/Wrzesnia Gimnazjum 1924-25.djvu

			'\. '
 

 
  VI. Sprawozdanie 

 

 Dyrek.cj i / 

 Panstwowego Gimnazjum ' 

 klasycznego 
im. : . Hen r y k a S i e n k i- e w. i c' z a- 
We Wrzesnl 
'. - 
z a rok 
szkolny [//1 -1 h i 
1 9 2 4/2 5. . d {/:zL I. II' 


5{}€ 

   

 

 

 


. 
" . 
ill 

 

 

 


. 

, 

 


. i 


:.  
.  

 

 

  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 


:.: 


),A( . Nakladem uczniow Zakladu 

 Drukiem A. Prijdzynskiego we WrzesIii. 

 
.
 1925 J 
R , . s:J(
 

 
 
 
 

e

 
  
 

 
 
 
. ; . 


. 


J 
[  


I 
'I 
I 
I 


oJ 


;; 


----.-- 


"" 


"...1 
C _ IL I 
Trese: Wiadomosci szkolr:e podan"e prz:ez Dyrekcj
 iff 

£-. 
 
II' 

 


:.: g 119 
VI. Sprawozdanie 
Dyrekcji 
Panstwowego Gimnazjum klasycznego 
im.: H. Sienkiewicz a we Wrzesni 
za rok szkolny 1924/25. 


---- - 
---- 


Trese: Wiadomosci szkolne podane przez Dyrekcj
. 


G"1....H:> ,,:;£jJ"4:" 
-17"\ t ., '.
!"'I'
' 
"r. -<1\ 
/ .
(\7 :.LI
....
.. -_
 -w'\. 

 I I, Qth1,. ,.

.
 1,

 
 
; 1m., J(s. ."",-..._; 
" . 
. .- -
- 
 :
 


Nakladem uczniow Zakladu 
Drukiem A. Prlldzynskiego we Wrzesni 
1925 I. 
Sktad Grona nauczycielskiego 
przy koncu roku szkolnego 1924/25. 


A) Nauczyciele etatowi zakladu, czynni z koncem roku szkolnego. 
Dyrektor: 
1. Rom an 0 w i c z Alfred, Delegat do Rady Szkolnej Powiatowej, 
Cdonek Urzftdu dyscyplin
rneJ.o dla nauczycieli Szk61 powszech. udzielal 
od 1. IX. 24 do konca r. szk. j. poLl 5 oraz od 1. II. 25 j. gr.lV a 2 nadto w zastftP
 
stwie chorych nauczycieli: od 1. IX. 24 do 15. I. 25 przyr. VI 3 , od 1. IX. 24 
do 20. IX. 24 j. niem. w II b 4 od 15. X. 24 -15. I. 25. hist. III a 2 od 5. II. 25- 
22. IV. 25 j. niem. II b 6 j. lac. IVa 6 wych. II b 4 od 4. V. 25 mt. II b 4 . 
Nauczyciele: 
2. A dam c z y k Jozef; zawiadowca gabinetu fizycznego udzielal 
od 1. IX. 24 do konca r. szk. mat. 16 V-VIIl I2 fiz. VIIs VIlIs, wych. I a 4 ; t. j. 
tyg. g. 2-1+ 7; opiekun Kola Mlodziezy L. O. P. P. 
3. Ks. Au g u s tow i c z Jan udzielal przez caly rok szkolny: j.lac. 
IV b 6 V 6 hist. IV a 4 II b 2 nadob. j. fro I ku rs 3' wych. V 4 t. j. tyg. god: 21 +4; 
opiekun Sekcji Czerwonego Krzyza Mlodziezy. 
4. Fa b i an Wiktor, zawiadowca biblioteki profesorskiej, bibl. niem. 
dIa uczniow oraz bibl. podrftcznej i czasopism dla grona naucz. udzielal 
przez przeci'lg calego r. szk. j. pol. II a 4 III a 4 IVa 3 VI- VIII g kult. IVaI 
wych. kl: IVa 4 t. j. tyg. godz. 21 +6 - opiekun Czytelni uczniow. 
5. G lis z c z y n ski Konstanty: udzielal przez caly przeci'lg r. szk. 
j. pol. II b 4 III b 4 IV b a V 3 hist. II a 2 IV b 4 wych. IV b 4 1. j. tyg. g. 20+4. 
6. Ks. J ern a j c z y k Marjan, udzielal przez przeci'lg calego r. szk. 
reI. I -VIII n oraz wyglaszal exhorty w 1 g. tyg. g. 23+1. 
7. K wi e k 0 w a Natalja, udzielala od 1. IX. 24 do 15. X. 24 j. fro II a 6 - 
III a 5 IV b a hist. III a 2 nadob. j. fro I kurs 3 od 15. X. 24 do konca r. szk. 
j. Ir. 11 a 6 III as IV b 3 mt. II b 4 tyg. g. 18. 
8. Mac k 0 w ski Wladyslaw, e. n. zast. i pomocnik dyrektora 
w sprawach administr. i kancel. udzielal przez przeci'lg calego r. szk. 
j. t VII 6 j. gr. VI-\" III 1s wych. VII", zawiad. bibl. pol. uczniow. tyg. g. 24 + 6. 
9. M a j c her Piotr: zawiad. pracowni fizycz. oraz opiekun .Skle
 
