 
tel. 314-69. 


-. 
" - 22 - 


Nr NAZWISKO I IMIĘ Zaw6d Nr Przynal. Miejsce stał. zamieszkania 
okręgu klubowa Adres w Warszawie 
wybor. 
211 Maksymowicz An- Urzędn. przem, 52 Ukr. KI. Borysław Hotel Poselski, 
toni Ludwik naftow. Sejm. 
212 Malinowski Maksy- Redaktor L.p. KI. "Wy- Wars:;:awa Gmach Sejmu. tel. 4 
rni1jan wolenie" 
213 Malinowski Marjan Malarz deko- 26 P. P. S. Henryków 
 Moko- 
rator (d. Fr. Rew.) towem, Krasickie- 
go 31. 
214 Malinowski Walenty Wiceprezes Zw. L.p. N.P.R. 1r oruń, Kościuszki 54a, Hotel Poselski, 
Rob. Roln. i Pomorze 
Leśn. 
215 Dr Marek Zygmunt Adwokat 44 Z.P.P.S. Kraków, ul. Wolska 11 Lwowska 3. 
tel. 102-27. 
216 Markowicz Józef Ziemianin 12 Kl. Narod. Komorów I pow. Błoński, Hortensja 3, 
p-ta Pruszków, tel. podm. tel. 193-09. 
Pruszków 8 
217 Mastek Mieczysław Wiceprezes Z.P.P.S. Kraków, Warszawska 17. <::z;erwonego Krzyia 
Zarz. Gl. 20, tel. 311-12. 
Z. Z. K. 
218 Matuszewski 1r ade- Prezes Zjedn. 32 Z.P.P.s. Bydgoszcz, ul. Mazowiec- Hotel Poselski, 
usz Wolno Zw. w ka 43 
Polsce Zach. 
219 Mazur Józef Kupiec-prze- 30 Kl. Narod. Grudziądz, ul. Pańska 24 
mysłowiec, 
220 Mazurkiewicz 1rade- Kapelmistrz 20 Bezp. BI. Wars:;:awa Bednarska 23, m. 6 
usz tel. 301-60. 
221 Meduna Włodzimierz Rolnik 58 Bezp. Bl. p-ta i telegr. Hotel Poselski, 
Mirogoszc:;:a, pow. Dub- 
no 
222 Ini. Mianowski Hen- Profesor Wyi- 53 Bezp. Bl. Kraków, pl. Matejki 5, Hotel Poselski. 
ryk szeJ Szkoły tel. 47-55 
Przem. w Kra- 
kowie 


2. - 23 - 


Nr I NAZWISKO I IMIĘ I 


Zawód 


Nr Przyna!. 
okręgu klubowa 
wybor. 


Miejsce słał. zamieszkania 


Adres w Warszawie 


223 Micha1czyk Aleksan- Rolnik 
der 


59 Bezp. Bl. w. Busiaż, gm., i p-ta Hotel Poselski, 
Kosów Poleski 


224 Miedziński Bogusław Podpułkownik L. p. Bezp. Bl. Wars:;:awa 
W. P. 


Natolińska 4, m. 2, 
tel. 110-75. 


225 


Miklaszewski Lud- 
wik 


Mistrz krawiec- 
ki 


34 KI. Narod. Kostrzyn, Wielkopolska 


Hotel Poselski, 


226 Mikołajewski Bro- Sekr. Zw. Zaw. 15 Z.P.P.S. Konin, ul. 3-go Maja 58 Hotel Poselski, 
nisław Rob. Roln. 
w Koninie 
227 Milczyński Marcin Urz. prywat. 35 N. P. R. Poznań, ul. Długa 3 Hotel Poselski, 


228 


Milik Józef 


Rolnik 


3 KI. Narod. w. Seroczyn, p-ta i tel. 
Sterdyń, pow. .Sokołów 


Wspólna 8 m. 5. 


229 Mochniej Józef Rolnik 28 Str. <:hł. Hrubieszów, ul. Podgó- Hotel Poselski, 
rze 15 
f 
230 Mokrecki Józef Rolnik 61 Bezp. Bl. w. Janowicze, p-ta i tel. Hotel Poselski, 
Kleck, koło Nieświeia, 
skrzynka poczt. 6. 
231 Morawski 1r adeusz Ziemianin 12 Bezp. Bl. Mała Wieś, p-ta 1 tel. Wiejska 10, 
Grójec, gm. Belsk tel. 311-99. 


232 Moritz Bertho1d Rolnik 36 Niem. KI. Kijewo Szlacheckie, p-ta 
Padam. Kij ewo KróL, pow. 
<:hełmno, Pomorze 
233 Dr MosZyńskl Adwokat 55 Bezp. BI. Złoczów, woj.1rarnopolskie Hotel Bristol. 
Kazimierz 


234 Mularek Ignacy 


Student medyc. 16 KI. "Wy- w. p-ta i tel. Pęczniew, gm. <:hmie1na 32, m. 18. 
zwolenie" Niemysłów, pow. turecki - 24 - 
NAZWISKO I IMIĘ Zawód Nr Przynal. Miejsce stał. zamieszkania Adres w Warszawie 
Nr okręgu klubowa 
wybor. 
235 Nader Mikołaj Stolarz 37 N. P. R Poznań, ul. Półwiejska 20 Hotel Poselski, 


236 Naumann Eugenjusz Ziemianin L.p. Niem. KI. Suchoręcz, p. Zalesie, pow. Nowy Świat 44. 
Parl. Szubin 
237 Nehring Stanisław Sekr. Zw. Zaw. 31 Z.P.P.S. <:hełmż;a, ul. Szewska 6 Hotel Poselski, 
Rob. Roln. p. k. <:hełmż;a 
238 Niedziałkowski Urz. Państw. 9 Z.P.P.S. Wars:;:awa Sejm tel.61 wewn. 
Mieczysław 
239 Niediwiecki Ziemianin 53 Bezp. BI. Stanisławów, Asnyka l Hotel Poselski, 
Walerjan 
240 Niski Józef Elektromonter 28 P. P. S. Warszawa ul. Fabryczna 4, 
(d. Fr. Rew.) m. 16. 
. 
241 Nosal Jan Górnik 42 Z.P.P.S. Oświęcim Piękna 43, m. 10 


242 Nosek Jan Rolnik 36 P. S. L. Białcz Nowy, poczt. i tel. Hotel Poselski, 
"Piast" <::;:acz, pow. Śmigiel, 
st. kol. Kościan, Wiel- 
kopolska . 
243 Nosek Jan Kier. Sekr. 2 KI. "Wy- Warszawa Hotel Poselski, 
Nacz. "Wyzwo- zwolenie" pok. 325. 
lenie" 
244 Nowak Hugon Kierownik 38 Niem. KI. 1rarnowskie Góry, ul. Gli- 
Banku Parl. wicka 17 
245 Nowak Stanisław Sztygar 19 KI. "Wy- Wieś, gm. i p-ta Bliiyn Hotel Poselski, 
górnik zwolenie" 
246 ks. Nowakowski Proboszcz I KI. Narod. Warszawa Marszałkowska 37, 
Marceli tel. 215-97. 
247 Nowicki Sekr. Zarz. Gl. 15 Z.P.P.S. Warszawa Zoliborz, ul. Mickie- 
Marjan- Jerzy Zw. Zaw. wicza, dom Warsz. 
Rob. Roln. Spół.Mieszk. m. 12, 
tel. 325-31, 314-29. Nr 


NAZWISKO I IM.IĘ 


248 


Nowicki Zygmunt 


249 Olewiński Piotr 


-- 25 - 


Zawód 


I ok
:gu I 
wybor. 


Miejsce stało zamieszkania 


Adres w Warszawie 


Przynal. I 
klubowa 


Kier. szkoły 
pow- 


KI. "Wy- 
zwolenie" 


Warszawa 


Wilcza 44 m. 
tel. 15-57. 


1') 
"
I 


7 


Rolnik 


60 Bezp. BI. Pińsk, Ogińskiego 7 


Hotel Poselski, 


250 Olszewska Stefanja Robotnica 13 Kom. Fr. Łódź, Miodowa 16 
Pos. (Jed. 
Rob. <:h.) 
251 Opolski Eugenjusz Rolnik 47 Str. <:hł. Jarosław przez Rzeszów Hotel Poseiski, 


252 Osada Mikołaj 


253 Pacholczyk Antoni 


254 Dr Paczkowski 
Romuald 


255 Pająk Antoni 


256 Palij iw Dmytro 


257 Pankratz Artur 


258 Pawlak Wojciech 


259 Ini. Pawłowski 
Jakób 


L. P. KI. Narod. 


Zgoda l m. 11, 
tel. 70-11. 


Kier. Zw. Prac. L.P. Bezp. Bl. Wars:;:awa 
Adm. Gminn. 


Pl. Mirowski 16, 
m. 7, tel. 413-07 
lub 402-20. 


Prof. Uniw. 
Pozn. 


34 KI. Narod. Poznań, Pl. Nowomiej- Hotel Poselski, 
ski 9 


Redaktor 


43 Z. P. P. S. Biała, ul. Hettwerowej 17, Hotel Poselski, 
wOJ. Krakowskie 


Redaktor 


53 Ukr. KI. Lwów, Kurkowa Nr 26 
Sejm. 


Hotel Poselski, 


Redaktor 1 li- 
terat 


32 Niem. KI. Bydgoszcz, Matejki 7 
Pad. 


Marszałkowska 101, 
hotel "Liljana". 


Urz. pryw. 


31 N. P. R. 1roruń, ul. Mickiewicza 61 Hotel Poselski, 


Iniynier pow. 


48 Str. <:hł. Dobromii, Nr tel. 10 Hotel Poselski, 
 NAZWISKO I IM!Ę 


Zawód  

 


260 


Pączek Antoni 


Prezydent 
m. Lublina 


- 26 - 


Nr Przynal. 
okręgu klubowa 
wybor. 


ti 


23 P. P. S. 
(d. Fr. Rew.) 


Miejsce stał. zamieszKania 


Lublin, Magistrat lub ul. 
Zielna 4, tel, 3-75 


Radziechów 


Warszawa 


Doruchów, pow. Ostrze- 
szów, Wielkopolska 


Adres w Warszawie 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


264 Pieniąiek Jan Naczelnik 47 P. S. L. Mokra Strona, p. Prze- Hotel Poselski, 
I gmInY "Piast" worsk 
265 Dr Pieracki Jan Adwokat 50 Kl. Narod. Lwów, ul. Kraszewskie- Hotel Poselski, 
go 7, tel. 24-99 


261 


Ks. dr Pellich 
Włodzimierz 


Proboszcz 
gr.-kat. 


55 


Ukr. Kl. 
Sejm. 


40 Niem. KI. Bielsko, ul. Moniuszki 5 
Parl. 


Długa 48. 


