/Sambor 1930-1931.djvu

			Ib
 


I. PANSTWOWE GIMNAZJUM M
SKIE 


TYPU DAWNEGO KLASYCZNEGO 


1m. A DAM A M I C K I E W I C Z A 


w SAMBORZE. 
.. 


SPRA WOZ. \NIE 
DYREKCJI ZA ROK ZKOLNY 


Trest: 
I) Stanislaw Bator: Bij1jce serce wiecznego cztowieka. 
2) Wiadomosci urzc:dowe. 


1930/31. , 
itS. 


NAKUDEM FUNDUSZU GlMNAZJALNEGO. 
Z drukarni jll.efa Metzgera w Samborzc. , 
II i e / . 
I .. 
l 


" 


/ 
N 

 .' 

r 
\, 


I. 
SKLAD GR ONA NAU CZYC IELSKIEGO 
-- PRZY -0 -- - 
KONCU ROKU SPRAWOZDAWCZEGO. 


A. Nauczyciele etatQw,i zaktadu, czynni z koncem 
roku sprawozdawczego. 


1. Piskozub Wladystaw, dyrektor, ezlonek Pow. Rady SzkoI., 
uezyt mat. w kI. II a-3, II b-3, VII a-2, VII b-2, VIII-2 - 
tyg. godi. 12. 
2. Ks. Bilinski Stefan, profesor, uezyt: w I. p6Ir. reI. gree.- 
kat. w kI. [-VIII - 16, j
z. niemiee. w kI. III b-4 - tyg. 
godi. 20; w II. p6tr. reI. gree.-kat. 
 kI. I-VIII - 16, j
z. 
rus. w kI. I b-2 - tyg. godz. 18. 
3. Bilyk Jan, nallez. staly, sekretarz Rady Pedagog., uezyt: 
w I. p6lL j
z. tac. w kI. III a-4, j
z. gree. w kI. VII a-5, 
VII b-5, VIII - 4 - tyg. godi. 18; w II. p6lL j
z. tac. w kl. 
I a-5, III a-4, j
z. gree. w kI. VII a-5, VII b-5, VIII - 4 - 
tyg. godi. 23. 
4. Blaszczyk Zygmunt, nauez. kwalif., opiekun kI. III a, uezyt 
mat. w kI. I a-4, III a-3, III b-3, IV-3, V-3, VI-2, nadto 
udzielat nauki mat. w panstw. Gimnazjum II. w 9 godz. tyg. 
- razem tyg. godi. 27. 
5. Grabczynski Jan, n
llez. staty, opiekun kI. VIII, uezyt j
z. ' 
taco w kI. V-5, VII a-5, VII b-5, VIII - 4 - tyg. godz. 19. 
6. Ks. Ilnicki Zenobjusz, profesor, opieklln kI. III b, llezyt 
j
z. taco w kI. I b-5, III b-4, VI-5, j
z. gree. w kI. V - 5 - 
tyg. godi. 19. 
7. Jaremowicz Marjan, nallez. staly, kierownik hllfca szkoI. 
p. W., zawiadowea zbioru przybor6w do gier i zabaw, uezyl: 
w I. p6Ir. gim. w kI. I a-3, I b-3, II ab-3, III ab-3, IV-3, 
V-3, VI-3, VII ab-3, VIII-3 - tyg. godz. 27+9; w II. p6Ir. 
gim. w kI. I b-3, II a-3, II b-3, UI ab-3, IV-3, V-3, VI-3, 
VII ab-3, VIII-3 - tyg. godz. 27+9. 


" 18 


8. Kniazynski Antoni, dr. fiI., nauez. staty, opiekun kI. II b, 
zawiadowea ruskiego dzialu bibljoteki llezn., uezyt j
z.tac. 
w kI. II b-4, jp.z. rus. w kI. II a-2, II b-2, III a-2, III b-2, 
IV-2, V-2, VI-2, VII ab-2, VIII-2 - tyg. godi. 22. 
9. Ks. I:..abenski filip, profesor, opieklln kl. V, uezyt: w I. p6tr. 
j
z. rllS. w kI. I a-2, I b-2, hist. w kl. IV-3, V-3, VI-3, 
VII a-3, VII b-3, VIII-3 -' tyg. godz. 22; w II. p6tr. j
z. 
rus. w kl. I a-2, hist. w kI. I a-2, IV-3, V-3, VI-3, VII a-3, 
VII b-3, VIII-3 - tyg. godz. 22. 
10. Maciurak Mikolaj, nallez. staty, opiekun kI. VII b, zawia- 
dowea niemiee. dzialu bibIjoteki llezn., llezyl: w I. p6tr. 
j
z. niem. w kI. III a-4, IV-4, V-4, VI-3, VII a-3, VII b-3, 
VIII-3, -- tyg. godz. 24; w II. p6ir. j
z. niem. w kI. III a-4, 
IV-4, VI-3, VII a-3, VII b-3, VIII-3 - tyg. godz. 20. 
11. Melnyk Anatol, dr. fiI., nauez. staty, w I. p61r. korzystat 
z urlopu, awn. p6tr. uezyt j
z. niem. w kI. III b-4, V-4, 
przyrodozn. w kI. I a-2, I b
2, II a-2, II b-2, mat. w kl. 
I a-4 - tyg. godz. 20. 
12. Ostruszka Jerzy, nauez. staty, zawiadowea zbioru l110deli 
rys., uezyl j
z. niem. w kI. II a-4, II b-4, rys. w kI. I a-4, 
I b-4, II a-2, II b-2,- III a-2, III b-2, rys. nadobow. w kI. 
IV-VIII-2 - tyg. godz. 26. 
13. Podolinski Wladyslaw, nauez. staly, opiekun kI. I b, za- 
wiadowea gab. hist.-geogr., uezyl: w I. p61r. hist. w kI. 
I b-2, II a-2, II b-2, geogr. w kl. I a-2, I b-2, II a-2, II b-2. 
IV-2, . V-2, hist. i geogr. w kl. III a-2, III b-2, mat. w kI. 
I b-4 - tyg. godz. 26; w II. p6tr. hist. w kI. I b-2, II a-2, 
II b-2, geogr. w kI. I a-2, I b-2. II a-2, II b-2, IV-2, V-2, 
hist. i geogr. w kI. III a-2, III b-2 - tyg. godz. 22. 
14. Szumny Karol, profesor, opieklln kI. VI, zawiadowea gab. 
przyrodn., uezyl: w I. p61r. przyrodozn. w kI. I a-2, I b-2, 
II a-2, II b-2, III a-5, III b-5, VI-4+4 - tyg. godz. 26; 
w II. p61r. przyrodozn. w kl. III a-5, III b-5, VI-4+4 - 
tyg. godz. 18. 
15. Traunfellner Wladyslaw, profesor, opieklln kI. IV, zawia- 
dowea bibljoteki nallez., uezyl j
z. tac. w kl. II a-4, IV-5, 
j
z. gree. w kI. IV-5, VI-5 - tyg. godi. 19. 
16. Waligora Michal, profesor, opiekun kI. VI a, zawiadowea 
pol. dziatu bibljoteki uezn., uezyl j
z. pol. w kI. I b-4, 
IV-3, VII a-4, VII b-4, VIII-3 - tyg. godi. 18. 


19 


17. Ks. Zotnierczyk Antoni, profesor, uczyl reI. r.zym.-kat. 
w kI. I ab-2, II ab-2, III a-2, III b-2, IV-2, V-2, VI-2, 
VII ab-2, VIII-2, prop. HI. w kI. VIlI-3-tyg. godz. 21. 


B. Nauczyciele etatowi zaktadu, nieczynni z koricem 
roku sprawozdawczego. 


18. Bartkiewicz Stanistaw, profesor, pozostawat przez ealy 
rok szkolny na udopie bezplatnym. 
19. Mond Pawel, dr. fiI., profesor, w stanie nieezynnym. 
20. Orzechowicz Jan, profesor, korzystal pr zez ealy rok szkol. 
z urlopu ptatnego. 


C. Nauczyciele etatowi z innych zaktad6w, czynni 
z koricem roku sprawozdawczego. 


... 