piku uczn." udzielal od 1. IX. 24 do 15. I. 25 mt. II a1, IVab 6 fiz. II ab 6 
III ab 10 przyr. IV ab", wych. II a 4 od 15. I. 25 do konca r. szk. j. W. procz 
przyrody w IVab - tyg. g. 26+7. 
10. Mat c z y ii ski Roman: udzielal przez przeci'lg calego r. szk. 
j. niem. III b s j. fro IVa 3 V - VIII g nadob. II kurs 3 - tyg. g. 20. 
11. M i c h a low ski Wlodzimierz, d. n. udzielal od 15. I. 25 do konca 
r. szk. przyr. II ab s III ab 6 IVab 4 VIs zawiad. gab. przyr. tyg. g. 21+2. - 4 - 


12. P y s z 0 r a Klemens, udzielal przez prz
ci'lg calego r. szk. j. niem. 
II b 6 geog. 13 II b 3 III a 2 IV a 3 VI-VIII" nadob. j. ang. VI- VII 3 wych. lib" 
tyg. g. 24 +- 4. 
13. San a k T adeusz, udzielal od 1. IX. 24 - 15. X. 24 hist. III b 2 
V-VIII 12 geog. III b 2 IVb 3 VI wych. III b" od 15. X. 24 do konca r. szk. 
nadto geog. II a 3 tyg. g. 24+4 zawiad. gab. hist. geog. 
14. W'lS Michal, udzielal przez przeci'lg cat r. szk. j. lac. VIII 6 
j. gr. IVb, V 6 kuIt. klas. IVb 1 VIi VII 2 wych. VIII" tyg. g. 19..L4. 
15. Z godzinski Czeslaw, e. n. opiekun Kola Mlodz. T. T. Z. 
udzieIal przez caly r. szk. j. lac. IVa 6 VI 6 kult. klas V 2 VIllI nadob. 
'j. niem. I-III kurs 9 wych. VI", - tyg. g. 24 j 4. 
B) Nauczyciele techniczni: 
1. K n 0 b I 0 c h Michal d. n. udzielal od 1. IX. 24 - 15. I. 25 rys. 
1- V 20 pro rftcz. I-III 12 mt. III a 4 wych. III a" od 15. I. 25 do konca r. szk. 
j. W. pr6cz pro rftcz. 13 tyg. g. 32+4; zawiad. gab. rys. 
2. 0 h a now i c z 0 w a Stanislawa; udziela!a od 1. IX. 24 - 15. X. 24 
mat. II b", przyr. 14 II ab s III ab 6 geog. II at liz. II b 3 ; od 15. X. 24 - 15. I. 25 
przyr. 14 II ab s III ab 6 sp. II ab", III ab z od 15. I. 24 do koiica r. szk. przyr. 
I" hist. III a 2 mat. III b 4 kaI. I
 pr. rftcz. 13 sp. II ab", III ab 2 - tyg. g. 21. 
3. Ry d zi k Jan; udzielal od 1. IX. 24 - 15. X.24 gm. 1- Vlll 20 sp. 
(Ill-VlII,,) kal. 1 2 nadto od 15. X. 24. sp. 1 2 od 15.1. 25 do konca r. szk. 
j. W. pr6cz kaI. lz tyg. g. 26; prowadzil gry i zabawy ruchowe mlodziezy 
w 8 g. tyg. zawiad. sali oraz przyb. gimnast; opiekun druzyny harcerskiej 
i orkiestry uczniowskiej. 
C) Lekarz szkolny: 
Dr. U lis z e w ski florjan, lek. pow. zatrudniony w zakladzie 
kontrakt. z uposaz. IX kat. placy - w wymiarze 9 g. g. tyg. 