267 Pietrzela Wacław Rolnik 24 KI. "Wy- Kol. Annopol, gm. Biało- Hotel Poselski, 
zwolenie" brzegi, pow. Łuków, 
p-ta i tel. Kock 
268 Piłsudski Jan Sędzia Sądu L.p. Bezp. Bl. Wilno, Portowa 14, tel. 4 Koszykowa 70 m. 8, 
Apel. tel. 24. 


262 


Piasecki Adam 


Publicysta 


4 


Bezp. Bl. 


10 Z. P. P. S. Wars:;:awa 


Rozbrat 4 m. 1. 


270 Pluta Andrzej Rolnik L.P. Str. <:hł. Szklary, p-ta, telef. Ja- Hotel Poselski, 
wornik Polski, telegr. 
Dynów 
271 Ini. Pławski Inżynier L.P. Z. P. P. S. Wilno, Zakrętowa Nr 5a, Nowowiejska 24, 
Stanisław m. 19 m. 40. 


263 


Piątek Mieczysław 


Rolnik 


266 


Piesch Robert 


Dyr. sem. na- 
ucz. żeńsko 


269 


Piotrowski 
Zygmunt- Kazimierz 


Publicysta, 
dziennikarz 


37 


P. S. L. 
"Piast" - 27 - 
- 
Nr Przynal. Miejsce 8tał. zamieszkania Adres w Warszawie 
Nr NAZWISKO I IMIĘ Zawód okręgu klubowa 
wybor. 
272 Płoszajczak Rolnik 35 P. s. L. Kąkolewo, pow. Leszno Hotel Poselski, 
Wawrzyniec "Piast" 


273 Pochmarski Bolesław Prof. gimn. 42 Bezp. Bl. Kraków, ul. Biskupia 5 
i dziennikarz 


Hotel Poselski, 


274 Podoski Bohdan 


Sędzia śledczy L. p. Bezp. Bl. 


Wilno, Zamek Montwił- 
łowski 6 


Krucza 4 m. 5. 


275 


Dr Polakiewicz Ka- 
rol 


Major W. P. 
w rezerWie 


5 


Bezp. BI. 


Białystok, ul. StaroboJar- 
ska 15 


Mokotowska 51, m. 6 
tel. 91-52. 


276 Potoczek Narcyz 


Rolnik 


44 P. S. L. 
"Piast" 


<:hełmiec Polski, p. i pow. Hotel Poselski, 
Nowy Sącz 


277 Potworowski Wiceprezes Zw. 51 Bezp. Bl. Hu1cze, poczta i telegraf Hotel Poselski, 
1r adeusz Przedst. Go- Waręi, Małopolska, al- 
rzel. Roln. bo Lwów, Zyblikiewi- 
c:;:a 26a 
278 Praga Władysław Rolnik 23 KI. "Wy- w. Sobótka, gm. <:zy- Hotel Poselski, 
wolenie" iów-Szlachecki, pow. 
Opatów, p. i tel. Ja- 
kubowice 
279 Dr Pragler Adam Prof. Wolnej 2 Z.P.P.S. Warszawa Grójecka 43. 
Wszechn. 


280 Praussowa Zofja Urz. państw. L.p. P. P. S. Warszawa Al. 3-go Maja 16, 
(d.Fr.Rew.) tel. 94-96. 
281 Dr Próchnik Adam Naucz. szkoły 18 Z. P. P. S. Piotrków 1rryb., Piłsud-_ 
średniej skiego 55 


282 Ini. Przedpełski Iniynier 6 Bezp. Bl. Jełna, pow. Grodno, gm. Rozbrat 36 m. 34. 

 Wiktor Kamionka 
poczta Skidei 
283 Przybylski Henryk Redaktor 22 KI. Nar. Radom, Wysoka 32 
 NAZWISKO I IMIĘ ,- Zawód 


284 Puchałka Jan 


285 Puławski Ignacy 


286 Pułjan Romuald 


287 Dr Putek Józef 


288 Puiak Kazimierz 


289 Rasner <:haim 


290 Rataj Maciej 


Prawnik, re- 
daktor 


Przemysłowiec 
i rolnik 


Drrekto
 
glmnaZJum 


Prawnik 
i redaktor 


Urz. państw. 


- 28 - 


Nr Przynał. 
okręgu klubowa 
w)'bor 


Miejsce stał. zamieszkania 


42 <:hrz.Dem. Kraków, pl. Marjacki 2 


58 Bezp. Bl. Krzemieniec 


6 <:hrz. Dem. Grodno, ul. Rydza Śmi- 
głego 6 


Adres w Warszawie 


Zolibórz Śmiało 72. 


Zolibórz Karpińskie- 
go l. 


L. p. KI. "Wy- <:hocznia, pow. Wadowice Hotel Poselski, 
zwolenie" 


17 Z. P. P. S. Wars:;:awa 


Rzemieślnik L. p. Koło Żyd. Wars:;:awa 


Grochów, ul. By- 
czyńska I, 
tel. 230-44. 


Ś-to Jerska 28, tel. 
135-71. 


Gmach Sejmu. 


291 Rdułtowski Ziemianin 61 Bezp. Bl. maj. <:zernichów Górny, Hotel Poselski, 
Konstanty p. i tel. Pogorze1ce koło 
Baranowicz, pow. Bara- 
nowicki 
292 Reder Ignacy Vrz. kolejowy 30 N. P. R. Grudziądz, Pl. 23 Stycz- 
nia Nr 13 


2j3 Reger 1radeusz 


Naucz. glmn. L. p. P. S. L. Wars:;:awa 
"Piast" 


Redaktor 


40 Z. P. P. S. <:ieszyn, ul. Sienkiewicza Hotel Narodowy 
10, woj. Śląskie 


294 Rogowski Francisz. Wójt gminy 11 KI. "Wy- wieś Wołyńskie, gm., p-ta Hotel Poselski, 
zwolenie" i tel. Iłów koło Socha- 
czewa 
295 Rogucky' Mikołaj Rolnik 49 Ukr. Socj. w. Kupnowice Stare, pow. Hotel Poselski 
Rad Rudki p. l tel. Ko- 
Repr. niuszki Siemianowskie - 29 - 


NAZWISKO I IMIĘ Zawód Nr Przynal. 
Nr okręgu klubowa Miejsce słał. zamieszkania Adres w Warszawie 
wybor. 
296 Roguszczak Kierownik 40 N. P. R. Katowice, ul. Kościuszki Hotel Poselski, 
Franciszek wydawnictwa 46 
297 Ini. Romocki Paweł Iniynier l Bezp. BI. Warszawa Nowowiejska 43-47, 
technolog dom 7. 
298 Dr Rosenblatt Jerzy Lekarz 13 Koło Łódź, Piotrkowska 35, Sienna 29, tel. 95-48. 
Żyd. tel. 310-15. 
299 Rosiak Paweł Tkacz 13 Kom. Fr. Łódź, Wójtowska 4. 
Pos. (Jedn. 
Rob.-<:hł.) 
300 Dr Rosmarin Adwokat 53 Koło Lwów , ul. Podwale 3. Nowogrodzka 18 , 
Henryk i redaktor Zyd. tel. 174-54. 
301 Rosumek Johannes Kupiec 39 Niem. Kl. Siemianowice, ul. Jagiel- 
Parl. lońska I, Śląsk 
302 Rowicki Ignacy Nauczyciel 2 KI. Nar. Mińsk-Mazovviecki 
303 Roiek Wacłavv Kooperatysta 21 Kom Fr. Sosnowiec, Kościelna 9 
Pos. 
304 Róg Michał Redaktor 4 KI. "Wy- Wars:;:awa Polna 72, 
wolenie" tel. 295-70. 
305 Rudnicka Milena Nauc
cielka L.p. Ukr. KI. Lwów, Wierzbowa 6 Hotel Poselski, 
semm. naucz. Sejm. 
żeńskiego 
306 Rutkowski Stefan Rolnik 16 Bezp. BI. w. Jeziorko, gm. Wicher- Hotel Poselski, 
tów, pow., p. i tel. 1ru- 
rek 
307 Dr Rybarski Roman Prof. Uniw. I KI. Narod. Wars:;:awa Marszałkowska 153 
Warsz. tel. 43-50. - 30 - 


NAZWISKO I IMIĘ Zawód Nr Przynal. Miejsce stał. zamieszkania Adres w Warszawie 
Nr okręgu klubowa 
wy bor. 
308 Rychlik Piotr Kierownik 14 KI. "Wy- w. Izabelów, p-ta Zduńska Hotel Poselski, 
szkoły pow- wolenie" Wola, pow. Sieradzki 
szechnej 
309 Rząsa FrancISzek Rolnik 31 P. S. L. Brud:;:awki, p. i tel. Ksiąi- Hotel Poselski, 
"Piast" ki, pow. W ąbrzeino 
310 Rzepecki Karol Księgarz- 36 KI. Narod. Poznań, Pl. Wolności 4 Boduena 2, m. 3. 
wydawca 
311 Sacha Stefan Redaktor 31 KI. Narod. 1r oruń, Mickiewicza 28 
312 Sanojca Józef Redaktor 1 54 Bezp. Bl. Kołomyja, Sienkiewicza Hotel Poselski, 
rolnik boczna Nr. 5 koło rzeźni 
313 Sawicki Adolf Rolnik 5 S tr. <:hł. kol. Wyłudki, p-ta i gm. 
Korycin, pow. Sokół- 
ka, woj. Białostockie, 
st. <:zarnowicz 
314 Dr Seidler 1r eodor Adwokat 53 Bezp. Bl. Stanisławów, tel. 104 Hotel Poselski, 
315 Seniuk Adrjan Geometra 58 Ukr. w. Perekładowicze, gm. Zielna 16. 
Włośc.- Jarosławicze, poczta 
Rob. Socj. Łuck 
Zjedn. 
(SeI. Rob.) 
316 Siwiec Jan Urz. pryw. 12 Bezp. Bl. Grodzisk Maz., Kościusz- Kopernika 30 
ki 12 
317 Sledziński Ludwik 1rkacz 11 Z. P. P. S. Wars:;:awa Krasickiego 25, 
Henryków. 
318 Sławek Walery Ppłk. Szt. Gen. I Bezp. Bl. Wars:;:awa ul. Szopena I m. 9, 
tel. 113-12. 
319 Smoła Jan Rolnik 22 Kl. "Wy- Winiary, gm. i pow. Dwi- Śliska 42, m. 4. 
zwolenie" kozy, p. Sandomierz 3i 
Zawód Nr przynal. I Miejsce stał. zamieszkania 
Nr NAZWISKO I IMIĘ okręgu klubowa 
wybor. 
320 Smulikowski Juljan Naucz. szkół 27 P. P. S. Lwów, Potockiego 75, 
powsz. (d. Fe. Rew.) tel. 40-43 


Adres w Warszawie 


Okopowa 55 A 


321 Snopczyński Antoni Kupiec 


L. p. Bezp. Bl. Warszawa 


Dobra 2 m 21 
tel. 428-27. 