21. Boretz Mojzesz, staly nallez. pai1stw. Gimnazjum II., llezyl 
reI. moji:esz. w kI. I-VIII-16 - tyg. godi. 16. 
22. Jaremko Stanislaw, profesor panstw. Gimnazjllm II., llezyt 
fizyki w kI. VII a-3, VII b-3, VIII-2 --: 1 + 1 - tyg. godZ. 10. 
23. Sobolewski Mieczyslaw, staty nallez. 7 -klas. Szkoly Po- 
wszeehn. im. Kr. Wt JagieUy w Samborze, przydzielony 
do tutejszego zaktadu, uezyl: w I. p61r. j
z. pol. w kI. I a-4, 
hist. w kl. I a-2, spiewu w kI. I a-2, I b-2, II a-2, II b-2, 
III a-I, III b-l, sp. i mllzyki nadobow. w kI. IV-VIil-6, 
nadto udzielat nauki spiewu w pailstw. Gimnazjum II. 
w 7 godz. tyg. - razem godz. tyg. 29; w II. pOlr. sp. w kI. 
I a-2, I b-2, II a-2, II b-2, III a-I, III b-l, sp. i muzyki 
nadobow. w kl. IV-VIII-5, gim. w kI. I a-3, nadto spiewu 
w palistw. Gimnazjllm II. w 7 godz. tyg.-razem tyg. godz. .26. 


D. Nauczyciele kontraktowi, czynni z koricem roku 
sprawozdawczego. 


24. Bator Stanislaw, nauez. kwalif., opieklln kl. II-a, uezyt: 
w I. pOlr. j
z. pol. w kI. II a-4, II b-4, III a-4; III b-4, V-3, 
VI-3, j
z. taco w kI. I a-5 - tyg. godz. 27; w II. p6tr. j
z. 
pol. w kI. I a-4, II a-4, II b-4, III a-4, III b-4, V-3. VI-3 
- tyg. godi. 26. 


, 20 


21 


E. Pracownicy kontraktowi, czynni z kolicem roku 
sprawozdawczego. 
25. Dobrzanski Stefan, dr. med., lekarz szkoI., spetniat nadz6r 
higjeniezno-lekarski nad oboma miejseowemi gimnazjami 
pa1'1stw. w 12 godi. tyg. 
26. Frischer Maurycy, dr. me d., petnit fllnkeje lekarza-den- 
tysty w Obll miejse. gimnazjaeh pa6stw. i szkolaeh powszeehn. 
w 12 godz. tyg. 


C. Urlopy uzyskali: 
II. Bartkiewicz Stanistaw, profesor, urlop bezplatny na ealy 
rok szkoI. dla pelnienia obowi,!zk6w kierownika pryw. Gimna- 
zjum zen. im. M. Konopniekiej w Samborze rozporz. Kur. 
O. S. L. z dnia 21 maja 1930 Nr. 11.--5.685;30. 
2. Dr. Melnyk Anatol, nauez. staIy, urlop ptatny dla porato- 
wania zdrowia na ezas od I wrzesnia 1930 do 30 listopada 
1930 rozporz. Kur. O. S. L. z dnia 6 sierpnia 1930 Nr. II. 
-10.805/30, przedIllzony do dnia 31 styeznia 1931 rozporz. 
Kllr. O. S. L. z dnia 13 grudnia 1930 Nr. 11.-18.192/30. 
3. Orzechowicz Jan; profesor, urlop ptatny dla poratowania 
zdrowia na czas od 1. wrzesnia 1930 do 31. grudnia 1930 
rozporz. Kur. O. S. L. z dn. 29 sierpnia 1930 Nr. 11.-11.595/30, 
przedlllzony dwukrotnie do dnia 31. marea 1931 a nast
pnie 
do dnia 30 czerwca 1931 rozporz. Kur. O. S. L. z dnia 
20 styeznia 1931 Nr. 1I.-593}31 i z dnia 20 kwietnia 1931 
Nr. 11.-4.707/31. 
D. Zmiany w stosunkach stuzbowych: 
Dr. Mond Pawel, profesor, uwolniony od zaj
c od 
dnia 1 wrzesnia 1930 (pismo Kllr. O. S. L. z d. 26 wrzesnia 
1930 Nr. 11.- 13.707,30), zostal od dnia 1 lutego 1931 przenie- 
siony w stan nieezynny rozporz. Min. WR i OP z dnia 14 styeznia 
1931 Nr. 11.-579/31 (pismo Kur. O. S. L. z dnia 26 styeznia 
1931 Nr. 11.-984/31). 


II. 
Zlniany i ruch w gronie nauczycielskieITI 
w ciqgu roku sprawozdawczego. 
A. Do grona przybyli: 
1. Bator Stanislaw, zatrudniony w eharakterze nallezycieIa 
kontraktowego na mocy upowaznienia Kur. O. S: L. z dnia 
11 wrzesnia 1930 Nr. 11.-12.298;30. 
2. Blaszczyk Zygmunt, mianowany l1allezycielem etatowym 
rozporz.. Kur. O. S. L. z dnia 18 wrzesnia 1930 Nr. II. 
- 12.270/30. 
3. Schweitzer Izydor, nauez. staIy, przeniesiony na wIasnwletIamll 
prz;iroczy, przedstawiajqeyeh krajobrazy z naszego wybrzeza 
morskiego. Wyklad6w, w zwisobuq wlnria!1k
 zasJuguje Uroezysty Wieezor dIa 
uezczenia 2000'-ej roczniey urodzin Wergiljusza, urZqpzo-ny drria 
6 grudrria 1930 r. s-ilami mto-dziezy zakladu tutejszego- i pryw. 
Gimnazjum zen. Program O'bejmowaJ deklamaeje wyj q tk6w. 
z dziel WergiIego-, wygtoszo.ne w j
z. taciiiskim, polskim i ruskim, 
muzyezne illlstraeje do "Eneidy''', spiew, zywy obraz i wyklad 
ucznia kL VIII-ej" Sandauera A. p. 1. "W'ergiljusl. a. my". Uro- 
czystO'sc zaszezycit swym wspoludzialem dr. R. Garrszyniee, 
profesor U. J. K., kt6ry wyglosit slowO' wst
pne. 
Pr6cz uroezystyeh O'bchod6w adbyly si
 wyldady dla 
6g6lu mJodziezy zakladu: prof. ks-. Labeii.ski wygto-sit dnia 
31 pazdziemika 193'0 r. wyktad 0- sze
dnoSei, a dnia 16 styeznia 
1931 J. 0- Pomorzu, nadto- dr. Wittenberg M. a mn.emonice: 
i mnemoteehnice dnia 6 maja 19-31 r. 
Celem po-znania rozwoju t y cia gospudatcze2'O' Polski od- 
. b 
byla si
 dnia 9- wrzesnia 19-30 r. wycieczka na "Targi Wseho- 
dnie" we Lwowie, w kt6r-ej wli
lo udziat 69 uczni6w pod prze- 
wodnictwem nauez. Sobolewski ego j Podofinskiego.. Wycieczki: 
krajoznaweze i rozrywkowe urzqdzono: dnia 15 czerwca 1931 
wyjeehatO' 38 uezni6w do Roztueza, skqd ze szczytu "RO'zluez«. 
(933) przeszli uezniowie przez "Wieniec" (893) do Jawnry; dnia. 
22 czerwea wzi
lo udziat w wycieczee do TerszO'wa--Spasa 
i Busowiska wi
kszost uezni6w kI. I-Ill, dnia zas. 25 czerwe(t 
wyjechali uczniowie kL IV-VII do- Sianek, skqd przeszIi na 
szczyt "Haliez u . W'szystkiemi wyeieezkami kierowat naucz. Po- 
dolinski z pomoeq innyeh nauezycieli. 
Warunki, wsr6d kt6ryeh odbywa si
' wychowanie fizyczne 
w zaktadzie, Sq naog6t pomyslne. Metodyezne cwiczenia gimna- 
styezne system em Linga i Linhardta uprawiajq uezniowie we 
wtasnej, dostatecznie llrzqdzonej sali, w letnich zas dniaeh po- 
godnyeh na boisku szkoI. lub na stadjonie w. f. i p. w. W roku 
sprawozdawezym 90"/0 uezniow twiezylo w przepisanym stroju 
j ObllWill cwiczebnem, a 10'1/0 tylko w obuwiu twicz. 
Nadto w miesiqeaeh letnich i jesiennyeh oddawata si
 
mlodziez przepisanym grom i zabawom ruehowym, O'raz cwi- 
ezyla si
 i zaprawiala w Iekkiej atletyee. Z gier drllzynowyeh 
llprawiano pilk
: siatk6wk
, koszyk6wk
, r
eznq, nOinq, us
atq, 


graniczn
, palanta, z cwiczen lekkoatlet. bieg na 60-3.000 m, 
rozne rodzaje skok6w, rzuty oszezepem, kulq, dyskiem i gra- 
natem. Gry i cwiczenia odbywaly si
 w porze popoilldniowej 
w 10 godz. tyg. przewaznie w Parkll Gier i Zabaw Tow. Przyj. 
Mtodziezy szk. im. dyr. j. Szafrana, niekiedy na stadjonie w. f. i p. w. 
Istniejqee na terenie szkoly Kolo Sportowe (88 ezlonk6w), 
rozpadaj
 ostrem strzelaniu na strzelnicy wojsk. w D q br6wee 
1 uezestmezyl we wszys
kich uroezystoseiaeh i zawodaeh, urzq- 
dzanyeh prze.z IlL 
ekCJ
 Pow. Komitetu WF i PW w Sambo- 
rze. I fak huf
ee wZlql u
z.ial: w ,,
wj
cie sokolem" III. Okr
gu 
w Samborze 1 uroezystosCl odslojll
eia pomnika T. Koscillszki 