II. 
Zmiany i ruch w gronie nauczycielskiem 
w ci'lgu roku szkolnego 1924/25. 


A) Przybyli do zakladu: 
Mi c h a low ski Wlodzimierz, egz. naucz. gimnazjow ros. mianowany 
tymcz. naucz. tut. zakladu reskr. Minist. W. R. O. P. z 22. 1.25 L: 904 D II. 
B) U b y I i z z a kl ad u: 
1. Mar c ink i e w i c z Adam, tymcz. naucz. zwolniony z obowi'lzkow 
nauczyc. w tut. Okrftgu Szk. reskr. M W. R. O. P. z 5. VI. 24 L: 566 D II. 
2. W'l sow a Aniela, naucz. techno przeniesiona z powodu dego 
stanu zdrowia w drodze sluzbowej w staty stan odpoczynku z dn. 1 marca 
1925 reskr. M. W. R. O. P. z 9. II. 25 L: 1688 D II. 
C) U r lop y 0 t r z y m a Ii: 
1. W 'l sow a Aniela, naucz. techn na czas od 15. X. 24 do koiica. 
Iutego 1925 z powodu choroby. (reskr. K. O. S.) z 24. IX. 24 L: 4522/24 Ill. 
2. San a k Tadeusz, tymcz. naucz. na czas od 15.V. 25 - 10. VI. 25 
ceIem przygotowania sift do egzaminu naucz. (reskr. K. O. S.) z 3. VI. 25. 
L. 2071/11. - Z powodu choroby nie pelnili dluzszy czas Obowi'lzk6w 
naucz. Kwiekowa (chor. zak. w domu) Majcher i Pyszora. 


- 5 
III. 
Studzy szkolni. 
1. Zakrzewski J 6zef, tymczasowy pedel zakl XIVb kat. placy. 
2 Olejniczak franciszek, kontr. porn. ped. w XVI a kat. placy za
 
twierdz. rozk. K. O. S. w Poznaniu z dn. 16. IX. 24 L: 3]37,24 z waznosci'l 
od 1. wrzesnia 1924. 


IV. 
Nauka. 


Rok szkolny rozpoczftto dn 1 wrzesnia uroczystem nabozenstwem, 
a zakoiiczono "Te Deum" dn. 20 czerwca (w kl. Vlll dn. 9 maja) Pisemny 
egzamin dojrzalosci odby! sift w dn. 27-30 kwietnia, ustny ]8 maja. 
Egzaminy wstftpne do kl: l. odbyly sift w dn. 22-25 czerwca, do klas 
wyzszych 26 i 27 czerwca. Nauka w kl: I-V odbywala sift wedlug 
plan6w Minist. W. R O. P w kl: Vl- VlIl wedlug tymcz. planu nauk dla 
osmioklas. szk61 sred. mftskich og6lnokszt. w b. dzielnicy pruskiej, za
 
twierdzonych reskr. dep. W. R. O. P. b. dzieln. pruskiej z dn. 24lipca 1920 
.NQ dz. 14 II b 19831 P. VI. 1288. 


Pomoce naukowe. 
1. Bibliuteka pols1{a nczniow posiada 871 dziel w 926 tomach, 
z czego w b. r. szk. uzyskano drog'l zakupu wzgl. dar6w 198 ksi'lzek; 
zakupiono dziel za og6ln'l kwot
 250 d; z daru Min. W. R. O. P. otrzymano 
66 ksi'lzek, od Komitetu rodzicielskiego przy zakladzie 64 ksi'lzek, z oplat 
uczni6w za przetrzymanie ksi'lzek zakupiono 13 dziel, od Ksi'lznicy
Atlasu 
otrzymano w darze 12. od K. O. S. i z innych darow 20. 
2. Uiblioteka profesorska Hczy dziel 953 w 762 tomach; w br. szk. 
zakupiono b
dito z fundusz6w zakladu, komitetu rodz. b'ldito osi
g!,iftt
 