322 Ks. Dr Sobczyński 
Antoni 


Prof. semin. 
duchownego 


20 KI. Narod. Kielce, semin. duchowne 


323 Sobek Jan 


Rolnik 


47 Str. <:hł. Handzlówka, p. Albigowa, Hotel Poselski, 
pow. Łańcut 


324 Dr Sobolewski Publicysta 2 Bezp. Bl. Warszawa, ew. Janków Polna 32 m. 11, 
Marjan Nowy, p-ta Radzymin tel. 81-58, ew. 
30-54 i 279-00. 
325 Socha Marcin Urz. kol. iel. 47 S tr . <:hł. Rudnik n/Sanem Hotel Poselski, 


326 Dr Solański Prawnik L.p. Bezp. Bl. Łódź, Piotrkowska 96 Hotel Bristol. 
Maksymiljan 
327 Sosiński Wojciech Wiceprezes 39 Gr. Śląsk. Siemianowice, ul. By tom- Grand Hotel, <:hmiel 
<:hrz. Zw. Zaw. <:hrz.Dem. ska 7, pow. Katowice na 5, tel. 7-96. 


328 Spitzer Wilhelm 


Adwokat 


31 Niem. KI. Bydgoszcz, ul. Gdańska Hotel Savoy. 
Pari. 16iI7 


329 Srocki Bolesław 


Publicysta 


L.p. Bezp. BI. Warszawa 


Hotel Poselsk1, 


330 Stadnicki Adam 


Ziemianin 


44 Bezp.Bl. Nawojowa, tel. 1. 


Ujazdowska 18, 
tel. 42-23. 


331 Staniszkis Witold 


Prof. Szk. Gl. 
Gosp. Wiejsko 


7 KI. Narod. Wars:;:awa 


Lwowska 3 m. 7, 
tel. 103-55. - 32 - 


Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zawód 


Nr Przynal. 
okręgu klubowa 
wybor. 


Miejsce słał. zamieszkania 


Adres w Warszawie 


332 Stańczyk Jan 


Urz. pryw. 


L. p. Z. P. P. S. Kraków, Al. Zygmunta 
Krasińskiego 16. 


Hotel Poselski, 


333 Stapiński Jan 


Redaktor 


48 Zw. <:hł. Kraków, ul. Reformacka 7 Hotel Poselski 


334 Stefaniw Kłym 


Urz. pryw. 


53 


Kołomyja, ul. Bańkow- Hotel Poselski, 
skiego 11- b 


335 S+olarski Błaiej Rolnik L.p. KI. "Wy- w. Sługocice, gm. Będ- Hotel Poselski, 
zwolenie" ków, pow. Brzeziński, 
woj. Łódzkie, p-ta Ro- 
kiciny 
336 Stroński Stanisław Redaktor I KI. Narod. Warszawa Pl. Napoleona I, 
tel. 105-41. 


337 Dr Stroński 
Zdzisław 


Archiwarjusz 
państwowy 


51 Bezp. BI. Lwów, ul. 
odwale 3 


Hotel Poselski, 


338 Strutynskij Michał 


Redaktor 


L. p. Ukr. KI. 
Sejm. 


Lwów, ul. Jakóba Strze- Hotel Poselski, 
mIę 14-1 


339 Stypiński Józef 


Urz. państw. 


l Bezp. Bl. Warszawa 


Świętokrzyska 17, 
m. 5. 


340 Suda Ludwik Sekr. gen. Zw. L.p. KI. "Wy- W ars:;:awa Gmach Sejmu. 
Polsko Naucz. zwolenie" 
Szk. Powszech. 
341 Dr Surzyński Leon Lekarz 34 Bezp. BI. Poznań, ul. Kraszewskie- Hotel Poselski, 
go 12, tel. 67-66 


342 Sypuła Konstanty 


Murarz 


I Kom. Fr. Wars:;:awa 
Pos. (Jedn. 
Rob.-<:hł.) 


ul. Kolejowa 35. - 33 - 
NAZWISKO I IMIĘ Zawód Nr Przynal. Miejsce słał. zamieszkania Adres w Warszawie 
Nr okrę
u klubowa 
wybor. 
343 Szczepański Stan. Aptekarz L.p. KI. "Wy- Kraków, ul. Pańska 5 Hotel Poselski, 
i redaktor zwolenie" 


344 Szczerkowski Antoni 1rkacz 


14 Z. P. P. S. Pabjanice, Fabryczna 34 Marszałkowska l, 
m. 38, tel. 266-10, 


345 Szekeryk- Donykiw Rolnik 53 Ukr. Socj.. Zabie, pow. Kosów Hotel Poselski, 
Petro Rad 
Repr. 
346 Szlachciński Stefan Kier. działu 37 <:hrz. Ostrów, ul. Wrocławska 
w warszt. wag. Dem. 23, Wielkopolska 
w Ostrowiu 
347 Szturmowski Piotr Rolnik 29 KI. Narod. Tomaszewo, p-ta Pogódki, 
pow. Kościerzyna 


348 Ini. Szydłowski 
Marjan 


Iniynier 
górnicZy 


L.p. P. S. L. 
"Piast" 


Warszawa 


Foksal 16 m. 10, 
tel. 18-10. 


349 Szyszka Piotr 


Rolnik 


37 P. S. L. 
"Piast" 


Kotlin, pow. Jarocin, p-ta 
i tel. Kotlin, tel. 10 


Hotel Poselski, 


350 Świątkowski Henryk Adwokat 


27 Z. P. P. S. Zamość, ul. Ślusarska 13 Mokotów, 
Syktuska 10 m. 10 


351 Świecki 1radeusz 


Ziemianin 


9 KI. Narad. Radomice, p-ta i tel. Lipno ul. Św. Barbary 8, 
Wars:;:awskie, tel. 58 ul. 3. 


352 1rabor Jan 


Rolnik 


42 Str. <:hł. Wieś Bogdanów, poczta Hotel Poselski, 
Kozłów, woj. Kieleckie 


353 Targoński Piotr 


Wójt gm. 


7 Bezp. Bl. Wieś 1rargonie-Wiły, Młynarska 7, m. 38. 
poczta Zawody pow. 
Łomia - 34 - 
Nr NAZWISKO I IMIĘ Zawód Nr Przynal. Miejsce stał. zamieszkania A1rcs w Warszawie 
okręgu klubowa 
wybor. 
354 1rargowski Józef Prez. Rady Art. 23 Bezp. Bl. Czyżów, p-ta i telegr. Za- Hotel Poselski, 
propag. przy wichost, tel. <:zyiów, 
M. S. Z. st. Jakubowice, pow. 
Opatowski 
355 1r atuliński Antoni Naucz. emer. 29 Niem. KI. Linja, pow. Wejherowo Zielna 17, 
i rolnik Pad. Hotel "Pretorja". 


356 1r aurogiński Edward Insp. rolno 61 Bezp. Bl. Wilno, Wileńska 39, Hotel Poselski, 
p. Sużangi folw. Dani- 
łowo-Witołdowo, tel. 
Niemenczyn, 
357 Dr T empka Włady- Adwokat i no- 38 Gr. Śląsk Królewska Huta 
sław tarjusz <:hrz.-Dem 


358 T erszakowec Hryńko Rolnik 49 Ukr. Kl. Jakimczyce, p. Komarno, Hotel Poselski, 
Sejm. pow. Rudki, woj. Lwow- 
skie 
359 Dr 1rhon Abraham Rabin 41 Koło Kraków, ul. Jasna 5, ul. Kilińskiego I, 
Ozjasz Zyd. tel. 34-48. tel. 25-44. 


360 1r omaszkiewicz Rolnik 3 Bezp. BI. <:zerwonka, gm. Ossowno, Hoia 58 m. 10. 
Ignacy pow. Węgrów, st. ł
o- 
chów 
361 1r omaszkiewicz Prof. gimnaz. 44 Bezp. BI. Warszawa Nowogrodzka 4, 
Leopold i redaktor m. 23. 
362 1r omczak Roman Nauc4)7cie1 L.p. Bezp. Bl. Warszawa Al. Ujazdowskie 9 


363 1r opinek Wilhelm 


Gen sekr. Zw. L. p. Z. P. P. S. Wars:;:awa 
Rob. Przem. 
Metal. w Rzp. 


Leszno 53, tel. 
281-07. 


364 1rowarnicki Henryk Przemysłowiec L. p. Bezpart. Lwów, Pl. Smolki 5, tel. Hotel Rzymski. 
271 i 854 


365 1rrąmpczyński 
Wojciech 


Prawnik 


32 Kl. Narod. Poznań, ul. Szopena 3a 


Hotel Poselski, - 35 - 


Zaw6d Nr Przynał. Miejsce słał. zamieszkania Adres w Warszawie 
Nr NAZWISKO I IMIĘ okręgu klubowa 
wybor 
366 Trzęsowski Stanisław Rolnik 16 Kl. "Wy- w. 1rłokinia Wielka, gm. Hotel Poselski, 
zwolenie" 1 p. Opatówek, pow. 
Kaliski 
367 Urbański Franciszek Urz. pryw. 5 <:hrz. Warszawa Rymarska 2 
Dem. 
o 
368 Utta August Kier. szkoły 14 Niem. KI. Łódź, ul. W ólc:;:ańska 117 
powsz. Parl. 
369 Waleron Andrzej Rolnik 20 Str. <:hł. m. Jędrzejów, ul. Klasztor- Hotel Poselski, 
i nauczyciel na 17, tel. Jędrzejów, 
wydz. pow. 
370 Walewski Jan Dziennikarz 43 Bezp. Bl. Wars:;:awa Hoia 14, tel. 402-65 
371 Walnyckyj Kyryło Dziennikarz 51 Sel-Rob. Lwów, Wałowa 14 
(lewica) 
372 Wasilewski Marcin Wójt gminy 12 KI. "Wy- w. gm. i p-ta Głuchów, Hotel Poselski, 
zwolenie" Stow. Skierniewickie, 
st. kolejki dojazd. Głu- 
chów 
373 Wasyńczuk Paweł Dziennikarz L.p. Ukr. KI. 
Sejm. 
374 Waszkiewicz Ludwik Naucz. gimn. 13 Fr. N. P.R. <:hmielna 10 :n. 18 
(lewica) 
375 Waśniewska Sekr. Gen. Pol. l Bezp. BI. Warszawa Wspólna 64 m. 8, 
Eugenja 1row. Eugen. tel. 297-33 i 89-99. 
376 Wawrzynowskl Kier. szkoły 59 Bezp. Bl. Wars:;:awa Gmach Sejmu, bu- 
Michał naucz. dynek 3, tel. 69. 
377 Wełykanowicz Kier. szkoły 52 Ukr. Kl. 1r urka n-Stryjem Hotel Poselski, 
Dymitr powsz. Sejm. 
378 Werschler Ludwik Prof. glmn. 43 P. S. L. Myślenice, woj. Krakow- Hotel Poselski, 
"Piast" ski e Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zawód 


Redaktor 


Inżynier 


Naucz. szkoły 
średniej 


382 Dr Winiarski Bohdan Prof. umw. 


379 Wierczak Karol 


380 


Wierzbiański 
Zbigniew 


Rolnik 


--36- 


Nr Przynal. 
okręgu klubowa 
wybor. 