. 
tdnia 4 1 5 pazdzlernlka 1930 r., w "swi
cie w. f. i p. W." duia 
18 i 19 paidziernika 1930, llzyskujqe w zawodaeh strzeleekieh 
z broni malokalibrowej miejsee III., w obchodzie 12. roezniey 
,odzyskania niepodleglosei i 10. roezniey zwyci
stwa nad bo!- 
szewikami di1ia 1] listopada 1930, w uroezystosei imieninowej 
Marsza-tka Pilslldskiego_ dnia 19 marea 193], w dniu Swi
ta 
Narodowego 3 maja 1930, zdo!Jywajqe w marszu druzy- 
110wym na 6 km miejsce III., w "swi
cie w. f. i p. W." d.nia 
{) i 7 ezerwea 1931, uzyskujqe w strzelaniu z broni maloka- 
librowej miejsee II., a z dlugiej broni wojsk. miejsee VII. R6w- 
niei w og61i1em "swi
cie w. f. i p. W." w Spale dnia 12, 13 
i 14 czerwea i w "wojew6dzkiem swi
cie w. f. i p. W." w Prze
 
lnyslu dnia 20 i 21 ezerwea 193] byl hufiee reprezentowany, 
wyslawszy tam swoieh zawodnik6w. 
Kierownikiem hufea byl nauez. jaremowicz M., a of ice rem 
iinstrukeyjnym por. Daszezyszak Michal, pow. komendant p. w. 
Pilnosei q i sprawnosci q z ezlonMw hufea odznaezyli si
: 
Cisek z kL VIII; Dempniak, Olszanski, Polanski, Wojciechowski T., 
Wasylyk z kL VII; Baszak, Grunberg Izr., Grunberg Ire, Gwozdz, 
HaluszezyiJ.ski, Kulczyeki K.. Radomski, Sehiifer, Syn6wka z kI. 
VI.; Bereinieki, Czwaezka, Mitek, Szezepula z kl. V. 
Druiyna harcerska, majqea ezlonk6w 45, dzielita si
 na 
.5 zast
p6w. Prae
 wedlug obowiqzujqeego regulaminu rozpo- 
cz
la druzyna dnia 13 wrzesnia 1930 od obozowania przy 
ognisku w lesie radlowiekim. Gaw
dy, gry i zabawy odbywaly 
.si
 w izbie, mieszezqeej si
 w gmaehu szkol., lub na wolnem 
powietrzu, cwiczenia w polu i niedalekie wyeieezki w okolieaeh 
Sam bora. Druiynowym byl Soehanski Wlad., uezen kI. VIII. 
Wazniejsze zdarzenia w zyeiu druzyny byiy nast<
pujqee: 
dnia 4 i 5 paidziernika 1930 druzyna wzi
la udzial w swi
eie 
miejseowego "Sokola" i w uroezystosci odsloni
cia pomnika 
T. Koseiuszki, urzqdzajqe pokaz obozowania na stadjonie w. f. 
j p. w. i uezestniezqe w defiladzie i w zawodaeh. Dnia 13 grudnia 
1930 urzqdzono przedstawienie seeniezne p. t. "Wyst
p na pro- 
wineji", a dnia 18 styeznia 1931 "oplatek" wsp6lnie z hufeem 
szkoI. p. w. Dnia 16 lutego 1931 odbyla si
 pr6ba na mlodzi- 
ka. Dnia 7 i 8 marea 1931 odbylo si
 przedstawienie "Kosciuszki 
pod Radawieami", z ezego doeh6d przeznaezono na wycieezki 
zeglarskie zast
p6w "rekin6w". Dnia 29 marea 1931 odbyla si
 
pr6ba sprawnosci. Dnia 3 maja 1931 wzi
la druzyna udzial w de-  36 


37 


filadzie, a dnia 25 maja 1931 wzi
lo lldziat to hareerzy w wy_ 
cieezee do Laszek Murowanyeh. 
Pod koniee roku szkoI. ulozono program zaj
c na kolonji 
w Chlewiskaeh i porobiono przygotowania do wyeieezki zast
pu 
zeglarskiego Sanem i Wisl q do Battyku. 
Z ramienia R. P. opiekowal si
 druzynq hareersk q naucz. 
Blaszczyk Z. 


Co dotyczy pomleszczen'ia ucztii6w, to przewaina ich 
rcz
sc mieszkala u rodzie6w w Samborze lub w pobliskich miej- 
. :seowosciaeh, z ktoryeh na nank
 d.oehodzilo lub dojezdzal0 
uczni6w 82, w Bursie Polskiej im. A. Mickiewicza znalazlo po- 
mieszezenie uczniow 23, a w Bursie Ruskiej im. M. Kaezkow- 
:skiego uczni6w il2, na slanejaeh zas prywatnyeh niieszkalo 
uezni6w 57_ Stange skontrolowali opiekunowie kias, ezy Sq 
 


Kontakt z rodzicami uezl1low utrzymywata szkota za 
pos:ednich
em 1. zw. konfereneyj informaeyjnyeh, na kt6ryeh 
udzlelano mformaeyj 0 post
paeh i sprawowaniu si
 uezni6w. 
Konfer,eneyj takic.h bylo w eiqgu roku szkolnego 6. Opr6ez tego 
urzqdzlla DyrekCJa zakladu dnia 19 paidziernika 1930 zebranie 
rodzic6w,. na. kt6rem zastanawiano si
 nad sprawami wyeho- 
wawezeml. Nlestety okazalo si
, ze zywszego zainteresowania 
si
 temi sprawami niema. 


Wspo
niec nalezy, ie na terenie Sam bora istnieje Tow. 

rzyj. Mlodz. szkoI., kt6re opiekuje si
 Parkiem Gier i Zabaw 
1m. dyr. j. Szafr
na i w miar
 moznosci przyehodzi mlodziezy 
z pomoC<} matefJalnq. W Wydziale Towarzystwa broni interes6w 
mlodziezy tutejszego zakladu Dyrektor. VI. Statystyka uczni6w z kOnCeln roku 
sprawozdawczego. 
I
 :
 I
 !
 1
.151
 I> I> I
 I
 I
 /Razem 
33130113413
 1'24125147L91491231125142 404 3 
. . . . . 33 1 ", 3:l ll, I
1 25 i 47 3J J:
1 25 1 42 40:: 
18!1524!13 1 20!10 1 25212112!13p8 210 

 1 7
 
 ; ;o
 4 1 15 1
1 1,1
 
 i 
 1
 1
' 
2323 1 242012110 1 26121121 1 1314'20 1 236 
8 7 1 7 110 1 -:1515;1419 8 1 4118 125 2 
2-, 2 3 l,6J4 4 2 71 4 1 _i! 
16 1416 1 "'13 I 1O I J24 2513 1 1718 204' 
5 1 6 4 7 71 413 6 1 11 51 510 83 
12 10 1 13
12 411 10 9'12 5 1 1 3114 115 1 
_1____1___ .___ 