drog'l darowizny 192 dziel, w tern zakupiono przez komitet rodzlclelskl 
ksi'lzek za 287 d 40 groszy. 
3. G&binet nank przyrodniczycb wykazuje okazow z antropologji 
17, z botaniki 40, z zoologji 98, z mineralogji 65 - oraz tablic do nauki 
antropologji 9, botaniki 23, zoologji 124, nadto przyrz'ldow 26. W biez. 
roku zakupiono z funduszow Komitetu rodz. 1 mikrosk-op, 16 lup, oraz 
przyrz'ldy do preparowania za og61n'l sumft 370 zl; pozatem w dr4676 1 7361013 
7. FUrldusz gier i zabaw+) I I 64 
W I polroczu . . . . . 80 50, 54 50 52 62i 60 86 
"II " 80 62 52 50 52 60 1 76 
8 Klasyfikacia za r. 1624 25 I I 
Chlubnie uzdolnieni: 1 2 1 3 1 1 2 
uzdolnieni: 22 20 13 11 12 11 / 10 13 
uzdolnieni z ekwiwalentem 10 6 5 9 8 5 7 8 
nieuzdolnieni: 7 1 3 9 5 3 12! 11 15 1 
nieklasyfikowani: i I I 


1 
3 2 
1 


1 
3 2 
2 2 
I 
I 


IX. 
Statystyka uczniow 
z koiicem roku szkolnego 1924/25. 
(Cyfry w nawiasie - uczenice.) 


1. Liczba uczniiJw: 
Wpisanych na r. szk. 1923(4 
Przybylo w cil1gu r. szk. . 
Ubylo w ciilgu r. szk. . . 
Pozostaje z koncem r. szk. 


2. Religja: 
Rzym.-kat. 
Wyzn. ewang. 
3. Narodowosi:: 
Polska . 


4. Miejsce zamieszk. rodz.: 
W siedzibie zakladu. . 
W pow. wrzesinskim 
Z innych pow. Polski 
5. Zatrudnienie rodzicow: 
Obywatele ziemscy . . . 
Wloscianie i rolnicy drobni 
Urzc::dnicy i oficjalisci rolni 
Robotnicy rolni . . . . 
Przemyslowcy . . . . . 
I Rzemieslnicy . . . . . 
Urz
dnicy fabr. i przemysl. 
I Robotnicy. " 
Kupcy i pszedsic::b. handl. 
Urzc::dnicy handl. i bankowi 


2 


1 
2 
1 
1 


3 


1 
1 


1 
4 
1 


17 
14 
5 
1 
3 
1 
6 
5 
459 
545 


50 
52 


1 
15 
6 
4 


12 
12 
1 


1 
1 
1 
364 
379 


28 
28 


12 


Razem 


2 
19 
4 
6 


1 


4 
18 
18 
4 


4 


2 


7 
5 
1 


9 209 
9 221 
1 27 
23 
19 
23 
45 
37 
6764 zl 
7123 " 


270 
270 


20 = 608 zl 
20 =592 zl 


9 
1 


1:] 
148 
61 
75 


2 


21 16 17 9 17 14 7 17 13(2) 
1 10 5 12 6 12 18 10 6 
8 5 5 4 3 3 4 11 5 


*) Z funduszu powyzszego wydatkowano na cele wychowania fizycznego 
w b. r. szk. do dnia 31 maja kwotc:: 772 zl 70 gr. 


2 
8 


2 
5 


X. 
Alfabetyczny spis uczniow 
w roku szkolnym 1924/25. 


1 
3 6 
2 1 
1 
1 
12 4 
1 1 
8 4 
1 


2 3 
3 4 4 2 10 
3 


1 
2 


12 
48 
9 
1 
8 
49 
5 
5 
64 
2 I 
 7 
1 
3 
8 4 


2 
5 
2 
8 


B 5 


4 
2 
7 


(Uczniowie, wymienieni tlustym drukiem Sl1 chlubnie uzdolnieni.) 
Klasa I. 
Antczak Edmund, Barciszewski Mieczyslaw, Bartkowiak Zygmunt, Danecki 
Sylwester, Degner franciszek, Dodot Tadeusz, Dyszak Bogdan, filipinski Wiktor, 
Gaw
cki Kazimierz, Gorniak Leon, Grajek Ludwik, Janicki Mieczyslaw, Jankowski 
Czeslaw, Kaliszewski Karol, Kaliszewski Wladyslaw, Kozak J6zef (wystl1pit 1. X.1924), 