Miejsce stał. zamieszkania 


L. p. KI. Narod. Wars:;:awa 


L. p. Str. <:hł. 


15 Niem. KI. 
Parl. 


Wars:;:awa 


Sompolno, Nowe Miasto, 
pow. Koło, woj. Łódz- 
kie 


Adres w Warszawie 


Nowy-Świat 12 
m. 5, tel. 218-01. 


Nowy Świat 38, 
tel. 170-60, 


Zielna 17, 
Hotel "Pretorja" . 


37 KI. Narod. Poznań, ul. Mieliyńskie- Hotel Poselski, 
go 26-27 


45 P. S. L. 
"Piast" 


Wierzchosławice, p. Bo- Hotel Poselski, 
gumiłowice 


384 Włosiński Stanisław Sekr. Zw. Zaw. 22 2.. P. P. S. m. Pińczów 
Rob. Roln. 


381 


Will J uljan 


Dyr. Sp. Akc. 52 
Gazolina w Bo- 
rysławiu 


Nauczyciel 55 


Prymarjusz 
szpitala żyd. 


Naucz. i kier. 
szkoły powsz. 


Rolnik 


390 Wrona Stanisław Rolnik 


383 Witos Wincenty 


385 


Dr Wojciechowski 
Bronisław 


391 Dr Wygodzki Jakób Lekarz 


386 


Wojtowicz 
Władysław 


387 Wolf Aron 


388 Woinicki Jan 


389 Wójtowicz 
Stanisław 


Bezp. Bl. Borysław, tel. 2-33 


Bezp. Bl. Lwów, ul. Św. 1reresy I, 
m. 4. 


17 Koło Żyd. Lwów, ul. Batorego 32 


8 KI. "Wy- Warszawa 
zwolenie" 


26 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


Hotel Poselski, 


Wiejska 4-6-8,gmach 
Senatu, tel. Sejm. 


kol. i gm. Piotrków, pow. <:iepła 14 m. 4. 
Lubelski, p-ta Lublin, 
skrz. poczt. 201 


28 Str. <:hł. Wars:;:awa 


63 Koło Wilno, Gdańska I 
Żyd. 


Filtrowa 73 


Hotel Poseiski, - 37 - 


NAZWISKO I IMIĘ Zawód Nr Przynał. Miejsce stał. zamieszkania Adres w Warszawie 
Nr okregu klubowa 
wyboro 
392 Wysłockyj Aleksan- Rolnik 55 Ukr. KI. wieś Gaje Diłkowickie, Hotel Poselski, 
der Sejm. pow. i poczta Brody, 
woj. 1rarnopolskie 
393 Wysoczański Rolnik 52 Bezp. Bl. Wysocko Wyżne, pow. Hotel Poselski, 
Wiktor 1rurka n-Sanem, p. 1 
tel. na miejscu 
394 Wyrzykowski Dziennikarz 14 KI. "Wy- Warszawa Wspólna 52, m. 10. 
Henryk zwolenie" 
395 Dr Zaczek Emer. Dyr. L.p. Bezp. Bl. Wars:;:awa Langiewicza 2. 
Kazimierz Dep. M. Sk. 
396 Dr Zachidnyj Adwokat 55 Brzeiany 
Mychajło 
397 Dr Zahajkiewicz Adwokat 48 Ukr. KI. Przemyśl, ul. Kościuszki 3 Hotel Poselski, 
Włodzimierz Sejm. 
398 Zalewski Jan Rolnik 24 Str. <:hł. p-ta Garwolin, wydz. Po- Hotel Poselski, 
wiatowy 
399 Zalewski Stanisław Urz. państw. P.p. KI. Narod. Warszawa Al. Jerozolimskie 36 
tel. 173-00. 
400 Zarański Jan Prof. Akad. 21 Bezp. Bl. Wars:;:awa Mokotowska 32, 
Górn. tel. 30-40. 
401 Zaremba Zygmunt Urz. pryw. 18 Z. P. P. S. Warszawa Polna 66 m. 50, 
tel. 180-50. 
402 Zawałykut Jan Kand. Adwok. 54 Ukr. KI. Husiatyn, woj. 1rarnopol- Hotel Poselski, 
Sejm. skie 
403 Ini. Zerbe Emil Inżynier L.p. Fr. Niem. Łódź, Piotrkowska 290 
Posł. 
SocjaI. 
404 Zieliński Franciszek Rolnik 10 <:hrz. maj. Chalino, p-ta Do- Polna 64. 
Dem. brzyń nad Wisłą - 38 - 


Nr 


NAZWISKO I IMIĘ 


Zawód 


Nr Przynal. 
okręgu klubowa 
wybor. 


Miejsce stał zamieszkania 


Adres w Warszawie 


405 Zieliński Gustaw 


Urz. państw. 


I 
L. p. Bezp. BI. Warszawa 


Nowowiejska 4, 
tel. 142-34. 


406 Ziemięcki Bronisław Prezydent 
m. Łodzi 


13 Z.P.P. S. Łódź, Magistrat (tel. 66) Plac Napoleona 4 
lub Park ks. Poniatow- m. 7. tel. 319-53. 
skiego (tel. 69-40) 
49 Bezp. Bl. Sambor, ul. Powodowa 105 Hotel Poselski, 
- 
48 Uhr. KI. Przemyśl, ul. Św. Józefa Hotel Poselski, 
Sejm. 16 


407 Ziemniak Franciszek Rolnik 


408 Zubryckyj Włody- Prof. gimn. 
myr 


409 Zuchowski Andrzej Rolnik i prze- 
mysłowiec 


51 Bezp. Bl. m. Naroi, pow. Lubaczów, Hotel Poselski, 
st. Bełżec 


410 Zwierzyński 
Aleksander 


Redaktor 


63 Kl. Narod. Wilno, Dominikańska 4 
m.3 


Emilji Plater 25 
m. 10. 


411 Zarski 1r adeusz 


Nauczyciel 


13 Kom. Fr. Warszawa, 
Pos. 


Dobra 63 m. 31. 


412 Dr Zółtowski Adam Prof. Uniw. L. p. KI. Narod. Poznań, Ogrodowa 9 Krak.- Przedm. 30, 
tel. 177-30. 
413 Żuk Semen <:zł. Rady 1r -wa 58 Ukr. Socj. w. Podleśce, tel. i p-ta Hotel Poselski, 
"Proswita" Rad. Repr. Krzemieniec, Szeroka 6 


414 Zuławski Zygmunt 


Gen. sekr. 42 Z. P. P. S. Kraków, Dunajewskiego 5 Hotel Poselski, 
<:entr. Komit. 
Zw. Zaw. 


415-444 mandaty nieobsadzone. p o 
 l i a ł p o 
 łów fi a 
 I u 
 y. 


Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. 


1. Bałdyk Bonifacy 
2. Dr Barański Jerzy 
3. Birkenmayer. Alfred 
4. Dr Błędowski Ryszard 
5. Bogusławski Eugenjusz 
6. Bojko Jakób 
7. Brun Henryk 
8. Byrka Władysław 
9. <:ieplak Marjan 
10. <:zechowicz Gabrjel 
II. Ks. dr <:zuj Jan 
12. Dąbrowski Marjan 
13. Deptuła Stanisław 
14. Długosz Wacław 
15. Dr Dobiecki Artur 
16. Dobrzański Stanisław 
17. Dratwa Dominik 
18. Dr Dyboski 1radeusz 
19. Dzieduszycki Konstanty 
20. Gadicki Apolinary 
21. Gogolewski Wacław 
22. Górski <:zesław 
23. Grzesik Karol 
24. Gwiidi Feliks 
25. Hołyński Jan 
26. Hyla Wincenty 
27. Idzikowski Edward 
28. Jarosz Karol 
29. Jaruzelski Ksawery 
30. Jasiński Ignacy 
31. Jaworska Marja 
32. Jędrzeje
icz Janusz 
33. Karkoszka Jan 
34. Kautzki Karol 
35. Kielak Stanisław 
36. Kierzkowski Kazimierz 
37. Kirszbraun Eljasz 


38. Kleszczyński Edward 
39. Koc Adam 
40. Dr Kochanowski Jan 
41. Kosiba Piotr 
42. Kosydarski Władysław 
43. Kościałkowski ZyndramMarj. 
44. Kozłowski Leon 
45. Krukierek Jędrzej 
46. Krysa Jan 
47. Krzywicki Konstanty 
48. Dr Krzyianowski Adam 
49. Kwiatko
ski Eugenjusz 
50. Lechnicki Felicjan 
51. Lechnicki Zdzisław 
52. Dr Loewenherz Henryk 
53. Łakota Jan 
54. Łazarski Michał 
55. Mackiewicz Stanisław 
56. Ks. dr Madej Jan 
57. Makowski Wacław 
58. Mazurkiewicz 1r adeusz 
59. Meduna Włodzimierz 
60. Mianowski Henryk 
61. Michalczyk Aleksander 
62. Miedziński Bogusław 
63. Mokrecki Józef 
64. Morawski 1r adeusz 
65. Dr Moszyński Kazimierz 
66. Niediwiecki Walerjan 
67. Olewiński Piotr 
68. Pacholczyk Antoni 
69. Piasecki Adam 
70. Piłsudski Jan 
71. Pochmarski Bolesław 
72. Podoski Bohdan 
73. Dr Polakiewicz Karol 
74. Potworowski 1radeusz 


Prezydjum Klubu. 


Prezes: - Sławek Walery 
Wiceprezesi: - Bojko ]akób 
- Kościałkowski Zyndram Marian 
- Lechnicki Zdzisław 


75. Przedpełski Wiktor 
76. Puławski Ignacy 
77. Rdułtowski Konstanty 
78. R'Jmocki Pawd 
79. Rutkowski Stefan 
80. Sanojca Józef 
81. Dr Seidler 1reodor 
82. Siwiec Jan 
83. Sławek Walery 
84. Snopczyński Antoni 
85. Dr Sobolewski Marjan 
86. Dr Solański Maksymiljan 
87. Srocki Bolesław 
88. Stadnicki Adam 
89. Dr Stroński Zdzisław 
90. Stypiński Józef 
91. Surzyński Leon 
92. 1rargoński Piotr 
93. 1rargowski Józef 
94. 1r aurogiński Edward 
95. 1r omaszkiewicz Ignacy 
96. T omaszkiewicz Leopold 
97. 1r omc:;:ak Roman 
98. Walewski Jan 
99. Waśniewska Eugenja 
100. Wawrzynowski Michał 
101. DrWojciechowski Bronisław 
102. Wojtowicz Władysław 
103. Wysoczański Wiktor 
104. Zaczek Kazimierz 
105. Zarański Jan 
106. Zieliński Gustaw 
107. Ziemniak Franciszek 
108. Zuchowski Andrzej 


- Dr Po
ak
ewicz Karo 
- sen. Roman Walery 
Sekretarz: - Piasecki Adam 
Skarbnik: - Dr Stroński Zdzisław - 40 - 


Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów. 


I. Arciszewski 1r omasz 
2. Baranowski Władysław 
3. Badicki Norbert 
4. Bettman Edward 
5. Bień Aleksy 
6. <:hałupka Piotr -Kwapiński 
Jan 
7. <:hodyński Edmund 
9. <:iołkosz Adam 
9. <:zapiński Kazimierz 
10. Dr <::;:arnecki Mieczysław 
11. Daszyński Ignacy 
12. Dr Diamand Herman 
13. Dobrowolski Kazimierz 
14. Dubois Stanisław 
15. Dzięgielewski Józef 
16. Grylowski Stanisław 
17. Grzecznarowski Józef 


18. Hausner Artur 
19. Janiak Jan 
20. Kac:;:anowski Kazimierz 
21. Karpiński Stanisław 
22. Kaimierczak Józef 
26. Kępczyński Wincenty 
24. Kotarski Feliks 
26. Kowalski Stanisław 
26. Kuryłowicz Adam 
27. Dr Lieberman Herman 
28. Dr Marek Zygmunt 
29. Mastek Mieczysław 
30. Matuszewski 1r adeusz 
31. Mikołajewski Bronisław 
32. Nehring Stanisław 
33. Niedziałkowski Mieczysław 
34. Nosal Jan 
35. Nowicki Marjan 


P r e z y d ju m K I u b u. 


Prezes: - Dr Marek Zygmunt 
Wiceprezesi: - Niedziałkowski Mieczysław 
- Dr. Lieberman Herman 
- Zuławski Zygmunt 
Sekretarze: - <:iołkosz Adam 
- <::;:apiński Kaz;mierz 
- Zaremba Zygmunt 
Skarbnik: - Kuryłowicz Adam 


36. Pająk Antoni 
37. Piotrowski Zygmunt 
38. Pławski Stanisław 
39. Dr Pragier Adam 
40. Dr Próchnik Adam 
41. Pużak Kazimierz 
42. Reger Tadeusz 
49. Sledziński Ludwik 
44. Stańczyk Jan 
45. Szczerkowski Antoni 
46. Świątkowski Henryk 
47. 1ropinek Wilhelm 
48. Włosiński Stanisław 
49. Zaremba Zygmunt 
50. Ziemięcki Bronisław 
51. Zuławski Zygmunt 


Klub Parlamentarny "Wyzwolenie II. 


I. Bagiński Kazimierz 
2. Baranowski Wincenty 
3. Bardziński Adam 
4. Bogusławski Aleksander 
5. <:hadaj Paweł 
6. <:2;arnecki Maksymi1jan 
7. Dadan Antoni 
8. Dzikowski Błaiej 
9. Fidelus Szczepan 
10. Dr Graliński Zygmunt 
II. Kalinowski Stanisław 
12. Kapeliński Franciszek 
13. Kacpr:;:ak Wincenty 
14. Karnicka Aleksandra 


15. KocZI Powiaty. '" CI> 
.. N ._ N .;;; .= o 

u wchodzące w skład -u Przynależność klubowa większy o c '" oddanych 
c .. NAZWISKO I IMIĘ POSŁA ... .. 
.£ 
o CI> o w Sejmie kolejno 
łos5w 
..c okręgu wyborczego SoD '() c- ::I ;>- iloraz" ) "'" ... ważnych 
Z
 z
 
 PoO 
::1'0 
l Warszawa*) I 166390 665241 463010 
Sławek Walery l Bezp. Blok 
m. stoi. Romocki Paweł l " " 83195 
Stypiński Józef l :I " 55463 
Brun Henryk l " " 41597 
Waśniewska Eugenja I " " 33278 
Idzikowski Edward I " " 27731 
Rybarski Roman 24 Klub Narod. 98128 
Ks. Nowakowski Marceli 24 " " 49064 
Bitner Wacław 24 <:hrz. Dem. 32709 
Stroński Stanisław 24 Klub Narod 24532 
Zarski 1r adeusz 13 Kom. Frak. 64968 
Sypuła Konstanty 13 " " 32484 
Hartglas Maks. Apol. 18 Koło Żydowskie 42886 
I Badicki Norbert \ 2 Z. P. P. S. 42789 
- I 
2 Warszawa (pow.) Kielak Stanisław I Bezp. Blok 51064 210656 160541 
Radzymin Sobolewski Marjan l " " 25532 
Mińsk Rowicki Ignacy 24 Klub Narod. 24158 
Nosek Jan 3 "Wyzwolenie' , 23014 
Dr Pragier Adam 2 Z. P. P. S. 17943 
- 
3 Siedlce Dębski Aleksander 24 Klub Narod. 28527 138539 113102 
-- 14263 
Sokołów Milik Józef 24 " " 
Węgrów Graliński Zygmunt 3 "Wyzwolenie" 23937 
T omaszkiewicz Ignacy I Bezp. Bl. 19521 
- 
4 Ostrów Berezowski Zygmunt 24 Klub Narod. 41174 185501 136112 
-- 
Bielsk Róg Michał 3 "Wyzwolenie" 26029 
Wysokie- Mazowiec. Dubois Stanisław 2 Z. P. P. S. 23565 
Piasecki Adam l Bezp. Bl. 21801 
- 
5 Białystok Dr Polakiewicz Karol l Bezp. Bl. 50397 247574 169933 
Sokółka Kosiba Piotr I " " 25198 
Wołkowysk Urbański Franciszek 25 <:hrz. Dem. 38992 
Łoś Dominik 25 P. S. L. "Piast" 19496 
Farbstein Szyja Hessel 18 Koło Żydowskie 19242 
Sawicki Adolf 39 Str. <:hł. 19067 
- 


*j Nazwa powiatu podkreślona oznacza siedzibę Okręgowej Komisji Wyborczej. 
'"; Podk
eślone ilorazy oznaczają og61cą liczbę głosów, oddanych w okrę
u na li
tę, wskazaną obok w rubryce 4-ei. - 49 - 


::I o ;>- oDci
 
'\Oj] c. -'- Naj- I1o{,ć 
CU'CI> Powiaty, '" CI> 
.
 o 
.
 N 
... N -u Przynależnosć klubowa większy :) I:: '" oddanych 

u wchodzące w skład NAZWISKO I IMIĘ POSŁA .. .. 
.s 
o" CI> o w Sejmie kolejno głosów 
o S.£: "U CUU 
oD okręgu wyborczego iloraz") ... .. waznych 
.. > ::1>- .5:! PoO 
Z
 z
 ::I "'C 
6 Grodno Prz;edpełski Wiktor I Bezp. BI. 50370 188198 121838 
Suwałki Ła:;:arski Michał l II 25185 
Seny Krzywicki Konstanty l " 16790 
Augustów Pułjan Romuald 25 <:hrz. Dem. 24994 
- 
7 Łomia Nowicki Zygmunt 3 "Wyzwolenie" 37486 163268 128193 
Kolno <:zarniccki MiecZySław 3 II 18723 
Ostrołęka Staniszkis 1r eofil Witold 24 Klub Narod. 35964 
Szczuczyn 1rargoński Piotr I Bezp. BI. 23655 
- 
8 <:iechanów Woźnicki Jan 3 "Wyzwolenie" 39382 204564 172363 
Mława Koc:;:ara Piotr 3 " . 19691 
Pułtusk Downarowicz Mcdard 2 P. P. S. (d. Fr. Rew.) 39208 
Przasnysz Kornecki Jan 24 Klub Narod. 33 846 
Maków Deptuła Stanisław I Bezp. Bl. 21605 
- 
9 Płock Niedziałkowski MiecZySław 2 Z. P . P. S. 38714 173583 151011 
- 19357 
Sierpc Kępczynski Wincenty 2 II 
Rypin Dadan Antoni 3 "Wyzwolenie" 37540 
- 
Krysa Jan I Bezp. Bl. 23341 
Płońsk Świecki Tadeusz 24 Klub Narod. J9999 
- 
10 Włocław£k Piotrowski Zygmunt 2 Z. P. P. S. 50536 188382 127402 
Nieszawa Bettman Edward 2 II 25268 
Lipno Zieliński Franciszek 25 P. S. L. 22073 
<:zechowicz Gabrjel I Bezp. Bl. 20823 
Karau Jakób 13 KI. Niem. 18560 
- 
11 Łowicz Sledziński Ludwik 2 Z. P. P. S. 43077 173520 153908 
Kutno Janiak Jan 2 " 21538 
Gostynin <::;:apski Andrzej 10 Stron. <:hłopskie 29484 
Sochaczew Fijałkowski Mieczysław 24 Klub. Narod. 18108 
Rogowski Franciszek 3 "Wyzwolenie" 15850 
- 
- 
12 Błonie Grodzisk) Siwiec Jan l Bezp. Bl. 37202 205570 167030 
- 
Skierniewice Morawski 1r adeusz l " 18601 
Rawa Kulisiewicz Jan 10 Stron. <:hłopskie 29067 
Grójec Dobrowolski Kazimierz 2 Z. P. P. S. 27762 
Wasilewski Marcin 3 "Wyzwolenie" 25815 
Markowicz Józef 24 Klub Narod. 25677 
- - 50 - 