38 


KLASA 


1. Liczba uczni6w: 
wpisanyeh na r. 1930,31 
ubylo w eiqgll roku 
pozostalo z koileem 
roku 


2. Religja: 
katolieka obrz. lac. 
" "orm. 
" "gree. 
mojzeszowa 


3. Narodowosc: 
polska . . . . 
ruska . . . . 
zydowska. . . 


4. Miejsce zamiesz- 
kania rodzicow: 
w siedzibie zaktadll 
w pow. samborskim 
w innyeh pow. Polski 
za granieq 


5. Zatrudnienie 1'0- 
dzicow: 
obywatele-ziemianie - - - 1 - - 1 - - - - 1 
rolnig-wloscianie 4' 6 7 5 4 1 912 411 8 1 1 510 
llrz
dniey i oficjalisci I I 
[rolni - 1-- _ 1 ------ 1 
robotniey rolni -- ---- - 2 ---- 
przemystowey 4 2 1 1 - 1 3'- 5 - 1 1 
rzemieslniey - 1- 2 1- 4 3-- 2- 
urz
dn. fabr. i przem. 1 1 - - - 1 - - - - - - 
robotniey" " ------- 1--- 1 
kupey i przedsi
bior- 
. [ey handlowi 1 4 1 3 3 1 3 4 7 1 5 5 
urz
dn. hand I. i bank. -- 1 1 --------- 
robotnicy i sluzba I 
[handJ. - - -1- -1- - - - -1-- 


39 


KLASA 


I
I
I
\
I
 
1
1>1>1
1
1
IRazem 


urz
dniey komunikaeji 
sluzba i rob. komlln. 
wojskowi stopni ofie. 
" "nizsz. 
wolne zawody 
prof. i nauez. 
urz
dniey panstw. 
[i samorzqd. 
sluzba i nizsi fllnk- 
[ejonarjusze panstw. 
rentjerzy i kapitalisei 
wyrobniey 
sluzba dom. i ustugi 
[osobiste 
inne zawody 
Razem 
I w )jezbie powyiszej 
synowie emeryt6w 
zupetne sieroty 


4 1 - 3 1 1 4 1 - 1 5 1 - 2 1 1 
3'- 6 1 1 3'- 7 2 4 2 5 4 
3- 2'- - _1- - - 2---1- 2 
11-- 1 2-1_ 1-- 11-- 
5 1 1 1 1 21- - 3 8 4 1 2 6 
114 4 1 11 2 2 6 3 5 1 - 3 5 
4 8 6' 4 6 1 4 5 7 6 7 1 4 
I I I 
2
 2 1 2 - 5 - - 2 1 - 1 
I ---1-----1-1- 
---- ---- 1--,- 
! -,-Il!--I- 1- 1 - 1 - 
33'3U 1 33 1 J 24 1 2; 4
 39 ' 48 2325 , 42 
f 1 I 
2 2 31 2 2' 3 3 2 - - 3 3 
- 2-- -11 1- -- 2'-- 


6. Wynik klasyfikacji 
z koitcem r. 1930,31: I I 
otrzymalo wynik og6lny: 
bardzo dobry 1 2 2- 1 1 4- 1 3 1 - 4 
dobry 1411 1 7i8 4 1 448881012 
, dostateezny 1216 816 7 1 131818 1 28 610 1 23 
dostateczny z zastrze- I I I \ 
[zeniem 3 1 4 2 4 1 2 7 6 3 2 5- 
niedostateezny 3 1 1 - 12 1 7 8 1 1 5 14 7 7 3 , - 3 
przeznaezono do 
egzaminu uzupelniaj. - - - - - - - 1 - - - 
nie klas y fikowano -1- . -I 0 1 _I
 - - II__ 
1 1 , 
Razem 33301333312425473948232542 
I I I I I I 


3 
85 
2 
2 
19 
13 
3 
2 


38 
1 


22 
37 
9 
5 
33 1 
39 1 


62 
16 


2 
8 
402 2 
I 


23 
6 


19 
98 1 
175 


39 
69 


1 
11 
402 2 40 


41 


VIr. 
Statystyka egzal11in6w dofrzatosci, odby- 
tych w roku szkoInYITI 1930/31. 
A. W terrninie zfmowym 1931 r. zwyeza:Jny egzamin doj-. 
rzalosei odbyt si
 pad przewodnictwem Dyrektnra zakladu - 
piSmienny dnia 5, 6 i 7 lutego, a ustny dnia 11 lutego. Do. 
obu egzamin6w przystqpili 2 kandydaci, kt6rzy tez uzyskali 
swiadectwa dojrzatosci, a mianowicie; 
t) juzwiak Anato1 7 reI. gree.-kat., ur. dn. 4, [L-1909 w Zworowie. 
2) Zweek Salomon, wyznania mojzesz., ur. dn.. 28/IV-1912
 
w Tarnopolu. 
B) W terminie wiosennym 1931 r. zwyezajny egzamin doj- 
rzatosci odbyt si
 pod przewodniefwem Dyrektora zakladu - 
pismienny dnia 4, 5, 6 i 7 maja, a ustny dnia 20, 22, 23, 26. 
i 27 maja. Do egzaminu pismiennego i us.tnego dopuszezono 
39 uezni6w publieznych. . 
Ternaty wypraeowal1 pismiennyeh byty nast
pujqee; 
z j
zyka p-olskiego: 
a) Troska 0 dobro Rzeezypospolitej w literaturze staro- 
polskiej. 
b) Wykazac, ie tw6rq prawdziwej poezjf jest b6t! (Motto: 
"Nie narodzi si
 hymn, jesli seree nie p
knie z bolesci". Lange A.) 
c) Rozwinqc rnysl, zawart q w stowaeh j6zefa Pilsudskiego: 
"Id q czasy, kt6ryeh znamieniem b
dzie wyseig praey, jak przedtem 
byl wyseig zelaza, jak przedtem byl wyscig krwi". 
z historji: 
a) Stosunek Gdanska do Polski wsp6tczesnej. 
a) Marszatek Pitsudski jako budowniezy odrodzonej Polski. 
c) Nie damy ziel11i, skqd nasz rod. (Na podstawie genezy 
granie Polski wsp6tczesnej.) 
z j
zyka lacilikiego: Liv. V. 27, 1-9. 
z i
zyka greekiego: Xen. Oeeon. V, 1-4. 
- z matematyki: 
a) Dla jakieh wartosci parametru m s,! pierwiastki rowna- 
nia x
+(l+m)xTl=O mi
dzy sob,! r6wne? 
b) Trapez r6wnorarnienny, kt6rego bok nier6wnolegty 
i kr6tszy bok r6wnolegty wynoszq po na", zas kqt ostry m, 
utworzyl obrotem okolo kr6tszego boku r6wnolegtego 


bryt
. Obliczyc powierzehni
 tej bryly! (Wykonac obliCLenie dla 
a=2, 5 m, n=48 u 37'). 
z fizyki: 
a) W kopalni dobywa maszyna parowa w jednej godzinie 
72 tony w
gla z gl
bokosci 150 m; druga maszyna pompuje 
w 30 min. 450 hI wody z gl
bokosci 120 m. Kt6ra ni1szyna 
ma wi
ksz,! dzielnosc? 
b) Promien krzywizny zwiereiadla wkl
stego wyn">si r= 
30 em. W jakiej odleglosci od zwiereiadla znajduje si
 przedmiot, 
kt6rego obraz jest odwr6eony i n=3 razy powi
kszony? 
Swiadectwo dojrzalosci uzyskali: 
I .. I Data I Miejsee I Data 
Nazwisko i imi
 Rehg]a urodzenia llrodzenia eg z am i

 


Barbara Zdzislaw rz.-kat. 1/4-1911 Pnikut 20,5-1931 
Begleiter Zygfryd mojz. 17/4-1913 Sambor 26/5- " 
Bilynskyj-Slotylo 
[Wlodzimierz] gr.-kat. 4 10-1911 Katuz 22/5- " 
, Bilyk Eugenjusz rz.-kat. 15,2-1913 Lw6w 26;5- " 
Brosz Antoni " 25,12-1910 Nienadowa 20,5- " 
Chimiak Zbigniew " 13/5-1912 Rudki 22/5- " 
Chrusciel Tadeusz " 17/6-1912 Sambor " 
Cisek Edward " 19,7-1909 Chyr6w 20,5- " 
Dyk Stefan " 26/12-1910 1 Sambor, " 
Fijalkiewicz Antoni " 14,12-1912 Stara Sol " 
Haluszezyilskyj Aleksy gr.-kat. 12/7-1912 Skole 22,'5- " 
Hauser Szlojme moji. 10/5-1912 Zag6rze 26/5- " 
Heigel Bohdan rz.-kat. 7/3-1910 Sambor 22/5- " 
Hordynskyj Adam gr.-kat. 5/9-1910 Hordynia 23/5- " 
Horodyskyj jaroslaw " 5 i 2-1912 Lqka " 
, 
Hoszka jaroslaw " 7/1-1913 Lalina ,. 
I 
jaremko Michal " 15/10-1911 I Wykoty " 
Kozak Bohdan " 14/11-1910 jarocin " 
Maly Tadeusz rz.-kat. 18/5-1911 Stryj " 
Mudryj j6zef gr.-kat. 24,'3-1913 m
boka 
Onyszkiewiez Antoni " 22,1-1911 Biskowiee 20/5- » 