4 


5 


4 
1 


6 6 16 - 


17 - 


Kozakowski Bernard, Lieske Kazimierz,tosinski Alfons, Marciniak Antoni, Maslowski 
Wladyslaw, Mazur Stanislaw, Nawloka Mieczyslaw, 
owakowslii Wlallyslaw, Ochotny 
Zygmunt, Olejniczal( Czeslaw, Panczak Henryk, Pr'ldzynski Janusz, Przybylski 
Kazimierz, Przygoda Marjan, Raczynski Marjan, Smidowicz Edmund, Staszak feliks, 
Szafranski Zygmunt, (wystilpil 1. IV. 1925), Szczepankiewicz Wiktor, Tabaka Bro- 
nislaw, Urbaniak Stanislaw, iwystllpil 15. X. 1925;, Wiertelarz Edward, WiIgocki 
Tadeusz, Wojciechowski Jan, Zaborski Wladyslaw, Zientarski Witold, Zic::tek Wlad. 
Klasa II a. 
Budzynski, Zygmunt. Cichocki Kajetan, Chudziak Zygmunt, Dr;bicki feliks, 
FI':)cliowiak Stanislaw, frydrychowicz Maciej, Gijsiorek Czeslaw, Hoffmann Kazi- 
mierz, + Hutek Mieczyslaw (zmarl dn. 8. IX. 19241, Jankowiak feliks, Kaczmarek 
Czeslaw, Kaspel'ski Wnclaw, Kozlowicz feliks, Kretkowski Walenty, Kromolicki 
franciszek, Mijdry Zbigniew, Miklaszewski Wladyslaw. Nawrocki fdmund, Olsztynski 
Marjan, Olbrych Edward, Pacynski Bronislaw, Sobczyk Edmund, Spla
ski Kazimierz, 
Sommerfeld Norbert Wieslaw, Strozyk Henryk, Szablikowski F1orjan, Swiergul Stefan, 
Szwacki Teodor, Tabaka Stanislaw (wystllpil 20 XI. 1924), Walczak Marjan, Wilinski 
Jan, Wojtkowiak Wladyslaw, Zgolinski Jan. 
Klasa II b. 
. Baumgart Ryszard, Berkowski Jerzy, Brodowski J6zef (wykreslony 8. IX. 24), 
Czajka Edmund (wyst'lpil 20. X. 24), Downarowicz Kfizimierz, Goidziewicz Ta- 
deusz, Jaloszynski Dyonizy, Koralewski Ludwik, Kraski Konrad, Liponski Seweryn, 
tagoda Jozef, Marcinek Marjan, Nawloka Zygmunt, Nowak Antoni, Olejniczak 
Antoni, Orcholski Stanislaw, PalaczykWladyslaw, Pietraszak Edward, Smaruj Unislaw, 
. Sobkowiak Edward, Stankowski tucjan, Staszak Edward, Swilltkiewicz Zygmunt, 
Wadzynski Edward, Wojciechgwski Stanislaw, Wojciechowski Zygmunt, Zielazek 
Zygmunt, Zic::tarski Tadeusz, Zoltowski Jan. 


Liponski Boleslaw, Lopatka Stanislaw, Musielak Czeslaw, Nowak Kazimierz, Siecz- 
karek Antoni, Skrzypczak Zygmunt wystllpil dnia 11. III. 25), Sobaszkiewicz Antoni, 
Sodkiewicz Roman, Szczesniak Kazimierz, Wojciechowski Czeslaw. 