::I o 
 
 g 
 
'\Oj] '\Oj] -'- Naj- Ilosć 
....CI> Powiaty. '" CI> 
... N 0- N CI) -_ O 

u wchodzące w skład NAZWISKO I IMIĘ POSŁA -u Przynależność klubowa większy o I:: '" oddanych 
o .. .. .. 
..8 
CI> o kolejno głosów 
o e.c w Sejmie '0 
 "OlI 
.L> okręgu wyborczego 
..
 ::I
 iloraz" ) .." .. ważnych 
o Po o 
Z
 z
 ;::::::I""t:I 
13 Łódi Ziemięcki Bronisław 2 Z. P. P. S. 74170 335012 263568 
(miasto) Kowalski Stanisław 2 " 37085 
Kronig Artur 2 " 24723 
Olszewska Stefanja 37 Kom. Frak. 49230 
Rosiak Paweł 37 " 24615 
Waszkiewicz Ludwik l N. P. R. lewica 44931 
Dr Rosenblatt Jerzy 18 Koło Żydowskie 31921 
- 
14 Łódi (powiat) Wyrzykowski Henry k 3 " Wyzwolenie" 42374 232793 202432 
Łask Rychlik Piotr 3 " 21187 
Sieradz; Gogolewski Wacław l Bezp. Bl. 36879 
Szczerkowski Antoni 2 Z. P. P. S. 36000 
Utta August 18 Klub Niem. 21843 
. 21050 
Dzierżawski Aleksander 24 Klub Narod. 
- 
15 Konin Nowicki Marjan Jerzy 2 Z. P. P. S. 54046 214125 189957 
- 
Koło Mikołajewski Bronisław 2 " 27023 
Słupca Langer Antoni 3 "Wyzwolenie" 51947 
Łęczyca Kacpr:;:ak Wincenty 3 " 25973 
Dąbrowski Stefan 24 Klub Narod. 20519 
Will Juljan 18 Klub Niem. 19594 
- 
16 Kalisz; Baranowski Wincenty 3 "Wyzwolenie" 57892 237155 202759 
- 
1r urek Mularek Ignacy 3 " 28946 
Wieluń 1rrzęsowski Stanisław 3 " 19294 
Gardecki Zygmunt 2 P. P. S. (d. Fr. Rew.) 32638 
Rutkowski Stefan I Bez;p. Bl. 27450 
<:hwaliński Piotr 25 P. S. L. "Piast" 22335 
Domagała Ludwik 10 Str. <:Wop. 21375 
- 
17 <:zęstochowa Bardz;iński Adam 3 "Wyzwolenie" 43311 217325 187106 
Radom<;k <::;:arnecki Maksym. 3 " 23655 
Pużak Kazimierz 2 Z. P. P. S. 40328 
Kaimierczak Józef 2 " 20164 
Jędrzejewicz Janusz l Bezp. Bl. 37893 
Gdyk Ludwik 25 <:hrz;. Dem. 31685 
- 
18 Piotrków Zaremba Zygmunt 2 Z. P. P. S. 37972 174447 147427 
Brzeziny Próchnik Adam 2 " 18986 
Fijałkowski Władysław 10 Str. <:hł. 27744 
Dratwa Dominik I Bezp. Bl. 23395 
Brot Sz;mul vel Samuel 18 Koło Zydowskie 17588 
- - 51 - 


::s o 
 :g g 
 
'CD 'OC Powiaty. w-t; Naj- Ilosć 
Gl'CI> 
.. N 0- N CI)"- o 

u wchodzące w skład NAZWISKO I IMIĘ POSŁA -u Przynależnośc klubowa większy o I:: '" oddanych 
o .. ... .. 
.s 
o 61 o w Sejmie kol
jno głos6w 
.c okręj!u wyborczego s.c .u '" '\Oj] 
iloraz U) .." .. . 
,,:;>- ::I
 o P. o ważnych 
z
 z
 =::s"'C 
19 Radom Arciszewski 1r omasz 2 Z. P. P. S. 46944 239314 193615 
Końskie Grzecznarowski Józef 2 " 23472 
Opoczno Baćmaga Józef I Bezp. Bl. 34778 
<:hyb Franciszek 10 Str. <:hł. 25690 
Dębski Jan 25 "Piast" 24205 
Nowak Stanisław 3 "Wyzwolenie" 22241 
Jakubowski Mieczysław 24 Klub Narod. 18270 
- 
20 Kielce Waleron Andrzej 10 Str. <:hłop. 47430 331930 268026 
- 
-; ędrzejów Ledwoch Jan 10 " 23715 
Włoszczowa Mazurkiewicz 1r adeusz l Bezp. Bl. 31532 
Karpiński Stanisław 2 Z. P. P. S. 29499 
Ks. Sobczyński Antoni 24 Klub Narod. 21764 
- 
21 Będzin Kieru:;:alski Kazimierz 13 Kom. Fr. 66242 224224 191176 
Rożek Wacław 13 " 33121 
Gawron Jakób 13 " 22080 
Zarański Jan I Bezp. Bl. 5,271 
Łakota Jan I " 26635 
Bień Aleksy 2 Z. P. P. S. 29362 
- 
2 Sandomierz Dobroch Władysław Str. <:hłop. 35029 187965 114934 
Stopnica Krawczyk Jan " " 17514 
Pińczów Smoła Jan "Wyzwolenie" 20727 
Przybylski Henryk Klub Narod. 14771 
Wrosiński Stanisław Z. P. P. S. 14351 I 
- 
3 Iłża 
Kapeliński Franciszek 3 "Wyzwolenie" 41854 217961 179036 
- 
(Wierzbnik) Praga Władysław 3 " 20927 
Kozienice 1r argowski Józef I Bezp. Bl. 29818 
Opatów Długosz Wacław I " 14909 
Pączek Antoni 2 P. P. S. (d. Fr. Rew.) 24071 
Duro Jan 10 Str. <:W. 23665 
- 
4 Łukow Koter 1r omasz 3 "Wyzwolenie" 48809 211553 173550 
Garwolin <:hadaj Paweł 3 " 24404 
Puławy Pietrze1a Wacław 3 " 16269 
Baranowski Władysław 2 Z. P. P. S. 29357 
Zalewski Jan 10 Str. <:hł. 22285 
<:ieplak Marjan I Bezp. Bl. 19764 
- 
5 Biała Podlaska Bogusławski Aleksander 3 "Wyzwolenie" 29567 178089 138321 
Radzyń <:zetwertyński Seweryn 24 Klub Narod 2657 5 
Konstan.ynów Górski <:zesław I Bezp. Bl. 1837 3 
W odawa <:hodyński Edmund 2 Z. P. P. S. 16771 
- 


2 


2 


2 


2 - 52 -- 


::I o 
.- 
'\Oj] "Ol .c .,: 
 
CU'CI> Powiaty, '" CI> Naj- Ilość 
.. N .- N 
..
 o 

u wchodzące w skład NAZWISKO I IMIĘ POSŁA -u Przvnależność klubowa większy o I:: '" oddanych 
o .. ... .. 
.s 
o CI> o w Sejmie kolejno l!łos6w 
.c okręl!u wyborczego S
 °u ni 'et 
..;>- iloraz") .", .. ważnych 
Z
 

 ..9 POO 
::I "'C 
26 Lublin Koter Andrzej 3 " Wyzwolenie" 41961 249536 199442 
-- 
<:he
m Kosmowska Irena 3 " 20980 
Lubartów Malinowski Marjan 2 P. P. S. (d. Fr. Rew.) 37695 
Kotarski Feliks 2 Z. P. P. S. 18847 
Lechnicki Felicjan l Bezp. Bl. 32546 
W ójtowic:z; Stanisław 36 18122 
-- 
27 Zamość Dziduch Jan 10 Str. <:hł. 37126 185334 143831 
Biłgoraj Karwan Józef 10 " 18563 
T ornaszów Smulikowski J ul. 2 P. P. S. (d. Fr. Rew.) 34234 
Świątkowski H. 2 Z. P. P. S. 17117 
Kostrubała Stanisław 3 "Wyzwolenie" 17023 
- 
28 Krasnystaw Wrona Stanisław 10 Str. <:hł. 56177 195192 155585 
Hrubieszów Kurowski Antoni 10 " 28088 
Janów Mochniej Józef 10 It 18725 
Niski Józef 2 P. P. S. (d. Fr. Rew.) 22660 
Dzikowski Błaiej 3 ., Wyzwolenie" 17964 
-- 
9 1r czew Kwiatkowski Jan 24 Klub Narod. 39810 160600 142042 
- 
Starogard Szturmowski Piotr 24 " 19905 
Gniew <:hądzyński Adam 7 N. P. R. 34757 
KościerZyna Dąbrowski Stefan 25 "Piast" 23787 
Kartuzy 1r atuliński Antoni 18 Klub Niem. 17661 
Wejherowo -- 
Puck 
O Grudziądz Koerber Nordewin 18 KI. Niem. 27835 155645 136601 
Świecie Reder Ignacy 7 N. P. R. 27733 
1r uchola Mazur Józef 24 Klub Narod. 25972 
<:hojnice Baraniecki Edmund 25 <:hrz. Dem. 24895 
- 
Sempolno 
I 1r oruń Sacha Stefan 24 Klub Narod. 35267 169159 147958 
- 
<:hełmno Pawlak Wojciech 7 N. P. R. 29307 
W ąbrzeźno Nehring St. 2 Z. P. P. S. 25620 
Brodl"ica Rząsa Franciszek 25 "Piast" 20613 
Lubawa Spitzer Wilhelm 18 Klub Niem. 19288 
- 
Działdów 
2 Bydgoszcz Kaczanowski Ka:z;imierz 2 Z. P. P. S. 36452 224676 197092 
Inowrocław M:łtus:z;ewski 1r adeusz 2 It 1822 6 
Szubin Birschel Walter 18 Klub Niem. 35327 
Wyrzysk Pankratz Artur 18 It 17663 
Strze!no 1rrąmpczyński Wojciech 24 Klub Narod. 27911 
Żn'n Faustyniak Jan 7 N. P. R. 27724 
- 


2 


3 


3 


3 - 53 - 


::10 
 :g g 
 
'\Oj] '\Oj] -'- Naj- 
....CI> Powiaty, m CI> Ilość 
... N .- N (1.).- O 
..x t) wchodzące w skład -t) Przynależność klubowa większy o I:: m oddanych 
NAZWISKO I IMIĘ POSŁA ... .. 
o .. CI> o kolejno 
.s 
o w Sejmie głosów 
oD okręj!u wyborczego SoD .t) '" 'CD 
..> ::I
 iloraz") 'm ... ważnych 
Z
 Z
 