5 42 


Nazwisko i imi
 


43 


Polny Andrzej 
Popiel Ellgenjusz 
Sandauer Artur 
Singer Izak 
Smolanski WtodL 
Soehanski Wlad. 
Stiet MareeIi 
Streit Kazimie-rz 
Szotomiak Antoni 
Szuwart Kazimierz 
Tatomyr Aleksander 
Tatomyr Eugenjusz 
Walczyk Ludwik 
Zimniak Tadeusz 


I " I Data I Miejsee I Data' 
Rehgja urodzenia urodzenia egzaminu 
rz.-kat.!8/1l-I91O ] CLajlcowice /23/5-1931. 
gr.-kat. \ 21/7-1911 1 Kulczyec 26/5-" 
mOjz.114/12-1913 Sambor " 
" 7,1O-1913'Horozana. " 
rZ.-kat. ,306-1911!Turkan/str. " 
" 20 r 5-1911:Sambor 20 i 5-". 
mojt. 2'5-1913 ,.. 26,5- " 
rz.-kat. 5,9-1913 ,.. 27,5- " 
,. 6,10-1909 Nadyby 20,5- " 
" 26/4-1911 Posad
 Fel. 27,5-". 
I gr.-kat. 9,5-1913 Sambor " 
2,1-1914 Kawsko 22/5- ,,. 
rz.-kat. 4/7-1911 Keezkemet 27 1 5- ,,. 
25/7-1913 Stara Sol " 


Kronika zakladu. 
Rok 1930. 
Rok szkolny 1930,31 rozpoezql silt uroezystem nabozen- 
Stwem, odprawronem w kosciele i eerkwi, dnia 2 wrzesnia, 
.a regularnq nauk
 podj
to dnia 3 wrzesnia. 
Dnia 9 wrzesnia 69 uezniow pod przewodnictwem nauez. 
Podolili.skiego i Sobolewskiego bierze udzial w wyeieezee na 
'"Targi Wsehodnie" we Lwowie. 
Dnia 13 wrzesnia druzyna hareerska rozpoezyna prae
 
IObozowaniel11 przy ognisku w lesie radlowiekim. 
Dnia 18 wrzesnia p. wizytator dr. Zaleski Juljusz przyslu- 
ehuje si
 lekejom j
zyka polskiego i matematyki. 
Dnia 5 paidziernika mlodziez zakladu bierze udzial w uro- 
czystosci odsloni
eia pOl11nika T. Kosciuszki. 
Dnia 6 i 7 paidziernika mlodziez przyst
puje do spowiedzi 
i komunji sw. 
Dnia 18 i 19 paidziernika zaklad bierze udzial w "swi
cie 
w. f. i p. w. ", przeniesionem na ten ezas z ezerwea 1930 r. 
. Dnia 19 p2idziernika odbywa si
 zebranie rodzicow dla 
omowienia roznyeh spraw, zwiqzanyeh z wyehowaniem mlo- 
dziezy. 
Dnia 29 paidziernika zwiedzaj<} uezniowie pokaz sprz
tow 
i srodk6w obrony przeciwgazo
vej. 
Dnia 30 paidziernika prof. ks. Labenski wyglasza dla mlo- 
dziezy wyklad 0 oszez
dnosei. . 
Dnia 1 listopada uezniowie bior<} udziat w uroezystym 
poehodzie na miejseowy ementarz dla oddania holdu Bohaterom, 
polegtym w bojaeh 0 wyswobodzenie ojezyzny. 
Dnia 11 listopada obehodzi zaklad 12. roeznic
 odzyskania . 
niepodleglosci i 10. roeznic
 'zwyci
stwa nad boJ.szewikarrii. 
Dnia 17 listopada zwiedzajq uezniowie Ruehomq Wystaw
 
Prob i Wyrobow Przel11ystu krajowego. 
Dnia 20 listopada zwiedza mlodziez film ,,0 przemysIe 
. krajowym". 
Dnia 29 listopada swi
ei zaktad 100. rocznic
 powstania 
listopadowego. Czytelnia Dez. tirzqdza przedstawienie "Noey 
listopadowej" WyspiaiIskiego. . 
Dnia 2 grudnia wolno mlodziezy p6jsc na wyswietlenie 
fill11u p. t. "MieszkaiIey gl
bin morskieh". 


. . 


,. 


Przy egzaminie ustnym reprobowano 4 abiturjentow
 


" 


- 


 

,
 

g

 44 


45 


Dnia 6 grudnia uezniowie zaktadu tutejszego i pryw. Oimna- 
zjum zen. urzC\dzai<} wieczorek dla uezezenia 2000-ej roeznicy 
urodzin W ergilj usza. 
Dnia 13 grudnia druzyna hareerska urz<}dza przedstawienie 
sceniezne "Wyst
pu na prowineji". 
Dnia 13 grudnia hufiee p. w. bierze udzial w powitaniu 6. putku 
strzelcow podhalanskieh, translokowanego ze Stryja do Sambora. 
Dnia 20 grudnia mlodziez bierze udzial w odezycie dra 
Altera, ilustrowanym filmem p. t. "GruZliea jako kl
ska spo- 
teezna i walka z ni q ". 
Od dnia 23 do 29 grudnia trwajq ferje swi<}t. B. N. obrz. taco 
Rok 1931. 


Dnia 2, 3 i 4 styeznia gmina kI. V. urzC\dza przedstawienia 

Jqsetek" Soleekiego. 
Od dnia 4 do 12 styeznia ferje swiqteezne B. N. obrz. grec.-kat. 
. Dnia 10 i 11 styeznia ezlonkowie Kola Sport. biorq udziat 
w zawodaeh narciarskich, urz<}dzonyeh w Rozluezu przez Pol. Tow. 
Narc. w Przemyslu z okazji poswi
eenia schroniska nareiarskiego. 
Dnia 16 styeznia prof. ks. Labenski wyglasza dla mlodziezy 
zaktadu wyktad 0 Pomorzu. 
Dnia 16 styeznia mlodziez zwiedza film p. 1. "Odzyskanie 
niepodlegtosci Polski". 
Dnia 18 styeznia hufiee p. w. urzC\dza "oplatek". 
Dnia 30 styeznia urzqdza .zaklad poranek ex re imienin 
P. Prezydenta Rzeezypospolitej. 
Tegoz dnia konezy si
 l. potroeze. 
Dnia 31 styeznia ezlonkowie Kola Sport. biorq po raz 
drugi udzial w zawodaeh narciarskich w Roztllezu. 
Dnia 1 lutego Kola Sport. Obll miejseowyeh Gimnazjow 
panstw. i pryw. Gimnazjum zen. urz<}dzaj<} zabaw
 towarzysk q 
pod nadzorem nauezycieli. 
Dnia 3-5 lutego przystuehuje si
 lekejom w tutejszym 
zakladzie p. wizytator Szediwy Stan. 
Dnia 5-7 lutego odbywa si
 pismienny egzamin dojrzalosci. 
" 11" " "ustoy " " 
Dnia 11 lutego Czytelnie wszystkich miejsc. gimnazjow 
urz<}dzaj<} zabaw
 towarzysk<}. 
bnia 21 lutego majq uezniowie dozwolony wst
p na wie- 
czar reeyta1. p. K. Ryehterowny. 


... 


Dnia 24 lulego odbywa si
 pbraneK narraeyjny p. R. Ryehte- 
'l"6wny, w kt6rYl1l bior<} udzial mlo.1si uczniowie zakladu. 
Dnia 11 8 marca druiyna harcerska nrzi;ldza przedslawie- 
mie "Kosciusiki pod Raetawicami"
 
Duia 1
 marca wysylaj<.1 uezmowie poeztowkilmienlnowe 
tdo Marszatka Pilsuasldeg--b. 
. Dnia 18 marca obchodzl zaklad aiien sw. Patrona. 
Dnia I 9 marea (j!dbywa si
 @bch6d ku czci Marszalka Pil- 
.sudskiego.. . 
Dnia "24 rnarea 2.wledzaj
 uczl1iowle Elm p. t "Pomorze". 
-Oct dnla 24 -27 marca trwaj'l l1auki rekoJekeyjne? zakoa- 
!Czone spowiedzi
 i kOlUllnj<} sw_ ucz}:!j6w
 
Od driia 1 do 17 kwietnia "ferje wielkanocn
. 
Onia 30 kwietnia wyswietJa si
 dla mlodzieiy film p. t. 
..,Milosc i lzy Szopena
'_ 
Dnia 1 maja Dr. Wittenberg wygtasza dla mlodzieiy wy- 
j!dad 0 mnemonice i mnernotechnice. 
Dnia 2 maja swi
ci mlodziel porankiem pamiqtk
 konsty- 
tueji 3 maja. 
Onia 4-7 maja odbywa si
 pismienny egzamin dojrzalosci. 
Dnia 8 maja uezestniczy mlodiiei w wyktadzie dra Arnolda 
..,0 celach i zadaniach PoL Czerwonego Krzyza". 
Dnia 16 maja zwiedzaj<} uczl1iowie film "Szczyt Swiata". 
Dnia 20, 22, 23. 26 i 27 maja odbywa sit: ustny egzamin 
dojrzalo5ei. 
Dnia 6 i 7 czerwca bierze zaklad udrial w "swi
cie W. f. 1 p. w. 
Onia 15 czerwea uezniowie kL I-III u1"Z<}dzaj<} krajo- 
znawez<} wycieczk
 do Rozlucza-jawory. 
Dnia 16 czerwea wyglosit prof. ks. Labenski dla uczni6w 
wyklad, wyjasniaj,!ey znaezenie szkot zawodowych. 
Dnia 18 i 1 9 ezerwea przyst<}pita mlodziei do spowiedzi 
i komunji sw. 
Dnia 22 ezerwea uezniowie klas I-III bior<} udzial w wy- 
cieezee do Terszowa-Spasa i Busowiska. 
Dnia 25 czerwea uezniowie kl. IV-VIlI urzqdzaj<} wy- 
cieezk
 do Sokolik, a stqd na szczyt "Halicz". 
Dnia 26 czerwea swi
ci mlodziez dziel1 sw. Patrona Dy- 
rektora zakladu. 
Dnia 27 czerwca konezy si
 rok szkolny 1930/31 uro- 
czystem nabozenstwem i rozdaniem -swiadectw. 46 


47 


VIII. 
Wykaz uczniow w roku sprawozdawczym. 


Heio-el jozef 0. po1.), Kopystianski Orest, Kraska Wladyslaw, 
Kra
ki Karol, Kutzera Tadeusz, Kuprowskii Marian, 
Lewicki jozef (j. poL), Mihulka Stanislaw, Pasternak Michal, 
Przetaeznik Zbigniew, Szkolnieki Piotr, Wolosieeki Szez
sny. 
b) Buszta jozef (32 1931) .. . . 
d) BarezYl1ski jan, CzajkowskI Fehks, I?ul Zb
gm
w
 Gembara 
Tadellsz, Gold Anzelm, Horbajezuk EmIl, jaglelmekl Tadeusz, 
Kopaezynski Tadellsz, Kulczyeki Zenon, Letza Ryszard, Meleszko 
Wlodzimierz, Stebelski Wlodzimierz. 


Pod a) wymienieni uczniowie, promowani do IdaFY nast
pnej (nazwiska 
uczniow, ktorzy otrzym<11i wynik ogolny bardzo dobry, w)'r6znione sll tlu- 
stym drukiem. a przy nazwiskach uClniow, kt6rzy uzyskali prolllocjt; z za- 
strzeiemem, wymierriony jest w nawiasie prze<1miot, z kt6rego storiel] 
uznano za niedostateczny), p3d b) nieklasyfikowani lub ktorzy wystllpili, 
pod c) przeznaczeni do egzamLIU u.oupelniajllcego, pod d) pOlostawielli 
na drugi rok w tej samej klasie. 


Klasa I a (33). 
a) Bogdal Stanislaw 0. tac.), Czajkowski Miroslaw, Deeyk 
jllljan, Domino Zdzislaw, Durkaez Tadeusz (j. lac.), Frajs Ta- 
deusz, Frey Zbigniew, Gewire Jozef, Grabowski Zbigniew, Horn 
Zygmunt, jaworski Karol, Kelhoffer Mieezystaw, Kokoc Roman, 
Kraut Gideon, Kuezer Wlodzimierz, Kuzin Mikotaj 0. tac.), La- 
zowski Tadeusz, Luezkow Michal, Mleezko Henryk, Nowak Je- 
rzy, Ostrowski Adam, Rohrberger Mareeli, Skowronski Zbigniew, 
Spielman Eisig, Staron Stanislaw, Slusarek Zygmunt, Tuni- 
kowski Roman, Walczyk Stanislaw, Winnicki-Radziejewicz Piotr, 
ZiQlko Adam. 
d) Goldstein Kurt, Gunia Marjan, Panezak Konstanty. 


Klasa II b (34). 
a) Begleiter Zygmunt, Bilowski Mikolaj, Chabalo,:ski Aleksan- 
der, Dienstag jUljllSZ, Dobrjanskyj-Demkowyez Mlrostaw,. 00- 
brzanski Wlodzimierz, Gorka Ignaey, Gilnsberg reete Pll1kas 
Simon, Kmit jan, Lacher Norbert, Licht Leopold, ',Low f. To
'e- 
schreiber jozef, Lopusiewiez Edward, Mandel jako?, Marymak 
Roman Naktowiez Leon, Naklowiez Mirostaw, Nlklasz Adam 
(j. lac.;, Orzechowski Tadeusz, Petriwski Stefan, 
e
afer Zy
- 
munt, Schorr Dawid, Stern j
kob (j. poL), Strzelblekl WtOdzl- 
mierz, Tworzydlo Zdzislaw, Zuk jozef. 
b) Kinasewyez jaroslaw (uezen pryw.). 
d) Bilinski-Slotylo Michal, Bissinger Karol, Gilowski juljan, 
Goldberg Emanuel, Kling jan, Schiller Roman, Sywula Ryszard. 


Klasa I b (31). 


Klasa III a (24). 
a) Cheiuk Eligjusz (j. poL), Held Joachim, Holowezak Piotr
 
Jarema Zbigniew, Majcher Pawet, Malecki Ta?eus
, Pacholo.wskl 
Adam, Pendzej Kazimierz, R
bisz Henryk, Rubmowl.ez Wla?yslaw, 
Suski juljan, Treibiu b:ydor, Tur.ezyn St
l11st
w. (J. rus.), 
Zbierzehbwski janusz, Zuk Stanislaw, ZurawskI Kazlmler
. . 
d) Bergmann jozef, Buczek Stani
la
, Drzewi
ski K
ZI
J.erz
 
jung Tadeusz, Laden Emil, Lopuslewlez Augustyn, Slkoell1skl 
Rudolf, Zajqezkowski Karol. 


a) Biskowski Dominik, Boks Taras, Dobrzanski Eugenjusz, 
Durkalee Marjan, Fiehtelberg Mauryey, Gartner Abraham, Geeza 
Damjan, Ilnicki Miron, Janusz Emiljan, Klepaeki Mieezyslaw, 
Kottyk Andrzej, Korpak Wladystaw, Kozak Wladyslaw, Kruk 
SUsie, Kuezera Kazimierz, KUimiak Bronislaw (j. lac.), Metzger 
Edward, Mudryj Piotr, Musinger Rubin, ODbrycht Rudolf, 
Radomski Antoni, Roth Samuel, Satz Adolf, Szumny Ignaey, 
. Tustanowicz Miron (uezen pryw.), Wajdowicz Marjan, Wat
ga 
Tadeusz, W
grzyniak Roman, Wysoezanski Orest, Zaziemski 
Henryk, Zeimer jozef. 


Klasa II a (34). 
a) Buczynski Czeslaw (j. rus.), Cerklewicz Stanislaw (j. niem.), 
Chlqd Zdzislaw, Czaja Zbigniew, Domiter Zygmunt, Dziubinski 
Tadeusz, Fliesser Markus, Gorecki jan, Hawliczek Marjan, 


Klasa III b (25). 
a) Babirad Dymitr, Bohonos Grzegorz, Chi
iak Tadeusz,. D
lr- 
kaez Kazimierz Hrehorowiez jan, Hyszka MIchal, jurezaklewlez 
Al k d K y 'szakew y ez Miroslaw, Madaj Stanislaw, Nowak 
e san er, R . k' WI 
Stanislaw, Petrueh jan, Puszka jozef (m at.) , astawlee 1 0- 48' 


49 


dzimierz, Rqezka Wiktor, Reiter Zygmunt (f lac.), Sfermac'hJ 
Modest, Syn6wka Augustyn, Twardy Tadeusz, Tustanowyez 
Piotr, Zubko Bazyli. 
d) Bilinski Jan, KUpka Mirostaw, Petruniw laro>staw;.. Rudyj 
Miroslaw, Wysoezaliski Wlodzimierz.. 


Klasa V C39J. 


Klasa VI (49). 
a) Altbaeh Pinkas, Baszak Michal, Bulynski Eljasz, Burdiak 
jaroslaw, Burg Izrael, Filipezak Mikotaj, Friedlllan Henryk, 
Fuhrman Izak, GrUnberg Izrae,l, HatuszezYllski Teodozy, Huezek 
Wladyslaw, Jakim Emil, jaremko Michal, joniak Boleslaw, Karp 
Wilhelni (mat.), Kinasewyez Leon, Komorowski 
rest, K.ozb.ur 
Ihor, Kulczyeki Konstanty, Klllczyeki Roman, Leuehter BenJamIn, 
Liwezak Bohdan, Lowenthal Szu!im (mat.), Lenezyeki Roman, 
Mitek jan, Palkowski Llldwik, Piciurak Pawet, Pieezonka Kazi- 
mierz, Pryk Aleksander, Radomski Tomasz, Rymer Boh
ian, 
Schafer Wieslaw, Slonski Mirostaw, Sobol Bohdan, Socha Jozef, 
Synowka j6zef, Szczepanski Karol (mat.), Waehulka Zygmunt, 
Warchol W alenty, Wojciechowski Antoni. 
b) Chimiak Klaudjusz (3/2 1931) 
c) Baehota Stefan .. . .' 
d) Buczynski Adam, Buczynski Wladyslaw, CmelO Franelszek: 
Grunberg Ire, Gw6idi Zdzislaw, Niemiec Mieezyslaw, Zaeharskl 
Wineenty. 
Klasa vn a (24). 
a) Dyk Stanislaw (mat.), Dyli1'1ski jan
 Frey Marjan, Geld

r
 
NaftaU, Kalita Mieezyslaw, Kalita Wladyslaw, Kopystmnskl 
Sergjusz, Kulczyeki Dionizy, Malz Zygmunt, Materna. Ja
, Myr- 
dzio jan, Polanski Dymitr, Rawicz Stanislaw, Sayklewlez B
- 
lestciw, Wasyjyk Bohdan, W
grzyniak Tadeusz (ma
.), WOJ
 
cieehowski Grzegorz, Wojciechowski Tadeusz, WroblewskI 
Zdzislaw. 
b) Fedonowyez Wlodzimierz (zmarl 24/1 1931 r.) 
c) Hirniak Wtodzimierz 
d) Kozlowski Pawet, Nadolski Wlodzimierz, Temnyk Eustaehy. 
Klasa VII b (25). 
a) Becher Izydor (j. poL), Bielawski Mieezyslaw (hist.), Dem- 
pniak Wineenty, Feiler Izak, Ferenc. 
iehal, GrLinbe

 Ma
s, 
Herasymowiez Roman, Hiadysz Wlodzlmlerz, Horodys
lj 
leLy, 
Huehro Emil, Hutter Marjan, Jasinski Edward, Kol
dyn
kl Cze- 
slaw, Leiner Kopel, Menkes Eljasz, Metz
er jak?b (j. 

l.), 
Olszanski jan, Pogorze!ee Kazimierz, Pron Bromslaw (hU.), 
RosenblUth Lajb, Sysak j6zef (mat.), Vogel Hermann, Wqsaez 
Antoni, Zaezko Emil, Zuk Wlodzimierz. 


Kfasa IV (4 7)
 


a) Bilinski Antoni, Bililiski Bohdan, Bilyk Ste-fafI', Boehe-- 
Aek Henryk (j. gree.)} Dobrjaflskyj-Demkowycz Wlo.dzimierz. 
(i. grec.), Dousa Henryk (j. gree.)" H-atuszczynski Mikotaj. Hilcz. 
Abraham, Holoehe:r Ju.ljan (mat.),. Horodyski- Mikotaj" Huk Wla- 
dystaw, Hurij Eugenjllsz (j. poL), Jaworski ZetlObjusz, jedlinski 
Jan, Kalita j6zef, Krzyzanowski Jan,. l:.ab-iniee Boleslaw; Magiera. 
Franciszek, Meksuta Edward. Michna. Stanisl.aw" Mitek .Ian,. 
Niebieszezanski Stanislaw, Niechaj. Wtadys--taw, Otacz Wtodzi-. 
mierz, Pawulski Witold. Piszezek Boleslaw" Rytwinski Llldwik,.. 
Sabat Wtodzimierz. Sandmann Wolf, Ski£nyk Jozef G. pe9I.).. 
Smereka Klemens, Spinner Markus (geogr.), Zawadzki Stefan.. 
d) Amirowiez Wtadyslaw, Barba.ra Izydor" Chomik j6zef, Fiala. 
Adam, Hammer Izrael., Kling Aleksander. Kobielnik Wlodzimierz,," 
Linhardt Os-kar, Pachotok Aleksy, Pelypiak Bazyli, Petryna Adam" 
Piroh Wlodzimierz, Stachu.r RDman.. Weissman. MarcelL 


a.} Bereznicki AIeksander,. Bergner Izra:eI, Bergner Joachim;, 
BlaiykQwski Jerzy, Czwaczka Franciszek, Dobrzanski Tadeusz,. 
Drzewinski Bolestaw, Prydman KazimierL (mat.), Ilnicki jan,. 
Dnfeki Wlodzimierz, Jaworski Mikotaj, Koeko Mieezyslaw, Kul- 
czyc.ki Wlodzimierz, Letza Zbigniew (j. grec.), Ladyiyi1.ski Mi- 
chal, Marezyszyn Ferdynand, Mitek Jan, Pasinowicz Edward 
(j. lac}., Petela Wladysfaw, Rosenbaum IzraeI, Selinger Jakob,. 
Seneczko Jaroslaw, Sokolowski Wlodzimierz, Sydoriak Aleksy? 
Szczeputa Jan, Swieehto Adam (j. tac.,), Toth Witold, Wisloeki 
Marjan, Wojakowski j6zef, Wojtasiewicz Zbigniew (mat.), Zu- 
rad Adam, Zylak Frandszek (j, lac,). 
d) Buczek Jan, Garbowski Lubomit, Lewandowski Henryk. 
Mudryj Ludwik, Smyk Mi ro slaw, Szurkawski jan, Szymanski 
Stanislaw. 


6 50 


Klasa VIII (42). 
. a) Barbara Zdzistaw, Begleiter Zygfryd, Bilynskyj-SlotyJo WJo- 
dzimierz, Bilyk Eugenjusz, Brosz Antoni, Chimiak Zbigniew, 
Chrusciel Tadeusz, Cisek Edward, Durkot Maksymiljan, 
Dyk Stefan, FijaJkiewicz Antoni, Gelles Leon, Halu.szczylfisky; 
Aleksy, Ha,!ser Szlojme, Heigel Bohdan, Hordynskyj' Adam, 
Horody'skyj jarostaw, Hoszka jaroslaw, jaremko Michal, Kozak 
Bohdan, Maty Tadeusz, Mudryj jozef, Onyszkiewiez Antoni, 
Polny Andrzej, Popiel Eugenjusz,. Sa1ftldauer Artur, Singer 
Izak, Smolanski Wtodzimierz, Soehanski WladysJaw, Stiel Mar- 
eeli, Streit Kazimierz, Szolomiak Antoni, Szuwart Kazimierz, 
Tatomyr Eugenjusz, Tymkiewiez Tomasz, Walczyk Ludwik, 
Wolf Alfred, Zimniak Tadeusz. 
d) Bortnyk Mikotaj, Liwezak Mi ro slaw, Sliwinskyj Grzegorz. 


.
 .
. c: 


. 


t 
FEDONOWYCZ WLODZIMIERZ 


uezen kI. VII a, urodz. dnia 20 paidziernika 1911 r., reI. 
gr.-kat. zmarl po dlugiej i ci
zkiej ehorobie dnia 24. I. 1931. 


NIECH SPOCZYW A W SPOKO jU! 


,- 


'- 


51 


. 


Inforn1acje na rok szkolny 1931/32. 
Rok szkolny 1931/32 rozpoeznie si
 uroezystem nabo- 
zenstwem we wtorek, dnia 1 wrzesnia 1931 r. 0 godi. 8-mej, 
normalna zas nauka we srod
, dnia 2 wrzesnia 0 godi 8-mej. 
I Egzaminy uzupelniajqee za rok szkoI. 1930/31 odb
dq 
si
 w poniedzialek dnia 31 sierpnia 1931 0 godi. 8-mej. Egza- 
miny wst
pne do wszystkich klas po ferjaeh odb
dq si
 tylko 
za zezwoleniem Kuratorjum O. S. L. 
Taksy administracyjne. Kazdy uezen obowiqzany jest 
do uiszezenia taksy administraeyjnej, ktora narazie wynosi p6t- 
roeznie 75 zt Znizenie tej taksy do potowy (t. j. do 37 zt 50 gr.) 
mogq uzyskae dzieci rodzicow niezamoznyeh, ktore zastugujq 
na to swem sprawowaniem si
, pomyslnemi wynikami w nauee 
i pilnosci q , uwolnione zas od taksy eatkowicie (tylko w gra- 
nicaeh IOUfo ogolu uezniow) mogq bye dzieci tylko rodzieow 
najubozszyeh. Uwolnienie od taksy wzgl
dni
 jej zni
enie 
zatrzymuje uezen tak dlugo, jak dtugo zaehowuje warunkl, na 
jakich ulg
 uzyskat . .' ... 
Stancje. Uezniowie ZamlejSeOWI mogq bye umleszezem 
na stanejaeh, ktore Dyrekeja uzna za odpowiednie pod wzgl
- 
dem higjenieznym i moraJnym. Na ewentualne zqdanie Dyrekeji 
musi uezen stanej
 zmienic. 
Mundurek. 'Wszysey uezniowie obowiqzani Sq ehodzic 
w przepisanyeh mundurkaeh barwy i kroju, 
Ia tu.tejsze.go za-. 
zaktadu ustalonego. Od obowiqzku tego w,olm Sq je?Y?le uez- 
niowie klasy I., ale tylko do ezasu, w ktorymby mleh otrzy- 
mae nowe ubranie. . 
_ Stroj cwiczebny. Na zasa
zie rozporzqdzenia Mi
isters
va 
W. R. i O. P. z dnia 10 styezma 1928 r. Nr. W. FIZ. 2.8,28 
uezniowie mUSZq odbywac cwiezenia gimnastyezne, zabawy I gry 
ruehowe w ubraniu i obuwiu cwiczebnem, ktore si
 

 s.kla
 
dac z wolnyeh ptociennyeh spodenek barwy granatowej l blatej 
trykotowej koszulki z krotkiemi r
kawami bez zadnyeh naszyw
k 
i wypustek, oraz z wolnyeh na palcaeh mesztow 0 podeszwle 
sznurkowej lub skorzanej. 


W 


"'" 50 


Klasa VIII (42). 
. a) Barbara Zdzistaw, Begleiter Zygfryd, Bilynskyj-SlotyJo WJo- 
dzimierz, Bilyk Eugenjusz, Brosz Antoni, Chimiak Zbigniew, 
Chrusciel Tadeusz, Cisek Edward, Durkot Maksymiljan, 
Dyk Stefan, FijaJkiewicz Antoni, Gelles Leon, Halu.szczylfisky; 
Aleksy, Ha,!ser Szlojme, Heigel Bohdan, Hordynskyj' Adam, 
Horody'skyj jarostaw, Hoszka jaroslaw, jaremko Michal, Kozak 
Bohdan, Maty Tadeusz, Mudryj jozef, Onyszkiewiez Antoni, 
Polny Andrzej, Popiel Eugenjusz,. Sa1ftldauer Artur, Singer 
Izak, Smolanski Wtodzimierz, Soehanski WladysJaw, Stiel Mar- 
eeli, Streit Kazimierz, Szolomiak Antoni, Szuwart Kazimierz, 
Tatomyr Eugenjusz, Tymkiewiez Tomasz, Walczyk Ludwik, 
Wolf Alfred, Zimniak Tadeusz. 
d) Bortnyk Mikotaj, Liwezak Mi ro slaw, Sliwinskyj Grzegorz. 


.
 .
. c: 


. 


t 
FEDONOWYCZ WLODZIMIERZ 


uezen kI. VII a, urodz. dnia 20 paidziernika 1911 r., reI. 
gr.-kat. zmarl po dlugiej i ci
zkiej ehorobie dnia 24. I. 1931. 


NIECH SPOCZYW A W SPOKO jU! 


,- 


'- 


51 


. 


Inforn1acje na rok szkolny 1931/32. 
Rok szkolny 1931/32 rozpoeznie si
 uroezystem nabo- 
zenstwem we wtorek, dnia 1 wrzesnia 1931 r. 0 godi. 8-mej, 
normalna zas nauka we srod
, dnia 2 wrzesnia 0 godi 8-mej. 
I Egzaminy uzupelniajqee za rok szkoI. 1930/31 odb
dq 
si
 w poniedzialek dnia 31 sierpnia 1931 0 godi. 8-mej. Egza- 
miny wst
pne do wszystkich klas po ferjaeh odb
dq si
 tylko 
za zezwoleniem Kuratorjum O. S. L. 
Taksy administracyjne. Kazdy uezen obowiqzany jest 
do uiszezenia taksy administraeyjnej, ktora narazie wynosi p6t- 
roeznie 75 zt Znizenie tej taksy do potowy (t. j. do 37 zt 50 gr.) 
mogq uzyskae dzieci rodzicow niezamoznyeh, ktore zastugujq 
na to swem sprawowaniem si
, pomyslnemi wynikami w nauee 
i pilnosci q , uwolnione zas od taksy eatkowicie (tylko w gra- 
nicaeh IOUfo ogolu uezniow) mogq bye dzieci tylko rodzieow 
najubozszyeh. Uwolnienie od taksy wzgl
dni
 jej zni
enie 
zatrzymuje uezen tak dlugo, jak dtugo zaehowuje warunkl, na 
jakich ulg
 uzyskat . .' ... 
Stancje. Uezniowie ZamlejSeOWI mogq bye umleszezem 
na stanejaeh, ktore Dyrekeja uzna za odpowiednie pod wzgl
- 
dem higjenieznym i moraJnym. Na ewentualne zqdanie Dyrekeji 
musi uezen stanej
 zmienic. 
Mundurek. 'Wszysey uezniowie obowiqzani Sq ehodzic 
w przepisanyeh mundurkaeh barwy i kroju, 
Ia tu.tejsze.go za-. 
zaktadu ustalonego. Od obowiqzku tego w,olm Sq je?Y?le uez- 
niowie klasy I., ale tylko do ezasu, w ktorymby mleh otrzy- 
mae nowe ubranie. . 
_ Stroj cwiczebny. Na zasa
zie rozporzqdzenia Mi
isters
va 
W. R. i O. P. z dnia 10 styezma 1928 r. Nr. W. FIZ. 2.8,28 
uezniowie mUSZq odbywac cwiezenia gimnastyezne, zabawy I gry 
ruehowe w ubraniu i obuwiu cwiczebnem, ktore si
 

 s.kla
 
dac z wolnyeh ptociennyeh spodenek barwy granatowej l blatej 
trykotowej koszulki z krotkiemi r
kawami bez zadnyeh naszyw
k 
i wypustek, oraz z wolnyeh na palcaeh mesztow 0 podeszwle 
sznurkowej lub skorzanej. 


W 


"'"