Klasa III a. 
Banaszak Wladyslaw, Czerniak Ksawery, Czy:iak Jan, Durczak Witold Sta- 
nislaw, Dzieciuchowicz Seweryn, Dzic::cielak Aleksander, Gawc::cki Stanislaw, 
Gilsiore
 Stanislaw, Handke Teobald Juljan, Kizier
wski Alfons, Konieczny Zygmunt 
Kowalski Stefan, Kryszak Konrad (8 IX. 1924 wykreslony), Lange L
on, Matuszewski 
Bogdan, Mikolajewski Bronislaw, Nawrocki Bronislaw, Nowak Wladyslaw, Olejniczak 
Alfons (4. IX. 1924 wystllPil), Ostrowski Waclaw, Podalak Witold, Porawski Jozef, 
Radecki Leopold, Skrzypczak Henryk, Tyranowski Konrad Jozef, Zwierzycki Czeslaw. 
Zwierzycki Witold. 
Klasa III b. 
. Adamski Bonifacy, Balcerkiewicz Marjan, Bulili Piotr, filinski Stefan, Gro- 
bel'.uak feliks, Kaczmarek Edmund (wykreslony dnia 27. XI. 1924), Kllczorcli AJltoni, 
Kaliszewski Boleslaw, Kaliszewski Marjan, Kilkowski Witold, Koza Stanislaw, 
K...
wczyk Henryk, Krawczyk MaksymiIjan, Kromolicki Stanislaw, Kwiek Marek, 
LIplecki Jan, Mlldry Kazimierz, Meissner Zbigniew, Natonski Kazimierz, Nowakowski 
Jozef, Plocki Boleslaw, Schnitter Borys, Sobisz Alfons, Spisak Eugenjusz, Staszak 
Cyryl, Szwacki Juljan, Zielinski Tadeusz. 
Klasa IV a. 
, Balcerkiewicz Alfons, Bllkowski Kazimierz, Bllkowski Wlodzimierz, Borkiewicz 
Jo.zef (wystllpil 22. XII. 1924), Charkiewicz Andrzej, Cichocki Czeslaw, Gawc::cki 

Itold, Glinski Maksymiljan, Golc::biewski Jozef, Hutek Boleslaw, Idziorek fran- 
ciszek, Jerzykiewicz Marjan, Kaminski Jan (wystllpil 25. IV. 1925), Krajewski Jozef 
Krygrowski Stanislaw, Marciniak fe!iks, Nat0l1ski Wlodzimierz, Orcholiiki Alfons, 
Orcholski Jozef, Prominski Edmund. Schonkaes Ryszard, Stawniak florjan, Stawski 
Czeslaw, Stier Jan, Stier Joachim, Synoradzki Albin, Szymanski Antoni, Swiderski 
Zbigniew, Trybyszewslii Remigjusz, Wolniewicz Ludwik, Zgolinski Alfons. 
Klasa IV b. 
Balcerzak Edward, Banaszak Alfons, Chlebowski Waclaw, Ciesielski Kazimierz 
Ciesielski Marjan, Czerniak Aleksander, Czyzak Leon, D
bicki Marjan, Fedyk 
Kazimierz, Gawlak Alfons (wystllpil dn. 3. III. 25), Gladyszewski Kazimierz, Jaku- 
bowski Tomasz, Jozefik Wladyslaw, Kaczmarek Adam, Kaczmarek Stanislaw, Ka- 
sperski Bohdan, Kasperski Boleslaw, Kiliehammer Czeslaw, Konieczny Jozef 
(wystllpil dnia 12. I. 25), Konieczny Kazimierz, Krzy:iostaniak feliks, Kujawa Filip, 