 POO 
::I "'C 
33 Gniezno 
Mogi:no 
Września 
Środa 
Wi kowo 
W ęgrowiec 
Oborniki 
34 Poznań (miasto) Paczkowski R. 24 Klub Narod. 37351 161917 96066 
Miklaszewski L. 24 " 18675 
<:hmielewski <:z. 21 N. P. R. (lew.) 26219 
Surzyński Leon 21 Bezp. Bl. 13109 
35 Poznań (powiat) Boczoń Ludwik 21 N. P. R. (lew.) 31042 148186 130824 
Śrem Płos:;:ajc:;:ak Wawrzyniec 25 "Piast" 28628 
Kościan Mi1czyński M. 7 N. P. R. 21173 
Leszno Gorczak Franciszek 24 Klub Narod. 19680 
- 
Rawicz 
36 Szamotuły <:is:;:ak Antoni 21 N. P. R. (lewica) 35998 182538 161705 
<::;:arnków Nosek Jan 25 "Piast" 34937 
<:hodziei Moritz Berthold 18 Kl. Niem. 33759 
Międzychód Rzepecki Karol 24 Klub Narod. 22375 
Nowotomyśl Leśniewski L. 7 N. P. R. 18792 
- 
Grodzisk 
Wolsztyn 
Śmigieł 
37 Ostrów Piątek Mieczysław 25 "Piast" 63429 202557 182765 
Odolanów Szyszka Piotr 25 31714 
Szlachciński St. 25 " 21143 
Ostrzeszów <:hrz. Dem. 
Kępno Nader Mikołaj 7 N. P. R. 39181 
Pleszew Hoffman Władysław 7 19590 
Jarocin Winiarski Bogdan 24 " 20139 
Klub Narod. - 
Koźmin 
Krotoszyn 
Gostyń 
38 Huta Królewska Jankowski Bernard 18 Klub Niem 70832 194773 179424 
Świątochłowice Nowak Hugon 18 " 35416 
Lubliniec Grzesik Karol I Bezp. BI. 50715 
1rarnowskie GÓty Jankowski J. St. I N. P. R. 25357 
1r empka Władysław 38 Gr. Korf. 33037 
-- 
39 Katowice Rosumek Johan. 18 KI. Niem. 54877 172278 160850 
-- 
Ruda Ks. Krayczyrski O. 18 " 27438 
Kot Alojzy I N. P. R. 42665 
Karkoszka Jan I Bezp. Bl. 21332 
Sosiński Wojciech 37 Gr. Korf. 30363 
- - 54 -  o - 
'\Oj]",", 
.- .c r:: 
 
CU'CI> Powiaty. "';,CI> Naj- Ilość 
.. N ._ N ..
 .9 o 

t) -u Przynależność klubowa większy oddanych 
o .. wchodzące w skład NAZWISKO I IMIĘ POSŁA .. .. o I:: m 
O CI> O W Sejmie kolejno 
.£ głosów 
.c okręj!u wyborczego SoD ,t) <1S 'CD 
..;>- ::I
 iloraz'.) om .. ważnych 
z
 z
 .!! PoO 
- ::I "'C 
40 Geszyn Bałdyk Bonifacy l Bezp. Bl. 78657 247855 222847 
Bielsk Roguszczak Franciszek l N. P. R. 39328 
P"zczyna Buła Jan I P. S. L. "Piast" 26219 
Rybnik Franz Eugenjusz 18 K ub Niem. 49404 
Piesch Robert 18 " 24702 
Korfanty Wojciech 38 Gr. Korf. 46206 
Reger 1r adeusz 2 Z. P. P. S 41300 
- 
41 Kraków (miasto) Krzyianowski A. l Bezp Bl 27583 124506 89072 
Dyboski 1r adeusz I " 13792 
Mastek Mieczysław 2 Z. P. P. S. 23622 
Thon Abraham Ozjasz 17 Koło Zyd. 18883 
- 
42 Kraków (powiat) Daszyński Ignacy 2 Z. P. P. S. 77479 148627 108985 
<:hrzanów Zuławski Zygmunt 2 " 38379 
Oświęcim <:hałupka Piotr 2 " 25826 
(Kwapiński J.) 
Podgórze Nosal Jan 2 " 19369 
Olkusz Pochmarski B. I Bezp. Bl. 38793 
Miechów Kleszczyński E. I " 19396 
Tabor Jan 10 Str. <:h
, 27229 
Puchałka Jan 25 <:hrz. Dem. 21693 
-- 
3 Wadowice Gwiżdż Feliks I Bezp. Bl. 45306 258909 200358 
Biała Walewski Jan I " 22653 
Myślenice <:zapiński Kazimierz 2 Z. P. P. S. 44838 
Żywiec Pająk Antoni 2 " 22419 
Nowy 1rarg Werschler Ludwik 25 "Piast" 29087 
Sp
sz Fidelus Szczepan 3 "Wyzwolenie" 25591 
Orawa Ks. Madej Jan 30 Bezp. Bl. 20581 
-- 
4 Nowy Sącz T omaszkiewicz Leopold I Bezp. Bl. 53334 195823 161372 
Limanowa Jasiński Ignacy I " 26667 
Bochnia Dr Kiernik Władysław 25 "Piast" 36297 
Wieliczka Potoczek Narcyz 25 ,. 18148 
Dr Marek Zygmunt 2 Z. P. P. S. 31126 
Stadnicki Adam 30 Bezp. Bl. 17807 
- 
5 1r arnów Witos Wincenty 25 "Piast' 62323 237859 200257 
-- 
Pilzno Brodacki Jan 25 " 31161 
Brzesko Krzciuk Henryk 25 " 20774 
Dąbrowa Byrka Władysław . I Bezp. Bl. 38302 
Grybów Jarosz Karol I " 19151 
Godice Ks. <:zuj Jan 30 " 36123 
Gołkosz Adam 2 Z. P. P. S. 20490 
-- 
I 


4 


4 


4 - 55 - 


- 
::I o 
 
'\Oj] "0£ Powiaty. .....- Naj- ..cc
 
<.>"'" m CI> Ilość 
.. N .
 N .£ .S O 

t) wchodzące w skbd NAZWISKO I IMIĘ POSŁA -t) Przynal..żność kluhowa większy o I:: m oddanych 
o \.> ... .. 
.s 
o 0.10 w Sejmie kolejno głosów 
.c okręgu wyborczej!o 8..0 't) ni "0£ 
..
 ",;>- iloraz uJ -UJ .. ważnych 
Z
 z
 
 POO 
::1""0 
46 Jasło Krempa Franciszek 14 Zw. <:hł. 43978 222195 184961 
Ropczyce Madej Jakób 14 " 21989 
Strzyżów Madejczyk Jan 25 "Piast" 38700 
Mielec Kuśnierz Bronisław 25 <:hrz. Dem. 19350 
Kolbus.zowa Dobrzański Stanisław l Bezp. Bl. 32891 
1rarnobrzeg Kautzki Karol I " 16445 
47 Rzeszów Janus.z Stanisław 10 Str. <:ht. 63757 250947 191743 
Jarosław Socha Marcin 10 " 31878 
Przeworsk Sobek Jan 10 " 21252 
Łańcut Opolski Eugenjusz 10 " 15939 
Nisko Bojko Jakób I Bezp. BI. 24858 
Pieniąiek Jan 25 "Piast" 23894 
<:hudy Antoni 2 P. P. S. (d. Fr. Rew.) 14387 
- 
8 Przemyśl Garlicki Apolinary I Bezp. BI. 38407 257658 207327 
Doboromil Krukierek Jędrzej I " 19203 
Sanok Stapiński Jan 14 Zw. <:hł. 27789 
Brzo.zów Pawłowski Jakób 10 Str. <:hł. 23037 
Hrosno Zahajkiewicz Wł. 18 Ukr. Biał. 22924 
Zubryckij Wł. 22 " 20647 
- 
9 Sambor Dr Bryła Stefan I <:hrz. Dem. 47448 245739 179952 
Stary Sambor Burda Rudolf I Bezp. BI. 23724 
Lisko Ziemniak Franciszek I " 15816 
Rudki 1r erszakowec Hr. 18 Ukr. Biał. 46306 
Mościska Bilak Stefan 18 " 23153 
Gródek Roguckyj Mykoła 22 Ukr. Soc. Rad. 17523 
-- 
O Lwów (miasto) Wolf Aron 17 Koło Zyd. 28411 159016 96928 
Leser Maurycy 17 " 14205 
Kwiatkowski E. l Bezp. BI. 24715 
Pieracki Jan 24 Klub Narod. 13829 
-- 
I Lwów (powiat) Leszczyński J. 18 Ukr. KI. Sejm. 76553 329578 244698 
Zółkiew Lang Ferdynand 18 N iem. KI. Parl. 38276 
Sokal Kochan Włodzimierz 18 Ukr. Kl. Sejm. 25517 
Rawa Ruska Stroński Zdzisław l Bezp. Bl. 58728 
Jaworów Potworowski T. I " 29364 
<:ies:;:anów Zuchowski A. l " 19576 
Walnyckij Kyryło 19 Sel. Rob. (Lew.) 23779 
- 
2 Stryj Maksymowicz Antoni 18 Ukr. KI. Sejm. 100437 308726 23234 r 
Drohobycz Łucki Stanisław 18 " 50218 
1r urka Wełykanowicz D. 18 " 33475 
Skole Błaikiewicz l. 18 " 25109 
Dolina Wojciechowski B. I Bezp. Bl. 70192 
Kałusz Wysoczański W. I " 35096 


4 


4 


5 


5 


5 - 56 - 


;:J o 
.
 
'CD 'Ot 
 c: 'i 
CU'CI> Powiaty. Naj- Ilość 
... N .- N '0 o 

t> wchodzące w skład -t) Przynależność klubowa większy Cf':I ..- o oddanych 
o .. NAZWISKO I IMIĘ POSŁA .. .. o c '" 
o CI> o w S
imie kolejno 
.s głosów 
..c okręgu wyborczego s.c ot) '" '\Oj] 
..
 ::I 
 iloraz") .'" ... ważnych 
Z
 Z
 o p. o 
;::::::::src 
53 Stanisławów Mianowski H. I Bezp. BI. 97144 421319 309765 
Tłumacz Seidler 1r eodor l " 48572 
Bohorodc:.:any Niedźwiecki W. I " 32381 
Nadwó
na 22 Ukr. Soc. Rad. 74463 
Kołomyja Szekeryk- Donykiw Petro 22 " 37231 
Horodenka Stefaniw Kłym 22 " 24821 
Śniatyń Palijiw Dmytro 18 Ukr. KI. Sejm. 53596 
Kosów Ks. Hanuszewskyj Mychajło 18 " 26798 
Peczeniiyn Rosmarin Henryk 17 Koło Zyd. 25349 
-- 
54 1r arnopol Ks. Kunicki L. 18 Ukr. KI. Sejm. 133910 469991 377643 
Zbarat Baran Stefan 18 " 66955 
Trembowla Zawałykut Jan 18 " 44636 
Skała Kuńko Antoni 18 " 33477 
Podhajce Sanojca Józef i Bezp. Bl. 108579 
<:zortków Jaruzelski Ksawery I " 54289 
Buc:.:acz Kosydarski Wł. I " 36193 
Husiatyn Jaworski Aleksy Ukr. Biał. 27144 
Borszczów Ładyka Dmytro 22 Ukr. Soc. Rad. 42845 
Zaleszczyki Heller Hersz Luzer 17 Koło Żyd. 31133 
55 Złoczów <:elewicz Wł. 18 Ukr KI. Sejm. 99842 452967 341611 
Zborów Wysłockyj Aleksander 18 " 49921 
Kam:onka Str. Ks. Peli ich Wł. 18 " 33280 
Brody Kuzyk Stefan 18 " 24960 
Radziechów Wojtowicz Wł. I Bezp. BI. 76434 
Bóbrka Dzieduszycki K. l " 38 217 
Przemyś:any Moszyński K. I " 25474 
Rohatyn Zachidnyj Michał 26 27716 
Żydaczów Eisenstein Karol 17 Koło Żyd. 23812 
- 
Brzetany 
56 Kowel 
- 
Lubom! 
Włod2;imierz Woł. 
Ho ochów 
57 Łuck 
- 
Równe 
58 Krzemieniec Puławski Ignacy l Bezp. Bl. 77227 248111 175210 
Dubno . Bogusławski E. I " 38613 
Ostróg Meduna Włodzimierz I " 25742 
Zuk Semen 22 Ukr. Soc. Rad. 42044 
Seniuk Adrjan I 8 Sel. Rob. (Jedność) .33018 
- - 57 - 


::10 
.- 
'CD 'CD .;gg
 
Cll'CI> Powiaty. ]
 Naj- Ilość 
.. N 

t) -t) Przynależność klubowa większy UJ.- o oddanych 
o .. wchodzące w skład NAZWISKO I IMIĘ POSŁA .. .. o I:: '" 
o CI> o w Sejmie kolejno 
.s głosów 
.c okręj!u wyborczego S.c .t) o: '\Oj] 
...
 ::1;>- iloraz..) .", .. ważnych 
z
 Z
 
 PoO 
::I "'C 
I 
59 Brześć Lit. Kierzkowski Kazim. I Bezp. Bl. 56984 294527 171312 
Kob.yń Wawrzynowski M. l tt 28492 
Prużany Michalczuk A. l tt 18994 
Kosów Grecki Jan 19 Biał. Kl. <:hł.-Rob. 53681 
Drohiczyn <:ham Mykoła 19 Sel. Rob. (lew.) 26840 
Kamień Kosz. 
O Pińsk Rakowski Wacław I Bezp. Bl. 42765 227612 144501 
- 
Łuniniec Olewiński Piotr I " 21382 
Sarny Korol Paweł 20 16849 
<:zuczmaj Maksym 8 SeI. Rob. (praw.) 14958 
Dzięgielewski J. 2 Z. P. P. S. 14762 
- 
I Nowogródek Krynczyk Paweł 39 Biał. KI. <:hł.-Rob. 71706 281295 171939 
Stołpce Dworc:.:anin Ign. 39 " 35853 
Nieświei Gawrylik Józef 39 " 23902 
Baranowicze Taurogiński E. I Bezp. Bl. 53926 
Słoni m Rdułtowski I " 26963 
Mokrecki Józef I " 17975 
2 Lida 
- 
Os zmiana 
Wołoiyn 
WileJka 
3 Wilno (miasto Kościałkowski M. I Bezp. BI. 41311 202698 132892 
i powiat) Mackiewicz Stanisław I " 20655 
Karnicka A. 3 "Wyzwolenie" 27415 
Zwierzyński A. 24 Klub Narod 20089 
Wygodzki Jakób 18 Koło Zyd 17174 
-- 
4 Święciany 
Brasław 
Duniłowicze 
Dzisna 
I 


6 


6 


6 


6 


6 
 o 
 ł o w i e l I i 
 t 
 a ń 
 t w o w y [ 
: 


Z listy Nr l. 


oj 
.. 
. o 

P. 


NAZWISKO i IMIĘ 


I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 


Dr Barański Jerzy 
Dr Błędowski Rys:.:ard 
Dąbrowski Marjan 
Dr Dobiecki Artur 
Birkenmayer Alfred 
Hołyński Jan 
Hyla Wincenty 
Jaworska Marja 
Kirszbraun Eljasz 
Koc Adam 
Dr Kochanowski Jan 
Kozłowski Leon 
Lechnicki Zdzisław 
Dr Loewenherz Henryk 
Miedziński Bolesław 
Pacholczyk Antoni 
Piłsudski Jan 
Podoski Bogdan 
Snopczyński Antoni 
Dr Solański Maksymiljan 
Srocki Bolesław 
1r omczak Roman 
Zieliński Gustaw 


Przynależność klubowa 
w Sejmie 


Bezp. Blok Wsp. z fu. 


II " 


" " 


" " 


II " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" 7' 


" " 


" II 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


" " 


II II 


Z listy Nr 2. 


. 
 I 

P. 


NAZ 
ISKO i IMIĘ 


l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 


Dr Diamand Herman 
Grylowski Stanisław 
Hausner Artur 
Jaworowski Rajmund 
Kuryłowicz Adam 
Dr Lieberman Herman 
Pławski Stanisław 
Praussowa Zofja 
Stańczyk Jan 
1r opinek Wilhelm 
Zerbe Emil 


Z listy Nr 3. 


oj 
.. 
. o 
...JP. 


NAZWISKO i IMIĘ 


I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


Bagiń ,ki Kazimierz 
Kalinowski Stanisław 
Malinowski Maksymi1jan 
Dr Putek Józef 
Stolarski Błaiej 
Suda Ludwik 
Szczepański Stanisław 


Przynależność klubowa 
w Sejmie 


Zw. Par I. Po Isk. Socj. 


tt 


tt 


P. P. S. (d. Fr. Soc.) 
Zw. ParI. Polsko Socj. 


tt 


P. P. S. (d. Fr. Rew.) 
P. P. S. (d. Fr. Rew.) 
Zw. Parl. Polsko Socj. 
Zw. Pad. Polsko Socj. 
Fr. Niem. Posł. Soc. 


Przynależnosć klubowa 
w Sejmie 


KI. Par l. tt Wy z w ol. " 


tt 


tt 


tt 


tt 


tt 


" - 59 - 


Z listy Nr 7. 


Z listy Nr 22. 


oj Przynależność klubowa oj 
... NAZWISKO i IMIĘ Przynależność klubowa 
.0 ... NAZWISKO i IMIĘ 
w Sejmie . o 
...JP. 
P. W Sejmie 
I Malinowski Walenty KI. ParI. N. P Rob. I Dr Kohut Osyp 
2 Antc:.:ak Antoni Ukr. Soc.-Rad. P. R. 
" 


Z listy Nr 10.  
. o 
.....:I P. 


NAZWISKO i IMIĘ 


Przynależność klubowa 
w Sejmie 


I 
2 
3 
4 


<:zernicki 1romasz 
Dąbski Jan 
Pluta Andrzej 
Wierzbiański Zbigniew 
1r owarnicki Henryk 


" " 
" " 
" " 
" " 


Stronnictwo <:hłopsk. 


5 


Z listy Nr 18. 


oj Przynależność klubowa 
.. NAZWISKO i IMIĘ 
-o 
...JP. w Sejmie 
I <:hrucki Sergjusz Ukraiński Klub Sej. 
2 Graebe Kurt Niem. Klub Padam. 
3 Griinbaum Izaak Koło Żydowskie 
4 Jeremicz Fabjan Białor. Klub Sejm. 
5 Dr Lewicki Dymitr Ukraiński Klub Sej. 
6 Naumann Eugenjusz Niem. Klub Parl. 
7 Rasner <:haim Koło Żydowskie 
8 Rudnicka Milena Ukraiński Klub. Sej. 
9 Strutynskyj Michał " " " 
10 Wasyńczuk Paweł " 
" tt 


Z listy Nr 24. 


oj 
... 
. o 

P. 


NAZWISKO i IMIĘ 


Przynależność klubowa 
w Sejmie 


I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


Dr Balicka Gabrjela 
Dr Jasiukowicz Stanisław 
Dr Komarnicki Wacław 
Osada Mikołaj 
Wierczak Karol 
Zalewski Stanisław 
Dr Zółtowski Adam 


Klub Narodowy 


7' " 


" 


" 
." tt 
" " 
" " 


Z listy Nr 25.  
....3 
 NAZWISKO i IMIĘ 


Przynależność klubowa 
w Sejmie 


I Burtan Stanisław 
2 <:haciński Józef 
3 Ks. Gąsiorowski Franc. 
4 Rataj Maciej 
5 Szydłowski Marjan 
6 Dr Zaczek Kazimierz 


- 
Drukarnia Państwowa Nr. 47279. 6.VHI.29. 


<:hrześc. Demokracja 


" " 


7' " 


Pol. Str. L. "Pia-t" 


77 7' 


Bezp. Blok. Wsp. z fu. - 59 - 


Z listy Nr 7. 


Z listy Nr 22. 


oj Przynależność klubowa oj 
... NAZWISKO i IMIĘ Przynależność klubowa 
.0 ... NAZWISKO i IMIĘ 
w Sejmie . o 
...JP. 
P. W Sejmie 
I Malinowski Walenty KI. ParI. N. P Rob. I Dr Kohut Osyp 
2 Antc:.:ak Antoni Ukr. Soc.-Rad. P. R. 
" 


Z listy Nr 10.  
. o 
.....:I P. 


NAZWISKO i IMIĘ 


Przynależność klubowa 
w Sejmie 


I 
2 
3 
4 


<:zernicki 1romasz 
Dąbski Jan 
Pluta Andrzej 
Wierzbiański Zbigniew 
1r owarnicki Henryk 


" " 
" " 
" " 
" " 


Stronnictwo <:hłopsk. 


5 


Z listy Nr 18. 


oj Przynależność klubowa 
.. NAZWISKO i IMIĘ 
-o 
...JP. w Sejmie 
I <:hrucki Sergjusz Ukraiński Klub Sej. 
2 Graebe Kurt Niem. Klub Padam. 
3 Griinbaum Izaak Koło Żydowskie 
4 Jeremicz Fabjan Białor. Klub Sejm. 
5 Dr Lewicki Dymitr Ukraiński Klub Sej. 
6 Naumann Eugenjusz Niem. Klub Parl. 
7 Rasner <:haim Koło Żydowskie 
8 Rudnicka Milena Ukraiński Klub. Sej. 
9 Strutynskyj Michał " " " 
10 Wasyńczuk Paweł " 
" tt 


Z listy Nr 24. 


oj 
... 
. o 

P. 


NAZWISKO i IMIĘ 


Przynależność klubowa 
w Sejmie 


I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


Dr Balicka Gabrjela 
Dr Jasiukowicz Stanisław 
Dr Komarnicki Wacław 
Osada Mikołaj 
Wierczak Karol 
Zalewski Stanisław 
Dr Zółtowski Adam 


Klub Narodowy 


7' " 


" 


" 
." tt 
" " 
" " 


Z listy Nr 25.  
....3 
 NAZWISKO i IMIĘ 


Przynależność klubowa 
w Sejmie 


I Burtan Stanisław 
2 <:haciński Józef 
3 Ks. Gąsiorowski Franc. 
4 Rataj Maciej 
5 Szydłowski Marjan 
6 Dr Zaczek Kazimierz 


- 
Drukarnia Państwowa Nr. 47279. 6.VHI.29. 


<:hrześc. Demokracja 


" " 


7' " 


Pol. Str. L. "Pia-t" 


77 7' 


Bezp. Blok. Wsp. z fu.