Klasa V. 
Barciszewski Marjan, Byczkowski Edward, Czerniak Boleslaw, Degner feIiks, 
Deresiewicz Janusz, Dobierski Stanislaw, Dzieciuchowicz Seweryn, fialek Stanislaw 
Filinski Apolinary, Gawc::cki Tadeusz, Gdaniec Kazimierz (wyst'lpil 14 maja 1925), 
Gembalski feliks, Gembalski Stanislaw, Gregorowicz Edmund, Jaloszynski Antoni, 
Knobloch Stanislaw, Koczorowski CzeslBw, Kostencki Tadeusz, Kurkowiak Stefan, 
KurzawskiLucjan (wyst. 15. I. 25), Lif!ocki Roman, Lutomski Andrzej, Lobodowski 
Waclaw, Lodziewski Henryk, Losinski Marjan, Losinski Tadeusz, Musialkowski 
Kaz.imierz, Nowaczynski Jan, Nowak Alfons (wyst. 7. X. 1924), Nowak Boleslaw, 
Preiss Stanislaw, Sobczyk feliks, Stasinski Kazimierz, Stawicki Wladyslaw, Sta- 
wniak Nikodem, Szal Zbislaw, Szymanski Jan, Toklowicz Aleksander, \Hnczewski 
Leon, Zakrzewski Wladyslaw (wyst. 31. X. 1924), Zalewski Adam, Zielinski Edmund. 
Klasa VI. 
B'lkowski Henryk, Bulczynski florjan, Charkiewiczowna Natalja, Chlebowski 
Jozef, Cichocki Nikodem Cichocki Witold, Dobrowolski Jozef, Dzieciuchowicz Sta: 
nislaw, Knoblochowna Michalina, Konieczny Witold, Kubczak Juljan, Kuczkowsk l 
feIiks, Mikolajczyk Teodor, Muller Bronislaw, Nawrocki Leon, Nowaczynski Wiktor' 
Obar",ki Slanislaw, + Padalak Witold ;zmarl 25. V. 25), Politowicz Alfred, Pril- 
dzynski Zygmunt, Rutowski Hipolit, Sierszulski Dominik, Szymczak Edmund, Tabaka 
Edward, Wojtkowiak Piotr, Wojciak Zdzislaw, Zic::tek Sylwester. 
Klasa VII. 
Cichocka Marja, Barbara, Czerniak Jan, Degner Lucjan, Deresiewicz Bogdan, 
Flisiak Stefan, Kaczmarek Stefan, Krall Edmund, Lewicki Stanislaw, Lutomski 
Boleslaw, Nowakowski Wladyslaw, Orchowski Adam, Stasiewski Ewaryst, Suchorski 
Edward, Zabierek Wladyslaw. 
Klasa VIII. 
Borczynski Wiktor Edmund, Gerke Alfred Robert, Kilkowski Edmund, Kur- 
kowiak6wna Irena, Orchowski ]6zef, Pawlak Leopold, Schoenowna Irena, Stein6wna 
Antonina, ...widersk&l Marja, Agnieszka, Szuldrzynski Wojciech, Marjan, Kazimierz. 


Zmarli w ciqgu r. szk. 1924/25. 
I 


S. t p. 
Mieczyslaw Hutek 
uczeii II kl. "a" zmarl 8. IX. 1924. 


sp. 


Witold Padalak 
uczeii VI kl. zmarl 25. V. 1925. 
R. l. P. 


(
 ..! 


I - 19 - 


18 
Xl. 
Ogtoszenie Dyrekcji. 
1. U czniowie przybywaj'lcy z innych zaklad6w musz'l przy wpisie 
przedlozyc: 
a) metrykft chrztu lub urodzenia, 
b) swiadectwo szkolne roczne opatrzone potwierdzeniem Dyrekcji 
szkolnej, iz mozna ich przyj'lc bez przeszkody w innym zakladzie 
lub .swiadectwo odejscia", 
c) dekret uwolnienia od oplaty szkolnej, jezeli takowy maj'l, 
d) rodow6d. 
Uczniowie ci jednak bftd'l przyjmowani jedynie w miarft wolnych 
miejsc w klasach. 
2. Kazdy uczen uiszcza przy wpisie przepisane rozp. Min. W. R. O. P. 
. taksy i oplaty szkolne (wpisowe, taksft na gry i zabawy) oraz nalezytosc 
za druki szkolne. 
Nadto uczniowie korzystaj'lcy w ci'lgu r. szk. z pracowni fizycznej 
i chemicznej wplacaj'l za zuzycie szk
a i przyrz'ld6w po 3 zl jednorazowo. 
3. Oplata szkolna w tutejszem gimnazjum wynosi 30 zl za jedno 
p6lrocze. 
Uczniowie obowi'lzani do oplaty szkolnej musz'l j'l zlozyc z po
 
cZ'ltkiem p6lrocza, a najp6iniej w przeci'lgu szesciu tygodni tj. do 15
go 
paidziernika i do 15
go marca w Urzftdzie pocztowym za pomoq czek6w 
Pocztowej Kasy Oszczftdnosci, kt6re uczen otrzyma od Dyrekcji bez
 
platnie; w przeciwnym razie bftd'l bezwarunkowo wydaleni z zakladu. 
Uczniowie klas II-VIII niezamozni, synowie funkc. panstw. i woj
 
skowych oraz uczniowie zupelnie ubodzy kt6rzy wykazuj'l doda.tnie 
postftPY w nauce, sprawowaniu sift i pilnosci mog'l wniesc najp6iniej 
do 15--go wrzesnia i do 15
go stycznia podanie 0 uwolnienie od oplaty 
szkolnej, z dol'lczeniem ostatniego swiadectwa szkolnego, swiadectwa 
ub6stwa z roku biez'lcego, wydanego przez gminft i urz'ld skarbowy. 
Podan sp6inionychlub nie opatrzonych w potrzebne dokumenty, Dyrekcja 
przyjmowac nie moze. Podania wnosic nalezy na formularzach wydanych 
przez Dyrekcjft. 
Uczen kl. 1.. kt6ry w dw6ch pierwszych miesi'lcach nauki szkolnej 
okaze w kazdym przedmiocie przynajmniej postftp dostateczny, moze 
otrzymac odroczenie od oplaty szkolnej: to znaczy, iz z koncem I. p6l
 
rocza, po uzyskaniu cenzur przynajmniej "dostateczny" w wszystkich 
przedmiotach a "dobry" w zachowaniu sift i pilnosci, bftdzie uwolniony 
od oplaty szkolnej juz od I. p6lrocza. Gdyby jednak otrzymal z koncem 
I. tercjalu chociazby w jednym przedmiocie "niedostateczny" albo cen
 
zurft w pilnosci i sprawowaniu nieodpowiedni'l obowi'lzany bftdzie w II. 
p6lroczu uiscic oplatft szkolnll i za I. p6lrocze. Podanie 0 odroczenie 
oplaty szkolnej, opatrzone w swiadectwo ub6stwa, nalezy wnosic do 
Dyrekcji w czasie do 15--go paidziernika. 
Uczen klasy I., kt6ry w ci'lgu pierwszych dw6ch miesiftcy nie okaze 
postftp6w, przynajmniej dostatecznych w nauce, sprawowaniu sift i pilnosci 
fest obowi'lzany zlozyc oplatft najp6iniej do 1
go listopa.da. 
Zwolnien udziela Rada pedagog. zakladu w calosci. w polowie wzgl. 
do 4 zl synom funkc. wojsk. i panstw. 0 ile petent - wykaze dodatnie 
postftpy w zachowaniu sift, pilnosci i nauce. 


4. Uczniowie gimnazjalni maj'l nosic przepisane czapki. Innego 
koloru lub kroju czapek nosic nie wolno. Z chwil'l wprowadzenia mundur
 
k6w szkolnych - ubi6r ten bezwzglftdnie obowi'lzuje uczni6w klasy 
najnizszej tj. I
szej. 
5. Zaklad scisle przestrzegac bftdzie, aby uczni6w utrzymywali na 
stancjach tylko ci, kt6rzy maj'l na to od Dyrekcji Zakladu upowaznienie. 
Rodzice powinni umieszczac 3yn6w tylko na takich stancjach. kt6re 
to upowaznienie posiadaj'l. Osoby chc'lce utrzymywac uczni6w na stancji 
maj'l zglosic sift w kancelarji Dyrekcji po upowaznienie i regulamin 
w godzinach urzftdowych w czasie od 25-27 czerwca. 
6. Informacyj 0 postftpach i zachowaniu sift uczni6w udzielac sift 
bftdzie w wyznaczone dnie z reguly co dwa tygodnie z wyj'ltkiem mie
 
si'lca czerwca. Rodzicom wolno zlozyc oswiadczenie w Dyrekcji, ze 
nie zYCZ'l sobie wysylania do nich pisemnych uwiadomien. 
7. Rodzice i opiekunowie powinni dokladnie zaznajomic sift z "prze
 
pisami szkolnemi", kt6re kazdy nowowstftpujftcy uczen otrzyma przy 
wpisie. Korepetycyj (pomocy w nauce) mog'l jedynie udzielac uczniowie, 
kt6rzy na to otrzymaj'l z Dyrekcji specjalne zezwolenie. Uczniom. nie 
posiadaj'lcych takich zezwolen korepetycyj powierzac nie wolno. 
Nabozenstwo, rozpoczynaj'lce rok szkolny, odprawi sift dnia 1
go 
wrzesnia 0 godz. 9
tej rano. 
We Wrzesni. dnia 20
go czerwca 1925. 
Alfred Romanowicz. 
Dyrektor. 


\ 
, ) 


., .... 
<\ 
J 
\ .::.. 
- 
-. 

 
i 
, '. 
\" 
"- 
., 
t, 


....., 
, 


.. 


. 
" 


( 


, 


.. 


.. ' 
I 


, 


. 


. 


.. .' 
I 


.. 


"\ 


" 


,. 


- 


., 


-: