/Mariusz_Kalandyk_doktorat.djvu

			Uniwersytet Rzeszowski 
Instytut Filologii Polskiej 
Mariusz Kalandyk 
Antropologia wiata ródziemnomorskiego 
Poezja Jaros awa Marka Rymkiewicza 
Praca doktorska 
   napisana pod kierunkiem 
    prof. dr. hab. Zbigniewa Andresa 
Rzeszów 2007 
2
Wykaz skrótów 
W pracy zastosowano nast puj ce skróty tytu ów publikacji Jaros awa 
Marka Rymkiewicza: 
K     – Konwencje, ód 1957 
CzGJ  – Cz owiek z g ow jastrz bia, ód 1960 
M     – Metafizyka, Warszawa 1963 
An    – Animula, ód 1964 
At     – Anatomia, Warszawa 1970 
CD    – Co to jest drozd, Warszawa 1973 
TR    – Thema regium, Warszawa 1978 
UM   – Ulica Mandelsztama, Kraków 1992 
MDP  – Moje dzie o po miertne, Kraków 1993 
ZNBP  – Znak niejasny, ba pó ywa, Warszawa 1999 
ZSM   – Zachód s o ca w Milanówku, Warszawa 2002 
DWG  – Do widzenia gawrony, Warszawa 2006  
3
Spis tre ci 
Wykaz skrótów      2 
Wst p       5 
Rozdzia I Poziom projektu albo historia pewnego zamys u  14
  1.1 Klasycystyczne wybory   14 
  1.2 Punkt wyj cia – poziom samowiedzy  26 
  1.3 Poeta wobec kryzysu kultury i kryzysu j zyka 42 
Rozdzia II Poetycka hermeneutyka tradycji   50
 2.1 Poeta mówi – szanse kulturowego i j zykowego znaku 50 
 2.2 Poeta mówi – symbole i metafizyka  59 
 2.3 Poeta mówi – poetycki j zyk filozofa i inne strategie 
 2.4 Poeta mówi – maski, role, gry   74 
Rozdzia III Poetycki mit eschatologiczny i antropologia mierci  89 
 3.1  mier – „królewski temat”   89 
 3.2 Problem z trupem: fenomenologia trupa  97 
 3.3 „Na mier wojewodzianki Morsztynówny” 
  i innych kobiet    108 
 3.4 „Na mier Daniela Naborowskiego” 
    i innych m czyzn    123 
 3.5 „Na zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa” 147 
 3.6  Problem z azarzem: czarna dziura i apokatastasis  157 
 3.7  Animula cz owiecza i kocia   167 
Rozdzia IV Poetycka teologia     182 
 4.1 Bóg – problem z istnieniem. Pomi dzy teologi
    i metafizyk     182 
 4.2 Bóg – problem z teodyce    198 
 4.3 „Siedem dystychów z Anio a l zaka” albo mistycyzm 213 
4
Rozdzia V Poetycka metafizyka i fenomenologia   219 
5.1 Metafizyka i fenomenologia krzes a   219 
 5.2 O de(re)muzykalizacji wiata   227 
Rozdzia VI Pomi dzy Jerozolim , Atenami, Rzymem  
    i… dekonstrukcj 242 
 6.1 „Natura te jest Rzym”– powtórzenie sporu o natur
    i kultur     242 
 6.2 Milanówek i inne ogrody    249 
 6.3 Problem z dekonstrukcj    258 
 6.4 Problem z klasycyzmem   269 
Rozdzia VII Poezja „po metafizyce”. Antropologia 
wiata ródziemnomorskiego w poezji 
Jaros awa Marka Rymkiewicza – najwa niejsze 
kr gi odczyta . Generalizacja      279
5
Wst p 
Jaros aw Marek Rymkiewicz jest wybitnym poet , cenionym historykiem literatury 
oraz eseist ; jego wiersze stawiaj czytelnika wobec szczególnych wyzwa . Maria Janion 
napisa a w 1995 roku, e autor Thema regium jest jednym z najwybitniejszych poetów 
polskich XX wieku.1 S d ten ma charakter nie tylko krytycznoliterackiej opinii; jest 
po wiadczeniem istotnego faktu, który nazwa mo na realizacj przez poet ambitnego 
projektu, maj cego – w dobie zwyci ania w sztuce orientacji awangardowych – utwierdza
artystyczny dyskurs w obszarze antropologii wiata ródziemnomorskiego. Dyskurs ów, 
klasycyzm, przyjmuje form dialogu w obr bie nie tylko pewnej tradycji kulturowej 
i cywilizacyjnej – jest równie rozpoznaniem i opisaniem z bardzo oryginalnego punktu 
widzenia – znamion kryzysu dotykaj cego kr g kulturowy, który ow tradycj powo a do 
ycia. 
S usznie zatem nazywa si poetycki j zyk i estetyk wierszy bohatera tej ksi ki 
klasycyzmem. Ów estetyczny fakt b dzie stanowi istotny w tek analityczny prezentowanego 
wywodu. Warte podkre lenia jest równie charakterystyczne dla tej poezji wy anianie si
oryginalnej indywidualnej historii owej opcji na tle dwudziestowiecznych dokona w tym 
wzgl dzie. Wspomniany wy ej dialog jest bowiem cz ci wa nego wiatopogl dowego 
projektu, maj cego na celu stworzenie w poetyckim dyskursie takich punktów odniesienia, 
które zaowocowa yby nieustannym napi ciem pomi dzy diachroni w my leniu o tek cie 
literackim i jego natychmiastowym synchronicznym komentarzu. Wydaje si , e to, co 
stanowi o nowoczesno ci i oryginalno ci eseistyki Jaros awa Marka Rymkiewicza jest 
równie bardzo cz sto implicite elementem wiatopogl dowego dyskursu poezji autora 
Anatomii. Chodzi bowiem o taki stan poetyckiej wiadomo ci, gdzie obok soczewki 
orientuj cej si na przesz o istnieje nieustaj cy wysi ek konfrontuj cy z t przesz o ci
najbardziej newralgiczne i bolesne stany wspó czesno ci. 
Celem niniejszej pracy jest obrona tezy, i poezja Jaros awa Marka Rymkiewicza 
stanowi prób stworzenia antropologii literackiej, podejmuj cej równie kluczowe 
zagadnienia antropologii filozoficznej i – poniek d – kulturowej w momencie ustawania 
dyskursu postmodernistycznego i kryzysu tradycyjnie rozumianej metafizyki, której narz dzia 
intelektualne wypracowane zosta y przez filozofi greck . Historia ewoluowania poezji autora 
Konwencji jest tak e histori dochodzenia do g osu i histori przesile okre lonych literackich 
1 M. Janion, Ple i pie , „ ycie Warszawy” 1995, nr 188, s. 9. 
6
oraz filozoficznych przekona , które zagarnia y przestrze dyskursu, a tak e okre la y 
warunki brzegowe tego dyskursu w obszarze wspó czesno ci. Wa nym komponentem tak 
rozumianego projektu jest równie poetyckie pytanie o sacrum i o Boga. W rejonach 
poetyckiej i dyskursywnej teologii autor Przez zwierciad o dokonuje oryginalnych 
i odwa nych podsumowa , stawiaj cych jego my lenie w obr bie ustale „filozofii 
podejrze ” i jednocze nie wykraczaj cych poza ni w sfer nie tyle tradycyjnie rozumianej 
metafizyki, co w poetycki dyskurs postmetafizyczny. 
A przecie Jaros aw Marek Rymkiewicz jest wybitnym znawc literatury europejskiej 
i prowadzi z ni nieustaj cy dialog, próbuj c okre li zarówno w swej dzia alno ci 
eseistycznej, jak i poetyckiej, w z owe elementy rozwoju tej literatury i charakterystycznych 
dla wyborów. Poeta podejmuje tak e wysi ek okre lenia celów w asnej twórczo ci, odnosz c 
j do zjawisk charakterystycznych równie dla antropologii rozumianej jako poszukiwanie 
sensu ludzkiego istnienia w wymiarze jednostkowym i – tak to nazwijmy – kulturowym. 
Ów wysi ek ma ró ne w swej formie etapy. Dotyczy na przyk ad teorii archetypów 
i zwi zanej z ni artystycznej koncepcji imitacji oraz repetycji. Wi e si z koncepcj
poetyckiego symbolu oraz kulturowego topoi. Jest zorientowany na uchwycenie zmys owego 
szczegó u i na wysi ek stworzenia j zyka, który w obszarze poezji odda by, cz sto w sposób 
polemiczny, koncepcje tworzone przez szko y filozoficzne Europy. Wysi ek ów dotyczy tak e 
stworzenia ca o ciowej wizji kultury europejskiej i – jak si wydaje – generalnej tezy, i
kryzys, którego jeste my wiadkami, rozpocz si od procesu „demuzykalizacji” 
ródziemnomorskiego wiata w wieku XVII.2
Jednakowo fundamentalnym punktem odniesienia dla tej poezji jest mier – skandal 
metafizyczny i egzystencjalny. To tu – w miejscu radykalnej transgresji – rozpoczyna si
(i ko czy) poetycki dyskurs o ludzkim losie. Poezja, któr tworzy Jaros aw Marek 
Rymkiewicz, przywo uje na nowo casus cz owieka jako istoty tragicznej: samotnej, 
pozbawianej nadziei, wyalienowanej, ontologicznie, antropologicznie i religijnie pozbawionej 
substancji, „wydr onej”. Owa sytuacja nie wyró nia go jednak spo ród innych istot. 
Kolejnym ukrytym za o eniem tej poezji jest jeszcze przekonanie o równo ci wszystkich 
bytów wobec ostatecznych terminów i zwi zanych z nimi tajemnic. Wa ne jest w zwi zku 
z tym zupe nie nieoczekiwane, artystycznie przejmuj ce i nowoczesne my lowo, bez 
sentymentalizmu w tym wzgl dzie, od wie enie franciszkanizmu jako postawy 
przekonuj cej: etycznie i poznawczo. 
2 R. Przybylski, Polska poezja klasycystyczna po roku ’56, „Pami tnik Literacki” 1964, z. 4, s. 501. 
7
Przesad jest tak e nazywanie Jaros awa Marka Rymkiewicza li tylko tradycjonalist . 
Autor Metafizyki jest bowiem autorem tworz cym w polskiej poezji jedne z najbardziej 
nowoczesnych odniesie do tradycji my lenia i filozofowania charakterystycznych dla wieku 
XX. Poetycki dyskurs dotyczy szerokiego spectrum: pocz wszy od Zygmunta Freuda, 
Ludwiga Wittgensteina, Martina Heideggera, Edmunda Husserla, na Lwie Szestowie, 
Emanuelu Levinasie czy Hansie Jonasie ko cz c. Co charakterystyczne, tworzenie 
kontekstów literackich i kulturowych stwarza konieczno szukania odniesie
porz dkuj cych t twórczo równie w innych uk adach odniesienia. 
Otó wydaje si , e bardzo adekwatnym zespo em narz dzi umo liwiaj cych zbli enie 
si do tej poezji jest hermeneutyka – zarówno ta filozoficzna, jak i teoretycznoliteracka oraz 
kategoria wiatopogl du. To ostatnie poj cie nie jest przez nas traktowane w sensie 
zaw aj cym, a wi c ideologicznym. Przeciwnie, ma stanowi wiadectwo – wa ne tak e dla 
badacza literatury – zwi zków mi dzy materi literack sensu stricto, a obszarem egzystencji 
jednostkowej w jej kszta cie zarówno biologicznym, jak i wiadomo ciowym. Pisz cy te 
s owa jest bowiem przekonany, e zaw anie przedmiotu bada tak wyrafinowanego jak 
poezja do jej „endemicznych” form uobecniania si jest warunkiem sine qua non
przedsi wzi cia badawczego, ale nie mo e na nim si ko czy . 
W obszarze wiatopogl du dokonuje si przecie synteza istotnych dla jednostkowego 
istnienia pogl dów i postaw, a to stanowi fundament istnienia wiadomo ci i jest tak e 
poniek d principium individuationis: zasad ró nicuj c jednostkowe egzystencje. By 
stworzy wydolny poznawczo mechanizm odczytywania poetyckiego wiatopogl du, 
zjawiska przecie niejednorodnego, maj cego swe „bia e plamy”, nieci g ego w sensie 
okre lonych re imów i zasad my lenia3, pisz cy te s owa wykorzysta to wszystko, co ma do 
zaproponowania antropologia literacka. Mo e by ona sposobem skutecznego odczytywania 
zawartych w tekstach literackich wiatopogl dowych wiadectw rozumienia spraw i faktów 
dla cz owieka kluczowych, b d cych zapisem tego, co jednostkowe oraz tego, co w danym 
kulturowo-historycznym obszarze uwa ane bywa za uniwersalne.4
3 Na u ytek niniejszych analiz warto pos u y si nast puj c definicj : „ wiatopogl d jest potencjaln
wypowiedzi sensown , odpowiednio stematyzowan , systemem twierdze czy prze wiadcze dotycz cych 
zazwyczaj teorii bytu, epistemologii, etyki i estetyki, systemem wzgl dnie koherentnym, o wzajemnie 
implikuj cych si sk adnikach, przy czym zasady koherencji i implikacji stanowi wspó czynnik zmienny i same 
przynale do wiatopogl du b d ujawniaj c si na jego powierzchni, b d steruj c nim z g bszego poziomu 
nie w pe ni u wiadamiane”. „Nie jest te wiatopogl d, podobnie jak wi kszo konkretnych wypowiedzi, 
ca kowicie eksplicitny i nie wype nia szczelnie swego w asnego schematu. Cz tego, co ukryte lub 
nieu wiadomione, nale y do metalogicznej ramy, cz to »brakuj ce ogniwa«, daj ce si zrekonstruowa na 
podstawie obrazu ca o ci, cz wreszcie to miejsca puste, obszary przemilcze , tworz cych w asn stref
znacze .” [T. Walas, Ku otch ani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905), Kraków 1986, s. 28, 31]. 
4 Szerzej rozwijam t kwesti w rozdziale VII niniejszej pracy. 
8
Metodologi porz dkuj c lektur wierszy Jaros awa Marka Rymkiewicza jest 
w niniejszej pracy hermeneutyka. I to ona stanowi narracj nadrz dn , decyduj c
o generalnym nastawieniu niniejszego wywodu. 
Pisz cy te s owa zdaje sobie spraw ze zwi zanych w zwi zku z tym trudno ci. Wszak 
tradycja my li hermeneutycznej stanowi skomplikowany i wieloaspektowy uk ad, cz sto 
wiod cych ze sob spór, postaw badawczych, st d cz sto mówi si raczej o hermeneutykach 
ni hermeneutyce.5 Z punktu widzenia potrzeb niniejszej pracy przekonuj ca wydaje si by
sugestia Ryszarda Przybylskiego, maj ca charakter dyrektywy aksjologicznej: 
Trzeba zrobi wszystko, aby ujawni tre tekstu, jego pi kno i jego tajemnice, nawet je li nie potrafimy ich 
rozwi za .6
Hermeneutyka staje wi c wobec tekstu w sposób – nazwijmy go – nieuprzedzony. Znaczy to, 
i najpierw w obszarze naszego my lenia pojawia si tekst, pó niej za próba jego 
interpretacji. Znaczy to równie , e aden s d maj cy charakter apriorycznie skonstruowanej 
metody nie poprzedza tekstu. S d taki ów tekst pomaga zrozumie niejako ex post, 
w momencie podj cia próby jego konkretyzacji. Dlatego te praca niniejsza b dzie korzysta a 
z wielu narz dzi literackiej analizy, które b d dopasowywane do wymaga stawianych 
badaczowi przez ten, a nie inny utwór. 
Wa na z tego punktu widzenia dla zrozumienia strategii niniejszej pracy jest z jednej 
strony teoria literackiej gry, sformu owana przez Hansa Georga Gadamera, z drugiej za
nastawienie intertekstualne. Owe orientacje badawcze, istniej c w literaturoznawczej 
pragmatyce, jak si okaza o, tworz funkcjonalny zestaw narz dzi pozwalaj cych „otwiera ” 
wiersze Rymkiewicza na wiele kontekstów i odniesie : pocz wszy od historycznoliterackich, 
poprzez kulturowe, estetyczne, filozoficzne, na egzystencjalnych i biograficznych ko cz c. 
czy je wszystkie dyskurs wed ug nas nadrz dny: konstruowanie nowej antropologii wiata 
ródziemnomorskiego. 
 Teoria gry Gadamera ma tu charakter poznawczy, ale i etyczny, jest motywowana 
aksjologicznie. Decyduje o tym poj cie smaku, który „zgodnie ze sw najg bsz istot nie 
jest czym osobistym, lecz fenomenem spo ecznym pierwszego rz du. Mo e on nawet wobec 
osobistych sk onno ci jednostki wyst pi jako instancja s dziowska w imieniu wyra anej 
i reprezentowanej przez siebie powszechno ci.[…] Jest wi c przede wszystkim kwesti
5 Zob. np.: M. P. Markowski, Hermeneutyki, [w:] A. Burzy ska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, 
Kraków 2006, s. 175-178. 
6 R. Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Gda sk 1996, s. 11. 
9
smaku nie tylko rozpoznanie tego i owego jako pi knego, je li jest pi kne, ale i wejrzenie 
w ca o , do której wszystko, co pi kne, musi pasowa .[…] obejmuje ca sfer moralno ci 
i obyczajowo ci.”7 O teorii gry natomiast czytamy m. in.: 
Gra bowiem ma w asn istot , niezale n od wiadomo ci graj cych. Gra istnieje te tam, a nawet przede 
wszystkim tam, gdzie aden byt-dla-siebie subiektywno ci nie ogranicza horyzontu tematycznego i gdzie nie ma 
podmiotów o postawach graczy. 
Podmiotem gry nie s graj cy; poprzez nich gra jedynie si prezentuje.8
Gdy rozmawiamy o dziele sztuki, i ono, i gra ukazuj , e prawdziw ich istot jest 
autoprezentacja: „graj cy, gdy w co gra, tj. co prezentuje, dochodzi do w asnej 
autoprezentacji”, ale jednocze nie wychodzi poza siebie.9
Literatura zajmuje w uj ciu Gadamera stanowisko graniczne i owa „graniczno ” 
literatury jest z punktu widzenia tematyki prezentowanej pracy o Rymkiewiczu walorem nie 
do przecenienia. Chodzi tu bowiem o jej wyj tkowe cechy, bowiem: 
nieprzypadkowo fenomen literatury stanowi punkt, w którym sztuka i nauka przechodz w siebie nawzajem. 
Rodzaj bytowy literatury ma w sobie co swoistego i nieporównywalnego. Przeobra eniu w rozumienie stawia 
on specyficzne zadanie. Nie ma nic równie obcego i zarazem domagaj cego si zrozumienia jak pismo.[…] 
Pismo i to, co ma w nim udzia , literatura, to zrozumia o ducha uzewn trzniona w czym najbardziej obcym. 
Nic nie jest równie czystym ladem ducha jak pismo, nic te jednak równie jak ono nie jest zadane na 
rozumiej cego ducha. Podczas odcyfrowywania i interpretowania pisma dokonuje si cud: przemiana czego
obcego i martwego w bezpo redni wspó obecno i za y o .[…] Tak jak mogli my pokaza , e istot dzie a 
sztuki jest gra, która realizuje si dopiero wraz z jej odbiorem przez widza, tak te o tekstach w ogóle mo na 
powiedzie , e dopiero w rozumieniu nast puje przemiana martwego ladu sensu w ywy na powrót sens.10
Gadamer dodaje jeszcze: „J zyk dzie a sztuki jest bowiem o tyle czym swoistym, e 
pojedyncze dzie o skupia w sobie i wyra a charakter symboliczny, jaki z punktu widzenia 
hermeneutyki przys uguje wszystkiemu, co istnieje”.11 W my l autora Estetyki i hermeneutyki
hermeneutyka jest sztuk obja niania i komunikowania tego, co w cudzej wypowiedzi nie jest 
bezpo rednio zrozumia e; jej zadaniem jest równie zapobieganie rozumieniu b dnemu. 
S u y temu m.in. wysi ek polegaj cy na dopuszczaniu wielu mo liwych uj i wyk adni 
7 H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Warszawa 2004, s. 71, 73, 74. Por. tak e czwarty podrozdzia rozdzia u 
drugiego niniejszej pracy. 
8 Ibidem, s. 160. 
9 Ibidem, s. 176, 167. 
10 Ibidem, s. 238, 239. 
11 H. G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, [w:] idem, Rozum, s owo, dzieje, Warszawa 2000, s. 141. 
10
dzie a sztuki oraz danie oceny ich s uszno ci.12 Owo dzia anie b dzie tak e obecne 
w prezentowanej pracy jako dzia ania interpretacyjne. Status interpretacji w porz dku dzia a
hermeneutycznych zajmuje wszak miejsce szczególne. Dotyczy sztuki interpretacji tekstów, 
refleksji na temat teorii interpretacji, a tak e skutków egzystencjalnych, to znaczy tego, jak 
istnie w ród znacze wytwarzanych przez innych.13
Praca niniejsza jest równie prób zrozumienia symboli egzystuj cych w mowie 
poetyckiej Jaros awa Marka Rymkiewicza. To w a nie na „mowie symboli” swoj koncepcj
hermeneutyczn opiera Paul Ricoeur. Rozumienie owej mowy jest warunkiem odtworzenia 
pe ni sensu. Czytamy: „Potrzebujemy interpretacji, która w poszanowaniu ma zagadk le c
u róde symbolu, która daje si mu prowadzi i dzi ki temu wynosi sens na wy szy poziom, 
wspó tworzy go z pe n odpowiedzialno ci samodzielnego my lenia”. Jednocze nie 
„hermeneutyka jako zdobycz »nowoczesno ci« stanowi jeden z kilku rodków pozwalaj cych 
»nowoczesno ci« pokona w sobie to, co j doprowadzi o do uniepami tnienia sacrum”.14
 Ze wzgl du na charakter twórczo ci bohatera niniejszej pracy wa n rol pe ni 
równie wykorzystanie narz dzi intertekstualnych, które koresponduj w sensie zak adanych 
celów z przedstawionymi powy ej za o eniami szko y hermeneutycznej. Chodzi tu zw aszcza 
o relacje tekst – nieograniczony i labilny horyzont kultury15, ale nie tylko. Z punktu widzenia 
twórczo ci Jaros awa Marka Rymkiewicza funkcjonalne i celowe okazuje si odczytywanie 
jego tekstów poetyckich w dwóch pozosta ych relacjach przedstawionych przez Stanis awa 
Balbusa, to jest: tekst – tekst (zbiór konkretnych tekstów) oraz tekst – system (styl, gatunek, 
tradycja).16 Zasady powy sze umo liwi mo liwie dok adne przybli enie nie tylko relacji 
pomi dzy tekstami autora Rzymu, a „archetekstami”, utworami poprzedzaj cymi, z którymi 
wiersze Rymkiewicza wchodz w wielorakie zwi zki semantyczne, kulturowe i stylistyczne, 
lecz tak e otworz mo liwo ci opisu wa nych cech artystycznego wiatopogl du poety.17
12 Ibidem, s. 133. Gadamer pisze przy tej okazji, e stanowisko hermeneutyczne zak ada nieograniczon
rozleg o horyzontu poznawczego dzie a, s owem „nie ma czego takiego, co da oby si wyczerpa w tym 
jednym znaczeniu, które si akurat komu narzuca”. [Ibidem, s. 141]. 
13 Por.: M. P. Markowski, op. cit., s. 188-190. 
14 P. Ricoeur, Symbol daje do my lenia, [w:] idem, Symbolika z a, Warszawa 1986, s. 330, 332. 
15 S. Balbus, Mi dzy stylami, Kraków 1996, s. 42. Por. tak e komentarz Stanis awa Balbusa na temat zwi zków 
ró nych orientacji intertekstualnych, w tym np. dekonstrukcji, z my leniem hermeneutycznym, zwi zków nota 
bene, opatrzonych przez autora ze wzgl du na niejednoznaczno przyj tych przez przedstawicieli dekonstrukcji 
kryteriów porz dkuj cych uwagami krytycznymi.[Ibidem, s. 38-52]. 
16 Ibidem, s. 42 i n. 
17 Niektóre analizy wykorzystaj wyniki bada Stanis awa Balbusa, który relacje mi dzytekstowe 
i mi dzystylowe rozpatruje, maj c na uwadze aspekt ich funkcjonowania w procesie historycznoliterackim. 
U ywa przy tym drobiazgowo opisanego, z wykorzystaniem wielu przyk adów, poj cia stylizacji. W uj ciu nas 
interesuj cym tekst stylizowany „wychodzi zawsze w jakiej mierze poza swoje w a ciwe terytorium 
semiotyczne, szuka p o z a jego granicami partnerów intertekstualnej konwersacji, z pewn ostentacj
podkre laj c przy tym swój semiotyczny, kulturowy lub historyczny »exodus«, swego rodzaju »niezwyk o « 
11
 Celem opisu tych zwi zków nie jest oczywi cie ich archiwizacja. Niniejsza praca 
pokazuje te z nich, które s u celom strategicznym: ukazaniu roli dzie a sztuki [wiersza] 
w tworzeniu poznawczego spectrum – artystycznej antropologii wiata ródziemnomorskiego. 
S u te celom poznawczym: ukazaniu nowych sposobów estetycznego konkretyzowania si
klasycyzmu jako okre lonej poetyckiej orientacji. Jako sugestia analityczna dla obu 
przypadków podany zostaje tak e sposób widzenia literatury, praktykowany przez szeroko 
rozumian dekonstrukcj . Ma to miejsce w podrozdziale trzecim rozdzia u szóstego. 
 Generalnym celem rozdzia u pierwszego jest ukazanie perspektyw estetycznych 
i wiatopogl dowych europejskiego klasycyzmu w zakresie umo liwiaj cym stworzenie 
adekwatnych punktów odniesienia do wczesnego etapu twórczo ci Jaros awa Marka 
Rymkiewicza. W rozdziale drugim analiza dotyczy za o e estetycznych, które 
ukonstytuowa y poetyk wierszy Jaros awa Marka Rymkiewicza. Autor pracy odnosi si do 
kluczowych kategorii tej poetyki: rozumienia tradycji, archetypu, symbolu, repetycji, imitacji. 
Rozdzia trzeci stanowi najbardziej rozbudowany fragment pracy, dotyczy bowiem, 
w przekonaniu autora, newralgicznego obszaru w my leniu Jaros awa Marka Rymkiewicza. 
Analizy tu przedstawione stanowi punkt wyj cia do odtworzenia ca okszta tu wiatopogl du 
artystycznego bohatera tej pracy. Wiersze Rymkiewicza s z tego punktu widzenia 
wiadectwem nie tylko okre lonej poetyckiej obsesji, lecz przede wszystkim prób
artystycznego zapisu stanów transgresji, transgresji cielesno ci – najbardziej radykalnej 
z mo liwych: mierci. Utwory dotycz ce umierania i mierci stanowi wiadectwo wysi ku, 
by zawrze w nich mo liwie szerokie spectrum ludzkich do wiadcze w tym wzgl dzie. 
Wszak proces umierania i zmartwychwstawania trwa w yciu doczesnym nieustannie i ma 
charakter my lowy, jest poniek d chorobliwy. O w asnej mierci mo emy orzeka tylko 
wówczas, gdy yjemy, ma ona wi c równie charakter spekulatywny. Bywa przejawem 
dzia a artystycznych. 
Rozdzia czwarty koncentruje si na poetyckiej teologii Jaros awa Marka 
Rymkiewicza. Ma ona charakter poetyckiego i wiatopogl dowego agonu. Nic nie zosta o tu 
domkni te, trwa za nieustanna walka poetyckich obrazów i teologicznych stanowisk. 
Wszystko to odbywa si w konkretnym egzystencjalnym i zorientowanym na pierwszy rzut 
oka realistycznie pejza u. Koncepcje Boga u Rymkiewicza maj swój klasyczny filozoficzny 
kszta t: dotycz przede wszystkim problemu Jego istnienia i relacji, które cz Go ze 
owego partnerstwa, jego incydentalno , jednorazowo , wyj tkowo , nie trac c zarazem pierwotnych 
intertekstualnych zwi zków na w asnym, prymarnym terytorium semiotycznym”. [S. Balbus, Mi dzy stylami, 
Kraków 1996, s. 51.] 
12
wiatem i najogólniej rzecz ujmuj c – ze stworzeniem. Mo na powiedzie , e cierpienie jako 
fakt, a mo e nawet podstawa istnienia, pobudza teologiczny nerw poezji Rymkiewicza, tzn. 
potrzeb tworzenia poetyckich hipotez dotycz cych istnienia Boga. 
Koncepcja Boga znacz co jednak w tej poezji ewoluuje. Obok koncepcji Boga 
Dobrego Olbrzyma, pilnuj cego porz dku wiata, pojawia si Bóg archaicznych misteriów 
po wi conych kultowi p odno ci, Bóg b d cy cz ci natury – rodem z koncepcji 
panenteistycznych. Wszystko to jest wed ug autora tej pracy prób odbudowania refleksji 
teologicznej na drodze rezygnacji z klasycznie rozumianej metafizyki na rzecz poszukiwania 
„filozofii pierwszej”, która zmieni dotychczasowy paradygmat metafizyczny. Kluczow
spraw dla zrozumienia koncepcji Boga wydaje si by problem z teodyce , a tak e 
dyskretnie obecny w tych wierszach w tek odwo uj cy do dziejów europejskiego 
mistycyzmu. 
Rozdzia pi ty dotyczy odczyta wierszy przez pryzmat swoi cie potraktowanego 
przez Jaros awa Marka Rymkiewicza rekwizytu, jakim jest krzes o oraz problemu 
muzyczno ci poezji jako oryginalnego za o enia i estetycznego, i – epistemologicznego. 
Wiersze o krze le pokazuj w artystycznym skrócie m. in. powody kryzysu metafizyki, 
zwi zanego ze sporem o uniwersalia i pojawieniem si nominalizmu. Obecno motywów 
muzycznych, osób i sytuacji, które nale do tego w a nie obszaru kultury artystycznej, 
w wi kszo ci przypadków zyskuje swe oryginalne i niepowtarzalne rozwi zania poetyckie, 
przejawiaj ce si w charakterystycznym dla poety sposobie kreowania sytuacji lirycznych 
oraz derywowania ich autonomicznych poetyckich sensów. Wiersze poety z Milanówka 
stanowi z tego punktu widzenia wa ny gest maj cy na celu podj cie próby remuzykalizacji 
wiata. S upomnieniem si o prawa przys uguj ce medium j zyka poetyckiego oraz prób
odbudowania prawide , o których zapomniano w mroku historii. 
Rozdzia szósty stanowi prób opisu sporu o natur i kultur z obecno ci wyra nie 
forowanego w ostatnich zbiorach motywu ogrodu. Ogród pe ni istotne miejsce nie tylko 
w poetyckim obszarze dzia alno ci Rymkiewicza. Stanowi równie wa ny fragment jego 
pracy naukowej. W dzia alno ci zwi zanej z pisaniem wierszy dochodzi do wyra nej 
semantycznej zmiany struktury toposu ogrodu. Jego dwudziestowieczne realizacje w swej 
postaci ekstremalnej zrównuj ogród z fabryk lub rze ni ; szcz liwego ogrodnika zast puje 
ogrodnik szalony. Przypomnijmy jeszcze, i topos ogrodu w jego wersji religijnej 
[chrze cija skiej] ulega podobnym zmianom. W a ciwa problematyka poetycka dotycz ca 
toposu ogrodu wynika ze zderzenia idylli chrze cija skiej, która powsta a w redniowieczu 
[hortus conclusus jako symbol dziewictwa Marii] z symbolik wieku XX. Ta ostatnia niesie 
13
ze sob bardzo wiele znacze i chocia pojawia si tu wyra ny symbol ogrodu-pocieszenia, to 
jednak ogród ów budowany jest na ja owej ziemi. Za ogród w Milanówku staje si tak e 
ogrodem istnienia, skupiaj si w nim wszystkie newralgiczne dla pojedynczej egzystencji 
wydarzenia i zagadki. 
Rozdzia siódmy, podsumowanie pracy, stara si wykaza , e poezja Jaros awa Marka 
Rymkiewicza jest nie tylko interesuj cym projektem artystycznym oraz estetycznym, lecz 
tak e projektem poznawczym, a tak e zapisem wa nego wiatopogl dowego dramatu. 
Dramat ów warto nazwa prób nowego zapisu j zykiem poezji antropologii wiata 
ródziemnomorskiego w dobie post puj cego kryzysu filozofii uprawianej w obszarze 
tradycyjnie rozumianej metafizyki i religijno ci. 
14
Rozdzia I 
Poziom projektu albo historia pewnego zamys u
1.1 Klasycystyczne wybory 
Twórczo poetycka Jaros awa Marka Rymkiewicza odczytywana jest – i trudno si
temu dziwi – w szerokim kontek cie tradycji i estetyki klasycystycznej. Trudno si dziwi
z tego powodu, i autor Konwencji  bardzo wyra nie okre li zakres swych artystycznych 
zainteresowa i fascynacji. Uczyni to nie tylko w wierszach, lecz równie w wypowiedziach 
o charakterze programowym, z których najbardziej wyczerpuj c okazuje si by esej 
pt. Czym jest klasycyzm [1967].18 Ow estetyczn i wiatopogl dow przynale no
sygnalizuj tak e krytycy i historycy literatury, a ksi ka Ryszarda Przybylskiego pt. To jest 
klasycyzm19 wydaje si potwierdza przyj t przez poet orientacj . Przybylski bowiem ju
w tytule sugeruje niejako, e b dzie komentowa i precyzowa to, co by o zdobycz
poznawcz wyst pienia programotwórczego Jaros awa Marka Rymkiewicza. Swój esej 
o Rymkiewiczu zatytu owa : Mi dzy mierci a tekstem i otworzy nim prezentacj pi ciu 
wspó czesnych polskich klasycyzuj cych poetów. Oprócz Rymkiewicza byli to: Julia 
Hartwig, Jerzy S. Sito, Artur Mi dzyrzecki i Zbigniew Herbert. 
Wymienione dzie a musz by punktem wyj cia do tego, by okre li podstawowe 
obszary poetyckich dokona autora Ulicy Mandelsztama. Nie wolno jednak zapomina
równie o tych autorach, którzy poddali surowej krytyce zarówno twórczo , jak i strategie 
literackie zaproponowane przez Jaros awa Marka Rymkiewicza. Uczynili to m.in. Jan B o ski 
i Jacek Trznadel20. Sam autor równie od egnywa si od niektórych literackich wyborów, 
okre laj c rodzaj pu apek, w które by popad w swej praktyce poetyckiej 21. Wrócimy do tego 
niebawem. 
Obszar poetyckich zainteresowa bohatera tej pracy jest bardzo rozleg y. Podobnie 
zreszt jak zakres twórczo ci eseistycznej i dramatycznej. Pisarz, prowadz c dialog 
z czytelnikiem, wydaje si nieustannie rewidowa w asne pogl dy estetyczne. Nieustannie 
18 J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm, manifesty poetyckie, Warszawa 1967. 
19 R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978. 
20 Por. J. B o ski, Czym by , czym móg by klasycyzm, [w:] idem, Odmarsz, Kraków 1978, J. Trznadel, Ksi
Mi sopust poezji polskiej [w:] idem, P omie obdarzony rozumem. Poezja w poezji i poza poezj . Eseje,
Warszawa 1978. 
21 Koniec z imitacjami (rozm. T. Krzemie ), „Kultura” 1975, nr 6, s. 6. 
15
równie , poprzez przyj t taktyk pisarsk , przeformu owuje i wzbogaca zakres 
teoretycznych ustale programowych, precyzuj c ich sensy i okre laj c na nowo ich miejsce 
w tworzonym modelu.22 Dlatego szczególnie interesuj ce poznawczo wydaje si by
prze ledzenie dzia a programotwórczych poety oraz ich konfrontacja: z istniej cym 
modelem teoretyczno- i historycznoliterackim, z w asn praktyk poetyck , z praktyk
poetyck wybranych pisarzy z tego samego kr gu estetycznego, a tak e z pogl dami 
uwa nych czytelników wierszy Jaros awa Marka Rymkiewicza.23
Ryszard Przybylski pisa : 
klasycyzm przyszed do nas ponownie z tej osza amiaj cej duchowej przestrzeni, z tego jedynego w swoim 
rodzaju ogrodu antropologii ródziemnomorskiej, jak jest poezja Pierwszej Rzeczypospolitej. [...] 
Klasycyzm by zawsze poetyck hermeneutyk kultury. To znaczy, do wiedzy o cz owieku usi owa dobrn
przez odszyfrowanie dokumentów jego ycia.24
Obie przywo ane tezy wyznaczaj  najogólniejsze zarysy estetycznego i poetyckiego 
projektu powzi tego przez wspó czesnych polskich klasyków. Projekt ów odwo uje si do 
tradycji literatury staropolskiej i jednocze nie tworzy nowoczesny hermeneutyczny wzór 
odczytania tej tradycji, a raczej jej nieustannej aktualizacji, ponowienia. Oczywi cie, s to 
najbardziej ogólne za o enia, maj wi c si rzeczy charakter uwag wst pnych, 
porz dkuj cych niejako przysz e pole literackiej gry. Jak s  wa ne, przedstawimy to ni ej, 
stanowi istotny sk adnik doktryny estetycznej stworzonej przez samego Rymkiewicza. Tym, 
co ma wp yw na  wiadomo klasyka, jest tak e gruntownie poznany obszar tradycji 
literatury europejskiej i aktywno translatorska autora Thema regium. Zarówno sam wybór 
dzie , jak i przyj ta metoda przek adu stanowi równie interesuj ce, co wi ce w analizie 
ca o ci dzie a dyrektywy.25
 Najbardziej jednak wa nym z tego punktu widzenia jest dyskurs zaproponowany przez 
samego autora. Okre lenie miejsc centralnych tego dyskursu, miejsc peryferyjnych          
i g binowych [organizuj cych porz dek wywodu] pozwoli podj prób odpowiedzi na 
22 Autor owe programotwórcze inicjatywy przejawia na kartach w a ciwie wszystkich swoich dzie , zarówno 
eseistycznych, dramatycznych, jak i w udzielonych wywiadach. Szczególnie du o miejsca po wi ca tym 
sprawom w uprawianym przez siebie eseju historycznoliterackim. 
23 Ma ich poeta bardzo wielu, a ich wypowiedzi krytycznoliterackie pomog nam prze ledzi równie dzieje 
recepcji tej propozycji literackiej. 
24 R. Przybylski, op. cit., s. 176, 179. 
25 Szczególnie istotne jest w tym miejscu przypomnienie przek adu [imitacji] dramatów Calderona de la Barca: 
ycie jest snem, Warszawa, 1971 i Ksi niczki na opak wywróconej, Warszawa 1974 oraz imitacji i przek adów 
anonimowych pie ni hiszpa skich pt. Kwiat nowy starych romanc, Warszawa 1966. Dokonania te s praktyczn
realizacj za o e teoretycznych i by y w ewoluuj cym i wci uzupe nianym przez autora systemie tez 
programowych bardzo wa nym jego sk adnikiem. 
16
pytanie dotycz ce sensu ca ego programotwórczego i literackiego przedsi wzi cia, i zada
pytanie o jego kulturowe, antropologiczne i filozoficzne wyk adniki. 
 Wydany w 1957 roku debiutancki tomik pt. Konwencje26 zawiera pi tna cie wierszy    
i by zapisem okre lonych literackich fascynacji. Zbiorkowi patronuje Czes aw Mi osz; 
wiadczy o tym zarówno poetycka dykcja, jak i rodzaj nawi za , przywo a i cytatów. 
Rymkiewicz niech tnie publikowa te wiersze w pó niejszych wyborach, traktuj c swój 
debiut bardzo surowo. Ju jednak tutaj mówi mo na o charakterystycznym stosunku do 
materii poetyckiej. Konwencje w swym tytule zaznaczaj po prostu charakter powzi tych 
wyborów. S pocz tkiem pewnej drogi. M ody autor, odbywaj cy jeszcze poetyckie 
terminowanie u starszych mistrzów, wyrazi cie ustawia swój g os i okre la rodzaj estetyczno-
literackich wyborów. 
W S owniku terminów literackich27 czytamy, e konwencja literacka to: 
utrwalony w praktyce lit. zespó norm okre laj cych charakter poszczególnych sk adników utworu, a tak e 
sposób ich zorganizowania w wi ksze ca o ci. [...] Rozpoznawalno  Kl. mo liwa jest tylko w kontek cie 
tradycji literackiej. [...] Istnienie Kl. jest podstaw ci g o ci procesu historycznoliterackiego, elementarnym 
warunkiem twórczo ci i gwarancj porozumienia mi dzy autorem a odbiorc . Przeciwie stwem 
konwencjonalno ci jest oryginalno . 
S ownik podaje równie definicj konwencji stylistycznej; jest to: 
jeden ze sk adników konwencji literackiej: zespó ponadindywidualnych norm [...] i rodków mowy, 
aktualizowanych w organizacji warstwy j zykowej dzie okre lonej epoki, pr du literackiego, szko y literackiej 
czy gatunku literackiego. Konwencjonalizacji podlega mog wszystkie sk adniki budowy j zykowej          
utworu [...].28
 Jak wobec tego wolno odczyta sugestie, które m ody poeta zawar w tytule 
debiutanckiego zbioru? Wydaje si , e pierwsz z nich jest wiadoma rezygnacja            
z awangardowo ci i nowatorstwa jako artystycznego celu. Celem b dzie raczej stworzenie 
p aszczyzny dialogu, gdzie autor i odbiorca b d mogli nawi za kontakt, maj c do 
dyspozycji „obszar mediacji” – wspóln tradycj literack , gdzie mieszcz si wielorakie 
26 J. M. Rymkiewicz, Konwencje, ód 1957. 
27 S ownik terminów literackich, M. G owi ski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopie -S awi ska, J. S awi ski (red.), 
Wroc aw 1988, s. 239. 
28 Ibidem, s. 239-240. 
17
modele, techniki i wzory. Na pocz tku jest ona jeszcze mocno zaw ona i w poetyckich 
realizacjach odwo uje si do do wiadcze lekturowo, czasowo i egzystencjalnie autorowi 
najbli szych. Wybór taki nie oznacza przecie epigonizmu; autorzy s ownika zwracaj uwag
na fakt, i ka demu w a ciwie dzie u towarzyszy napi cie pomi dzy tym, co w nim 
nowatorskie, a co konwencjonalne; opozycja ma tu niejako charakter i strukturalny, 
i funkcjonalny; jest trwa a, zmianie ulegaj tylko wewn trzne proporcje w ka dym nowo 
powsta ym utworze.29
Konwencje chc wi c s u y z o onej literackiej strategii i nie by zbiorem poetyckich 
wicze ; maj charakter alegatywny, powo uj si na cudzy tekst „ze wzgl du na jego 
kulturow pozycj autorytetu”30, ufaj mu, nie maj celu jednoznacznie polemicznego, tworz
odniesienia mog ce przywo a wyrazist perspektyw literack i kulturow . Tego typu 
wybory umo liwiaj tak e prowadzenie urozmaiconej intertekstualnej gry, która pozwala nie 
tylko na swój sposób rozwija inspiracje zawarte w hipotek cie [tek cie pierwotnym], lecz 
tak e ugruntowywa w asne racje, nieobecne lub g boko utajone w przywo ywanym 
dziele.31 Do Jerzego Wale czyka, Pamflet na obywatela, Portret dzieci cia wieku, W 
Warszawie – ju w swoich tytu ach odnosz si do literackiego pierwowzoru, nios czytelne 
aluzje. Owo zawieszenie „mi dzy stylami” stanie si z czasem rozpoznawalnym i znacz cym 
autorskim modus operandi. Tym wa niejszym, e wiadomie wybranym, wchodz cym w 
sk ad szerszego programowego zamys u. 
Warto o tym pami ta , gdy estetyczno-literacka my l programowa Jaros awa Marka 
Rymkiewicza poprzedzona zosta a debiutem poetyckim, w którym zasygnalizowano ju
rudymenty pó niejszego systemu. Punktem wyj cia b dzie tu charakterystyczny dla 
klasycyzmu stosunek do tzw. „pi knych wzorów”. Wokó  tej w a nie kategorii, a zw aszcza 
prawomocno ci jej stosowania w uj ciu zaproponowanym przez autora Thema regium, toczy
si b dzie pó niejszy spór. Alegatywno nabiera tu bardzo dobrze znanych cech 
klasycystycznego my lenia o na ladowaniu tych dzie , które zawiera y uniwersaln prawd
o naturze zjawisk Piotr bikowski pisa : 
[...] w obr bie zjawisk literackich przez pi kne wzory rozumiano zazwyczaj zespó poetyckich dokona , 
które uchodzi y powszechnie za idealne modele artystycznej doskona o ci oraz wznios o ci ideowo-moralnej, 
29 Op. cit., s. 239. 
30 S. Balbus, Mi dzy stylami, Kraków 1996, s. 131. S. Balbus pos uguje si poj ciem alegacji, powo uj c si na 
ustalenia w tym wzgl dzie G. Mathieu-Castellani. Pisze: „Alegacja nast puje [...] ze wzgl du na jednomy lno
ewokowanej formy (tekstu) z tekstem, który j stosuje. Jednomy lno faktyczn albo – co równie si zdarza – 
imputowan lub wr cz zmistyfikowan [...]”. [Ibidem, s. 131]. 
31 Ibidem, s. 139 i n. 
18
posiada y w mniemaniu staro ytnych warto uniwersaln i ponadczasow , przede wszystkim za zawiera y 
prawd o naturze wiata i cz owieka. Stanowi c jedyny paradygmat prawdy i pi kna, funkcjonowa y one tym 
samym jako przyk ad dla nast pnych pokole , które winny na ladowa zarówno zasady sztuki pisarskiej 
realizowane przez owe arcydzie a, jak i wpisan w nie wizj rzeczywisto ci oraz zaproponowan hierarchi
warto ci moralnych i estetycznych.32
 Postulat na ladowania pi knych wzorów uleg deprecjacji we Francji XVII wieku 
w okresie, gdy mia miejsce tzw. spór staro ytników z nowo ytnikami i wprowadzono 
kategori dobrego gustu. Wiek XVIII da jeszcze my li estetycznej francuskiego klasycyzmu 
poj cie geniuszu – a to równie os abi o si oddzia ywania pi knych wzorów, lecz jej nie 
zniszczy o; pod koniec wieku XVIII prze y a ona drugi okres swej wietno ci. 
W Polsce stosunek do tej kategorii równie si zmienia, a „polska wersja pi knych 
wzorów, cho pod wieloma wzgl dami pokrewna francuskiej, nosi zarazem znami
historyczno-narodowej odr bno ci”.33 Próbuje odrobi zapó nienia w stosunku do literatury 
zachodnioeuropejskiej, stworzy model literatury narodowej a tak e wzi udzia w dora nej 
dzia alno ci na rzecz edukacji obywatelskiej spo ecze stwa. W konsekwencji pi kne wzory 
w latach 20. XIX wieku przestaj by kojarzone z dzie ami li tylko greckiego i rzymskiego 
antyku czy francuskiego klasycyzmu. Ich zbiór zostanie uzupe niony o przyk ady z w asnej 
literatury narodowej a w dzie ach mistrzów staro ytno ci poszukiwa si b dzie coraz 
cz ciej i analogii natury historycznej, nie tylko estetycznej. Co znamienne, coraz bardziej 
warto ciowym stanie si postulat suwerenno ci ideowo-artystycznej dzie , które za podstaw
mia y wzory obce34. 
Przypominam, i fundamentem my lenia o pi knych wzorach by a obszernie 
dyskutowana i analizowana sprawa na ladownictwa; problem mimesis rozpatrywany bywa na 
wielu p aszczyznach. I to on w a ciwie by punktem wyj cia do dyskusji na temat pi knych 
wzorów. Spór ów tylko cz ciowo mia charakter estetyczno-literacki; w du ej mierze by
tak e sporem filozoficznym, a nawet wiatopogl dowym. W wymiarze estetyczno-literackim 
mia na przyk ad kszta t zaproponowany przez Kajetana Ko miana. W swoim Ziemia stwie 
polskim pisa : 
32 P. bikowski, Kategoria pi knych wzorów w my li estetycznej polskiego O wiecenia [w:] P. bikowski,       
Pod znakiem klasycyzmu, Rzeszów 1989, s. 113 – 114. 
33 P. bikowski, ibidem, s. 118. 
34Ibidem, s. 114-130.
19
Wola em powtórzy to, co ten nie miertelny mistrz [Wergiliusz – przyp. M.K] powiedzia , i tak powiedzie , jak 
on powiedzia , ani eli pomin wszy jego wzory, b ka si i tu a za rad i podszeptem zarozumia o ci.35 – 
jednoznacznie okre laj c zakres swych poetyckich kompetencji i literackich uprawnie . 
Sugeruje, e jest tym, kto powiela idealne wzory antyku, bo sam nie ma prawa, a w a ciwie 
i szansy przekroczy mistrzostwa GeorgiK Takie samoograniczenie przynosi zreszt tylko 
korzy ci: jest gwarantem literackiej bieg o ci [jednym z najwa niejszych wymogów 
stawianych klasykom by a gruntowna znajomo poetyk i rzetelny warsztat w tym 
wzgl dzie], nie zwiedzie równie czytaj cej publiczno ci na manowce podejrzanych, bo 
subiektywnych, niemaj cych sankcji autorytetu, sformu owa . 
Stanowisko Ko miana ma swe ród a w stosunku klasyków do natury. Kategoria 
mimesis  nie oznacza tu na ladowania przyrody. Umocowana jest na zupe nie innych 
podstawach. Na podstawach racjonalistycznego ogl du rzeczywisto ci. 
Artysta musi dokonywa selekcji, ma za zadanie bowiem uporz dkowa chaos i skomplikowanie wiata, 
wyodr bni to, co stanowi istot przedstawionych zjawisk oraz podkre li ich cechy znamienne, 
charakterystyczne. Jednocze nie powinien unika wszystkiego, co niskie, prostackie i dziwaczne. Oczywi cie, 
w rezultacie owych zabiegów ukazuje w swym dziele nie tyle tzw. realn rzeczywisto , ile jej kierunkowo 
uogólniony wygl d, odrzucaj c konsekwentnie to wszystko, co przypadkowe, zb dne, jednorazowe, niezgodne 
z obowi zuj cym kanonem pi kna.36
Dzia anie to mia o swoj pragmatyk ; pisarz, na laduj c idea , na ladowa nie tylko 
natur , lecz tak e ci gle aktualizowany i od ywaj cy w ka dej epoce wzorzec estetyczno-
moralny. To jednak natura by a ostatecznym ród em prawdy i pi kna, natura, a nie pi kne 
wzory i prawid a – tak przecie wysoko przez klasyków powa ane. Piotr bikowski 
w cytowanym dziele37 obszernie przedstawia rozumienie natury przez klasyków, zw aszcza 
klasyków postanis awowskich. W ich rozumieniu natura to nie zmienny i dynamiczny wiat 
rzeczywisto ci przyrodniczej, a „przyrodzony i niezmienny porz dek fizyczno-moralny 
wiata, [...] zespó praw gwarantuj cych jego trwa o i harmonijny rozwój”.38 Na ladowanie 
natury sprowadza si wi c do poszukiwania ogólnej idei oraz odpowiedniego tworzywa, które 
35 K Ko mian, Ziemia stwo polskie, Wroc aw 1839, s. 7; cyt. za: P. bikowski: Klasycyzm postanis awowski,
Warszawa 1984, s. 103. 
36 Ibidem, s. 75. 
37 Ibidem, s. 112-137. 
38 Ibidem, s. 132. 
20
artysta twórczo przetwarza. „Idealny wzór pi kna tkwi nie w naturze, ale w wiadomo ci    
i wyobra ni artysty – wyj tkowego, geniusza”.39
Podobnie jak w ortodoksyjnej doktrynie francuskiego klasycyzmu, natura oznacza dla przedstawicieli polskiego 
pi miennictwa o wieceniowego podmiotow projekcj uogólnionej wizji wiata, nie za zobiektywizowan
rzeczywisto zewn trzn .40
Pogl d ten wydaje si potwierdza równie W adys aw Tatarkiewicz41, powo uj c si
m.in. na Juliusza Caesara Scaligera i Leona Baptyst Albertiego. Na ladowanie natury 
nie by o przez teoretyków klasycyzmu na ogó rozumiane w sensie kopiowania wygl du rzeczy, lecz          
w sensie odszukiwania owego primum ac rectum, owego constans ac immutabile [...].42
Uczony zastrzega jednak, i w ideologii klasycyzmu „Pi kno le y w n a t u r z e  r z e c z y 
[podkr. W. Tatarkiewicz], jest ich w asno ci obiektywn , nie jest zale ne od ludzkiego 
wymys u czy konwencji”.43 W przytoczonych s dach zauwa y mo na pewn sprzeczno . 
Gdzie tak naprawd bowiem tkwi pi kno, jego idealny wzór? W naturze rzeczy czy te
w wiadomo ci artysty? Jak rozumie te dwa komentarze? Autor Dziejów sze ciu poj zdaje 
si mówi , e pi kno w rozumieniu klasyków ma niejako charakter substancjalny, 
immanentny, ale – to Piotr bikowski – w a nie dlatego konieczny jest intelektualny          
i estetyczny projekt, który ow cech natury b dzie w stanie wyartyku owa , wydoby na 
wiat o dzienne. 
 Tak w a nie komentuje t rzecz Ryszard Przybylski: 
[Klasycyzm – przyp. M. K] Wiele wzi z Platona, ale nigdy nie traktowa rzeczy materialnych jako cieni lub 
symboli idealnych form znajduj cych si »za grzbietem nieba«. Przeciwnie. Uwa a , e pi kno znajduje si pod 
niebem, oczywi cie w rozproszeniu, w nieporz dku, w ukryciu. Przezwyci aj c chaos estetyczny, oko i umys
cz owieka potrafi stworzy z elementów materii u adzony doskona y wiat, powo any do istnienia przez idee, 
które s pami ci o rzeczywisto ci noumenalnej.44
39 Ibidem, s. 134. 
40 P. bikowski, op. cit., s. 135. 
41 W. Tatarkiewicz, Sztuka Stanis awa Augusta a klasycyzm, [w:] Klasycyzm. Studia nad sztuk polsk XVIII 
i XIX wieku, redaguje Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem Juliusza Starzy skiego, Wroc aw 1968, s. 9. 
42 Ibidem, s. 9. 
43 Ibidem, s. 9. 
44 R. Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Gda sk 1996, s. 57-58. 
21
Romantycy gruntownie skrytykowalo takie podej cie. Maurycy Mochnacki na 
przyk ad – w komentarzu Marka Stanisza45 – zanegowa o wieceniow kategori
na ladowania „na wszystkich p aszczyznach: kopiowania natury materialnej, na ladowania 
wzorowych dzie oraz przestrzegania regu ”.46 U róde owej krytyki sta a odmienna 
koncepcja natury. Dla romantyka by a ona pierwotn si , dynamiczn i zmienn ; to ona 
powo ywa a wiat do ycia i mia a charakter duchowy, a nie materialny. Dlatego jakiekolwiek 
imitowanie natury by o nie do przyj cia, podobnie jak nie do przyj cia by y „pi kne wzory”, 
„poezja ograniczona wy cznie do pi kna zewn trznego, formalnego”.47
 Czy romantycy mieli racj , w taki w a nie sposób analizuj c rozumienie natury 
w doktrynie estetycznej klasyków?48 Wydaje si , e tak, chocia równie du o tu by o l ku 
przed zatarciem podstawowych dystynkcji w tej materii mi dzy klasykami, a pokoleniem 
wst puj cym, co dramatycznego rozziewu. Obie orientacje estetyczne mia y te same 
idealistyczne podstawy, a problem na przyk ad natury nadawa si jak aden inny do 
tworzenia antagonistycznych koncepcji. Okazuje si bowiem, e niektórzy znawcy 
przedmiotu wyra aj w tpliwo ci w stosunku do zadomowionego w nauce pogl du 
o zasadniczej antynomiczno ci klasycyzmu i romantyzmu. Henri Peyre pisze: 
[...] mo emy zrezygnowa z wiecznej antytezy klasycyzm – romantyzm, która prze ladowa a naszych 
poprzedników szukaj cych definicji. [...] Prawdziwa granica w historii literatury i sztuki XIX wieku – o ile 
koniecznie chcemy j ustali – wypad aby raczej ko o roku 1860, a nie 1830. Proust, Valery, Gide, Cezanne 
i Ravel wydaj si nam dalsi od romantyków ni romantycy od klasyków.49
Ryszard Przybylski za dodaje, e historycy literatury od uczestników walki romantyków 
z klasykami, a pó niej klasyków z romantykami przej li nie tylko naukow aparatur
terminologiczn , system ocen i warto ci, lecz przede wszystkim „dychotomiczny podzia
literatury na klasyczn i romantyczn , dokonany przede wszystkim przez romantyków 
45 M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezj , Kraków 1998, s. 79 i n. 
46 Ibidem, s. 79. 
47 Ibidem, s. 85. Oczywi cie, inaczej pogl dy takie brzmi w ustach krytyka, a inaczej w praktyce poetyckiej. 
Dla Adama Mickiewicza istnienie „pi knych wzorów” nie by o spraw li tylko teorii i autor Zimy miejskiej 
w praktyce poetyckiej literackie motywy podejmowa , kontynuowa , b d przekszta ca . Uwaga ta jest istotna 
o tyle, e romantycy, którzy z zasady kreatywno ci i wolno ci twórczej uczynili naczelne has a swej doktryny, 
nie byli w stanie omin tego problemu, godz c si w obszarze praktyki poetyckiej nie tyle na ust pstwa od 
zasady, co na jej pragmatyczne wzbogacenie o to, co dzi nazwaliby my relacjami intertekstualnymi mi dzy 
tradycj a wspó czesno ci . Opini t wyra nie podkre la Marek Stanisz. 
48 Wspomniany ju M. Mochnacki krytykuje „idealizm” klasyków, poniewa  bazuje on na empiryzmie 
i stanowi tylko „rozumowan kompilacj najpi kniejszych elementów rzeczywisto ci empirycznej”. [Ibidem,   
s. 83]. 
49 H. Peyre, Co to jest klasycyzm?, Warszawa 1985, s. 15-17. 
22
niemieckich, który z biegiem lat ukszta towa system opozycji”.50 System ów okaza si
i wygodny, i ba amutny, a stosowany rygorystycznie – zak amywa cz sto prawdziwe 
poetyckie intencje i przynale no ci. Szczególnie wyra nie uwidoczni o si to w wieku XX: 
Przymierzanie systemu opozycji do poezji klasycystycznej naszego stulecia przynosi ustawiczne kl ski i nie 
prowadzi do adnych sensownych wniosków. Albowiem zarówno teoria klasycyzmu, jak i sama poezja 
rozwija y si w wieku XX wbrew temu systemowi.51
Uwagi te s o tyle istotne, e pomagaj zwerbalizowa bardzo wa ny w wymiarze 
historycznoliterackim problem ewoluowania klasycyzmu jako doktryny estetycznej 
i wiatopogl dowej. Istotne b dzie tu odnalezienie punktów doktryny centralnych 
i niezmiennych oraz tych peryferyjnych – oraz prze ledzenie zakresu i rozmiaru przemian, 
jakie by y udzia em kierunku. Aby dobrze zrozumie miejsce i znaczenie klasycyzmu 
w wieku XX, konieczna by a radykalna zmiana optyki. Klasycyzm [neoklasycyzm] wieku 
poprzedniego nie by prost kontynuacj siedemnasto-, osiemnasto-, czy 
dziewi tnastowiecznych poetyk i koncepcji; by cz sto tych koncepcji podaniem 
w w tpliwo . Klasycyzm europejski jest radykaln antropologi wiata 
ródziemnomorskiego; u wiadomi to dobitnie w a nie wiek XX i próba nowego odczytania 
przeze skodyfikowanego ju – jak si zdawa o – nurtu. Nie straci on bowiem dynamiki 
swojego rozwoju, jest ci gle propozycj aktualn , wewn trznie zró nicowan , a przez to 
ywotn . 
Co zadecydowa o o odmienno ci klasycyzmu w wieku XX? Wydaje si , e przede 
wszystkim radykalnie odmienne odczytanie estetycznych i filozoficznych róde kierunku 
oraz równie radykalny, bo wszechstronny ogl d sytuacji cz owieka jako istoty zanurzonej    
w wymiarze symbolicznym i biologicznym. Wiek XX – wiek ideologii – sprawi , e dyskusja 
na temat klasycyzmu nabra a charakteru bardziej wiatopogl dowego i tu, na gruncie 
nowoczesnej filozofii i psychologii, próbowa a na nowo zakre li zadania kierunku. Co 
znacz ce, to w a nie na pocz tku wieku po raz pierwszy zasygnalizowano bardzo wyra nie, 
e obowi zuj ce do tej pory antynomiczne podzia y mi dzy do tej pory najwi kszymi 
antagonistami – romantyzmem i klasycyzmem – raczej utrudniaj ni u atwiaj dyskusj na 
temat natury obydwóch pr dów. Znacz cym tego przyk adem sta a si dyskusja 
50 R. Przybylski, op.cit., s. 212. 
51 Ibidem, s.214. 
23
o europejskim symbolizmie.52 Dyskusja ta mia a wp yw na tezy manifestu Romantyzm      
i krytycyzm Tomasza Ernesta Hulme’a. Autor podj tu m.in. i od wie y  poj cia: fancy
[wyobra nia odtwórcza] i imagination [wyobra nia twórcza] – wa ne dla angielskich 
romantyków. Co szczególne jednak, Hulme nie walczy o jak now , szczególn zdolno , 
która zerwa aby z analizowanym wcze niej przez Coleridge’a czy Wordswortha 
rozumieniem tych kategorii. Nawo ywa tylko, by wyobra nia twórcza by a inaczej 
spo ytkowana i s u y a innym postawom.53
Manifest Hulme’a uczyni z klasycyzmu poetyk otwart , korzystaj c z do wiadcze wielu poetyk i szkó . Do 
takiej postawy nawi za T.S. Eliot, który zacz od g bokiego przemy lenia estetyki symbolizmu, zw aszcza 
pogl dów Baudelaire’a, Laforgue’a i Remy de Gourmonta. Szeroki kontakt z my l filozoficzn , estetyk
i poezj wieku XX by dla Hulme’a nieodzownym warunkiem funkcjonowania nowego klasycyzmu.54
Gwoli u ci lenia warto przy tej okazji przytoczy równie s d Henri Peyre’a. 
Francuski badacz w charakterystyczny dla siebie sposób dokonuje znacz cych rozró nie
zarówno w stosunku do dwudziestowiecznego klasycyzmu francuskiego, jak i klasycyzmu 
europejskiego, zw aszcza angielskiego i niemieckiego. Badacz w obszarze literatury 
francuskiej i nie tylko rozró nia „opcj ” neoklasycystyczn i tzw. „wieczny” lub „g boki 
klasycyzm”. Rozró nienie to pozwoli mu stworzy niejako modelowe [i przeciwstawne] 
portrety „dwóch klasycyzmów” pocz tku wieku XX. 
Znawca wieku XVII wyst puje bardzo ostro przeciwko neoklasykom, a zw aszcza 
przeciw bardzo doktrynalnie przez nich traktowanym czasom Ludwika XIV, zarzucaj c tym 
w a nie teoretykom i poetom niebezpieczny anachronizm oraz brak realizmu. Pisze: 
Niewybaczalnym b dem tych fanatyków wspania ej przesz o ci jest odrzucenie my li, e tera niejszo mo e 
by tak samo wietna. [...] Ci neoklasycy odrzucaj w ten sposób jedn z wielkich warto ci prawdziwego 
klasycyzmu – jego uniwersalizm. Chc by francuscy w sposób egoistyczny i tradycyjny.55
W ich postawie krytykuje równie przerosty intelektualizmu, który ka e nie tylko 
atakowa bezwzgl dnie romantyzm, ale równie zabija to, co indywidualne, intensywne 
52 Pisze o tym R. Przybylski w cytowanym dziele, rozdzia : Manifest klasyczny Thomasa Ernesta Hulme’a.
Interesuj ce nas fragmenty brzmi : „Hulme mia bowiem wiadomo , e nie mo na nihilistycznie negowa
symbolizmu, ta »ostatnia faza romantyzmu« powinna w jego mniemaniu sta si »czy cem przysz ych 
klasyków« [s.216]. [Hulme – przyp. – M.K] „wci gn w kr g medytacji nad poetyk nowego klasycyzmu 
do wiadczenia teoretyczne poetów romantycznych”. [Ibidem, s. 232]. 
53 Ibidem, s. 221-232. 
54 Ibidem, s. 233. 
55 H. Peyre, op. cit., s. 257. 
24
i w swym istnieniu artystycznie oryginalne. Przerosty intelektualizmu sprawi równie , e ta 
formacja – ludzi inteligentnych przecie  i dobrze wykszta conych - nie wyda wybitnego 
krytyka.56
Prawdziwy klasycyzm – pisze dalej Peyre – polega na doprowadzeniu do wieku dojrza ego 
i przezwyci eniu m odzie czej energii, wybuja o ci i buntowniczo ci, na uklasycznieniu wewn trznego, 
g bokiego romantyzmu, który zostaje poddany oczyszczeniu bez unicestwienia go [...] [podkr.-M.K]. W tym 
tylko znaczeniu, nie wed ug koncepcji bezkrwistego klasycyzmu g oszonej przez neoklasyków, jeste my sk onni 
mówi o ‘wiecznym klasycyzmie’ Francji i zaleca przysz ym pokoleniom lekcj klasycyzmu szeroko 
rozumianego.57
Cytat powy szy zbli a s dy Peyre’a do tego, co o klasycyzmie XX wieku pisa
Hulme. Francuski naukowiec doda jeszcze, e: 
ywy i b yskotliwy intelektualizm nie jest rzecz trudn ; na egzaltacj i porywy nami tno ci tragicznej lub 
lirycznej zdobywa si cz owiek bez wi kszego wysi ku. Ale pozna i zrozumie swoj nami tno nie 
u miercaj c jej i co wi cej, nape ni nami tno ci rozum, zmie ci w nim kwintesencj rzeczywisto ci i ca e 
bogactwo dozna zmys owych, to rzecz szlachetniejsza i rzadka.58 – 
definiuj c na koniec istot „wiecznego klasycyzmu”. 
 Warto przy tej okazji wspomnie koncepcj klasycyzmu sformu owan przez 
Thomasa Sternsa Eliota. Autor Ziemi ja owej ma na problem pogl d troch odmienny; 
przyznaje, e w poecie cenimy te aspekty jego twórczo ci, które ró ni go od innych. 
Pozbywaj c si podobnego przes du, odkryjemy, e „najlepsze i najbardziej indywidualne 
cz stki jego dzie a to w a nie te, w których zmarli poeci, jego przodkowie, najsilniej 
manifestuj swoj nie miertelno ”.59 Dlatego poeci winni kszta towa w sobie specyficzny 
zmys historyczny; ów zmys pozwoli arty cie u wiadomi sobie fakt, e ca a literatura 
europejska, a wraz z ni literatura ojczysta istniej jednocze nie, tworz c istniej cy ad.60 St d 
„ wiadoma tera niejszo ma wiedz o przesz o ci takiego rodzaju i tak rozleg , jakiej 
przesz o w wiadomo ci samej siebie mie ci nie mog a”.61
56 Ibidem, s. 253 i n. 
57 Ibidem, s. 264 i 265. 
58 Ibidem, s. 279-280.
59 T. S. Eliot, Kto to jest klasyk i inne eseje, Kraków 1998, s. 25. 
60 Ibidem, s. 25. 
61 Ibidem, s. 27. 
25
Generalizuj c, mówi jednak, e pojawienie si w literaturze jakiego narodu klasyka 
jest tak naprawd zamkni ciem lub domkni ciem mo liwo ci rozwoju j zyka tej literatury, 
ci lej – zamkni ciem jednego z jego cyklów rozwojowych. Albowiem „idealny klasyk jest 
pisarzem, w którym tai si ca y geniusz narodu, cho by w pe ni nie zosta objawiony 
i okazuje si tylko w j zyku takim, i ca y zamanifestowa si mo e od razu.[...] Dzie o 
klasyczne musi w ramach swoich formalnych ogranicze wyrazi maksimum ca ej skali 
uczu charakterystycznych dla narodu mówi cego danym j zykiem”.62 Im jednak j zyk 
bardziej ró norodny, tym trudniej o jego pe n manifestacj . Tym samym trudniej o klasyka. 
Wed ug Eliota nie jest to jednak powód do rozpaczy. Nieobecno klasyka w literaturze 
ojczystej jest wiadectwem nie tylko wspomnianego wy ej j zykowego skomplikowania, 
pozwala równie po czy wiadomo wagi przesz o ci z my l , e j zyk, który nie wyda
jeszcze klasyka, jest j zykiem ywym, nie osi gn on ca kowitego spe nienia w dziele 
jednego poety. Narody, których j zyki w sposób naturalny – poprzez swoj jednorodno – 
d do stylu pospolitego, mog mie paradoksalnie bli sze zwi zki z klasycyzmem [chc
prze ama ow pospolito poprzez d enie do doskona o ci] ni te, których j zyk 
znamionuje bogactwo i ró norodno .63
Eliot podkre la jeszcze jeden aspekt zagadnienia – zwraca uwag na kryterium 
uniwersalno ci. Klasyk powinien wchodzi w relacje nie tylko z j zykiem, czasem i kultur
swojego narodu, ale tak e otwiera swoim dzie em mo liwo prowadzenia dialogu 
wielokulturowego. Z punktu widzenia autora Mordu w katedrze w j zykach nowo ytnych taki 
klasyk si nie pojawi . aden z wybitnych pisarzy – nawet sam Goethe – nie spe nia 
warunków bycia klasykiem uniwersalnym, zbyt jest czasami stronniczy, germa ski w typie 
uczuciowo ci, zamkni ty w swojej epoce i j zyku. Mo na natomiast nazwa Go autorem 
uniwersalnym – znajomo jego dzie winna wchodzi do kanonu lektur ka dego 
Europejczyka.64
Stanowisko zaj te przez Eliota – wrócimy do jeszcze – wydaje si by najbardziej 
skrajne, tym bardziej e, identyfikuj c tradycj klasyczn z tradycj chrze cija sk , za 
jedynego spe nionego klasyka uwa a Wergiliusza. Eliot mówi równie : „gdy wielki poeta jest 
zarazem wielkim klasykiem, wyczerpuje nie tylko jak pojedyncz form , ale j zyk swojego 
62 Ibidem, s. 81. 
63 Ibidem, s. 79-80. 
64 Ibidem, s. 81-82. Rene Wellek zwraca jednak uwag , e „smak Eliota nie jest ani klasyczny, ani neoklasyczny. 
Klasycy s tylko ród em tradycji”, a „klasycyzm Eliota jest bardziej spraw polityki kulturalnej ni krytyki 
literackiej”; poza tym: „Mimo ideologicznej nadbudowy klasycyzmu, smak Eliota wywodzi si z linii 
genealogicznej, któr mo na by nazwa redniowieczno-barokowo-symbolistyczn ”. Por.: R. Wellek, T.S. Eliot 
jako krytyk, [w:] idem, Poj cia i problemy nauki o literaturze, Warszawa 1979, s.: 495, 496, 498-99. 
26
czasu;” i jeszcze: „idealny klasyk jest pisarzem, w którym tai si ca y geniusz narodu, cho by 
w pe ni nie zosta objawiony i okazuje si tylko w j zyku takim, i ca y zamanifestowa si
mo e od razu”.65
Jaros aw Marek Rymkiewicz do dyskusji o klasycyzmie dodaje tak e swoje opinie. 
Mo na powiedzie , e zarówno wybrane wiersze, jak i wyst pienia dyskursywne s
wiadectwem ywego zainteresowania poety klasycyzmem jako praktyk i teori artystycznie 
yw i no n . 
1.2 Poeta wobec tradycji. Punkt wyj cia – poziom samowiedzy. 
 Marzena Wo niak- abieniec w wyj tkowo starannie napisanej ksi ce na temat poezji 
Rymkiewicza66 przypomina m.in. aur krytycznoliterack okre laj c tak e charakter debiutu 
Jaros awa Marka. Badaczka przywo uje dzieje pewnego sporu, zapocz tkowanego 
w 1958 r. przez Jerzego Kwiatkowskiego.67 Spór ów stworzy zaskakuj c i nieco myl c
lini podzia u pomi dzy tym, co klasycystyczne [klasycyzuj ce], a tym, co romantyczne. 
Ciekawe jest to, e Kwiatkowskiemu uda o si po czy klasycyzm z awangard spod znaku 
Peipera i Przybosia; klasycyzm nazwa wtedy poezj równania. Autorka monografii 
po wi conej autorowi Metafizyki zwróci a uwag m.in. na „niejednoznaczno
i pomieszanie poj s u cych rozró nieniu tego, co klasyczne i romantyczne”.68 Szkic 
Jerzego Kwiatkowskiego i pó niejsze na reakcje innych krytyków [B. Drozdowskiego, 
W. Maci ga, M. G owi skiego i K Wyki] na o y y si niejako na wyst pienia programowe 
samego Jaros awa Marka Rymkiewicza, który swój pierwszy tekst [Trzy wiersze] napisa
w 1957 roku, a wyda w 1958 – roku ukazania si szkicu Jerzego Kwiatkowskiego i pocz tku 
sporu o „wizj ” i „równanie”.69 Owe szkice ukaza y si w formie ksi ki w roku 1967 i by y 
bardziej – tak sugeruje Marzena Wo niak- abieniec, powo uj c si na s owa samego 
Rymkiewicza i Janusza S awi skiego – niezgod na starania propagandy komunistycznej, by 
65 T.S. Eliot, op. cit. s. 78-79, 81. 
66 M. Wo niak- abieniec, Klasyk i metafizyka, Kraków 2002, s. 18-25. 
67 Ibidem, s. 18 i n. Autorka przypomina tezy artyku u J. Kwiatkowskiego pt. Wizja przeciw równaniu. Nowa 
walka romantyków z klasykami, opublikowanego w numerze trzecim „ ycia Literackiego” z 1958 r. oraz 
przebieg dyskusji wywo anej tym wyst pieniem. 
68 Ibidem, s. 20. 
69 Ibidem, s. 20 i n. 
27
wyeliminowa z powszechnej wiadomo ci zmys historii, ni skutkiem inspiracji 
powy szym sporem. Poeta by go jednak niew tpliwie wyj tkowo wiadom.70
 Warto doda – streszczaj c jeszcze stanowisko autorki Klasyka i metafizyki, e w toku 
do gwa townych polemik i sporów pomi dzy tym, co awangardowe i klasyczne, 
Rymkiewicz zaj stanowisko oryginalne: omin rozró nienia Kwiatkowskiego, tworz c 
w asny program klasycyzmu. Zarówno program, jak i praktyka poetycka Rymkiewicza by y 
„kolejnym argumentem uniewa niaj cym spór o »wizj « i »równanie«. wiadczy o tym 
po czenie w tej twórczo ci antyawangardowego klasycyzmu (postuluj cego powrót do 
tradycji i ponawianie wzorów) z romantyzmem wyra aj cym si si ganiem do archetypów 
i dowarto ciowaniem roli pod wiadomo ci”.71 Istotn rol w przebiegu sporu odegra o 
wyst pienie Juliana Przybosia, który w artykule Ku poezji powszechnej podwa y
metafizyczne racje pojmowania losu cz owieka, a te wydaj si by kluczowe dla jego 
kondycji, chocia winny ogranicza si [wg Kazimierza Wyki] do pyta o cel ycia, sens 
istnienia, sens trwania, mier , koncepcj czasu. Rymkiewicz – to Wo niak- abieniec – 
potwierdzi sugestie Wyki i innych krytyków szko y krakowskiej, a swoj nieufno wobec 
awangardy wyrazi , atakuj c awangardow koncepcj czasu. 
Wbrew temu, co s dzi mistrz awangardy, nie mo na wypl ta si z tradycji, uciec od konwencji, by spojrze
„dziewiczym okiem” w przysz o . Nie mo na powróci do raju, do arkadii czy natury, gdy tymi 
przestrzeniami rz dzi konwencja, wzór, umowa spo eczna.72
W zbiorze wydanych w 1967 roku manifestów poetyckich pt. Czym jest klasycyzm
konfrontacja tera niejszo ci z przesz o ci ma jeszcze jedno oblicze i wydaje si stanowi dla 
m odego klasyka fundament prezentowanej strategii. „W tym, co min o, widzi on klucz do 
zrozumienia dylematów wspó czesno ci. Jest to bez w tpienia najwa niejszy moment 
w Rymkiewiczowym my leniu o kulturze”.73 Marek Stanisz dodaje jeszcze, e 
w prezentowanym my leniu tkwi jednak wewn trzna sprzeczno . Jako relacji mi dzy 
tradycj a wspó czesno ci zale y bowiem, a w a ciwie jest ca kowicie uzale niona, 
od „wspó czesnej pami ci kulturowej poznaj cego, a tym samym – od jego wiadomo ci”.74
70 Ibidem. Warto tu równie zwróci uwag na przypisy: przedstawiono w nich chronologi  ukazuj cych si
szkiców, które pó niej, w nieco zmienionej kolejno ci, uka si w wydaniu ksi kowym. Autorka przypomni 
równie opinie samego Rymkiewicza. 
71 Ibidem, s. 23. 
72 Ibidem, s. 22-25. 
73 M. Stanisz, Mi dzy histori a literatur . Rymkiewicza dialog z przesz o ci w ksi kach o Fredrze 
i S owackim, [w:] „Arcana”, Kraków 1995, nr 6, s. 61. 
74 Ibidem, s. 61.
28
Jest to jednak – dodajmy – wiadomo do specyficzna: bli sza raczej irracjonalizmowi 
poprzez wiar w kulturow skuteczno archetypu i przekonanie o mediumicznej roli artysty 
w jego rozpoznawaniu i scalaniu na nowo postrz pionego, nieci g ego obszaru przesz o ci.75
Jan B o ski, który zasadniczo aprobuje konieczno nie tylko istnienia klasycyzmu we 
wspó czesnej poezji, ale i ci g ego ponawiania refleksji nad t w a nie postaw
wiatopogl dow i estetyczn , zg asza jedno zastrze enie generalne: 
Przez wiele stuleci tradycja nie by a tak dokuczliwie wieloraka, rozwarstwiona czy zatomizowana […]. 
W danym momencie historycznym tradycja by a zazwyczaj jednolita: wszystko, co si w niej mie ci o, str cano 
do otch ani barbarzy stwa. Stosunek do przesz o ci by wi c zarazem prezentystyczny i likwidatorski.76
Obecnie za – paradoksalnie – dla wielu twórców tradycja staje si ci arem, 
a w literaturze – ze wzgl du na wielo przeciwstawnych tendencji, które tradycja ma do 
zaoferowania – zatraca si zasada autorytetu. „Nie ma ani normy, której nale y s ucha , ani 
literackiej substancji, któr poeta powinien osi gn – pod gro b wykluczenia ze sztuki (lub 
nawet kultury)”.77 Dla B o skiego nie do przyj cia wydaj si by dwa ekstrema: 
awangardowe „paso ytnictwo negacji” z jednej i „natr ctwa muzealnego kustosza”, to jest 
sk onno do stylizacji – z drugiej strony. T drug sk onno , szcz liwie wed ug badacza 
przezwyci an  przez Rymkiewicza, ukaza jako powa ne zagro enie dla m odego poety 
i autora omawianego programu poetyckiego. Zarzuca mu przede wszystkim zbytni
wieloznaczno jego koncepcji repetycji. 
Rymkiewicz neguje przywilej awangard i stawia jawnie na na ladowanie mistrzów, chc c przenikn sekret 
niezniszczalno ci… Nie tylko szuka, ale znajduje przewodników, którzy przywracaj mu s uch 
i mow .[…] Tyle by o jednak poetyk na ladownictwa…78
Czy badacz znajduje pozytywy? TaK Twierdzi jednak, zasadniczo przyjmuj c do 
wiadomo ci ca o ciowy poetycki projekt manifestu, e jest to propozycja synkretyczna, 
uchylaj ca narzucone wcze niej w historii literatury i estetyki radykalne, wr cz antytetyczne 
podzia y. Wska e ród a jej si y i s abo ci. Najogólniej propozycja Rymkiewicza czy 
w sobie to, co racjonalne [koncepcj ponowienia, repetycji] z tym, co irracjonalne 
[Jungowskie archetypy i toposy Curtiusa]. Poeta w poszukiwaniu Ca o ci decyduje si na 
75 Por.: M. Stanisz, ibidem, s. 62 i n.
76 J. B o ski, Czym by , czym móg by klasycyzm, [w:] Odmarsz, Kraków 1978, s. 126. 
77 Ibidem, s.126. 
78 Ibidem, s.133 i n. 
29
poszukiwanie tego, co nie wiadome, bo tylko tak – poprzez p powin natchnienia i snu – 
pop yn mog archetypy i ich kulturowe odpowiedniki, toposy. Tak wi c klasyk podaje tu 
r k romantykowi, bo „w doktrynie Rymkiewicza w a nie cudowno jest celem, klasycyzm 
rodkiem, dzisiejszy za […] babelizm podniet do dzia ania. Archetyp pe ni wreszcie rol
ch opca do wszystkiego…”.79
Wnioski B o skiego s do radykalne. Mówi, e m ody klasyk postawi jednak 
problem klasycyzmu na g owie: opacznie komentuje symboliczn i magiczn rol dzie a 
sztuki w redniowieczu [magiczne by y raczej relikwie ni przedmiot, w którym zosta y 
z o one] i rol artysty [by on pokornym wobec swego dzie a rzemie lnikiem, a nie 
szamanem], wprowadza równie zbyt wiele prze wiadcze romantycznych, m.in. poj cia 
artysty-kap ana, natchnienia czy poezji jako zdolno ci poznawczej. Badacz zaproponuje nieco 
odmienne widzenie problemu, wed ug niego skromniejsze, ale za to bardziej przystaj ce do 
problemów wspó czesnej poezji. Radzi zrezygnowa z przekonania, e istnieje jaka wspólna 
magiczna, religijna czy mityczna substancja sztuki, w tym i poezji. Proponuje patrzenie 
w przysz o i poprzez t perspektyw jednoczenie rozmaitych lirycznych substancji, które 
zapobiegn atomizacji poezji i otworz j jednocze nie na „nieprawdopodobne i przera aj ce 
wr cz bogactwo wiata, w którym przysz o nam y ”; wreszcie – rezygnacj z kap a skich 
namaszcze dawanym poetom na rzecz pogodzenia si z faktem, e bywaj oni bardzo cz sto 
retorami i e nie powinni tej roli specjalnie si wstydzi .80
Podobn postaw przyjmuje na przyk ad Jacek Trznadel. Pisze m. in.: 
koszmar specjalizacji i elitarno ci grozi wyrodzeniem si kultury w zgrzybia i nieodwiedzan bibliotek . 
W a ciwie poj ty klasycyzm musi rodzi si z prze wiadczenia, e nie wszystko mo na ocali . […] Inaczej, 
w oparciu o lekcj historii, zrozumia rzecz poeta Francis Ponge – nale y przypu ci , e nie da si przeczyta
wszystkich bibliotek przesz o ci. Dlatego te poezja, aby nie straci wi zi ze wspólnot , musi ci gle, nieustannie 
podejmowa trud nowego opisania wiata, na nowo dla ka dej wspó czesno ci […]. 
Wbrew temu wi c, co s dz niektórzy, Rymkiewicz jest poet wyrastaj cym ponad na ladownictwa, ale i on 
odebra miertelny postrza od mody (czy nie spó nionej nieco?) na psychologi g bi, kategorie jungizmu 
i zbiorow pod wiadomo .81
79 Ibidem, s.135, 139. 
80 Ibidem, s. 140-142. Omówienie B o skiego traktowa b d jako pierwszy istotny punkt odniesienia, który 
pomo e prze ledzi zawi e, ale przez to bardzo interesuj ce drogi ewoluowania tej poezji, jej wewn trznych 
przemian i dope nie . 
81 J. Trznadel, Barbarzy cy i kap ani, s. 295, Zamkni te i otwarte, s.188, w: idem, Ró e trzecie. Szkice o poezji 
wspó czesnej, Warszawa 1966. 
30
Interesuj cy jest ten spór badaczy o wyznaczniki Rymkiewiczowego stanowiska. 
Ods ania tak e indywidualne preferencje krytyków i potwierdza zasadno pojawienia si
tego typu wyst pienia nie tylko jako dokumentu programowego, ale równie wiadectwa 
okre lonego zwrotu, jaki si dokona w poezji polskiej pod koniec lat sze dziesi tych. 
Najkrócej mo na go nazwa odwrotem od awangardowo ci spod znaku Przybosia na rzecz 
orientacji bardziej tradycjonalistycznych. 
Adam Poprawa, drugi autor monografii po wi conej poezji Rymkiewicza82, sugeruje, 
e ksi ka pt. Czym jest klasycyzm, mimo podtytu u Manifesty poetyckie, nie jest programem 
literackim sensu stricto. Jest raczej esejem, który mo e wprowadzi swego rodzaju 
zamieszanie w obszarze bada pod nazw „poezja Jaros awa Marka Rymkiewicza”. Autor 
jednocze nie przestrzega przed tautologi przedsi wzi tych dzia a : „eksplikowania 
Rymkiewicza Rymkiewiczem” i traktowania manifestów poety jako autokomentarzy.83
Radykalizm przedstawionej powy ej tezy mo e zaskakiwa .84 Jest ona jednak 
zrozumia a nie tylko z punktu widzenia przyj tej przez Popraw metody badawczej, ale 
równie z jeszcze przynajmniej jednego wzgl du: sposobu patrzenia na omawian ksi k . 
To, e jest ona tak e esejem literackim, wydaje si by oczywiste. Przypomn , e manifest 
w uj ciu genologicznym jest: 
deklaracj programow grupy literackiej, szko y, pokolenia, pojedynczego twórcy, udost pnion publiczno ci 
literackiej na amach prasy lub w formie samodzielnego druku; cz sto zawiera postulaty ideowo-artystyczne 
sprzeczne z panuj cym systemem warto ci literackich, u ywaj c w walce przeciwko jego reprezentantom 
argumentów polemicznych o zabarwieniu pamfletowo-satyrycznym; jest podsumowaniem zaistnia ych ju
dokona twórczych lub projekcj przysz ych dzie . [Encyklopedia PWN, t.4, s.73] 
Stanowi równie : 
opublikowane w czasopi mie lub jako druk samodzielny za o enia programowe i postulaty ideowo-artystyczne 
grupy literackiej maj ce charakter odezwy do czytaj cej publiczno ci. Manifest literacki stanowi b d
teoretyczne uogólnienie i uzasadnienie uprzedniej praktyki twórczej danego zespo u pisarzy, b d zapowied – 
nie zawsze pó niej realizowan – twórczo ci okre lonego typu. [S ownik terminów literackich, s. 267-268] 85
82 A. Poprawa, Kultura i egzystencja w poezji Jaros awa Marka Rymkiewicza, Wroc aw 1999. 
83 Ibidem, s. 8. 
84 Badacz dokona istotnego zastrze enia: komplementarny opis poezji i manifestów autora Anatomii nie jest 
metodologicznym nadu yciem, „mo e przynie niejedn poznawcz korzy ”, ibidem, s. 8-9. 
85 Literatura przedmiotu dotycz ca poetyki manifestu literackiego jest obszerna, warto przypomnie tu chocia by 
ksi k P. Czapli skiego Poetyka manifestu literackiego 1918-39, Warszawa 1997, czy szkic G. Gazdy, 
Manifest literacki, [w:] „Zagadnienia rodzajów literackich”, T.XXVII, z.1. (53), ód 1985. 
31
Zamykanie ksi ki Rymkiewicza w obszarze li tylko manifestu literackiego wydaje si
by rozs dne, zaw a niestety pola znaczeniowe tak analizowanej lektury, nadaj c jej 
charakter „wyst pienia na u ytek”, z pewno ci cennego jako dokument historycznoliteracki, 
ale nie traktowanego do ko ca serio.86 Program literacki jest bowiem zazwyczaj pozycj
dora n , spe nia funkcje niejako powiadamiaj ce, ma prowokowa , a wi c rezygnuje czasem 
z precyzji w formu owaniu s dów na rzecz publicystycznej skuteczno ci przekazu. 
Tymczasem tekst Rymkiewicza jest wypowiedzi do swobodn , ale zdyscyplinowan . 
Tytu y kolejnych rozdzia ów wskazuj co prawda na zakres tematyczny wywodu, ale dyskurs 
nie ma charakteru linearnego, meandruje, pos uguje si gr skojarze , czasami do
odleg ych, bywa kapry ny, gra s owem, bawi idiomami j zyka, jego kolokwialno ci
i konwencjonalno ci . Nie jest jednak w adnym razie publicystyczny, obliczony na 
dora no . Przeczytajmy fragment: 
[…] poeci, o których mowa, nie pragn li ocali ró y, bo i ywe ró e, i ró e, które s w wierszu poety s owami-
obrazami, podleg e zmianie, wci wi dn i wci zakwitaj na nowo. Nie pragn li ocali siebie ani swoich 
wierszy. I nie pragn li ocali wierszy czasu minionego. Ocalaj c ró (czy genera ow Wittow , czy zamek na 
barkach nowogródzkiej góry) ocalali jednak to wszystko: i ró , i wiersze niegdy zapisane, i wiersze, które 
kiedy napisane b d . Ocalali bowiem jedno wszystkich czasów. Powiedzmy pro ciej: ocalali jedno czasu. 
I ten: 
Je li wolno mi si odwo a do w asnych do wiadcze , to musz powiedzie , e nigdy nie zastanawia em si nad 
tym, o ile napisane przeze mnie wiersze s „szczere” lub „nieszczere” i o ile zgodne s
z moimi wewn trznymi do wiadczeniami. Poeta sp aca d ug tradycji i stara si pozosta wierny przyj tym przez 
siebie paragrafom umowy: reszta jest spraw , tak to nazwijmy, zbiegu okoliczno ci. 87
Precyzyjne okre lenie gatunku tej wypowiedzi da mo e now perspektyw i dla 
rozumienia intencji autora ksi ki o klasycyzmie, i dla jego poezji.88 Esej Rymkiewicza, tak 
ksi k nazywa w omawianym wyst pieniu Adam Poprawa, ju ze wzgl du na swoj poetyk
86 J. Ward nazywa ksi k Rymkiewicza „osobliwymi manifestami poetyckimi”, [w:] J. Ward, T.S. Eliot 
w oczach trzech polskich pisarzy, Kraków 2001, s. 43. 
87 J. M. Rymkiewicz, op. cit., O jedno ci czasu, s.78, Idiom poety, s. 49-50. 
88 A. Poprawa w swoich dzia aniach analitycznych raczej zaw a pole obserwacji. Obawiaj c si pos dzenia, 
e jego wypowied b dzie kolejn parafraz zda zapisanych przez samego Rymkiewicza, dokonuje ci
radykalnych: uchyla problem neoklasycyzmu autora Thema regium, gdy problem ów m.in. zbyt mocno zaw a 
konteksty wyznaczaj ce do tej pory regu y lektury wierszy i ogranicza warto tej poezji, ka c jej sta si
jednym z kilku rodzajów aktywno ci twórczej Jaros awa Marka; czyni wreszcie ubo szym metaj zyk badawczy, 
który zd y si ju jako pewna propozycja analityczna wyczerpa . [Ibidem, s. 8-9]. 
32
wart jest uwagi. Stanowi wa ny akt pisarskiego wyboru. Przedstawione wy ej fragmenty s
niew tpliwie istotne jako element przekazu merytorycznego, maj jednak co jeszcze – 
unikaln form tego przekazu. Kreowan z rozmys em i niew tpliwym smakiem. Posiadaj
du e walory literackie, a autor wcale nierzadko „odwo uje si do w asnych do wiadcze ”, 
prezentuj c je jako istotny g os w zainicjowanej przez siebie dyskusji. Nie ma tu jednak 
miejsca na dora n prowokacj , inwektyw czy inny rodzaj bezpo redniego ataku. 
Znajdujemy w tym wzgl dzie du y umiar. Autor nie unika mimo to akcentów polemicznych. 
Esej jako gatunek wypowiedzi powinien by istotnym sygna em interpretacyjnym, 
tym bardziej e stanowi bardzo wa ny równoleg y w tek tej twórczo ci: sk adnik projektu 
estetyczno-filozoficznego i artystycznego. Oczywi cie, na pierwszym planie analiz jest 
i powinna by poezja. B d c dziedzin tourt court artystyczn , musi zosta poddana 
wielopoziomowemu ogl dowi, gdy tylko tak istnie mo e nadzieja na rozszyfrowanie 
wielo ci kodów, które tworz materi tej tkaniny. Wa na tu oczywi cie jest teleologia 
badawczego post powania. Najogólniej wyra a si ona w my li, i poezja jest wiadectwem 
okre lonego, lecz nieustannie ewoluuj cego wiatopogl du; jest równie zapisem 
i wiadectwem tego ewoluowania, a jej analiza nie powinna zamyka si w siatce odniesie
historyczno- i teoretycznoliterackich, cho niew tpliwie winna ten obszar bada uczyni baz
dla pozosta ych badawczych przedsi wzi . 
Esej pisany przez Rymkiewicza daje sygna , e jego autor tworzy ju w tym 
momencie projekt artystyczny o znacznie szerszym zakresie ni ten, który powo uje do ycia 
manifest literacki. Wszak esej: „na gruncie nie-literackim, tzn. niefikcjonalnym, jest 
wiadectwem tendencji wychodzenia poza strukturalne ograniczenia narzucane przez 
u wi cone gatunki, objawem potrzeby suplementacji aktualnego repertuaru form mówienia”, 
jest tak e „bodaj jedynym gatunkiem niefikcjonalnym powsta ym wy cznie na gruncie 
przekszta cenia innych gatunków, wykorzystywania ich elementarnych struktur. 
Intertekstualno nie stanowi w przypadku tekstów eseistycznych wy cznie modi 
cognoscendi, ale – przede wszystkim – modi essendi”.89
Esej jest wi c wypowiedzi  intertekstualn , wchodzi w „sfer koniecznych 
semiotycznych mediacji mi dzy tym, co »wewn trz« wypowiedzi (sens) i tym, co na 
zewn trz niej (rzeczywisto pozaj zykowa)”. Do cech charakterystycznych eseju nale y 
m.in. zdolno do „przechwytywania” ró nych konwencji oraz praktyk dyskursywnych 
i wykorzystywanie ich strukturalnych mo liwo ci poza macierzystym kontekstem.90 To 
89 M. P. Markowski, Cztery uwagi o eseju, [ w:] Polski esej. Studia, M. Wyka (red.), Kraków 1991, s. 172, 174. 
90 Ibidem, s. 173, 174. 
33
wa ne, gdy w przypadku ksi ki Rymkiewicza mo emy równie wskaza charakterystyczne 
dla autora strategie, które tworz struktur kompozycji i jej wewn trzny uk ad. W esejach 
Jerzego Stempowskiego na przyk ad strukturaln ram stanowi y strategie autobiograficzne 
wskazywane przez narracj personaln ; wewn trz niej dominuj cymi strategiami by y 
komentarz b d medytacja.91
W Czym jest klasycyzm ow strukturaln ram wydaje si by strategia 
historycznoliterackiego i historycznokulturowego traktatu, rozprawy maj cej za cel 
odtworzenie uniwersalnych mechanizmów tworz cych zr by kultury wiata 
ródziemnomorskiego i opis przyczyn t kultur stawiaj cych w stanie kryzysu. Zwa ywszy 
na fakt, e tekst ów pisze poeta, twórca wyj tkowo wiadomy celów i zada dziedziny sztuki 
przez siebie uprawianej, dominuj c cech uporz dkowania wewn trznego owych esejów jest 
ich „manifestowo ”. Rymkiewicz bowiem formu uje w swoim wyst pieniu wyraziste tezy 
natury estetycznej i wiatopogl dowej, uzasadnia swoje racje i prezentuje bogate exempla. 
Pisarz pos uguje si wi c wieloma „praktykami dyskursywnymi”, by swój cel osi gn . 
Wydaje si , e jedn z najbardziej podstawowych praktyk dyskursywnych zaprezentowanych 
przez Rymkiewicza jest szeroko rozumiana hermeneutyka [dyskurs o charakterze 
literaturoznawczym, kulturoznawczym, teologicznym, filozoficznym, historycznym itp.]. 
Ryszard Przybylski powie o niej, e „traktuje tekst jako przes anie m dro ci zmar ych ludzi, 
bez której nasze ycie jest k amstwem, niewiedz i poni eniem”.92
Pami tajmy równie o literacko ci eseju, jego swoistej komplementarno ci w stosunku 
do chocia by szeroko rozumianej poezji. Esej jest z tego wzgl du po prostu funkcjonalny. 
A poza tym literacko , „je li rozumie przez ni wp yw figuratywnych w a ciwo ci j zyka 
na uchylanie referencjalnych mechanizmów dyskursu, nie jest czym sztucznie 
przeszczepianym ze sfery tego, co literackie, na grunt tekstów nieliterackich, stanowi bowiem 
immanentn w asno j zyka jako takiego, a wi c – w konsekwencji – dowolnego typu 
wypowiedzi”.93
Powy sze uwagi, dotyczy one b d równie innych tekstów eseistycznych Jaros awa 
Marka Rymkiewicza przywo anych w tej pracy, zwracaj uwag na fakt, i oddzielanie 
tekstu poetyckiego od innych form wypowiedzi autorskich mo e, w sensie uj ca o ciowych, 
przynie raczej szkody ni po yteK Tekst poetycki, zawsze autonomiczny w stosunku do 
projektów teoretycznych jego autora, nie jest przecie z owym projektem niezwi zany, czy 
91 Ibidem, s. 173. 
92 R. Przybylski, op. cit. [Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego], s. 11. 
93 M. P. Markowski, op. cit., s. 175. 
34
ode niezale ny. Dobrym prawem analizuj cego poezj jest szukanie racji 
wiatopogl dowych i estetycznych równie w wyst pieniach pozapoetyckich jej autora. 
Wydaje si , e jest to tak e swego rodzaju obowi zek poznawczy, daj cy dobre perspektywy 
na wi ksz skuteczno teoretycznego ogl du danej propozycji artystycznej. 
Przypomnijmy: swój debiutancki tomik pt. Konwencje wyda poeta w 1957 roku; 
pierwszy szkic do swojego wyst pienia eseistycznego napisa równie w roku ’57. Mamy 
wi c prawo przypuszcza , i nie jest to koincydencja przypadkowa i e towarzyszy jej móg
pewien szerszy zamiar artystyczno- wiatopogl dowy. Wydaje si równie , e ju tutaj – 
ci gle jeszcze na pocz tku artystycznej drogi Rymkiewicza – wa n rol odgrywa jeszcze 
jeden tekst: My li ró ne o ogrodach. Dzieje jednego toposu z 1968 roku.94
Wrócimy do tego niebawem. 
Poeci s zwykle krytyczni wobec pierwocin swojej twórczo ci. Adam Poprawa pisze, 
i w swoim Wyborze wierszy z 1976 roku Jaros aw Marek Rymkiewicz zamie ci tylko trzy 
teksty z debiutanckiego tomiku, w Poezjach wybranych z 1981 roku nie ma ju ani jednego 
wiersza z Konwencji95, a wybór wierszy ostatni pt. Cicho ciszej [2003] dotyczy wierszy z lat 
1963-2002. Tomik reprezentuj cy rok 1963 [Metafizyka] jest równie reprezentowany przez 
trzy wiersze. Przypomnijmy teraz tytu y tych sze ciu wierszy wybranych przez autora do 
reprezentowania wczesnych tomików; s to z Konwencji: Pamflet na obywatela, Na mier
nieznanego obywatela, W Warszawie, i z Metafizyki: Czym jest klasycyzm, Trzy albo cztery 
wiersze owego Rimbauda, W obronie metafizyki. Poeta prowadzi swoisty dialog ze swoj
twórczo ci i z czytelnikiem; wybory wierszy s dobr okazj do uaktualniania owego 
dialogu. Jedn z powinno ci analizuj cego wiersze jest próba odnalezienia liter, s ów 
i zda owego dialogu, gdy jest on znakiem ewoluowania poetyckiej wra liwo ci 
i epistemologii, jest znakiem przemian wiatopogl dowych i wa n informacj , jaki mo e by
przebieg i charakter owych przemian. 
Spróbujmy odtworzy owe pocz tki, zr by kszta tuj cej si estetyki i poetyki m odego 
twórcy. Konwencje s ladem pewnej fascynacji. Ma ona charakter imienny i poniek d 
ideowy. To w tym miejscu objawia si po raz pierwszy poetycki i estetyczny projekt tej 
poezji, dopiero pó niej zyska on potwierdzenie teoretyczne. 
94 J.M. Rymkiewicz, My li ró ne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, Warszawa 1968. M. Wo niak- abieniec 
podkre la w swojej ksi ce [op. cit., s. 27, przyp. 66], e wiersze z tomu  Konwencje i  Cz owiek z g ow
jastrz bia powsta y prawdopodobnie wcze niej ni uformowa si program estetyczny Rymkiewicza, ale „s one 
jego niew tpliwym zwiastunem”. [Ibidem]. 
95 A. Poprawa, op. cit., s. 11. 
35
Debiutancki tomik, sk adaj cy si z pi tnastu utworów, rozpoczyna wiersz pt. Poeta. 
Tekst ów, z punktu widzenia ca o ci, ma znaczenie istotne. Adam Poprawa uczyni ze tekst 
kluczowy, pozwalaj cy zogniskowa wokó siebie g ówne, zwi zane z problemem 
autotematyzmu, przes anki dla ca ej pó niejszej twórczo ci Jaros awa Marka Rymkiewicza. 
Wiersz sta si osnow dla pierwszego rozdzia u ksi ki wroc awskiego autora.96 Badacz, 
odwo uj c si do innych opinii na temat tego w a nie wiersza i tomiku [m.in. W. P. 
Szyma skiego, J. Kwiatkowskiego, A. Kamie skiej], rozszerza zawarte w nich sugestie 
dotycz ce charakteru owego wiersza; nie ma on formy prostej literackiej polemiki ani te nie 
jest wiadectwem niewydolno ci poetyckiej wyobra ni autora, jak chcia tego 
Wies aw Pawe Szyma ski. Wiersz tworzy – zdaniem Poprawy – niejako modelowe sytuacje 
intertekstualne poprzez ich dialogiczno , a nie polemik , z wierszami Czes awa Mi osza 
pt. W Warszawie i Przedmowa. 
Swobodna gra konwencjami skrywa ma strategi bohatera lirycznego: „pos u enie si
kultur jako mask chroni c przed wiatem”.97 Bo napi cie w tej poezji rodzi si w a nie 
tutaj – pomi dzy egzystencj a kultur , to tu nale y szuka pierwocin poetyckiego 
wiatopogl du Jaros awa Marka Rymkiewicza. Jednym z jego sk adników jest egzystencjalne 
przera enie, które ka e szuka ukojenia w grach z kulturowym dziedzictwem cz owieka. 98
Adam Poprawa zasadniczo nie zgadza si ze stanowiskiem Wies awa Paw a 
Szyma skiego, który w Poecie i innych wierszach debiutanckiego tomu widzi tylko si
zaprzeczenia, „pastisz na serio”, gdy Rymkiewicz „nie przeciwstawia poezji Ocalenia
w asnej rzeczywisto ci, przeciwnie, wychwytuje w tej poezji elementy dyskursywne, które 
jedynie na nowo przemieszcza i ustawia w sytuacji opozycyjnej”.99 Poprawa stawia tez , e 
ju w tomiku debiutanckim Rymkiewicz wybiera wiadom strategi poetyckich dzia a , 
a jest ni maska ironii, skrywaj ca ogólniejsz postaw intelektualno-kulturow . „Dokonany 
przez autora i jego bohatera wybór masek by zarazem s dem o realiach pozaestetycznych. 
Paradoksalnie maski demaskowa y wiat”.100 Poeta za , jako wiersz otwieraj cy zbiorek, 
stanowi istotny wyk ad artystycznych zamierze autora Portretu dzieci cia wieku. 
Pisz cy o Poecie  i innych wierszach z Konwencji du o miejsca po wi caj relacjom 
pomi dzy wierszami Rymkiewicza i patronatem tych wierszy, twórczo ci Czes awa 
96 A. Poprawa, Poeta, czyli „wybierajcie, nie traktuj c mnie zbyt serio”, [w:] ibidem, s. 11-20. 
97 Ibidem, s. 20. Podobny s d prezentuje M. Wo niak- abieniec: „Przybieranie kolejnych masek […] jest 
równie sposobem ukrycia si poety pod tekstem, obrony w asnej prywatno ci […]”. Op. cit. s. 65. 
98 Por.: Ibidem. 
99 W. P. Szyma ski, Wieczny komiwoja er. Poezja J.M. Rymkiewicza, [w:] idem, Outsiderzy i s owiarze, 
Wroc aw 1973, s. 267. Inne g osy krytyczne dotycz ce pierwszych tomików Rymkiewicza streszcza 
A. Poprawa w cytowanej pracy, s. 19-20. 
100 A. Poprawa, op. cit., s. 16. 
36
Mi osza. Wies aw Pawe Szyma ski pisze nawet: „Nie by oby Konwencji, gdyby nie by o 
tomu innego poety pt. Ocalenie (1945)”.101 Warto doda , e Konwencje w swych relacjach 
dialogicznych wchodz w zakres oddzia ywania innego tomu Mi osza pt. wiat o dzienne
(1953). Tutaj znajduje si m.in. wiersz minipoemat pt. Dzieci Europy. To wa ny tekst, 
równie jako nie tylko potencjalny fragment dialogu o wspó czesno ci mi dzy poetami 
ró nych rodowisk i pokole . Koresponduje z Poet , z Portretem dzieci cia wieku i innymi 
wierszami zbiorku. Jest wyrazistym hipotekstem, który pozwala debiutantowi odnie si do 
dramatów wspó czesno ci i stworzy podwójny system odniesie ; z jednej strony dotyczy on 
b dzie stosunku do tradycji, z drugiej do wspó czesno ci. 
Co znajdujemy w Dzieci ciu Europy? Mi dzy innymi takie fragmenty: 
3. 
Niech nie wiedz usta wypowiadaj ce hipotez
O r kach które w a nie fa szuj eksperyment. 
Niech nie wiedz twoje r ce fa szuj ce eksperyment 
O ustach, które w a nie wypowiadaj hipotez .[…] 
4. 
Z ma ego nasienia prawdy wyprowadzaj ro lin k amstwa, 
Nie na laduj tych, co k ami , lekcewa c rzeczywisto . 
Niech k amstwo logiczniejsze b dzie od wydarze ,
Aby znu eni w drówk znale li w nim ukojenie. […] 
5. 
Niech s owa twoje znacz nie przez to co znacz , 
Ale przez to wbrew komu zosta y u yte. 
Ze s ów dwuznacznych uczy swoj bro , 
S owa jasne pogr aj w ciemno encyklopedii.[…] 
6. 
Nie kochaj adnego kraju: kraje atwo gin . 
Nie kochaj adnego miasta: atwo rozpada si w gruz. 
101 W. P. Szyma ski, op. cit., s. 266. 
37
Nie przechowuj pami tek, bo z twojej szuflady 
Wzbije si dym truj cy dla twego oddechu.[…]102
Jaros aw Marek Rymkiewicz pisze natomiast tak: 
Z ciep ej gleby m dro ci i po dania 
Wywodzi w t odyg cyfr, 
Z trzaskiem otwieraj c p ki. 
K adzie d o na klamce 
Zamczystych drzwi wymiarów 
I podnosi magiczn pa eczk Watermana. 
Oto w drujemy pod obrotowym niebem, 
Wznosz c i obracaj c w popio y wi tynie, 
Ta cz c w ogrodach wielop atkowej rado ci. 
Bezbrze ni, nie znaj cy dnia ani godziny. 
[Fizyk, K, s. 10.] 
Jestem dzieci ciem epoki, 
Lecz twarz moja przed wami starannie zakryta. 
W piersi stuk wieloznaczny 
I w promieniu renicy przera ona ma. 
[Poeta, K, s. 6.] 
Tu, Europejczyk z po ó k ych pokole , 
Stukam w szyb brunatnej mg y 
Pi cioma palcami zmys ów. 
[Z po ó k ych pokole , K, s. 23.] 103
102 Cz. Mi osz, Dzieci Europy, [w:] Wiersze, t. 1-2, Kraków 1984, t.1, s. 174-175. 
103 Warto równie porówna wiersz Mi osza pt. Dwaj w Rzymie z tomu wiat o dzienne z wierszem 
Rymkiewicza Czes aw Mi osz:
I kiedy skanduj c Owidiusza zamarzy em o laurach nad czo em [Mi osz] 
Skanduj cy Owidiusza, przera ony 
 Gdy s yszy jak skowycze azjatycka noc.[Rymkiewicz] 
38
Relacje mi dzy tymi tekstami s bardziej zawoalowane, nie tak jednoznaczne, ale 
w a nie dlatego warte komentarza i analizy. Ods aniaj bowiem kulisy podejmowanych przez 
poet wyborów estetycznych i wiatopogl dowych. Wydaje si , e Rymkiewicz jest wiadom 
pu apek, w jakie mo na popa , debiutuj c w podobnych historycznych okoliczno ciach. 
Cz sto przytacza si wtedy znamienne s owa poety z wywiadu udzielonego Jackowi 
Trznadlowi, o poczuciu wolno ci: 
Ja w ’56 roku zrozumia em, e jestem wolny, ze swej istoty wolny, i mog robi , co chc . Oczywi cie, nie mog
powiedzie , e pó niej zawsze tak robi em, to by oby za pi kne, ale wiadomo , e jestem wolny i e moja 
wolno zale y tylko ode mnie, uzyska em wtedy, i to by o prze ycie dwudziestolatka, wi c nies ychanie 
silne.104
Kilka stron wcze niej pisarz mówi jednak o sobie: „By em ca kowicie 
zaindoktrynowany. My la em, co mi kazano. Rosja sowiecka jawi a mi si jako idealny model 
przysz o ci”. Dodaje tak e: „samo poczucie historyczno ci wiata, ycia ludzkiego, mia em 
dzi ki przej ciu przez marksizm. […] I kiedy ju zacz em pisa , to w a ciwie wszystko, co 
robi em, […] to wszystko bra o si z oporu przeciwko likwidacji przesz o ci”.105
Mo na wi c s dzi , e ju tutaj twórczo Rymkiewicza zaczyna si zmaga
z dwiema, cz sto antagonistycznymi, si ami: poczuciem historycyzmu i wiadomo ci
istnienia pewnych regu i zjawisk uniwersalnych. Jacek Trznadel mówi o tym w nast puj cy 
sposób: 
U ciebie ten instynkt historyczny jest du y. Ale je li patrz na ciebie jako pisarza, to wydaje mi si […], e 
w pierwszym okresie twojego, powiedzmy, m odzie czego pisarstwa, ta dziedzina historyczna zosta a jakby 
odsuni ta na korzy tego, co idzie przez histori jako element wieczny […].106
Jak wobec tego traktowa zaprezentowane powy ej wersy i charakter ich relacji 
z tekstami Mi osza? Wydaje si , e autor rzeczywi cie wybiera mask ironii, która ods ania 
równie wy ej wymienione realia pozaestetyczne, a na przyk ad Poeta jest tej strategii 
najlepszym przyk adem. Nie jest to jednak rozwi zanie jedyne. Co pozostaje po zdj ciu 
kostiumów, w które tak atwo przebiera si podmiot liryczny wiersza? Czy tylko przera enie 
104 Nie miertelny Stalin i z owieszcze wi zienie nudy [rozmowa z J.M. Rymkiewiczem 23 marca 1985], [w:] 
J. Trznadel, Ha ba domowa. Rozmowy z pisarzami, Lublin 1990, s. 135. 
105 Ibidem, s. 133, 131, 132. 
106 Ibidem, s. 131. 
39
ubrane w mask spowiedzi? 107 Czy w wierszu otwieraj cym zbiorek pojawia si jaka inna – 
obok przedstawionej – sugestia? 
Marzena Wo niak- abieniec sugeruje, e wiersz ów jest dowodem na rysowanie si
w twórczo ci Rymkiewicza teatralnej wizji wiata, potwierdzaj c jakby tez M. Rowi skiej-
Szczepaniak o swoistej teatralno ci utworu i wynikaj cej ze tragicznej wizji istnienia,108
maj cej w tym przypadku korzenie barokowe a nawet wcze niejsze, charakterystyczne dla 
szesnastowiecznego teatru el bieta skiego. Badaczka podaje równie czytelne aluzje do 
Mi oszowej Przedmowy do Ocalenia oraz do Traktatu moralnego z wspomnianego ju tomu 
wiat o dzienne. Pisze równie , e w a nie Traktat moralny sta si najprawdopodobniej 
bezpo rednim ród em tomiku Rymkiewicza pt. Konwencje.109
Uznaj c, e Poeta jest wierszem programowym dla wczesnego okresu twórczo ci 
Rymkiewicza, godz c si z tez , e utwór zawiera „negatywny program poetycki”110, nale y 
wskaza na jeszcze jedn jego rol , która wynika równie z kontekstu wiatopogl dowego 
i estetycznego. Ów negatywny program poetycki móg poeta odnale w przywo anym wy ej 
wierszu Mi osza pt. Dzieci Europy. Mo na rzec, e m ody Rymkiewicz podejmuje w wielu 
wierszach gr z czytelnikiem, która ma posta wielopoziomowej ironii, bazuj cej m.in. na 
tworzeniu negatywnych odniesie pomi dzy podwa anym expressis verbis porz dkiem 
warto ci, a ich faktycznym eksponowaniem i obron . Ów element negacji b dzie zauwa alny 
nie tylko w tomiku debiutanckim. Bohater liryczny tworzy dwa istotne pola semantyczne dla 
swojej poezji: kim jest w wiecie i czym jest wiat, oraz kim nie jest lub nie mo e by . 
Napi cia mi dzy tymi w a nie polami odniesie tworz uk ad istotnych wzajemnych relacji. 
Autorka Klasyka i metafizyki mówi: „Poeta nie chce ani ocala , ani moralizowa , ani s u y . 
Nie chce bada zbrodni, lamentowa , ale tego nie uniknie.”111 Wydaje si , e nie o unikanie 
li tylko tutaj chodzi, ale o znalezienie w a ciwego wyrazu dla w asnych rozpozna
estetycznych i wiatopogl dowych. Poeta, jak si wydaje, nie tyle chce podejmowa
i kontynuowa w tki tak dramatycznie przedstawione przez Mi osza            
w wierszach W Warszawie i Przedmowie do Ocalenia, ile je ukaza w nowych konstelacjach 
107 A. Poprawa, op. cit., s. 20. 
108 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 64 i n.; M. Rowi ska-Szczepaniak, Zainteresowanie barokiem w ród 
wspó czesnych poetów polskich, [w:] W kr gach baroku i barokowo ci, M. Karczmarek (red.), Opole 1993. Tez
t przypomina A. Poprawa w cytowanej pracy, s.11, 20. 
109 Ibidem, s. 68. 
110 Ibidem, s. 66. 
111 Ibidem, s. 66. 
40
– charakterystycznych dla swojego pokolenia112, a tak e uzyskiwanej powoli osobnej 
[osobistej] wizji wiata. 
W aspekcie negatywnym poeta przedstawia wiele poetyckich odczyta : 
Naprawd nikogo nie chc ocali , 
Ani wskrzesi . Nie jestem 
Grabarzem, ani kaznodziej , 
Ani parazytologiem. Czy musz
G ow posypa popio em, 
Lub odprawia egzorcyzmy? […] 
 [Poeta, K, s. 5] 
Nadchodzi nieznany poeta. 
Nadchodzi po tych, którzy milcz
W trójk tnych he mach z gazety, 
Z ziarenkiem piasku w renicy, 
Po generacjach owadzich 
Zamkni tych w grudce c y k l o n u, 
  [Do Jerzego Wale czyka, K, s. 8] 
Faust nie yje. Ja, obywatel Utopii, 
Zamieszka y w po owie dwudziestego wieku, 
Nie pragn powtórzy ycia w muzeum ró owych snów, 
Nie po dam w adzy ni si y i nie poszukuj
Kamienia filozoficznego. […] 
Naprawd , nie jestem rycerzem kaptura i sztyletu. 
Pracowity, niekiedy rozjuszony, 
Jak wielokrotna mrówka ustawiam nietrwa e kopce. 
Czy to koniec, czy pocz tek wiata? 
  [Pamflet na obywatela, K, s. 14] 
Wie o jego mierci nie obiegnie planety. 
P r a w d a i T i m e s  nie zamieszcz fotografii nad dwiema datami. 
G os spikera nie przeniesie go do wieczno ci. 
  [Na mier nieznanego obywatela, K, s. 17] 
112 Por.: A. Poprawa, op. cit., s. 15. 
41
To ten, który nie widzia
Domów skacz cych w rzek w p omieniu i dymie legendy, 
I nie s ysza krzyku torturowanych proroków. 
  [Portret dzieci cia wieku, K, s. 18] 
Ów program negatywny otwiera kilka obszarów poetyckiego opisu. Poeta nie zostanie 
jednak „p aczk a obn ”. Nawet wiersz Szczelina  z debiutanckiego tomu, wiersz bolesny, 
odwo uj cy do do wiadcze wojny, naznaczony jest znakiem ironicznego autokomentarza: 
– Wi c pójdziemy raz jeszcze za wojenk , za pani , 
Ulicami wytwornych miast, stepowymi szlakami, 
o nierzyki, ch opcy malowani. 
  [Szczelina, K, s. 7] 
Jest w tej postawie radykalne przeciwstawienie si romantycznej wizji poety – nie 
b dzie on sta na stra y „narodowego pami tek ko cio a”, nie chce odprawia egzorcyzmów 
nad oddan z u dusz m odszego pokolenia; nie chce by równie parazytologiem – znawc
wszelkich odcieni paso ytnictwa, przede wszystkim tego poetyckiego, odwo uj cego si do 
„ran wielkich swego narodu” i – dodajmy – eruj cego na nich. 
Podobnie rzecz si ma z postaw Fausta – Fausta z drugiej cz ci dzie a 
J.W. Goethego. Poeta wie, czym mo e si sta najszlachetniejsza nawet utopia spo eczna. 
Faust – szlachetny marzyciel – nie yje; przetrwa jednak projekt jego idealnej spo eczno ci, 
to w nim przysz o y poecie. Poecie pozbawionym jednak Faustowskich z udze : pogoni za 
kamieniem filozoficznym, w adz i si , czy marzeniem, by y „w muzeum ró owych 
snów”. Do tego w a nie muzeum wkroczy a historia i rygory spo ecznej praxis w utopijnym 
spo ecze stwie, które na zawsze pozbawiaj z udze . Duch Dziejów ods ania diabelskie 
oblicze. Faust bowiem: 
Wiedz , której nie zg bi studiuj c filozofi , prawo i teologi , ani nie osi gn , cz c si z „duchem ziemi”, 
zdob dzie dopiero na drodze obserwacji i do wiadczenia – w drodze przez wiat, na której przewodnikiem jest 
mu Mefisto.113
Poeta nie jest tak e tajemniczym bohaterem, „rycerzem kaptura i sztyletu” wzi tym 
z romantycznej powie ci poetyckiej czy powie ci gotyckiej. Pozbawiony nimbu niezwyk o ci, 
poddany presji codzienno ci, utraci umiej tno rozumienia tej rzeczywisto ci, tworzenia 
113 E. Kuryluk, Wokó „Fausta II”. Superman w kobiecym krajobrazie, [w:] idem, Podró do granic sztuki, 
Kraków 1982, s. 12. 
42
bardziej uniwersalnych konstrukcji my lowych i artystycznych. yje w mrowisku, buduj c 
nietrwa e, skazane na rozpad kopce, nie wiedz c, „czy to koniec, czy pocz tek wiata”. 
Mo na powiedzie , e owym negatywnym poetyckim rozpoznaniom towarzyszy 
równie pewien kompleks. Wszak bohater liryczny owych wierszy nale y do tych, którzy nie 
widzieli hekatomby wojny i nie s yszeli „krzyku torturowanych proroków”. Nale y do 
pokolenia tragikomicznego, któremu dana jest, jak powie w Portrecie dzieci cia wieku: 
„Wyobra nia kojarz ca ogie z wod . / Welwet rozdarty na pupce”.114 Ma jednak nadziej , 
i mo e odrodzi si w nim antyczna figura losu – zagro enia, losu tragicznego; ta usunie 
dojmuj ce poczucie tymczasowo ci i banalno ci istnienia. 
Taki jest podstawowy obszar rozpozna negatywnych. Przyznajmy – do dla poety 
dramatycznych. Rzeczywisto jest tu tak e przera aj ca: „pie Fausta” ukaza a swe 
zwyrodnia e skutki, a „zwykli mieszka cy szarego miasta” pogr aj si coraz bardziej 
w w tpliwe uroki ma ej stabilizacji.115
1.3   Poeta wobec kryzysu kultury i kryzysu j zyka 
Kim poeta jest? Jaka jest skala rozwi za „pozytywnych”? Konwencje s równie
propozycj maj c za zadanie zaproponowa uk ad stabilny aksjologicznie i estetycznie; 
tomik tworzy bowiem – ci gle w nawiasie ironii: nawi za , kryptocytatów, odwo a – list
takich poetyckich zobowi za . 
Ju sam tytu jest wyra nym sygna em; wed ug Wo niak- abieniec debiutant 
„zatrzyma si d u ej nad spraw konwencji. To ona sta a si dla m odego poety miejscem 
ocalenia. Przy czym trzeba podkre li , e poj cie to rozumie Rymkiewicz inaczej ni Mi osz. 
Ten ostatni nadawa mu szerszy zakres. Konwencja mog a oznacza filozoficzny system, 
formacj polityczn , zespó pogl dów historiozoficznych. Dla m odego debiutanta jest ona 
przede wszystkim poj ciem ci le zwi zanym z twórczo ci , kategori poetyck , metod
ocalenia tradycji”.116 Jest czym jeszcze: tworzy, jak si wydaje, alternatyw nie tylko dla 
idiomu awangardowego spod znaku Przybosia, ale równie dla tego, którego autorem by
Tadeusz Ró ewicz. Warto pami ta , e w wietle dziennym umie ci Mi osz wiersz 
114 Warto tu, tytu em dygresji, przypomnie inny wiersz b d cy zapisem podobnego kompleksu: My Ewy 
Lipskiej, poetki o pokolenie m odszej; jej wiersz ukaza si dok adnie dziesi lat po debiucie Rymkiewicza.
115 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 68. 
116 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 69. 
43
pt. Do Tadeusza Ró ewicza, poety. Wiersz entuzjastycznie witaj cy na poetyckiej scenie 
nowego twórc . Pojawi si tu m.in. takie s owa: 
Zgodne w rado ci s wszystkie instrumenty 
Kiedy poeta wchodzi w ogród ziemi. 
[…] 
Tylko retorzy nie lubi poety, 
Siedz c na szklanych krzes ach rozwijaj
D ugie rulony, metry szlachetno ci. 
A naoko o huczy miech poety 
I jego ycie nie maj ce kresu. 
Gniewni s . Wiedz e ich krzes a p kn
A w miejscu gdzie siedzieli nie wyro nie 
Ani d b o trawy. Kr g spalonej siarki, 
Rudy, ja owy py mrówka ominie.117
Wybór Rymkiewicza mia wi c tak e kontekst wiatopogl dowy. Poeta porusza si
mi dzy wieloma charakterystycznymi wówczas opcjami, wybiera wi c musi tak e pomi dzy 
na przyk ad Mi oszowym moralizmem Traktatu moralnego, a propozycj autora 
Niepokoju.118 Ta druga, Ró ewiczowska, nie mog a by niezauwa ona przez debiutanta, cho , 
co charakterystyczne, jest wspominana do enigmatycznie: 
Czy poezja jest w ogóle mo liwa? To nowe pytanie jest na pewno uzasadnione. Przyznaj c to, mo na jednak 
przypuszcza , e ci, którzy je stawiaj , myl si , gdy przechodz do wyja nienia okoliczno ci i do prób 
diagnozy. Poeta utrzymuj cy, e pisanie wierszy jest dzi niemo liwe, twierdzenie to wywodzi bowiem nie 
z sytuacji spo ecznej, w jakiej si znalaz , ale z sytuacji, je li tak mo na rzec, historycznoliterackiej.119
117 Por.: Cz. Mi osz, Do Tadeusza Ró ewicza, poety, [w:] idem, Wiersze, t. 1-2, Kraków 1984, t.1, s. 220-221. 
Warto zaznaczy , e wiersz Mi osza jest tak e dzie em intertekstualnym, odwo uje si przecie do s ynnego 
wiersza W.H. Audena pt. In memory of W.B. Yeats. Mi osz dokona parodii [persyfla u?] refrenu tego utworu, 
zamieniaj c „O all the instruments agree/ The day of his death was a dark cold day” na „Zgodne w rado ci s
wszystkie instrumenty/ Kiedy poeta wchodzi w ogród ziemi”. [Por.: A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. 
Nowoczesna polska poezja metafizyczna, Kraków 1998, s. 66]. 
118 Jean Weard w cytowanej ksi ce pt. T.S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy, Kraków 2001, s. 37, 
sugeruje, i poezja Ró ewicza z dzisiejszej perspektywy wyj tkowo dobrze wkomponowuje si w definicj
klasycyzmu zaproponowan przez Rymkiewicza w jego manife cie [op. cit., s. 17]: „Klasycyzm w poezji to 
zapewne nic innego jak próba opanowania swych uczu i wypowiedzenia ich w formie mo liwie 
zdyscyplinowanej i odwo uj cej si do istniej cych w tera niejszo ci form minionych”. 
119 J.M. Rymkiewicz, Puszka Pandory, [w:] idem, Czym jest klasycyzm, s. 121. 
44
I chocia powy szy fragment jest m odszy ni Konwencje, stanowi charakterystyczny 
dla Rymkiewicza pogl d. Mo emy przypuszcza , e ewidentna pomy ka pisarza, jest ni teza, 
e sytuacja spo eczna nie jest w stanie podwa y przez poet zasadno ci pisania wierszy 120, 
mo e to uczyni tylko „sytuacja historycznoliteracka”, s u y ma tak charakterystycznemu 
dla manifestu wyrazistemu formu owaniu s dów. Poeta chce uciec nie tylko od obowi zków 
„p aczki a obnej”, chce prze ama  pokus negatywizmu, w któr mo na by o popa . 
Odpowiadaj c na pytanie: „czy poezja jest w ogóle mo liwa?”, unika odpowiedzi 
Ró ewiczowskiej, chocia nie chce skupi si wy cznie na „propozycji moralistycznej”, 
zaproponowanej przez Mi osza w jego traktacie moralnym. Wybór „konwencji” nie jest li 
tylko przejawem literackiej taktyki. Jest odpowiedzi pozytywn na to dramatyczne pytanie. 
Co charakterystyczne, poeta decyduje si na wybór „konwencji”, a wi c okre lonej dykcji, 
maj c na wzgl dzie pu apki z tym zwi zane. Jedn z nich – sugeruje to Mi osz w cytowanym 
powy ej fragmencie – jest gro ba retoryczno ci poezji, która w konwencji w a nie zakorzenia 
swój modus vivendi. Dla poety drog wyj cia wydaje si by  inny aspekt tego zagadnienia, 
cho ci le z nim zwi zany: stosunek do j zyka. W eseju pt. Poeta i j zyk autor pokazuje, 
powo uj c si na T.S. Eliota [jego szkic Kim jest dla mnie Dante], wag relacji pomi dzy 
poet a j zykiem; czytamy tu m.in.: 
Terytorium j zyka, które mo emy obj spojrzeniem, nie podlega […] zmianom w czasie […]. Nie 
mo na bowiem mówi o bezpowrotnej przesz o ci j zyka. […] 
Zmiany j zyka zachodz ce w czasie s dla nas prawie nieuchwytne i nie widz powodu, dla którego 
mog yby interesowa poet , dzia aj cego zawsze w jednym j zyku i w jednym kr gu kulturowym.[…] 
W nie plewionym ogrodzie j zyka nie jest poeta ani ogrodnikiem (to prze wiadczenie jest do
powszechne w ród czytelników), piel cym chwasty, ani eksperymentatorem, piel gnuj cym nowe odmiany (to 
prze wiadczenie jest cz ste w ród krytyków poezji).[…] 
Powinien wi c czy wiedz o j zyku i wiadomo j zykow poety romantycznego, poety 
metafizycznego i redniowiecznego anonima ze wiadomo ci j zykow cz owieka wspó czesnego. Ta 
wiadomo mo liwo ci dzia ania na ca ym terytorium j zyka ( ci lej: wiadomo wspó czesno ci ca ego 
j zyka narodowego) pozwala poecie na unikni cie wielu pomy ek;121
120 Interesuj ce uwagi na ten temat czyni na przyk ad Tadeusz Drewnowski w ksi ce pt. Walka o oddech. 
O pisarstwie Tadeusza Ró ewicza, Warszawa 1990. Czytamy tam m.in.: „Neoawangarda znios a mianowicie 
granic mi dzy sztuk i yciem, i uderzy a w samo jej sedno – w poj cie dzie a sztuki. Przy pozbawieniu sztuki 
iluzji, fikcji umowno ci, przy sprowadzeniu jej do powszednich wymiarów dzie o okazuje si niepotrzebne, 
a nawet niemo liwe. Zreszt w praktyce ju si to dokona o: znikn y wybitne dzie a, arcydzie a. Okaza y one 
nie tylko sw sztuczno , ale tak e bezradno wobec ycia, polityki, historii.” [Ibidem, s. 181]. 
121 J.M. Rymkiewicz, Poeta i j zyk, [w:] idem, op. cit., s. 40, 41, 42. 
45
I chocia transpozycja „problemów filozofii j zyka, lingwistyki […] na grunt poezji 
dokona si dopiero w tomiku Anatomia” 122, to du o wcze niej ów problem b dzie mia swoje 
pierwsze ods oni cie. Pisarz ma do zaproponowania bardzo konkretne rozwi zania, chce, by 
poeta by niejako medium j zyka, a nie jego kodyfikatorem. Owo j zykowe wyczucie ma by
znakiem rozpoznawczym cechu poetów, a oznacza ono przede wszystkim specyficzny 
stosunek do j zyka: przekonanie, e formy j zyka nie umieraj na zawsze, kr jedynie 
w krwiobiegu mowy i w ka dej chwili aktem poetyckiego wyboru i decyzji mog by
o ywione, przywrócone mowie – oczywi cie w innych znaczeniowych kontekstach.123
Debiutancki tom Jaros awa Marka Rymkiewicza równie jest tego przyk adem. 
Termin „konwencja” kojarzy si tu z opisan wy ej „konwencj literack ” i „konwencj
stylistyczn ”.124 W przypadku Konwencji owe aktualizacje maj czytelny charakter i odnosz
si do rozpoznawalnej dykcji klasycystycznej. Przyjrzyjmy si kilku przyk adom: wiersz 
Fizyk nosi podtytu Oda, w utworze Pami ci powsta ców warszawskich realizowana jest 
konwencja wiersza a obnego z elementami patosu – jednak bez funkcji ornamentacyjnej 
[„Fosfór, elazo, w giel./ Podziemny nurt narodowej elstery./ Trud wiecznych mrówek/ 
cz cy z ziemi wspomnienie o zmar ych.”]; pojawia si tu równie Pamflet na obywatela, 
Portret dzieci cia wieku oraz Erotyk niemodny – wszystko jako wyraziste nawi zanie do 
obowi zuj cych norm, gatunków i konwencji, oczywi cie w ramach „ wiadomo ci j zykowej 
cz owieka wspó czesnego”.125
Z punktu widzenia zaproponowanego toku analiz wierszem-egzemplifikacj mo e by
utwór pt. Fizyk Oda. czy on w sobie przedstawione powy ej estetyczne nastawienie 
Rymkiewicza. czy to, co charakterystyczne dla poetyk normatywnych, z wra liwo ci na 
wspó czesne mo liwo ci j zyka i jego dzisiejszy kszta t.  
Nicolas Boileau pisa : 
Oda, ywszym zapa em natchniona przez Feba, 
mielej i dumniej wzlata pod niebieskie progi, 
Twórca jej s ucha bogów, s uchaj go bogi, […] 
Czasem za , niby w pracy niestrudzona pszczo a, 
Nawiedza nad wodami miodowonne zio a; […] 
122 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 130. 
123 Por.: J.M. Rymkiewicz, op. cit., s. 40, 44. 
124 Por.: S ownik terminów literackich, loc. cit. 
125 W ramach j zykowej to samo ci zaprezentowanych poetyk i gatunków pojawia si
i pe ni niepo ledni rol wewn trzny dialog z poet , który móg by uwa any, bez pope nienia b du 
klasyfikacji, za poet -klasyka. Chodzi tu oczywi cie o twórczo Czes awa Mi osza. 
46
Cz sto przypadek tokiem jej burzliwym w adnie, 
Sztuk bowiem w niej pi kno oddane bez adnie.126
S ownik terminów literackich dodaje, i oda to: 
utwór wierszowany – najcz ciej stroficzny – o charakterze pochwalno-panegirycznym lub dzi kczynnym, 
utrzymany w patetycznym stylu, opiewaj cy wybitn posta , wydarzenie, instytucj czy wznios ide .127
Z czasem oda „sta a si rozbudowanym utworem poetyckim o charakterze patetycznego 
manifestu wiatopogl dowego, pozbawionym obowi zuj cych rygorów kompozycyjnych 
i wersyfikacyjnych”.128
 W swoim wierszu poeta wpisuje si w zasady i rygory normatywne gatunku – tworzy 
celowo patetyczny, wznios y portret „bohatera naszego czasu” – naukowca; kogo , kto 
otwiera nowe przestrzenie poznania, jest wspó czesnym magiem, któremu blisko jednak do 
szale stwa. Cz owiek ów zna natur ywio ów i wymiarów, ma wi c tym samym wp yw na 
los tych, w druj cych „pod obrotowym niebem”, poddanych magii liczb. Autor tworzy tu 
wyraziste napi cia semantyczne pomi dzy konwencjonalno ci Ody jako gatunku i jej 
swoist , ale wiadomie zaplanowan nowoczesno ci w obszarze j zyka. 
 Bohater liryczny wiersza, równie dzi ki zastosowanym rozwi zaniom stylistycznym, 
nabiera cech demiurgicznych; by pokaza jego niezwyk o , wykorzystuje si peryfrazy [„On 
odnotowuje swoje imi / Na cianach wielopi trowych wiatów,/ Na korzeniach elektrycznych 
rzek”], nie stroni od rozwi za hiperbolizuj cych [„K adzie d o na klamce/ Zamczystych 
drzwi wymiarów”] oraz wiadomie dobranych poetyzmów, zw aszcza metafor i epitetów 
[„On przechyla retorty zmierzchu i retorty witu/ I zaklina b dz ce, chytre huragany/ Warg
szalon ”]. 
 Kompozycja wiersza, z jednym wyj tkiem, wykorzystuje trójwersowy podzia na 
strofy. Trzynasty wers, wyodr bniony po strofie czwartej, nale y do niej ze wzgl dów 
logicznych, a strofa ta staje si osi symetrii ze wzgl du na liczb wszystkich zwrotek [ trzy 
strofy trójwersowe, jedna strofa z uk adem wersów 3+1, dalsze trzy strofy trójwersowe]. 
Charakterystyczne dla kompozycji jest przesuni cie wzgl dem siebie strofy pi tej i szóstej 
wobec strofy czwartej, a wi c, zgodnie z wymogami normatywnymi gatunku – pozorne 
126 N. Boileau, Sztuka poetycka, t um. Maria Grz dzielska, Lublin 1989, ks. II, s. 33. 
127 Op. cit., s. 321. 
128 Ibidem. 
47
zaburzenie logiki wypowiedzi ze wzgl du na donios y temat i „zapa ywszy natchniony 
przez Feba”. 
 Zwróci nale y równie uwag na rodzaj wiersza: jest to w zasadzie wiersz wolny 
sk adniowy [zdaniowy]129, metrum nowoczesne, charakterystyczne dla etapów rozwoju poezji 
powojennej. 
 Wszystkie te zabiegi naznaczone s wielopoziomow ironi wynikaj c
z dwuznaczno ci tak wykreowanego bohatera i jego wiata oraz dwuznaczno ci relacji 
ustanowionych pomi dzy nim, a zbiorowym podmiotem lirycznym. Bohater liryczny, jak 
wspomnia em, ma po trochu natur maga i natur demiurga. Obie te role wzi te zosta y 
jednak w ironiczny nawias. Wszak nasz bohater pos uguje si „magiczn pa eczk
Watermana” – piórem. Jest demiurgiem u omnym, przypomina nie tyle naukowca-teoretyka, 
co – poet . Kreuje wiaty na po y fantastyczne, na po y nierealne. Jest jednak w swych 
dzia aniach niebezpieczny, zmienia bowiem status ontologiczny cz owieka, wydziedzicza go 
z rzeczywisto ci i odbiera pewno jego egzystencji. Pod piórem artysty lub naukowca 
wspó czesny cz owiek staje si z jednej strony „bezbrze ny”, z drugiej za – „nie znaj cy dnia 
ani godziny”. Wszystkie ludzkie sprawy: „Szepty kochanków, ko ysanki, pie ni a obne” 
ulegaj swoistej anihilacji, „eksploduj w precyzyjnej d oni” demiurga. 
 Szczególnie dwuznaczne pozostaje zako czenie wiersza: 
Mi dzy zamiarem a spe nieniem, 
 Mi dzy godzin dobra a godzin z a, 
Piecz tuje nasz los gar ci piasku lub d b em zieleni. 
   [Fizyk, K, s. 11] 
Rodzi ono bowiem napi cie pomi dzy celami ody jako gatunku, a jego konkretn poetyck
realizacj . Funkcja pochwalna ody zmienia si tu w swoje przeciwie stwo. Skaz , grzechem 
pierworodnym wszystkich przedstawionych dzia a jest ich potencjalno , stan zawieszenia 
i – jednak – brak szacunku dla jednostkowego losu, pycha. Wszak ludzki los jest tu 
„opiecz towany” tym, co przyziemne, pozbawiony zosta aspektu metafizyczno ci i sacrum. 
129 Por.: D. Urba ska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995: „W wierszu wolnym 
sk adniowym podstawow cech budowy wierszowej jest wspó bie no obydwu porz dków delimitacji – 
syntaktycznego i wersyfikacyjnego. Klauzule wersów przypadaj w miejscach dzia ów logiczno-sk adniowych. 
[…] Wiersz, w którym koniec wersu pokrywa si z mocn granic sk adniow , jest tu zgodnie z przyj t
w wersologii terminologi nazwany wierszem zdaniowym”[s. 37, 38]. 
48
W swoich historycznokulturowych esejach, nazwanych poetyckimi manifestami, 
mowa o ksi ce Czym jest klasycyzm, Rymkiewicz wskazuje kilka przyczyn kryzysu, jaki 
dokona si w kulturze europejskiej, a przeto oddzia a równie na stan europejskiej poezji. 
Najwa niejszym wydaje si by „wygnanie z mitu”, moment, w którym cywilizacja 
europejska zaczyna si wyzbywa istotnych form w asnej to samo ci kulturowej, przez wiele 
wieków w przewa aj cej mierze chrze cija skiej. Sta o si to w wieku XVII, a wynika o 
w du ej mierze z zakwestionowania przez dysydentów teologicznej, a w konsekwencji 
i psychologicznej, warto ci symboli religijnych. Pisze: 
zakwestionowanie psychologicznej i teologicznej warto ci mitu chrze cija skiego by o, jak wolno nam s dzi , 
wynikiem zakwestionowania, zbudowanego przez ludzi redniowiecza modelu wiata, wynikiem radykalnych 
zmian, jakim w XVI i w XVII wieku uleg a relacja mi dzy cz owiekiem i natur i mi dzy Bogiem i natur . 
Rzeczywisto ludzi redniowiecza by a rzeczywisto ci cudown .[…] Rzeczywisto ludzi wieku XVII nie 
mog a by rzeczywisto ci cudown . W XVII wieku dostrze ono bowiem, e natur rz dz Prawa. Prawa, które 
nie s ani ludzkie, ani boskie. 
Wywo a o to powa ny kryzys komunikacji mi dzy lud mi, zniszczy o bowiem 
delikatn tkank znacze , których znajomo by a i oczywista, i naturalna. Wywo a o tym 
samym kryzys j zyka poetyckiego. W przestrzeni kulturowej dokona o si dramatyczne 
t pni cie, które mia o równie du y wp yw na poezj . Jego si a by a tym wi ksza, e symbole 
odziedziczone po Grekach i Rzymianach by y ju wtedy w stanie rozpadu. Pojawi y si wi c 
nowe tendencje. 
Proces stapiania si dwóch systemów mitologicznych u atwia o niew tpliwie to, e wi ta symbolika 
Europy chrze cija skiej by a tylko ponown ewokacj – w nowej sytuacji spo ecznej, a wi c w nowym 
przebraniu – symboliki zamierzch ego mitu.130
 Zjawisko to nie zapobieg o procesowi zaniku sacrum, wr cz je przy pieszy o, 
albowiem sytuacja, w której ró ne systemy mitologiczne „s u wiadamiane, jest odczuwana 
przez poet (i by a odczuwana ju wówczas, w XVII wieku) jako k opotliwa i uci liwa. 
Poeta pragn by bowiem pozby si baga u znaków kulturowych i odnale system symboli 
(mówi c inaczej: odnale siebie w rzeczywisto ci cudownej), który móg by by rekreowany 
spontanicznie”.131
130 J.M. Rymkiewicz, Wygnanie z mitu, [w:] op. cit. s. 95, 114. 
131 Ibidem, s. 117. 
49
 Rymkiewicz poszukuje wi c drogi, która umo liwi aby odnalezienie zasypanych 
róde europejskiej kultury ródziemnomorza. Pisz c o tym, rewaloryzuje niejako koncepcj
klasycyzmu – doktryny estetycznej i wiatopogl dowej. Szuka dla nowych fundamentów, 
które nazwa mo na drog neoplato sk koncepcji poezji i poetyckiego natchnienia. 
Dwudziestowieczn soczewk dla doktryny staje si w tym przypadku koncepcja odwo uj ca 
do pogl dów przede wszystkim C. G. Junga, T.S. Eliota, L. Spitzera i E. R. Curtiusa. 
Klasycyzm w tym uj ciu to nie tylko „konwencje”, na ladownictwo czy imitacja, to co
innego. To powrót do zbiorowej nie wiadomo ci. Tam w a nie tkwi pierwotne ród a 
i pierwotne energie daj ce nadziej na odzyskanie zagubionego mitu. 
Konwencje s pocz tkiem szukania rozwi za pozytywnych. 
Rozdzia II 
Poetycka hermeneutyka tradycji 
2.1  Poeta mówi – szanse kulturowego i j zykowego znaku 
Leszek Kolankiewicz w ksi ce pt. wi ty Artaud przypomina m.in. rol teorii Carla 
Gustawa Junga w kszta towaniu si jednej z najbardziej skrajnych awangardowych wizji 
teatru, Teatru Okrucie stwa. Koncepcja Antonina Artauda traktowa a spektakl teatralny jako 
nieustanne ca opalenie, odmian nowo ytnego agonu, w czasie którego wywlekano „na 
wiat o sceny – okrutnie si przez to obchodz c i z aktorem, i z widzem – 
najpowszechniejsz , kosmiczn tragedi ycia. […] teatr ten nie dlatego jest okrutny, e 
inscenizuje przemoc, zn canie si , tortury, ale dlatego, e fizyczny j zyk sceny oddaje 
w s u bie metafizyce”.1 Carl Gustaw Jung zostaje tu przywo any jako twórca teorii 
archetypów i jako odkrywca, pod koniec lat dwudziestych XX wieku, alchemii, co 
przyczyni o si do ukszta towania zr bów stworzonej przez uczonego psychologii 
analitycznej. Jerzy Prokopiuk we wst pie do pracy Archetypy i symbole Junga nazywa jego 
doktryn „gnoz XX wieku”.2
Przypomnijmy, co po rednio o koncepcji autora Rebisu, czyli kamienia filozoficznego
pisa Jaros aw Marek Rymkiewicz: 
[…] czym jest poezja dla mnie, czym jest ten wiersz, który napisa em przed chwil ? Jest ponowieniem wzoru 
(lub wzorów) czasu minionego, rekreacj zamierzch ych symboli, archetypicznych obrazów, danych mi we nie 
lub w tym stanie pó snu, jakim jest pisanie. Ten archetypiczny wzór, którego pojawienie si w czasie poeta mo e 
oczywi cie prze ledzi w ksi kach i na obrazach wieków minionych, jest, jak s dz , nie propozycj , ale 
rozkazem. Poeta jest wi c wybierany, co oczywi cie nie zwalnia go od wyboru i kontroli. Poniewa wiersz jest 
ujawnianiem (oczywi cie nie ujawnianiem osobowo ci poety, lecz ujawnianiem plemiennej pod wiadomo ci 
czy raczej, jak chce Jung, nie wiadomo ci), a ujawnienie jest zawsze prób – có z tego, e skazan na 
niepowodzenie? – rozja nienia mroku, poeta mo e sta si atwym upem ciemno ci, upem morza zwanego 
przesz o ci .[…] Proces pisania – i proces odbioru tekstu przez czytelnika – mog wi c by porównane do 
rytua u inicjacyjnego.3
1 L. Kolankiewicz, wi ty Artaud, Gda sk 2001, s. 149. 
2 Zob.: J. Prokopiuk, C. G. Jung, czyli gnoza XX wieku, [w:] C. G. Jung, Archetypy i symbole, Warszawa 1976. 
3 J.M. Rymkiewicz, Ieu sui Arnaut, [w:] op. cit., s. 9. 
51
Zestawienie dwóch przedstawionych powy ej porz dków ods oni mo e zakres 
artystycznego projektu, przedstawionego zarówno w poezji, jak i w wyst pieniach 
eseistycznych Rymkiewicza. Otó spraw kluczow wydaje si tu by szukanie nowych 
mo liwo ci dla polskiego klasycyzmu. Wybór patrona móg dziwi i wielu zdziwi . Nawet 
Ryszard Przybylski, yczliwy komentator tej poezji, nie omieszka dobitnie powiedzie
autorowi Metafizyki tego, e „obrazy archetypiczne i Jungowska koncepcja artysty nie mog
sta si podstaw rzeczywistej odnowy poetyki klasycznej”.4 Powodem zastrze e mog o by
w a nie to, e teoria Junga ywo interesowa a nurty awangardowe, podobnie jak rytua y 
inicjacyjne, charakterystyczne przecie dla wielu awangardowych poszukiwa , w tym 
wspomnianego Antonina Artauda. Powy sze fakty, zamiast tworzy wyraziste dystynkcje 
estetyczne 
i wiatopogl dowe, niektóre wa ne odr bno ci zaciera y, tworz c obszar wyborów by mo e 
atrakcyjnych, lecz ma o spolaryzowanych w miejscach, gdzie polaryzacja i dystynkcje s
niezb dne. 
Wydaje si , e koncepcja Rymkiewicza ju na etapie pisania esejów zebranych 
w tomie Czym jest klasycyzm by a propozycj przewarto ciowuj c dotychczasowe estetyczne 
stereotypy; tworzy a jednocze nie program estetyczny stosunkowo zwarty i konsekwentny. 
Mimo to z powodów m.in. wy ej zasygnalizowanych – ryzykowny. 
Marzena Wo niak- abieniec w cytowanej ju pracy prezentuje kategori archetypu, 
podkre laj c wa n dla dzia alno ci poetyckiej spraw : „Jungowski artysta, aby zintegrowa
archetyp ze wiadomo ci , pos uguje si symbolem. Tylko poprzez symbol archetyp dociera 
do wiadomo ci”. Dodaje jeszcze, e podobna dzia alno ma charakter metafizyczny, 
a metafizyka to w interesuj cym j uj ciu „si ganie w sfer pod wiadomo ci kolektywnej, 
wydobywanie z niej zapomnianych archetypicznych wzorów i przywracanie ich spo eczno ci, 
w szatach symboliki czasu tera niejszego”.5 Autorka potwierdza tym samym s owa Ryszarda 
Przybylskiego, który, pisz c o Osipie Mandelsztamie, akmei cie, poecie ywo interesuj cym 
samego Rymkiewicza, stwierdzi : „Forma symboliczna nie by a wi c znakiem 
4 R. Przybylski, Polska poezja klasycystyczna po roku ’56, „Pami tnik Literacki” 1964, z. 4, s. 538. 
5 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 36, 38. Autorka znajdzie jeszcze w tej twórczo ci kilka sposobów 
rozumienia poj cia „metafizyka”. Przypomnijmy, e archetypy s „reprezentacjami psychologicznie 
koniecznych reakcji na pewne typowe sytuacje; omijaj c wiadomo , prowadz – dzi ki swym wrodzonym 
potencjalno ciom – do zachowa odpowiadaj cych psychologicznej konieczno ci”. „Ca o archetypów oznacza 
sum wszystkich potencjalnych mo liwo ci psychiki ludzkiej, ogromny i niewyczerpany skarbiec g bokiej 
i odwiecznej wiedzy cz owieka. Archetypy pojawiaj si w »sytuacjach granicznych«, takich jak 
niebezpiecze stwo, zetkni cie si z niepokonan trudno ci , stosunek mi dzy p ciami, pot ga zasady dobra i z a, 
dzia anie numinosum, narodziny i mier . Obudzenie archetypów i zintegrowanie ich ze wiadomo ci oznacza 
wyrwanie jednostki z izolacji i w czenie jej w wieczysty proces kosmiczny.” [Por.: J. Prokopiuk, op. cit.,     
s. 20, 22]. 
52
transcendentnej substancji, lecz funkcj kulturowego do wiadczenia cz owieka. 
Powinowactwo pokole nie opiera si na istniej cych przed do wiadczeniem i poza 
do wiadczeniem idealnych wzorach stanowi cych istot rzeczy, lecz na prze yciu wiata 
przekazywanym w symbolach kulturowych”.6
Poeta i eseista postanawia sprawdzi i zwaloryzowa  poznawczo model naukowy – 
u yteczne narz dzie w osobistym dochodzeniu do rozpozna artystycznych. Nale y 
podkre li ró nice pomi dzy znaczeniem Junga dla na przyk ad Artauda, a znaczeniem Junga 
dla autora My li ró nych o ogrodach. I chocia obaj – powtarzam – interesuj si rytua ami 
inicjacyjnymi jako sposobem „ujawniania si plemiennej pod wiadomo ci”, to konkretne 
artystyczne i eseistyczne realizacje tych zamiarów stoj od siebie daleko.7 Inne cele im 
towarzysz ; ten Rymkiewiczowski jest czytelny; stanowi wiatopogl dowy i estetyczny 
projekt dla poezji, która mog aby sta si kontrpropozycj dla estetyki awangardy. Pokazanie 
wspólnych róde ró nych [przeciwstawnych] estetyk mog o by ryzykowne; by o jednak 
wa nym gestem w dyskusji nad drogami rozwoju polskiej poezji wspó czesnej. 
Stanowiska badaczy w sprawie klasycyzmu autora Anatomii bywaj skrajne; ich 
drobiazgow analiz przeprowadza w swojej monografii Marzena Wo niak- abieniec.8
Warto w tym miejscu przypomnie s d przywo anego ju Jacka Trznadla: 
Estetyka Rymkiewicza przystawa a w du ej mierze do dosy szczególnie i dosy literacko odczytywanego 
Junga, skojarzonego mo e z literacko rozumianym Teilhardem de Chardin (wizj jedno ci czasu i rodzaju 
ludzkiego). Powtarzamy – wed ug tego, czego chce ta teoria – archetypy, utrwalone gdzie wzory zachowa
i struktur. Utrwalone w ca ej dotychczasowej kulturze. Tak jednak sformu owana teoria klasycyzmu staje si
jedn z najbardziej paseistycznych odmian neoplatonizmu. […] Nie ma mowy o prawdziwej transcendencji 
w teorii poezji i twórczo ci dramatycznej Rymkiewicza.9
Pod r k krytyka, mówi to w cytowanym szkicu, taki klasycyzm staje si teori nie 
tylko w tpliw artystycznie, lecz po prostu szkodliw . Autor Metafizyki wpad bowiem 
w sid a „determinizmu tego, co by o”, „uciekaj c przed determinizmem przysz ego losu 
6 R. Przybylski, Wst p do: Osip Mandelsztam, Poezje, s. 12. 
7 Warto w tym miejscu wspomnie o teatrze Rymkiewicza i Artauda. Odmienno ci podej do materii teatralnej 
obu artystów s zasadnicze ju na etapie dzia a „prescenicznych”. Francuski awangardzista, by dotrze
do prawdziwych róde zachowa archetypicznych, podj dramatyczn w drówk do Meksyku, do Indian 
Tarahumara. Rymkiewicz – zaj si teatrem jako gr konwencjami, a nie ich zdzieraniem i negowaniem. [Por.: 
L. Kolankiewicz, op. cit. oraz np. J. Trznadel, Ksi Mi sopust poezji polskiej, czyli znów o tzw. klasycyzmie, 
[w:] J. Trznadel, P omie obdarzony rozumem. Poezja w poezji i poza poezj . Eseje, Warszawa 1978, 
s. 150-159]. 
8 M. Wo niak- abieniec, Klasycyzm w oczach krytyki, [w:] op. cit., s. 4-47. 
9 J. Trznadel, op. cit., s. 152-153. 
53
ludzkiego – determinizmem znaczonym przez pozorno wolno ci ludzkiej wobec 
wiadomo ci boskiej lub wolno ci ludzkiej wobec przewidywalnej historii”. Tworzy „teori
kapitulanck i kulturowo nietwórcz ”, „sprzyjaj c legionowi stylizatorów pas cych swój 
j zyk na historii”.10
Mo na si zastanawia nad zasadno ci a tak wielkiej frustracji krytyka. Marzena 
Wo niak- abieniec odpowiedzialnym za to czyni j zyk Rymkiewicza, który „nie zapewnia 
jednoznacznego rozumienia tez programowych autora”.11 Esej, którym pos uguje si
Rymkiewicz, dodajmy, ow dwuznaczno generuje, a nawet czyni j elementem pewnej 
strategii. Oczywi cie mo na j zasadnie nazwa za Jackiem Trznadlem „literacko ci ”, ale nie 
o tak literacko b dzie tutaj chodzi o, tym bardziej o „literacko ” rozumian jako 
inwektyw .12
Rymkiewicz w swojej koncepcji poezji pos uguje si dwiema kategoriami, które 
nazwa mo na „kategoriami operacyjnymi”; s to repetycja i imitacja. Dotycz one 
pragmatyki dzia a poetyckich, ich relacji pomi dzy wspó czesnym twórc i jego dzie em, 
a tym, co dla tego twórcy stanowi tradycj . Dla autora Thema regium jest to jeden 
z kluczowych problemów. Ucieczka od przesz o ci wydaje si by niedorzeczno ci , wszak 
„rzeczywiste prze omy literackie – a znaczy to: prze omy, które potrafi nada odr bny wyraz 
poezji cho by jednego pokolenia – rozpoczynaj si od odnalezienia przez poetów swego 
miejsca w tradycji. Nie rozpoczynaj si natomiast od odkrycia nowego tematu, od 
wynalazku nowej metafory czy od próby zniweczenia sk adni”.13
Tradycja jest dla Rymkiewicza obszarem kluczowym. W ca o ci nie do obj cia, ka e 
szuka poetom obszarów istotnych, takich, które mog podj swoisty dialog ze 
wspó czesno ci . To tutaj dokonuje si bowiem ci g a rewaloryzacja istniej cego stanu 
rzeczy. Odnawianie znacze .14
Warto to podkre li , gdy w Rymkiewiczowej koncepcji poezji nie ma mowy 
o paseizmie, tj. utracie wiary w moc dzia a oryginalnych. Inaczej si jednak ow
oryginalno rozumie, szukaj c jej wyznaczników na g bszych ni s dz niektórzy, 
poziomach. Autor Wygnania z mitu podkre la, e fundamentem dialogu z tradycj musi by ta 
swoi cie rozumiana oryginalno , a jej przejawem istotnym okazuje si by dykcja. 
10 Ibidem, s. 154. 
11 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 41. 
12 „Literacko ” dla Rymkiewicza to „nic innego jak wiadome przyj cie tych konwencji rytmu czy 
obrazowania, które u atwi mog wypowiedzenie pewnych tre ci wspó czesnych, a wi c porozumienie 
z czytelnikiem”. Por.: J.M. Rymkiewicz, Trzy wiersze, [w:] op. cit., s. 19. 
13 J.M. Rymkiewicz, op. cit., s. 15-16. 
14 „[…] to, co jest w danej tera niejszo ci aktywn , twórcz tradycj dla jednego pr du, nie musi (a i czasami nie 
mo e) ni by dla drugiego”. Por.: S. Balbus, op. cit., s. 78. 
54
„Poniewa poet poznaje si nie po ilo ci zg osek czy po rozk adzie akcentów, ale po 
»brzmieniu« frazy, po tym czym trudnym do okre lenia, co jest jakby oddechem frazy czy 
szybko ci , jaka frazie zostaje nadana (ale nie przez rozk ad akcentów), proponowa bym 
mówi , e poet (grup poetów) poznaje si po dykcji”.15
Autor dodaje, e poeta „powtarza i jest powtarzany. Powtarza, cho by mo e nie wie 
o tym. Powtarza, cho wie, e powtarza i powtarza nie chce. Powtarzaj c, dodaje 
i odejmuje. Zyskuje i traci. Odcie , oto co mamy do dodania. Odcie , oto co mamy do 
stracenia”.16 Ów odcie wi e si w poetyckiej doktrynie Rymkiewicza z „umow ”; „to 
s owo – mówi jeszcze poeta – wydaje mi si stosowniejsze ni : konwencje, bo sonet te jest 
konwencj [...]”, a umowy „nie wygasaj  nigdy do szcz tu, obowi zuj nadal w czasie 
tera niejszym, bo w ka dej umowie spisywanej tu i teraz i w ka dej umowie, która b dzie 
spisana w czasie przysz ym, powtórz si paragrafy umów czasu minionego”. 17
Czym jest wobec tego „umowa poetycka”, przeciwstawiona konwencji? Jak do 
znaczenia umowy poetyckiej maj si repetycja i imitacja? Jak rol w tym wszystkim czyni 
dykcja? 
Wydaje si , e poetycka umowa rozszerza mo liwo ci programowego u ycia s owa 
konwencja lub „konwencja literacka”. Umowa taka, nie nale c bezpo rednio do warsztatu 
poj ciowego teorii literatury, okazuje si by bardzo por czna; jest niczym innym ni
poszukiwaniem wzoru, swoistej poetyckiej arche, zasad i paragrafów uniwersalnych. Wzór, 
„niegdy u ywany i nadu ywany, potem zu yty i wreszcie przypomniany [jawi si – MK] 
w ol niewaj cym blasku wytrwa ej – chcia oby si rzec: wiecznej – nowo ci”.18 Umowa 
z tego punktu widzenia jest po prostu wyra eniem zgody lub przyj ciem do wiadomo ci 
faktu, i w literaturze istnieje ukryty nurt poetyckich correspondances, a jedn
z konieczno ci jest  ich odnajdywanie. 
Jak ju wspomniano, kluczow rol dla zrozumienia relacji pomi dzy twórc
i obszarem ywotnej kulturowo i artystycznie tradycji pe ni : imitacja i repetycja. Wzbudzi y 
one równie wiele kontrowersji. Sam Rymkiewicz, mówi c przede wszystkim o swoich 
sztukach, a zw aszcza przeróbkach dzie Calderona czy Gozziego, od egnywa si od 
stworzonych przez siebie imitacji.19
15 Por.: J.M. Rymkiewicz, Naborowski, [w:] op. cit., s. 26, przypis 1. 
16 Op. cit., s. 25. 
17 Op. cit., s. 27. 
18 Op. cit., s. 28. 
19 Por.: Koniec z imitacjami. Rozmowa z Jaros awem Markiem Rymkiewiczem, „Kultura” 1975, nr 6, s. 6. 
Rymkiewicz definiuje tam poniek d poj cie imitacji: „A t umaczenie – wierne t umaczenie – wydaje mi si
zaj ciem ca kiem bezsensownym. Kultura ka dego kraju musi si ywi przede wszystkim w asnymi sokami, 
55
Rzecz nie jest jednak a tak oczywista. Stanowi trudny problem teoretyczny, 
omawiany w ró nych analitycznych konstelacjach. Wszak klasycyzm Rymkiewicza, 
prze amuj c istniej ce stereotypy i podzia y, nie pozostawa g uchy na te warto ci estetyczne, 
które konstytuowa y dystynkcje kierunku, a teoria imitacji stanowi a w estetyce klasycyzmu 
jedn z kategorii kluczowych. Tekst  Co to jest imitacja?20 stanowi prób autorskich 
rozja nie problemu. Dotyczy co prawda teatru i roli t umacza jako swoistego kulturowego 
i j zykowego medium, ale czy si z o wiele bardziej uniwersalnym zagadnieniem. Pisarz 
wprowadza tu poj cie „wiecznego teraz” kultury. Obszar ów wymyka si niweluj cym 
dzia aniom czasu dzi ki naszej pami ci kulturowej, która – wynikaj c z elementarnej 
powinno ci – ma jednocze nie zdolno „przekszta cania faktów kulturowych, zaistnia ych 
w czasie, a wi c mog cych [...] ulega przemianom i roztrwonieniu w czasie, w fakty 
istniej ce poza czasem, wiecznie tu i wiecznie teraz [...]”.21  Czytamy w nim jeszcze: „I na 
tym w a nie – na uczynieniu j zyka czasu minionego j zykiem naszego »wiecznego teraz« – 
polega imitacja.[...] Wynika z prze wiadczenia, e dzie a czasu minionego nie wymagaj
aktualizacji, poniewa nie s dzie ami czasu minionego, a przeto s zawsze aktualne”.22
Imitacja jest zwierciad em, a raczej uk adem dwóch zwierciade , w których odbija si
zarówno samoistnie yj cy orygina wraz z do wiadczeniami ludzi dawnej epoki, jak 
i do wiadczenia wspó czesnych. Ma to po wiadcza zasadnicz to samo do wiadcze ludzi 
ró nych epok poprzez „magiczny akt imitacji” – porównanie si z naszymi zmar ymi.23
We wst pie do Kwiatu nowego starych romanc24 Rymkiewicz uzupe nia swoj
koncepcj . Mówi c o autorach redniowiecznych hiszpa skich romances, anonimowych 
autorach, sugeruje, e 
Znikn li w s owach i nie potrafimy ich w s owach odnale , poniewa pragn li znikn . Dokonali tego, o czym 
marzyli prawie wszyscy wielcy poeci kultury ródziemnomorskiej.[...] By mo e, romances s ewokacj
zbiorowej nie wiadomo ci lub nawet ewokacj zbiorowej duszy. Analiza tekstów wskazywa aby nam jednak, e 
romances s ponowieniem wzrusze – a to znaczy ponowieniem szczególnych wi zi mi dzy s owami – które 
by y ju obecne w poezji pó nego antyku i aci skiego redniowiecza. Marzenie o doskona o ci nie by o 
musi by samoswoja. Inaczej by nie mo e: ponawiamy – mo emy ponawia – tylko te wzory, które 
odziedziczyli my razem z w asnym – wi c ojczystym – j zykiem. Inne j zyki s nam nieznane, cho by my je 
znali”. 
20 J. M. Rymkiewicz, Co to jest imitacja?, „Dialog” 1971, nr 1, s. 99-102. 
21 Op. cit., s. 100. 
22 Op. cit., s. 101-102. 
23 Por.: op. cit., s. 102. 
24 J. M. Rymkiewicz, Kwiat nowy starych romanc, czyli imitacje i przek ady hiszpa skich romances, Warszawa 
1966. 
56
zapewne obce nieznanym autorom. Marzenie o stworzeniu nowego wzoru wzrusze by o im z pewno ci
obce.[podkre lenie – M. K.]25
Fragment ów daje bardziej rozbudowan wyk adni poetyckiej koncepcji autora 
imitacji starych hiszpa skich wierszy. Miar doskona o ci jest wed ug niego rzemie lnicza 
poetycka bieg o , która powtarza wzory wzrusze , a je li nawet tworzy nowe – i tak zosta y 
one zbudowane z elementów czasu przesz ego. Anonim imitator staje si tu idea em 
poetyckiej dzia alno ci. Wszak uciele nia d enia i dzia ania najbardziej bezinteresowne: 
zapis stanu duszy zbiorowej wiadomo ci-nie wiadomo ci, stworzenie niepowtarzalnego 
j zykowego ekwiwalentu tego faktu oraz przeniesienie jednostkowego i zbiorowego 
w wieczne. 
Napisa em: „zbiorowa wiadomo -nie wiadomo ”, gdy w tej literackiej 
i antropologicznej grze przeciwie stw nie wiadome – archetyp objawiony na przyk ad 
we nie – ujawnia si poprzez j zykowy znak – symbol, staj c si elementem wiadomo ci; 
tak e zamkni tym w konwencji znakiem kultury.26
Czym jest imitacja w sensie technicznym? Autor u ywa tu ró nych zamiennych 
terminów: ponowienie, repetycja, przemienianie, przeinaczanie, ukszta towanie na wzór itp. 
Barbara Napieraj, autorka interesuj cego szkicu na ten temat27, przeprowadza analiz poj cia. 
Pisze o powa nych k opotach z jego definicj . Sam autor nie u atwia bowiem zadania, 
wprowadzaj c w swoich tekstach ró norakie wewn trzne niekonsekwencje natury logicznej. 
Badaczka sugeruje, e s owo „imitacja” w przypadku Rymkiewicza nie dotyczy przyj tej 
w teorii estetyki relacji pomi dzy sztuk a natur , nie chodzi mu o na ladowanie [mimesis] 
natury, lecz o „na ladowanie (imitowanie) literatury”.28 Powo uj c si na artyku
B. Otwinowskiej pt. Imitacja, daje w efekcie po dane definicyjne u ci lenie. Imitacj b dzie 
po prostu „teoria i praktyka na ladowania wzorów literackich”. Doda nale y, e nie b dzie 
25 Ibidem, s. 11. 
26 Wydaje si to potwierdza R. Przybylski, który tak okre la natur tego zjawiska i poniek d cel poezji 
Rymkiewicza: „Obrazy archetypiczne i symbole, które w królestwie kolektywnej nie wiadomo ci i wiadomo ci 
cz wszystkich z wszystkimi i umo liwiaj ludziom dialog ponad stuleciami, ponad mierci , ponad czasem 
historycznym, pozwoli y Rymkiewiczowi spe ni g ówny postulat poetyki klasycystycznej: zobiektywizowa
wypowied poetyck ”. Doda jeszcze: „ wiat stwarzany jest przez oko poety, które sta o si pszczo . To znaczy, 
e nie ma »oka dziewiczego«. Widzenie okre lone jest konwencjami kulturowymi, które zosta y wypracowane 
przez twórców kultury, pszczo y”. [R. Przybylski, To jest klasycyzm, s. 27, 36]. 
27 B. Napieraj, Imitacja – rozumienie terminu w teorii poetyckiej Jaros awa Marka Rymkiewicza, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu ódzkiego. Nauki Humanistyczno-Spo eczne” 1979, Seria I, z. 50, s. 39-48. 
28 Ibidem, s. 43. 
57
tu chodzi o o postaw niewolniczego na ladowania [kopiowania] wzorca literackiego, lecz 
o jego twórcze przetwarzanie, wynikaj ce z inspiracji, zafascynowania.29
W konkluzji autorka szkicu dokona jeszcze jednego rozró nienia:      
O ile termin „repetycja” rozumie b dziemy [...] jako utwór wykorzystuj cy w sposób oryginalny tradycj
poetyck , to imitacja w rozumieniu Rymkiewicza b dzie etapem po rednim mi dzy repetycj
a przek adem, b dzie utworem wyra niej wskazuj cym ród a inspiracji ni robi to repetycja, mniej jednak 
zwi zanym z konkretnym tekstem – modelem i posiadaj cym znacznie wi ksz samodzielno ni przek ad. Jest 
to jednak [...] schemat, w którym granice mi dzy poszczególnymi cz onami (a w szczególno ci mi dzy repetycj
a imitacj ) s s abo okre lone, p ynne.30
Powy szy cytat nie czyni problemu bezwzgl dnie jasnym. Czy mo emy jednak 
wskaza jednoznaczne dystynkcje, które bardziej odró ni imitacj
i repetycj w sensie znaczeniowym? Wydaje si , e podstaw do takich rozró nie mo e by
pos u enie si ide wektora [jego zwrotem] na osi czasu. Imitacja ponawia – powtórzmy – 
wzory wzrusze i uniwersalizuje miniony j zyk w taki sposób, by by on j zykiem 
do wiadczenia wieczystego, niepodlegaj cym czasowi, jego inercji. Jest nakierowana 
w przesz o a jej elementy najbardziej twórcze ma wprowadzi w wymiar wieczysty. 
Repetycja stanowi awers imitacji – skupia si bardziej na jej stronie praktycznej; zwrócona w 
kierunku tera niejszo ci, mo e nawet przysz o ci, dotyczy bardziej technik warsztatu 
poetyckiego. Nie jest bynajmniej stylizacj rozumian dos ownie, tj. sk onno ci do 
epigo skiego odtwarzania wzorców kiedy wypracowanych przez bardziej utalentowanych 
poetów. Stanowi akt poszukiwania poetyckich ekwiwalentów formalnych, przylegaj cych do 
do wiadczenia i wra liwo ci czasów wspó czesnych; jest dope nieniem imitacji, jej kszta tem 
dokonanym w formie tekstu – dzie a sztuki.31 Zjawisko ma charakter dynamiczny i tylko 
konkretne fakty literackie, ich interpretacja, decydowa mo e o tym, czy mamy do czynienia 
bardziej z imitacj , czy repetycj .  
Warto podkre li artystyczn wag ca ego przedsi wzi cia, gdy taki jest g ówny sens 
teoretycznego modelu. Mo emy si z yma na jego koncepcyjn nieci g o , fakt ów 
poniek d daje woln r k twórcy: nie czyni z teorii dogmatycznego potrzasku. Do opisu tego 
w a nie rodzaju literackich afiliacji Stanis aw Balbus, pos uguj c si narz dziami 
29 Ibidem, s. 44. 
30 Ibidem, s. 46. 
31 „dzie o poety, daj cego od siebie szczero ci uczu , rozpada si zazwyczaj wcze niej ni dzie o poety, dla 
którego wypowied jest przede wszystkim problemem technicznym”, J. M. Rymkiewicz, op. cit. [Czym jest 
klasycyzm], s. 47. 
58
intertekstualnymi, u y poj cia „na ladownictwo programowe (imitatio)”, definiuj c je 
nast puj co: 
Mianem tym okre lam tak odmian jawnego na ladownictwa, która rozwija si w kontek cie okre lonego 
p r o g r a m u e s t e t y c z n e g o, a zatem w historycznoliterackiej sytuacji, gdzie nawi zaniom 
mi dzytekstowym i mi dzystylowym realizowanym w praktyce twórczej towarzyszy jasna teoretyczna 
wiadomo na temat uwarunkowa , celów i metod takiego post powania. Przy czym wiadomo ta z regu y 
znajduje wyraz dyskursywny – czy to w manifestach, deklaracjach lub autokomentarzach twórców, czy to 
w systemach poetyk normatywnych danego nurtu wzgl dnie szko y, czy wreszcie cho by tylko w bezpo rednich 
sformu owaniach wmontowanych w teksty artystyczne [...].32
Termin „jawne na ladownictwo” definiuje Balbus jako ostentacyjne nawi zanie 
do tradycyjnego wzoru literackiego, który jest wyeksponowany jako autorytatywny no nik 
warto ci. „Istot jawnego na ladownictwa jest we wszystkich jego odmianach uwypuklenie 
wspólnoty „j zykowej” (semiotycznej) przy równoczesnym zaznaczeniu odr bno ci 
i indywidualno ci artystycznej tekstu”.33 Badacz, powo uj c si na prac Stanis awa 
Pietraszki 34, przytacza s owa siedemnastowiecznego holenderskiego uczonego filologa 
Gerarda Jana Vossiusa, który wyró nia dwa rodzaje programowego na ladownictwa: 
„imitandi modus ingenuus” oraz „imitandi modus servilis” – na ladowanie w trybie 
swobodnym i na ladowanie niewolnicze.35 W tym samym miejscu sformu uje dodatkowe 
zastrze enie: 
Po wzory nie si gano z braku umiej tno ci, w klasycyzmie za (w przeciwie stwie do renesansu) tak e ju nie 
z braku odpowiednich narz dzi artystycznych. Wzór mia do spe nienia zasadnicz rol na p aszczy nie 
semiotyki kultury. Stanowi zasadniczy czynnik formowania si „wspólnego wiata”. Dlatego w jego 
zastosowaniu, tzn. w strategii na ladownictwa, tak wa n – najwa niejsz – funkcj powierzano o s t e n t a c j i: 
utwór ponawiaj cy wzorzec nie musia wciela nawet zasad strukturalnych tego wzorca, musia natomiast 
wskazywa teren, z którego wzorzec pochodzi i do którego on sam, jako o r y g i n a l n e dokonanie artystyczne 
si przy cza, w obr bie którego i na tle którego ma by czytany, a który staje si teraz „wspólnym wiatem” 
i utworu, i jego wirtualnych czytelników.36
Imitacja, a tak e repetycja, wydaj si by w przypadku doktryny teoretycznej 
Jaros awa Marka Rymkiewicza szukaniem zagubionej ci g o ci cywilizacji 
32 S. Balbus, op. cit. [Mi dzy stylami], s. 246. 
33 Ibidem, s. 245. 
34 Doktryna literacka klasycyzmu polskiego, Wroc aw 1966. 
35 Ibidem, s. 251. 
36 Ibidem, s. 251. 
59
ródziemnomorskiej. Wed ug niektórych recenzentów wchodz w obszar szeroko rozumianej 
stylizacji.37 Nie s jednak dora nym sposobem uprawiania literackich gier, lecz wynikaj cym 
z przes anek wiatopogl dowych przekonaniem o konieczno ci podj cia na nowo wysi ku 
scalania rozbitego dzbana kultury. 
 2. 2  Poeta mówi – symbole i metafizyka 
 Wydaje si , e nast pne tomy, Cz owiek z g ow jastrz bia [1960] i Metafizyka 
[1963] mog rozja ni sens teoretyczno-poetyckich strategii ich autora. Tworz dodatkowy 
uk ad odniesie poprzez fakt ciekawego wspó istnienia teoretycznego dyskursu 
i – wiersza. Przypomn jeszcze raz, e swoje manifesty rozpocz Rymkiewicz pisa w 1958 
roku i chocia trudno tu poszukiwa bezwzgl dnych zale no ci, warto przyjrze si naturze 
napi , które powsta y poprzez sam fakt istnienia dwóch ró nych tekstów i dwóch 
odmiennych sposobów zapisywania/opisywania tego samego poetyckiego do wiadczenia. 
W wiecie literackiego manifestu istniej miejsce niedookre lone z natury rzeczy: b d c 
elementem struktury pewnego dyskursu, mog – cho wcale nie musz – zyska swoje 
dope nienie w postaci konkretnej realizacji artystycznej. Ta za si rzeczy zweryfikuje 
no no wiatopogl dow modelu oraz mo liwe do urzeczywistnienia jego parametry. 
Po wiadczy tym samym zasadno sformu owanych dyspozycji, albo ich teoretyczny 
37 Zob.: M. Wo niak- abieniec, op. cit. s. 41. S. Balbus natomiast w przywo anej ju ksi ce Mi dzy stylami 
przedstawia w wielu miejscach cechy charakterystyczne stylizacji. Mówi m.in., e stylizacja jest przede 
wszystkim spraw poetyki i teorii tekstu [ibidem, s. 33], musi ujawnia wzorzec, do którego si odnosi, zak ada
jednak pewien kulturowy dystans w stosunku do niego, wskazywa równie „drugi system stylistyczny”, „drugi 
j zyk”, jako konieczny punkt odniesienia, który wprowadza konieczny dystans i jest warunkiem reinterpretacji 
sensów przywo ywanych [ibidem, s. 20-21]. Formu uje tak e definicj „stylizacji w a ciwej”: dokonuje ona 
zawsze „swoistej historycznoliterackiej translokacji tradycji odleg ej, zmieniaj c przy tym obowi zkowo 
pierwotne sensy i funkcje [...] przez sam fakt warto ciuj cej selekcji jej elementów, ale przede wszystkim dzi ki 
temu, e elementy te w czone s w nowe zwi zki strukturalne ju w obr bie tekstu, na ró nych jego poziomach, 
a co za tym idzie w paradygmaty aktualnych kontekstów semiotycznych, nie wyzbywaj c si ca kowicie pi tna 
swej pierwotnej przynale no ci i pierwotnych znacze . Innymi s owy akt stylizacji przy pomocy elementów 
swego wzorca ingeruje w aktualne systemy kontekstu literackiego i wzbogaca dzi ki temu w mniej lub bardziej 
istotnej mierze tradycj zastan wspó cze nie”[ ibidem, s. 53]. Dzia ania te s czym innym ni epigonizm, czyli 
ja owe na ladownictwo technik. „Struktura tekstu stylizowanego musi [...] zawiera wewn trzne rozd wi ki, jest 
to struktura niejako bicentryczna”, zawieszona mi dzy dwoma biegunami: stylem [j zykiem] archetekstu [tekstu, 
na który si powo uje] i stylem [j zykiem] tekstu kreowanego; jest „przejawem aktualnych czynno ci 
formotwórczych, czyli zabiegów wytwarzaj cych nowe formy” [ibidem, s. 32]. Co jednak szczególne, 
w przypadku klasycyzmu stylizacja wg Balbusa, gdyby si pojawi a, pozosta aby niezauwa ona lub uznana 
w najlepszym razie za nieudolne na ladownictwo [ibidem, s. 432]. St d zapewne rola imitacji i repetycji jako 
dzia a inaczej w sensie strategii literackich zorganizowanych. 
60
„nadmiar”.38 Trudno jednoznacznie powiedzie , kiedy co zaczyna si na pewno, warto 
jednak pami ta o tym, e zadaniem teoretycznego dyskursu o poezji mo e by
przygotowanie gruntu pod twórczo poetyck . Mo e by te odwrotnie: tekst maj cy 
charakter manifestu dojrzewa równoleg e z „manifestacj poetyck ” i z punktu widzenia 
obserwatora tych zjawisk stanowi mo e wa ny przyczynek do zrozumienia indywidualnych 
artystycznych i wiatopogl dowych wyborów autora, jak i historii pewnej formacji. 
 „Cz owiek z g ow jastrz bia”. Kim jest? Co symbolizuje? Jastrz b w S owniku 
symboli W adys awa Kopali skiego oznacza m.in. ptaka po wi conego S o cu, wiatrowi, 
chmurom i burzy, zasad m sk , szlachectwo, ale te zawi , podst p, zemst ; jest 
emblematem krwi, bosko ci.39 Cz owiek z g ow tego ptaka, bohater liryczny tomu, wydaje 
si skupia w sobie charakterystyczne dla staro ytno ci zami owanie do po cze tego, co 
wywodzi si ze wiata zwierz cego [raczej ptasiego] z tym, co ludzkie, naznaczone przez 
kultur . Owa hybrydyczno kojarzy si mo e z egipskim kultem bogów. Wszak Horus – 
syn Ozyrysa i Izydy – wyobra any by z g ow soko a albo jako sokó . By opiekunem 
faraonów, którzy przecie w swoim pa stwie mieli status bóstw. Sokó w staro ytnym 
Egipcie by ksi ciem ptaków, b d c jednocze nie atrybutem bóstw s o ca i bóstw wiata 
podziemnego. W Grecji z kolei jastrz bie i soko y cz sto ze sob uto samiano; by y zwi zane 
z Apollinem jako pos em bogów, bogiem s o ca i wyroczni. U Rzymian sokó by ptakiem 
wró ebnym.40
 Wiersz Rymkiewicza pod takim samym tytu em co tytu tomu stanowi poetycki 
ekwiwalent my lenia w kategoriach i symbolicznych, i archetypalnych.41 Zwró my uwag , e 
utwór skazuje nas niejako na poruszanie si w obszarze znacze symbolicznych, które s
38 Zob.: M. Wo niak- abieniec, op. cit. przypis 66, s. 27. Warto tu przytoczy nieco ironiczny komentarz 
R. Nycza, dotycz cy skutków „teoretycznego impasu, w jakie uwik ane s wspó czesne badania”, a tu min. 
„sceptycyzmu poznawczego poststrukturalizmu”: „Znaczenie tekstu za jest zasadniczo nieokre lone, skoro nie 
jest obiektywnie dane; bowiem ani nie jest niezale n w asno ci , ani te nie daje si ustali wewn trz 
zamkni tego systemu, lecz zale y od kontekstu – z natury swej zmiennego i otwartego. Je li tedy jest 
teoretycznie niemo liwe uzyskanie prawdziwej interpretacji tekstu (gdy nie sposób dotrze do jego 
niepow tpiewalnego kryterium) – to chc c nie chc c trzeba uzna , e mi dzy interpretacjami istotnej ró nicy nie 
ma i pogodzi si z konsekwencjami tego pluralizmu”. [R. Nycz, Tekstowy wiat. Poststrukturalizm a wiedza 
o literaturze, Kraków 2000, s. 21, 23]. Troch przera aj ca perspektywa. 
39 W. Kopali ski, S ownik symboli, [has o: Jastrz b], s. 121. Por. M. Wo niak- abieniec, op. cit. s. 96. 
40 Ibidem, [has o: Sokó ], s. 394-395. 
41 M. Wo niak- abieniec w cytowanym ju opracowaniu podkre la, e Rymkiewicz cz sto uto samia symbole 
archetypalne z symbolami kulturowymi. Autorka daje równie ciekaw wyk adni zamys u wiersza, zwracaj c 
m.in. uwag na jego zwi zki z teodyce oraz z obsesjami surrealistów, zw aszcza Maxa Ernsta, w poszukiwaniu 
dróg do transcendencji. Szczególnie ciekawa wydaje si by propozycja interpretacji tomizmu pojawiaj cego si
w wierszu Rymkiewicza jako tryumfu boskiej idei, niezbyt jednak, ze wzgl du na wpisane w struktur wiata 
cierpienie i mier , godnego podziwu. Wiersz interpretowany te mo e by jako „zwyci stwo Boga nad ludzkim 
rozumem, ludzk my l ”. Wszystko w tonacji katastroficznej. Proponowan interpretacj trzeba potraktowa
jako [jednak!] przejaw „interpretacyjnej nadgorliwo ci” w sposobie przywo ywanie przeró nych znaków, 
odwo a i sugestii, które przestaj w swoim nat oku znaczy . [M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 95-99]. 
61
znakami sytuacji archetypicznych. Pojawia si w nim równie  pierwiastek racjonalny, 
odwo uj cy do kategorii filozoficznych [metafizyki, postaci Platona i Tomasza, aci skich 
gier poj : „doctor communis”: „doktor, nauczyciel powszechny”, „doctor angelicus”: 
„doktor anielski” dotycz ce Tomasza]; stanowi on w porz dku wiersza element bardzo 
istotny, nadbudowany nad g ównym porz dkiem wy ej sugerowanych odwo a .  
 Cz owiek z g ow jastrz bia jest nie tylko znakiem – przestrog przed kontaktem 
z przodkami,42 jest tak e opowie ci liryczn o naturze takich spotka . Pisz c „opowie
liryczna”, pami tam, e w my l koncepcji C. G. Junga natura owych spotka ma zazwyczaj 
charakter wewn trzny, dotyczy relacji mi dzy tym, co racjonalne, powi zane 
z rzeczywisto ci , a tym, co oddane pod wiadomo ci. Umarli si rzeczy istniej w nas jako 
druga strona naszej osobowo ci: 
wiemy, e u ludów pierwotnych przodkom przypisuje si wielkie znaczenie. Ludzie pierwotni nie tylko ywi
przekonanie, e duchy przodków reinkarnuj si w dzieciach, lecz tak e próbuj przenie je w cia a dzieci, 
nadaj c im odpowiednie imiona. Ludzie pierwotni próbuj równie – za pomoc odpowiednich rytua ów – 
samych siebie zmieni na powrót we w asnych przodków.43
Cz owiek tak naprawd „jest par Dioskurów, z których jeden jest miertelny, a drugi 
nie miertelny, par , która zawsze jest razem, a jednak nigdy nie mo e sta si ca kowit
jedno ci . Procesy przemiany chc ich obu zbli y do siebie, jednak e sprzeciwia si temu 
wiadomo , poniewa ten drugi wydaje si zrazu obcy i niesamowity, a my nie mo emy 
pogodzi si z my l , e nie jeste my jedynymi panami we w asnym domu”.44 Ów 
nie miertelny, mityczny Polluks, bywa symbolem tego, co boskie lub tego, co szalone. Jung 
sugeruje, e ten drugi w nas, nasz rozmówca, traktowany cz sto jak wróg – mo e by naszym 
przyjacielem, zale y to tylko od nas.45
 Mo na si zastanawia , kto mieszka wy ej ni ca y ten ptasi zwierzyniec: owe pawie 
Platona, wróble Tomasza czy nasze istnienia – istnienia przepiórki i go bia, skazane na 
przemijanie a agodne? I czy jest on naszym przyjacielem? Cz owiek z g ow jastrz bia jest 
„prokonsulem ptaków” i „prokonsulem idei”, to wcielony tryumf metafizyki. To jednocze nie 
„Sprawca przepiórek i przepiórek owca”. To si a niszcz ca i powo uj ca do ycia. Wbrew 
systemom, ale i w zgodzie z systemami. „Nareszcie on”. 
42 Por.: M. Wo niak- abieniec, ibidem, s. 95-96. 
43 C. G. Jung, op. cit.[ Archetypy i symbole, Warszawa 1976], s. 139. 
44 Ibidem, s. 147. 
45 Ibidem, s. 147-148 i n. 
62
 Czy jest to jakie wcielenie Boga? Wydaje si , e bywa bardziej ironicznym 
streszczeniem naszych obsesji teologicznych, zamykanych w wyrafinowane metafizyczne 
systemy. Nie ma w nich miejsca na brud pod paznokciami, biologiczne aspekty istnienia 
(„Gawot piskliwych dzy”), ich swoisty, wywo uj cy poczucie winy, immoralizm. Nie 
zmienia to jednak faktu, i cz owiek z g ow jastrz bia jest „prokonsulem” – „zarz dc
prowincji”, skupiaj cym w swoim r ku zarówno w adz cywiln , jak i wojskow .46 czy 
wi c na swój sposób przeciwstawne obszary: biologiczn ywio owo i intelektualn
dyscyplin , nie udaj c, e te zwi zki s trwa e i naturalne. Tak naprawd maj one charakter 
chwilowy i opieraj si na ró nych formach przemocy lub agresji. 
 Wydaje si , e wspomniany ju dualizm ludzkiej natury i wiata, symbolizuje j paw, 
nie tylko warunkuje nasze istnienie, ale jest tak e szans . Cz owiek z g ow jastrz bia to 
istota szczególna, gdzie wspomniany wy ej pierwiastek bosko ci (symbolizuje go ywio
powietrza oraz „ptasio ”) góruje nad wymiarem tellurycznym (listowie, banalna choroba, 
jak jest koklusz), ale te nigdy go radykalnie nie eliminuje. Nie jest to wi c wiersz-teodycea, 
raczej wiersz opisuj cy natur dualizmu jako zasady organizuj cej wiat. Ów dualizm – wida
tu przede wszystkim jego ciemne gnostyckie zakotwiczenie – odczyta mo na równie jako 
jeszcze jeden g os w nieko cz cej si rozmowie na temat relacji Natura-Kultura. Zyska on 
swoje rozwini cie w wielu pó niejszych tekstach poetyckich. 
 Czy w cz owieku z g ow jastrz bia dokonuje si „triumf metafizyki”? Wolno 
przypuszcza , e niekoniecznie. Jung przestrzega: 
Je li poj cia metafizyczne utraci y raz sw zdolno ponownego przypominania i wywo ywania 
prado wiadczenia, to nie tylko sta y si bezu yteczne, ale dopiero teraz staj si w a ciwymi przeszkodami na 
drodze dalszego rozwoju. Czepiamy si bowiem dóbr, które kiedy oznacza y bogactwo, i im bardziej staj si
one bezcelowe, niezrozumia e i martwe, tym bardziej si przy nich upieramy.47
Rymkiewicz próbuje zbada zakres ywej przestrzeni metafizycznej a tak e okre li stopie
kryzysu, jaki dotkn t sfer . 
Warto z tego punktu widzenia spojrze na Pogrzeb metafizyka, ostatni wiersz 
omawianego tomu. W istocie „wraz z metafizykiem pogrzebane zosta y metafizyczne 
dociekania”.48 Równocze nie ujawni a si demoniczna strona naszego istnienia, 
46 Por.: S ownik wyrazów obcych, J. Tokarski (red.), [has o: prokonsul], s. 604. 
47 C. G. Jung, op. cit., s. 122. 
48 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 103 i n. 
63
symbolizowana przez demona-ptaka. Znamienne jest tu równie wykorzystanie 
symbolicznych znacze , zwi zanych z nazwami ptaków. Obok ptaka, nazwy ogólnej, pojawia 
si wróbel – w tym przypadku symbol diab a – oraz szpaki i jaskó ki. Co wa ne, pisze si tu 
o „tyranii szpaków” i „terrorze jaskó ek”. Przypomnijmy, e szpak, piekielny ptak Dantego, 
mo e symbolizowa w wierszu, ze wzgl du na naturaln zdolno do na ladowania,49
wszystko to, co trwa si inercji, a pozbawione jest ju istotnych substancjalnych 
zakotwicze . Podobnie rzecz si ma z jaskó k . Ptak ów ma wiele odniesie symbolicznych; 
w wierszu Rymkiewicza mo e oznacza rado i zadowolenie z losu w biedzie.50 Stanowi 
wi c zagro enie; jej obecno na pogrzebie oznacza mo e po prostu lekkomy lno , 
p ocho , nierozumienie natury czyhaj cych zagro e . 
Wszak „pogrzeb metafizyka” gruchoce relacje, które istniej tylko ze wzgl du na 
obecne w ludzkiej kulturze znaki, poj cia i symbole u atwiaj ce komunikowanie si
ze wiatem wy szego/innego porz dku. Profesor Mieczys aw Kr piec nazywa ów porz dek 
„ostateczn struktur rzeczy”.51 Warto bowiem podkre li , e Rymkiewiczowa metafizyka, 
tak czasem wr cz ostentacyjnie odwo uj ca si do propozycji Junga w zakresie kolektywnej 
pod wiadomo ci, stawiaj ca sobie za cel poszukiwanie i przywracanie maj cych szanse na 
przetrwanie archetypów, jest tak e metafizyk „tradycyjn ”, pytaj c o przeznaczenie rzeczy, 
a tak e o ich ród o, czyli sprawc .52 Jest metafizyk , podkre lmy to mocno, skupiaj c si na 
poznaniu bytu, to jest poznaniu racji ostatecznych. Dzi ki niej 
oka e si lub te winno si okaza , „dzi ki czemu” ostatecznie byt istnieje, „dzi ki czemu” byt jest bytowo ci , 
jakie s podstawowe przejawy bytowe (tego, co istnieje), jakie s jego w a ciwo ci naczelne; oka e si , jakie s
ród a bytu i jakie jest ostateczne jego przeznaczenie.53
Poezja Rymkiewicza w zakresie pyta tradycyjnie metafizycznych podejmie próby 
bardzo interesuj cych odpowiedzi. Wydaje si , e Pogrzeb metafizyka zasygnalizowany 
wy ej aspekt ma ju na wzgl dzie. Posiada zreszt kompozycj dialogiczn , a pytania tutaj 
zadawane maj charakter metafizyczny: pytaj o sprawy pierwsze, o ontyczne podstawy 
obserwowanego status quo. Odpowiedzi pojawiaj ce si w wierszu s tak naprawd opisem 
skutków procesu, który Stanis aw Ignacy Witkiewicz nazwa „zanikiem uczu
49 Por.: W. Kopali ski (red.), has o: Szpak, [w:] S ownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 1143;       
por. tak e has o: Wróbel, [w:] W. Kopali ski, S ownik symboli, s. 482. 
50 W. Kopali ski, S ownik symboli, [has o: Jaskó ka], s. 119. 
51 M. A. Kr piec, Metafizyka, Lublin 1988, s. 55. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem, s. 57.
64
metafizycznych”. Symbolicznie przedstawia to „drzewo bytu”, którego znikanie w wierszu 
obserwujemy.54 Ma tu jednak miejsce jeszcze jedno zjawisko – swoisty [nieudany!] proces 
metempsychozy, w czasie którego trumna metafizyka rozp ywa si w ywio ach Natury, za
on sam zostaje ptakiem – zaczyna wierka . mier metafizyka ma wi c dwojaki charakter: 
niszczy to, co w nas racjonalne, co próbujemy opisa za pomoc liczby [podobne dzia ania 
maj tu wyra nie diaboliczny charakter], to za , co irracjonalne staje si kakofoni nic 
nieznacz cych d wi ków, pisków i wiergotów. St d zako czenie wiersza: 
Ptak zawsze z nami. Lecz czy ptak by ptakiem? 
Co o szkielecie ptaka? O ptaka zbawieniu? 
Szkielet w ob oki wzi to. Ob oki przekwit y 
I ob oków nie by o. Tylko wiatr roznosi
Skrwawione pióra czasu, piski i wiergoty. 
 [Pogrzeb metafizyka, CzGJ, s. 60]
Warto w tym miejscu wskaza równie na relacje pomi dzy metafizycznym pytaniem 
o istot obserwowanych zjawisk [„czy ptak by ptakiem?”], a zachowaniami religijnymi, 
odwo uj cymi do sacrum. Wszak ani tradycyjnie chrze cija ski model eschatologiczny, ani 
ten zwi zany z „w drówk dusz”55 nie przynosi w wierszu rozwi za optymistycznych. 
Metafizyk, wcielony w ptaka, umiera po raz wtóry. Ob oki, symbol Opatrzno ci, przekwitaj ; 
zostaje wiatr – symbol czasu, nico ci i pustki.56
2. 3  Poeta mówi – poetycki j zyk filozofa i inne strategie 
 W kilkakrotnie ju przywo ywanym zbiorze szkiców pt. Czym jest klasycyzm Jaros aw 
Marek Rymkiewicz dokonuje znacz cego rozró nienia, pisz c o dwóch idiomach: 
konwencjonalnym i konwersacyjnym. Ten pierwszy jest oderwany od j zyka potocznego 
i s u y sztuczno ci, to „idiom o wysoko zorganizowanej sk adni i niewielkim zasi gu 
s ownictwa, idiom Paula Fleminga, Francisco de Quevedo, Daniela Naborowskiego i poetów 
54 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit.
55 Nota bene bliski zainteresowaniom samego Junga [por.: Podró na Wschód, Warszawa 1989].  
56 Por.: W. Kopali ski, S ownik symboli, [has a: Chmura (Ob ok) oraz Wiatr], s. 43 i 453. 
65
wspó czesnych”.57 Ten drugi od schy ku renesansu jest w stanie powa nego kryzysu; bli szy 
j zykowi narodowemu, straci swoje znaczenie w momencie, gdy wygas y renesansowe 
z udzenia. „Przede wszystkim z udzenie wspólnoty celów cz owieczych”.58 Idiom ów 
wywo uje wra enie szczero ci wypowiedzi, ale nawet i on jest tworem wysoce 
skonwencjonalizowanym. 
Poecie, który chce by czytany, pozosta dzi tylko idiom konwencjonalny. wiadomy ogranicze , musi go 
piel gnowa – oskar any o nieszczero i ciemno mowy, podejmuj cy ograniczone i nie mia e próby 
porozumienia ze wspó czesnymi.59
 Poeta znajduje si w sytuacji skomplikowanej. Z jednej strony utraci [dawno, bo ju
w baroku] naturaln wi z czytelnikiem i jest tego bole nie wiadom, z drugiej strony 
podlega determinizmom, z którymi musi si pogodzi ; „nie mo e wybra idiomu: j zyka, 
jakim b dzie mu si dane pos ugiwa . […] Ten dialekt, idiom, jest poecie dany, podobnie jak 
dana jest mu dykcja czy charakter pisma”. Zale one m.in. od dokona innych poetów, 
rytmów epoki czy sytuacji spo ecznej poety.60
 Rymkiewicz okre la w przedstawionych wy ej sugestiach rudymenty my lenia 
o j zyku poetyckim swojej epoki. Podkre la przekonanie, e wspomniane wcze niej marzenia 
o szczero ci poetyckich wyst pie s  nierealistyczne, a z punktu widzenia celów 
artystycznych poezji niezbyt interesuj ce. 
 Nieuchronne wi c z tego punktu widzenia by o, jak si wydaje, szukanie takich 
obszarów poetyckiego do wiadczenia, które konwencjonalno , idiom konwencjonalny, 
mog yby artystycznie i wiatopogl dowo uwiarygodni , tworz c pomosty na pocz tku nie 
tyle „pomi dzy s owem a rzecz ”, co rozszerzaj c zakres uj konwencjonalnych samego 
j zyka poetyckiego. Poeta wiadomie stara si by „poet kultury”; ju wi c od Cz owieka 
z g ow jastrz bia buduje zr by takiej poetyki. Odnawia po pierwsze znaczenia 
funkcjonuj cych w rekwizytorni kultury motywów, pos uguje si utrwalonym 
w do wiadczeniu pokole metrum i gatunkiem literackim, a tak e – co istotne – ustanawia 
pole swoich w asnych zainteresowa poetyckich i filozoficznych. 
 Jerzy Kwiatkowski przy okazji recenzowania tomiku z 1960 roku zarzuci  autorowi 
wtórno jego dzie a w stosunku do mistrza – Czes awa Mi osza. Wtórno ta mia a 
57 J. M. Rymkiewicz, Idiom poety, [w:] op. cit. s. 51. 
58 Ibidem, s. 52. 
59 Ibidem, s. 58. 
60 Ibidem, s. 51. 
66
wielopoziomowy charakter: dotyczy a zarówno melodii wiersza, jak i rozwi za
syntaktyczno-retorycznych czy leksykalnych; recenzent poda przy tym konkretne 
przyk ady.61 Krytyk ponadto splata walory metafizyczne wiersza Rymkiewicza 
z jego poetyck fascynacj mierci i problemem przemijania, czasu. Problem ów staje si
jednak, wed ug niego, nie tyle spraw tematu, co stylu; ci lej – stylizacji. Mówi równie , e 
musi on uwolni si od stylizacji b d cych efektem zafascynowania Mi oszem na rzecz 
odwo a dawniejszych.62
 W obszarze interesuj cych nas zagadnie nale y zwróci uwag , i ju tomik 
Cz owiek z g ow jastrz bia tworzy system poetyckich reprezentacji, które przetrwaj
w delikatnie tylko modyfikowanej postaci do wyst pie ostatnich poety. S wi c trwa cech
jego twórczo ci. Wynikaj przede wszystkim z zainteresowania fenomenem j zyka jako 
takiego. Rymkiewicz mówi w ju cytowanym fragmencie, e poeta dzia a na ca ym 
terytorium j zyka, sam jednak tworzy zbiór strategii rozpoznawalnych i charakterystycznych 
tylko dla siebie. Wychodz one poza uk ad dos ownie rozumianych stylizacji 
i tworz oryginaln przestrze poetyckich dialogów. J zyk poety wkracza w obszar 
kulturowego i literackiego motywu, gra konwencj , powo uje poetyckie maski i pos uguje si
gatunkami znanymi z dawnych epok. Jednocze nie tworzy wyraziste poj ciowe klamry, 
w których ramach daje si czyta sensy wykraczaj ce poza pojedyncze wiersze. Owa 
poj ciowo , niezbie na z retoryczno ci , tworzona na bazie wielorakich uj , stanowi jedn
z cech charakterystycznych tej poezji. 
 Historia opowiedziana w tomiku Cz owiek z g ow jastrz bia ma bowiem swój 
dramatyzm i wyra ne dystynkcje. W niektórych pó niejszych tomikach63 do g osu b dzie 
dochodzi jeden „królewski temat” i to on w ró nych rozwini ciach skojarzeniowych b dzie 
realizowany. Tymczasem tutaj Rymkiewicz tworzy nieco inn przestrze poetyckiej narracji. 
Gdy przyjrzymy si pierwszemu i ostatniemu wierszowi tomu, artystyczny zamys staje si
do oczywisty. Taki zreszt ma najprawdopodobniej by : tworzy wielow tkow opowie
o procesie wysychania religijnych i kulturowych sensów spajaj cych ludzk cywilizacj . 
Pó niejsze eseistyczno-programowe wyst pienie ma tu sw – si rzeczy ograniczon – 
zapowied ; mo na powiedzie , e s dy teoretyka-poety przygotowywane s w ramach 
rozwi za poetyckich. Poeta staje si wi c tu nie tyle twórc lirycznym, co twórc
61 J. Kwiatkowski, Sprawa Jaros awa Marka Rymkiewicza, [w:] idem, Magia poezji. O poetach polskich XX 
wieku, Kraków 1995, s. 281-282. 
62 Ibidem, s. 283-284. „To ona – trwa a, uwieczniona w druku forma – uwidocznia ludzk nietrwa o . W ten 
sposób stylizacja Rymkiewicza zyskuje jedn ze swoich sankcyj, staje si funkcjonalna – nie tylko estetycznie, 
nie tylko jako droga do obiektywizacji, nie tylko jako pretekst do uzyskania dystansu”. [Ibidem, s. 284]. 
63 Na przyk ad Thema regium, Warszawa 1978, Moje dzie o po miertne, Kraków 1993. 
67
kszta tuj cym poprzez poemat konkretny wiatopogl d. Dzia alno poetycka ma swoje 
drugie dno – spe nienie natury poznawczej, ujawnienie ambicji pozaartystycznych. 
 Warto przyjrze si bli ej zamys owi kompozycyjnemu omawianego tomu. 
Znajdujemy tu bowiem bogat list poetyckich rekwizytów, które – jak ju powiedzia em – 
b d uszczegó owiane w wierszach pó niejszych. Zwracaj uwag cztery wyraziste sk adniki 
przyj tej strategii: metrum, wybór charakterystycznych gatunków, odno niki kulturowe 
i wybór charakterystycznych poetyckich tropów. O warstwie symbolicznej pisa em wy ej. 
 Pierwszy wiersz zbiorku, Sierpie , jest ze wzgl du na liczb sylab – wyrazistym, 
a nawet ostentacyjnym powo aniem si na najbardziej klasyczne w poezji polskiej metrum – 
jedenastozg oskowiec. To równie niebudz cy wi kszych w tpliwo ci sposób poetyckiego 
obrazowania, mocno zakotwiczony w tradycji II Awangardy, a zw aszcza jej 
najwybitniejszego przedstawiciela – Czes awa Mi osza. Mi osz ch tnie b dzie si nim 
pos ugiwa pó niej. 
Sierpie , równie nieprzypadkowo, przywo uje wzorzec rytmiczny Mi oszowego 
wiata – poem naiwnych. Porównajmy kilka fragmentów: 
 S o ce z pian wstaj c, kruszy ziele wie
 I wznosi w pró ni kryszta owe schody, 
Pa ace blasku, prze amane wie e. 
Wre i paruje mocne centrum jodu. 
  [Sierpie ] 
Tam, gdzie zielona ciele si dolina 
I droga, traw zaros a na po y, 
Przez gaj d bowy, co kwitn zaczyna, 
Dzieci wracaj do domu ze szko y 
  [Droga, wiat – poema naiwne]64
Trójbarwna pi ka jest planet w biegu, 
 Odbija promie , imituj c Ziemi , 
I fala niesie do srebrzystych brzegów 
 Flotylle meduz, gdy niebo jest nieme. 
  [Sierpie ] 
 Berecik siostry i czapeczka brata 
 Migaj miedzy puszyst krzewin . 
64 Cz. Mi osz, op. cit., s. 117. 
68
Sójka skrzekocz c po ga ziach lata 
I d ugie chmury nad drzewami p yn . 
  [Droga, wiat – poema naiwne] 
Jerzy Kwiatkowski w komentowanym ju w tej pracy artykule zwraca uwag na niewolnicz
w niektórych zachowaniach poetyckich Rymkiewicza zale no od autora Traktatu 
moralnego. Widzi w tym gro b wr cz pastiszowo ci wierszy autora Nowej Atlantydy.65
Czy tak jest w istocie? Czy jedynym remedium ma by „ucieczka w przesz o ”, jak to 
sugeruje krytyk?66
 Autor Cz owieka z g ow jastrz bia proponuje, oprócz tej, i inne strategie. Swoje 
artystyczne i wiatopogl dowe projekty zaczyna budowa poprzez wykorzystanie kilku 
uzupe niaj cych si komponentów. Wydaje si , e szczególnie wa nym sk adnikiem 
realizowanego zamierzenia jest pos ugiwanie si istniej cymi w tradycji gatunkami 
wypowiedzi poetyckiej oraz poszukiwanie na tyle od wie aj cych kulturowych ikon, by 
mog y one znaczy na nowo w wyeksploatowanych poetyckich rejestrach. 
 Poeta przywo uje dobrze znane w tradycji formy epitafium, trenu, komentarza, 
ballady, paszkwilu, portretu i równie w tym porz dku stara si sygnalizowa swe artystyczne 
zamierzenia. Omawiany tomik jest poetyck prób  no no ci starych miar, które utrzyma
maj zupe nie nowe do wiadczenia i now wobec tych do wiadcze orientacj – ironi . Tak 
nale a oby traktowa zarówno Na siedemnastoletni poprawiaj c uczesanie, Na mier
Christiana Diora, Epitafium dla mrówki czy Na mier alpinisty. 
 Warto zauwa y , e ironia ma tu swoje konotacje romantyczne [stosunek 
do wykorzystywanego gatunkowego wzorca], jak i przez romantyzm prowadz ce 
do wspó czesno ci [wspominana ju do konsekwentnie prowadzona gra z j zykiem 
poetyckiej wypowiedzi].67 Odwo ywanie si do wspomnianych gatunków wiersza daje 
w efekcie odpowied na wielekro pó niej powtarzane pytanie o zwi zki, jakie wspó czesny 
poeta winien mie z przesz o ci . Jest jednocze nie analiz wspó czesno ci, ogl danej jednak 
przez do specyficzn , subiektywn poetyck soczewk . 
65 Op. cit., s. 283. 
66 „Je li tylko uda mu si odsun od swego wspó czesnego wzoru, je li tylko zerwie ze stylizacjami do 
kwadratu, je li tylko w swej nieoryginalno ci stanie si w pe ni oryginalny – mo emy po poezji jego niema o si
spodziewa .” [Ibidem, s. 285]. 
67 Pó niej, ju od tomiku Metafizyka, dojdzie jeszcze gra z kategori podmiotu lirycznego: wykorzystanie 
mo liwo ci liryki roli i liryki maski. 
69
 Jerzy Kwiatkowski w cytowanej ju wypowiedzi podkre li , i wiersze Rymkiewicza 
przesycone s elementami mitu i religijno ci, pokazuj bardzo ywotn w tej poezji obsesj
mierci i próby jej przezwyci enia, motyw zmartwychwstania i motyw rozmowy ywych 
i umar ych. Wskazuje równie na nie do ko ca sformu owan przez poet ide
metempsychozy, yw ju zarówno w Metafizyce, jak i w Animuli.68 Owa idea, jak to 
pokaza em, istnieje ju w Cz owieku z g ow jastrz bia. Ma jednak charakter do
ograniczony: pokazuje fiasko my lenia w kategoriach stricte archetypalnych. Rozp yni cie si
w niezró nicowanym gatunkowym continuum niesie bowiem ze sob mier istnienia 
poszczególnego, co bywa rejestrowane w tych wierszach z rosn c trwog . St d mi dzy 
innymi cz sta obecno konkretnych postaci poetów i filozofów, które staj si naturalnymi 
uczestnikami literackiego rytua u, maj cego na wzgl dzie dzia ania ocalaj ce. St d stare, 
sprawdzone formy wierszowania. 
 Czy s to dzia ania przypominaj ce rytua y totemiczne? 69 Mo na si z tym zgodzi
z jednym wszak e zastrze eniem. Persona Rymkiewiczowskich wierszy z Ogrodu Elizjum 
wkracza w ogród kultury rozpaczliwie wiadoma, e ów drugi ogród jest bez przerwy 
podmywany przez wody nico ci i entropii. Takie jest swoiste „credo” tomu Cz owiek z g ow
jastrz bia. Pouczaj cy z tego wzgl du wydaje si wiersz pt. Paszkwil. Nale a oby go czyta
razem z utworem Spinoza by pszczo – i potraktowa jak swoist tez w dialektycznym 
uk adzie odniesie . Podmiotem lirycznym jest tu artysta, poeta. piewak. Osoba 
w charakterystyczny sposób predestynowana do poszukiwania prawdy o bycie 
i wy piewywania tej prawdy. Tymczasem napotyka na same paradoksy i – uwik any w ich 
sprzeczno ciach – próbuje ocali przynajmniej jeden pewnik: ten o zasadniczo stabilnym 
i ontycznie rozpoznawalnym charakterze wiata. 
 Wiersz rozpoczyna si oczywist na pozór tez : „Ten jest wiat”, by zaraz j
zanegowa , a pó niej powtórzy , lekko tylko zmodyfikowan , w ko cz cym, klamrowym 
uj ciu: 
Ten jest wiat, mówisz. Wartka strza a czasu 
 Do cignie nas, do cignie. Ko ci wiatr roztrwoni. 
 […] 
 Ten jest wiat, piewasz. Ko ci wiatr roztrwoni. 
 Uciekasz ptakiem, strza siebie gonisz. 
68 J. Kwiatkowski, op. cit., s. 294-295. 
69 Ibidem, s. 296. 
70
Poeta przypomina jeden z paradoksów Zenona z Elei, by na swój sposób go rozstrzygn .70
Paradoksy czasu i przestrzeni s tak naprawd paradoksami intelektu, „podst pnego Igreka”; 
dla ludzkiego umys u bywaj spraw kluczow , przygotowuj bowiem podstawy my lenia 
o naturze bytu, a wi c podstawy my lenia metafizycznego. Niczego jednak nie zmieniaj
w sytuacji ontologicznej samego cz owieka – istnienia poszczególnego. Nie chroni go przed 
faktami o wiele dla dotkliwszymi: jego istnienie jest bowiem bytem najbardziej 
paradoksalnym: tu „dowód poprzedzi tez ”, „egzystencja substancj ”. Intelektualne 
konstrukcje nie ratuj przed rozpadem, ten za jest „dowodem na istnienie” z tej przyczyny, 
e odnosi si do przodków, których ko ci si ogryza, ywi si padlin . Jeste my, bo oni byli, 
istniejemy za ich przyczyn i ich kosztem. 
 Ów kanibalistyczny obraz dotyczy istnienia w kulturze, symbolizowanej przez liter , 
pier cienie i peruki. Jest ono równie nietrwa e jak istnienie poszczególne ka dego z nas: 
Ty, momentalny! Tokujesz i gruchasz. 
 To zw tpienie cietrzewia, histeria go bia. 
 Ty, upiorze powietrza! Gdzie twoje pier cienie, 
 Gdzie twa peruka? Masz pa ac w listowiu, 
 Ty, pisk elementarny, ty, dowód i teza, 
 Prawo go bia i racja cietrzewia. 
  [Paszkwil, CzGJ] 
Warto podkre li , e stron biologiczn istnienia reprezentuj , jak to si  bardzo cz sto zdarza 
w tej poezji, ptaki. W arty cie kumuluj si ró ne ptasie jestestwa: pliszki, cietrzewia, go bia 
i koguta. Owa ptasio nabiera znamion demiurgicznych [„Ptak ci wy piewa . Ten ptak 
nadal piewa”], ale jest to demiurgiczno nietrwa a, skazuje stworzone przez siebie byty na 
istnienie chwilowe, trzepoc ce si zaledwie w obszarach istnienia. Tragiczn paradoksalno
sytuacji poety potwierdza dystych puentuj cy. Wszak symboliczne bycie ptakiem ukrywa 
wewn trzn sprzeczno : symbolizuje bowiem i wolno , i gr pozorów. Wyprowadzony 
sens wiersza wzmacnia dodatkowo ostatni wers: „Uciekasz ptakiem, strza siebie gonisz”. 
70 „Tzw. Strza a. Lec ca strza a w chwili tera niejszej nie porusza si , lecz spoczywa w powietrzu i nie 
przebiega adnej przestrzeni; i tak samo jest w ka dej innej chwili. Ale czas sk ada si z chwil, wi c strza a nie 
mo e posuwa si naprzód w powietrzu, lecz spoczywa.” [W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1983, 
t. 1, s. 37]. 
71
 Mo na, podsumowuj c, mówi tu o podwójnym wydziedziczeniu z obszarów wiata: 
tego w znaczeniu biologicznym i tego w znaczeniu kulturowym. Katastrofa ju si dokona a. 
Natura nie jest ju w stanie wzmocni obszaru kultury, nie ma w niej energii pozwalaj cej 
wierzy w rozwi zania panteistyczne [ptak jest przecie tak e symbolem bóstwa!]; cz owiek 
jest tylko „upiorem powietrza”, a jego kontakt z przodkami w obszarze kultury ogryzaniem 
ko ci, kanibalizmem, z którego nic – w wymiarze ocalaj cym – nie wynika. Jest jeszcze 
gorzej: strza a Zenona z Elei, „wartka strza a czasu”, w sensie logicznym niemo liwa do 
poruszenia, w wierszu nabiera w a ciwo ci z owrogich, zagra a temu, kto udowodni jej 
podleg o umys owi. Sam ludzki umys sta si tak w a nie, zagra aj c fundamentom 
w asnego istnienia, strza .71
 Wiersz Spinoza by pszczo , interesuj co interpretowany m.in. przez Marzen
Wo niak- abieniec i Lecha Soko a,72 czy z Paszkwilem motyw centralny bycia upiorem. 
Tam „upiór powietrza”, tu – „upiór pszczo y”. Bycie upiorem zak ada znalezienie si
w sytuacji wyj tkowej, wszak wedle jednego z fantazmatów upiór „ yje jednocze nie 
w dwóch sferach: jako bezcielesny duch i my l ce cia o”. Pozwala mu to istnie w wiecie 
ludzkich my li, „chocia jest bezcielesnym duchem i umo liwia istnienie w ród ywych, 
chocia cia o jest trupem”.73 Status ontologiczny i egzystencjalny upiora skutecznie go jednak 
alienuje, czyni bytem po równo tragicznym i groteskowym. 
 Tragizm wydaje si tu oczywisty. Wynika ze stanu zawieszenia, po owiczno ci, braku 
zakotwicze , jakie daje niejednoznaczne rozpoznanie swojego istnienia: 
[…] Spinoza by pszczo , 
 By pszczo y orzeczeniem. A pszczo a podmiotem. 
 Orzeczenia nie by o. To by strach paj ka. 
 To by sen pszczo y. Spinozy nie by o. 
   [Spinoza by pszczo , Czgj] 
71 Zaproponowan sugesti interpretacyjn wzmacnia teza W. Tatarkiewicza, dotycz ca skutków paradoksów 
Zenona z Elei dla pó niejszych rozstrzygni filozoficznych. Czytamy w niej: „Ale trudno tkwi g biej: 
chodzi w argumentach Zenona o spraw zasadnicz : o stosunek wielko ci sko czonych i niesko czonych. 
Trudno tego stosunku wyst puje na jaw, gdy ma si do czynienia z wielko ciami ci g ymi, które ci g o
czyni podzielnymi w niesko czono ; takimi za wielko ciami s czas i przestrze oraz ruch, którego 
czynnikami s czas i przestrze .” [Ibidem, s. 38]. 
72 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 99-102, L. Sokó , „Cz owiek z g ow jastrz bia” po latach, „Poezja” 
1974, nr 7/8, s. 107-110. 
73 R. Przybylski, S owo i milczenie Bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”, Warszawa 1993, s. 54. 
72
Tu nie tylko ka dy wybór jest z y. Tu takiego wyboru dokona nie mo na. Mogliby my 
powiedzie za Maxem Schelerem, e tragizm, tragiczno nie s atrybutem egzystencjalnego 
uwik ania cz owieka, ale przejawem kondycji wiata.74 I chocia s uszna jest uwaga Marzeny 
Wo niak- abieniec, e kolejne zwrotki wiersza s nieczytelne „bez cho by powierzchownej 
znajomo ci tomizmu”,75 to pami o ród ach tragizmu, ukrytych w tek cie wiersza, 
w istotny sposób okre la wiatopogl dow funkcj tomistycznych przywo a .  
 Tworzenie systemu powiod o si , ale jest aktem li tylko intelektualnej ekspresji, 
zaawansowanego wyrafinowania w tym wzgl dzie, spekulatywno ci; nie uchroni przed 
pytaniem o to, jaki jest tak naprawd status „bytów sprzecznych”. Wewn trzna sprzeczno
nie jest tym, co projektuje autor systemu. A Spinoza z pewno ci jest takim bytem. 
 Warto zapyta jeszcze o natur za o onych w tytule wiersza relacji znaczeniowych 
pomi dzy pszczo a twórc Traktatu teologiczno-politycznego. Pszczo a w wierszu jest 
„brz czeniem centralnym” i je eli porównamy ow metafor z za o eniami systemu Spinozy, 
wydaje si ona oczywista. Pszczo a symbolizuje wszak instynktowny porz dek, a wi c 
porz dek natury; m dro i pracowito . Spinoza by pszczo , bo by takim cz owiekiem: 
pogodnym, m drym, bezinteresownie po wi caj cym si wiedzy. By jednak symboliczn
pszczo z kilku innych wzgl dów. Jako filozof stworzy system panteistycznego monizmu, 
który w sensie logicznym i metafizycznym zlikwidowa dualizm Platona i Kartezjusza; 
po czy bowiem Boga i natur w sensie substancjalnym, udowadniaj c sposobem geometrii, 
more geometrico, monistyczn nauk o jedno ci wszechrzeczy. Wszak „substancja jest tylko 
jedna, a jest ni Bóg. Bo aby co istnia o samo przez si , nie mo e by niczym ograniczone; 
musi by niesko czone, a niesko czona substancja – to Bóg. Substancja nie mo e by
stworzona, gdy wtedy mia aby przyczyn i istnia aby przez przyczyn , a nie sama przez si . 
[…] Zarówno wiat rzeczy, jak i wiat my li nie s samoistne, lecz s objawami tego, co 
samoistne, tj. Boga. Nie s poza Bogiem, a przeto Bóg nie jest poza nimi. Bóg, czyli 
przyroda: to dwie nazwy jednej rzeczy.”76 „Bóg nie jest ani organizuj c wszystko 
opatrzno ci , ani kochaj cym ojcem, ani m ciwym s dzi . […] Wraz z ca tradycyjn
74 „Tragiczno jest raczej istotnym pierwiastkiem samego wiata. Materia , który wybiera dla siebie artystyczne 
przedstawienie i tragik, ju sam w sobie musi zawiera mroczn rud tego pierwiastka. […]»Tragiczny« – to 
ci kie ch odne tchnienie, które wychodzi z rzeczy samych, to mroczna po wiata, która je otacza i w której wita 
nam pewna szczególna w asno wiata, nie za naszego „ja”, jego uczu lub prze y wspó czucia czy strachu.” 
[M. Scheler, O zjawisku tragiczno ci, [w:] O tragedii i tragiczno ci. Arystoteles, Hume, Scheler, Kraków 1976, 
s. 123]. 
75 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 100. 
76 W. Tatarkiewicz, op. cit., t. 2 [Spinoza], s. 71. 
73
koncepcj bosko ci Spinoza odrzuca celowo pod tym samym zarzutem antropomorfizmu 
[…].”77
 Pszczo a z punktu widzenia filozofii niderlandzkiego m drca jest w sensie 
substancjalnym to sama z nim samym per se. Z punktu widzenia tomizmu Spinoza jest tylko 
„pszczo y upiorem”, wszak zamiast panteistycznego monizmu system w. Tomasza 
konstruuje inny model ontologiczny: drabin bytów; ró n ze wzgl du na stopie wa no ci 
i substancjalne zakorzenienie. Akt uto samienia nie mo e mie miejsca, co gorsza – nie mo e 
mie miejsca równie w pe ni udany, tak charakterystyczny dla tomizmu, styl my lenia per 
analogiam. Spinoza filozof jest jeszcze (i jednocze nie) „bytem suwerennym”, „bytem 
matematycznym”, „brz cz c cyfr ”, „pszczo y analogi ” i „pszczo y aktem czystym”. Jest 
w drabinie bytów obiektem paradoksalnym, niemo liwym do jednoznacznego zdefiniowania: 
by co prawda „pszczo y orzeczeniem”, pszczo a, jak trzeba „by a podmiotem”, ale 
w porz dku orzekania o wiecie takiego orzeczenia nie by o, bo i by nie mog o. W zamian 
pojawi si strach paj ka. Paj ka, który w wierszu uto samiany jest z Platonem i mo e by
traktowany zarówno jako symbol ostro no ci, racjonalizmu, jak i truciciela – przeciwie stwo 
pszczo y.78
 Rozwa ania metafizyczne znajduj tu jedn ze swoich granic. Pomi dzy 
intelektualnym projektem, wiatem doskona ych idei, a natur istnieje strefa niemo liwa do 
jednoznacznych okre le . Bezradny wobec niej okazuje si  j zyk filozofii. Spinoza nie móg
by pszczo ani we w asnym systemie, ani tym bardziej w systemie w. Tomasza czy 
Platona. B d c upiorem, jest tak naprawd „bytem sprzecznym”, a wi c zasada my lenia 
wed ug analogii nie mo e go dotyczy . Jest na pewno bytem groteskowym, a sam tytu staje 
si ironicznym zaprzeczeniem g oszonej tezy.79
 Strategie j zykowe filozofa i strategie j zykowe poety okazuj wi c swoj koherencj
i wzajemn przydatno . Skuteczno owych afiliacji zostanie wypróbowana w wielu 
miejscach nast pnych poetyckich tomów. Wskazuje obszar dramatycznych napi
poznawczych i artystycznych. 
77 D. Huisman, Leksykon dzie filozoficznych, Kraków 2001, s. 59. 
78 Por.: W. Kopali ski, S ownik symboli, [has o: Paj k], s. 294-296. 
79 O ironii w wierszach Rymkiewicza interesuj co pisze A. Poprawa, podkre laj c, e w wierszach 
autotematycznych, dotycz cych kreacji poety, „podstawow semantyczn funkcj ironii stanowi […] 
komplikowanie sensów”, [w:] op. cit., s. 44. Uwaga ta dotyczy równie pewnie omawianego tekstu. 
74
2. 4 Poeta mówi – maski, role, gry 
 W Metafizyce, jak si wydaje, nast puje znamienne rozszerzenie poetyckiego projektu. 
Marzena Wo niak- abieniec nazywa ów zespó dzia a „obron metafizyki” m.in. w opozycji 
do filozofów Ko a Wiede skiego, którzy podali w w tpliwo mo liwo ci uprawiania 
metafizyki tradycyjnej – bez popadni cia w niedorzeczno . Dzia ania Rymkiewicza – tak 
sugeruje badaczka, powo uj c si zreszt na rozmow z autorem Animuli – stanowi poetyck
odpowied na zap dy niwelacyjne neopozytywistów. wiadczy o tym mi dzy innymi wiersz 
W obronie metafizyki z omawianego tomu a tak e Traktat metafizyczny z tomu Co to jest 
drozd, b d cy parodi s ynnego traktatu Ludwika Wittgensteina.80
 Warto przyjrze si jeszcze raz g oszonym sugestiom przez Rymkiewicza w nieco 
innym porz dku i hierarchii artystycznych oraz wiatopogl dowych celów. Zbiór otwiera 
wszak wiersz Czym jest klasycyzm, co winno stanowi informacj istotn . Poetyka, zespó
s dów „immanentnych”, zwi zanych z uprawian przez siebie dziedzin sztuki, wydaje si
w tym przypadku by dla autora w tkiem g ównym tworzonego poetyckiego dyskursu. 
Czy to istotne? Niew tpliwie tak. Przyj ta strategia analizy i interpretacji poetyckich zjawisk 
niektóre obszary mo e skutecznie roz wietla , inne – nawet gdy pojawi si w w tkach 
badawczych równoleg ych – pozbawi nale nego im znaczenia. Autor tej pracy jest 
przekonany, i skuteczniejsze w dzia aniach badawczych jest po czenie diachronii 
i synchronii we wskazanej kolejno ci po to, by najpierw uchwyci ewoluowanie pewnego 
zjawiska w czasie, a dopiero potem tworzy modele ca o ciowe. Z tego punktu widzenia 
uk ad kompozycyjny, hierarchia elementów, mog by bardziej wi ce od synchronicznego 
odnotowywania i interpretacji obecnych motywów i symboli. 
 Pisz o tym dlatego, gdy w przypadku Metafizyki owo za o enie przynie mo e 
wielorakie korzy ci. Artystyczny, i nie tylko artystyczny, wiatopogl d jest mo liwy do 
rekonstrukcji nawet wówczas, gdy obszar s dów nie do ko ca wyeksplikowanych jest du y; 
tym bardziej gdy ów obszar niejasno ci, a tak jest w Metafizyce, stanowi wiadomie u yty 
element gry. wiadcz o tym chocia by wiersze Zniszczony wolumen  i  Zapis. Nie tylko 
zreszt one. 
 Gr nale y tu rozumie w kategoriach, które nada jej Hans-Georg Gadamer. 
Wed ug niego, „gdy mówimy o grze w kontek cie do wiadczenia sztuki, to gra nie oznacza 
zachowania czy te wr cz stanu umys u twórcy lub odbiorcy ani te w adnym razie wolno ci 
80 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 138-143. 
75
jakiej subiektywno ci, która zajmuje si gr , lecz sposób bycia samego dzie a sztuki”.81
Niemiecki badacz dodaje jeszcze: 
Przestrze gry, w której gra si rozgrywa, jest przemierzana przez sam gr niejako od wewn trz i ogranicza si
o wiele bardziej przez zasady okre laj ce posuni cia w grze ni przez to, na co gra natrafia, tj. przez granice 
wolnej przestrzeni ograniczaj ce ruch od zewn trz.82
 Gra ma wi c swoj immanencj i jest ona wa niejsza od niezró nicowanej 
zewn trzno ci. W niej samej za [w grze] „tkwi swoista, wr cz uroczysta powaga”.83 Mimo 
to, dzi ki przywo aniu i wykorzystaniu przez Gadamera staro ytnej kategorii mimesis, która 
tak e wychodzi a od gry, „na ladowanie i prezentacja nie s tylko odwzorowuj cym 
powtórzeniem, lecz rozpoznaniem istoty”. Poza tym „bytu sztuki nie mo na okre la jako 
przedmiotu jakiej wiadomo ci estetycznej, gdy zachowanie estetyczne jest czym wi cej 
ni samo o sobie wie”. Jednakowo , b d c wytworem, to jest „spe nieniem ludzkiej gry 
w postaci sztuki”, „w po rednictwie znajduje on w a nie swój w a ciwy byt”.84
 Powy sze uwagi da mog szans nie tyle na odczytania bardziej trafne, co na 
bardziej oddane g ównemu celowi, zacytowanemu wy ej oddaniu „sposobu bycia samego 
dzie a sztuki” poprzez odnalezienie wewn trznych regu warunkuj cych jego uobecnianie si
w przestrzeni spe niania si ludzkiej gry. Nale y podkre li , i tak zdefiniowane za o enia 
maj równie swój walor etyczny. Warunkuje je poj cie smaku.85
 W Metafizyce uobecnia si wi c pewien istotny element literackiej gry, bardzo 
istotny z punktu widzenia ca ego poetyckiego tomu, nie tylko pojedynczych wierszy. 
Okre lenie „obrona metafizyki” mo e si okaza w tym przypadku nie tyle nietrafne, co zbyt 
mocno zaw aj ce, a przez to i zbyt zideologizowane, nawet je li b dziemy mieli na uwadze 
zmuszaj cy do zajmowania wyrazistych poznawczo stanowisk dyskurs naukowy.86
 Warto przypomnie , e Jaros aw Marek Rymkiewicz w ostatnio wydanym zbiorze 
Cicho ciszej z tomu Metafizyka pozostawi trzy wiersze: Czym jest klasycyzm, Trzy albo 
cztery wiersze owego Rimbauda oraz W obronie metafizyki. Teza, któr prezentuj , z punktu 
widzenia wybranych dla czytelnika tekstów, a zw aszcza trzeciego, wydaje si wi c by
81 H. G. Gadamer, Prawda i metoda, Warszawa 2004, s. 158. 
82 Ibidem, s. 165. 
83 Ibidem, s. 159. 
84 Por.: H. G. Gadamer, ibidem, s. 169-179. 
85 „[…] smak oznacza pewien swoisty sposób poznania”. „[…] smak nie ogranicza si wcale do pi kna przyrody 
i sztuki, oceniaj c je pod wzgl dem ich jako ci dekoratywnej, lecz obejmuje ca sfer moralno ci 
i obyczajowo ci”. [Ibidem, s. 74]. 
86 Warto z tego wzgl du skomentowa wnioski M. Wo niak- abieniec, a tak e po rednio – A. Poprawy. Wróc
do tego nieco pó niej. 
76
wyj tkowo nietrafna. Autor bowiem, po wielu latach, wiersz W obronie metafizyki pokazuje 
nie tylko jako wart zapami tania, lecz jako jeden z utworów kluczowych. Przypominam 
równie , e wcze niejszy Wybór wierszy [1976] z tomu Konwencje ocala równie tylko trzy 
wiersze.87
 To, co z okre lonej perspektywy historycznej wydaje si pewne, zw aszcza 
wówczas, gdy zosta o wzmocnione pó niejszymi wyborami [owe trzy wiersze], nie jest takie 
oczywiste, gdy pozbawi analiz danego poetyckiego faktu kontekstu wynikaj cego ze 
znajomo ci utworów pó niejszych. St d moja uwaga dotycz ca „ideologizacji” 
formu owanych s dów. Przypomn fakt banalny, e pozosta e tomiki Rymkiewicza w roku 
1963 nie zosta y jeszcze napisane, a o lekturach filozoficznych, b d cych inspiracj do 
powstania tomu pt. Metafizyka, wspomina Rymkiewicz w maju 1997 roku.88
 Nale y si zastanowi , czy w a nie w omawianym tomiku nie dochodzi do g osu 
wiadectwo dramatycznego wiatopogl dowego rozdarcia, które wcale nie próbuje scala
okre lonych fragmentów rzeczywisto ci estetycznej i filozoficznej, ale je w sposób mo liwie 
dramatyczny ukaza ? W omawianym tomiku z 1963 roku poeta wprowadza po raz pierwszy 
w takiej liczbie wierszy now konwencj liryczn : liryk roli i liryk maski. Zabieg ów 
sygnalizuje przede wszystkim ustanowienie dystansu, ukazanie jeszcze jednej sfery 
rozgranicze i niemo liwych do przekroczenia porz dków. Oczywi cie, mo na tu mówi
o t sknocie do ustanowienia swoistego ahistorycznego „Cogito”, które czy g osy poety 
wspó czesnego i dawnego, by na planie, jak to okre la Ryszard Przybylski, Wiecznego Teraz, 
ocala ci g o  kultury. Ustanawia zr by nowego porz dku. Przybylski pisze: 
Cogito jest roz amane na osobowo i person . Ka de Cogito rozp ywa si „pomi dzy”, niknie, taje. […] Wraz 
z osob w glin wsi ka osobowo . Wszystko, co ocaleje, to znaczy tekst, ocaleje tylko dzi ki personie. […] 
Persona […] to osobowo istniej ca na poziomie „publicznym”. […] Persona etymologicznie oznacza mask . 
Maska jest konkretn form ja.89
Dodaje jeszcze, e Rymkiewicz odrzuca pogl dy strukturalistów na rol podmiotu lirycznego, 
sztucznego tworu, który oddziela ca kowicie dzie o od twórcy. „Dla niego wiersz jest person
poety, cz ci cogito twórcy. Jest osob poety „na poziomie ycia spo ecznego”.90
87 Por. przypis 78 z rozdzia u I niniejszej pracy. 
88 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., przypis 345, s. 140. 
89 R. Przybylski, op. cit., s. 29. 
90 Ibidem, s. 29. Przybylski zdefiniuje jeszcze, czym jest Cogito. Otó jest to „ wiadomo , która jednocze nie 
istnieje i nie istnieje, która znajduje si pomi dzy lub jest czym spo ród podmiotu i przedmiotu, j zyka 
77
 Z tego punktu widzenia atwiej nam b dzie zrozumie funkcje wprowadzonych 
konwencji lirycznych: w dialektycznym porz dku naturalnej przemienno ci i wymiany 
pokole liryka roli i liryka maski nie tylko czy historyczne z tera niejszym, ale w ogóle jest 
warunkiem tego, by w pe ny sposób zaistnie hic et nunc na poziomie spo ecznym. By zyska
wyraz. Uobecni si . Wszak, by wej w Wieczne Teraz kultury nale y swoje istnienie 
„prze o y ” na tekst. Ten za , b d c mask , jest jednocze nie dzi ki j zykowi jedyn
mo liw form rzeczywisto ci, dzi ki której mamy szanse przetrwa .91 Wiersz otwieraj cy 
tom z 1963 roku ustanawia dla wspomnianych wy ej ustale swoist przestrze porz dkuj c , 
„pole gry”. Warto w tym przypadku zastanowi si , kim jest bohater liryczny wiersza, kim 
za osoba mówi ca, podmiot liryczny? A mo e bohaterów lirycznych jest dwóch? 92 By jasno 
okre li pola znaczeniowe tekstu Rymkiewicza, konieczne wydaje si okre lenie 
wspomnianych wewn trznych relacji. 
 Istnieje w tym przypadku uzasadniona przes anka, by uto sami te dwie role 
i o wiadczy , e w wierszu podmiot liryczny prezentuje swe w asne do wiadczenia w uj ciu 
temporalnym, relatywizuj c je oczywistymi w tym przypadku formami gramatycznymi czasu 
przesz ego i tera niejszego. Bohater liryczny i podmiot liryczny to w gruncie rzeczy ta sama 
osoba. By aby to jednak pokusa do ryzykowna z punktu widzenia tego, co ju wiemy 
o zr bach literackiej strategii Rymkiewicza. Nale y podkre li , e zrozumienie tekstu Czym 
jest klasycyzm powinno uwzgl dni tak podkre lan przez Przybylskiego dwoisto
poetyckiego uwik ania. 
 Formalnie omawiany wiersz jest przyk adem liryki po redniej; podmiot liryczny 
tworzy portret poety klasyka, towarzysz c jego poszukiwaniom artystycznym 
i wiatopogl dowym. Gdy pomy limy o wyk adni zapisanej wy ej, mo emy zacie ni wi zy 
i relacje pomi dzy podmiotem lirycznym i podmiotem autorskim. Okazuje si jednak, i
w tym miejscu zachodzi jeszcze jeden wariant mo liwego odczytania owej wypowiedzi. 
Czym jest klasycyzm wydaje si by po czeniem dzia a poety dawnego 
i wspó czesnego, przy czym podzia y temporalne nie zawsze przebiegaj wed ug oczywistego 
klucza: przesz o – poeta dawny, tera niejszo – poeta wspó czesny. Mo na si równie
zastanawia , jaki czasowy dystans dzieli „przesz o ” w wierszu od jego „tera niejszo ci”? 
i rzeczywisto ci, aktualnego prze ycia i pami ci”. Nie jest ani nie mierteln dusz , ani te substancj . [Ibidem, 
s. 28]. 
91 Por.: ibidem, s. 30-31. Poza tym „j zyk nie tyle jest po rednikiem mi dzy wiadomo ci a rzeczywisto ci , ile 
po prostu stwarza nam rzeczywisto , a w ka dym razie usi uje stworzy . Sam w sobie jest okre lonym 
wiatopogl dem i narzuca ten wiatopogl d wszystkim, którzy si nim pos uguj ”. [Podkr.– M. K.], Ibidem, 
s. 31. 
92 Bohater liryczny to – za B. Chrz stowsk – konkretna posta wiata przedstawionego, por.: B. Chrz stowska, 
Poetyka stosowana, Warszawa 1987, s. 272. 
78
Oba porz dki trwaj równocze nie, nie eliminuj si , nie jest tak e ich celem pokazanie 
jakiego wyrazistego „przed” i „po”, mimo e wiersz takie podzia y dobitnie sugeruje. 
Postaw poety klasyka buduje g boka ambiwalencja s dów, oczekiwa i poetyckiej praxis, 
a omawiany utwór jest zapisem owej w tpliwo ci na poziomie wspomnianego ju wy ej 
procesu tworzenia persony poety klasyka, tj. tworzenia maski, która b dzie mog a zapisa
ow elementarn w tpliwo w Wiecznym Teraz kultury.93 Mówi o niej dwa przeciwstawne 
s dy: „Nie / Da si zaprzeczy By / Poet ” oraz „Nie wie czy / Jest poet ”, które puentuje 
sekwencja: „I to / jest w a nie klasycyzm”. 
 Poprzedzaj je dwa porz dki, dwie sekwencje dzia a . Te wcze niejsze, nale ce do 
przesz o ci, nazwa mo na dzia aniami oddanego swym pasjom poznawczym i poetyckim 
indywiduum. Te pó niejsze nabieraj charakteru relacji, uzewn trzniaj elementarn obsesj
bohatera lirycznego, swoiste po czenie nekrolatrii i nekrofobii. Biografia indywiduum 
oddanego ró nego rodzaju ekstrawagancjom, niewolnego od wyborów ekstremalnych 
lub skanadalizuj cych, ulega do nieoczekiwanemu ujednorodnieniu. Okre la je charakter 
relacji z umar ymi. 
 Podobny wybór niweluje jednocze nie oczywiste w przestrzeni spo ecznej, 
wywalczone dzi ki dzia aniom z punktu widzenia tzw. normy skandalizuj cym, prawo 
do pos ugiwania si terminem „Jestem poet ”. Stereotyp bycia poet , poet klasycyzuj cym, 
dotyczy relacji z ywymi, to one sankcjonuj okre lone role spo eczne i kulturowe. Relacje 
z umar ymi skutecznie te role niwecz . Wprowadzaj w inny obszar skandalu, budz
elementarne w tpliwo ci co do celów bycia poet . Wszak dotycz „skandalu 
metafizycznego”, który mo e prowadzi do dramatycznej alienacji.94
 Klasycyzm jest nazwaniem charakteru owej alienacji. 
 Mówi o tym drugi wiersz tomu – Nie mów tego dzieciom. W poetyce „zwrotu do 
adresata” ma miejsce opis rozmijania si oczekiwa i marze  elementarnych o stabilno ci 
istnienia i jego zasadniczej przejrzysto ci ze wiadomo ci , która na takie egzystencjalne 
ekscesy nie pozwoli. Uwik anie w codzienno skrótowo zaznacza tytu wzi ty wprost 
93 „(Pseudo)definicja literaturoznawczego terminu, nale cego zreszt do szczególnie z o onych, okazuje si – 
owszem, podaniem pewnego znaczenia, ale równie swoistym uchyleniem terminologicznych sporów. A nawet 
dalej: wzi ciem w nawias wyznaczonych przez kultur regu .” [A. Poprawa, op. cit., s. 94]. To „wzi cie 
w nawias” mo e by traktowane nie tylko jako krytyka kultury – Poprawa w takim kontek cie u ywa tego 
sformu owania – lecz tak e jako znak elementarnej niepewno ci, domagaj cej si zapisu i wiedzy o niej. 
94 Por. interpretacj tego wiersza J. Ward, T. S. Eliot w twórczo ci poetyckiej Rymkiewicza, [w:] op. cit., s. 108-
109. Czytamy tu m.in.: „Jest to wiersz ustalaj cy istot relacji zachodz cej mi dzy przesz o ci i tera niejszo ci
w ca ym tomiku. Znamienne jest to, e wyra ony tu pogl d na ow relacj jest bardzo daleki od rado nie 
og oszonego zachwytu nad ci gle aktualnym dziedzictwem przesz o ci w zbiorze esejów wydanym par lat 
pó niej.” 
79
z j zyka potocznego. „Nie mów tego dzieciom”, bo jeszcze nie doros y, bo tego nie znios , bo 
ta informacja nie jest i nie mo e by do nich adresowana. To jeden z bardziej dramatycznych 
wierszy zbioru. 
 W drugiej strofoidzie wiersz koncentruje si  na wyznaniu dotycz cym rozpadu 
istotnych dla bohatera wiersza warto ci: 
I w strz pach, co kocha e
 I w strz pach Daniel Naborowski, 1911, wydanie Brücknera 
 I w strz pach przypis Lagrange’a: 
 […] 
 I w strz pach, co kocha e
 I te s owa: exhibita estque Thetis 
 W strz pach. 
  [Nie mów tego dzieciom, M] 
Ods ania równocze nie obecno motywów kulturowych, które przetrwa y zapisane 
chocia by w dzie ach pisarzy antycznych, na przyk ad Owidiusza. W Ksi dze XI Metamorfoz
[wiersz 264] pojawia si fraza, któr Rymkiewicz powtórzy w swoim wierszu trzykrotnie: 
„exhibita estque Thetis”: dos ownie – „Da a mu si pozna jako Tetyda”, w t umaczeniu: 
„Odda a mu si jako Tetyda”.95
 Szczególn , acz niejasn rol odgrywaj w wierszu zmarli. S oni powodem 
rozpocz cia nowego cyklu, nowych poszukiwa [„Poniewa zmarli mi kazali, niech si znów 
rozpocznie”]. „To ca kiem proste: potrzebuj nowej cywilizacji” mo na powiedzie
za Poundem, którego s owa znajduj si w motcie do wiersza.96 Warto jednak pami ta , 
e to, o czym mówi zmarli, do ywych nie dociera [(zmarli) „nie maj ci nic do 
powiedzenia”], wi c pragnienie nowej cywilizacji, „nowego otwarcia” wynika 
z rozczarowania lub niemo no ci. Tak naprawd bowiem sfera przestrzeni eschatologicznej 
pozostaje de facto zamkni ta; jest zbyt wieloznaczna, migotliwa. Symbolizuje j owa morska 
boginka: 
 A ona si zmienia 
 To w kamie to w ga zk zielon
95 Por.: Owidiusz, Metamorfozy, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1995, s. 293. Przypomn , e Peleus móg zdoby
nimf morsk Tetyd po tym, gdy za rad Proteusza zwi za j we nie i nie wypu ci do chwili, gdy wróci a do 
swej pierwotnej postaci, przybieraj c wcze niej przeró ne kszta ty, na przyk ad ptaka, drzewa, tygrysa. 
96 Ezra Pound, jeden z twórców imagizmu w poezji XX wieku; z punktu widzenia omawianej poezji twórca 
wyra nie opowiadaj cy si za kontynuowaniem istotnych wi zów z tradycj kulturow antyku i innych epok. 
80
 Exhibita estque Thetis 
 A ona si zmienia 
 To w chmur to w strumie
  [Ibidem] 
 Rzeczywisto zmar ych, podobnie zreszt jak ta materialna, pozna si nie daje, 
bo jest ze swej istoty – powiedzieliby my za Kantem – noumenalna, „daje si pozna jako”; 
to „Ding an sich” [„rzecz w sobie”], o której mo emy tylko mniema lub przypuszcza
na podstawie form jej przejawiania si . 
 Nie mo na zapomina , e podobne rozpoznanie musi zako czy si przynajmniej 
symboliczn katastrof , odwróceniem si , podaniem w w tpliwo swojej wiedzy 
lub poznawczych kompetencji. St d dramatyczna puenta wiersza: 
I czym dzi twa wiedza i czym ale nie mów nic dzieciom 
 Niech dzieci umr we nie i niech si rozpocznie.  
    [Ibidem] 
Puenta, która pokazuje symboliczn mier tego, co jest synonimem okre lonej ufno ci 
lub pewno ci poznawczej. 
 Ezra Pound, niejako patron wiersza, sformu owa w marcu 1913 r. w swoim 
manife cie pt. Imagisme charakterystyczny, wa ny z punktu widzenia polskiego poety, 
wniosek: 
Imagistes przyznaj , e s twórcami tej samej epoki, co postimpresjoni ci i futury ci, nie maj jednak z tymi 
szko ami nic wspólnego. […] Nie s szko rewolucyjn ; d jedynie do tego, by pisa w zgodzie z najlepszymi 
tradycjami, które znajduj u najlepszych pisarzy wszystkich czasów – u Safony, Katulla, Villona. Wydaj si
absolutnie nietolerancyjni w stosunku do wszelkiej poezji obcej tej d no ci; nieznajomo najlepszych tradycji 
nie stanowi adnego usprawiedliwienia.97
W powi zaniu z cytatem z 1928 roku stanowi wa n wskazówk . „Nowa epoka” ma szans
zaistnie , ale na nowych warunkach. Tom z 1963 roku jest rozpoznawaniem warunków 
97 F. S. Flint, E. Pound, Imagisme, „Literatura na wiecie”1991, nr 1, s. 170. 
81
brzegowych. I prób stworzenia – niezb dnej w poetyckim wiecie Rymkiewicza – nowego 
rodzaju metafizyki.98
 Szans jest oczywi cie poezja; jedn z metod liryka roli i liryka maski jako gra 
umo liwiaj ca restytucj przestrzeni metafizycznej. Dzi ki nim zmarli – by mo e – 
przemówi . Poeta pos uguje si tu wspomnian ju kategori persony, gdzie „duch przodka 
i poeta mieszkaj w niej równocze nie. S dwiema osobami w jednej personie”.99 Warto 
w tym miejscu powo a si na s owa samego Rymkiewicza, zapisane – to wa ne – w eseju 
otwieraj cym omawiany ju zbiór manifestów pt. Ieu sui Arnaut: 
Sen nad Morzem ródziemnym trwa ju kilka czy kilkana cie tysi cy lat i poeta pisz cy tu i teraz winien sobie 
zdawa chyba spraw , e urodzi si nie tu i teraz, ale tam i wówczas. […] Przywrócenie zamierzch ej godno ci 
poezji jest mo liwe tylko wówczas, gdy poeta – yj cy i pisz cy w czasie tera niejszym – b dzie jednocze nie 
y i pisa we wszystkich przep ywaj cych przez nas i wokó nas czasach. Aby wi c wiersz odzyska utracon
godno , aby zapis na kartce papieru nie by tylko dziennikarsk plotk , […] zamierzch godno musi 
odzyska przede wszystkim poeta. My l – i my l , powtarzam bezwstydnie – o godno ci maga, godno ci 
cz owieka, wywo uj cego zmar ych i nie narodzonych, godno ci s owotwórcy rz dz cego czasem.100
Ów dwug os: poetyckiego przodka i poety wspó czesnego pojawia si w a nie w Metafizyce
jako istotne novum, narz dzie, które sprawdza mo liwo ci artystyczne opisanej wy ej 
konstrukcji my lowej. Warto doda , e jest to konstrukcja dynamiczna i trudno stwierdzi
jednoznacznie, jakie s relacje przyczynowo-skutkowe mi dzy pisanymi wówczas wierszami 
a programowymi esejami. Oczywi cie, najwa niejsze s wiersze i to one stanowi corpus 
delicti, ale eseje s interesuj cym punktem odniesienia, w którym odnale mo na wa ne 
napi cia ideowe mi dzy modelem, cz sto stworzonym ex post, a konkretnymi wierszami. 
98 Bardzo interesuj co na temat tradycyjnie rozumianej metafizyki, jej kryzysu w epokach nowo ytnych, a tak e 
szukania dróg wyj cia pisze R. Przybylski: „Metafizyka uwielbia takie puste nazwy, czyli tzw. paralogizmy. […] 
Poniewa jednak metafizyk jest przekonany, e »wie co o rzeczach, o których aden cz owiek nie ma poj cia«, 
poniewa nie ogranicza swej my li »warunkami przyrody« i gna j poza granice do wiadczenia, adnej 
konkretnej wiedzy ani sobie, ani innym nie przysporzy. Grzebi c w paralogizmach jak w ul ga kach, mo e 
jednak uprawia swój proceder bez ko ca, zadowolony a nawet zm czony my leniem”. Drog wyj cia nie jest 
oczywi cie logika, która „porz dkuj c my l, zabija sam jej istot : nieobliczalno ”. Mo e ni by j zyk poezji. 
„Metafora tkackiego warsztatu, istotnie, lepiej odda a natur procesu my lenia, ani eli formalne kategorie 
wnioskowania i dowodzenia sformu owane przez Arystotelesa”. [R. Przybylski, Rozhukany ko . Esej o my leniu 
Juliusza S owackiego. Warszawa 1999, s. 8, 10]. 
99 R. Przybylski, op. cit., s. 30. 
100 J. M. Rymkiewicz, op. cit., s. 6-7. Warto przy tej okazji wskaza na powinowactwa my lenia Rymkiewicza 
eseisty z my leniem Ezry Pounda: „Wszystkie epoki s sobie wspó czesne. […] Jest to stwierdzenie szczególnie 
prawdziwe, je li chodzi o literatur , w której czas realny niezale ny jest od pozornego i w której wielu umar ych 
jest wspó czesnymi naszych wnuków […]. Potrzebujemy nauki o literaturze, która zwa y aby Teokryta i Yeatsa 
na jednej wadze […]”. [E. Pound, Duch roma ski, Warszawa 1999, s. 6]. Nieprzypadkiem Czym jest klasycyzm
ko czy cytat z Cantos Amerykanina. Rozpoczyna – przypomnienie jednego z najwybitniejszych poetów 
redniowiecza Arnaut Daniela; fascynowa si nim równie Pound. [Por.: Il miglior fabbro, [w:] Duch roma ski, 
s. 24-42]. 
82
 Teksty Rymkiewicza z omawianego tomu nie s przecie w dos ownym sensie 
wywo ywaniem duchów. Obszary poetyckiego zainteresowania s tu bardzo rozleg e. 
Dotycz w a ciwie ca ej ródziemnomorskiej kultury. Mamy wi c okazj obserwowa proces 
scalania duchowych do wiadcze wielu przedstawicieli tej kultury, skupiony w soczewce 
„s owotwórcy rz dz cego czasem” – poety wspó czesnego. Mo emy oczywi cie potraktowa
przytoczone wyra enie jak poetycki, do patetyczny, zgrabny slogan. Wydaje si jednak, 
e zawiera on istotn informacj . Poeta jest tym, kto powo uje jeszcze raz do istnienia dawne 
egzystencje. Robi tak dzi ki wypracowywanym bez ustanku j zykowym narz dziom – i nie s
to z pewno ci zakl cia. Powtarza si tu jeszcze raz proces metempsychozy, przy czym ma on 
charakter nie tyle spirytualistyczny, co lingwistyczny. 
 Lista powo anych do egzystencji bytów, owych poetyckich person, jest bogata. 
Wyliczmy najwa niejsze: Bias z Priene, Dante Alighieri, Krzysztof Kolumb, Daniel 
Naborowski, Zbigniew Morsztyn, Edward Gibbon, Johann Wolfgang Goethe, Adam 
Mickiewicz, Artur Rimbaud, a tak e – mutatis mutandis – Jaros aw Marek Rymkiewicz. 
Oczywi cie, nie wszystkie obecne s w ten sam sposób;  modi ich poetyckiego trwania s
wielorakie, bo i wielorakie spe niaj funkcje. Generalnie tworz pewn uniwersaln
przestrze , miejsce poetyckiego dialogu, w którym poeta – yj ce medium j zyka – odtwarza 
z pietyzmem, chocia fragmentarycznie, historie pewnych biografii. Rozumianych dos ownie 
jako dzieje ycia i – biografii artystycznych, mo na powiedzie – wiadomo ciowych. Owa 
fragmentaryczno szczególnie mocno daje o sobie zna w przywo ywaniu postaci antyku, 
zarówno historycznych, jak i mitologicznych, np.: Safony, Alkaiosa, Alkmeny, Lesbii 
i Timasa.  
 Pojawienie si tylu poetyckich person skrywa okre lone idee natury uniwersalnej. 
Przyjrzyjmy si dwom istnieniom ze wzgl dów czasowych najbardziej skrajnym: Biasa 
z Priene i – Jaros awa Marka Rymkiewicza. Nieprzypadkiem te osoby [w odwrotnej 
kolejno ci] s siaduj ze sob w tomie. Stanowi swoisty awers i rewers pewnej postawy 
wiatopogl dowej; uruchamiaj w porz dku gry, brana jest tu pod uwag tak e jednostkowa 
egzystencja, której dzieje nale y wyartyku owa , element ruchu jako taki i element 
czasowo ci dzie a sztuki.101 Ma tu miejsce swoista równoczesno : i ta, o której pisze 
Gadamer, charakteryzuj c dzie o sztuki,102 i ta, która dotyczy charakteru istnienia wierszy 
101 Por.: H. G. Gadamer, op. cit., s. 161, 183-192. 
102 „»Równoczesno « […] oznacza tu, e co jedynego, co si nam prezentuje, niezale nie od tego, jak odleg e 
by oby tego czego ród o, w swej prezentacji osi ga pe n obecno . Równoczesno nie jest wi c pewnego 
rodzaju dan wiadomo ci, lecz zadaniem dla wiadomo ci i dokonaniem, jakiego si od niej wymaga.” [Ibidem, 
s. 190]. 
83
Jaros awa Marka Rymkiewicza. W tym drugim przypadku równoczesno dotyczy 
p aszczyzn czasowych, istniej cych w wierszu, oraz natury relacji pomi dzy poetyck mask
a podmiotem lirycznym. Tak naprawd bowiem oba poetyckie byty s równoczesnymi, 
istniej cymi niejako symultanicznie, bohaterami lirycznymi sensu stricto.103 Unaocznia 
to wiersz Na urodziny poety J. M. R. (ur. 13 lipca 1935 r.) Warto podkre li , i jego analiza 
pod k tem tradycyjnie rozumianej liryki maski nie zapewni zadowalaj cej eksplikacji 
utworu. Kto bowiem jest w sensie mo liwych do odczytania dyrektyw „wa niejszy”: „poeta 
J. M. R.” czy te poeta Jaros aw Marek Rymkiewicz? 
 Powy sze rozró nienie nie s u y komplikowaniu wywodu, lecz unaocznieniu 
istotnego problemu, który powa nie utrudnia odczytanie niektórych wierszy autora 
Metafizyki. Wydaje si bowiem, e i precyzyjna wyk adnia Adama Poprawy, zwi zana 
z opisem strategii dotycz cych roli poety, w przypadku Jaros awa Marka Rymkiewicza nie 
wszystko odnotowa a.104 Badaczowi, jak to dobitnie podkre la, chodzi o mo liwie 
jednoznaczne zachowanie dyskursu literaturoznawczego jako metaj zyka, który by by 
w stanie adekwatnie opisa przygody umys u w wiecie literatury, a wi c poniek d 
egzystencji, i nie da si uwik a w metodologiczn dwuznaczno . Oznacza ona – zdaniem 
Poprawy – zbytnie zbli enie si dyskursu naukowego do literatury, a tym samym odebranie 
mu prerogatyw naukowo ci. 
 Pos uguje si wi c, wypracowan przez Ryszarda Nycza, kategori podmiotu 
sylleptycznego, tj. takiego, w którym autor i podmiot liryczny, ze wzgl du np. na to samo
nazwiska, s jednocze nie i empiryczni, i – tekstowi.105 Kategoria ta pozwoli unikn
opisanych wy ej pu apek w szczególnie trudnych przypadkach, a tak dzieje si w sposób 
laboratoryjny w wierszu Na urodziny poety J. M. R. Bohater wiersza d y tu „do wpisania 
swojej egzystencji w kulturowe universum.[…] Egzystencjalna problematyka stanowi nie 
tylko sk adnik zawarto ci ideowej dzie a, ale jest równie kulturowym kszta tem 
dokonywanego przez konkretn jednostk aktu samookre lenia”. Podmiot sylleptyczny ma 
wi c by metod aktualizowania kwestii egzystencjalnych w przestrzeni kulturowej. Nadawa
im perspektyw dystansu, by tworzy sensotwórczy ad.106
 Zapewne tak si dzieje; propozycja Poprawy zaw a jednak ca rzecz do poziomu 
dzia a autotematycznych, nie bierze pod uwag znacze , które przywo uje tytu ca ego tomu 
103 Symultaniczno oznacza tu wspó obecno i równo-wa no prezentowanych osób. [Por.: H.G. Gadamer, 
op. cit., s. 190]. 
104 Adam Poprawa po wi ci cz II swojej pracy problematyce autotematyzmu, a w rozdziale 6. tej cz ci 
umie ci analiz omawianego wiersza. [Por.: A. Poprawa, op. cit, s. 98-100].
105 Ibidem, s. 97 i n. 
106 Ibidem, s. 99, 100. 
84
i mo liwa do interpretacji koncepcja ca o ci kompozycji, zawarta w Metafizyce. Autor 
Kultury i egzystencji powie wprawdzie, e kategoria Nycza stanowi mo e metod
interpretacji kilku tekstów Rymkiewicza, nie poka e jednak jej s abo ci w przypadku 
poszukiwa metafizycznych, nieuwik anych w zale no ci do apriorycznie ustanowione 
przez Popraw , a zaznaczone w tytule jego pracy. 
 Podmiot liryczny wiersza pt. Na urodziny poety J. M. R. (ur. 13 lipca 1935 r.) jest 
z pewnego punktu widzenia podmiotem sylleptycznym, nie wyja nia to jednak w pe ni 
uwik ania znaczeniowego wiersza. Racj wydaje si mie Marzena Wo niak- abieniec, 
pisz c, e podmiot wiersza 
Przyodziany w cycero ski p aszcz z Tuskulum (szata ta wiadczy o przynale no ci do kultury dziedziczonej 
po staro ytnych Rzymianach) o ywia dziedzictwo przodków. W jego y ach p ynie ich „krew skrzecz ca”. 
Zastosowany tu epitet sugeruje, i g os przodków jest bardziej wyrazisty, s yszalny. W ten sposób podmiot 
wiersza (= poeta) zostaje, nie do ko ca ze swej woli, do czony do ich grona. Staje si jednym z nich. Mówi ju
nie tylko swoim g osem […]. […] Przekonanie o tym, i ci, którzy odeszli, s w stanie rozwik a zagadk
istnienia, okazuje si zwodnicze [podkr. – M. K.]. […] Do czaj c do naszych przodków, do czamy do grona 
poszukuj cych, nie odkrywców. 107
Tak naprawd funkcjonuje tu nie jeden, a dwa podmioty wiersza. W obr bie opisanej wy ej 
poetyckiej persony nast puje bowiem spotkanie poety yj cego z poet czasu zamierzch ego. 
Ten warunek, wydaje si mówi Rymkiewicz, musi zosta spe niony, by jako poeta próbowa
wej do wspomnianego kulturowego universum. Przyj cie koncepcji istnienia dwóch 
mówi cych podmiotów wiele wyja nia, uchyla tak e zarzuty Wies awa 
P. Szyma skiego o niedojrza o ci wyznania: „Urodzony przed chwil , mam si
ku ko cowi”.108 S owa te wypowiada bowiem „poeta J.M.R.” – medium, 
a nawet, jak chce Marzena Wo niak- abieniec, zak adnik przodków; ci wp ywaj zza grobu, 
„jak bogowie, na losy kolejnych pokole poetów, narzucaj im swoje widzenie wiata, 
determinuj ich twórcze dzia ania”.109
 W wierszu owa dwug osowa mediumiczno jest maskowana, ujawnia si jednak 
w newralgicznych jego miejscach. Na samym pocz tku [„Raz tylko by em.”], w momencie 
u wiadomienia sobie w asnej roli jako poetyckiego medium, uzale nionego w du ej mierze 
od przesz o ci [„Ja, wiergot wróbla w krtani. Tamten, zawsze tamten”; „Jestem, czym by em. 
107 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 93. 
108 W. P. Szyma ski, op. cit., s. 275-276. 
109 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 94. 
85
Nie b d , czym b d ”], a tak e w komunikacie o ci g o ci zdarze i faktów oraz prawdziwej 
naturze istnienia [„Ze strz pów mego p aszcza wybudujesz gniazdo/Zamieszkasz w nim, 
zamieszkasz”; „My zawsze do czasu”; „Ka dy z nas, s ysz , p ynie do Ultima Thule”]. 
 Warto zwróci jeszcze uwag na szanse ocalenia, które ma stworzy podobna 
intelektualna i artystyczna konstrukcja. Niew tpliwie istniej , lecz maj bardzo ograniczony 
zasi g. Wróbel, symbol czasu i przestrzeni,110 jest w wierszu tak e Anio em – „kardyna em 
wróbli”, a wi c przewodnikiem po sferze sacrum – i jej stra nikiem. Wydaje si , e posiada 
wielk w adz , st d pro ba poety: „Rozka , niech mnie pogrzebi na dnie moich wierszy”. 
Tam, gdzie si p ynie, wierka „czas nie dokonany”, istnieje wi c przestrze wolno ci, ale cel 
tej w drówki jest jednoznaczny, to Ultima Thule – „wyspa na kra cach”, gdzie wszelkie 
formy ocalenia poprzez nazywanie mog zawie . I trzeba du ej dozy optymizmu, 
by twierdzi , e symboliczny pochówek na dnie w asnych wierszy stanowi pewny gest 
ocalaj cy, wyprowadzaj cy z linearnego, w ko owy porz dek czasu.111 Jest raczej czynno ci
magiczn , zakl ciem, rytualn pro b skierowan do kogo , kto w porz dku sakralnym 
rzeczywisto ci nieuchronnie reprezentuje mier . 
Bias z Priene, jak informuje w przypisie autor wiersza, to cz owiek, o którego 
istnieniu wiemy dzi ki Heraklitowi z Efezu, jego krótkiej wzmiance.112 To kto , kto do
przypadkowo zyska przywilej mówienia i ponowienia swojego g osu. Owo: „wi cej si
mówi ni o innych” sprawi o, e Bias do cza swój g os do wielu innych g osów brzmi cych 
w studni czasu. Uobecniaj c swoje istnienie tu i teraz, zachowuje przywilej trwania. Wie 
jednak, e jest to przywilej postawiony na chwiejnych fundamentach, wi c przemijaj cy, 
tak jak przemijaj ce i chwiejne s byty pozostawione w kulturze na pastw historii. Warto si
zastanowi , kiedy y Bias i kiedy przyszli Goci, i kto tak naprawd w poetyckim wielog osie 
wiersza porz dkuje dyskurs? Czy jest to Bias [bohater liryczny], czy podmiot liryczny, 
charakterystyczny dla liryki maski, ujawniaj cy si w dwóch pierwszych dystychach i dwóch 
[niepe nych] ostatnich, czy mo e – Heraklit? Równoczesno istnienia trzech lirycznych 
osób, bo tak trzeba potraktowa poetyck person wiersza, tworzy skomplikowany uk ad 
odniesie , który jest niew tpliwie wiadectwem dystansu, ale tak e niepewno ci. Wszak 
w tek cie utworu pojawiaj si znamienne s owa, które – nota bene, troch wbrew temu, 
co napisano wy ej – nie wiadomo kto wypowiada: 
110 Por.: W. Kopali ski, op. cit., [has o: Wróbel], s. 482. 
111 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 93-94. 
112 J. M. Rymkiewicz, Bias z Priene, [w:] Wybór wierszy, Warszawa 1976, s. 67. Stosowne zdanie w przypisie 
umieszczonym przez Rymkiewicza pod wierszem brzmi: „W Priene y Bias, syn Teutamasa, o którym wi cej 
si mówi ni o innych”. To samo zdanie w innym t umaczeniu brzmi tak: „Bias, syn Teutamosa, y w Prienie, 
jego s owo mia o wi cej tre ci od innych”. [R. Palacz, Klasycy filozofii, Warszawa 1988, s. 26]. 
86
Jeszcze o mnie mówiono. W porz dku natury 
 By Bias, co, gdzie potrzeba, b dzie przemilczane. 
 Potem znów ó wie ruszy y przed siebie, 
 Zielon tarcz Ziemi unosz c na grzbietach. 
   [Bias z Priene, M] 
Cytowany fragment jest punktem centralnym wiersza. Tu w a nie spotykaj si trzy g osy: 
Biasa, w a ciwego podmiotu lirycznego i Heraklita. Owo pomieszanie tworzy ciekawy 
problem interpretacyjny ze wzgl du na mo liwe do uchwycenia sensy wiersza. 
 W a ciwy podmiot liryczny wydaje si zgadza z pogl dami Heraklita z Efezu: sta a 
jest tylko przemienno rzeczy i ludzi, ich ruch „na zielonej tarczy Ziemi” i towarzysz ce 
przemienno ci przemijanie. Wszak obok dzia a , które w porz dku kultury w minimalnym 
chocia stopniu chroni „istnienia poszczególne”, istnieje porz dek natury, ywio
niweluj cy, daj cy pochop do nieuchronnych w tak ogromnej przestrzeni przemilcze , zataje
lub usprawiedliwiaj cy najzwyklejsze zapomnienia; nawet tych, których „s owo mia o wi cej 
tre ci od innych”. 
 Wa na w tym wierszu, obok stosunku do historii i – poniek d – utopii jako konstruktu 
my lowego,113 wydaje si by kosmologia: archaiczna, „nie z tego wiata”, a wi c 
i prowokacyjna. Mo e by odczytana jako kolejny znak ironicznego zdystansowania si lub 
zgoda na zmian zaproponowanej analizy i przyj cie tezy, i wiersz Bias z Priene
reprezentuje liryk roli.114
 Wydaje si , e wiersz reprezentuje jednak liryk maski, a przywo anie 
przednaukowych koncepcji kosmologicznych, charakterystycznych dla wczesnego rozwoju 
filozofii greckiej, ukazuje jednorodno ludzkiego losu i tak sam , a wi c ograniczon
w gruncie rzeczy, mo liwo apokaliptycznego ods aniania sensu tego losu i jego 
przeznacze . Mówi równie o kondycji my lenia metafizycznego, które bazuje zarówno na 
logicznych [paralogicznych, jak chce Przybylski] przes ankach, jak i konstrukcjach 
w wysokim stopniu zmitologizowanych, tkwi cych w podglebiu kulturowym cywilizacji, 
113 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 189-190. 
114 W tym uj ciu bohater liryczny nie reprezentuje pogl dów podmiotu lirycznego, niejako autorskiego 
reprezentanta; mo e wyg asza s dy sprzeczne ze znanymi lub odleg e od znanych czytelnikowi sk din d 
predylekcji owego reprezentanta. 
87
oboj tnych wobec zakusów intelektualnej falsyfikacji. Taki charakter ma równie
np. zako czenie wiersza Trzy albo cztery wiersze owego Rimbauda: 
I piew b kitnych planet s yszy zwierz wieku 
 Krzycz ce z g odu w lagrze snów i wiatru. 
 Ciekawych znacze w tak zarysowanym kontek cie nabiera wiersz W obronie 
metafizyki. Wydaje si , e jest on tylko wzmocnieniem opisanych wy ej supozycji. Utwór, jak 
sugeruj inni, wspomniano równie o tym wy ej, mo e by
poetyck odpowiedzi na filozofi Ko a Wiede skiego, kwestionuj c , za Wittgensteinem, mo liwo i sens 
uprawiana tej dyscypliny. […] Zarówno poeci jak i neopozytywi ci odczuwaj potrzeb porz dkowania wiata. 
Ale podczas gdy ci ostatni za uprawnion podstaw tego dzia ania uznaj do wiadczenie, […] ci pierwsi 
chwytaj rzeczywisto w sie j zyka symboli. Poeta nie mo e ograniczy pola swych zainteresowa
do „empirycznego opisu faktów”. Musi wi c uprawia metafizyk , gdy tylko to pozwoli opisa wszystko, co 
nie dane bezpo rednio, gdy bezpo rednio dane jest tylko „nic”. Wwierszu tym […] Rymkiewicz si ga do 
neokantyzmu. Co wi cej, neokantyzmowi pozytywistów przeciwstawia neokantyzm Cassirera. Apriorycznymi 
formami wiadomo ci s formy symboliczne. Cassirerowska sie symboliczna warunkuje nasze poznanie 
wiata.115
Nale y podkre li , i powy sza wyk adnia, wy o ona w sposób spójny i umotywowany, 
wydaje si zapomina o wpisanych w tekst wiersza znakach zapytania. Wa nym, budz cym 
uwag sygna em, jest dwojakie u ycie s owa „nic”. W pierwszym przypadku [„Opiszmy nic”] 
pe ni ono funkcj rzeczownika, to „nic protokolarne”, przedmiot opisu, obiekt poddany 
ogl dowi. W drugim za to zaimek przecz cy, „ adna rzecz”116 [„Nam nic nie jest dane”]. 
Czym wi c jest owo „nic dane bezpo rednio”? Dlaczego tylko je warto opisa [„Nic, tylko 
nic”]? Czy synonimem owego „nic” w wierszu jest ksi yc? 
 Co prawda, ksi yc w oczach dziecka lub w oczach kochanków mo e by w wymiarze 
empirycznym „niczym”, „form przejawiania si ”, znakiem rzeczywisto ci noumenalnej, 
nieprzezroczystej. Jest czym jeszcze: obiektem po wiadczaj cym empirycznie swoje 
istnienie a tak e obiektem b d cym przedmiotem naukowego namys u.117 W porz dku 
symbolicznym, odwo uj cym do snu, sennego marzenia, oniryzmu zyskuje zupe nie inne – 
115 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 140-141; tu tak e przypis nr 349. 
116 Por.: S ownik j zyka polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1988, t. 2, s. 318. 
117 Por.: A. Czerniawski, Poetyka J.M. Rymkiewicza, [w:] Liryka i druk. Szkice i eseje, Londyn 1979.
88
kulturowe odniesienia. Wiersz wyra nie to ukazuje. Dramatyzm utworu bierze si z odkrycia 
– zgo a niedogmatycznego – e nasze poznanie, zarówno to bazuj ce na realizmie naukowym, 
jak i na poszukiwaniach maj cych charakter okre lonej refleksji filozoficznej, przebywa 
bardzo cz sto w rejonach, które o nico si ocieraj , prowadz c z ni dramatyczn gr . 
Utwór wydaje si powy szy stan rzeczy wyra nie sugerowa : 
Ksi yc jest empiryczny lub ksi yca nie ma, 
 Lub ksi yc jest, nie b d c: wieci, bo kazano 
 W podr czniku algebry. 
       Nam nic nie jest dane. 
   [W obronie metafizyki, M] 
 Wydaje si , e obrona metafizyki w prezentowanym tek cie mo e mie nieco inne 
odniesienia, nawet gdy zgodzimy si z przypuszczeniem, e zarówno pocz tek, jak i koniec 
wiersza skrywa konotacje ironiczne. Poeta racje wa y ostro nie, a skupia si na samym 
dramacie poznania, który zarówno w symbolicznym wiecie odwo uj cym do snu, jak 
i w wiecie danym bezpo rednio wymyka si naszej uwadze i naszym ambicjom 
poznawczym. Obrona, o której mowa, nie jest wi c ani zanadto dogmatyczna, ani te
jednoznaczna. Trudno uzna , e dokonano tu rozpozna ostatecznych i e wytyczono 
zamkni ty obszar artystycznych zainteresowa . 
 Gr , literack i wiatopogl dow , dopiero rozpocz to. 
Rozdzia III 
Poetycki mit eschatologiczny i antropologia mierci 
3.1 mier – „królewski temat” 
 W poezji Jaros awa Marka Rymkiewicza, warto to wyra nie podkre li , istnieje 
pewien obsesyjny temat, „temat królewski” – jest nim problem mierci. Trzeba zgodzi si
z tez , i z dominuj c si temat ów pojawi si w tomie z 1978 roku pt. Thema regium. 
Maria Janion pisa a o tym w sposób nast puj cy: 
mier wyst puje tu jako król. Rozmaitego kszta tu a cuchy na srebrno-czarnej ok adce, chyba jednak a cuchy 
nagrobkowe, oplataj ciasno ten tom poezji. Przypomnie warto, e otaczaj ce grób a cuchy, przywalaj ce go 
kamienie, mia y chroni ywych przed tymi, którzy mog wsta z grobu i n ka nas lub niszczy . […] Mo emy 
ten tom otworzy i czyta , wi c i obcowa z ni za po rednictwem artysty, który stworzy pewien rodzaj formy – 
formy mierci, formy pisania o mierci.1
Temat ów pojawi si jednak ju znacznie wcze niej i sta si sk adnikiem jednej 
z podstawowych opozycji w poetyckim sporze dotycz cym natury [biologii] i kultury. mier
w my li programowej Rymkiewicza wydawa a si bowiem do przezwyci enia i wiele 
komentarzy analizuj cych opisywany aspekt poetyckich i eseistycznych ustale autora 
Animuli zwraca na to uwag . „Przezwyci enie”, o którym mowa, odbywa si na poziomie 
kultury i o niektórych sposobach owej literackiej pragmatyki pisa em wy ej. Wydaje si
oczywiste, a w klasycyzmie wr cz za o one a priori, e celem artystycznej dzia alno ci 
cz owieka jest unie miertelnienie poprzez dzie o, wej cie w obszar wieczysty, uniwersalny: 
w dialog dzie i j zyków. Takie sugestie formu uje sam Rymkiewicz, tak opisuje poetyck
i wiatopogl dow strategi wielu badaczy jego twórczo ci.2 Generalizuj c, dla J. M. Rym- 
kiewicza by unie miertelnionym to zaw drowa do „bia ego Rzymu”, do „Wiecznego 
Tekstu” [R. Przybylski]; to rozmawia z umar ymi [„zmarli Rymkiewicza yj ” – P. Szewc], 
to podejmowa dialog „z umar ymi poetami poprzez wspó czesn wra liwo ” i wpisywa
si w Wieczne Teraz dzi ki, wywiedzionej od E. R. Curtiusa, teorii miejsc wspólnych 
1 M. Janion, Ple i pie , „ ycie Warszawy” 1995, nr 188, s. 9. 
2 Pisali o tym m.in. J. B o ski, J. Drewnowski, M. Janion, T. Komendant, J. Kwiatkowski, K. Mas o , 
A. Poprawa, R. Przybylski, M. Stanisz, P. Szewc, M. Wo niak- abieniec i inni. 
90
[T. Komendant]; to zakotwicza estetyk w metafizyce [krytycznie J. B o ski], to wreszcie 
wycofywa si z wiary w „zbawienie-zmartwychwstanie” przez kultur , a dochodzi
do wiary w apokatastasis [M. Janion].3
 Przytoczone opinie dotycz ró nych etapów twórczo ci Rymkiewicza. Nale y doda , 
e mier – tak pisze Louis-Vincent Thomas – „do wiadczana jest jako przerwanie”, a tak e 
nagromadzenie; po prostu „ ywi wspó istniej z ogromnym nagromadzeniem trupów, które 
rozpadaj si , topniej , wysychaj […]”.4 To pierwsze, elementarne rozpoznanie, opisane 
jest równie przez Rymkiewicza. Pocz tkowo w wymiarze estetyzuj cym; takie s  na 
przyk ad wiersze: Na mier Christiana Diora, Na mier alpinisty, Grób nieznanego poety i 
Ewa, czyli Belinda z tomu Cz owiek z g ow jastrz bia. 
 Ka dy z nich rozwija inn w sensie estetyki koncepcj mierci. Ka dy z nich jest 
jednocze nie utworem maj cym wywo a w czytelniku okre lone skojarzenia, zwi zane 
z kontekstem kulturowym. Z tego wzgl du wspomniane wy ej przerwanie ma swe ród a 
w literacko ci wiersza, odwo uj cej do poetyki do wiadczenia codzienno ci i jej 
estetyzowania. W wierszu Na mier Christiana Diora brzmi to tak: 
 Dior nie yje, znikn z krzykiem w szczelinie jesieni, 
 Pomi dzy sezonami dla pi knych brunatnych kochanków; 
 Na modnych pla ach wiatr przewraca kosze 
 I nagle przesta y bi serca manekinów. 
   [Na mier Christiana Diora, Czgj, s. 26] 
Zmiana natury istnienia bohatera lirycznego wiersza nie ma charakteru ostatecznej 
i ca kowitej negacji, nie jest równie diametralnym zaprzeczeniem istnienia ziemskiego. 
Mo na powiedzie , e opisuj c mier , tworzy si wiaty równoleg e, przystaj ce do siebie 
ze wzgl du na przyj t konwencj . I ma ona poniek d charakter klasycystyczny. Akt mierci 
opisany by mo e dzi ki kulturowym i j zykowym skojarzeniom, zwi zanym i z natur
naszego ziemskiego istnienia, i z jego akcydensami. Dzi ki temu daje si po prostu uobecni , 
przedstawi : 
 A jego ju czeka y bezsenne epoki, 
 Rumowisko bransolet i z otych a cuchów, 
 Strojów, które zapomnia y o cieple puszystym; 
3 Por.: R. Przybylski, op. cit., P. Szewc, Wspó czesno J. M. Rymkiewicza, „Twórczo ” 1983, nr 12, s. 152. 
T. Komendant, Dom w Milanówku, „Poezja” 1999, nr 6, s. 106-112; J. B o ski, op. cit.; M. Janion, op. cit. 
4 L.-V. Thomas, Trup, ód 1991, s. 6. 
91
 […] 
 Teraz Dior jest poddany 
 Paragrafom kodeksu innej republiki, 
 Gdzie mrówka d b o przeci ga przez mrówcz epok
 I z ote rybki si stroj w atelier natury. 
   [Na mier Christiana Diora, Czgj] 
 Zako czenie wiersza pokazuje granic przyj tego sposobu komunikowania o mierci: 
jest to granica naszego do wiadczenia, które jeste my zdolni odda w j zyku. Mo na doda , 
e owo rozpoznanie ma wyd wi k katastroficzny. W momencie, w którym jab ko Newtona 
uderza o ziemi pod rajsk jab oni , ko czy si  sen cz owieka Edenu; zast puje go uj cie 
mechanistyczne, a tam ma miejsce nie tylko wyp dzenie z mitu [tworzy go tak e Dior, 
kreuj c pewne kulturowe fakty], lecz tak e wyp dzenie z istnienia w sensie gatunkowym 
i cywilizacyjnym: „A pójdziemy, wygnani przez inwazj mrówek/ Z naszych lipców 
i wrze ni, poza glob dla mrówek”. Tu za próby nazwania nowego fenomenu istnienia nie 
mog si powie , bo brakuje mu j zykowych narz dzi, s u cych takiemu opisowi. Poeta 
potwierdzi to w wierszu Epitafium dla mrówki: 
 W laboratorium podziemnych pa aców 
 Lub w labiryntach wydr onych w drzewie 
 Ma swoje mrówcze, nam nie znane prace. 
 Rz d b onkoskrzyd ych. Kto jest mrówka, nie wiem. 
[Epitafium dla mrówki, Czgj, s. 29] 
Pomi dzy natur i kultur powstaje nieprzekraczalna granica.5 Obszary natury, zw aszcza 
w tak newralgicznym punkcie jak fenomen mierci, nie podlegaj adekwatnym mo liwo ciom 
opisu; wymykaj si takiemu opisowi. Pokazuje to Epitafium dla mrówki: 
 A potem ginie. Wci wschodzi planeta, 
 Ró owe wity graj mrówkom innym. 
 W mierci tej mrówki jakie s sekrety, 
 Któ powie? Pomy l. Ona by a winna? 
5 „Natura jest modelem, a model ten uleg i ulega zmianom i trudno tego nie dostrzec. […] Nie wiemy […], 
czym jest owa natura, do której mieliby my powróci (zaledwie miemy si domniemywa , czym nie jest), a nie 
wiemy dlatego, e b d c lud mi, jeste my nienaturalni, a przeto poznanie nasze ska one jest przez nasze 
nieuniknione cz owiecze stwo.” [J. M. Rymkiewicz, op. cit. (Czym jest klasycyzm), s. 87]. 
92
Komentuj c t cz wiersza, mogliby my przypomnie fragment Traktatu poetyckiego 
Czes awa Mi osza, dotycz cy tego samego problemu, a opisuj cy bobra: 
Jak tam pracuj czwórpalczaste apy, 
 Jak si otrz sa w os w mokrym tunelu. 
 On nie zna czasu i nie wie o mierci. 
 Mnie jest poddany, bo ja wiem, e umr .6
Tu ma miejsce rozstrzygni cie na korzy cz owieka; ludzka wiadomo , obejmuj c 
problem nieistnienia, mierci, zyskuje przewag nad nie wiadom , poddan rytmom 
rozpatrywanym w porz dku odwo uj cym do poj cia natura naturata, przyrod . 
U Rymkiewicza brzmi to dramatyczniej. Pytanie ko cowe wiersza ma zarówno charakter 
epistemologiczny, jak i – co zaskakuje – etyczny. Wszak pytanie o win mrówki skrywa 
intencj odwo uj c nie tylko do problemu istnienia w wiecie dobra i z a, bo tak e grzechu 
pierworodnego, który skazi zarówno cz owieka, jak i natur . 
 Nieco inaczej, cho równie w poetyce estetyzmu i wyrafinowania obrazu 
poetyckiego, prezentuje si wiersz Na mier alpinisty. Tytu wskazuje cel tekstu: zarówno 
on, jak i na przyk ad Na mier Christiana Diora sugeruj okre lony pragmatyzm tej 
wypowiedzi, jej okoliczno ciowo , a wi c poniek d dora no . S one jednak tylko 
dekretowane, w rzeczywisto ci stanowi przyk ad wypowiedzi wysoce zmetaforyzowanej 
i dzi ki temu semantycznie skomplikowanej. mier jawi si tutaj jako lustrzane odbicie 
ycia i jako transgresja – przekroczenie „przezroczystych bram”. Jest równie po prostu 
tajemnic .7
 Aby j opisa , przywo uje Rymkiewicz nie tylko motyw lustra, lecz tak e, 
przetworzony w sposób charakterystyczny, motyw labiryntu [„To los smutny raczej –/ 
Rozwija ni tak w t , i po kl ski laur,/ Gdy tymczasem nie czeka aden Minotaur,/ A sen 
up ynnia pami ”].8 Mo na si zastanawia , co mo e oznacza nieobecno Minotaura. Dla 
6 Cz. Mi osz, op. cit., s.36. 
7 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 203. 
8 Motyw ów, z Minotaurem w centrum, domaga si interpretacji. Labirynt generalnie symbolizuje tajemnic , 
ale tak e zagadk , wi e si z rytua ami odrodzenia duchowego w trzech jego aspektach: drodze duszy do krainy 
umar ych w wiadomo ci archaicznej, drodze do Nowego Jeruzalem w eschatologii chrze cija skiej i drodze do 
odrodzenia inicjacyjnego. Wszystkie trzy aspekty mia y wyposa a w wiedz daj c cz owiekowi odwag
wobec mierci. Minotaur w tym uj ciu jest potworem niszcz cym wszystko, czegokolwiek si dotknie, jest 
symbolem mierci i ca kowitego z a. „Dla ofiar zetkni cie z nim jest ciosem, wyrokiem losu wbrew ich woli. 
Heros natomiast szuka go dobrowolnie, wielkim nak adem si .” [Por.: K. Kowalski, Z. Krzak, Tezeusz 
w labiryncie, Warszawa 2003, s. 28, 74, 111-112, 135]. 
93
Tezeusza zabicie potwora jest „dotarciem do kresu”, do mierci – i jej przezwyci eniem. 
Wa nym do wiadczeniem inicjacyjnym: dos ownym i przeno nym. Dla bohatera wiersza jest 
to w drówka po „kl ski laur”9, Minotaura bowiem nie ma, a sen nie jest stanem uzyskiwania 
do wiadcze ród owych, nigdzie nie odsy a, os abia tylko nasze zdroworozs dkowe 
lub racjonalne widzenie wiata. 
 Minotaur, symbol z a i tego z a skrajna miara, przywo uje pami o odpo- 
wiedzialno ci i karze. Wszak heros nara a swoje ycie, by pokona skandaliczne z o – i daje 
tym samym wzór, paradygmat okre lonej postawy. Nasza sytuacja jest ju zupe nie inna. 
Alpinista, tak naprawd ka dy z nas, pozbawiony zosta transcendentnej przestrzeni sacrum, 
a wi c i przestrzeni aksjologicznej. St d powtarzane w wierszu s dy: „I, s ysz , nie nale y 
spodziewa si kary,/ Nie mówi c o nagrodzie” lub te : „Idziemy nie bez winy. Wiara 
w wyrok ga nie”.  
 Mo na doda , e w omawianym porz dku przemijanie i mier nie zosta y 
pozbawione dramatyzmu. Towarzyszy im wielki l k: 
 S schody. Aby kupi poranne dzienniki, 
 K adziemy d o na klamce. I mijamy z krzykiem. 
  [Na mier alpinisty, Czgj, s. 34] 
Zarówno bowiem bohater omawianego wiersza, jak i Christian Dior znikaj z pola naszej 
obserwacji nagle, niespodziewanie, w czasie wykonywania najzwyklejszych, banalnych 
czynno ci lub czynno ci z punktu widzenia wykonywanego zawodu wpisanych w rejestr 
ycia i sezony tego ycia. Mijaj z krzykiem, zaskoczeni, przera eni, pozbawieni szansy 
odwrócenia biegu zdarze . 
 Temat mierci w innym kszta cie, jest utajony, bardziej dyskretny, pojawia si równie
w Metafizyce. Przyj ta poetyka sprawia, e istniej ce tu relacje ulegaj pewnej komplikacji. 
mier nie jest tematem czy wiod cym motywem, jest natomiast oczywistym punktem 
odniesienia ze wzgl du na przyj t przez autora literack strategi . Wiele wierszy to swoiste 
„powstawanie z martwych”. Odrodzenie w j zyku, a poprzez to w kulturze.10
9 Oksymoron tu u yty ma charakter nie tylko opozycji semantycznej, wpisany w ni jest tak e element opozycji 
kulturowej. Wszak istnieje tylko „laur zwyci stwa”; „kl ski laur” w kontek cie innych przywo anych motywów 
antycznych wzmacnia ideow spójno tekstu. 
10 Rymkiewicz, warto podkre li to jeszcze raz, tworzy teoretyczny [w manifestach] i praktyczny [w wierszach] 
projekt ocalaj cy substancj , nazywaj c j osobowo ci stylistyczn , mask lub person . Pisze: „Je eli 
do wiadczenie poetyckie ma si osta czasowi, musi nast pi proces depersonalizacji, proces roz czenia 
94
Charakterystyczny z tego wzgl du jest Dante i Powrót do Ostendy. I tu, i w innych wierszach, 
nie tylko zreszt tego tomu, pojawia si motyw snu. W wielu przypadkach kluczowy, wi cy 
dwie sfery: istnienia oraz mierci, a tak e szukaj cy relacji pomi dzy przesz o ci
i przysz o ci . 
 W Dantem czytamy: 
Kogo pozna y psy Czy ni em si zmar ym 
 Czy zmarli mnie si nili Przysz o jest rozdarta 
 Przesz o nie dokonana Bo zmar em przed laty 
 I oddech psów ogrzewa me b kitne stopy 
 I zimna by a po ciel Czym jest przesz o Czym 
 Gdy przysz o jest wspomnieniem czym jest moja przesz o
 Czy to cia o w purpurze by o moim snem 
 Czy cia o ni si sobie I o czym mówi y 
 Bia e psy Gemmy Ten sen ni si sobie 
 Nie zbudzisz si Nie zbudzisz […] Kto komu 
 Stawia pytania Kto komu si ni 
 Czy ywi ni o zmar ych Czy zmarli o ywych […] 
 I czas przesz y powraca B dzie czasem przysz ym 
   [M, s. 13-14]
W Powrocie do Ostendy: 
[…] Krótka podró nasza 
 Ze snu w sen. Nie zapomnij […]. Bo skrzeczy godzina 
 I czas otworzy okno, czas zegar nakr ci , 
 Na mnie, powiadam, czas. 
  [Powrót do Ostendy, M, s. 22] 
mier jako temat po czona zostaje z my leniem o naturze czasu, wiadomo ci paradoksów 
odkrywanych przy okazji my lenia o czasie. Na przyk ad wiersz Dante staje si w zamiarach 
Rymkiewicza osobnym bytem, person obdarzon samoistn wiadomo ci : jej cz
osobowo ci pisz cego[…] i danego nam materia u. Dopiero gdy nast pi roz czenie […], pojawi si mo e 
nowy twór: mo na go nazwa mask , person lub osobowo ci stylistyczn ”. „Dla mnie, wiersz j e s t person , 
elementem osobowo ci stylistycznej.” „Przekazanie w poemacie autentycznego, indywidualnego do wiadczenia 
jest oczywi cie niemo liwe, bo nie pozwalaj na to filtry gramatyki”. [Por.: J. M. Rymkiewicz, op. cit. (Czym 
jest klasycyzm), s. 175-176, 177; tak e fragment przypisu 12]. mier jest tu nie tylko oczywistym 
przeciwnikiem, lecz równie etapem pewnego procesu – osi gania kulturowej nie miertelno ci. Jest to w tym 
miejscu eschatologia niepowi zana z adn doktryn religijn . Wynika z refleksji literaturoznawczej, 
kulturowej, antropologicznej i j zykowej. Uwaga ta dotyczy tomu Metafizyka. 
95
odkrywamy podczas lektury utworu, reszta skryta jest w kontekstach, domagaj c si dzia a
hermeneutycznych, rozja niaj cych pole sensów w ró nych jego zakresach: kulturowym, 
filozoficznym, estetycznym, biograficznym itd. 
 Warto zauwa y przy tej okazji dramatyczne rozdarcie w obr bie komunikatów tu 
zawartych. Model teoretyczny, którego celem jest podró do „Wiecznego Teraz” kultury, 
napotyka w poetyckiej praktyce powa n przeszkod : w tek egzystencjalny. Abstrakcyjny 
jako model wiersz-persona w konkretnej realizacji nieuchronnie musi si mierzy
z jednostkowym dramatem przemijania i mierci, a wi c dramatem uwik ania w czas. Jerzy 
Kwiatkowski, wspomnia em ju o tym wy ej, przy okazji komentowania wierszy, 
których – jak to nazywa – „podmiotem lirycznym jest s awny poeta lub szerzej pisarz jednej 
z minionych epok”, sugeruje „nie mia , niedopowiedzian przez poet [J. M. Rymkiewicza – 
M. K.], jakkolwiek pojawia si ona w innych jego wierszach – my l o metempsychozie”.11
Wydaje si , e w tych wierszach my l o metempsychozie tout court jest bardzo w t a. 
Potwierdzi to sam badacz.12 Podobnie zreszt jak zwi zki z my leniem o miejscu cz owieka 
zanurzonego w czasie z koncepcjami religijnymi. Autor uczyni to pó niej – pocz wszy od
Animuli. 
 Problem fenomenu czasu, jego kolisto ci i swoistej wymienno ci, pojawia si równie
w wierszu pt. Kurort. Czytamy tam: 
Czym czas przesz y? Czy wraca, co kiedy by mog o, 
 Cho nie wiesz, kiedy? […] 
 Tak czas przesz y nas zwodzi, bo on si powtórzy 
 W innym czasie, zaprzesz ym. […] 
  Co dzi zwiesz przysz o ci
 Wczoraj przesz o ci by o. […] 
 I wszystko prze amane, i wszystko upada 
 W czas przesz y, a czas przesz y, nim zd y si sta
 Czasem przysz ym, upada w czas niegdy zaprzesz y.  
   [Kurort, M, s. 9] 
11 J. Kwiatkowski, op. cit. [Sprawa Jaros awa Marka Rymkiewicza], s. 295. 
12 Ibidem, s. 295. Kwiatkowski pisze jeszcze, e form osi gni cia indywidualnej nie miertelno ci, a takie jest 
jedno z g ównych marze Rymkiewicza, jest d enie do Wielkiego Czasu w jego aspekcie magiczno-religijnym, 
wi tym, s. 292-293. 
96
O ród ach stworzonej przez Rymkiewicza koncepcji czasu interesuj co pisze Marzena 
Wo niak- abieniec, przywo uj c nazwiska Teilharda de Chardin, Henri Bergsona, Carla 
G. Junga, Thomasa S. Eliota oraz – w. Augustyna.13 Czyni to równie Magdalena Heydel, 
analizuj c obecno w tków Eliotowskich m.in. w twórczo ci Jaros awa Marka 
Rymkiewicza.14 Konfrontacja wypracowanej teoretycznie koncepcji czasu – ma on w tym 
uj ciu charakter ko owy – z linearnym charakterem jednostkowej egzystencji, jej wielorakich 
biograficznych uwik a , ma charakter ocalaj cy. Sam Rymkiewicz takie zadania stawia poezji 
w swoim manife cie.15 Warunki tego ocalenia w cytowanych wierszach nie s jednak ani 
pewne, ani jednoznaczne. W wierszu Mickiewicz w Pary u czytamy: 
Mnie kazano, na Litwie. G os s ysz z katedry; 
 Mój czy przeznaczony? A w snach, jak ja, widz
 Stada p on cych koni, p dz ce bez je d ców 
 Przez pola zbó zielonych. B dzie, co by mia o. 
   [Mickiewicz w Pary u, M, s. 11-12] 
Poeta jest tu kim , kto „zbyt wiele umie”, wyprowadza s owa w taki sposób, by oddawa y 
urod rzeczywisto ci i jednocze nie by y narz dziem opisu przeczu i wizji. Jest wi c tak e  
medium mocy go przerastaj cych; medium wiadomym, które wie, co znaczy by we w adzy 
si (na przyk ad idei patriotycznej), nieuchronnie skazuj cych na jednostkow katastrof i na 
wype nianie si ironiczne logiki dziejów: 
Nie ja wyda em wyrok. egnaj, Europo. 
 Ju obywatel Ygrek pod drzwiami sypialni 
 Podnosi sztylet i ksi k otwiera. 
 Potem wygna poet i w po cieli króla 
13 Por.:: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 45-46. Pisze o tym sam Rymkiewicz w rozdziale O jedno ci czasu, 
[w:] op. cit., s. 71-91. 
14 M. Heydel, Obecno T.S. Eliota w literaturze polskiej, Wroc aw 2002. 
15 J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Czytamy w nim: „Poeta ocala. Powiedzmy skromniej, próbuje 
ocala . Te nie mia e – a przecie jak e odwa ne – próby stanowi o godno ci zawodu.” [s. 71] „Obrazy 
i wiersze s w ruchu, s ruchem samym, a przeto i owe rzeczy, które wiersz czy obraz izoluje i ocala, s nadal 
w ruchu lub nawet – je li zgodzimy si z Bergsonem – s ruchem samym. Ocalenie jest przeto w tpliwe, 
zwyci stwo artysty nad wiatem pozorne.” [s. 74] [Poeci] „Nie pragn li ocali siebie ani swoich wierszy. […] 
Ocalali […] jedno wszystkich czasów. Powiedzmy pro ciej: ocalali jedno czasu. […] Owo przekonanie, e 
istnieje jedno czasu, e czas jest jeden i niepodzielny, wi e si z przekonaniem o wspólnocie ludzkich 
do wiadcze .” [s. 78-79]. 
97
 Za nie, by si spe ni o. Tam, w ob okach, Platon 
 Mówi co i ze miechu bije si po udach. 
 (Ja, obywatel ziemski, czyta em Fedona
 I pojmuj intencj .) […] [Ibidem] 
 Szczególnie wa na jest puenta wiersza. Dochodzi w niej do g osu fatalistyczne 
przekonanie, i  dzia alno poetycka nawet poetów geniuszy skrywa w swej istocie zal ek 
kl ski; jest na t kl sk skazana. Poeta, obdarzony wyj tkow samo wiadomo ci , 
wypowiada podstawowe w tpliwo ci dotycz ce natury swojego talentu i zaj . Intencje 
i zamiary pokazuj bowiem inne od oczekiwanych skutki, a anonimowi ludzie, nawet gdy 
kierowali si ideami stworzonymi przez poet , wyp dz go z republiki? tyranii?, by bez 
przeszkód delektowa si zdobyt w adz . Wiersz jako narz dzie istotnego zmieniania 
rzeczywisto ci staje si swoim w asnym grobem, potwierdzeniem poetyckiej kl ski: 
[…]  S owo s owu k amie. 
 Wiersz jest czym? Wiersz jest tylko pieni dz za niedzia y. 
 Po o go poecie pod sztywnym j zykiem. 16
Z punktu widzenia omawianej strategii poetyckiej jest czym jeszcze: przepustk do 
Wiecznego Teraz kultury. 
 Owo przej cie, przepoczwarzanie si , ma jednak na swojej drodze dramatyczn faz – 
faz trupa. 
3.2 Problem z trupem. Fenomenologia trupa  
W przywo anej ju ksi ce pt. Trup Louisa-Vincenta Thomasa czytamy m.in.: 
Trup jest nierozdzielnie zwi zany z dyskursem o trupie; to jednak, co mówi si o zmar ym, nie mo e przystawa
do nieuchwytnej rzeczywisto ci mierci. Jak podkre la Jean-Thierry Maertens, trup jest „poza-znacz cy” […] 
16 J. M. Rymkiewicz w rozmowie z Adamem Popraw mówi: „Na ile mog to dzisiaj odtworzy , ten mój wiersz 
jest pewnie przewrotn pochwa poezji; mówi, e poezja jest niczym, jest czym zupe nie niewa nym, 
a jednocze nie jest czym najwa niejszym na wiecie”. Poprawa za podkre la: „Wiersz okazuje si tedy jedn
z niewielu dróg, jednym z niewielu sposobów danych nam w naszej egzystencji, w naszej sytuacji 
metafizycznej”. [Op. cit. (Mickiewicz, czyli wszystko), s. 17]. Por.: tak e: M. Wo niak- abieniec, op. cit., 
s. 129-130. 
98
jako „nie-wypowiedzenie sensu, nie-miejsce ogniskowa , zmagazynowanie wszelkich mo liwych st umie – 
zmar y powoduje nag luk w dyskursie”. […] O ile cia o pozostaje dwuznaczne, trup znosi wszelk
dwuznaczno , gdy niedwuznacznie przekroczy przepa pomi dzy yciem i mierci . Zdecydowanie sytuuje 
si poza dyskursem i abstrakcja robiona z fizycznej niedogodno ci, jak ewentualnie powoduje jego smród, 
wywo uje jedynie postawy negatywne; strach, odrzucenie, odmow .17
 Trup budzi oczywisty l k i by ów l k przezwyci y , ywi wykorzystuj do tego celu 
poj cia zast pcze, neutralizuj ce traumatyczne skutki kontaktu z trupem. W ten sposób 
funkcjonuj rytua y dotycz ce sytuacji przej cia. Na poziomie j zyka ch tnie wówczas 
pos ugujemy si wyra eniami synonimicznymi, swoistymi eufemizmami, które skutecznie 
neutralizuj traum bycia wiadkiem przekszta cania si cz owieczego cia a w zw oki.18
 Znalezienie si trupa poza dyskursem, a w a ciwie bycie trupa „luk w dyskursie” 
samo w sobie stanowi interesuj cy problem, którym zajmuje si antropologia mierci 
i tanatologia. Znale si poza dyskursem oznacza tu bowiem podwójne nieistnienie: to 
zwi zane ze skandalem mierci 19 i to wykluczaj ce z obszaru b d cego ci g ym wysi kiem 
nazywania wszystkich fenomenów istnienia. Trup mo e by bowiem okre lany tylko poprzez 
negacj , zaprzeczenie, j zykow niezdolno do okre lenia natury fenomenu takiego 
istnienia. St d mówienie o trupie „jest równoznaczne ze sprowadzeniem go do pewnych 
signifiantów, które nie jego oznaczaj ”.20 Ods ania si wi c przed nami, jak wida , podwójna 
trudno . Trup wymyka si szansie opisu i zrozumienia zarówno na poziomie kulturowym 
[budzi groz , odraz , obrzydzenie] i – semantycznym: nie posiada mo liwych do nazwania 
i wyeksplikowania atrybutów swojego istnienia. Jest bytem szczególnym, dziwacznym, 
dramatycznie nieprzystaj cym do ustanawianego w niema ym trudzie porz dku poznania. 
Je eli pojawiaj si tu signifianty, j zykowe odpowiedniki desygnatu „trup”, s u one 
kulturowemu „zacieraniu ladów”, podtrzymuj obszar tabu. S u podstawowemu celowi: 
„metaforycznemu maskowaniu gnicia”.21 Trup to byt par excellence zamkni ty na poznanie, 
noumenalny, wymykaj cy si jakimkolwiek sensotwórczym kategoriom opisu. 
17 Op. cit., s. 52, 54-55. 
18 Por.: ibidem, s. 52-61, rozdzia Trup i j zyk.
19 Terminem „skandal mierci” pos uguje si Vladimir Jankélévitch w rozprawce Tajemnica mierci i zjawisko 
mierci, [w:] Antropologia mierci, wybór: S. Cichowicz i J. M. Godzimirski, Warszawa 1993, 43-76. 
20 L.-V Thomas, op. cit., s. 52. 
21 Por.: L.-V. Thomas, ibidem, s. 56. 
99
 W wierszach Rymkiewicza staje si jedn z wa nych figur poetyckich. Wydaje si by
kontynuacj figury upiora, który jest poetyckim znakiem rozdarcia i alienacji.22 W wietle 
tego, co powiedziano wy ej, pojawienie si trupa stanowi nie tylko prosty znak literackich 
nawi za do baroku i jego obfitego tanatologicznego rekwizytorium. Nie jest równie li tylko 
„dialogiem z barokiem metafizycznym”, chocia niew tpliwie tam odnajduje swoje 
artystyczne i wiatopogl dowe zakotwiczenie.23 Wydaje si by , przy wiadomo ci, e racje 
dzielone tu s nierówno, prób ustanowienia dyskursu o trupie jako takim, zasypaniem owej 
luki w dyskursie dotycz cym trupa. Poeta nie chce omija problemu i tworzy dodatkowych, 
tym razem poetyckich signifiantów, wykorzystuj c istniej ce w tradycji wzory. Chocia
niew tpliwie wzorami si pos uguje. Czyni to równie po to, by w sposób mo liwy do 
uchwycenia w ludzkim j zyku zapisa moment transgresji. Transgresji cielesno ci –
najbardziej radykalnej z mo liwych.24
 Bohaterem swych wierszy uczyni Rymkiewicz trupa wiele razy, w tym 
sze ciokrotnie nadaj c im tytu y Na trupa i odpowiednio je numeruj c.25 Te za , które swoim 
tematem czyni mier , pojawiaj si cz sto, a ich liczba w kolejnych poetyckich tomach nie 
ulega ograniczeniu, wr cz przeciwnie, jest coraz wi ksza. 
 Sonet Na trupa (I) prezentuje swojego bohatera w sposób, który nie prowokuje 
spodziewanej ze wzgl du na barokowe konteksty makabry, by opisa skutki bycia trupem. Te 
skutki s oczywiste, maj charakter fizyko-chemiczny; szcz tki ludzkie ulegaj po prostu 
mineralizacji, a to, co by o kiedy integraln ca o ci psychofizyczn , rozp ywa si
w continuum natury i kosmosu. W sensie kulturowym podlega podobnemu procesowi – 
zapomnieniu. Przywo anie w ostatnim wersie pierwszej strofy mitycznej rzeki podziemia Lete 
ma walor metaforyczny, a nie eschatologiczny. Trup waloryzowany jest wi c negatywnie, bo 
i jego „istnienie” ma taki w a nie charakter; to specyficzny fenomen, fenomen pozbawiony 
22 Por.: rozdzia II niniejszej pracy, podrozdzia 2.3. 
23 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 47-54. 
24 „Podmiot, który zap dziwszy si ku rubie om poznania, do wiadcza jego granic, doznaje ol nienia niewiedzy. 
Warunkiem tego do wiadczenia czyni [na przyk ad – M.K.] Bataille istnienie trwa ej, lecz w druj cej granicy 
mi dzy dyskursem, a jego przeciwie stwem. Intensywne prze ycie granic mo liwo ci, danych w do wiadczeniu 
wewn trznym, ods ania przekl t cz , wykluczon z obszaru wiedzy.” [Jacek Pietrzak, Konfrontacja Hegel – 
Bataille. Dialektyka versus transgresja [online], [w:] „Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris” [dost p: 2 X 
2005]. Dost pny w Internecie: http://www.filozof.uni.lodz.pl/hybris/artykuly.htm. W tych obszarach nic ju nie 
jest jasne ani jednoznaczne: dialektyka typu Heglowskiego ust puje miejsca dekonstrukcji Bataille’a  
i Foucaulta. Obie odkrywaj mimo wszystko to samo: otch a , bezpo rednie s siedztwo mierci. 
25 Pierwsze cztery wiersze tak zatytu owane [trzy pocz tkowe s sonetami] pojawi y si w tomie Anatomia, pi ty 
w zbiorze Co to jest drozd, szósty w Thema regium. Nale y doda , e w Co to jest drozd czytamy jeszcze 
wiersze Do trupa oraz Jak on ten trup. W Thema regium wiersz z trupem w tytule pojawi si jeszcze w tek cie 
Ksi dz Baka do trupa. 
100
atrybutów, które wiadomo ludzka dzi ki my leniu w kategoriach ci g o ci i zasady 
narzucaj cej si bezpo rednio analogii mu przypisuje. By przecie kiedy cz owiekiem. 
 W wierszach Rymkiewicza wa nym cz owieczym organem jest krta , fizjologiczne 
narz dzie mowy. Wydaje si , e proces „nico ciowania”, rozpadu trupa, jest dramatyczny 
podwójnie: brak ywego cia a powoduje bowiem niemo no podj cia najbardziej ludzkiej 
z czynno ci – mówienia, nazywania. Sam sposób opisywania tego stanu rzeczy ulega tak e 
wyrazistemu zak óceniu w strofie drugiej: 
 Nie wys owi ani s owa ani drzewa 
 Ani li ci o witaniu nie ma ani 
 Ptaków wszelkich gdy ptak wszelki si roz piewa 
 Nie wys owi ani ptaka nie ma krtani 
  [Na trupa (I), At, s. 31] 
Wypowiedzenie „nie ma” w wersie drugim jest z punktu widzenia podzia ów logiczno-
sk adniowych nie tylko niepotrzebne, ale i nieprawid owe. W gruncie rzeczy jest to jednak 
wzmocnienie komunikatu ze strofy pierwszej, dotycz cego negatywnej techniki opisu statusu 
ontologicznego trupa. 
 Tercyny sonetu wzmacniaj opisane wy ej zjawisko. Proces „nico ciowania” trupa 
rozbudowuje si – wkracza w obszar religii i religijnych dogmatów. Trup niczego nie 
posi dzie, bo „Ani siebie ani duszy nie ma w sobie”. Nieodwo alnie wchodzi równie
w obszar milczenia, pozbywania si principium individuationis. Tam, gdzie zachodzi proces 
odró norodnienia, dramatycznie zmniejszaj si szanse na zmartwychwstanie. St d ko cowy 
dwuwers: 
Co wsta mia o siebie zbyte z czego wstanie 
 Mnie czyni cy co uczynisz teraz Panie 
  [Na trupa (I)] 
Trup, pozbawiony atrybutów wiadcz cych o substancjalno ci swojego istnienia, wyzuty 
z nich, niemog cy równie przy pomocy s owa opisa tego, kim/czym jest, a w a ciwie 
kim/czym nie jest – ma tylko jedn szans : g os podmiotu lirycznego. To on, ci gle jeszcze 
ywy, formu uje pytania w j zyku ywych. Pytania w swej istocie najg biej eschatologiczne. 
Mog je zadawa tylko ywi z nadziej , e nie maj one li tylko charakteru retorycznego. 
101
Przypominam, e „substancja to jest ten rodzaj bytu, o czym co jest orzekane, samo nie b d c 
orzekane o niczym”.26
 Trupa przed stanem „zero dyskursu” ratuje wi c poeta: równie mocno zainteresowany 
nie tylko odpowiedzi , bo kto jej udzieli?, co precyzj pytania. W tym przypadku ma ono 
charakter modlitewny. Pami tajmy, e na przyk ad w tradycji hebrajskiego mistycyzmu 
istnieje równie „Bóg ukryty, najbardziej wewn trzna Istota Boga […]. T najg bsz Istot
Zohar oraz wi kszo kabalistów okre laj najch tniej En-Sof, tzn. »Niesko czone«”.27
Cz owiek, wkraczaj c swoim pytaniem w ten obszar, obszar Bo ego projektu 
za o ycielskiego, wprowadza napi cie na jego powierzchni. Bóg, „czyni cy” bezustannie 
cz owieka, nie b dzie w stanie odnie si do przysz o ci, bo ta dla nie istnieje w ci le 
ludzkich kategoriach przemijania, mierci i – obiecanego zmartwychwstania. Poza tym trup, 
pozbawiony substancjalno ci, a wi c tak e w asnego Ja, nie mo e podlega boskim 
emanacjom – Szechinie: obecno ci i immanencji Boga we wszelkim stworzeniu.28
 Sonet Na trupa (II) ju w pierwszym wersie prezentuje opisan wy ej ambiwalencj
stanu „bycia trupem”. „Le e w sobie” oznacza stan bycia zamkni tym na zewn trzno , 
„obecno , która odsy a do nieobecno ci”, „bycie poza wszelk komunikacj ”29. Trup poza 
tym „nie wie komu le y”, ale tego te nie wiedz ywi. Próbuj jednak uczyni z trupa obiekt 
swoistej pragmatyki; trup wszak mo e si przyda : „Mo e le y by nam ros o i p cznia o”, 
„Mo e le y by si tli o cho zetla o”. Charakterystyczna jest wiadomo ywych: oni dobrze 
wiedz , e trup jest obiektem, mo na powiedzie , ontologicznie i egzystencjalnie skrajnie 
wyeksploatowanym, wi c pytanie o jego u yteczno skrywa inne, w a ciwe intencje: 
sygnalizuje niezgod wobec podstawowego faktu, e i ywi z biegiem czasu stan si takimi 
samymi obiektami – niepotrzebnymi z punktu widzenia „pragmatyki ycia”. St d 
charakterystyczne zako czenie sonetu: 
Zanim b dzie mo e wod mo e glin
 Le y w sobie ale jeszcze chcia by s u y
 Teraz ty we teraz ty go spróbuj u y
  [Na trupa (II), At, s. 32] 
26 J. Galarowicz, Na cie kach prawdy, Kraków 1992, s. 343. Autor doda jeszcze, charakteryzuj c pogl dy 
Arystotelesa, e „substancj jest to, co posiada cechy, ale samo nie jest cech ”. [Ibidem, s. 343]. 
27 G. Scholem, Mistycyzm ydowski, Warszawa 1997, s. 260. 
28 „Bóg [...] w swych objawieniach najbardziej zewn trznych, tam, gdzie [...] przejawia si czynnie pe nia jego 
istoty, zwie si On »Ja«. Tym »Ja« Boga jest – zgodnie z najwa niejsz i najg bsz nauk kabalistycznej 
teozofii – Szechina […].” [Ibidem, s. 270]. 
29 L.-V. Thomas, op. cit., s. 43, 58. 
102
Czy trup chcia by s u y , nie wiadomo, wszak jest poza wszelk komunikacj , natomiast 
próba „u ycia trupa” wydaje si by w wietle tego, co w sonecie zaistnia o, ca kiem 
zrozumia a.30
 Trzecia ods ona cyklu pt. Na trupa koncentruje si wokó s owa „ aknie” i ze wzgl du 
m.in. na swoje zako czenie odsy a do jednej z kluczowych ewangelicznych scen na Wzgórzu 
Czaszki i do scen pó niejszych. Trup jest tu istot aktywn , mo na paradoksalnie powiedzie , 
„ ywotn ”. Pragn c zaspokoi swoje aknienie, po yka to, co ma pod r k : piasek, glin
i ziemi . Obrazowanie ma wyrazist posta groteski, hiperbolizuje bowiem niektóre, 
oczywiste z punktu widzenia stanu bycia trupem, procesy. Cadaver, „gryz c ziemi ”, robi to 
apczywie, krztusi si ni , a obserwator owych dzia a poprzez charakterystyczne zwroty 
j zykowe wyra aj ce i aprobat , i nawet podziw, szuka racji dla tego typu zachowania. 
Próbuje je transcendowa ponad mineralno-fizyczny poziom istnienia: 
A co mo e si w nim pocznie z tych napoi 
 Co jest glina mo e w nim si przeoblecze 
 Co jest piasek mo e z niego si wyroi 
 A z odm tów mo e jaki p ód wyciecze 
 A co mo e wstanie nagie z ona grobu 
 Co zap acze i rozedrze b on globu 
  [Na trupa (III), At, s. 33] 
 Pragnienie trupa jest w gruncie rzeczy pragnieniem ywych; podmiot liryczny jest 
w sonecie person bardzo widoczn , narzucaj c w sposób bezpo redni i do ywio owy 
w asn wyk adni stanu bycia trupem. Wiersz ewokuje wyrazist sugesti dotycz c
zmartwychwstania; ma ono tutaj charakter powtórnych narodzin. Nie wiadomo czy chodzi 
w nich o zmartwychwstanie cia a, tego, które si posiada o, czy te o zmartwychwstanie 
przypominaj ce transmutacj , duchow przemian , przedarcie si w procesie gnicia, owego 
„gryzienia ziemi”, na drug stron istnienia. Wszak glob jest tutaj b on , któr nale y 
rozedrze , by si wyzwoli od dotychczasowych ogranicze . 
30 L.-V. Thomas w przywo anym ju studium pt. Trup wskazuje na bardzo ciekawy z punktu widzenia 
omawianej poezji fakt „u ycia trupa”, automumifikacji. „W niektórych sektach japo skich […] zaawansowana 
praktyka jogi i post mog cy trwa osiem lat – byle tylko asceta przyjmowa lak i tanin – nadaj cia u wygl d 
ywej mumii. Niektórzy spo ród tych mistyków daj si w stanie zaawansowanego wysuszenia pogrzeba
ywcem w pozycji Buddy. […] W ten w a nie sposób odkry miano niedawno, tym razem w Tybecie, trzyna cie 
siedz cych trupów z Yamabushi. S to mumie mnichów, którzy dobrowolnie przez ponad 27 lat oddawali si
modlitwie i ascezie. Ich uczniowie twierdz , e znajduj si oni w stanie, który nie jest ani yciem, ani mierci
i uczestnicz w legendarnej nie miertelno ci stra ników Tradycji.” [Op. cit., s. 35]. 
103
 Inny artystyczny zamys reprezentuje wiersz Na trupa (IV). Jest on de facto erotykiem. 
S owami kluczowymi s tu czasowniki „p odzi ” i „poczyna ”, ale ich znaczenia odnosz si
do czynno ci, które maj niewiele wspólnego z „tradycyjnym” powo ywaniem do ycia. 
Podmiot liryczny wykorzystuje charakterystyczn gr s ów. Co , co dotyczy ludzkiej mierci, 
co prawda „si nie p odzi”, ale „si poczyna”, nie dotyczy wi c si rzeczy jednostki, ale pary 
– ma e stwa. Akt p odzenia nie ustaje nawet w grobie, taki jest wyd wi k ostatniej strofy: 
B dziemy le e obok naszych on 
 Stuka w piszczele w pust gole dmucha
 B dziemy p odzi a sp odzimy co
 B dziemy mia si od ucha do ucha 
  [Na trupa (IV), At, s. 34] 
 Rado p odzenia ma tu mocno makabryczny wyd wi k, dotyczy przecie
spó kuj cych trupów. Danse macabre zyskuje w tym wierszu nowy wyraz, nie ma on jednak 
charakteru jawnie prowokacyjnego, odwo uje si do skojarze groteskowych i rozpozna
maj cych charakter problemu j zykowego, a przez to i poznawczego. Podmiot liryczny 
próbuje nazwa to, co czy umar ych ma onków i nazywaj c natur tego zwi zku 
rzeczownikiem odprzymiotnikowym „zmar e”, przywo uje jawnie rodzicielskie konotacje 
s owa: 
Le y nam zmar e a kto go tam wie 
 Jak nie wie samo czego by tu chcia o 
  [op. loc.] 
Owoc zwi zku umar ych ma onków, ich trumienne dziecko, mier [?], nie ma p ci, to jakie
nieokre lone „ono”, stan bez rozpoznawalnych w a ciwo ci, z wyj tkiem mo e faktu gnicia 
i zwi zanego z tym smrodu: 
Teraz ty g uche teraz lepe ty 
 Teraz nam zabierz to co si nie p odzi 
 Jak tam ci nazwa wodo ziemio mg o 
 We co tu le y co nam tylko smrodzi 
  [Ibidem]
104
 Nale y podkre li jednak wyra ny ton, skrywaj cy sugesti , i stan mierci, 
po miertny owoc ma onków, mo e mie inne, jeszcze nienazwane, skutki: 
A nam w gruczo ach b dzie ros a ple
 I b dzie w krtani fermentowa lina 
 B dziemy puszcza z siebie ciep krew 
 A nam si pocznie bo co si poczyna 31
  [Ibidem]
Mo na si zastanawia , jakiego momentu dotyczy prezentowana strofa; czy jest to ka da     
z mo liwych chwil w yciu cz owieka ci cego ku mierci, czy te chwila wyj tkowa – 
moment umierania, znalezienie si na o u mierci? „Puszczanie krwi” by o procederem 
leczniczym, w cytowanej strofie jest zaczynem nowego istnienia lub innej jego formy. 
 Kontynuacj minicyklu Na trupa jest wiersz pod tym tytu em, umieszczony w tomie 
Co to jest drozd, a opatrzony numerem V. Utwór, zapisuj c t sam poetyck obsesj
i ponawiaj c ten sam motyw, rozszerza zakres stawianych pyta o mo liwe do ustalenia 
relacje z trupem, które mo na przenie na p aszczyzn kulturow . Wiersz – monolog      
o ukrytej strukturze dialogu – w a ciwie wymuszaj cy niemo liwy dialog z trupem, jest prób
jeszcze innego wymuszenia. Jest pytaniem o prawdziwe imi trupa [„kto ty jeste / Ty co trupa 
nosisz imi ”]. Jest wi c pytaniem totalnym, pytaniem metafizycznym, próbuj cym 
przezwyci y ontologiczn i egzystencjaln wiedz o tym, czym trup jest lub bywa.32 Owa 
wiedza, a raczej jej dramatyczny brak, mówi o tym pierwsza strofa [„A co on tam robi      
w ziemi/ Czy dmie w tr by w b bny bije/ Czy si krztusi bo je glin / Czy skrzekocze bo mg
pije”], jest u wiadomieniem prostego faktu, e istot owego mankamentu jest brak j zyka, 
przy którego pomocy mo na si z trupem porozumie . Podmiot liryczny, pewna spo eczno
ywych, pragnie na nowo ustanowi w rozmowie z trupem, równie dla niego, zasad
indywidualizacji; to ona przynie mo e szans na „odzyskanie” trupa dla ywych, jego 
31 W przywo ywanej ju wielokrotnie monografii M. Wo niak- abieniec omawiany wiersz jest wiadectwem 
swoistej nekrofilii, cielesnej mi o ci pomi dzy istot yw a umar . Owocem, p odem owego zwi zku mo e by
wed ug autorki na przyk ad sztuka lub g bokie zrozumienie w asnej sytuacji egzystencjalnej. Podobna 
wyk adnia wydaje si by stanowczo zbyt swobodna w stosunku do tekstu wiersza, który nie zawiera adnego 
wyrazistego sygna u o ró nym stanie istnienia ma onków. Przywo ane przez autork konteksty wierszy, 
w których ywi i umarli wchodz ze sob w bliskie mi osne zwi zki, nie daje pe nych praw, by takie same 
zwi zki – mocno w Na trupa (IV)  dyskusyjne – wierszowi imputowa [Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit.,    
s. 238]. 
32 „J zyk Rzeczywisto ci jest j zykiem IMION, a nie nazw – taka jest opinia kabalistów. Te ostatnie tworz
ludzie, otaczaj c si wieloma kr gami swych psychicznych wiatów. Natomiast imiona wyra aj sam
indywidualno ; aby je pozna , nale y mniej patrze , a wi cej s ucha : imiona s objawiane, nie mo na ich 
odkry intelektualn spekulacj .” [Ksi ga Jecirah. Klucz Kaba y, przek ad ze starohebrajskiego, wprowadzenie  
i komentarz Mariusz Prokopowicz, Warszawa 1994, s. V-VI]. 
105
o ycie w j zyku. Elementarzem tego j zyka jest trupie cia o; autor tego elementarza znany nie 
jest [„Kto to pisze czyje pióro”]. Zadanie trupa polega na sylabizowaniu, nauce czytania. 
Trup, b d c na rubie ach ludzkiego poznania, odzyskuj cy swoje imi , mówi cy do ywych 
w swym skomplikowanym, skrzekocz cym j zyku, mo e na nowo w ród nich zawita , jest 
wszak aktywnym podmiotem dziej cego si dramatu; mo e by wi c tak e zapraszanym 
go ciem. 
 Ostatnia strofa skrywa gro b skierowan w stron trupa. Spo eczno ywych 
tolerowa mo e trupa tylko wówczas, gdy stanie si on aktywnym, a nie tylko pozornym, 
uczestnikiem dialogu. Je eli si to nie uda, trupa czeka mier wtóra. Mo na by powiedzie , 
e i jego obowi zuje maksyma: „To, co nie istnieje w j zyku, nie istnieje w ogóle”. Gro ba 
powtórnej mierci jest bardzo realna: trupie cia o wszak jest elementarzem bardzo 
nietrwa ym, podlega post puj cemu procesowi rozk adu, a wi c i obecno trupa w ród 
ywych ma charakter czasowo ograniczony. Proces wyzbywania si przez trupa            
materialnych podstaw dialogu jest nieuchronny. Warto doda , e wpisuje si we ca a 
romantyczna tradycja bycia trupem, upiorem, widmem, duchem i tym wszystkim,         
co znamionuje romantyczne fantazmaty dotycz ce fizycznych skutków mierci i poszukiwa
zwi zanych z wymykaniem si jej.33 „ mier wtóra” ma w wierszu niemal e charakter kary. 
Trup pr dzej czy pó niej nie spe ni warunków, które b d uprawnia y go do istnienia           
w spo eczno ci ywych. Umieranie nie jest wi c czynno ci jednorazow ; powtarza si . 
Mo na powiedzie za Boles awem Le mianem, e „nigdy do si nie umiera”.34 Najpierw 
umiera si w sensie biologicznym, pó niej – i to prawdopodobnie nie raz i nie dwa –       
w wymiarze kulturowym. 
 Interesuj co, w charakterze uwagi generalizuj cej, pisze o tym Adam Poprawa: 
Cia o jest tutaj ukazywane w momencie rozk adu, co implikuje równie destrukcj kultury. Szczególnie 
dobitnym wyrazem takiego stanu rzeczy jest  czenie (rymowanie) „pie ni” i „ple ni” […]. „Pie ” i „ple ” 
33 Status trupa jest tutaj wyj tkowo dwuznaczny. Mo na zada pytanie, w jakiej formie uka e si ywym? Czy 
b dzie zjaw , upiorem, czy kim / czym jeszcze? Wg Z. Freuda, w a ciwego twórc teorii fantazmatów oraz 
wielbiciela literatury romantycznej, fantazmat by rodzajem osobliwej maski, niezb dnej do istnienia; by tak e 
zjawiskiem wyobra niowo ambiwalentnym: koi i u mierza , ale tak e przera a . Kultura za – powrót trupa    
w wierszu Rymkiewicza odbywa si [jednak!] poprzez kultur , tzn. swoisty „trupi j zyk” – jest zjawiskiem 
opresjonuj cym zarówno ywych, jak i – umar ych. [Por.: M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, 
[w:] Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991, s. 7-29]. Pytanie o sposób ukazania si ywym jest wa ne, 
trup z pewno ci umrze mierci wtór , ca kiem mo liwe, e ta druga mier / mierci b d tymi „w a ciwymi”. 
Wydaje si by upiorem, „paradoksalnym bytem z krwi, która w ka dej chwili mo e wsi kn w nic, i z ko ci, 
które w ka dej chwili mog si rozproszy w niesko czono ”. [Por.: R. Przybylski, op. cit. (S owo 
i milczenie…), s. 75]. 
34 B. Le mian, Dziewczyna, [w:] B. Le mian, Poezje wybrane, Wroc aw 1983, s. 151. 
106
zostaj zatem umieszczone niebezpiecznie blisko siebie.[…] Rozk ad wiersza, który mo e by zasadnie 
traktowany jako synekdocha krytyki kultury, stawia t dziedzin pod znakiem zapytania o niebywa ym ci arze 
gatunkowym. Innymi s owy: kultura przestaje by autonomiczn , samowystarczaln dziedzin . A dok adniej: jej 
okre lanie nie jest ju czynno ci tak istotn , skoro kultura, przedstawiana jako sfera poddana procesom 
destrukcji, nie mo e by dla egzystencji sankcj ocalaj c .35
 W wietle tego, co napisa em, Na trupa (VI) wydaje si  by logicznym zwie czeniem 
minicyklu o trupie. Ju wiersz numer pi dawa asumpt do przypuszcze , e ani uj cie 
groteskowe, ani to mocno zwi zane z poczuciem tremendum, nie wystarcz , by logicznie 
domkn kompozycj owego cyklu. Wiersz ostatni jest z tego punktu widzenia nie tylko 
artystyczn prowokacj , ale i zostawieniem przewrotnej szansy na kontynuacj cyklu 
w sposób naturalny i mo liwy do zaakceptowania. Zarówno tu, jak i w wierszu 
wcze niejszym istotn rol odgrywa metrum. W obu przypadkach jest to czterostopowiec 
trocheiczny. W wierszu szóstym pojawia si jako jego funkcja semantyczna – kataleksa, brak 
jednej nieakcentowanej sylaby w drugim i czwartym wersie wszystkich strof z wyj tkiem 
ostatniej; tam kataleksa dotyczy wszystkich wersów. Jako katalektyczny nale y potraktowa
równie , pojawiaj cy si czterokrotnie, jednowersowy refren wiersza. Kataleksa, bardziej 
zreszt ni konsekwentnie zastosowana w ka dym wersie anafora, przejmuje rol rymu – 
zabiegu cz cego w znacz ce ca ostki okre lone wersy. 
 Co szczególne, wiersz poprzez wybór takich w a nie poetyckich technik nabiera cech 
magicznego za piewu, tekstu charakterystycznego dla rytua u przej cia. W sensie znacze
podstawowych obejmuje swymi monotonnymi wyliczeniami zarówno to, co dotyczy trupa 
bezpo rednio, jak i najbardziej ogólne kategorie czasu i przestrzeni. Anafora „ani” czy te 
przestrzenie w jednorodn , niezró nicowan ca o , tak charakterystyczn dla rytua ów 
mierci, natomiast kataleksa w kilku przypadkach wzmacnia informacj o stanie trupa, jego 
paradoksalnej, niemo liwej do jednoznacznego opisu, sytuacji. Chodzi tu zw aszcza 
o umiejscowienie w czasie i przestrzeni, status ontologiczny bycia trupem oraz o jego „stany 
wolicjonalne”. S one niemo liwe do rozpoznania przez ywych, dramatycznie wymykaj si
opisowym kompetencjom j zyka, relatywizuj opis w sposób skrajny. Wszak kategorie czasu 
i przestrzeni s fundamentalne dla wiadomo ci próbuj cej ogarn i zrozumie byt, 
a empatyczne otwarcie si na drugiego sytuuje go i w przestrzeni spo ecznej, i kulturowej. 
 Rymkiewicz pisze tak: 
To jest w a nie ten nasz trup 
35 A. Poprawa, op. cit., s. 86. 
107
 Ani ko ci ani skóra 
 Ani próchno ani ple
 Ani woda ani glina 
 Ani tutaj ani tam […] 
 Ani odk d ani dok d 
 Ani stamt d ani st d 
 Ani kto to ani co to 
 Ani nie wie ani wie 
 Ani twój ani mój 
 Ani niczyj ani czyj
 Ani kto ani nikt 
 Ani nie jest ani jest 
 To jest w a nie ten nasz trup 
  [Na trupa (VI), TR, s. 22] 
 Warto podkre li , e taki sposób opisywania porz dków wymykaj cych si codziennej 
egzystencji, charakterystyczny dla ró norakich rytua ów, nie jest czym nowym; wr cz 
przeciwnie – stanowi charakterystyczny i stosunkowo cz sto stosowany w ró nych kulturach 
sk adnik owego rytua u.36 Z jednym zastrze eniem: Na trupa (VI) pokazuje sytuacj
wyj tkow , stan, o którym czytamy we wst pie do Tybeta skiej Ksi gi Umar ych – BAR-DO 
THOS-GROL, e „Bar-do znaczy rozziew. Jest to nie tylko przerwa, zawieszenie po naszej 
mierci, ale równie zawieszenie w jakiej sytuacji yciowej; umieranie zdarza si tak e za 
ycia. Do wiadczenie bar-do jest cz ci naszej podstawowej struktury psychologicznej. 
Przez ca y czas zdarzaj nam si wszelkie rodzaje do wiadczenia bar-do – do wiadczenia 
paranoi czy te zagubienia w codziennym yciu; jest to tak, jakby my nie byli pewni ziemi 
pod stopami, nie wiedz c, o co nam chodzi i dok d zmierzamy. Tote niniejsza ksi ka jest 
nie tylko przes aniem dla tych, którzy w a nie maj umiera lub ju umarli; jest to równie
36 W literaturze alchemicznej na przyk ad poczesne miejsce zajmuje Tablica Szmaragdowa, „S owa tajemnic 
Hermesa Trismegistosa”; w drugim z trzynastu zda tablicy czytamy: „To, co jest ni ej jest jak to, co jest wy ej, 
a to, co jest wy ej, jest jak to, co jest ni ej, dla przenikni cia cudów jedynej rzeczy”. [R. Bugaj, Hermetyzm, 
Wroc aw 1991, s. 120]. 
108
przes anie dla tych, co si narodzili. Narodziny i mier dotycz ka dego, ci gle, w tej 
w a nie chwili”.37
 Szczególnym znakiem owego rozziewu jest trup, „nasz trup”, mo na powiedzie „trup 
podlegaj cy próbie interioryzacji, uwewn trznienia”, „trup – nasza w asno ”, „trup – skrajny 
przyk ad potrzeby komunikowania si ”. W kilku innych wierszach „z trupem w tle” ów 
podstawowy problem komunikowania si i natury wzajemnych relacji mi dzy trupem         
a ywym b dzie kontynuowany i jednocze nie w sposób charakterystyczny modyfikowany. 
 W wierszu Do trupa nagl ca potrzeba komunikowania si przybiera form rozka nika 
[„Ty mów trupie”]; jednak zaraz potem podmiot liryczny, nie czekaj c na odpowied , 
przyst puje do kolejnej gor czkowej próby nazwania i opisania stanu bycia trupem. Czyni to 
poprzez zadawanie trupowi serii dramatycznych pyta . Ów dramatyzm wzmacnia forma 
wiersza – trzynastozg oskowy rymowany dystych. Dystych ów odwo uje do tradycji ludowej, 
nie za do tradycji antycznej dystychu elegijnego. Parzyste, nieskomplikowane rymy cz
wersy w mocne semantyczne ramy. Ju pierwszy z nich ukazuje zakres wszystkich 
tanatologiczno-egzystencjalnych i ontologicznych pyta , kierowanych do trupa: „Czym ty 
jeste czy rzecz jest czy ty jest od rzeczy”? 
 To wa ne pytanie. Zadane na pocz tku wiersza ustala regu y dyskursu, ustanawia 
tak e j zykowe kryteria prowadzenia owego dyskursu. Wszak e „mówienie od rzeczy” 
skrywa zamierzon dwuznaczno , informuje, e w omawiany obszar wej mo e j zyk 
nieuporz dkowany, j zyk hierofanii, rytua u, misterium.38 Warto równie zwróci uwag na 
obecno w kilku miejscach wiersza koloru z otego. Jest on nie tylko, jak sugeruje to 
Marzena Wo niak- abieniec, kolorem, „za pomoc którego artysta konwencjonalizuje natur , 
czyli element natury czyni przedmiotem sztuki b d przejmuje ów przedmiot od poetów 
czasu przesz ego” po to, by odebra mierci jej groz i tragizm 39, lecz tak e po to, by – jak 
ju pisa em – wprowadzi  warto ci istotne dla porz dku sacrum w jego odwo aniach 
eschatologicznych. Dla poety trup jest zarówno „z ot otch ani ”, „z ot mg ”, „z ot
trumn ”, „z ot wie ”, a tak e – poniek d – „z otym gniazdem” i z ot bram . Z ote 
37 I. Kania, BAR-DO THOS-GROL, czyli Tybeta ska Ksi ga Umar ych, [w:] „Literatura na wiecie” 1985, 
nr 8-9, s. 6. Autor w cytowanym fragmencie przytacza s owa Chögyama Trungpa, yj cego w USA 
tybeta skiego mistrza, autorytetu w problematyce tanatologicznej. 
38 „Chodzi […] o odnalezienie obrz dowego rytmu wi towa . W tym rytmie obecny jest specyficzny rytm 
egzystencji, o którym w Ma ej Itace, czyli Rozwa aniach o kulturze ludowej, pi knie pisa Vincenz, e 
podtrzymuje obecno duchów zmar ych, bez których spo eczno nie b dzie w pe ni sob . Taki obrz dowy 
rytm wi towa zna a staro ytna Grecja i d ugo europejska kultura ludowa o staro ytnym rodowodzie”.    
[Por.: L. Kolankiewicz, Dziady. Teatr wi ta Zmar ych, Gda sk 1999, s. 228].  
39 Op. cit., s. 207. 
109
w wierszu s jeszcze wierszcz i instrumenty, czytamy równie o „z otym centrum wiata” 
i „z otym domu”. 
 Trzeba powiedzie , e poetycka gotowo podmiotu lirycznego do mno enia pyta
jest tu zaiste wielka; mocne jest równie przekonanie, e trupa atwo przekszta ci w syntaxis, 
byt s owny, analogon cia a niepodlegaj cy psuciu. Z jednym zastrze eniem: trup w tym 
wierszu konsekwentnie milczy i aden dramatyczny w swojej wymowie aspekt „bycia 
trupem” nie wytr ca go ze stanu entropii. Ko cowy dystych staje si wi c tutaj nie tyle aktem 
„przeniesienia” tego, co martwe w wymiar nie miertelno ci sztuki, co zapisem li tylko takiej 
gotowo ci, gor czkowym aktem nadziei, e tak mo e si sta . 
Ty mi to powiedz trupie a ja to zrymuj
 Wiersz dom z oty postawi Cia o niech si psuje 
  [Do trupa, CD, s. 13] 
 Trup – powtarzam – si nie odzywa, wi c poetycka fraza przekszta ca si
w b yskotliwie zaprojektowany artystyczny popis, z którego podmiot liryczny zapewne zdaje 
sobie spraw , przeczuwaj c, e warsztatowa sprawno i artystyczna odwaga nie s w stanie 
prze ama ontologicznie ustanowionej jako „byt, który milczy”, natury trupa. St d pewnie 
pytanie o sprawc obserwowanego stanu rzeczy i kszta t ostatnich dwóch pyta
z przedostatniego dystychu wiersza: 
Kto ple  z pie ni porówna a kto pszczo z trzmielem 
 Kto w tobie o syntaxis z ote gniazdo ciele 
  [Ibidem] 
 Odpowied oczywi cie nie padnie, bo pa nie mo e; ca y wiersz zawiera jednak 
wyrazist sugesti , e w my leniu o dramacie mierci warto zapyta i o Sprawc , 
i o przestrze symbolizowan przez z ote gniazdo.40
 Czy mamy prawo w taki sposób interpretowa ów wiersz? Niew tpliwie tak. 
Dodatkowy asumpt do tego daje nam wspomniany wy ej wybór metrum i sformu owany 
przez Rymkiewicza, a przypomniany wcze niej, cel bycia poet ; poet -mystagogiem, poet -
magiem. Podmiot liryczny wiersza nie zdecyduje si na przekroczenie granic racjonalnego 
40 Z oto symbolizuje w interesuj cym nas kontek cie bosko , nie miertelno , niezniszczalno , milczenie. 
Por.: W. Kopali ski, op. cit., [has o: Z oto, s. 495-498]. 
110
ogl du rzeczywisto ci, wie jednak, e sytuacja graniczna wymaga rodków radykalnych. 
Próbuje mimo wszystko, cho nie robi tego w sposób ostentacyjny, tworzy na nowo swój 
w asny obrz d Dziadów, tym bardziej dramatyczny, e odbywaj cy si w przestrzeni 
zaawansowanej sekularyzacji wyobra ni, której on sam w równej mierze podlega. Jego 
obrz d Dziadów si nie wype ni – zmarli nie przemówili w formach przewidzianych 
rytua em, bo i rytua nie mia szans wype ni si zgodnie z usankcjonowan zwyczajowo 
tradycj .41
 Zostaje syntaxis – monolog w obliczu Milcz cego. wiadectwo artystycznej, 
pozbawionej jakichkolwiek u atwie , próby przywrócenia poczucia czno ci mi dzy 
pokoleniami ywych i umar ych.  
3.3 „Na mier wojewodzianki Morsztynówny” i innych kobiet 
 Opisuj c naukowe podstawy antropologii mierci, Edgar Morin pisze m.in.: 
Cz owiek przypomina bardziej p ód ma py cz ekokszta tnej ni ona sama, podobny jest bardziej do jej 
przodków ni do niej.[…] To w a nie owa p odowo czyni z ma py cz owieka, b d cego istot nieokre lon , 
niewiele ró ni c si kszta tem od swoich nieokre lonych przodków. Poniewa t nieokre lono mo na sobie 
t umaczy jako brak fizjologicznej specjalizacji, staje si on istot wy szego rz du. Staje si równie istot
m odzie cz , doros ym p odem ignoruj cym wiedz gatunkow , tzn. odrzucaj cym przewidziane uprzednio 
przystosowanie.[…] Cz owiek jest gotów do przyj cia ka dej roli. [podkr. – M.K.] 42
 Pisze jeszcze, e na skutek swej nieokre lono ci, mo liwo ci samorozwoju cz owieka 
staj si w a ciwie nieograniczone; tworzy wi c j zyk i wiat symboli, a tak e mit 
i magi . Dzi ki temu mo e stworzy równie oryginalne koncepcje mierci, która ulega 
zupe nej antropomorfizacji.43 Louis-Vincent Thomas w podrozdziale mier innego ze szkicu 
Do wiadczenie mierci: jego granice i rzeczywisto , pyta o to, co nam taka mier ods ania 
i odpowiada, e ta mier ma wielorakie znaczenie i skutki: „nie tylko przypomina mi, e ja 
tak e musz umrze – jest ona po trosze tak e moj w asn mierci . Jest moj mierci tym 
41 O Dziadach Mickiewicza Rymkiewicz mówi nast puj co: „Ca e Dziady, wszystkie cz ci Dziadów mówi
nam przecie w a nie tyle: nie ma adnej granicy, ycie jest zmieszane ze mierci i nie da si ycia od mierci 
oddzieli . Nie ma granicy, która dzieli aby obrz d ycia od obrz du mierci. ycie jest mierci , a mier jest 
yciem. Ten sam obrz d, a ró nica polega tylko na tym, e ci, którzy w nim uczestnicz , ró ni si mi dzy sob
sposobem istnienia.” [Op. cit., Mickiewicz, czyli wszystko, s. 81]. 
42 E. Morin, Antropologia mierci, [w:] op. cit., s. 131-132. 
43 Ibidem; tu zw aszcza rozdzia : mier a narz dzie, s. 138-152. 
111
bardziej, im bardziej ten drugi by dla mnie kim wyj tkowym i niezast pionym.[…] Z chwil
[…] odej cia kogo drugiego, które pozbawia mnie cz cych z nim zwi zków okre laj cych 
mnie samego, b d cych zatem cz stk mnie, które pozbawia mnie tak e jego spojrzenia, 
odzwierciedlaj cego moj posta lepiej ni lustro, do wiadczam wewn trzno ci mojej w asnej 
mierci”.44
 Warto si zastanowi , czy opisanie mierci kobiety lub m czyzny posiada wyrazist
nie tylko kulturow , ale i antropologiczn specyfik , i czy ta specyfika ma wp yw na sposoby 
artystycznego kreowania mierci? Czy mier mo e by waloryzowana ze wzgl du na p e ? 
Czy daje powód do podobnych rozró nie ? Co owe rozró nienia mówi o samym dramacie 
umierania? 
 Jaros aw Marek Rymkiewicz wydaje si takie pytania zadawa w wielu tekstach 
poetyckich. 
 Jednym ze sposobów wykorzystywanych do mówienia o mierci kobiet jest po czenie 
erosa i thanatosa; pocz tkowo ma charakter, jak to mia o miejsce i w innych przypadkach – 
estetyzuj cy. Staje si miejscem erotycznej gry: wyrafinowanej i nieco skonwencjo-
nalizowanej. Zamiar ów jasno ujawnia na przyk ad sonet Ostrze enie: 
 Z b mrówki, tysi cleci pa ac buduj cy, 
 Jedwab twej sukni zmieni w usk suchej kory, 
 Przetnie trefione w osy i powieki dr ce 
 I si gnie ród a pulsu pod bransolet wzorem. 
 […] 
 Twój szept trwa tylko chwil w doczesno ci chórze, 
 Wi c nim oddasz swe dr enie korzeni strukturze, 
 Moim d oniom je powierz i mnie zechciej kocha . 
   [Czgj, s. 22] 
 Proces przemiany kobiety, istoty w tym przypadku przede wszystkim seksualnej, 
w d b o trawy lub ptaka, ma w wierszu charakter demoniczny, jest skutkiem „pot nych 
demonów okrutnych zabaw”, przypomina nieco alchemiczne eksperymenty w tyglu „zielonej 
planety”. Potencjalny kochanek u ywa tu argumentów odbiegaj cych od spodziewanej 
strategii uwodzenia; odwo uje si do naturalnych cz owieczych l ków przed staro ci
i absurdem przemijania. Jednocze nie o ywia tradycj carpe diem, wychodz c
44 L.-V. Thomas, Do wiadczenie mierci: jego granice i rzeczywisto , [w:] ibidem, s. 170. 
112
od przekonania, i w a ciwym czasem istnienia jest tera niejszo : czas mi osnych uniesie
i spe nie . 
 Specyficznym sposobem tworzenia sytuacji lirycznej jest dialog m odych kobiet: 
ywej i umar ej. Dzieje si tak w wierszu Lament osiemnastoletniej na mier wojewodzianki 
Morsztynówny. Dialog ów realizowany jest w poetyce zwrotu do adresata, a form jego 
istnienia jest gromadzenie specyficznych pyta , maj cych przede wszystkim charakter 
medytacji eschatologicznej. Co szczególne, ów poetycki dialog tworz obie bohaterki 
wiersza, st d wra enie nak adania si losów obydwóch kobiet, ich paralelno ci. Maj c 
wiadomo , e cia o Morsztynówny uleg o mumifikacji 45, opisywana sytuacja liryczna 
przestaje mie charakter abstrakcyjnego konceptu, staje si prawdopodobna, mo liwa do 
zaistnienia. Ciekawa jest tu równie organizacja pi ciu sze ciowersowych strof. Inicjatywa 
w prowadzeniu dialogu nale y niew tpliwie do yj cej m odej kobiety, która prawdopodobnie 
obserwuje zmumifikowane zw oki. Zmar a jednak nie milczy. W ka dej ze zwrotek, w dwóch 
ostatnich wersach wyodr bnionych przy pomocy nawiasu, istnieje niejako równoleg y tok 
poetyckiego dyskursu, ka cy przypuszcza , e wypowied w nawiasie jest g osem 
dziewczyny zmar ej przed ponad trzystu laty. Oba porz dki tworz uk ad uzupe niaj cych si
znacze i dotycz relacji przestrzennych oraz czasowych, w które uwik ane s obie bohaterki 
wiersza. yj ca jest tu medium umar ej 46, ale relacje czasowe, a co si z tym wi e i opisany 
powy ej sposób prezentacji obydwóch kobiet, nie jest oczywisty. Ta, która nie yje, staje si
równie medium. Nie yj ca przekroczy a bram mierci, lecz sam fenomen nieistnienia 
wymyka si j zykowym mo liwo ciom opisu, st d i jej pytania o natur tego stanu i – o jego 
sprawc [„Kto jest czas?”; „Kto jest ten,/ Co mnie wprowadza w wirydarz cierni?”]. 
 Odpowied oczywi cie nie pada, chocia ostatnia strofa dyskretn prób jej udzielenia 
sugeruje. ywa wie, e w rytmach czasu istnieje porz dek dziedziczenia pier cienia, symbolu 
wieczno ci oraz cykliczno ci 47 oraz, a mo e tym samym – winy. Umar a najprawdopodobniej 
podziela owo przekonanie, lecz unika jednoznacznych ocen. Mówi: 
(Nie pytaj o nic. Wszystko jest twoje. 
wiat o trwa tu. Tak pi kny sierpie .) 
  [Lament osiemnastoletniej na mier wojewodzianki Morsztynówny, Czgj, s. 19], 
45 Jerzy Kwiatkowski tak pisze, polemizuj c z Julianem Przybosiem, który wiersz Rymkiewicza powita artem 
w Li cie do m odego poety [„Przegl d Kulturalny” 1960, nr 51: „cia o wojewodzianki Teresy Izabeli 
Morsztynówny zachowa o si w podziemiach ko cio a w. Józefa w Sandomierzu – nie ulegaj c rozk adowi”. 
[J. Kwiatkowski, op. cit., s. 284]. 
46 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s.195. 
47 Por.: W. Kopali ski, op. cit., [has o: Pier cie ], s. 313-316. 
113
jakby potwierdzaj c elementarn intuicj o wy szo ci racji ywych wobec tych, którzy 
umarli. 
 W ostatnio wydanym tomie pt. Do widzenia gawrony Rymkiewicz pisze swój Drugi 
wiersz dla Teresy Izabeli Morsztynówny wojewodzianki sandomierskiej (zmar ej 15 sierpnia 
1698 roku)48 i zasadniczo zmienia perspektyw widzenia. Utwór wykorzystuje w obra- 
zowaniu odcienie szaro ci, bo taki kolor dominuje w podziemiach parafialnego ko cio a   
w. Józefa w Sandomierzu. „Wojewodzianka sandomierska – czytamy w przypisie do wiersza 
– [jest] zmumifikowana i troch uszkodzona (ma tylko jedn nog i kawa ek nosa) [...].”49
Kalectwo, które Rymkiewicz opisuje, nie ma tu charakteru dos ownego, cho jest punktem 
wyj cia dla ideowych znacze wiersza. Dotyczy raczej skutków ontologicznych 
i eschatologicznych obserwowanego stanu rzeczy [poeta pos uguje si tu i typem liryki 
opisowo-refleksyjnej, i liryk zwrotu do adresata]. Skutki wydaj si by dramatyczne. 
Rozpad cia a, katastrofa rozk adu prowokuje do formu owania radykalnych tez o charakterze 
wiatopogl dowym. Przedstawmy je: 
 Wszystko szare drugiej nie ma jedna noga 
 Nieobecno jednej nogi oraz Boga 
 Jeden bucik szary sznurek szare nitki 
 Ka dy widzi jakie z Boga s po ytki 
 Ka dy widzi jak ten Bóg si o nas stara 
[Ibidem] 
 Tam, gdzie jest mier – wydaje si mówi poeta – nie ma Boga. Po ytki ze Stwórcy 
s  w tym stanie rzeczy i miejscu raczej mizerne, st d pretensja o brak stara , które 
zmieni yby obserwowany stan rzeczy. Zauwa my, i wiersz ów nie pos uguje si adn
ideow  soczewk , która pozwoli aby zrelatywizowa dramatyczno prezentowanych 
sensów, skupionych w ko cowym: „Ju nie czekaj – Bóg ci wi cej nic nie powie”. 
 Wiersz Ewa, czyli Belinda z kolei nieco inaczej ujmuje problematyk mierci 
i przemijania, próbuj c wprowadzi j w ramy mitu literackiego, sk adaj cego si równie
z wielu odniesie kulturowych. Zwraca tu uwag uto samienie dwóch imion i dwóch 
kobiecych istnie . Ewa, z hebrajskiego Hawwah, „ ycie”, to kwintesencja naturalno ci, 
48 J. M. Rymkiewicz, Do widzenia gawrony, Warszawa 2006, s. 55-56. 
49 Ibidem, s. 56. 
114
pi kno ci, która „jednym w oskiem prowadzi wiat ca y”. Ewa jest jednocze nie Belind , a tu 
znakiem kobieco ci i erotycznego powabu nie jest ju naturalno urody, lecz – wykwintny 
strój oraz znajomo rytua ów epoki – efekt kulturowych konwencji i obyczajów. 
 Belinda i Ariel to imiona konwencjonalne, mo na powiedzie – literacko 
zleksykalizowane. Belinda jest bohaterk poematu Aleksandra Pope’a pt. Pukiel w osów 
porwany, Ariel za to bohater Raju utraconego Johna Miltona i Szekspirowskiej Burzy – 
zbuntowany anio lub, jak chce Szekspir, duch powietrzny. Wszystko „w aurze wzrusze
koronkowych”, ods aniaj cych ulotne marzenia o „mijaniu poprzez p ynne lustra”, 
bezbolesnym i artobliwym. Wiersz ods ania podszewk ledwo co stworzonego mitu 
i pokazuje jego prawdziwe fundamenty: 
Pryska lustro. W g b ziemi schodzi strumyk pulsu. 
 Paj k jest architektem, snuje gwiazd czasu. 
 W obrotowych drzwiach wiata któ z nas si zatrzyma? 
 Ewa, czyli Belinda. Wi c samotno losu, 
 Gdy czu e d a sylfów pi w kropli eteru. 
 Pukiel poema niesie wiatr zmiennych kierunków. 
   [Ewa, czyli Belinda, Czgj, s. 50]
 Poemat, rezultat tej samej kulturowej konwencjonalno ci epok, podlega nieustannej 
fluktuacji gustów i mód. Nie uratuje losów indywidualnych, zatrzyma co najwy ej „znami
i ciep o rodzaju”, znak ponadgatunkowej wspólnoty. 
 Czytaj c wiersze Jaros awa Marka Rymkiewicza o kobietach, nale y generalnie 
zgodzi si z tez Marzeny Wo niak- abieniec, e przytaczane w nich imiona „s znacz ce, 
wskazuj na kobiet jako matk stworze , kobiet zmys ow , idealn kochank , zatem 
kobiet w ogóle”, wskazuj na ich kobieco tout court. 50 S równie znakiem dwoisto ci ich 
natury: tej mocno ci cej ku wymiarowi biologicznemu, a przez to równie mocno 
szukaj cych swych egzystencjalnych spe nie w przywi zaniu do konwencji, rekwizytów 
i znaków przynale no ci kulturowej. Owa ambiwalencja wydaje si by znakiem 
szczególnym wypowiedzi poetyckich po wi conych kobietom. Potwierdza j wiersz z tomu 
Metafizyka pt. Do poetki M odej Polski. Zak ócenie równowagi mi dzy wspomnianymi 
obszarami przynosi skutki niezamierzone. W ironicznym przekazie wspomnianego wiersza 
brzmi to tak: 
50 Op. cit., s. 196. 
115
O sexie nic nie powiem. Cia o pulsuj ce, 
 Poza strof , kry kostium gramatyk wytwornych. 
 Nie opisz , dzi mog c, twoich piersi pi cych. 
 Czas przesz y jest wi zieniem. Ta wolno pozorna! 
 Lecz sonet, trapez w ko o wpisany j zyka, 
 Niech w siedmiobarwn per wzrusze nie zamyka. 
 Pani, nowa jest sk adnia i uczu mimikra. 
 Sonet, wi c lekcja. Zmierzy sw logik zmiany 
 W logice gestu, z w osów krzesz cego ranek. 
 Twój gest ju nie jest twoim. ja wiem, e to przykre. 
   [M, s. 28] 
 Znaj c adresatk , jest ni Kazimiera Zawistowska, mo emy okre li zakres 
kulturowych odniesie i intertekstualnych nawi za .51 Mo emy równie wskaza
podstawowy mankament literackiego przekazu; mankament, któremu podlegaj dzie a 
w a ciwie wszystkich; zw aszcza tych, którzy w swoich strategiach literackich stawiaj na 
ws uchiwanie si w rytmy i konwencje epoki. Adam Poprawa ujmuje to nast puj co: 
Uwolnienie od niegdysiejszych poetyk ujawnia sw niepe no („Ta wolno pozorna!”). „Nowa sk adnia” 
implikuje now „mimikr uczu ”, czyli pojedyncze do wiadczenia podlegaj prawom kulturowej standaryzacji, 
oczywi cie bardziej lub mniej redukuj cej.[…] Dostrze enie i krytyczna analiza skutków dawnych aktów 
kulturowych pozwala na zrozumienie ambiwalentnego charakteru kulturotwórczej dzia alno ci podejmowanej 
teraz. Wewn trzpoetycki spór (tj. mi dzy poetk M odej Polski a poet wspó czesnym) stanowi zas on
ironicznej postawy wobec kultury; ironia wyznaczana jest z perspektywy egzystencjalnej. Dodatkowym 
zagro eniem sfery do wiadcze egzystencjalnych jest nietrwa o dokona kulturowych.52
 Tak wi c obszar kultury, traktowany jako obszar obowi zuj cych konwencji, w sensie 
egzystencjalnym jest ma o u yteczny. Sprawuje w adz nad form , uniwersalizuj c j , 
odejmuj c jednocze nie przypadkom jednostkowym ich niepowtarzalno . Próby wyzwolenia 
51 Por.: A. Poprawa, op. cit. oraz J. Grzenia, Funkcje aluzji literackiej (na przyk adzie poezji Jaros awa Marka 
Rymkiewicza), „Prace Naukowe” nr 1082, Katowice 1990, s. 85-88. 
52 A. Poprawa, op. cit., s. 83. Tutaj równie  opis funkcji quasi- sonetowej formy wiersza Rymkiewicza oraz 
„rozpadania si wiersza” jako motywu powracaj cego w poetyckiej tanatologii autora Anatomii. 
116
z gorsetu konwencji s w a ciwie histori kultury, nieustaj cym procesem wyzwalania si
z rygorów regu i podporz dkowywania si im.53
 Nieco innego, bo symbolicznego, znaczenia nabiera wiersz Daphnis w drzewo 
bobkowe przemienie a si z tomu Anatomia. Znany mityczny motyw, w Polsce 
spopularyzowany przez Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, w sonecie Rymkiewicza 
tworzy now przestrze znacze .54 Z punktu widzenia Rymkiewiczowskich obsesji jest prób
zapisu sytuacji ekstremalnej, momentu przemiany m odego cia a, obdarzonego  yw
psychik , w swoje zaprzeczenie – w przedmiot, rzecz. Zawiera pytanie nie tylko o granice 
naszych zwi zków z natur [„Wpleciesz siebie w li cie w li ciach b dziesz spa a/ Korzeniami 
siebie w sobie zakorzenisz”], lecz tak e implicite sformu owan tez , e zwi zki cz owieka 
z natur , im bardziej s bezpo rednie, tym bardziej staj si niebezpieczne dla jego 
podmiotowo ci i indywidualno ci. Przes anie wiersza nie zawiera podtekstów 
dydaktycznych.55 Nie to wydaje si by jego celem. Ma charakter epistemologiczny. 
 Dafnis w omawianym wierszu jest swoistym „everymanem”. Ka dym. Kim , kto 
w porz dku natury, przynale nym równie cz owiekowi, pr dzej czy pó niej pozna sens 
sytuacji granicznej, jak jest proces umierania. Kolor bia y symbolizuje w wierszu 
i niewinno [panie stwo], i a ob . Przy czym niewinno nie ma tu podtekstów li tylko 
obyczajowo-seksualnych, chocia z racji charakteru przywo anego mitu i ten rodzaj 
niewinno ci musi by brany pod uwag . Wzmacnia g ówn ide wiersza. Dafnis jest niewinna 
jeszcze innym rodzajem niewinno ci – tej dotycz cej inicjacji w mier . Ucieczka przed 
inicjacj mi osn nie chroni przed tym o wiele bardziej dramatycznym rodzajem 
wtajemniczenia.  
53 Warto przy okazji przypomnie , e Portretowanie umar ej, taki tytu nosi wiersz S. Grochowiaka z tomu 
pt. Menuet z pogrzebaczem [1956 r.], jest zjawiskiem w ramach kszta towanych wówczas poetyk, na przyk ad 
turpizmu, spotykanym. U Grochowiaka równie ma charakter ironiczny [„Ile si pani musia a nacierpie , e/ 
Ma pani tak bia twarz…”] i wydaje si by przejawem tej samej obsesji, tej samej fascynacji, lokowanych 
w podobnych poetyckich dekoracjach, zw aszcza je li chodzi o barok. Jan Marks powie jednak: „Prawdziwej 
makabryczno ci, tragicznego teatru mierci nie ma w wierszach Grochowiaka, bo mier zna poeta z szopki, 
redniowiecznego moralitetu, misteryjnych widowisk, barokowych konceptów, a w najlepszym razie 
z prosektorium”. [Por.: Jan Marks, „Zamiatacz modlitw z posiwia miot ” (O poezji Stanis awa Grochowiaka),
[w:] Legendarni i tragiczni. Eseje o polskich poetach przekl tych, Warszawa 1993, s. 333]. U Rymkiewicza 
rzecz si ma inaczej, a s d o Grochowiaku wydaje si by niesprawiedliwy. Wszak redniowieczny moralitet czy 
widowisko misteryjne nie wykluczaj g bokiego poczucia tragizmu i alienacji, których u autora Rozbierania do 
snu nie brakuje. 
54 „Inaczej ni poeta barokowy Rymkiewicz nie przywo uje wydarze mitycznych. Równie temat mi o ci nie 
jest dla niego najistotniejszy. Najwa niejszy problem zasugerowany jest w tytule, a wi e si z przemian nimfy 
w drzewo bobkowe. Wiersz to komentarz do owej przemiany.” [M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 81]. 
55 Sugeruje to M. Wo niak- abieniec: „Ka dy byt, tak e byt ludzki, je li porzuci kodeksy natury, 
nie mo e si w pe ni odnale . Warto ci jest zatem zgoda na siebie, akceptacja swego miejsca 
w rzeczywisto ci. […] Je li zatracili my siebie w chaosie wiata, mo emy próbowa powróci i na nowo 
odnale swe miejsce w porz dku natury”. [Ibidem, s. 85]. 
117
 Nale y równie podkre li , i drzewo bobkowe, wawrzyn, w zaznaczonych 
kontekstach nabiera w sensie kulturowym mocno ironicznej wymowy. Wszak zwyci stwo 
Dafne jest tu nie tylko pozorne, lecz przede wszystkim Pyrrusowe.56 Podmiot liryczny 
wyra nie to sugeruje poprzez charakterystyczne ukszta towanie tekstu pod wzgl dem 
gramatycznym. Granice mi dzy sfer kultury, a sfer natury wyznaczaj w wierszu formy 
czasu tera niejszego i czasu przysz ego. 
 Ciekawy jest tu równie fenomen istnienia „na granicy”. Czytamy: 
pi ca w sobie z siebie Dafnis si zielenisz 
 Wpleciesz siebie w li cie w li ciach b dziesz spa a 
 Korzeniami siebie w sobie zakorzenisz 
 B dziesz drzewem ale b dziesz Dafnis bia a 
  [Daphnis w drzewo bobkowe przemienie a si , At, s. 25] 
 Moment przemiany dramatycznie za amuje mo liwo ci jednoznacznego okre lenia, 
kim/czym jest/staje si Dafne. Próba swoistej redukcji fenomenologicznej mo e w tym 
przypadku da ciekawe poznawczo efekty, a przy tym wszystkim wydaje si by konieczna 
ze wzgl du na egzystencjaln i ontologiczn powag tematu.57 Bohaterka wiersza          
w momencie przemiany staje si „bytem dla siebie”, istnieniem noumenalnym            
i – paradoksalnym. Wszak sen, „sen w-sobny”, letarg na pograniczu mierci, a mo e ju
w a ciwy stan mierci, nie przerywa procesu wegetatywnego istoty, która dopiero co by a 
Dafne. To „co ” ju si zieleni, „wplata siebie w li cie”, „korzeniami siebie w sobie 
zakorzenia”. 
 Niezwykle istotne wydaje si tu pytanie, czy podobna transformacja mo e si powie
na poziomie substancjalnym? Czy proces zamiany ocali to, co jest istot Dafne – 
56 Z tego punktu widzenia tytu tomu: Anatomia nabiera nowych znacze . Mo e by traktowany jako jeszcze 
jedna próba odczytania swoistej morfologii kultury i natury w ich najbardziej dramatycznych i newralgicznych 
punktach przeci cia. W miejscu, gdzie zachodzi nieustanny proces przenikania si tego, co biologiczne, i tego, 
co ukszta towane przez kultur , cz sto w intencji przezwyci enia ogranicze ywio u natury. 
57 Redukcj fenomenologiczn [transcendentaln ] rozumiem tu najogólniej jako „wzi cie w nawias” 
podstawowego prze wiadczenia o istnieniu otaczaj cego nas wiata. „Dzi ki niej odkrywamy nowy obszar 
bada – sfer »czystej« wiadomo ci. Bytu wiadomo ci nie narusza bowiem w aden sposób powstrzymanie si
od wypowiadania jakichkolwiek s dów na temat istnienia wiata. Mo na wi c spokojnie bada prawa 
okre laj ce sposób jej funkcjonowania, nie troszcz c si o faktyczn realno przedmiotowych odpowiedników. 
Te ostatnie rozpatrujemy jedynie jako »fenomeny«, jako co , co jawi si naszej wiadomo ci w ró ny sposób   
w zale no ci od tego, […] jakiego rodzaju intencje kieruje w jego stron ”. [Por.: K. wi cicka,  Husserl, 
Warszawa 2005, s. 27]. 
118
wiadomo ? Czy oddzieli fakt [przemian w mier ] od istoty [ocalenia wiadomo ci      
i pos ugiwania si ni w tak skrajnych warunkach]? 58
 Odpowied , któr chcieliby my w wierszu odczyta , ma charakter pytania: „Drzewem 
jeste a czy b dziesz Dafnis ywa”? Nale y doda , e uk ad tercyn zmienia tok poetyckiego 
dyskursu w sposób zasadniczy, g ównym problemem czyni c rol Sprawcy. Proces 
przemiany Dafnis w drzewo, wyj tkowo dramatyczny i bolesny, posiada przecie
bezpo rednich i po rednich sprawców. Znamy ich z mitu. Wiemy, e podobnej przemiany 
mo na stosunkowo „ atwo” dokona . O wiele bardziej dramatycznie brzmi pytanie, czy 
opisany stan rzeczy mo na odwróci ? I kto to uczyni [„kto ci z ciebie wzywa”]? Wiersz nie 
zawiesza odpowiedzi: powrotu do utraconego cia a nie ma, istnieje jednak by mo e jaka
eschatologiczna, transcendentna przestrze , o której trudno jednoznacznie orzeka . Wszak 
„bycie drzewem” ma równie swoje terminy, nie trwa wiecznie, podlega fosylizacji, wi c 
wyzbycie si jakiegokolwiek cia a jest najbardziej realn perspektyw ; poza ni wprowadza 
tylko bardzo ostro na nadzieja. 
 W nieco innym kr gu odniesie znajduje si wiersz z tomu Co to jest drozd 
pt. Umar a ale pi. Wydaje si , e s owem kluczowym jest tu czasownik „litowa si ”. 
Przeze oraz sam tytu ods ania autor zakres biblijnej aluzji literackiej i jej funkcje. W trzech 
ewangeliach [Mt 9,23–26; Mk 5,35–43; k 8,49–56] czytamy podobne s owa Chrystusa, 
odnosz ce si do w a nie zmar ej Talithy, tak wed ug w. Marka mia a na imi , córki Jaira: 
„[…] dziewczynka nie umar a, tylko pi”. Sen, m odszy brat mierci, jest stanem 
odwracalnym i dla wiadomo ci ludzi wiadkuj cych ewangelicznemu zdarzeniu 
„wybudzenie” dopiero co zmar ej dziewczynki nie nosi o znamion poznawczego skandalu. 
Czego , co by wymyka o si codziennemu do wiadczeniu, burzy o równie radykalnie i na 
zawsze poczucie ci g o ci i zadomowienia. 
 Eufemizm u yty przez Chrystusa jest wszelako przejawem lito ci i – znakiem wojny. 
Wszak do wiadczenie, które poprzedzi o s owa Jezusa, nie pozostawia o w tpliwo ci co do 
tego, czym jest w istocie. Dla nieprzygotowanych wiadków zmartwychwstanie dziewczynki 
by oby szokiem zbyt wielkim, st d s owa ten szok agodz ce, daj ce szans na oswojenie si
i z dramatem mierci [ mier dziecka nie by a czym wyj tkowym], i z jego powrotem do 
ycia. Przed u aj ce w czasie, odraczaj ce niejako proces interpretacji wydarzenia, a wi c     
i traum ostatecznego zrozumienia. 
58 Rozró nienia na fakt i istot [eidos] dokona Husserl, koncentruj c si na istocie – „transcendentalnych 
fenomenach czystej wiadomo ci”. [Por.: K. wi cicka, ibidem, s. 26]. 
119
 Wiersz Rymkiewicza ma niew tpliwie charakter polemiczny w stosunku do 
przypomnianej opowie ci. Nie tylko ze wzgl du na zapisan w tytule gr znacze dotycz c
wypowiedzi Chrystusa [„nie umar a, tylko pi” – Umar a ale pi], ile ze wzgl du na 
wspomnian ju lito .59 Tytu wiersza Rymkiewicza, co wa ne, wzmacnia semantyk
opisywanego stanu, nie ma równocze nie charakteru eufemistycznego. Nie tyle chce 
przekszta ci w zamiarze polemicznym s owa pierwowzoru, co pokaza skutki owego 
biblijnego wydarzenia dla tera niejszo ci. 
 Opisane wy ej zdarzenie sygnalizowane jest ju w pierwszej strofie wiersza: 
W imi Ojca i Syna 
 Cia o w trumnie si psuje 
 A nim z trumny powstanie 
 Kto si nad nim zlituje 
  [Umar a ale pi, CD, s. 20-21] 
Mo na zada pytanie, jaki rodzaj lito ci ma si tu na my li? Czy ten z biblijnej opowie ci? 
Wydaje si , e tak. Wszak wiersz, nota bene erotyk, wskazuje wyra nie Sprawc : 
 Nie ma bowiem lito ci 
 Ni u ro lin ni ludzi 
 Je li chcesz mnie po lubi
 Niech ci Chrystus obudzi 
  [Ibidem] 
 Tak jest jednak tylko cz ciowo.60 W a ciwym punktem odniesienia do opisywanej 
historii wydaje si by przypadek azarza, nie Talithy. Dziewczynka wróci a do ycia i fakt 
ów mo na traktowa jako ród o rado ci dla niej samej i najbli szych. Sprawa azarza jest 
inna; w interpretacji Rymkiewicza o wiele bardziej dramatyczna. Brat Marii i Marty nie y
ju od czterech dni, jego cia o zacz o gni ; moment powrotu do ycia takiego cia a nie jest 
wi c z punktu widzenia i azarza, i wiadków wydarzenia jako ciowo taki sam, co Talithy. 
Pisze o tym Rymkiewicz: 
59 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 239. 
60 W wierszu pt. Je eli patrzy z tomu Moje dzie o po miertne lito Boga ma charakter substancjalny. Stwórca 
„Lituje si nad no em, chwil i korzeniem/ Oraz esencj w kolorze korzenia”. [J. M. Rymkiewicz, Moje dzie o 
po miertne, Kraków 1993, s. 40]. 
120
[…] czy azarz zosta wskrzeszony w tym ciele, w którym przez cztery dni le a w grobie, czy w ciele dnia 
pi tego? czy w tym, w którym zosta do grobu z o ony? czy ten, który siedzi przy stole w domu Marii i Marty, 
to azarz gnij cy i cuchn cy, […] czy azarz cudownie odziany w cia o, które mia przed z o eniem go grobu          
w pieczarze?61
 Pisz o tym dlatego, gdy zako czenie wiersza pt. Umar a ale pi brzmi nast puj co: 
Nie ma bowiem ró nicy 
 Moja liczna panienko 
 Mi dzy lubn sukienk
 A sukienk trumienn
 [Ibidem] 
Wnosz wi c, e dramat, którego w wierszu jeste my wiadkami, jest dramatem zarówno 
mi osnym, egzystencjalnym, jak i eschatologicznym. Mo e by wi c opowiedziany j zykiem 
paradoksu i oksymoronu. Zwi zek kochanków: ywego i umar ej wydaje si mie charakter 
pozorny, by mo e spe ni si kiedy ; nie „tu” jednak, ale „tam”. Taki wydaje si mie sens 
przytoczone zako czenie wiersza. Tu, w wiecie ro lin i ludzi, nikt, nawet kochanek, nie 
pójdzie w ple za „ liczn umar ”, taka mi o po prostu nie istnieje. Lito w tym 
przypadku, chodzi tu o lito cz owiecz , niczego nie zmieni w opisywanym stanie rzeczy. 
W wierszu ywi stawiaj warunki umar ym [„Je li chcesz mnie po lubi /Niech ci Chrystus 
obudzi”], a mi o mo e mie charakter tylko werbalny, odwo uj cy do mo liwo ci sztuki, 
a wi c poniek d i konwencjonalny, co wcale nie musi by s dem warto ciuj cym negatywnie 
opisywane zjawisko . 
 Przypomniane do tej pory wiersze Rymkiewicza czy kilka wspólnych elementów: 
tworzenie wyrazistych odno ników kulturowych i literackich, odwo ywanie si do anegdoty 
historycznej, i – co dla pisz cego te s owa wydaje si by szczególnie wa ne – pytanie 
o Sprawc . Bohaterki wierszy z opisanego zakresu tematycznego próbuj odnale ród a 
w asnej to samo ci w momencie kra cowym dla w asnej egzystencji. W momencie mierci. 
Pytanie o to samo relatywizowane jest dwojako: poprzez kontekst kulturowy, 
skonfrontowany z ywio em natury, oraz pytanie o szanse na ocalenie w przestrzeni 
eschatologicznej, waloryzowanej równie religijnie. 
 Warunki owego ocalenia wydaj si posiada dwa parametry: ocalanie wiadomo ci 
i osobniczego cia a, które tej wiadomo ci jest niejako „naturalnym” no nikiem. Wiersze 
61 J. M. Rymkiewicz, Przez zwierciad o, Kraków 2003, s. 61. Do sprawy azarza wróc niebawem. 
121
Rymkiewicza poprzez obsesyjne obrazy cia a ulegaj cego degradacji wydaj si pyta , czy 
warunkiem sine qua non istnienia wiadomo ci jest w a nie cia o, spójno , koherencja, 
wewn trzna odpowiednio tego, co w nas wiadome i tego, co somatyczne? Owo pytanie 
nabiera tu nowego „kolorytu” – wszak degradacja kobiecego cia a jest zawsze bardziej 
dramatyczna i przejmuj ca.62
 W ostatnich tomach poetyckich Rymkiewicza: Moje dzie o po miertne [1993],  Znak 
niejasny, ba pó ywa [1999], Zachód s o ca w Milanówku [2002] pojawiaj si równie
bohaterki kobiece (m. in. Maryla Wereszczakówna, kobiety Maneta, Tania Gliwenko, 
Józefina Czermakowa i Kathleen Ferrier). Ich obecno wydaje si by kontynuacj
wcze niejszych w tków, z jednym wszak e zastrze eniem: niektóre z nich przyjmuj
z punktu widzenia reprezentowanej estetyki nowe jako ci. Wiersze o mierci, równie te 
dotycz ce kobiet, nabieraj z jednej strony mocniejszych akcentów groteski i makabry,         
z drugiej – dystansu wynikaj cego z uj ironicznych.63
 Charakterystyczny z tego wzgl du jest wiersz Kathleen Ferrier umiera w m odo ci na 
raka z przedostatniego tomu Zachód s o ca w Milanówku. Dystych, którym cz sto pos uguje 
si poeta, umo liwia w tym konkretnym przypadku u ycie zaskakuj cych zestawie rymów, 
tworz cych dramatyczne, a cz sto drastyczne, semantyczne napi cia. To one w wierszu 
staj si znakiem ewoluowania autorskiej poetyki w kierunku uj
wykorzystuj cych bardziej dysonans znaczeniowy, paradoks, oksymoron, mimo zachowania 
harmonijnych rozwi za rytmicznych. Zacytujmy fragment omawianego wiersza: 
Guz w piersiach i przerzuty w mózgu i odbycie 
 O jakie pi kne ciemne jakie krótkie ycie
Ciemny g os w obce strony je dziec do mogi y 
 Jeszcze s ycha Mahlera – elektryczne pi y 
ycie jak guz w prostacie jak piersi uci te 
 Ciemny g os który mówi e ycie jest wi te 
ycie – to co do pieców trafia ze szpitali 
 Ciemny p omie ten który w spalarniach si pali 
[ZSM, s. 31] 
62 Ma to równie swe odno niki teologiczne. Skrywa do wyra nie upostaciowione równie gdzie indziej  
u Rymkiewicza pytania o koncepcj apokatastasis, uznan za herezj w czasie II soboru w Konstantynopolu 
w 553 roku. W postanowieniach soborowych, punkt 11, czytamy m.in.: „Je li kto twierdzi, e przysz y s d 
oznacza ca kowity rozpad cia , a ko cem tego zmy lonego zdarzenia b dzie natura niematerialna i w przysz o ci 
nie b dzie niczego materialnego, lecz tylko nagi umys , niech b dzie wykl ty”. [Por.: Orygenes, O zasadach
(dodatek), Kraków 1996, s. 395]. 
63 Dotyczy to równie  wierszy nie tylko o kobietach, o czym poni ej.  
122
Dramat wybitnej pie niarki ma miejsce z udzia em jej artystycznych dokona w tle.64 Nie 
podlega jednak adnej artystycznej relatywizacji, to jest uwznio leniu w rodzaju Ars longa, 
vita brevis. Czytamy raczej ironiczn trawestacj : „O jakie krótkie ycie jaka d uga m ka” 
oraz odnajdujemy rymy, którym równie daleko i do wznios o ci, i j zykowego 
wyrafinowania. 
 Zaskakuje zako czenie wiersza, którego zadaniem wydaje si by wzmocnienie 
wcze niej w wierszu zastosowanych znaków demistyfikuj cych opisywany stan rzeczy i jego 
bezpo rednie skutki. mier wkracza równie , a mo e zawsze tam by a?, w obszar ba ni. 
Pojawia si tu bowiem „krasnal odlotowy”; przechadza si z siekierk , „Latark ma u pasa      
i kolegom wieci/ A oni robi trumny dla umar ych dzieci”.65
 W interesuj cym nas kontek cie umieranie opisane zostaje wed ug na nowo 
okre lonych regu . Poeta w wierszu pt. Pi kna m ynarka z tego samego tomu, nota bene
tytu u odwo uj cego do cyklu dwudziestu pie ni Franza Schuberta, napisa : „Muzyka jest ze 
mierci – i do mierci wzywa/ Je li piszesz muzyk to j zrób nie yw ”. Umieranie Kathleen 
Ferrier jest wi c umieraniem z muzyk w tle z wielu, nie tylko z racji wykonywanej profesji, 
wzgl dów. Muzyka zagarnia bowiem, tak sugeruje poeta, obszar istnienia i nieistnienia, jest 
upostaciowieniem istnienia i nico ci, nie musi oznacza jednak tylko romantycznej Lied – 
podnios ej i dramatycznej. Jej drug stron jest ludzka egzystencja, a tu wybrzmiewa jej tre
mniej powabna i atrakcyjna: ukonkretniona mier ka dego cz owieka. Tak e Kathleen 
Ferrier. 
 Szukaj c literackich koneksji przy okazji tego w a nie wiersza Rymkiewicza, Adam 
Wiedemann przypomina wspomnianego ju Stanis awa Grochowiaka, rówie nika autora 
Cicho ciszej: 
[…] poet intensywnie obecnym w nowych wierszach Rymkiewicza jest jego nie yj cy od dawna rówie nik 
Stanis aw Grochowiak. Pami tamy jeszcze, mam nadziej , Portretowanie umar ej, pami tamy Piersi królowej 
utoczone z drewna, powinni my o nich pami ta , czytaj c cho by utwór Kathleen Ferrier umiera w m odo ci na 
raka. Rymkiewicz posuwa si znacznie dalej ni Grochowiak w epatowaniu nie tyle ju brzydot , co po prostu 
okropie stwem istnienia, ale podobnie jak Grochowiak jest tym istnieniem przera ony i podobnie ucieka przed 
64 Kathleen Ferrier, kontralt, by a niezrównan odtwórczyni dzie m. in. Bacha, Schuberta, Mahlera. Umar a na 
raka piersi w wieku czterdziestu jeden lat. 
65 Ciekawie mo e wygl da porównanie omawianego wiersza z tekstem Adama Zagajewskiego pt. Kathleen 
Ferrier z tomu Anteny  [Kraków 2005]. U Zagajewskiego równie pojawia si nieufno wobec sztuki, której 
kwintesencj jest „G os m odej kobiety/ niewinnie piewaj cej arie Händla”. Nieufno ta ma jednak inne 
pod o e. Wynika z obawy, i ten piew zbyt wiele mo e obiecywa , „wi cej ni cisza, wi cej ni zm czenie” 
i jako obietnica „lepszego cz owiecze stwa” po prostu fa szowa prawdziwy stan rzeczy. 
123
tym w swój specyficzny, „wszystko erny” estetyzm. Ponadto czy tych dwóch poetów uwielbienie dla muzyki 
(powa nej, od Bacha po Szostakowicza) […].66
 Trudno tu jednak mówi o mitach unie miertelniaj cych twórc . Wyklucza je nie tyle 
zakres uj ironiczno-groteskowych, co obecno pyta innego rodzaju. Nale y podkre li , 
i fakt nasycenia omawianego wiersza ironi nie uchyla pyta o eschatologi . O zasadno
stawiania pyta maj cych taki w a nie charakter. 
 Wiersze o umieraj cych kobietach przynosz na ostatnich stronach tomów 
Rymkiewicza pytania równie o szanse na metafizyk w poezji i o natur zwi zków poezji 
z muzyk lub tym, co nazwa mo na muzykalno ci wiata, tj. jego sensowno ci . Je eli 
pojawia si w nich „wszystko erny estetyzm”, to jest on niejako przepuszczony przez 
pryzmat ch odnego intelektualnego namys u [ wiadczy o tym na przyk ad forma wierszy]. 
Pytanie o obecno muzyki w wiecie w swym najbardziej zasadniczym odcieniu jest 
pytaniem o mo liwo uprawiania metafizyki, bez popadni cia w artystyczn i logiczn
sprzeczno .67 Jest pytaniem o metafizyk jako o do wiadczenie ci le intelektualne.
3.4 Na mier Daniela Naborowskiego i innych m czyzn 
 W swoim my leniu o baroku, ci lej baroku metafizycznym, Jaros aw Marek 
Rymkiewicz szczególnym zainteresowaniem darzy Daniela Naborowskiego. W hierarchii 
polskich poetów wydaje si on dla wa niejszy od Miko aja S pa-Szarzy skiego i chocia by 
Andrzeja i Zbigniewa Morsztynów.68 Wydaje si równie , e jednym z wa niejszych 
argumentów, który ka e w ten sposób waloryzowa poezj Naborowskiego, jest argument 
Eliotowski, dotycz cy zmys u historycznego i korelatu obiektywnego w tworzeniu poezji. 
„Korelat obiektywny” [„korelat przedmiotowy”] by kluczowym dla Eliota problemem 
teoretycznym polegaj cym na tym, by wyrazi uczucie, znajduj c „zestaw przedmiotów, 
66 A. Wiedemann, Na kolanie. O wierszach Jaros awa Marka Rymkiewicza, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 5, 
s. 13. 
67 W przypadku J. M. Rymkiewicza mo na mówi o kilku rodzajach metafizyki. Wymienia je w przywo anej 
ksi ce M. Wo niak- abieniec w rozdziale pt. Klasycyzm i metafizyka. Mówi m.in. o metafizyce jako swoistym 
zrównaniu wiata ywych ze wiatem umar ych, o problemach metapoetyckich jak o zagadnieniach 
metafizycznych, o „klasycyzmie metafizycznym”, tj. „zasypywaniu przepa ci mi dzy epokami”, 
o podstawowych, tj. archetypicznych do wiadczeniach, jako o do wiadczeniach metafizycznych, o poetyckiej 
metafizyce, tj. odwo ywaniu si do niezniszczalnego zasobu archetypalnych symboli i wzorców znajduj cych si
w sferze pod wiadomo ci kolektywnej i „przywracaniu ich spo eczno ci w szatach symboliki czasu 
tera niejszego” a tak e „poszukiwaniu Boga, refleksji nad przemijaniem, mierci i dwoisto ci ludzkiej 
natury”. [M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 17-63]. 
68 Por. na ten temat: M. Wo niak- abieniec, Dialog z barokiem metafizycznym, [w:] op. cit., s. 47-54. 
124
jak sytuacj , jaki ci g wydarze , które powinny sta si formu dla tego w a nie 
konkretnego uczuciowego stanu […]”.69
W eseju po wi conym Naborowskiemu czytamy m.in. o znaczeniu i funkcjach 
repetycji, ale pojawia si tu znacz ce zastrze enie: 
w tych ostatnich […] wierszach Naborowskiego wzór zaczyna ulega nieznacznym, ale wa kim zmianom. Nie 
znika, bo znikn nie mo e, ale barokowe napi cie mi dzy obrazami zostaje tu zast pione napi ciem (a raczej: 
ewokuje napi cie), które mo na by, do nieprecyzyjnie, nazwa intelektualnym. […] Naborowski my li 
wierszem. Ró nica mi dzy ograniczaniem przemy le do d ugo ci frazy czy kszta tu strofy a my leniem 
wierszem jest zasadnicza: w kilku przynajmniej wierszach Naborowski odnajduje uk ad s ów, który jest 
natychmiastowym ekwiwalentem uczuciowym dla do wiadczenia intelektualnego.70
 Rymkiewicz wydaje si pod a tym tropem równie w swoich wierszach 
po wi conych Naborowskiemu.71 Czyni to w Metafizyce w minipoemacie pt. Wiersze 
Daniela Naborowskiego s awnego czasu swego poety. Mo na si zastanawia równie i tutaj, 
jak rol pe ni w tych wierszach imitacja i co czy je w sensie artystycznym            
i wiatopogl dowym z repetycj . A czy je niew tpliwie pewien wyrazisty cel: biografia 
artystyczna poety jako nie tyle sk adnik procesu historycznoliterackiego, co jako problem 
jednocz cy egzystencj z eschatologi w jej wymiarze kulturowym i mitycznym. 
 Warto zwróci uwag na charakterystyczny poetycki dwug os minipoematu. 
Równoleg o dwóch istnie . Podmiot liryczny i tutaj staje si osobowo ci stylistyczn , 
person poetyck ; kim , kto rozporz dza nie tylko j zykowymi znakami epoki/epok, lecz 
tak e buduje mi dzy nimi czasowe paralele, u ywaj c przy tym znaków odnosz cych si i do 
przesz o ci [tu: baroku], i do wspó czesno ci. Co charakterystyczne, wtóruje tym wierszom 
wspomniany ju T. S. Eliot. 
 Kluczem do metody poetyckiej wiwisekcji wydaje si by dystych z pierwszej cz ci 
minipoematu: 
69 T. S. Eliot, Hamlet, [w:] idem, Kto to jest klasyk i inne eseje, Kraków 1998, s.118. 
70 J.M. Rymkiewicz, Naborowski, [w:] op. cit., s. 32-33. 
71 Warto w tym miejscu przypomnie , i znawcy baroku pocz tkow cz literackiej spu cizny Naborowskiego 
zaliczaj do manieryzmu, pó niejsz zaliczaj c do baroku i nazywaj c j „klasycyzmem zdynamizowanym”. 
Czyni tak Jan Dürr-Durski przy wyra nej aprobacie Janusza Pelca. Ten ostatni z kolei, ukazuj c ró nice 
pomi dzy klasycyzmem renesansowym, a manieryzmem i wczesnym barokiem, pisze: „dla […] twórców       
i teoretyków manieryzmu »subtelno « by a warto ci wy sz ni »pi kno«. Osi gano j poprzez maestri
i jednoczesne odrzucenie idea u tak wa nej dla renesansowych klasycystów harmonii, prostoty i jasno ci, 
stosowno ci i wdzi ku uto samianego […] z pi knem. Ukazanie »rzeczy z o onych, trudnych, spl tanych« by o 
wirtuozerskim popisem artystów manieryzmu, ale równie wyrazem ich niepokojów egzystencjalnych, wyrazem 
nowej religijno ci, pog bionej, uduchowionej wyrazem spirytualizmu, wyrazem niepokojów cz owieka 
zagubionego w wiecie labiryntów”. Por.: J. Pelc, Stulecie prac nad literatur baroku w Polsce, [w:] Literatura 
polskiego baroku. W kr gu idei, A. Nowicka-Je owa, M. Hanusiewicz, A. Karpi ski (red.), Lublin 1995, s. 102. 
125
Co to za para ludzi i tak zgodnych sobie? 
 Cho sam idziesz przed siebie, dwie id osobie. 
  [ Wiersze Daniela Naborowskiego…, M, s. 32] 
Pomi my jawnie stylizacyjne elementy ca ego wiersza, który na wielu poziomach j zykowej 
ekspresji nale y do maniery stylistycznej baroku. Kluczem do jego zrozumienia wydaje si
by nie tyle owa j zykowa gotowo Rymkiewicza do tego typu literackich dzia a , co ich, 
mo na rzec, „totalno ”, wieloaspektowe u ycie w obszarze jednego tekstu poetyckiego. Ju
pierwsza cz pokazuje zakres projektu. Poeta wprowadza w obszar stylizacji zarówno 
techniki konstruowania barokowego wiersza i wiersza Daniela Naborowskiego, jak           
i przywo uje zestaw charakterystycznych dla poety i jego epoki motywów: ycia jako podró y 
przez wzburzone morze, podró y na wyspy szcz liwe, odwo a do symboli arkadyjskich czy 
te , tak charakterystyczny dla baroku, dualizm duszy i cia a.  
 Jest tu jednakowo co jeszcze. Mo na si zastanawia , kto jest w a ciwym bohaterem 
nast puj cego fragmentu: 
Lecz komu, komu piewa tamten ptak, 
 Ponad Lancaster Grove, w deszczu pa dziernika, 
 W Londynie, w latach trzydziestych, we mgle, 
 W trzydziestych latach mego ycia, […] 
   [Ibidem] 
i jak ten fragment wspó gra z poni szym: 
Tom pisa na wsiadaniu, manu propria, dnia. A Son Excellence 
 Monsieur le Duc Janussius Radziwill, 
   [Ibidem, s. 33] 
 Poeta wprowadza tu bowiem jeszcze jeden komponent – nazwijmy go mediacyjnym – 
bo stanowi on na gruncie artystycznego i wiatopogl dowego projektu wyrazisty zwornik, 
tkank czn . Jest nim w a nie szukanie „natychmiastowego ekwiwalentu uczuciowego dla 
do wiadczenia intelektualnego” poprzez do wiadczenie j zykowe i poetyckie trzech mediów: 
Daniela Naborowskiego, Thomasa Stearnsa Eliota i poety wspó czesnego. Model teoretyczny 
sprawdzany jest in statu nascendi w praktyce. Co ciekawe, z punktu widzenia interesuj cego 
nas problemu ów ekwiwalent uczuciowy staje si równie ekwiwalentem obrazowym. 
126
Dotyczy kilku miejsc wiersza, lecz szczególnie wyrazi cie odwo uje do ca ego fragmentu III, 
a w nim do obsesyjnie powtarzanego motywu rozproszonych ko ci, które si modl : 
Bo grzechocz na wietrze ko ci rozproszone, 
 Bo modl si do ciebie ko ci umartwione. 
 Tylko b d dla mnie askaw na mnie, kto jest i kim bywasz.72
   [Ibidem]
 Dopiero teraz mo emy mówi o zjawisku, które Jean Ward okre la jako zawieszenie 
mi dzy dwoma porz dkami. „Nie jest tak – pisze – jak w typowej metaforze, e ma opisa
i odsy a do drugiego; tu jedno s owo ma zachowa równowa ne relacje tak z yciem 
fizycznym, jak i metafizycznym, je eli wolno si tak wyrazi .”73 Dyskretna obecno Eliota 
pe ni rol swoistego katalizatora, który umo liwia czenie w artystyczn ca o poetyckich 
losów oraz ró nych przestrzeni i czasów. Dzieje si tak przy u yciu okre lonej metody, 
metody swoistego „spotkania”74, które ma miejsce w przestrzeni poematu, gdzie ani czasowe 
okre lniki, ani przestrzenne odwo ania nie s w stanie owego niezale nego poetyckiego 
centrum wydarze zniwelowa . S po rednio równie wiadectwem ujawniaj cego si
zmys u historycznego, tj. prze wiadczenia, e „ca o literatury europejskiej od Homera 
pocz wszy i wraz z ni równie literatura ojczysta wspó istniej jednocze nie i sk adaj si na 
ad wspó istniej cy”.75
 Nie zapominajmy, e zacytowany na pocz tku dystych z wiersza o Naborowskim 
zawiera w sobie echo motywu w drówki do Emaus z poematu Eliota pt. Ziemia ja owa.       
W t umaczeniu Czes awa Mi osza brzmi nast puj co: 
Kto jest ten trzeci, który zawsze w druje przy tobie? 
 Kiedy licz , jeste my tylko ja i ty, 
 Ale kiedy patrz tam na bia drog , 
 Jest jeszcze zawsze kto , kto idzie przy tobie,76
72 J. Ward przypomina w przywo ywanej ju pracy [T. S. Eliot w twórczo ci poetyckiej Rymkiewicza, [w:] T. S. 
Eliot w oczach trzech polskich pisarzy, s. 112], e obraz ten pojawi si u Eliota w rodzie popielcowej, a poeta 
zaadoptowa go z Ksi gi Ezechiela. Rymkiewicz t umaczy ów poemat i mo emy go przeczyta w wydaniu 
Biblioteki Narodowej wierszy Eliota.[Thomas Stearns Eliot, roda popielcowa, [w:] Idem, Wybór poezji, 
Wroc aw 1990, s. 182-190]. 
73 Ibidem, s.113. 
74 Ibidem, s.113. 
75 T. S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, [w:] op. cit., s. 3. 
76 Thomas Stearns Eliot, Ja owa ziemia, [w:] idem, Wybór poezji, Wroc aw 1990, s.126. Tu równie znajdziemy 
motyw ko ci w Grze w szachy [w. 118], w Kazaniu ognistym [w. 186] i w mierci w wodzie [w. 320]. 
127
Zwa my, e tom Metafizyka, z którego omawiany wiersz pochodzi, jest zbiorem mocno 
pesymistycznym, wr cz katastroficznym.77 Intelektualizm ukryty jest wi c za poetyckimi 
obrazami uczu zw tpienia i niepokoju. Warto o tym wspomnie , gdy tom z 1963 roku nie 
odkrywa racjonalnych róde optymizmu poznawczego, lecz stanowi powód do dyskusji      
o uniwersalnych prawid ach dotycz cych tragiczno ci ludzkiego losu. Przywo any fragment 
Ja owej ziemi nie podwa a zapisanego wy ej prze wiadczenia. Wydaje si tworzy przestrze
dla pyta , których wspólnych rdzeniem mo e by kwestia swoi cie rozumianej religijno ci 
traktowanej jako „ostoja moralna, która ocala przed bezsensem ycia”.78
 Interesuj co w proponowanym obszarze odniesie brzmi tak e wiersz Zbigniew 
Morsztyn wraca z Warszawy do Królewca (wiosna 1661 r.) z tego samego tomu. Tytu
wydaje si by wypisem z biograficznego konspektu. Kronikarskim, skrótowym zdaniem 
sprawy. A przecie wcale tak nie jest. Wspomniany rok 1661, wa ny w biografii Morsztyna, 
staje si pretekstem do ukazania kilku poetyckich ywotów, na przyk ad Stanis awa 
Trembeckiego, Dionizego Knia nina i Herakliusza Lubomirskiego. 
Punktem centralnym wiersza wydaje si by my lenie na temat istoty czasu – i jego 
diabelskich proweniencji. W wierszu symbolizuje go m dry paw, którego ksi Herakliusz 
„W stalowym pudle przywióz z madryckiego dworu”. Warto doda , e Pierwsza Ksi ga 
Królewska [1Krl 10, 22] wspomina o tym, jak to co trzy lata z fenickiej kolonii Tartessus 
[Tarszisz] w Hiszpanii statki króla Salomona przywozi y obok z ota, srebra i ko ci s oniowej 
równie pawie.79 W Emblemach Zbigniew Morsztyn zestawia pawia z obrazem wiata, 
ukazuj c powierzchowno ich pi kna [„Paw, to jest wiata konterfekt pysznego,/ w którym 
krom pierza nie masz nic pi knego”].80 Rymkiewicz dodaje do tego nietrwa o tego pi kna, 
podatno na zniszczenie. Podobnie jak przemija uroda wiata, któr trawi czas [ksi
Herakliusz w asn krwi tuczy przywiezionego pawia], przemija równie pot ga i wielko
rodów oraz jednostek [pa ace/ Strawi p omie i ko ci bezdomne zaskrzecz ”]. Los poetów, 
dla których przemijanie i up yw czasu by y kwintesencj ich twórczo ci, wydaje si by
szczególnie dramatyczny. czy w sobie bowiem przeciwie stwa podstawowe: diabelsko , 
77 Por. opini J. Ward, op. cit., s. 110. 
78 J. Ward pisze jeszcze tak: „Wida wi c, e klasycyzm Rymkiewicza, cho nie jest religi , jest jednak czym
wi cej ni programem czysto artystycznym. Jest ostoj moraln , która ocala przed bezsensem ycia”. [J. Ward, 
Eliot w twórczo ci prozatorskiej Jaros awa Marka Rymkiewicza, [w:] op. cit., s. 58]. 
79 „Albowiem dalekomorska flota królewska razem z flot Hirama przybywa a co trzy lata, przywo c z Tarszisz 
z oto, srebro, ko s oniow oraz ma py i pawie.” Pierwsza Ksi ga Królewska [10,22], [w:] Pismo wi te, 
Pozna -Warszawa 1980. Por. tak e: W. Kopali ski, op. cit., s. 305 [has o: Paw]. Symbol ów pojawia si tylko 
raz w Biblii. 
80 Por.: Z. Morsztyn, Emblema 38, [w:] A. Vincenz (red.), Helikon sarmacki, Wroc aw 1989, s. 29-30. 
128
by rozumie natur czasu i anielsko , by przed niszcz cymi skutkami dzia ania czasu 
próbowa znale ocalenie. 
Przeczytajmy ostatnie dystychy wiersza: 
By poet , to znaczy anio em przebranym. 
Tam, s uchaj c jak graj arfy i wiole, 
Pierwsi rodzice ludzi brodzili w g stwinie. 
To tylko, co wiersz sk ama , mog o ich ocali . 
  [M, s. 16] 
Poeta bierze udzia w swoistej logomachii, sporze o granice poetyckiego s owa i jego 
przeznaczenie. Adam Poprawa przedstawi stanowiska badaczy w tym wzgl dzie, formu uj c 
s d nast puj cy: 
K amstwo wiersza niekoniecznie […] musi by czynnikiem ocalaj cym. Mo e nim by natomiast to, co zosta o 
w wierszu/wierszem sk amane. A zatem co spoza poezji.[...] Lub inaczej: wiersz pozostaje prób przekraczania 
wzajemnej nieprzystawalno ci poezji i rzeczywisto ci.81
Czytaj c powy sze s owa, nale y mie na wzgl dzie równie dwuznaczno okre lenia 
„przebrany anio ”. Zgód my si , e poeta jest tym anio em, ale kim jest tak naprawd sam 
anio ? On równie mo e by narz dziem, mask kogo innego. Warto zwróci uwag na ow
dwuznaczno , gdy wi e ona wspomnian ju ambiwalencj bycia poet , który bywa 
równie diab em, tak jak diab em [„tak mówiono”] by /bywa bohater wiersza – ksi
Herakliusz. 
 Dopiero pod takimi warunkami wydaje si zasadne wprowadzenie w zako czeniu 
wiersza pierwszych rodziców. Wszak to poeta tak naprawd jest ich pierworodnym synem. 
I bezpo rednim depozytariuszem grzechu pierworodnego: uwik ania w z o, pokus , dz
odró norodnienia. 
 Wiersz, nawet gdy k amie, ocala prawd ; prawd o arche bycia cz owiekiem. Arche, 
któremu na imi grzech pierworodny.82
81 A. Poprawa, op. cit., s. 67. 
82 Warto przy tej okazji przypomnie gnom Emila Ciorana: „Nie szanuj nikogo, kto obywa si bez grzechu 
pierworodnego. Co do mnie, odwo uj si do niego w ka dych okoliczno ciach i nie wiem jak bez niego 
unikn bym chronicznej konsternacji”. [E. Cioran, Wyznania i anatemy, Kraków 2006, s. 9]. 
129
 Je eli przyjrzymy si uwa nie I cz ci poematu Wiersze w kwartanie z tomu Animula, 
oka e si , e jego bohater znajduje si w stanie „pomi dzy”. W stanie, który nazwany jest 
przez czasownik zaprzeczony „nie chc ”: „Ni y , ni umrze nie chc , a chodz w agonii”. 
Ów fakt, nie pomijamy tu odwo a jawnie Eliotowskich83, ma swe znaczenia semantycznie 
odr bne, nadaj ce opisywanej sytuacji lirycznej jeszcze jedn  form wspomnianej wy ej 
logomachii. „Chodzenie w agonii” jest na pierwszy rzut oka oksymoronem. Wszak agonii 
[konaniu] odpowiada bardziej pozycja horyzontalna. W znaczeniu mniej dos ownym 
„agonistyka” jest polem bitwy, walk o sprawy najwa niejsze, kluczowe. Dotyczy na 
przyk ad „wspó zawodnictwa w sporcie albo sztuce”.84 Warto pami ta o tym z jeszcze 
jednego wzgl du. Tytu poematu odwo uje do dwóch wierszy Jana Andrzeja Morsztyna: 
Pokuta w kwartanie i sonetu W kwartanie; ów fakt nie powinien uciec naszej uwadze. 
Kwartana to „malaria tropikalna, w której gor czka nawraca co czwarty dzie ”.85
U Morsztyna jest to okres dramatycznego rozrachunku z yciem, ekspiacji, która ma, 
zw aszcza w przypadku Pokuty w kwartanie, charakter niemal e ekshibicjonistyczny. Poeta 
dokonuje aktu ukorzenia si , tworz c paralelny uk ad porównuj cy wielko i doskona o
Boga z nico ci cz owieczego istnienia. Komentowany wiersz liczy 224 wersy, nie nale y 
wi c do utworów krótkich; wpisuje si jednocze nie w barokowy sposób kategoryzowania 
hierarchii ludzkich spraw i ich warto ciowania w odniesieniu do idea u – Boga. Brzmi to, 
przyznajmy, bardzo dramatycznie: 
Jam robak ziemny, proch no ny, pies zgni y, 
 We mnie si wszystkie rynsztoki zrodzi y, 
 Jam jest nieczystej bia og owy szmaty 
 Kawalec, wywóz miejskich cierwów, […] 
   [Pokuta w kwartanie, op. cit., s.181] 
Podmiot liryczny wydaje si by nie tylko skrupulatny w wyliczaniu w asnych win 
i grzechów; wyliczenie to nabiera cech masochistycznej samoudr ki, poetyckiego mno enia 
retorycznych figur – poetyckich konceptów. Mamy tu równie popis autorskiej erudycji 
83 Por. na przyk ad J. Ward, op. cit., s. 124 i n. oraz D. Heydel, „Czy zbudz si do mierci jako i do ycia?”. 
T.S. Eliot w poezji Jaros awa Marka Rymkiewicza, [w:] Obecno T.S. Eliota w literaturze polskiej, Wroc aw 
2002,     s. 202-252. 
84 Por.: W. Kopali ski, S ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych, Warszawa 1989, [has o: agonia], 
s. 19. 
85 Por.: obja nienie do wiersza Pokuta w kwartanie [w:] Jan Andrzej Morsztyn, Wybór poezji, Wroc aw 1988, 
s. 180. 
130
w zakresie odwo a biblijnych i wykorzystania biblijnego cytatu. Poeta odwo uje si mi dzy 
innymi do Ksi gi Wyj cia, Ksi gi Psalmów, Ksi gi Izajasza i ewangelii. 
Utwór Rymkiewicza ma charakter modlitewny, ale nie jest to tylko wp yw Eliota, jak 
chce J. Ward.86 Wp yw równie wyra ny ma tu wspomniany wy ej utwór J. A. Morsztyna. 
 Wydaje si , e poemat koncentruje si na problemie zawartym w dramatycznym 
pytaniu: „Czy zb d si i siebie, gdy si zb d cia a”? i jest pytaniem, które ju si w tej 
twórczo ci pojawi o. Zyskuje jednak dodatkowe historycznoliterackie, teologiczne 
i kulturowe znaczenie. Badacze, jak si ju powiedzia o, skupiaj si przy okazji analizy 
poematu na zwi zkach z metafizyk T. S. Eliota oraz na analizie zwi zków i odwo a
poetyckich dotycz cych angielskiego poety. Dokonuj c eksplikacji tekstu, zwracaj
generalnie uwag na fakt, i bohater liryczny, poeta, „ piewa odchodz cym pokoleniom, […] 
schodzi na najni szy szczebel drabiny bytów”, „podkre la swój zwi zek z ziemi ”. B d c 
„wi niem ziemi”, chce by tak e „wi niem Boga”. Mówi , i poemat waha si „mi dzy 
chrze cija sk pewno ci […] i gruntownym zakwestionowaniem schematu wiary 
chrze cija skiej”, e pojawiaj si tutaj tony apokaliptyczne [ostatni trójwers drugiej cz ci]; 
jest tu tak e „chaos niewiedzy i l ku cz owieka w obliczu mierci” oraz poszukiwanie nadziei 
przy wielkiej wewn trznej uczciwo ci, która „nie pozwala, aby jakakolwiek nadzieja 
przekre li a »ciernie« ”.87
Sytuacja poety jest wi c wyj tkowa: stoi on wobec skandalu mierci, a ten fakt 
porz dkuje i architektonik wiersza, i zakres [bardzo bogaty] literackich odniesie oraz 
koncyliacji, i wynikaj c st d mo liwo derywowania artystyczno- wiatopogl dowych 
sensów. Kluczowymi dla zrozumienia poematu wydaj si : motyw ogrodu, fletu i pasterza. S
charakterystyczne ze wzgl du na zainteresowania Rymkiewicza. Ksi ka My li ró ne 
o ogrodach jest tych zainteresowa potwierdzeniem. 
W Wierszach w kwartanie, w cz ci II, na flecie „w wilgotnym listowiu” gra dziecko. 
Rymkiewicz zwraca na to uwag w swojej monografii po wi conej ogrodom: 
Gdy w ogrodzie wraz ze wi tymi znale li si pobo ni fundatorzy obrazów lub pobo ni poeci, topos straci swe 
pierwotne znaczenie: ogród nie symbolizowa ju Dziewictwa Marii, lecz by przedstawicielem raju ziemskiego. 
Raju, w którym bawi si Dziecko, pracuj wi ci i modl si grzesznicy. […] Nasza Pani porzuci a swój ogród.88
86 Por.: J. Ward, op. cit., s. 124. Ward pokazuje równie wp ywy Le mianowskie w poemacie Rymkiewicza. 
87 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 109, 110; J Ward, op. cit., s. 117-142. 
88 J. M. Rymkiewicz, op. cit. [My li ró ne o ogrodach], s. 194. 
131
Moment pojawienia si Dziecka w sposób dramatyczny przewarto ciowuje dotychczasowe 
wyobra enia Ogrodu. Nie jest ono w tym przypadku, a tak mog oby si wydawa , symbolem 
niewinno ci.89 Staje si depozytariuszem okre lonej wiedzy, jest tak e osob cz c ró ne 
sfery ducha. Wszak gra, a potem „Milknie i s ucha, czy ptak mu odpowie”. Wa ny jest tu 
równie instrument; pami tajmy, e flet, grecki aulos, by w asno ci Ateny, instrumentem 
przez ni przekl tym.90 piew „luto ciwego dziecka w godzinie przebaczenia” jest wi c 
naznaczony elementarnym zw tpieniem dotycz cym i prawdziwego statusu ogrodu, 
do którego bohater ukradkiem chce przychodzi , i swojego w nim miejsca. W raju ziemskim 
nie jest si godnym i nie czeka si na nic. Mo na powiedzie , e obowi zuje tu stan 
zawieszenia, st d proponowane dzia ania posiadaj ce cechy wyborów alternatywnych maj
charakter pozorny [„Czy b d mówi o pogodzie czy/ O podró y na wyspy”], 
podporz dkowany w gruncie rzeczy pytaniu generalnemu: „Czy b dziemy d ugo butwie
w tym ogrodzie”?91 Bo ogród tu przedstawiony jest ogrodem zamkni tym. Równie na 
mo liwo trafnych odpowiedzi o charakterze eschatologicznym.92 By mo e dlatego, e nie 
ma w nim ju miejsca na „prawdziwe” dusze. Mieszka cami tego ogrodu s Hadrianowe 
„duszyczki”, bez adnie szukaj ce sensu swoich dzia a w przestrzeni bezwektorowej, tego 
sensu pozbawionej. 
Interesuj co brzmi w II cz ci rytmiczne paralele z Mi oszow fraz z Traktatu 
poetyckiego [1957]. Wzmacniaj one znaczenie przekazu: 
Rymkiewicz pisze tak:                            Mi osz pisze tak: 
To, co wybra em, niech b dzie wybrane,  Kiedy owin mi szyj powrozem, 
Niech zst pi na dó , niech si ptakiem stan . Kiedy zabior mi oddech powrozem, 
Bo w ród mych godzin jedna jest godzina.  Raz si obróc w kó ko i kim b d ? 
Cho jestem winien, cho wysch y me d onie, Kiedy uk uj mnie w piersi fenolem, 
Nim mnie pogrzebi , nim cia o zap onie,  Kiedy odejd pó kroku z fenolem, 
Niech miedzy ptaki jako ptak przemin .  Jak ja m dro proroków zdob d ? […] 
89 Por.: W. Kopali ski, op. cit. [has o: Dziecko], s. 80-82. 
90 Por.: Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 274; o aulosie tak e podczas omawiania 
cz ci III Wierszy w kwartanie: M. Heydel, „Czy zbudz si do mierci jako i do ycia?”. T.S. Eliot w poezji 
Jaros awa Marka Rymkiewicza, [w:] Obecno T.S. Eliota w literaturze polskiej, Wroc aw 2002, s. 232. 
91 „Wype nione bezsensown krz tanin ycie duszyczek okre lone zostaje w tym fragmencie jako butwienie 
ko ci w ogrodzie” [M. Heydel, op. cit., s. 227]. 
92 „Raj nale y rozumie jako pierwszy krok Boga ku cz owiekowi, aby go wprowadzi w eschatologi . 
W Ksi dze Rodzaju Raj, jako miejsce idealne, zosta ukazany jako ogród.” [S. Kobielus, Cz owiek i ogród rajski 
w kulturze religijnej redniowiecza, Warszawa 1997, s. 134]. 
132
Bym gniazdo uwi w ciernistych ga ziach,  Ziemia zag ady, ziemia nienawi ci, 
Bym uwi ziony, Twoim sta si wi niem  adne jej s owo nigdy nie oczy ci, 
I pokoleniom piewa , gdy odchodz w glin . Taki si na niej nie zrodzi poeta. 
  [Wiersze w kwartanie, A.]    [Traktat poetycki, cz. III Duch Dziejów] 
Wraca tu echem nieodleg a historia. Cz owiecza „duszyczka” u Rymkiewicza to duszyczka 
po do wiadczeniu nieznanym do tej pory ludzko ci a w takim nat eniu. Ogród ziemski 
przemienia si tu bowiem – mamy prawo tak twierdzi – poniek d w „ogród 
koncentracyjny”.93 mier zago ci a w ziemskim ogrodzie dawno temu, ale nie taka mier . 
S to oczywi cie echa, napomknienia, warto jednak o nich pami ta , by mo liwie dok adnie 
opisa projekt wiatopogl dowych odniesie tekstu Rymkiewicza. Eliotowskie motywy 
i akcenty ulegaj wzmocnieniu o nowe brzmienia, które równie modyfikuj ca o projektu 
artystycznego w dalszych cz ciach poematu a s odno nikami do barbarzy skiej historii lat 
czterdziestych wieku XX.  
W analizach Wierszy w kwartanie pojawiaj si bardzo szczegó owe opisy zwi zków 
wiersza z czterema utworami T.S. Eliota: Ja ow ziemi , rod popielcow , Wydr onymi 
lud mi i pierwszym kwartetem pt. Burnt Norton. III cz bywa traktowana jako 
reminiscencja „sceny pasterskiej” ze rody popielcowej.94 Nale y podkre li , e interpretacje 
tej cz ci s niejednoznaczne, cho koncentruj si wokó kilku sta ych motywów. Podkre la 
si tu zw aszcza napi cie pomi dzy tradycj antyczn a elementami wiatopogl du 
chrze cija skiego. W ten sposób interpretowany jest na przyk ad motyw pasterza, który jest 
jednocze nie „italskim kamieniem”, kojarzonym z flecist bo kiem Panem i Marsjaszem, 
oraz „Dobrym Pasterzem” z ewangelii. Fragment ów, chocia by z tego wzgl du, tworzy 
mocne semantyczne napi cie. Stanowi równie , dzi ki stosunkowo ma ym rozmiarom, 
swoisty kontrapunkt kumuluj cy w sobie najbardziej dramatyczne przeciwie stwa. Bohater 
wiersza widzi w postaci pasterza alegori , która uleg a dekompozycji, sta a si niezbyt 
czytelna, wesz a w pole znacze symbolicznych i – uleg a rozmyciu. Nie sta o si to 
przypadkiem. Symbol w trzeciej cz ci wzmacnia sensy pesymistyczne, pot guje niejasno . 
Pot guje tym samym przes ania dotycz ce bardziej Ziemi ja owej ni mistyczne doznania 
podmiotu lirycznego ze rody popielcowej. Niech za dowód pos u y nam bardzo ciekawa 
wypowied Magdaleny Heydel: 
93 Ciekawie motyw ów wykorzysta poeta m odszego pokolenia, nale cy do zupe nie innej opcji estetycznej, 
Marcin wietlicki, w wierszu Przed wyborami z tomu Schizma (1998) [„Wszystko si uk ada/ w jeden, wyra ny, 
doskona y kszta t:/ ogród koncentracyjny”]. 
94 Por.: J. Ward, M. Wo niak- abieniec, M. Heydel, op. cit.
133
Naturalny cykl pór roku rz dz cy yciem na ziemi przestaje zatem by symbolem ycia i mierci, a staje si ich 
przyczyn : ze znacz cego staje si w tym momencie znaczone. To nie Bóg daje nowe ycie wiatu, ale – 
bardziej jak bogowie greccy – sam o ywa wraz z powrotem wiosny. Si a wyznania chrze cija skiej wiary 
w Pasterza, daj cego ycie za swoje owce, zostaje wi c powa nie os abiona […].95
Autorka dodaje, e zako czenie tej cz ci mo e sugerowa odpowied na dr cz ce pytania: 
nale y podda si Boskiemu porz dkowi i zaakceptowa mier i cierpienie jako etapy na 
drodze do wiecznego ycia.96
Zwa ywszy jednak na fakt, i w drugiej cz ci na flecie gra o dziecko, mamy powód, 
by przypuszcza , e wezwanie z ko cowej tercyny cz ci trzeciej dotyczy ci gle ogrodu 
ziemskiego i oznacza powtórzenie naturalnego cyklu udr czonej bardzo ja owym istnieniem 
duszyczki. Cyklu, który nie przynosi adnej istotnej zmiany ani nie daje adnej pewno ci. 
Wydaje si to potwierdza cz IV poematu. Trawestacja s ynnych Eliotowskich fraz 
z kwartetu Burnt Norton brzmi tu nast puj co: 
Je eli czas jest wsz dzie, czas jest tylko teraz, 
Czas przesz y teraz i czas przysz y teraz, 
Tylko teraz i tylko po raz pierwszy teraz, 
I teraz po raz ostatni, tylko raz czas przesz y 
Nim b dzie czasem przysz ym, jest i b dzie teraz 
  [Ibidem] 
i jest tak naprawd definicj relacji pomi dzy czasem ludzkim, a wi c czasem ziemskiego 
ogrodu, w którym yj duszyczki, istoty zawieszone pomi dzy swoj mia k codzienno ci , 
a intuicj wieczno ci, w któr uwierzyli nieliczni „mali bracia” – chrze cijanie. Intuicja owa 
niewiele jednak zmienia to, co mo na nazwa metafizyczn i eschatologiczn sytuacj
wspó czesno ci. Bohater staje si tu niemal e zwierzyn own , a „wy y szukaj ce tropu” na 
pewno nie przypominaj lampartów ze rody popielcowej, cho te s zwiastunami mierci.97
Ca a ta cz wydaje si potwierdza nieusuwalny brak pewno ci cz owieka, który obserwuje 
dziczenie i wyrodnienie ogrodu w swe w asne przeciwie stwo – w pustyni . Mo na si
95 M. Heydel, op. cit., s. 231. 
96 Ibidem, s. 233. 
97 Bia e lamparty w poemacie Eliota symbolizuj oczyszczenie, wyzbycie si nami tno ci.[Por.: T.S. Eliot, 
op. cit., s. LXXXIII]. 
134
zastanawia , kto jest panem takiego ogrodu, kto odchodzi, gdy s yszy p acz? Czy jest nim 
ci gle jeszcze Bóg? 
 Zako czenie Wierszy w kwartanie nie rozwiewa w tpliwo ci i jest ró nie 
interpretowane. Jean Ward pisze, e „chaos niewiedzy i l ku cz owieka w obliczu mierci a
krzyczy” z ostatniej cz ci poematu. Dodaje te , e „m dry g os Eliota” ucisza „wiatr 
rozpaczy” Rymkiewiczowych strof, chocia jej nie eliminuje.98 Magdalena Heydel 
interpretuje ca rzecz bardziej jednoznacznie: 
Wspó czesna animula utraci a twarde podstawy, o których rekonstrukcj daremnie zabiega bohater 
Rymkiewicza. Duchowy wysi ek podj ty w Animuli, a przede wszystkim w pierwszym utworze tego tomu, 
mo na, pos uguj c si okre leniem Przybylskiego, okre li jako zako czon kl sk prób kupienia adu „za 
Eliotowsk cen ”. Rymkiewicz ostatecznie nie decyduje si na pozbycie si w tpliwo ci i waha , na 
przekroczenie progu wiary. Metafizyczna t sknota przedstawianych przez niego duszyczek pozostaje stale 
w ostrej opozycji do ich g boko racjonalistycznego poczucia niewiedzy.99
 Wychodz c od tego punktu widzenia, s d Marzeny Wo niak- abieniec dotycz cy co 
prawda ca ego tomu pt. Animula: „nasz klasyk nie skupia uwagi na stanie duszy 
wspó czesnego cz owieka czy na jego relacjach z Bogiem. Interesuj go raczej problemy 
twórczo ci poetyckiej. Wydaje si zatem, e tom ten nale a oby raczej uzna za 
metapoetycki”100, jest do ryzykowny w przypadku omawianego poematu. To prawda, 
Wiersze w kwartanie maj charakter w wysokim stopniu intertekstualny, a dialogiczno
wpisana jest niejako „na sta e” w struktur tych wierszy. Wydaj si one jednak mie równie
za cel wiatopogl dowe, a wi c mocno zindywidualizowane, ustawienie g osu. Celem jest tu 
równie postawienie diagnozy o charakterze kulturowym, cywilizacyjnym i religijnym, 
w czaj c we problemy metafizyki i eschatologii. Wybór estetyki wydaje si by kluczowy 
albo przynajmniej równorz dny. Podkre lmy jednak: to problemy metafizyki „uruchamiaj ” 
estetyk i poszukiwania w tym wzgl dzie. By podj refleksj na tematy ywo obchodz ce 
poet , konstruuje on poetycki dyskurs maj cy na celu stworzenie p aszczyzny, która 
umocowa aby ca e przedsi wzi cie w obr bie tradycji. Przypomn , e pewne dzia ania 
Rymkiewicza maj tu charakter do ostentacyjny. Poeta opatrzy swój poemat przypisami, co 
jest stanowczo zbyt oczywistym nawi zaniem do Eliota. Zrobi to tylko w pierwszym 
98 J. Ward, op. cit., s. 136. 
99 M. Heydel, op. cit., s. 237. Autorka powo uje si tu na szkic R. Przybylskiego Polska poezja klasyczna       
po roku ’56. 
100 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 104. 
135
wydaniu [Warszawa 1964].101 Mo na tu mówi o fascynacji Eliotem, mo na równie o ironii, 
która ka e podobne gesty traktowa z ostro no ci . Wszak w przypisach do poematu 
„zapomnia ” o Eliocie, ani razu nie przyznaj c si do nawi za czy odniesie zwi zanych 
z twórczo ci angielskiego poety. 
 Na u ytek tego rozdzia u nale y podkre li , i przy ca ej z o ono ci poematu 
pt. Wiersze w kwartanie i zwi zanej z tym wieloznaczno ci mo liwych odczyta jest 
omawiany utwór znacz cym rozszerzeniem problemu, który traktowany by musi przez nas 
jako jeden z problemów kluczowych. Obsesja mierci powo uje do istnienia wiersze 
analizuj ce przyczyny „ja owienia” ludzkiej kultury i zmierzaj ce do okre lenia stopnia 
degradacji tego, co nazwa mo na „obszarem metafizyki” w projekcie wspó czesnej 
cywilizacji. 
 Podobnie rzecz si ma z nast pnym poematem pt. Animula. Pierwszy wers: „Zmarli 
ni si zmar ym” mo e by potraktowany jako bezpo rednie odwo anie do znanej biblijnej 
frazy „Niech umarli grzebi umar ych swoich” [ k 9, 60] i ju na samym pocz tku pokazuje 
zakres spustosze , jakie si dokona y: ywi i umarli niczym od siebie si nie ró ni . mier
nie tylko zawita a w ogrodzie wiata, Ona tam zaczyna królowa . Wydaje si , e wcieli a si
w Persefon , a ta z kolei – bogini i w adczyni dwóch przecie wymiarów – zamieni a Nasz
Pani z kultu Maryjnego, króluj c do tej pory w ogrodzie. Ludzie tu mieszkaj cy yj
w czasie „w elazo okutym”, przypominaj Eliotowskich „ludzi wydr onych”, oczekuj cych 
tylko na ask dora nej przemiany za spraw Persefony, która ziemi oliwn na chwil
nape ni sokami. 
 Tak brzmi cz I poematu. Nale y doda , e jego bohater znajduje si w sytuacji 
paradoksalnej, przypomina Elpenora z ksi gi XI Odysei: „Zmar y on ale ywie”; jest bytem, 
który wiedzie swoj egzystencj , uwi ziony pomi dzy wiatem ywych i wiatem zmar ych. 
Jest tak e bytem uwi zionym nie ze swojej winy w granicach jednego kraju. wiadomo
uwi zienia w znaczeniu metafizycznym nie zabiera jednak rzadkich chwil poczucia szcz cia 
w momentach w drówki i podró owania. Nawet gdy ta w drówka przypomina nie tyle 
podró turysty, co podró na Wysp Szcz liwych, a wi c Wysp Umar ych. Warto doda , e 
101 J. Ward, [op. cit., s. 166] komentuje to nast puj co: „B d c ju starszym poet , Eliot wyrazi zdanie, 
e do czenie przypisów do Ziemi ja owej nie by o szcz liwym pomys em. Sk onna jestem s dzi , 
e na ladowanie tego pomys u przez polskiego poet by o przedsi wzi ciem jeszcze bardziej nieszcz liwym!” 
Magdalena Heydel [op. cit., s. 221, 222] dodaje: „Jedynym wyja nieniem pomys u opatrzenia poematów 
przypisami jest ch na ladowania praktyki samego Eliota […]” lub te jest form kpiny z interpretatorów 
w asnej poezji. 
136
sama formu a: „Zapiszcie, by em szcz liwy” nawi zuje do W drówki Trzech Króli Eliota 
i z tego wzgl du nabiera ironicznie smutnego charakteru.102
W III cz ci przedstawiona wyspa staje si krain , w której yj Kimmeryjczycy; 
miejscem pozbawionym wiat a, wype nionym chmurami i mrokiem. Trafi tam Odyseusz, 
by w pobli u rozmawia ze zmar ymi, zw aszcza z Tejrezjaszem. Pojawi si tu i nasz 
bohater. W drówka na pó noc ma w przypadku polskich do wiadcze równie dramatyczne 
odniesienia. Wiersz, utkany z wielu odwo a i aluzji do dzie literatury polskiej i europejskiej, 
tak e w cz ci IV, jest w swej podstawowej sferze znacze i przes a postawieniem tezy, 
która brzmi w Animuli nast puj co: „Wróg jaki miesza ludzkie rzeczy: sowa leci wolno,/ 
Skrzyd a rozpi te nad brzegiem: i pisk myszy/ Przebitej szponem: […]”. Z interesuj cego nas 
punktu widzenia zarówno cytat z XI trenu Jana Kochanowskiego, jak i przywo anie sowy 
poluj cej na mysz ma swe wyraziste wiatopogl dowe konotacje. Zjawisko mierci wymyka 
si tu prostym wyja nieniom teodycei; sfera ratio, sowa jest przecie po wi cona Atenie, 
pozostaje wobec niego bezradna a pytanie o metafizyk rozumian jako poszukiwanie nadziei 
eschatologicznej opiera si tu na dwóch poj ciach: pami ci i oczekiwaniu. I jest w poemacie 
kluczowym okre leniem klasycyzmu. Mo na wi c rzec, i jednym ze sposobów na szanse 
dyskursu w zwi zku z tematem mierci tkwi w wyborze estetyki, a spór o granice poznania 
w tym wzgl dzie, zawsze obarczony ryzykiem ca kowitego niepowodzenia, jest równie
sporem estetycznym.103 Jest tak e po raz pierwszy z tak si zadanym pytaniem 
teologicznym o „udzia diab a” w otaczaj cej cz owieka rzeczywisto ci. 
W nast pnym tomie wierszy Rymkiewicza, Anatomii, warto zwróci uwag na wiersz 
Do mego Boga, gdy umieram. Sonet ów jest zapisem elementarnego egzystencjalnego 
niepokoju jednostki, która podejmuje dialog z Najwy szym. Warto wzi pod uwag
znaczenie fragmentu tytu u wiersza Rymkiewicza. Podmiot liryczny podkre la, e zwraca si
do Boga jednostki, a nie Boga spo eczno ci, narodu czy wyznawców tej samej religii. Tytu
brzmi, powtórzmy: Do mego Boga gdy umieram i jest zakre leniem sytuacji granicznej. 
Mo na traktowa go dos ownie jako modlitw w czas przesilenia, mo na równie bardziej 
metaforycznie w rozumieniu egzystencjalnym. Wszak ycie cz owiecze to „bycie ku mierci”. 
Nale y doda , e przedstawiony w wierszu dialog wpisuje si w opisany wy ej obszar 
102 U Eliota w t umaczeniu J. Czechowicza [op. cit., s.195] czytamy: Zapiszcie to:/ „czyli nas wiod a ta daleka 
droga/ Po Narodziny czy po mier ?[…] . Trzej Królowie przybyli zobaczy nowo narodzone dzieci , a ujrzeli 
równie zapowied jego mierci. mier dotkn a tak e ich dotychczasowe ycie: run o wszystko to, 
co stanowi o fundamenty ich duchowego istnienia. 
103 S d M. Wo niak- abieniec [Por.: przypis 97] na temat tomu dotyczy bardziej drugiego poematu 
umieszczonego w zbiorze. Zwa my, e Adam Poprawa, autor monografii skupiaj cej si na w tkach 
autotematycznych w poezji Rymkiewicza i ich estetyce, w ogóle nie zaj si Wierszami w kwartanie, niewiele 
miejsca po wi caj c i Animuli, i Wierszom z wygnania. 
137
dotycz cy cz owieczej mierci, z jednym wszak e zastrze eniem: ma on charakter 
dramatycznego sporu, który wiadoma swej sytuacji jednostka podejmuje z Bogiem, ukazuj c 
mu mo liwe ontologiczne skutki zbawczego planu: 
A cie kim jest ci a trup kim ci bywa 
Gdy woda jestem woda w co ci wzbiera 
Glina w co ciecze popió w co ubywa 
Byle chwast co jest byle kto pokrzywa 
A co ci y o to ci w nic umiera 
A masz co chcia e gdy nic nie masz teraz 
  [Do mego Boga…, At, s. 29] 
A jest on dla cz owieka w tych skutkach przera aj cy. Tok jambiczny wiersza agodzi 
nieco wymow przes a , nadaj c mu ton prawie zabawnej k ótni. Nie eliminuje jednak 
w tpliwo ci, które wynikaj pewnie z faktu, i bohater tego wiersza nie potrafi lub nie chce 
dokona Tertulia skiego skoku w wiar , rezygnuj c z prób racjonalnych uzasadnie . Z tego 
punktu widzenia Bóg ponosi kl sk . Bogu Kreatorowi nie zostaje nic. Rozpad cia a na 
„elementy proste”: wod , glin , proch wydaje si dokonywa raz na zawsze. Pytanie: „A w co 
mnie z czysz, gdy mnie tak podzieli ”, dostaje swoj odpowied : „A masz co chcia e gdy 
nic nie masz teraz”.104 Neantyzacja, dotyka i cz owieka, i Boga. Magdalena Heydel wydaje 
si mie racj , zarzucaj c Ryszardowi Przybylskiemu nadmierny optymizm: 
Przybylski pisze, e w poezji Rymkiewicza mier nie jest przera aj c neantyzacj ; zostaje ona w czona 
w ycie, w tym sensie, i dzi ki niej w a nie yj cy mog wchodzi  w wiat Wiecznego Teraz, a tera niejszo
jest we w adzy przesz o ci. […] Przybylski zdaje si jednak w tym miejscu nie dostrzega faktu, i teza ta nie 
mo e by uznana za prawdziw z punktu widzenia podmiotu poezji Rymkiewicza, owego umieraj cego 
cz owieka, cia a w kwartanie, które „ze swoim go ciem si rozstaje”. A taka w a nie perspektywa jest dla poety 
najbardziej niepokoj ca i dlatego – mimo deklarowanej w esejach wielokrotnie wiary w Wieczne Teraz – w jego 
wizji poetyckiej centralna.105
Wiersz ów, powtórzmy, jest wa ny z punktu widzenia okre lonych ustale ideowych. 
Potwierdza istnienie w tej twórczo ci tematów wyj tkowo cz sto analizowanych, maj cych 
104 M. Wo niak- abieniec pisze, i zako czenie wiersza potwierdza niejako kl sk Boga, „który w obliczu 
umieraj cego wiata” przestaje by stwórc . „Przywo ane tu wiersze pisze poeta w taki sposób, jakby nie istnia a 
nadzieja Nowego Testamentu. Jakby najg bsza prawda o ludzkim losie zamyka a si w Ksi dze Genesis […] 
oraz w m dro ci Ksi gi Koheleta […].” [Op. cit., s. 212]. 
105 M. Heydel, op. cit., s. 251. 
138
ju nie tylko cechy „królewsko ci”, ale i obsesji. Stanowi wi c fundamenty poetyckiego 
wiatopogl du i jako takie wytyczaj kierunki artystycznych poszukiwa , wyborów 
i dramatycznych punktów w z owych tej poezji. 
Powy sze s dy wydaj si potwierdza inne wiersze tomu, zarówno te omówione 
wcze niej, a pochodz ce z cyklu Na trupa, jak i na przyk ad Na cia o moje gdy umiera oraz 
Wiersz na te s owa Heraklita: „Nie mo na wej dwa razy do tej samej rzeki”. 
Wiersz pierwszy jest poetyckim powtórzeniem motywu gnij cego cia a z wiersza 
Do mego Boga, gdy umieram. Potwierdza jednocze nie w metaforycznym skrócie to samo
podmiotu i przedmiotu, którego ów stan dotyczy. Poeta, opisuj c mier z jej najbardziej 
spektakularnymi atrybutami, nieuchronnie do niej zmierza. Echem powraca tu Horacja skie 
zawo anie, nabieraj c zupe nie innych, przeciwstawnych do pierwowzoru, sensów: 
Mój j zyk ple jest i ple b d wszystek 
Ja com wy piewa w ple ni ka dy listek 
 [Na cia o moje gdy umiera, At, s. 30]
Poeta wydaje si mówi , e nieuchronnie wszystek umrze, a ywio y rozpadu i gnicia 
maj o wiele wi ksz moc sprawcz ni wola jednostki i wiara w unie miertelniaj c
jednostk moc sztuki. Zostaje wi c nuta lamentacyjna w przytoczonym ju wyg osie 
sonetu.106
Ten sam ton brzmi w utworze Wiersz na te s owa Heraklita: „Nie mo na wej dwa 
razy do tej samej rzeki”. Koncept, bo tak trzeba nazwa realizowany poetycki pomys , 
wykorzystuje paralelno znaczeniow metafory Heraklita, by do idei przemienno ci 
wszystkich rzeczy i zjawisk, ich p ynno ci, doda tak e „p yni cie cia a”, które nabywa cech 
p yn cego strumienia. Szczególnie dramatycznie brzmi pytanie o dusz : wszak wraz 
z rozpadem cia a post puje równie degradacja duszy – nie wiadomo bowiem czy rozpad 
cia a nie zako czy si ca kowitym rozp yni ciem si duszy w ywio ach. Czytamy: 
Ko ci me jak lód si krusz
Czym si b dziesz ywi duszo 
Dusza ma jak niegi taje
Ju si z cia em nie poznaje 
 [Wiersz na te s owa Heraklita…, At, s. 35] 
106 Por.: M. Heydel, op. cit., s. 250. 
139
Istotne jest tu tak e u ycie wylicze [„Lód nieg woda tyle bywam”], które mog by
potraktowane jako aluzja do wiersza Naborowskiego; tam wzmacnia y przes anie wiersza 
Krótko ywota i poprzez ten w a nie chwyt wzmacniaj równie o podobne tre ci tekst 
Rymkiewicza. Bohater wiersza Rymkiewicza nie ma nadziei na zmartwychwstanie. 
Przytoczone w tytule s owa Heraklita zostaj dodatkowo wzmocnione o mroczne komentarze: 
Lód nieg woda tyle bywam 
Nie wiem ze mnie gdzie up ywam 
Gdzie ta strona gdzie ta ka 
Gdzie me cia o ciek c wsi ka 
I gdzie w glin si zagrzebie 
Drugi raz nie wst pi w siebie 
 [Ibidem] 
Komentarze, które wydaj si zamyka pytania o eschatologi , umieszczon
w wymiarze religijnym. 
Nieco innego znaczenia w zwi zku z omawianym problemem nabiera wiersz z tomu 
Co to jest drozd pt. Do brzucha. Nie jest to brzuch „przypadkowy”; jest to brzuch ksi dza 
Baki, postaci wa nej dla polskiej poezji barokowej, chocia mocno dyskusyjnej ze wzgl du 
na uprawian twórczo . Warto zauwa y , e wiersz wpisuje si w poetyk aluzji literackiej, 
zawiera bowiem zwroty i motywy wprost zaczerpni te z wierszy ksi dza Józefa Baki. Brzuch 
mo e tu by zarówno synekdoch , która w ten w a nie sposób prezentuje w a ciwego 
bohatera – samego autora Uwag mierci niechybnej, jak i alegori tego, co w cz owieku 
przyziemne i biologiczne; mo e by tak e po prostu alegori wiata. Czytamy wszak e: 
Co ty mi piewasz brzuchu ksi dza Baki 
Jakie tam pie ni w tobie jakie gwi d ptaki 
A jakie tam kantyczki jakie tam padwany 
O brzuchu ksi dza Baki czym e ty wypchany
[Do brzucha, CD, s. 14] 
140
Mo emy tu, ze wzgl du na zakres funkcjonuj cej w wierszu aluzji mówi tak e 
o stylistycznym ci eniu wiersza w kierunku rozstrzygni przypominaj cych pomys y 
barokowego kaznodziei. Tekst ów pos uguje si bowiem uj ciami serio i buffo. 
Wykorzystuj c poetyk hiperboli, wzmacnia sensy groteskowe wiersza i dzi ki nim uwypukla 
zaskakuj c puent : 
mier jest kokosz na jajach ty jajo gdacz ce 
 A co si w tobie dzieli to si w tobie czy 
 O brzuchu ksi dza Baki dziwi ja si wa ci 
 Ty jest przepa a mier jest piórko w tej przepa ci 
[Ibidem]
 Rozmowa o mierci ma tu równie cechy paradoksu, daje si ujmowa jako ci g 
zaskakuj cych obrazów-konceptów, które ods aniaj nieprzekraczaln granic mi dzy tym, 
co daje si opisa i przedstawi , a tym, co jest tylko s ownym przybli eniem, artystycznym 
zdaniem sprawy z podró y do stanów granicznych. Miary, proporcje i inne zale no ci znacz
o tyle, o ile s w stanie przybli a zakres niemo liwego. Wskazywa miejsce. mier jest tu 
wi c kategori zagarniaj c obszar ludzkiego istnienia; dojrzewanie do mierci to czas 
dramatycznego wyl gu. Mo e by tak e jednocze nie, zgodnie z regu ami wanitatywnymi, 
czym , co w przepa ci spraw i rzeczy niewa nych, a organizuj cych ycie ludzkie, 
decyduj cych o jego biegu, zaledwie s abo zauwa alnym piórkiem. 
 Nale y doda , e tom nast pny, Thema regium, jednym z bohaterów lirycznych czyni 
w a nie ksi dza Bak . Nie tylko zreszt jego, bo i licznych artystów: Schuberta, Schumanna, 
S onimskiego, S owackiego, Mozarta. Mo na si zastanawia , sk d ta [dodajmy tu jeszcze 
Horacego] ich ostentacyjna nadreprezentacja?107 Wiersz pt. Nekrolog o anonimowym 
Kowalskim, Sadowskim czy Go biowskim te si co prawda pojawi, i to w miejscu bardzo 
wa nym dla tomu, bo na samym pocz tku, lecz ma on w tym kontek cie wyd wi k jawnie 
ironiczny. 
 Przypomnijmy reprezentatywne frazy tych wierszy. 
Baka pyta Jezusa Chudy krzy ca uje 
 Jak e ma wierzy w Ciebie to co tak si psuje 
107 Niektóre z tych nazwisk pojawi si cz sto równie i pó niej. 
141
 Widome niech mi b dzie to co widz oczy 
 I robak te jest królem kiedy cia o toczy 
  [Ksi dz Baka rozmawia z Jezusem, TR, s. 13] 
 I g azu co mnie gniecie Anio nie odwali 
 I ci co mnie pilnuj to nie b d spali 
 Ja nie Chrystus Wi c za co Po to cierpia rany 
ebym ja by do krzy a co dzie przybijany 
 [M cze stwo ksi dza Baki, TR, s. 14] 
Niech mnie boli niech si karmi niech si naje 
Ja wiersz pisz tak jak azarz z grobu wstaje 
Tak jak azarz z wiekiem trumny si mocuje 
Chce mnie popsu ale ja si nie popsuj
Ja nakarmi lepe g uche twoj ple ni
Moje usta moje p uca moje pie ni 
 [Schubert, TR, s.31] 
On mnie ma on ten zmar y on ta skóra pusta 
[…] 
Ten wiersz ledwie zacz ty ta pie nie sko czona 
On mnie ma ten mój popió on ta druga strona 
Pie w po owie przerwana i wiersz wpó si smuci 
On mnie ma gdy ja umr to on do was wróci 
 [Schumann, TR, s. 32] 
Go bku mój To jak jest Muza ci ca uje 
A ty do umywalki krwi czerwon plujesz 
[…] 
Aniele mój To po co Powiedz chcia e tego 
No i co No i kto jest alf i omeg
 [S owacki, TR, s. 37] 
142
 Bycie artyst nie chroni przed mierci . Truizm? Nie w tym przypadku. Przypomn , 
e Rymkiewicz w swych pracach programowych tworzy konstrukcj przeciwstawn . Bycie 
artyst ma chroni przed mierci , tworzy przecie Wieczne Teraz kultury. Przytoczone 
fragmenty wydaj si sugerowa , i owo Wieczne Teraz, nie potwierdzone przez eschatologi
o zabarwieniu religijnym, w naszym przypadku po prostu chrze cija sk , podmywane b dzie 
przez nurty niepewno ci i zw tpienia. 
 Poeta wydaje si mówi jeszcze co innego; bardziej dramatycznego. Erozji ulega ca a 
przestrze religii, a tam, gdzie to si dzieje, eschatologia bazuj ca na idei zmartwychwstania 
przekszta ca si w makabryczn opowie o umieraniu-rozk adzie, umieraniu jako 
nieuchronnym i nieodwracalnym procesie gnicia i mineralizacji. W najbardziej dos ownym 
sensie rozmowa z umar ymi przestaje by efektem sublimacji bycia cz owiekiem w postaci 
j zyka sztuki, a staje si terenem walki o prze ycie w dos ownym, biologicznym znaczeniu 
tego s owa. Taki wyd wi k maj chocia by Schubert i Schumann. Co charakterystyczne, 
zako czenie drugiego wiersza, na pozór zgodne z wiar nie tylko klasyków w sprawcz moc 
sztuki, równie po mierci jej twórcy, nabiera tu cech makabrycznych. Brzmi jak gro ba: „On 
mnie ma gdy ja umr to on do was wróci”. Chodzi oczywi cie o wiersz. Mo na zapyta , 
w jakim charakterze? Upiora? Wszak „Upiór yje w mowie. Mowa jest form jego 
istnienia”.108 Kim by by , nie budzi zaufania, nie stanowi równie przekonuj cego punktu 
odniesienia dla poety. Jest bytem dos ownie nie z tego wiata i to bytem wywo uj cym 
poczucie zagro enia. 
 Wydaje si , e odpowiedzi na zaprezentowane w tpliwo ci jest Wiersz na te s owa 
Ewangelii w. Jana: choroba ta nie jest na mier . Bohater, porównuj cy si do 
ewangelicznego azarza, wypowiada znacz ce s dy. Zmartwychwstanie jest chorob , która 
równie prowadzi do mierci. Ko cowa modlitwa – rozmowa z Bogiem pokazuje ten aspekt 
ludzkiej nadziei zupe nie nieoczekiwanie. Z punktu widzenia azarza zmartwychwstanie jest 
stanem odwracalnym. Odpowied bohatera lirycznego wiersza tak w a nie brzmi: 
I wierzysz temu? Wierz i cie Panie 
 Bo ta choroba jest na zmartwychwstanie 
  [Wiersz na te s owa….. TR, s. 40]
Kiergegaardowska „choroba na mier ” staje si tu to sama z chorob na zmartwychwstanie, 
jest w gruncie rzeczy do wys owienia tylko pod jednym warunkiem – gdy jest si po stronie 
108 R. Przybylski, op. cit. [S owo i milczenie…], s. 55. 
143
ywych. Bóg jest bowiem Bogiem ywych, nie umar ych. Wej cie w przestrze mierci 
pozbawia szans na warto ciowy dialog z Najwy szym. Nale y przypomnie , e 
u Kierkegaarda „chorob na mier ” jest rozpacz, najogólniej zasadnicza nieprzejrzysto
poznawczego horyzontu, który w przypadku cz owieka objawia si ju w momencie 
niemo no ci zaakceptowania tego, jakim si jest, to znaczy jaka tak naprawd jest nasza 
ludzka kondycja. 
Prawdziwy zrozpaczony zwraca si do Boga jak gdyby z duchowym wyzwaniem: potwierdza zarówno swoj
rozpacz, jak i swoj wiadomo bycia zrozpaczonym, a pomimo to wzywa Boga, aby go wybawi od grzechu 
rozpaczy. […] Grzech nie jest ju czym negatywnym, ale staje si czym pozytywnym, poniewa chrze cijanin 
staje wobec Boga; z zatem, paradoksalnie, jest on progiem naszego zbawienia.109
Rymkiewiczowski bohater nie przekroczy jednak definitywnie progu wiary. Wyznaje 
w innym wierszu: „Boga nie szanuje/ Bo mu nie dowierza/ Pó g bkiem odmawia/ Ale pó
pacierza”. Wszak Bóg stoi nad cz owiekiem jak nad grobem i nie ma zamiaru wys uchiwa
pró b ywych. St d puenta: „Mo e gdy umrzemy/ Wtedy nas wys ucha”.110
 W Drugim Li cie do Tymoteusza w. Paw a [2,16-18] czytamy: „Unikaj za wiatowej 
gadaniny; albowiem uprawiaj cy j coraz bardziej b d si zbli a ku bezbo no ci, a ich 
nauka jak gangrena b dzie si szerzy woko o. Do nich nale Hymenajos i Filetos, którzy 
odpadli od prawdy, mówi c, e zmartwychwstanie ju nast pi o, i wywracaj wiar
niektórych”. Rymkiewicz powo uje si na te s owa w wierszu pt. Hymenajos i Filetos z tomu 
Moje dzie o po miertne.111 Tekst owego wiersza jest wa ny. Tworzy charakterystyczne dla 
Rymkiewicza napi cie pomi dzy polem znacze zapisanych w Biblii oraz tradycji biblijnej 
z jej hermeneutyk , a poetyckim i egzystencjalnym do wiadczeniem, które wiedzie z ow
hermeneutyk nieustaj cy dialog. Poeta przywo uje bowiem cz sto w swoich wierszach 
cytaty z Pisma wi tego. Ich egzegeza ma charakter mocno zindywidualizowany. Omawiany 
utwór wprowadza nas w obszar wieloznaczno ci. wi ty Pawe podaje obydwóch bohaterów 
wiersza jako przyk ad negatywny, znak wiatowej pustoty, która zniszczy mo e rudymenty 
wiary. Ich wyst pienie przekracza granice herezji i jest bezbo ne. 
 Granice ortodoksji wydaj si by w wierszach Rymkiewicza problemem istotnym. 
O doktrynie apokatastasis wspomina em powy ej. Przypomnijmy, e pogl dy z kolei 
109 D. Huisman, Leksykon dzie filozoficznych, Kraków 2001, s. 28. 
110 J. M. Rymkiewicz, * * *, [w:] Thema regium, s. 43. 
111 J. M. Rymkiewicz, op. cit., s. 29. 
144
doketystów, Hymenajos i Filetos wydaj si im sprzyja , podwa a y dogmat o Wcieleniu 
i obietnic zmartwychwstania cia . Byli oni przekonani nie tylko do tego, e Jezus Chrystus 
tylko pozornie sta si cz owiekiem, a wi c tylko pozornie umar na krzy u [dos owniej: Bóg 
si nie wcieli , a wi c i nie umar ], lecz równie do tego, e nasze zmartwychwstanie ma 
charakter wy cznie symboliczny. Mo e oznacza na przyk ad zmartwychwstanie duchowe 
wierz cych w Chrystusa. Znaczy to, e dni ka dego cz owieka bezwzgl dnie dobiegaj kresu, 
i e „nic ju nie b dzie”. Nale y podkre li , e dla osób wychowanych w kulturze 
hellenistycznej [wskazuj na to imiona] zmartwychwstanie cia by o dogmatem, przeciwko 
któremu najbardziej si buntowali.112 W przypadku bohaterów wiersza otwiera si przed 
nimi, dzi ki poetyckiemu i wiatopogl dowemu gestowi Rymkiewicza, nowa perspektywa. 
Czytamy: 
Sk d mogli wiedzie , e po latach wróc
 Do cia w innym eonie zostawionych w piasku, 
 A je li wspó umarli, to wespó y b d , 
 I je li wspó cierpieli, wespó b d rz dzi . […] 
 A si ten sko czy, zacznie inny eon, 
 I zapanuje nad domem Jakuba, 
 A lata jego b d trwa y wiecznie 
 W królestwie nie maj cym pocz tku ni ko ca. 
  [Ibidem] 
 Ów gest mo na odczyta przez pryzmat Kazania na Górze. Szukaj cy sprawiedliwo ci 
[prawdy], bo tak równie daje si interpretowa zaprezentowany fragment, mimo e byli 
przeszkod dla rozwoju w a ciwej, za wiadczonej przez w. Paw a, doktryny, na swój sposób 
zas u yli na nagrod . Spotkaj j w innym eonie, chocia jej kszta t pewny nie jest. Mo e 
oznacza równie po prostu „ko owy porz dek narodzin i mierci”113 i nabiera kszta tu 
smutnej ironii. 
 Podobne ironiczne przekonanie wydaje si potwierdza równie wiersz Osip 
Mandelsztam wchodzi do ogrodu z tomu Zachód s o ca w Milanówku. Rosyjski poeta 
pojawia si cz sto u Rymkiewicza nie tylko jako znak okre lonej estetyki, lecz tak e jako 
112 Por.: D. Walencik, Czy azarz umar ponownie? Zmartwychwstanie wed ug Biblii oraz Tradycji ydowskiej 
i chrze cija skiej [online], [w:] „Magazyn Teologiczny Semper Reformanda” [dost p 10 VI 2006]. Dost pny 
w Internecie: http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20040930105243122.htm 
113 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 219. M. Wo niak- abieniec na tej samej stronie, przypis 460, g osi 
przekonanie, e autor wiersza, pisz c o Chrystusie, odrzuca doketyzm. Wrócimy jeszcze do tego problemu. 
145
symbol losu poety, rozpi tego mi dzy tradycj , a wyrokami historii uosabianymi przez 
wielkich tyranów. Przywo any tekst zawiera inne konotacje: 
Osip Mandelsztam wchodzi do mego ogrodu 
 Nie ma teraz ojczyzny losu ni narodu 
 Nie ma nawet imienia idzie z Worone a 
 Coraz mniej ma z cz owieka coraz wi cej z je a [...] 
 Znaj go je e koty samotne stworzenia 
 Obj te tajemnic wielkiego milczenia 
 Nie ma nawet Nadie dy na pró no jej szuka 
 I poezji ju nie ma – jeszcze kostur stuka 
 Osipie! Witam ciebie w mojej okolicy 
 Te je e to s nasi tu presokratycy 
 Osip Mandelsztam nie ywy jak wszystko nie ywe 
 Pochyla si i zrywa ostatni pokrzyw
  [Ibidem, s. 41] 
Wszak ten, kto umar , zyskuje inny ontologiczny status. Status, który wymyka si
mo liwo ciom jednoznacznych j zykowych oznacze . Nie ma imienia, wi c pozna go mog
tak naprawd je e presokratycy i koty. „Obj te tajemnic wielkiego milczenia”, nie ujawni , 
bo po prostu nie mog , prawdziwych znacze owego faktu. 
 Próba j zykowych komentarzy, pojawia si w ostatnim dystychu wiersza, ujawnia 
fiasko przedsi wzi cia, osuwa si bowiem w tautologi wyra on porównaniem. Co 
charakterystyczne, znakiem ycia w opisywanym ogrodzie jest pokrzywa, ostatnia. Tylko ona 
podj a nieudan zreszt walk o przetrwanie w przestrzeni, która yciu, istnieniu, daje 
naprawd niewielki margines swobody. Pojawia si przy tej okazji pokusa interpretacyjna, by 
pokrzyw – chwast przecie – porówna do ycia, które w porz dku mierci mo e by jako 
chwast w a nie traktowane. 
 Warto, kontynuuj c prób eksplikacji tego tekstu, odnotowa równie miejsce poezji 
w tak przedstawionym ogrodzie. Poezji tu po prostu nie ma. B d c wyrafinowan , ale 
przecie odwo uj c si do j zyka, form ocalania sensów, przestaje znaczy . Ba – nigdy jej 
146
tutaj nie by o. Co wobec tego mo e ocali w takim ogrodzie i poezj Mandelsztama 
i Rymkiewicza? Przybylski komentuje to nast puj co: 
S te poeci, którzy egzystencj s ysz i z tego, co us yszeli, tworz moments musicaux. piewaj . Wznosz
pie . I taki jest Jaros aw Marek Rymkiewicz, poeta metafizyki istnienia. Bajeczny rymowany dystych niesie go 
w muzycznym wzlocie ku prawdzie nieoczekiwanej i zdumiewaj cej, melancholijnej, ale ciep ej. Zw aszcza, 
kiedy piewa o unicestwieniu wszystkich bez wyj tku istot istnieniowych, kretów, brze niaków, ludzi, którym 
metafizyka obecno ci nieobecnego przywraca g os w piewie poezji. 
Dodaje zaraz potem: „Egzystencjalna melancholia tego piewu, jego ton, jego blues, wzi si
chyba z bezczelnej natury poetów”. 114 Mo emy doda , e równie z dramatycznego poczucia 
wspó uczestnictwa wszystkich istot w obowi zuj cym/narzuconym porz dku istnienia. 
 Tez t wydaje si potwierdza  przedostatni wiersz omawianego tomu: Upiór 
pojawiaj cy si podczas wykonania sonaty B-Dur D 960 (ostatniej). Tu równie
nieoczekiwanie pojawia si w czasie wykonywania swojej sonaty istota nie z tego wiata – 
upiór Franciszka Schuberta. Stwór ów nie budzi grozy, przypomina troch Le mianowskich 
„istnieniowców”, wiecznie poszukuj cych uzasadnie dla swojego poszczególnego istnienia. 
Uzasadnie danych przez Boga. Groteskowe obrazowanie wiersza: upiór ma t uste w osy, 
brudne paznokcie, pocz tki osteoporozy, ko czy wyrazista puenta: „Tu czy tam taki Schubert 
komu on si przyda/ Ale bosko ach bosko gra a go Uchida”. 
 Czy powtórzono tu jeszcze raz horacja ski motyw, ciekawie równie sformu owany 
w postaci gnomy: Ars longa, vita brevis przez Hipokratesa? Wydaje si , e nie. W ostatnio 
wydanym tomie w wierszu Osip Mandelsztam idzie z konwaliami Rymkiewicz pisze: 
„Poezjo! ja pami tam, e ty jeste po nic” 115, podsumowuj c niejako zasady swojej poetyki 
negatywnej. 
 Wydaje si , e podzia na bohaterów i bohaterki wierszy Rymkiewicza wprowadza 
charakterystyczne napi cia w tej poezji. Dynamizuje i ró nicuje obszary znacze , tworz c 
równie szans na dyskurs zmierzaj cy w kierunku udzielenia u omnej co prawda (czy mo e 
by inna?) odpowiedzi na pytania z punktu widzenia ludzkiego losu i jego perspektywy 
eschatologicznej elementarne. Nieprzypadkowo bohaterkami i bohaterami wielu wierszy 
Rymkiewicza s osoby zwi zane przez charakter swojego talentu z muzyk . Bohaterki 
kobiety ewokuj pytanie o mo liwo kontynuowania metafizyki jako powa nego zaj cia dla 
filozofa i dla artysty; pytanie, które ma swe, wbrew dotychczasowym czynno ciom 
114 R. Przybylski, Ogród istnienia, „Gazeta Wyborcza” 12.10.2002, s. 14. 
115 J. M. Rymkiewicz, op. cit., s. 23. 
147
niwelacyjnym w filozofii, podstawy intelektualne. Bohaterowie m czy ni wydaj si
równie wkracza w obszar takich w a nie pyta . 
 Zwa ywszy na fakt, i punktem wyj cia tak zaprojektowanego dyskursu jest 
charakterystyczna Rymkiewiczowska odmiana „somatyzmu oko otrumiennego”, pytania tu 
zadane nie s ani konwencjonalne, ani te estetycznie i wiatopogl dowo niewiarygodne. 
Wprowadzaj równie w obszar pyta stricte religijnych. 
3.5 „Na zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa” 
Problem mierci, temat królewski w wierszach Rymkiewicza, ma oczywi cie swoje 
ekstrema. Jednym z nich jest mier ukazywana jako fakt fizyczno-cielesny, nieuchronnie 
niszcz cy integralno ludzkiego istnienia, drugim – pytanie o eschatologiczny oraz 
kulturowy horyzont tego istnienia. Poeta u ywa wielu ró nego rodzaju kodów i punktów 
odniesienia, które warunkuj poznawcz [ wiatopogl dow ] i artystyczn warto jego 
wypowiedzi. 
Wydaje si , e problem mierci rozpatrywanej jako ostateczny kres jest w tej poezji 
wyj tkowo mocno zakotwiczony. Potwierdza to dramatyczne wyznanie, które czytamy 
w eseju Przez zwierciad o: 
[...] Piotr zwraca si do cia a. Mówi: – Tabito wsta ! – do cia a Tabity. Wi c nie szuka kontaktu z dusz
Tabity, nie wzywa Tabity, która jest mo e gdzie obok lub mo e gdzie daleko. „Zwróci si do cia a”. Jakby 
Tabita by a w ciele, jakby cia o by o osob . Jakby trup by osob . [...] Piotr mówi do martwego trupa, jakby ten 
trup by ywy, i przywo uje to martwo- ywe do ycia. I udaje mu si : martwo- ywe staje si ywym. Ilekro
czytam Dzieje Apostolskie [...], ogarniaj mnie w tpliwo ci: czy Piotrowi si uda? Czy trup Tabity powróci do 
ycia? Wiem, e mu si uda (bo tak tam jest od wieków napisane), i wiem, e nie powinno, e nie mo e mu si
uda : martwe cia o nie odpowie na wezwanie, co tak skandalicznego nie mo e si zdarzy . Ale kiedy dochodz
do tego rozdzia u, Tabita znów otwiera oczy i Piotr znów podaje jej r k . Znów mu si uda o i znów nic z tego 
nie rozumiem [podkr. moje – M.K.].116
Niech nas nie wprowadza w b d pozorna naiwno ostatniego stwierdzenia. 
W gruncie rzeczy streszcza ono to wszystko, co wydaje si by podstawowym problemem tej 
poezji, jej punktem w z owym. My l o napi ciu pomi dzy sfer ratio, która w sposób 
naturalny porz dkuje poetyckie, naukowe i egzystencjalne wiatoodczucie i samego poety, 
116 J. M. Rymkiewicz, op. cit., s. 25-26. 
148
i bohatera wielu jego wierszy, a sfer metafizyczno-religijnej konstrukcji. Mo na powiedzie , 
e omawiany poetycki i wiatopogl dowy problem mierci zyskuje swój dramatyzm dzi ki 
zaznaczonemu powy ej permanentnemu rozziewowi. 
W tak zaznaczonym „poetyckim stanie rzeczy” w sposób niejako oczywisty musi 
pojawi si w tek domykaj cy ow opowie . W tek – zaznaczmy – nale cy do najbardziej 
dramatycznych. Pytania dotycz ce fenomenu mierci cz si w nim z pytaniami o szanse na 
zmartwychwstanie rozumiane w sposób najdok adniej religijny. 
Znamy konstrukcje intelektualne, które pytaj o to samo na p aszczy nie kulturowo-
antropologicznej. W stosunku do poezji Rymkiewicza uczyni to dobitnie Ryszard Przybylski. 
Pisa em o tym powy ej. 
Rymkiewicz nie zapomina jednak o „ mierci Boga” – i o tego Boga 
zmartwychwstaniu. Nale y podkre li , i w tej poezji religijna waga ca ego zagadnienia ma 
swe kontynuacje w refleksji znacznie wykraczaj cej poza jak kolwiek form ortodoksji czy 
formy ekspresji liturgicznej, „katechizmowej”.117 Jej fundamentem jest niew tpliwie jednak 
medytacja nad „ wi tymi ksi gami” kultury europejskiej oraz refleksj teologiczn
wyp ywaj c z tych ksi g. 
Za tytu podrozdzia u pos u y mi wiersz tak zatytu owany z tomu Anatomia [1970]. 
Charakterystyczna jest w nim [utwór jest sonetem] pierwsza, wykorzystuj ca anafor , strofa: 
Jakie b d ko ci jakie b d gruczo y 
 Jakie b d gard o by z powietrza pi o 
 Jakie b d ycie w jakie b d popio y 
 Jakie b d trzewia by si w trzewiach ni o 
  [Na zmartwychwstanie..., At, s. 27] 
Wyra enie „jakie b d ” oznacza „lada jakie”, „nie maj ce warto ci”, „jakiekolwiek”118
i w analizowanym kontek cie ewokuje znaczenia znane ju tej poezji, ale ze wzgl du na 
przedstawion osob – kluczowe. Proces zmartwychwstania zachodzi w ciele 
zdegradowanym przez mier – i niewa ne, e jest to cia o Boga. Proces rewitalizacji odbywa 
si w obiekcie podlegaj cym lawinowym procesom entropii, a wi c tak e 
117 Warto przy tej okazji przypomnie ciekawe rozgraniczenie, jakiego dokona Adam Zagajewski w wywiadzie 
udzielonym „Znakowi”: „[...] ani poezja nie mo e si roztopi w religijno ci, ani religijno w poezji. To s
dwie ró ne sfery. Religijno mo e by pewnym nastrojem czy charakterem poezji, ale poezja jest w swej istocie 
wiecka”. [„Znak”, luty 2003, nr 573; Dyskusja, s. 118-126]. 
118 Por.: op. cit., [S ownik j zyka polskiego], t. 1, s. 819 [has o: jaki]. 
149
dezindywidualizacji, wyzbywania si odr bno ci. Proces ów – dodajmy – ma miejsce na 
materiale przypadkowym, „pierwszym z brzegu”, „jakimkolwiek”. Nie ma tu wi c mowy 
o wi to ci, sakralizacji tego cia a. Gorzej: procesowi desakralizacji ulega tak e s owo, które 
nie jest ju Logosem znanym chocia by z ewangelii w. Jana. Wiersz ko czy dramatyczna 
puenta: „A us yszymy jak ci z krtani chlusta/ Jakie b d s owo w jakie b d ci usta”, 
podwa aj ca w sposób jednoznaczny wag zbawczego przes ania Chrystusa. „Jakie b d
s owo” nie jest przecie s owem wi cym... 
 Kolejnym, s siaduj cym zreszt z wcze niejszym, wierszem tego samego tomu, 
wierszem, który podejmuje dramat mierci Boga, jest sonet Na cia o i krew Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa. Poeta wprowadza tu zarówno motywy znane z Ewangelii, jak i te znane 
z tekstów charakterystycznych dla religijnej obrz dowo ci [kobiety nios ce wonno ci do 
grobu, krew – „likwor s odki”]. Ostateczne ustalenia artystyczne odbiegaj jednak od 
wyk adni dogmatu. Mo na nawet powiedzie , i dogmat ów podwa aj , tworz c zupe nie 
nowe pole odniesie i sensów: skomplikowanych i wieloznacznych. Kluczowym wierszem 
pierwszej strofy wydaje si by fraza: „O puste cia o czemu nie masz grobu”[?] i brzmi jak 
wyrzut. 
 Sytuacja liryczna jest tu zreszt skomplikowana. Nie wiemy bowiem, gdzie znajduje 
si zmartwychwsta y Chrystus lub Jego cia o. Pierwsza cz sonetu mo e wprowadzi
w b d. Ko czy si pytaniem: „A za tym g azem czy nie ma nikogo”[?] i tworzy dramatyczny 
kontrapunkt z fraz ju przytoczon : „O puste cia o czemu nie masz grobu”[?]. Nie wiemy 
wi c ani gdzie, w jakim punkcie przestrzeni znajduje si Zbawiciel, ani co dzieje si z Jego 
cia em, tzn. czy jest to cia o Zmartwychwsta ego? Enigmatyczny pocz tkowy dwuwers: „Te 
ko ci co s to s ko ci globu/ Ta skóra co jest to jest skóra wiata” – niczego nie czyni 
jednoznacznym. 
 Rzecz ca rozja niaj dopiero ko cowe tercyny. Akt zmartwychwstania si nie 
dokona, nie dope ni si wi c równie akt zbawczy: 
A On nie wstanie cho dzie trzeci minie 
 Cho anio b dzie na kamieniu siada
I cho kobiety b d nie wonno ci 
Ta skóra co jest skóra z nas opada 
A ta krew z kogo ta krew z nas wci p ynie 
Te ko ci co s to s nasze ko ci 
  [Na cia o i krew..., At, s. 28] 
150
S usznie wi c komentuje ów wiersz autorka Klasyka i metafizyki: „Chrystus bli szy jest zatem 
cz owiekowi ni Bogu. W jego osobie zosta a ukrzy owana ludzko [...], która cierpi do dzi , 
nie doczekawszy si wyzwolenia od bólu. Pusty nie jest, jak przy biblijnym 
zmartwychwstaniu, grób, lecz puste jest cia o tego grobu pozbawione, jakby 
zmartwychwstanie by o zak óceniem odpoczynku, jaki daje mier ”. „Cia o i krew Chrystusa 
okazuj si bowiem materi wiata”.119
 Przyjrzyjmy si stronie sk adniowej oraz metrum sonetów. Rymkiewicz coraz cz ciej 
b dzie wykorzystywa anakolut i elips w funkcji „stylistycznego znacznika” spraw, 
motywów czy idei kluczowych dla przekazywanych przez utwór sensów. Tak dzieje si
w a nie tutaj. Czytamy na przyk ad w sonecie Na zmartwychwstanie...: „Co jest ple bia a to 
ci b dzie lina” a w sonecie Na cia o i krew...: „Ta skóra co jest skóra z nas opada”. 
W obydwóch przypadkach dochodzi do dramatycznego zdania sprawy z faktów najbardziej 
elementarnych, które w ten sposób zyskuj swój dramatyzm i artystyczn licentia poetica. 
Ciekaw rol gra równie metrum. Generalnie jest to pi ciostopowiec jambiczny 
hiperkatalektyczny z pewnymi odchyleniami metrycznymi w stron uk adu trocheicznego, 
bardziej naturalnego dla uk adów akcentowych j zyka polskiego. Ten ostatni przypadek ma 
miejsce na przyk ad w drugim, trzecim i czwartym wersie drugiej strofy sonetu Na 
zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 
 Warto podkre li , e „ mier Boga” w wierszach Rymkiewicza musi by przez nas 
traktowana co najmniej w dwójnasób: jako udzia w wiatopogl dowej dyskusji filozofów, 
którzy w sposób radykalny og osili kryzys metafizyki i dyskursu z zwi zanego z tym do tej 
pory oczywistym stylem filozofowania, i jako mier Jezusa Chrystusa. Boga-cz owieka 
zabitego na krzy u i w my l chrze cija skiej ortodoksji zmartwychwsta ego po m cze skiej 
mierci. Rozró nienie powy sze wydaje si by konieczne dla rekonstrukcji my li poety. 
Stanowi niejako dwa skrzyd a tej my li. 
 Chrystus jako g ówny bohater wierszy lub jedna z dramatis personae obecny jest 
u Rymkiewicza cz sto. Nie jest równie przypadkiem, e poeta publikuje esej pt. Przez 
zwierciad o, b d cy bardzo osobist interpretacj wybranych w tków Ewangelii; jednym 
119 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 211. 
151
z nich jest skandal mierci krzy owej i [jednak!] skandal zmartwychwstania. Skandal ów 
unaocznia znany ju nam ksi dz Baka.120
W Kol dzie ksi dza Baki z tomu Co to jest drozd121 czytamy: „Jeb i morduj a Chrystus 
znów dla ciebie skona”. Drastyczno tego sformu owania jest nieprzypadkowa, cho
z pewno ci nie s u y epatowaniu czytelnika. Stanowi hiperbol , która pokazuje wpisan
niejako w boski plan zbawienia asymetri . Sprawa grzechu, tak przecie wa nego 
w chrze cija skiej my li teologicznej, ulega tu – mimo obecnej w strukturze tekstu ironii – 
etycznej inflacji, podobnie zreszt jak kompetencje ksi dza Baki wypowiadaj cego swe 
uwagi na ten temat. Pami tajmy jednak, e w analizowanym przypadku [wiersz jest 
przyk adem liryki maski 122] s yszymy tak e g os samego poety, który w dystychu 
puentuj cym pisze: „Na s owa Ka de sobie Wiersz mi si rozpada/ Gadam wierszem O Jezu 
Albo mn kto gada”. 
Adam Poprawa pisze przy okazji eksplikacji Kol dy…, i jest to utwór o dezintegracji 
„elementarnego faktu kulturowego, jakim jest wiersz.” Domniemywany „kto ” z wiersza jest 
tylko „rozpaczliw mo liwo ci ”; „pe ni funkcj ironicznego, wieloznacznego (a wi c tak e 
nie wykluczaj cego negacji) pytania nie tyle o podmiot mówi cy, co o podmiot sensu”.123
Z punktu widzenia interesuj cej nas problematyki stwierdzenie powy sze jest wa ne. 
Chocia apokaliptyczne wizje w. Jana maj tu charakter jawnie groteskowy, nie uchylaj
pytania o eschatologiczne skutki ofiary Chrystusa. Baka oraz liryczna persona wiersza 
formu uj wszak nast puj cy komentarz: „A on co rok umiera i co rok si rodzi”. Nie ma tu 
mowy o transcendowaniu faktu zmartwychwstania Chrystusa, jest za to wpisanie tego faktu 
w ko owy, przypominaj cy cykle wegetacyjne, porz dek czasu. Ksi dz Baka nie musia mie
pewnie tej wiadomo ci – poeta wspó czesny j ma. Brak „sankcji najwy szej” skutkuje – jak 
to zd yli my przeczyta – dramatycznym rozpadem poetyckiego rekwizytorium. 
Problem ów, nazwijmy go „eschatologi bez sankcji transcenduj cych”124, pojawia si
w nast pnym wierszu o Chrystusie [inc. Po raz który na o cie ko ció si otwiera].125
120 S owo „skandal” ma w tym kontek cie znaczenie odsy aj ce do greckiego ród os owu i do Biblii; w. Pawe
pisze w li cie do Galatów [Ga 5,11] o „zgorszeniu krzy a”, dos ownie: „skandalon tou staurou”; oznacza 
równie w znaczeniu pierwotnym „przeszkod , której nie da si omin ”. Mo na wi c powiedzie , e 
w analizowanym przypadku „skandalon” [zgorszenie] jest  jednocze nie przeszkod , której nie da si omin . 
121 J.M. Rymkiewicz, Kol da ksi dza Baki, [w:] Co to jest drozd, Warszawa 1973, s. 15-16. 
122 Adam Poprawa w swojej pracy o Rymkiewiczu utrzymuje, e jest to liryka roli. [Por.: A. Poprawa, op. cit., 
s. 70]. 
123 Ibidem, s. 71. 
124 Rozumiem przez to najogólniej refleksj na temat przemijania i mierci [tak e mierci Jezusa Chrystusa] 
zamykaj c si w sferze doczesno ci, pozbawion mocy, ale i kompetencji poznawczych, by tworzy oczywiste 
do niedawna systemy metafizyczne koresponduj ce z religijn wizj wiata. 
125 J.M. Rymkiewicz, op. cit., [Co to jest drozd], Warszawa 1973, s. 17. 
152
Wiersz stanowi prób poetyckiego opisu religijnej transcendencji w stanie tu przed jej 
radykaln dekonstrukcj . Mo na powiedzie , e sam wiersz, ocalaj c przejawy owej 
transcendencji, mówi ju j zykiem dekonstrukcji. Czytamy tu wszak e: „Po raz który na 
o cie ko ció si otwiera/ Po raz który umiera ten kto nie umiera”, a interpretacja tego 
passusu mo e brzmie nast puj co: Po wiekach wiary, e rytua religijny Pasji przechowuje 
jej substancjaln prawd o m cze skiej mierci Chrystusa wiod cej do zmartwychwstania, 
pozostaje przekonanie nieco inne: rytua zachowuje tylko t cz , sk din d oczywistych 
prze wiadcze , e mier Chrystusa ma charakter wy cznie rytualny i tylko mier
cz owieka oraz jego cierpienie jest czym oczywistym.126
Warto przy tej okazji zwróci uwag na rol w. Piotra. Ewangelie mówi nam 
o post pku Piotra, który ulegnie najzwyczajniejszej ludzkiej s abo ci – strachowi –
i trzykrotnie zaprze si Chrystusa w godzinie próby. Chrystus powie przecie na przyk ad 
w Ewangelii w. Mateusza [26, 34]: „Zaprawd powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut 
zapieje, trzy razy si mnie wyprzesz”. W wierszu czytamy jednak: „I po raz który szpadel o t
trumn zgrzyta/ A kiedy kogut pieje to Piotr o co pyta”. Obecno koguta nie jest tu 
przypadkowa, podobnie jak znacz ce przeformu owanie znanego z Biblii motywu. Piotr w 
omawianym w tku biblijnym o nic nie pyta, raczej zapewnia o swoim oddaniu. Piotrowi, jak 
wiemy, mimo wszystko zostan powierzone klucze do owczarni. To na nim spocznie 
ostateczna odpowiedzialno , by zachowa prawd objawienia. 
W omawianym fragmencie Piotr wydaje si ulega kryzysowi wiary. Kogut za jest 
wiadkiem tej pokusy – ocieraj cej si o zdrad najbardziej ostentacyjn : zanegowanie 
fundamentów chrze cija stwa, tj. wiary w zmartwychwstanie. Obecno zmartwychwsta ego 
Chrystusa nabiera coraz bardziej symbolicznego, a nie rzeczywistego charakteru. Rytua
przestaje by no nikiem prawd substancjalnych, przekszta ca si w corocznie powtarzany 
kulturowy gest, który nie posiada sankcji wy szych, umocowanych w oczywistych dla danej 
spo eczno ci religijnych intuicjach. 
W tek ów poprowadzony zostanie jeszcze nie raz, ale wyj tkowo dramatycznie brzmi 
w wierszu z tomu Thema regium  pt. Ksi dz Baka rozmawia z Jezusem.127 Bohater liryczny 
nie jest tu typem rubasznego barokowego kaznodziei, lecz subtelnym intelektualist . Mo emy 
powiedzie , e równie w tym wierszu dokonuje si omówione wy ej zjawisko uobecnienia 
si poetyckiej persony, która istnieje w dwóch wcieleniach: Baki i poety wspó czesnego. 
126 Zob.: interesuj ca analiza M. Wo niak- abieniec z odno nikami do innych odczyta tekstu [M. Wo niak-
abieniec, op. cit., s. 214-215. 
127 Zob.: op. cit., s. 13. 
153
wiat widziany oczyma owej persony poddany jest czynno ciom analitycznym, które 
ods aniaj tego wiata nico . B d c podmiotem dzia a poznawczych, poetycka persona 
wypowiada ustami bohatera lirycznego uwagi wiadcz ce o du ym zaawansowaniu 
w my leniu filozoficznym. To za stanowi bezpo redni przyczyn wnioskowa dotycz cych 
skutków religijnych tego typu postawy poznawczej. 
Odkrycie w filozofii roli podmiotu poznania skutkuje w my leniu na ten temat 
radykalnym odwróceniem relacji mi dzy tym, kto poznaje i przedmiotem owego poznania – 
na korzy poznaj cego podmiotu. Mogliby my powiedzie , e przez usta Baki przemawia 
Immanuel Kant. Filozof, który jako pierwszy w filozofii nowo ytnej w sposób radykalny 
postawi pod znakiem zapytania równie zasady obowi zuj cego do tej pory stylu my lenia 
metafizycznego. W wierszu czytamy: 
Jestem podmiotem mówi Przedmioty s moje 
 Moj my l je karmi g st krwi je poj
 Jestem istot rzeczy Reszta jest w popiele 
 Serce jest ciemnym m ynem i ten popió miele 
  [Ibidem] 
Mo emy równie powiedzie bez wielkiego ryzyka, e obok Kanta s yszymy echo g osu 
jeszcze jednego przedstawiciela idealizmu, tym razem idealizmu immanentnego, biskupa 
George’a Berkeleya. Fakt istnienia owego dwug osu tworzy wa ne napi cie interpretacyjne. 
Wszak obydwaj filozofowie, tworz c epistemologie o nachyleniu idealistycznym, 
dowarto ciowuj c rol wiadomego obserwatora, odwrócili klasyczne, wywodz ce si od 
Arystotelesa i w. Tomasza, style my lenia na ten temat. Co wa ne, podmiot poznania, 
„w adca rzeczy”, wcale nie jest z tego powodu szcz liwy. Baka – osoba konkretna – wydaje 
si t skni za dawnym nieuprzedzonym, zdroworozs dkowym sposobem poznawania wiata, 
tak, by „widome by o to co widz oczy”. My lenie spekulatywne, ucieczka ode jest ju
niemo liwa, niszczy to wszystko, co kiedy sprzyja o my leniu religijnemu, daj cemu, co nie 
jest bez znaczenia, nadziej . St d dramatyczna ko cówka wiersza: 
Baka pyta Jezusa Chudy krzy ca uje 
 Jak e ma wierzy w Ciebie to co tak si psuje 
 Widome niech mi b dzie to co widz oczy 
 I robak te jest królem kiedy cia o toczy. 
[Ibidem] 
154
Warto przy tej okazji podkre li , e wiersz pokazuje równie , w jaki sposób my lenie 
metafizyczne, ulegaj c „krytyce czystego rozumu”, zacz o podmywa fundamenty my lenia 
religijnego. 
 St d ju tylko krok do swoistej absolutyzacji podmiotu. Swoistej dlatego, gdy
emancypacja podmiotu poznaj cego, wie o tym dobrze wspó czesny poeta, prowadzi prost
drog do jego alienacji. Obserwacja tego, co widome, redukuje obszar wiary. B d c dla siebie 
jedynym punktem odniesienia, pos uguj c si kategoriami poznawczymi czystego rozumu, 
pozbawia si mo liwo ci szukania innych odniesie , bardziej przyjaznych dla instancji 
tradycyjnie metafizycznych a w efekcie i eschatologicznych. 
 Dowodu na s uszno przedstawionej wyk adni dostarcza wiersz z tego samego tomu 
pt. M cze stwo ksi dza Baki.128 Mo emy tu mówi o groteskowym mesjanizmie, 
o odwróceniu ról, gdzie cz owiek, w tym przypadku Baka, podlega codziennej m ce 
umierania przypominaj cej Pasj . Stylizacja biblijna wzmacnia si przekazu: 
I ju koron z cierni k ad mi na g ow
 I ju wbijaj w stopy gwo dzie trzycalowe 
 I ju mi mier ydowin w óczni bok otwiera 
 A ile razy umrze kto co dzie umiera 
  [Ibidem] 
a groteska przywo uje barokowe antynomie wi to ci i pospolito ci jako niemal e 
równoprawne estetyki. W wierszu czytamy: „Sukienki moje szabl na skos tn dwie mierci/ 
B yska si Diabe w piekle z tronu wsta i pierdzi”. 
 Baka podejmuje spór, który ma charakter fundamentalny. Wynika nie tyle z niewiary 
w zmartwychwstanie Chrystusa, co z niewiary we w asne zmartwychwstanie. Z o, jego 
radykalnym przejawem jest w a nie mier , wydaje si mie przewag nie tylko w planie 
doczesnym. wiadczy o tym dramatyczne pytanie: „O Jeruzalem Ptaszko Komu
po lubiona”[?]. Je li tak jest, uwaga, któr Baka formu uje w nast pnym dystychu, brzmi jak 
co oczywistego: 
 I g azu co mnie gniecie Anio nie odwali 
 I ci co mnie pilnuj to nie b d spali 
  [Ibidem] 
128 Ibidem, s. 14. 
155
mier Chrystusa, jak si okazuje, niczego nie zmieni a w planie doczesno ci. Przede 
wszystkim nie usun a cierpienia, a to rodzi uzasadnione podejrzenie, e biblijne Jeruzalem 
niekoniecznie po lubione jest tylko i wy cznie Bogu. 
 Problemy natury logiczno-stylistycznej sprawia ostatni dystych wiersza: „Ja nie 
Chrystus Wi c za co Po To cierpia rany/ ebym ja by do krzy a co dzie przybijany”[?]. 
Do kogo bowiem tak naprawd zwraca si ksi dz Baka? Czy kwesti t wypowiada Baka? 
Kto jeszcze jest projektowanym podmiotem/adresatem tego fragmentu? Owa dwuznaczno
ka e przypuszcza , e i tutaj mamy do czynienia z liryk maski, która w cz ci puentuj cej 
uaktywnia wpisane w tekst inne, istniej ce w nim potencjalnie, osobowo ci stylistyczne; 
te za wzmacniaj sens puenty. 
Zwró my przy tej okazji uwag na jeszcze jeden wiersz [inc. Glina mn si nie 
napije]. Motyw Ofiarowania wykorzystuje tu poeta w sposób do zaskakuj cy. mier
podmiotu lirycznego jest w tek cie analogonem ofiary, któr w Wielki Czwartek z o y
Chrystus w obecno ci swoich uczniów. mier cz owieka wydaje si by tak sam ofiar . 
Umieraj cy sk ada j w zamiarze ofiarniczym – zmar ym: 
Glina mn si nie napije 
 Trawa mn si nie nakarmi 
 B d ze mnie jedli pili 
 Moi wszyscy mili zmarli [...] 
 B d jedli b d pili 
 Moj krew i moje cia o 
 A si ruszy w suchym próchnie 
 Co ju rusza si nie mia o 
 B dzie w nich ten napój wzbiera
 A to jad o w nich sp cznieje 
 I otworz martwe oczy 
 I zobacz e ju dnieje 
 B d trzeszcze deski trumien 
 B d mi si zmarli rodzi
 A ja nagi mi dzy nimi 
 Jako Chrystus b d chodzi
  [*** Glina mn si nie napije, TR, s.19.] 
156
Zgód my si , e wiersz, buduj c oczywisty sens alegoryczny, generuje dzi ki niemu sensy 
symboliczne. Trzeba oczywi cie zapyta , kim jest podmiot liryczny? Odpowied najbardziej 
w tym przypadku funkcjonalna brzmi: jest poet . Poet , który projektuje swoj mier
i jednocze nie j aran uje. Druga strofa brzmi tak: 
 B d jedli z mojej krtani 
 B d pili z moich renic 
 Kto si ze mnie nie napije 
 Ten si w grobie nie odmieni 
  [Ibidem] 
Gest ofiarniczy poety odzwierciedla czyn Chrystusa – jest warunkiem powrotu zmar ych do 
wiata ywych. Rodzenie si zmar ych musi zosta poprzedzone symbolicznym aktem 
poetyckiego wydania si na zatracenie; oddania swojej istoty [symbolizuj j krta i oczy] 
zmar ym. Dzi ki temu w a nie gestowi nast pi mo e akt zjednoczenia, a przede wszystkim 
wyzwolenia zmar ych. Ów gest nie ma charakteru histerycznego lub kaboty skiego. Jest 
dramatyczn prób ocalenia romantycznego w swej istocie przekonania o odwiecznej 
komunii ywych i umar ych oraz klasycznego za o enia, i fundamentem sztuki istotnej jest 
dialog z tradycj . Gest ów jest wi c równie niezb dny ywym.129
 Doda nale y, i Chrystus jako ukryty b d g ówny bohater wierszy w kolejnych 
tomach poetyckich przestaje by obecny tak intensywnie. Pojawi si za to, wspomnia em 
o tym wy ej, problem obecno ci/ mierci Boga. W tomie Moje dzie o po miertne [1993] 
warto zwróci uwag na Wy przeto jeste cie cia em Chrystusa (1 Kor 12,27) oraz Powiat. 
Poeta wydaje si tu zajmowa stanowisko jednoznaczne, wynikaj ce z przyj cia i aprobaty 
zasad chrze cija skiej ortodoksji. Zako czenie pierwszego wiersza brzmi: „Trzymaj si s ów 
które s u wi tego Paw a/ Nawet je li nic z tego nie potrafisz poj ”. W drugim za czytamy: 
Moja jab o jest inna ni inne jab onie. 
 Jej krzywa ga jedyna w ród ga zi wiata. 
 I tylko przez ni ja wierz w zmartwychwstanie cia
 I e królestwu Jego nie b dzie tu ko ca. 
  [Ibidem, s. 51] 
129 Szczegó owo problem ów omówi R. Przybylski w przypominanej ju ksi ce [To jest klasycyzm]. 
157
 Autor, nie tylko bohater liryczny tomu, wydaje si jednoznacznie puentowa swoje 
przekonania. Obok ogromnego obszaru elementarnych w tpliwo ci, dramatu wiary – istnieje 
porz dek umys u praktycznego, otwartego na s owa objawienia i gotowego w imi
utworzenia wiatopogl dowej spójno ci swojego stylu my lenia na „skok w wiar ”, 
opowiedzenie si za wizj religijnej wyk adni epistemologicznej.  
 Problem nie jest jednak zamkni ty. Nale y podkre li , e zarówno zbiór Thema 
regium, jak i Moje dzie o po miertne stanowi z punktu widzenia analizowanego motywu 
miejsce szczególne. Poeta tu w a nie dokonuje bilansu mo liwych wiatopogl dowych 
rozstrzygni , cz cych problem zmartwychwstania Chrystusa z szerzej rozumian
problematyk zmartwychwstania i jego skutków dla cz owieka. Figur cz sto przywo ywan
jest tak e azarz, nie tylko ksi dz Baka. Przytoczone powy ej s dy, mocne ze wzgl du na 
wybran form poetyckiego wyrazu, nie stanowi sformu owa zamykaj cych ani tym 
bardziej ostatecznych. S branym ci gle pod uwag kantowskim elementem dzia a
ocalaj cych tradycyjnie rozumian eschatologi w ramach praw przys uguj cych 
wspomnianemu ju „praktycznemu rozumowi”.130
3.6 Problem z azarzem: czarna dziura i apokatastasis 
Bez du ego ryzyka b du mo emy powiedzie , i wa nymi antagonistami 
w dochodzeniu do w tpliwego przecie , acz zak adanego status quo, s figury jezuickiego 
kaznodziei, jezuity Józefa Baki oraz – biblijnego azarza. Ten pierwszy jest dynamicznym, 
paradoksalnie ywotnym, wr cz ha a liwym komentatorem i podmiotem sytuacji lirycznych, 
ten drugi za wydaje si by w tych sytuacjach przedmiotem dzia a ilustruj cym zjawiska 
daleko wykraczaj ce poza horyzont jednego ludzkiego istnienia i do wiadczenia. 
Rekwizytem wyra aj cym t tez jest chustka na twarzy azarza:131
W zdanie z Ewangelii wed ug wi tego Jana – zdanie jak chustka zas aniaj ca twarz azarza – wpisane jest 
chyba co w rodzaju skierowanego pod naszym adresem ostrze enia, które to ostrze enie da oby si tak 
sformu owa : nie próbujcie dowiedzie si jak wygl da wskrzeszony azarz, czyli nie próbujcie dowiedzie si
130 Warto przy tej okazji porówna wiersz Krytyka czystego rozumu z tomu Co to jest drozd. 
131 Tak zatytu owa swój esej na ten temat J. M. Rymkiewicz, opublikowany w „Gazecie Wyborczej” z 19 IV 
2003 r. Stanowi on fragment wi kszej ca o ci [Przez zwierciad o, Kraków 2003]. Esej ów ukaza si po raz 
pierwszy w miesi czniku „Twórczo ” [7/1993]. 
158
w jakiej postaci i jakim czasie istnieje taki, co wychodzi z grobu; nie mo ecie ujrze tej twarzy, bo to nie jest 
wiedza przeznaczona dla was.132
Autor nie poprzestaje jednak na tym ostrze eniu; czyni azarza figur losu uwik anego. 
Próbuje stworzy [nie tylko w prozie eseistycznej, lecz tak e w wierszu] dyskurs, który mo e 
sta si istotnym narz dziem wiedzy o tym, co/kto znajduje si z drugiej strony chusty.133
Przypomnijmy, e powtórne powo anie azarza do ycia ma miejsce w czwartym dniu po 
pochówku. Procesy rozk adu wesz y ju w stan zaawansowany, wi c sam akt powrotu do 
ycia ma charakter niezwykle dramatyczny.134 Rymkiewicz w swoim eseju pyta wi c nie 
tylko o stan, w jakim znajduje si cia o azarza [„czy ten, który siedzi przy stole w domu 
Marii i Marty, to azarz gnij cy i cuchn cy […], czy azarz cudownie odziany w cia o, które 
mia przed z o eniem do grobu w pieczarze?”], lecz tak e o czas [czasy], które k bi si
w tej opowie ci.135
 Rymkiewicz powo uje si na jeszcze jedn koncepcj : koncepcj apokatastasis 
rozumian tak, jak pisa o tym w. Pawe : 
Istnieje [raczej: da si pomy le ] jeszcze taka mo liwo : azarz zosta wskrzeszony, czyli przywrócony. Po 
czterech dniach nast pi o przywrócenie, apokatastasis, i Chrystus, przywracaj c azarza, tym samym go 
odmieni ; 136
Pisarz przedstawia inne konsekwencje tego faktu. azarz w chwili powtórnego powo ania go 
do ycia mo e mie cia o poddane cudownej przemianie, mo e równie wyj na zewn trz 
i cuchn , gdy podlega prawom gnicia. Mo e posiada cia o „odnowione”, sprzed momentu 
mierci, a wi c wej w czas wi ty i mo e tak e po prostu w tym swoim zmartwychwsta ym 
ciele by zanurzonym w linearny czas historyczny. 
 Mo na si zastanawia , czy podobne spekulacje s w stanie cokolwiek wyjawi ; 
pisarz nota bene przypomina zastrze enie w. Piotra, e „proroctwo Pisma nie jest dla 
prywatnego wyja nienia” [2P 1,20]. Ca y esej ma w a nie dlatego wed ug pisz cego te s owa 
znaczenie kluczowe dla zrozumienia podstaw poetyckiego wiatopogl du Rymkiewicza. 
132 Ibidem, s. 60-61. 
133 Warto zaznaczy , i chusta na twarzy zmar ego yda by a sta ym elementem stroju pogrzebowego, mog a 
mie rozmiary nawet 1m X 1 m. 
134 Gnicie rozpoczyna si pomi dzy 24 a 72 godzin po zgonie i zale y od warunków, w jakich znajduje si trup. 
[Zob.: L.-V. Thoma, Antropologiczne sposoby podchodzenia do trupa [w:] op. cit., s. 17 i n.]. 
135 J. M. Rymkiewicz, op. cit. [Przez zwierciad o], s. 61. Czytamy tu: „[…] czy czas, w który wdar o si
Objawienie, jest jeszcze czasem linearnym, czy ju takim nie-czasowym czasem, w którym cz si , zwijaj
ró ne czasy?” 
136 Ibidem, s. 62. Rymkiewicz powo uje si na nast puj ce s owa w. Paw a z Pierwszego Listu do Koryntian: 
„A oto og aszam wam tajemnic : nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy b dziemy odmienieni” [15, 51]. 
159
Poeta wydaje si tu czy zarówno kwestie teologiczne, egzystencjalne [w znaczeniu 
podstawowym, dotycz cym sensu istnienia i mierci] oraz poetyckie – dotycz ce j zyka. Te 
ostatnie skrywaj si w pytaniu teologicznym, co mog oznacza s owa Chrystusa zapisane 
przez Marka: „Id cie na ca y wiat i g o cie Ewangeli wszelkiemu stworzeniu” [M 16, 15]. 
Rymkiewicz zapisuje tu przejmuj ce non possumus: 
Bóg powinien wiedzie , z pewno ci wie, e my tego nie potrafimy, e nie jeste my w stanie tego uczyni . To 
przecie w a nie on sprawi (stwarzaj c nas w a nie tak a nie inaczej), e jeste my wrzuceni w nasz j zyk i e to 
w a nie w naszym j zyku, a nie w jaki inny sposób, jeste my dani (razem z Objawieniem) sami sobie, 
objawiamy si sami sobie. To On te sprawi (stwarzaj c nas tak a nie inaczej), e nasz j zyk nie czy nas z ca
reszt stworzenia, „które jest pod niebem”, i e z t ca reszt stworzenia my si w naszym j zyku nie mo emy 
porozumie .[…] Jest tak (wydaje mi si , e jest tak), jakby Bóg mówi : […] Próbujcie, mo e si wam jednak 
uda; mo e wydob dziecie si z waszego j zyka i znajdziecie taki j zyk-nie-j zyk, w którym zaniesiecie 
Objawienie temu, co wam tu da em i co tak was cieszy: drzewom, zwierz tom, powietrzu, ca ej widzialno ci.137
 S owa te s równie wa ne ze wzgl du na opisywany problem azarza. Eseista pisze, 
e dla cz owieka pozostanie to na zawsze zagadk ; dla poety nie tylko bolesnym stanem 
nieci g o ci w obszarze jego wiatopogl du, lecz tak e jednym z wielu miejsc, które 
informuj o ludzkich granicach jego j zykowych kompetencji.138
 W eseju [jest rok 2003] widzimy azarza w jeszcze jednej sytuacji. azarz na rozkaz 
kap anów zosta ponownie zabity: „Maria i Marta, jego siostry, znów wi jego r ce i nogi 
tymi samymi opaskami, które ju raz zosta y u yte, i sk adaj go (twarz jest zas oni ta 
chustk ) do grobu w pieczarze. Ciemno tam, kiedy grabarze zamykaj otwór tym samym 
kamieniem, który kilka czy kilkana cie dni wcze niej zosta odsuni ty. Cia o azarza zaczyna 
gni po raz wtóry”.139
 Owa ciemno , grobowa ciemno , oznacza symboliczn nieprzejrzysto
opisywanego przypadku. Bo problem azarza ma swe dwojakie odniesienia. Chrystus 
wskrzesza go ze wzgl du na wi zy przyja ni i zwyk lito wobec nieszcz cia bli niego. 
Wskrzesza go równie by mo e dlatego, by pokaza Bo chwa . Uprzytomni wiadkom, 
co w praktyce oznacza to wyra enie.140 W porz dku wierszy pojawiaj si odniesienia jeszcze 
inne. 
137 Ibidem, s. 67-68. 
138 Zagadka zagadki – tak brzmi tytu pos owia Tadeusza Gadacza do eseju Przez zwierciad o [s. 77-84]. 
139 Ibidem, s. 63-64. 
140 Zob.: Ibidem, s. 69. 
160
 W tomie Thema regium figura azarza staje si cz onem porównania, którego 
przedmiotem jest odautorski podmiot liryczny. Sam azarz za zaczyna oznacza  t stron
istnienia, która wyznacza tego istnienia pogranicze. Czytamy wszak e w wierszu bez tytu u 
[inc. Moje ko ci rozwi zane]: 
To s okcie ale czyje 
 To jest gard o a nie moje 
 Jak ten azarz w pustym grobie 
 Tak ja teraz w sobie stoj
  [***, TR, s. 20] 
W Wierszu na te s owa Ewangelii w. Jana: Choroba ta nie jest na mier czytamy z kolei: 
 Teraz umieram co dzie co godzin
 Teraz min em teraz znowu min […] 
Kiedy si gol kiedy jem pierogi 
Jako w banda ach azarz ten ubogi 
Jako ten azarz gdy go robak toczy 
A on przeciera zaple nia e oczy […] 
Jako ten azarz teraz gdy umieram 
Teraz gdy w bia y ca un si ubieram […] 
I wierzysz temu? Wierz i cie Panie 
Bo ta choroba jest na zmartwychwstanie 
 [TR, s. 40] 
 Oba teksty warto czyta razem. S bowiem wariantem opisanej wy ej sytuacji, 
w której ma miejsce nak adanie si na siebie dwóch przestrzeni: przestrzeni codzienno ci, 
banalnej, zwyk ej – oraz tej drugiej. Nazwa j mo na przestrzeni do wiadcze
ostatecznych; przestrzeni , która ujawnia si jako rodzaj nieci g o ci w yciu doczesnym. 
azarz stanowi prefiguracj tej w a nie przestrzeni. 
Bohater przedstawionych wierszy wydaje si mówi , e ilekro w porz dku naszego 
istnienia pojawia si refleksja na temat mierci, tylekro cz owiek zmierzy si musi z gr
161
wyobra ni ukazuj cej go niechybnie w odgrywanej roli zmar ego; trupa, który podlega 
prawom rozk adu. Dramatycznego znaczenia tego oczywistego b d co b d faktu nie jest 
w stanie wyciszy wiara w Boga. St d puenta drugiego wiersza: proces umierania 
i zmartwychwstawania trwa w yciu doczesnym nieustannie i ma charakter my lowy, jest 
poniek d chorobliwy. O w asnej mierci mo emy orzeka tylko wówczas, gdy yjemy, ma 
ona wi c równie charakter spekulatywny. Bywa przejawem dzia a artystycznych. Jest wi c 
„chorob na zmartwychwstanie” – równie obszarem dzia a kompulsywnych. Taka jest m.in. 
sytuacja liryczna w drugim z omawianych wierszy.141
azarz pojawia si w omawianym zbiorze równie i w innych utworach. Stanowi na 
przyk ad element porównania w wierszu Schubert. Mo na si zastanawia , w jaki sposób 
wykorzystano tutaj liryczne konwencje. Wbrew oczekiwaniom jest to typ liryki bezpo redniej 
uj ty w formie wyznania.142 A rodzaj tego wyznania mo e budzi zgroz ; stanowi wszak 
histori artystycznej i duchowej walki o niezale no . Tytu owy Schubert okazuje si by
rodzajem istoty d cej do opanowania sfery duchowej yj cego poety. Umar y dodatkowo 
uczy umiera yj cego. czy poprzez traum podobnego do wiadczenia to, co w yciu 
ka dego z nas, a wi c tak e artysty, nieuchronne: oswajanie si ze mierci – z celami 
stawianymi sztuce. W wierszu ma miejsce bezwzgl dna walka o dominacj mi dzy ywym 
i zmar ym, i co zaskakuj ce – ywy nie ma tu przewagi. Artystyczne zaw adni cie mo e si
dokona w ka dej chwili, a poeta ma tego bolesn wiadomo . Moment, w którym 
w wierszu pojawia si azarz, staje si momentem zwrotnym dla tej sytuacji lirycznej. 
Podmiot u wiadamia sobie, e podobna walka nie ma sensu. mier , ka d mier , tu 
reprezentuje j Schubert, nale y przyj i nie tyle si z ni pogodzi , co uczyni j elementem 
wa nego artystycznego projektu: 
Niech mnie boli niech si karmi niech si naje 
Ja wiersz pisz tak jak azarz z grobu wstaje 
Tak jak azarz z wiekiem trumny si mocuje 
Chce mnie popsu ale ja si nie popsuj
141 Gdy we miemy pod uwag samego azarza, wyk adnia omawianego wiersza b dzie nieco inna. Marzena 
Wo niak- abieniec ujmuje to nast puj co: „Chrystus, przywracaj c mu ycie, przywraca równocze nie 
cierpienie nieustannego przemijania i oczekiwania na powtórn mier . Paradoksalnie – mier okazuje si tu 
wybawieniem a wskrzeszenie »chorob na zmartwychwstanie«” [zob.: op. cit., s. 234-235]. 
142 M. Wo niak- abieniec, powo uj c si na opini K. Biedrzyckiego [Danse macabre Jaros awa Marka 
Rymkiewicza, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 15, s. 10], traktuje omawiany wiersz jak liryk maski, gdzie 
poeta jest medium kompozytora [zob.: ibidem, s. 178-179]. 
162
Ja nakarmi lepe g uche twoj ple ni
Moje usta moje p uca moje pie ni 
 [Schubert, TR, s.31], 
ukonstytuowa jej obecno w wierszu. Uwag zwraca tu wieloznaczno ostatniego 
dystychu. mier to co spoza horyzontu poznawczego [j zykowego] cz owieka, nazwa j
mo na „ lepe”, „g uche”. Ple nadaje si do tego, by karmi ni mier . Czy mier jest 
tak e pokarmem dla yj cego? Poniek d tak, raczej na pewno tak, ale jest to jedyny 
przypadek, gdy ywy, tu dodatkowo ywy artysta, ma nad mierci chwilow przewag , 
mo e o niej opowiada wed ug regu przez siebie ustanowionych. Jest to z pewno ci
przewaga chwilowa, ale tylko ona daje cz owiekowi poczucie wa no ci ycia, a arty cie 
wa no ci jego dzie a.143
azarz zaznacza równie swoj obecno w tomie Moje dzie o po miertne. W wierszu 
Biedny azarzu istotny sygna interpretacyjny stanowi wewn trzne relacje komunikacyjne. 
azarz staje si tu aktywnym uczestnikiem dialogu, a kompozycja wiersza ów dialog 
odtwarza. Rozmowa z azarzem pokazuje dwa sposoby ujmowania mierci: sceptyczne 
i wynikaj ce z zasady sola fide. To pierwsze reprezentuje anonimowy ironiczny interlokutor, 
który swoje zastrze enia kumuluje w dystychu: „I po co w trumnie kr ci si i wierci / Czy to 
ci nie do jednej by o mierci”[?]. Odpowied azarza jest z o ona: 
– Wszystko to kiedy mój Pan znów mi zwróci 
Przywdzieje cia o kto si dzisiaj smuci 
W niebia skim ciele przed mym Bogiem stan
Jak ludy wszelkie w krew i sen odziane 
Jak ludy wszelkie z krwi i snu si zbudz
Po to w mej trumnie ja si co dzie trudz
  [Biedny azarzu, MDP, s. 14] 
Czy jest to zapis przekona ortodoksyjnych? Poniek d tak. azarz wydaje si
powtarza s owa w. Paw a z 1 Listu do Koryntian [15, 50-53]: „Zapewniam was, bracia, e 
cia o i krew nie mog posi królestwa Bo ego, i e to, co zniszczalne, nie mo e mie
dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto og aszam wam tajemnic : nie wszyscy pomrzemy, 
lecz wszyscy b dziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na d wi k 
143 Zob. na ten sam temat – ibidem. 
163
ostatniej tr by – zabrzmi bowiem tr ba – umarli powstan nienaruszeni, a my b dziemy 
odmienieni. Trzeba, a eby to, co zniszczalne, przyodzia o si w niezniszczalno , a to, co 
miertelne, przyodzia o si w nie miertelno ”. 
We my jednak pod uwag fakt, i jeste my wiadkami rozmowy po mierci wtórej 
azarza. Fakt ów sprawia, e cytowane przekonania w. Paw a zostaj tu subtelnie podane 
w w tpliwo ; tak samo zreszt jak s owa azarza. Zmartwychwstanie cz owieka dokona si
ma tylko raz i mie charakter transsubstancjalny: cia o zmys owe przemieni si wszak w cia o 
duchowe... 
Mo emy wi c powiedzie , e wiara azarza poddana zosta a szczególnie mocnej 
próbie. mier nazwana zostaje tutaj jeszcze raz snem, zgodnie zreszt z istniej cymi, 
opisanymi tak e wy ej, wyra eniami z Biblii. W ten sposób o przypadku azarza mówi 
przecie Jezus [J 11, 11]. Natomiast sam azarz nie zachowuje si jak „na trupa przysta o”. 
Wierci si w swojej trumnie, „trudzi si ” w niej, tak jakby owa druga mier by a mierci
tylko cz ciow : „ yciem co we nie o ywa”. Jestestwem istniej cym na pograniczu; 
poddanym trudowi oczekiwania. Niepewnym swego. 
Ostatecznym niejako i domykaj cym przedstawieniem „problemu z azarzem” jest 
wiersz Odj li tedy kamie . Tytu stanowi dok adny passus z Ewangelii w. Jana [11, 41] 
w brzmieniu Biblii Gda skiej. Fragment ów [11, 41-45], dotyczy powtórnego powo ania do 
ycia azarza, brzmi nast puj co: „Odj li tedy kamie , gdzie by umar y po o ony. A Jezus 
podniós szy oczy swe w gór , rzek : Ojcze! dzi kuj tobie, e mi wys ucha . A jamci 
wiedzia , e mi zawsze wys uchiwasz; alem to rzek dla ludu woko o stoj cego, aby wierzyli, 
e ty mi pos a . A to rzek szy, zawo a g osem wielkim: azarzu! wynijd sam! I wyszed
ten, który by umar , maj c zwi zane r ce i nogi chustkami, a twarz jego by a chustk
obwi zana. Rzek im Jezus: Rozwi cie go, a niechaj odejdzie. Wiele tedy z ydów, którzy 
byli przyszli do Maryi, a widzieli to, co uczyni Jezus, uwierzy o we .” Poeta dokonuje 
autorskiej konkretyzacji sceny zmartwychwstania azarza. Co charakterystyczne, bohater 
wiersza reprezentuje tu „gnój ka dej mogi y” – mier ka dego cz owieka. Sytuacja liryczna 
wydaje si powtarza to, co czytamy w ewangelii. Pojawiaj si te same rekwizyty [chustka] 
i te same fakty [czwarty dzie po mierci]. Tak naprawd jednak opis biblijnego wydarzenia 
ulega tu znacz cemu przekszta ceniu. Owo przekszta cenie koncentruje si wokó s owa 
„gni ”; s owo wyst puje w wierszu w ró nych konstelacjach gramatycznych 
i s owotwórczych dziesi razy. Towarzysz mu inne, pe ni ce funkcj znaczeniowych 
zamienników: „próchnie ”, „prószy ”, „kruszy ”. 
164
Nie pisz tego dla celów statystycznych. Poetycki zamys wiersza polega bowiem na 
tym, i owo gnicie, rozpad stanowi dla azarza ród o warto ci. Czytamy przecie : 
A jemu w ka dej stopie jeszcze ple ple nia a 
I al jest gnij cemu gnij cego cia a […] 
A jemu w ka dej d oni wszelkie gnicie gni o 
azarzu wynid z grobu a jemu tam mi o 
  [MDP, s. 21]. 
Zaskakuje równie dystych puentuj cy wiersz: „Szcz liwa ko i czaszka co si
krusz c kruszy/ Szcz liwe próchno które przez stulecia prószy”. Wszystko to sk ada si na 
do nieoczekiwany uk ad mo liwych do przeprowadzenia podstawowych eksplikacji 
tekstu.144 W Or dziu paschalnym [„Exsultet iam angelica turba caelorum”] czytamy wszak e: 
„O, szcz liwa wina, skoro j zg adzi tak wielki Odkupiciel! O, zaiste b ogos awiona noc, 
jedyna, która by a godna pozna czas i godzin zmartwychwstania Chrystusa”. Wyra enie 
felix culpa dotyczy grzechu pierworodnego. W cytowanym  Or dziu czytamy przecie : „O, 
zaiste konieczny by grzech Adama, który zosta zg adzony mierci Chrystusa!”. Warto 
równie pami ta , e wyra enie „szcz liwa wina” dotycz ce grzechu pierworodnego 
pochodzi od Aureliusza Augustyna. 
Wydaje si wi c, e los azarza, los ludzki, wpisuje si w porz dek zbawczych 
dzia a i tam w a nie zyskuje swe uzasadnienie. Wiersz nie daje mimo to jednoznacznych 
przes anek, by w ten sposób zako czy prób jego interpretacji. Pami tajmy, e owa 
„szcz liwa ko i czaszka”, synekdocha brata Marty i Marii, nie ma ochoty wyj z grobu. 
By mo e dlatego, e zmieni y w sposób radykalny i ontyczny, i egzystencjalny status 
swojego istnienia: 
Odj li tedy kamie A tam azarz pi cy 
Taki azarz nikt nie wie o czym móg ni ni cy 
A tam to czego nie ma i czego nie bywa 
Gnij ca chustka któr gnicie si okrywa 
144 S owa „eksplikacja” u ywam w znaczeniu nie tyle metodologicznym, co dos ownym, jako prób
wyt umaczenia, wyja nienia. 
165
A tam trup si otwiera albo jest otwarty 
A tam to czego nie ma bo to by dzie czwarty 
  [Ibidem] 
Tak wi c u Rymkiewicza gest mi osierdzia Chrystusa spotyka si z zastanawiaj cym 
oporem. Stan mierci wydaje si posiada du doz atrakcyjno ci; tak du , i powrót do 
ycia, i to ycia za spraw Zbawiciela, nie jest wa ny sam przez si . Nie determinuje 
w sposób bezwzgl dny strony wolicjonalnej tego „czego ”, co za ycia by o azarzem. Warto 
podkre li jeszcze jeden wa ny fakt. Chrystus, zanim sam wejdzie do piekie [Szeolu], tak 
krain zmar ych nazywa Stary Testament, wyci gnie z tego obszaru azarza. azarza 
wybieraj cego raczej stan cytowanego ju oksymoronicznego „szcz liwego próchna”, „które 
przez stulecia prószy” – ni powrót do krainy ywych. 
Przypomn , e z bardzo podobn sytuacj spotykamy si w wersji mitu o Orfeuszu 
zaproponowanej przez Rainera Mari Rilkego w wierszu Orfeusz, Eurydyka, Hermes. Tu 
równie ma miejsce znamienne wydarzenie. Orfeuszowi udaje si uzyska zgod na powrót 
Eurydyki z Hadesu do wiata ywych. Tymczasem Eurydyka: 
[…] sz a wiedziona r k boga 
krokiem sp tanym przez wst gi ca unu, 
niepewnie, cicho, bez niecierpliwo ci. […] 
I by a w sobie. I umar ych byt 
Wype nia j jak pe nia. 
Jak owoc pe en s odyczy i mroku, 
Tak by a pe na swojej wielkiej mierci, 
Tak nowej, e nie rozumia a nic.145
W obydwóch przypadkach stan mierci radykalnie zmienia nie tylko relacje ywy – 
ten, kto umar , lecz tak e umar y – ten, kto jeszcze yje. Wydaje si , tak sugeruj oba teksty, 
e przekroczenie granic, powrót do status quo ante, jest niemo liwe. mier wype nia 
umar ego i – tak sugeruje Rilke – konstytuuje w nim nowy, w a ciwy zmar ym, rodzaj bytu. 
Orfeusz odwróci si , mamy prawo tak interpretowa t scen , gdy zrozumie, i jego próba 
od samego pocz tku by a daremna, a marsz z Krainy Umar ych powoli, acz nieuchronnie ow
145 R.M. Rilke, Orfeusz, Eurydyka, Hermes, [w:] Rainer Maria Rilke, Poezje, [t um. Mieczys aw Jastrun], 
Kraków 1987, s. 117. Por.: tak e analiz wiersza Rilkego: K. Kuczy ska-Koschany, Bez Eurydyki, „Zeszyty 
Literackie” 2003, nr 83. 
166
prawd mu ods ania. Eurydyka jest ju kim zupe nie innym. Rilke nazywa ów stan 
powtórnym dziewictwem. 
U Rymkiewicza ten nowy rodzaj bytu, „somatyzm oko otrumienny”, jest dla ywych 
nie tylko obcy, ale w sensie najbardziej dos ownym niezno ny. Granice bywaj przekraczane 
rzadko, nie tylko ze wzgl du na dobro yj cych, lecz równie – umar ych. Zw aszcza tych 
najbardziej ukochanych. Szeol [Hades] rz dzi si wi c prawami tak bardzo autonomicznymi, 
e próba ich podwa enia bywa nie tylko dla yj cych skrajnie traumatyczna. Zrozumie to 
Orfeusz; wie o tym azarz. 
Ten ostatni wchodzi dodatkowo w kr g nierozstrzygalnych dylematów dotycz cych 
samych zr bów chrze cija stwa. „Szcz liwa wina” grzechu pierworodnego, wina jeszcze 
nieodkupiona przez Chrystusa, jest przyczyn dziwnego uniku, „uniku soteriologicznego”, ze 
strony azarza. Chrystus powo uje go do powtórnego ycia przed swoim ukrzy owaniem, 
a wi c przed momentem zbawienia ludzko ci od grzechu pierworodnego, którego 
znamieniem jest mier . azarz jest wi c istot wewn trznie rozdart . Przeczuwa bowiem, e 
jego powrót do ycia ma charakter incydentalny, musi si zako czy powtórn katastrof . 
Zreszt l k przed ni wydaje si by tak wielki, e brat Marty i Marii gotów jest czeka wieki 
na realizacj boskiego planu odkupienia. B d c umar ym, zapomina, e ów plan wynika 
z boskiego mi osierdzia [„Taka czaszka nikt nie wie czy ni o mi o ci”]. azarz najch tniej 
wybra by wielowiekowy sen mierci. 
W omawianym eseju Przez zwierciad o, uko czonym nota bene jesieni 1992 roku, 
Rymkiewicz wydaje si zamyka problem azarza na p aszczy nie pozapoetyckiej. Nie 
wraca do równie w swoich pó niejszych wierszach. 
azarz po wyj ciu z grobu cuchnie. Musi cuchn . Autor przyznaje, e jest to, bo tak 
by musi, jego niejasna intuicja. Tak intuicj mia tak e t umacz Biblii gda skiej, t umacz c 
fragment Janowej ewangelii: „ azarzu, wynijd sam!”: 
U yte zgodnie z duchem ówczesnej polszczyzny, to „sam” znaczy, jak mi si wydaje, tyle, ile znaczy o 
wówczas w zwrotach typu: sam tu do mnie. „Wynijd sam”, czyli sam tu do mnie, czyli wynijd we w asnej 
osobie, to samy ze sob , w a nie taki, jaki tam jeste , akurat taki, kubek w kubek taki sam. „Panie, ju ci 
cuchnie” (to te cytat z Biblii gda skiej). Ale to nie ma znaczenia, e cuchnie, niech wyjdzie cuchn cy. Nawet 
to, co tu nam cuchnie, cuchnie przecie – mo e tu cuchn – ku chwale Bo ej.146
146 Zob.: J. M. Rymkiewicz, op. cit., s. 70-71. 
167
Pisarz problem azarza umieszcza na ko cu swojej ksi ki, czyni c go niejako 
zagadk kluczow dla swojego my lenia w omawianej materii. 
W zagadkowo ci i ciemno ci mowy poetyckiej widzi dodatkowo jej naturaln si .147
3.7 Animula cz owiecza i kocia 
Czym jest animula? Wyja ni to sam poeta w eseju Animula vagula blandula.148 To 
duszyczka, byt niedoskona y; godzien niekiedy lito ci, niekiedy pogardy. To byt na 
pograniczu ycia i mierci. Gorszy, mo na powiedzie – nikczemniejszy – wariant duszy. 
Topos mocno zadomowiony w tradycji literatury europejskiej. I od czasów cesarza Hadriana 
wci zmieniaj cy swe odcienie znaczeniowe. Od momentu, w którym T. S. Eliot nada
animuli nowe, wyj tkowo pejoratywne sensy, od g upoty do nikczemno ci, sta a si ona 
bytem nie tylko po lednim, godnym pogardy, ale tak e kim /czym b kaj cym si , jak 
Homerowy Elpenor po za wiatach, po bezdro ach epoki. 149 Wydziedziczonym. 
Takimi duszyczkami s bohaterowie wierszy Rymkiewicza z tomu Animula. Pisa em 
o tym wy ej. Klasycznym sposobem interpretacji toposu duszyczki jest ten zaproponowany 
przez T. S. Eliota w poemacie zatytu owanym równie Animula. W pierwszym wersie poeta 
przypomina fragment Czy ca z Boskiej Komedii Dantego.150 U w oskiego poety antyczny 
topos pozbawiony jest odcienia pogardy, charakterystycznego na przyk ad dla Marka 
Aureliusza. Cesarz pisa o niej w Rozmy laniach: „Duszyczk jeste d wigaj c trupa” [ks. 
IV, u. 41], porównuj c j do „oparu krwi” [ks. V, u. 33].151 U Dantego 
Wychodz ca z r ki Boga animula pozostaje w naturalnym dla niej stanie niewiedzy, z której, dzi ki swojej 
wolnej woli, mo e si wyzwoli poprzez dokonywanie wiadomego wyboru drogi zbawienia lub drogi grzechu. 
147 W wywiadzie udzielonym w 2001 roku poeta powiedzia : „Ciemno poezji nie jest pomys em poetów, to 
jest co , co jest jej rdzeniem. Gdyby poezj przenicowa , wywróci na jej drug stron , na nice, to ukaza aby si
– ciemno . To co – ta ciemno – znajduje si w najg bszych warstwach jej istnienia. Jacy bogowie j tam 
kiedy umie cili. I wchodz c w t ciemno – wchodzimy te w najg bsze warstwy naszego tutaj istnienia.” 
[O Sarmatach, mot ochu i ciemno ciach poezji, „Nowe ksi ki” 2001, nr 8, s. 5]. 
148 J. M. Rymkiewicz, op. cit., [Czym jest klasycyzm], s. 139-164. 
149 Zob.: M. Heydel, Cier Ró ewicza. T. S. Eliot w wierszach autora „Niepokoju” [w:] op. cit., s. 96-142. 
Autorka przedstawia tu równie dzieje toposu duszyczki, przywo uj c opini T. Drewnowskiego o wierszach 
powojennych Ró ewicza, e „cia o lepiej przetrwa o wojn ani eli dusza”. J. Prokop natomiast w Epitafium dla 
duszyczki, [w:] idem, Lekcja rzeczy, Kraków 1972, s.186-193, analizuj c twórczo Z. Herberta, pisze m.in.: 
„Bohater naszych czasów jest bowiem bohaterem dalekim od wznios o ci, jest to owa z pó nej staro ytno ci 
wzi ta, przez Eliota przypomniana Animula, duszyczka ani zimna, ani gor ca, b kaj ca si po bezdro ach 
epoki.” [Ibidem, s. 188]. 
150 Eliot odnosi si tu do kilku wersów pie ni XVI Purgatorio, [w. 85-93]. 
151 Marek Aureliusz, Rozmy lania, Warszawa 1984, s. 40, 56. 
168
Taka interpretacja jest bliska tak e Eliotowi, u którego pojawiaj ce si cz sto duszyczki s metafor sytuacji 
egzystencjalnej wspó czesnego cz owieka, jego bezprzedmiotowego oczekiwania, zawieszenia mi dzy sferami 
rzeczywisto ci, t sknoty za warto ciami po czonej ci le z niewiar w mo liwo ich istnienia.152
Bardzo podobnie fakt ów w omawianym eseju komentuje sam Rymkiewicz: [Dante] 
„Schodz cej z niebieskich wysoko ci, od Pa skiego sto u, w wiat zmys ów i grzechu 
duszyczki nie obdarzy , jak Marek Aureliusz, pogard , lecz przeciwnie, czu o ci . 
Nieznajomo uzna za stan pierwotny duszyczki. Stan ten musia jednak ulec zmianie. 
Obdarzona woln wol duszyczka, znalaz szy si na ziemi, musi dokona wiadomego 
wyboru. Musi wybra drog zbawienia lub drog grzechu”.153 Przybylski dodaje, komentuj c 
Animul Eliota: 
Dramat zaczyna si w chwili, gdy przychodzi czas wzrostu duszy, kiedy przeistacza si ona w „dzieci wieku”. 
Historia zamienia j w mizerot , wtr ca w sytuacj miesznej naiwno ci cz owieka dojrza ego. Duszyczka nie 
mo e wzlecie . Staje si ofiar swoich czasów. Narodzi a si , a nie mo e si odrodzi . Tkwi w nieruchomej 
beznadziejno ci. Wiersz ten by niew tpliwie metafor sytuacji duchowej wspó czesnego cz owieka zepsutego 
przez cywilizacj apostatyczn .154
 Taki jest stan wyj ciowy dla rozumienia toposu w wieku XX i pocz tku XXI. Ulega 
on jednak charakterystycznym modyfikacjom. Duszyczki Eliota „ró ni si mi dzy sob : 
jedne nie chc podejmowa wysi ku poszukiwania swojej drogi yciowej […], inne kapituluj
i wiadomie wybieraj drog zmys ów i grzechu […], jeszcze inne – nieliczne – […] 
wybieraj ycie dojrza ej duszy.155
W ród polskich poetów jedn z bardziej interesuj cych koncepcji duszyczki 
przedstawi T. Ró ewicz. Warto jeszcze raz podkre li , e u Ró ewicza synonimem krachu 
koncepcji metafizycznych i [równocze nie] eschatologicznych jest nie tyle obecno
duszyczki, co – jej brak. Zosta o samo cia o, które po hekatombie wojennej zaj o miejsce 
duszy lub jej gorszego wcielenia – animuli. Poeta pisze w wierszu Duszyczka: 
wi c to tak 
tu chodzi o ciebie 
zw oki to ty 
152 M. Heydel, op. cit., s.114. 
153 J. M. Rymkiewicz, op. cit., s. 145. 
154 R. Przybylski, „Et in Arcadia ego” Tadeusza Ró ewicza, [w:] S. Burkot (red.), Tadeusz Ró ewicz, Warszawa 
1987, s. 241. 
155 M. Heydel, op. cit., s.114-115. 
169
z czego zw óczy si cia o 
z niczego z duszyczki 
ma w nocy 
animula […] 
tam gdzie by j zyk ognia 
czarna dziura 
prosi o westchnienie o nic156
Wspó czesna cywilizacja, wydaje si przypomina Ró ewicz, pozbawiona zosta a otoczki 
sacrum. Tam, gdzie kiedy , jak wierzyli my, egzystuje dusza – widnieje czarna dziura, 
zal ek nico ci. Magdalena Heydel w cytowanej ju wypowiedzi sugeruje jednak, wbrew 
opinii Przybylskiego, i Ró ewiczowski bohater nie jest apostat „absolutnym”. Jest kim
o wiele bardziej tragicznym. „Jego »nie wierz « w ca ej swojej arliwo ci podszyte jest 
bólem niepewno ci. […] To niepokój w a nie jest g ównym rysem ca ej jego twórczo ci […]. 
Niewierz cy Ró ewicz z wiersza Cier to tak e cz owiek w stanie niepokoju, który przeszed
przez »Ziemi ja ow « i wci odczuwa ból rozrywaj cego mu oczy i usta ciernia.”157 Co 
wa ne, odkrywa, e ludzkie cia o to nie tylko „larwa, która re” i skazuje si „na mier
autentycznej podmiotowo ci ludzkiej”.158 Odkrywa tego cia a post puj c alienacj . Cia a 
poddawanego przez procesy cywilizacyjne nieustaj cej presji bycia m odym, zdrowym 
i nieustannie szcz liwym. W poemacie Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu 
dentystycznym synonimem owej alienacji s otwarte usta. „Usta pe ne krzyku i z bów”. Oraz 
transformacja „ukrzy owanej osoby/ w wisz ce martwe mi so”.159
 Podobnie rzecz si ma z my leniem na ten w a nie temat u Zbigniewa Herberta. Jan 
Prokop my l o tym obszarze twórczo ci autora Studium przedmiotu ujmuje w sposób 
nast puj cy: „Owa Animula bytuj ca na mietniku zgas ych warto ci ska ona jest 
niedoskona o ci cia a wystawionego na upodlenie, skazana na ma o wynikaj c z jej 
cielesnych uwarunkowa . […] Herbert zafascynowany jest cielesno ci . […]. Ona bowiem 
okre la nas i obci a ciemno ci ”.160 Ta ciemno udziela si tak e animuli. W wierszu Do 
Ryszarda Krynickiego – list czytamy o „ciemnych psalmodiach j kaniu animuli”, zamiast 
156 T. Ró ewicz, Duszyczka, [w:] Tadeusz Ró ewicz, Poezja, t. 2, Kraków 1988, s. 356. 
157 M. Heydel, op. cit., s. 141. 
158 Ibidem, s. 130. 
159 T. Ró ewicz, Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym, [w:] idem, zawsze fragment 
recykling, Wroc aw 1998, s. 5-15. 
160 J. Prokop, op. cit., s. 188. 
170
rado ci i uniesieniu.161 Stanowi to jeden ze sk adników – tak pisze P. Czapli ski – 
Herbertowej antropologii cierpienia; cierpienie bowiem „jest ostatecznym i jedynym 
wyznacznikiem cz owiecze stwa”. mier za w tym uj ciu nie jest „absurdalna, lecz 
paradoksalna: rodzi cierpienie”. To za pomaga pozna innych, bo bez mierci nie by oby 
„ani wspó czucia, ani pi kna, ani sensu”.162
 Rymkiewiczowe widzenie animuli w omawianym eseju jest mroczne. Wydaje si , e 
interpretuj c my li Eliota, wypowiada jednocze nie swoje w asne przekonania. W puencie 
eseju czytamy: 
Animula vagula blandula nie zas u y a w XX wieku na lito . Bóg, by mo e, zechce interweniowa i cud 
przemiany duszyczki w dusz , by mo e, wydarzy si . Ale czy przypominaj c, e cudy s jeszcze mo liwe, 
mo na pocieszy zb kane duszyczki?163
Poetycka wyk adnia owego problemu nie zamiera wraz z og oszeniem Animuli. Ulega 
wielu komplikacjom, dla których punktem wyj cia jest nie tylko proces rozpadu istotnych 
warto ci konstytuuj cych dusz cz owieka jako dusz w a nie, a nie duszyczk , lecz tak e 
proces rozpadu duszy jako odr bnego bytu. Wydaje si , e w realiach wspó czesno ci 
powodem nikczemnienia duszy w aspekcie kulturowym, osobowo ciowym, egzystencjalnym 
i jej przemiany w duszyczk jest rozpad stabilnej przestrzeni eschatologicznej. Wiersz na te 
s owa Heraklita… [tom Anatomia] dobitnie to przedstawia: rozpad cia a niesie ze sob
nieodwracaln degradacj duszy. Bohater powie wszak: „Dusza ma jak niegi taje” oraz „Nie 
wiem ze mnie gdzie up ywam”, przedstawiaj c anatomi i morfologi swych w tpliwo ci. 
Dusza w tym wierszu ginie wraz z cia em w ywio ach przyrody. Nie jest fundamentem 
161 Z. Herbert, Raport z obl onego Miasta i inne wiersze, Wroc aw 1992, s. 31. 
162 Zob.: P. Czapli ski, mier , czyli o niedoskona o ci, [w:] Poznawanie Herberta Kraków 1998, s. 281, 303.
Warto przy tej okazji przypomnie równie pogl d Stanis awa Grochowiaka dotycz cy cia a [a raczej mi sa] 
i cierpienia, zapisany w wierszu P on ca yrafa: 
„A ONO SI PALI 
Nie trwa 
Nie stygnie 
Nie przetrwa i w soli 
Opada 
I gnije 
Odpada 
I boli 
Tak 
To jest co ”. 
163 J. M. Rymkiewicz, op. cit., s. 164. 
171
zachowania istotowej to samo ci cz owieka. Fakt ów rodzi dramatyczne skutki: dualizm 
duszy i cia a – za cen tego dualizmu ocalono ide nie miertelno ci w oczekiwaniu na 
wieczne zbawienie w czasie „drugiego przyj cia” – nie jest ju w stanie uratowa
konsekwentnej wiary w zachowanie jednostkowego istnienia. Fakt ów stanowi jeden 
z podstawowych elementów przemiany duszy w duszyczk . Wskaza to zreszt sam 
Rymkiewicz, analizuj c Zjazd rodzinny i Morderstwo w katedrze T. S. Eliota: 
Duszyczki czuwaj wi c i oczekuj . Ale nie czuwaj w Panu i nie oczekuj Pana. Czekaj na kogo lub 
na co , a oczekiwanie to jest stanem przypominaj cym mier . […] Oczekiwanie, które jest podobne mierci, 
jest oczekiwaniem pozornym. Duszyczki czekaj na co , co budzi w nich l k i czego nie s w stanie poj . 164
Mo emy doda , e w najlepszym razie „czekaj na Godota”. Taki jest punkt wyj cia, 
bo dusza jako temat wierszy b dzie nadal obecna w tej twórczo ci. Wiersz Ró a oddana 
Danielowi Naborowskiemu z tomu Co to jest drozd [1973] wydaje si potwierdza zapisane 
wy ej przekonanie. W nowej wersji brzmi ono nast puj co: „Ta sama dusza w ciele jest to 
samo z cia em” 165 i przygotowuje niejako uzasadnienie dla wierszy, które z cia a – najcz ciej 
poddanego stanowi mierci lub umierania – czyni obsesyjny przedmiot artystycznych 
ogl dów. Pisa em o tym wy ej. 
Warto wszelako przy tej okazji zwróci uwag na wiersz pt. Pi taszek z tomu Thema 
regium. Jego bohater to na pierwszy rzut oka typowa animula; kto , kto wiadomie dokonuje 
redukcji epistemologicznej i teologicznej w obszarze swojego istnienia. Mówi: 
B dzie to ma a wyspa gdzie na oceanie 
I nie b dzie tam ludzi Jeden cz owiek ja 
To starczy Nie chc nawet Robinsona 
On czyta Bibli Nie jestem dzikusem 
I nie trzeba mnie uczy Nie b dzie tam kobiet 
B d y kazirodca z moj siostr koz
I nie b dzie tam Boga bo kury i psy 
Nie mog liczy na inne zbawienie […] 
Na co mi kalendarze […] 
  [TR, s. 26] 
164 Ibidem, s. 151. 
165 J. M. Rymkiewicz, Co to jest drozd, Warszawa 1973, s. 5. 
172
Pi taszek nie jest dzikusem, ale jest zbuntowanym dzieckiem swojej epoki, to znaczy wieku 
XX. Upatruje w zdobyczach cywilizacji ród o z a, na które jednak nie ma dobrej recepty, jak 
tylko metaforyczne odizolowanie si ode . Pi taszek mia kiedy swojego mistrza i nie jest to 
na pewno Robinson, który czytywa Bibli i jest ska ony cywilizacyjnym 
antropocentryzmem. Jego mistrzem nie jest wi c tak e Goethe ze swoim Faustem. Ca kiem 
mo liwe natomiast, e jest nim Jan Jakub Rousseau. 
 Dzi ki liryce roli wiersz buduje ironiczny i polemiczny dystans w stosunku dla tej 
filozofii. Pokazuje równie skutki racjonalistycznego i materialistycznego sposobu 
konstruowania wiatopogl du wspó czesnego cz owieka. Okazuje si bowiem, e idea 
„dobrego dzikusa”, aksjologiczny bunt wobec cywilizacyjnych skutków alienacji cz owieka, 
a tak e opowiedzenie si po stronie natury w jej wersji natura naturata – „natura stworzona: 
po eraj ca i po erana”, przeciw natura naturans – „natura tworz ca”, nie jest w stanie 
zmieni rozmiarów kryzysu. Wr cz przeciwnie – jeszcze bardziej przera aj co go uobecnia: 
W maszynach Olivetti – je li gdzie – jest z o 
 A ten z bokobrodami kapitan fregaty 
 Który na moim brzegu kiedy wyl duje 
 Niech moje ko ci rzuci tam we wspólny dó
 Pomi dzy ko ci owiec kóz i psów 
 I niech relanium we mie je li si przestraszy 
  [Ibidem, s.27] 
Bunt Pi taszka nie jest jednak pozbawiony sensu, za to irracjonalny, chocia na taki wygl da. 
Duszyczka Pi taszka wyposa ona jest w sprawnie dzia aj cy rozum, który staje u progu 
rozwi za nihilistycznych. 
Wiersz jest zdaniem sprawy z mo liwo ci zaistnienia podobnego trybu rozumowania. 
Nie zamierza by jednak tego stanu apologi . Przygotowuje w poetyckiej rekwizytorni 
Rymkiewicza rozwi zania, które w rozwa aniach na temat animuli pokazuj nowe sposoby 
my lenia na ten temat. S wiadectwem niezgody wobec dzia a redukcjonistycznych, 
których owocem jest nihilizm i jednocze nie przekorn prób budowania tre ci aksjologicznie 
173
i poznawczo pozytywnych, pocz wszy od „punktu zerowego” kryzysu: poziomu animuli.166
Ów poziom mo e by , a tak si dzieje w wierszach Rymkiewicza, prób porz dkowania 
wiatopogl dowych wyborów, które wiadomie dochodz do granic redukcjonistycznych 
mo liwo ci poznawczych cz owieka, by podj jeszcze raz bez adnych u atwie prób opisu 
kryzysu oraz prób tego kryzysu przezwyci ania. Bo nie jest to z pewno ci akt 
jednorazowy. 
Co wi c dzieje si dalej z animul ? W wierszach Rymkiewicza zyskuje, do zreszt
nieoczekiwanie, na znaczeniu. Dzieje si tak dlatego, poniewa w obr b poetyckiego wiata 
autora Mojego dzie a po miertnego wchodz nowi bohaterowie, nowe znacz ce persony. 
Mo na powiedzie bez du ego ryzyka b du, e w obszar poetyckich prezentacji wchodzi 
równie nowy typ narracji, który umo liwi uobecnienie wspomnianych nowych bohaterów. 
Bohaterami wierszy Rymkiewicza staj si przedmioty i zwierz ta, a jednym ze sposobów 
uprawomocnienia ich obecno ci staje si do ciekawa odmiana poetyckiego animizmu, bo 
nie jest to „zwyk a” personifikacja. W wierszu To jest krzes o czytamy w dystychu 
zamykaj cym: 
To moje zmar e krzes o To rzecz nieweso a 
Bo to otwiera usta i o lito wo a 
 [To jest krzes o, MDP, s. 16] 
Wspomniane krzes o „Nie mo e mie nadziei ale ma nadziej ”, jest bytem ubogim, u omnym, 
lecz mimo to na wskro tragicznym. Posiada przecie szcz tkow duchowo , która wo a, by 
jego istnienie, „przybite gwo dziem do istnienia” obj aktem wspó czucia. Podobnie rzecz 
si ma ze zwierz tami. Co charakterystyczne, poeta podaje przyczyn , dla której zaczyna by
„bli ej much”: 
Co ja wiem o cierpieniu my schwytanej w sid a 
O agonii limaka pod zimnym ksi ycem 
166 Gottfried Benn w s ynnym eseju Po nihilizmie pisze o po owie wieku XIX jako czasie, w którym „wykszta ci
si nowy typ ludzki, materialistyczny typ u ytkowy, typ do monta u, optymistyczny i p aski, wyrastaj cy 
cynicznie z ka dego wyobra enia nieuchronno ci ludzkiego losu. […] Zacz a si zatem epoka, w której nauka 
zamierza a udowodni , e cz owiek jest dobry. […] Cz owiek jest dobry, jego istota – racjonalna, a wszystkie 
jego cierpienia s higieniczne i uleczalne przez spo ecze stwo; z drugiej natomiast wychodzi na to, e dzie o 
stworzenia jest dost pne nauce. Z tych obu idei wzi si rozpad wszystkich dawnych wi zi, unicestwienie 
substancji, zniwelowanie wszystkich warto ci.[…] To by w a nie nihilizm”. [G. Benn, Po nihilizmie, [w:] Po 
nihilizmie, Pozna 1998, s. 54-56]. Przejawem nihilistycznego kryzysu jest to, e nie ma celu. Nie ma dobrej 
odpowiedzi na pytanie Nietzschego: „Po co?”. [Zob.: H. Or owski, Gottfried Benn albo potrzeba sensu, [w:] 
ibidem, s. 7-34]. 
174
Po czterdziestce cywilizacja nic ju nie pomaga 
 I coraz cz ciej my l e b d umiera
  [Bli ej much, MDP, s. 22] 
Nale y podkre li , e poeta kieruje uwag na wiat zwierz cy w charakterystyczny sposób. 
Bohaterami jego wierszy i tutaj s byty po lednie: limaki, my, muchy, uki. Wchodz
w obszar poetyckiego zainteresowania, gdy czy je z cz owiekiem, pono bytem wy szym, 
jedno – cierpienie. Animula cz owiecza, w wierszach Rymkiewicza niemal e synonim cia a 
skazanego na cierpienie i mier , jest t sam animul , która wype nia cia a zwierz ce. Poeta 
wydaje si mówi , e nie ma mi dzy nimi istotnej ró nicy, pokazuj c w postaci pyta
fundamentalne podobie stwa wszystkich lichych bytów, w tym równie cz owieka: 
Po co ta trawa ro nie po co komar brz czy 
 Z y jest ten Duch Wszechmocny który tak nas m czy 
 Z y jest ten Duch Wszechmocny który y nas uczy 
 Po co w ochate skrzyd o wznosi si i huczy 
 Ciecze z rozbitych skorup luz zielona piana 
 Cierpieniu wszelka forma jest ju odebrana […] 
 A je li to stwór Bo y niech si Bóg zawstydzi 
 Z y jest ten Duch Wszechmocny co si nami brzydzi 
 A limak martwym okiem w nico si wpatruje 
 No psuj si mówi do mnie bo ja te si psuj
  [ Je eli to jest forma, MDP, s. 23] 
 Odpowied na te pytania nie padnie, yjemy wszak w epoce „po nihilizmie”, pojawi 
si jednak uzasadnienie dla tego stanu rzeczy. Rymkiewicz pos u y si po trochu 
rozwi zaniem Mi oszowskim, przypominaj c, kto tak naprawd sprawuje tutaj w adz , 
sk adaj c mu ho d. W adz sprawuje przecie Duch nico ci, a sugestia, e „pe en mierci 
i cierpienia wiat jest domen Z ego, zbli a poezj Rymkiewicza do gnostyckiego 
manicheizmu. Je li byty stworzone nie s dzie em dobrego Boga, s tworem upad ego 
eona”.167 Bóg powinien wi c odczuwa wstyd z powodu takiego stanu rzeczy. Wstyd nie jest 
167 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 230. Autorka s usznie doda, e w postawie Rymkiewicza nie ma jednak 
pogardy dla materii, jest za to „poczucie jedno ci z wszelkimi formami bytu”. [Ibidem, s. 230, przyp. 482]. 
175
tu wszak e istotny. W porz dku ziemskiego istnienia królowa mo e bowiem szatan, a tym 
samym by równie królem mierci.168
 W ostatnich trzech tomach poetyckich Jaros awa Marka Rymkiewicza istotnymi 
obywatelami opisywanego wiata staj si nie tylko sosny, brzozy, jab onie, morele, lecz 
tak e wiewiórki, gawrony, je e, a przede wszystkim – koty. Ów wybór, podkre lmy, nie jest 
przypadkowy. Poeta wyja nia to m.in. w wierszu Ogród w Milanówku, lato: 
Wspólne nasze istnienie w biedzie 
 I do mierci razem si jedzie 
 Jeden strach i sny nasze jedne 
 O wróbelki przyjaciele moje biedne […] 
 Jeszcze troch i byt si ods oni 
 Powie e my byli tu po nic 
 Wróble zió ka jab ka podziobane 
 Razem z wami przed niebytem stan
  [ZNBP, s. 25-26] 
W ogrodzie wiata, a jest to hortus conclusus – „ogród zamkni ty”, istniej cy w czasie 
i czasowi podlegaj cy 169, próbuje si dokona akt opisania wspólnoty istnieniowej, 
rozpoznania we wspólnej biedzie, tj. okre lenia podobie stw, które tak trudno odnale
w pe nym pychy wspó czesnym antropo- i technocentryzmie. Wspólnota, o której mowa, ma 
swe powody do istnienia; powody najbardziej dramatyczne: wspólny strach przed 
przemijaniem i nico ci . Strach nieotamowany adnym rodzajem eschatologicznej pociechy. 
Naga obawa przed niebytem. 
Istnienie jako takie nie traci na warto ci, nie jest nawet problematyczne, ma przecie
swe konkretne formy, jest nie mniej ni dawniej warto ciowe – a przecie jednocze nie staje 
si coraz bardziej odarte z praw, które kiedy wydawa y si oczywiste. Prawa te wynika y 
z za o onej kulturowej i ontologicznej wy szo ci rodzaju ludzkiego. Po ustaniu tych praw, ich 
pryncypialnym zanegowaniu, jedn z dróg ratowania mocno ju nadszarpni tej substancji 
istnienia wydaje si by trudny akt solidarno ci, zbratania z wszystkim, co yje. Nie jest to 
wcale akt czu ostkowy lub infantylny. Jego dramatyzm nie ulega w tpliwo ci; zachodzi 
168 Zob.: ibidem, s. 233. 
169 Zob.: R. Przybylski, Ogród istnienia, „Gazeta Wyborcza” 24 X 2002, s. 13-14. 
176
przecie w dobie „ mierci Boga” lub przynajmniej tego Boga nieobecno ci w ogrodzie 
istnienia. Dlatego w sensie wiatopogl dowym jest bardzo wa ny. Animule: cz owieka, kota, 
je a czy brzozy przez sam fakt istnienia w takim oto ogrodzie nabieraj cech istnienia 
heroicznego, sprzeciwiaj cego si zwyci skim si om nico ci z pe n , je li tak mo na 
powiedzie , wiadomo ci daremno ci i krucho ci podobnych wyborów. 
Istnieniowe przygody maj tak e sw stron buffo, groteski po czonej z makabresk
oraz czarnym humorem. Wzmacnia to tylko si pierwotnego rozpoznania i oryginalnych 
odczyta obserwowanego status quo. Szczególnie dobitnie wida to w zachowaniu kotów: 
outsiderów i jednocze nie stra ników istnienia takiego, jakim ono jest: 
Tu po oknem tam na niegu 
Koty kotk pieprz w biegu 
Koty – trzy a kotka – jedna 
Nie ucieknie ona biedna [...] 
Nietzschea skie Wielkie Ko o 
Znowu toczy si weso o 
Z hukiem piskiem i oskotem 
Nikt nie pyta co jest potem [...] 
Kocie p acze i miauczenia – 
Jest i miejsce dla cierpienia! 
 [Kocie zaloty. Druga piosenka, ZNBP, s. 40] 
Nale y doda , e owo Nietzschea skie Wielkie Ko o jest znakiem idei Wielkiego 
Powrotu, o którym czytamy w Woli mocy.170 Mo na si oczywi cie zastanawia , jakie to 
sk adniki owego powrotu, traktowanego równie jak Wielki Bieg, ulegaj si om 
170 Zob.: F. Nietzsche, Wola mocy, Kraków 2003, Ksi ga czwarta: Wieczny powrót. Zbigniew Kuderowicz 
w swojej monografii o autorze Tako rzecze Zaratustra  pisze nast puj co: „Czas jest dla niego ko em bez 
pocz tku i ko ca; wyró nianie etapów czasu uwa a za wzgl dne i z udne. Oznacza o to zerwanie nie tylko 
z zasad historycznego post pu i poj ciem celu dziejów, ale tak e z ugruntowanym przez chrze cija stwo 
kreacjonizmem i pojmowaniem ludzko ci jako ca o ci rozwijaj cej si w okre lonym kierunku”.               
[Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 1979, s. 84]. Jan Hartman dodaje: „Przyj cie brzemienia wieczno ci jako 
wiecznego powrotu (a nie zbawienia) jest tak radykalnym wyzwaniem, e w jakiej mierze oznacza w a nie 
konieczno porzucenia swego cz owiecze stwa. Jest wyzwaniem nadludzkim. Wyd wigni ty moralnie, wy szy 
cz owiek staje twarz twarz ze sko czono ci bytu i z jego nieub aganym wiecznym powrotem, akceptuje 
i afirmuje go, a wznios o tego aktu pozwala mu równie afirmowa cierpienie, które si z nim wi e”.          
[J. Hartman, By przyjacielem Nietzschego, [w:] A. Przybys awski (red.), Nietzsche 1900-2000, Kraków 1997, 
s. 234]. Nietzsche dozna wizji dotycz cej Wiecznego Powrotu nad jeziorem Silvaplana w Szwajcarii. 
177
ró nicuj cym, a taki charakter ma byt, a jakie si powtarzaj ?171 U Rymkiewicza jest to nie 
tylko akt heroicznego gestu cz owieka, lecz tak e element „woli mocy” kota, który bierze 
udzia w tym kosmicznym przedstawieniu na równych prawach. W wierszu Ogród 
w Milanówku, koty pod koniec stycznia czytamy wszak e:
Koty nie maj domu – maj dom wszech wiata 
Wychodz z domu – wokó garstka planet lata [...] 
I kosmos jest dla kotów koci okolic
Id mi tu naprzeciw Grabow ulic
Stary kot m oda kotka oraz ma e koci
A ja stoj ja patrz przy kosmicznym p ocie 
  [ZNBP, s.48] 
Mamy prawo przypuszcza , e nie jest to tylko akt poetyckiej kurtuazji ze strony 
autora Znaku niejasnego..., lecz kluczowy sk adnik tocz cej si  w konwencjach 
wypracowanych przez poezj wiatopogl dowej gry – nie tyle o spójno i koherencj
artystycznej wizji, co jej wielokszta tno i wielopoziomowo . Punktem wyj cia, powtórzmy 
to jeszcze raz, jest problem mierci – „królewski temat”. W nim niespodziewanie 
odnajdujemy równie koty – stra ników/ przyjació nico ci. 
Koty nieoczekiwanie staj si istotami szczególnymi, to dzi ki nim i wpisanej w ich 
natur bezdomno ci dokonuje si akt poszukiwania miejsca, w którym ujawnia si  to, co tak 
cz owieka przera a: nico i Nieobecno . Koty u Rymkiewicza s istotami mediumicznymi; 
to dzi ki nim niejasne a przera aj ce znaki istnienia nabieraj wyrazisto ci, ka na nowo 
zmierzy si z w asnym przeznaczeniem: 
Nieobecno – tylko ona ma tu racj
Id koty nios myszy na kolacj [...] 
Nieobecno ! kto w ni wlecze mnie za w osy 
Id koty – ten jest w butach a ten bosy [...] 
Miaucz koty – one chyba oszala y 
Nieobecno bierze mnie do swojej chwa y 
Nieobecno ma na twarzy krwaw chust [...] 
  [Ogród w Milanówku, koty w po owie wrze nia, ZNBP, s. 57-58] 
171 Zob.: J. Hartman, ibidem. 
178
Koty wype niaj najwa niejsze obszary poetyckiego wiata autora Zachodu s o ca 
w Milanówku. Maj swój udzia w kluczowych poetyckich zdarzeniach, w wielu przypadkach 
s tych wydarze animatorami: 
Koty pisa y moje wiersze 
Piosenki ody tarantele 
Bo mia y horyzonty szersze 
Ja innych zaj mia em wiele 
  [Ogród w Milanówku – poezja brzóz i kotów, ZSM, s.64] 
Koty, co wa ne, staj si równie po rednikami mi dzy sferami istnienia, dzi ki temu ich 
królestwo ma szersze granice ni królestwo cz owieka. Ich animule nie zosta y ska one 
zw tpieniem czy te rozpacz . Nie dzia aj jednak mi osiernie czy te lito ciwie. Nie w tych 
kategoriach uczestnicz w istnieniu. Instynktownie wiedz , jakie ono jest i dzi ki temu staj
si tego istnienia zasiedzia ymi i pierwotnymi gospodarzami. „Prze wit”, podobny do 
Heideggerowskiego172, nie jest tu jednak filozoficznym konceptem, lecz sk adnikiem ich 
natury, nieustannie praktykowanym: 
Ja widz w p ocie wielk dziur
 O tam w istnienia samym rodku 
 Co przez ni wchodzi – szarobure 
 Podejd tu do mnie mi y kotku 
  [Sko ny deszczyk w po owie czerwca, ZSM, s.45]. 
 Dzi ki kotom w poezji Rymkiewicza, b dzie jeszcze o tym mowa, pojawia si
równie problem z a w wiecie; z a, którego skrajnym przejawem jest mier .173 Koty s
stra nikami mierci – i towarzysz , niewidzialnie, w ostatniej drodze niektórym osobom. By
mo e tym, które na to zas u y y lub tym, którym pomoc kotów w ostatniej drodze jest 
niezb dna. W wierszu Zimowy pogrzeb na cmentarzu w Bolimowie czytamy: „Za jej trumn
sz y koty – ale niewidzialne”. Mo na powiedzie , e by y to kocie animule, niedoskona e, 
172 Rymkiewicz pisze w eseju Przez zwierciad o: „U Heideggera jest na to dobre s owo (bezprawnie je tu sobie 
przyw aszczam, bo on po co innego go u ywa ): die Lichtung. Prze wit, przecinka, przesieka, mo e polanka 
w lesie, przerzedzony las. Ale i najg bsze miejsce w lesie, takie, do którego z trudem docieramy. Troch wiat a 
w miejscu najg bszym, najciemniejszym. Ale nie prowadzi tam adna droga i adna droga stamt d nas nie 
wyprowadzi” [J. M Rymkiewicz, op. cit., s. 11]. 
173 Zob.: M. Kalandyk,  Kim jest Bóg kotów? Kim jest Bóg krzes a?, „Nowa Okolica Poetów” 2003, nr 4,          
s. 209-214. 
179
u omne, kalekie. Sz a tam nawet po owa kota, ale – czytamy to w zako czeniu – „Tu u nas 
ka dy chcia by mie taki pochówek”.174
 Przytoczona puenta wydaje si generalizowa problem relacji kocio-ludzkich, a wi c 
relacji mi dzy natur a cywilizacj , bo ju nie kultur . W gruncie rzeczy pokazuje 
niezb dno owych relacji oraz ich koherencj . U omno ludzkiego istnienia jest 
niezaprzeczalnym faktem. Dusza ludzka w ogrodzie istnienia zosta a str cona z tronu. 
Przekszta ci a si w duszyczk . By szuka ocalenia w wiecie, który uleg procesowi 
cerebracji, „umózgowienia”, musi pogodzi si z tym faktem i jednocze nie jeszcze raz 
zapyta o szanse na ocalenie u filozofów wspó czesnych i filozofów dawnych wieków. Co 
ciekawe, jedn z mo liwych odpowiedzi znajduje u biskupa George’a Berkeleya. B d o tym 
pisa poni ej. 
Na u ytek tego rozdzia u wspomnie jeszcze trzeba o tomie najm odszym: 
Do widzenia gawrony. W ogrodzie istnienia pojawiaj si dzieci, pojawi y si nota bene ju
w Zachodzie s o ca w Milanówku.175 Tych troje bohaterów: Ja i Ania Pomierni oraz Anielka 
Rymkiewiczówna nie pe ni tu roli, któr nazwa by mo na konwencjonaln kalk
biograficzno-towarzysk . Bajki, które si im opowiada, tworz bowiem now jako liryczn . 
Rodzaj owej liryki nie chroni jednak ma ego adresata przed traum poznania. Wydaje si t
traum mie na wzgl dzie i j projektowa . 
Charakterystyczny pod tym wzgl dem jest wiersz Anielko patrz! Marcowy wierszyk 
dla Anielki Rymkiewiczówny. Ods ania bowiem „ wiatopogl dowy obszar nieci g o ci”, 
rodzaj „przed-s dów”, które w a nie teraz, w momencie rozmowy z dzieckiem, uobecniaj
si , czyni c z niej rodzaj bolesnego wyznania. Bohater wiersza przyznaje si dziecku, i nie 
potrafi zaproponowa mu daj cej poczucie bezpiecze stwa wyk adni ontologicznej rz dz cej 
tym wiatem. Przyznaje si do w asnej bezradno ci w tym wzgl dzie: 
Za daglezj daglezja za s oniem s o inny 
Ten ca y wiat Anielko! To pomys dziecinny 
Kot za Psotk za kotem ma y s o w domy le 
Troch si pogubi em ale to przemy l
Sosna w so nie za srok ogólne dzi cio y 
Dzi ki temu filozof jest co dzie weso y […] 
174 Zachód s o ca w Milanówku, s. 60-61. 
175 Wiosenny wierszyk dla Jasia i Ani Pomiernych, s. 10. 
180
Kto wie co za dzi cio em kiedy si zobaczy 
Anielko! Jak mi przykro e to nic nie znaczy 
 [DWG, s. 52]. 
 Bajka opowiadana dziecku, tak e przecie duszyczce, jest okrutniejsza ni cho by 
ba nie braci Grimm. Tu trauma dzieci cego poznania nie jest niczym agodzona; nadziei na 
jakikolwiek happy end nie ma. 
A koty? Nios gawrona, zdychaj pod starym wiaduktem, poluj na ptaki. Robi to, co 
zawsze, to znaczy wykonuj czynno ci ju nam dobrze znane. Ich dzia ania potwierdzaj to 
wszystko, co wiemy o naturze kociego istnienia z wcze niejszych tomów. Nie do ko ca 
jednak. Ostatni wiersz tomu, Kot poluje na ptaszki, pó niej przeczytamy jeszcze swoisty 
appendix pt. Cztery wiersze dla umar ej bogini, wydaje si by tekstem odmiennym, 
zmierzaj cym w kierunku rozstrzygni jednorazowych, w dotychczasowym 
wiatopogl dowym projekcie zaskakuj cym. „Koci problem” staje si problemem 
teologicznym w jego skrajnej postaci. Z tego wzgl du jest artystyczn prowokacj , która nie 
tyle ka e wzi w nawias dotychczasowe próby odczyta zapisu autorskiej wiadomo ci 
artystycznej Rymkiewicza, co spodziewa si dalszej ewolucji literackiego wiatopogl du 
autora Ariadny w Knossos. 
Kot przestaje by animul , staje si znakiem boga. Pisz to ma liter , gdy nie jest to 
Bóg Ojciec chrze cijan, lecz bóg ojciec rozumiany panteistycznie: byt wielki, ale bezrozumny 
i niemy: 
Kot poluje na ptaszki i to s problemy 
Patrzy na to Bóg Ojciec jest kompletnie niemy 
Prawdopodobnie g uchy i niepe nosprawny 
W a nie dlatego ten wiat jest taki zabawny […] 
Zimowy kot na niegu o tam pod jab onk
Wielki mózg – wieci jemu zachodz ce s onko 
Poluje na sikorki pliszki i wróbelki 
Mózg w kompletnym rozpadzie ale wielki wielki 
M tne oko patrz ce ze swej m tnej g bi 
Obcy kot wróg sikorek gawronów go bi 
181
Wielki mózg zapl tany w swoj pl tanin
Pytanie które pyta o swoj przyczyn
Królestwo bytu le y u jego podnó a 
Krew kapie – pod jab onk jest ma a ka u a 
 [Kot poluje na ptaszki, DWG, s.66]. 
Z tego wzgl du mo na powiedzie , e kocia animula przekszta ca si w byt, przy którego 
pomocy mo na opisa stan teologicznej wiadomo ci wspó czesnego cz owieka. 
wiadomo ci pozbawionej szansy na stworzenie dyskursu, który utrzyma w mocy 
dotychczasowe sposoby uprawiania sztuki zorientowanej w tradycyjny sposób metafizycznie. 
Ale to ju wymiar poetyckiej teologii. 
Rozdzia IV 
Poetycka teologia 
4.1 Bóg – problem z istnieniem. Pomi dzy teologi i metafizyk
 My l teologiczna Rymkiewicza warta jest obejrzenia z punktu widzenia roku 2006. 
Ma ona – podkre lmy to wyra nie – charakter poetyckiego i wiatopogl dowego agonu. Nic 
nie zosta o tu domkni te, trwa za nieustanna walka poetyckich obrazów i teologicznych 
stanowisk. Wszystko to odbywa si w konkretnym egzystencjalnym i zorientowanym na 
pierwszy rzut oka realistycznie pejza u. 
 Bóg w tomie Do widzenia gawrony, podobnie zreszt jak w zbiorze Zachód s o ca 
w Milanówku, wydaje si by bardzo blisko. Mo e pojawi si niespodziewanie tu i ówdzie: 
schowa si w padaj cym niegu z deszczem, wej wprost do domu z ogrodu czy te
w drowa w pobli u mietników. Zauwa my jednak, e Stwórca z ostatnich tomów nie 
mieszka w wi tyni; bywa na ziemi, ale – czytamy tak w tomie Zachód s o ca w Milanówku – 
„Nie wiemy czy Bóg blisko czy daleko mieszka/ I gdzie […]”.1
 Koncepcje Boga u Rymkiewicza maj swój klasyczny filozoficzny kszta t: dotycz
przede wszystkim problemu Jego istnienia i relacyj, które cz Go ze wiatem i najogólniej 
rzecz ujmuj c – ze stworzeniem. Krótki kurs poetyckiej teologii wy o y Rymkiewicz 
w tomie nagrodzonym Nagrod Nike. Ju jednak w Moim dziele po miertnym pojawiaj si
istotne za o enia: „Bóg jest, je eli patrzy. Je eli nie patrzy/ Nie jest potrzebny […]”.2 Autor 
przywo uje tu opini Karola Ludwika Koni skiego, kontynuuj c tak e jego pytanie nie tyle 
o to, czy Bóg istnieje, lecz o to, w jaki sposób istnieje? [quid Deus sit? – „kim/jaki jest 
Bóg?”]. Formu a, której mo emy u y , trawestuj c ide wiersza, brzmi: Bóg jest bytem 
tragicznie rozdartym, „wyrwanym z przepa ci istnienia” nieustannym Obserwatorem, 
maj cym moc nad my lami i energiami, i jednocze nie lituj cym si „nad no em, chwil
i korzeniem/ Oraz esencj w kolorze korzenia”.3
1 Stary kapelusz, plecak, wiatr. Nocny w drowiec, s. 27. 
2 Je eli patrzy, s. 40. 
3 Ibidem. 
183
Wraca tu niejako na nowo koncepcja istnienia stworzona przez biskupa George’a 
Berkeleya: esse est percipi. By , istnie , to znaczy by postrzeganym. Istnienie to bycie 
w polu obserwacji kogo pot nego – wiecznego.  
Teologia Rymkiewicza artobliwie, a jest to art z gatunku najbardziej wyrafinowanych, usuwa problem 
dowodów na istnienie Boga jako le postawiony. Bóg mo e istnieje [wg oczywi cie naszych u omnych kategorii 
oznaczaj cych istnienie], mo liwe równie , e nie istnieje. To ma o wa ne. Istotne pytanie brzmi i cie po 
Berkeleyowsku: czy si na nas patrzy. Czy nas obserwuje. Czy nie pi z zamkni tymi oczami. Czy chce na nas 
patrze . I co z tego patrzenia na nas wynika?4
 Nale y równie doda , i ta teologia nie ma charakteru abstrakcyjnej konstrukcji 
intelektualnej, zakotwiczona jest bowiem w eschatologicznej obsesji dotycz cej umierania i t
obsesj ma nieustannie na wzgl dzie. Co równie wa ne, w rozmy laniach na temat Boga 
i naturze Jego uobecniania si istotn rol pe ni zwierz ta – byty w hierarchii istnienia 
po lednie, niewarte zainteresowania. Powtórzmy: my l teologiczna obejmuje ca o
stworzenia i ca o ci stworzenia dotyczy. My li tej nie agodzi adna poetycka czynno
estetyzuj ca opis, z wyj tkiem mo e ironicznej czu o ci; tej ostatniej towarzyszy jednak 
wiadomo , e ycie wype nione jest cierpieniem; cierpieniem ca ego stworzenia. Mo na 
powiedzie , e cierpienie jako fakt, a mo e nawet podstawa istnienia, pobudza teologiczny 
nerw poezji Rymkiewicza, tzn. potrzeb tworzenia poetyckich hipotez dotycz cych istnienia 
Boga. Nale y zaznaczy , e Bóg i natura stworzenia mo e by zarówno obiektem my lenia 
nihilisty, biskupa Berkeleya, fenomenologów, presokratyków i – artystów. Stwórca uobecnia 
si w ró ny sposób. W tomie Zachód s o ca w Milanówku tak: 
Bóg jest dobry – ja to pisz na kolanie 
Bóg jest super – id w jego okolic
Moje ycie wsparte o t tajemnic . 
[Kosz na mieci przy stacji kolejki WKD…, s. 9]
Chod cie sosenki – gdy macie yczenie 
Bóg wyt umaczy nam swe nieistnienie 
Ja na to licz , e Bóg tu si zb ka[…] 
e Bóg tu wejdzie – w nocy – po kryjomu 
Pytaj c czemu kotów nie ma w domu
[Ogród w Milanówku. Pie nocnego w drowca, s. 11] 
4 M. Kalandyk, op. cit., s. 212. 
184
Czarne apy krwawe kolce i pazury 
Pan zast pów wszystko chowa to do dziury […] 
Pan zast pów Pan sosenek brzóz i je y 
Wszystko jedno czy si wierzy czy nie wierzy 
[Ogród w… . Je e w po owie sierpnia, s.17-18]
Bóg jest dopóki patrzy dopóki ma oczy 
Bóg zasn ale patrz Jego wieczne oczy 
Patrzy Bóg i ni o nas albo te umiera 
Patrz na nas otwarte wielkie oczy Boga 
[Ogród w…. Sen zimowy, s. 24-25] 
T dy przez krzaki je yn podmiejskie mietniska 
Je li Bóg tutaj chodzi to nas widzi z bliska 
Bóg gdzie jest ale wielka chmura go zas ania 
Nie wiemy czy Bóg blisko czy daleko mieszka 
I gdzie – czy to do Boga prowadzi ta cie ka 
[Stary kapelusz plecak wiatr. Nocny w drowiec, s.26-27]
W Do widzenia gawrony nast puj co : 
Gdzie niezabudki kwitn tam w tym rogu 
 Damy pytanie ostatniemu Bogu 
  [Niezabudki, s. 5] 
 Mog by (w wierszu) jeszcze straszniejsze zjawiska […] 
 Co co ur ga Bogu oraz innym Bogom 
  [Poeta idzie znik d, s. 9] 
 Moknie je mój kolega – wygl da spod li ci 
 Chcia by wiedzie czy z Boga s jakie korzy ci 
  [Ogród w Milanówku – nieg z deszczem w ko cu listopada, s. 13] 
185
 Patrzy na to Bóg Ja owiec 
 Dawnych Bogów pogrobowiec 
 Jak ujmuje to piew gminny 
 Bóg ten sam lecz troch inny 
  [Kot uszaty – wieczny powrót tego samego, s. 28] 
 To Bóg który ju umar – teraz gnije skrycie 
 To nic – to tylko Bo e przenaj wi tsze gnicie 
 Bóg – te czerwone li cie gawron rozszarpany 
 Bóg jesieni Bóg jesie Bóg kret w pa dzierniku 
 Bóg gnije i nikt nie wie ku czemu to zmierza 
 I nios mi tu w z bach – gawrona w kawa kach 
 To Bóg umar – to tylko jesienna rozwa ka 
  [Ogród w Milanówku, koty nios gawrona, s.45-46] 
 A na rodku ogrodu wreszcie si uka e 
 Potworny Bóg – w szkar atnym wieczornym oparze 
  [Chod cie do mnie wiewiórki, s.47] 
 Wysypiska p on ce gdzie na skraju ycia 
 Je li gdzie – to tam w a nie Bóg wyjdzie z ukrycia 
  [Przez wiadukt w dó po schodkach, s. 54] 
 Bóg by zwierz ciem i tak niech zostanie 
 Tylko takiemu da si postawi pytanie 
 Takiemu Bogu który nie my li logicznie […] 
  [Ariadna w Knossos, s. 71] 
Czy celem wierszy Rymkiewicza jest streszczanie koncepcji teologicznych? 
Z pewno ci nie. Istot poetyckich dzia a w tym wzgl dzie jest co innego. Mo liwy do 
zauwa enia wiatopogl dowy eklektyzm jest tu do oczywisty i w a nie dlatego wart 
komentowania oraz interpretacji. 
186
 Punktem wyj cia mo e by wszystko to, co w wiecie teologicznego namys u 
wydarzy o si w zwi zku z histori , która od czasu do czasu, do zreszt rzadko, daje 
o sobie zna w tej poezji. U Rymkiewicza problem ów mo na nazwa zarówno „ mierci
Boga”, jak i „snem Boga” lub gro b jego nieobecno ci. Nadu yciem by oby z pewno ci
sformu owanie tezy, i wiek XX, wiek totalitaryzmów, by dla autora Gruzi skich poetów
najwa niejszym elementem artystycznego konstruowania teologicznej wizji. Poeta tworzy 
przecie w swoich wierszach symboliczny ogród istnienia obok tego, co nazwa mo na 
dora no ci ycia. My lenie teologiczne ma tu kilka róde ; jednym z najwa niejszych jest 
refleksja nad trwa o ci doktryn teologicznych w ich niereligijnym kszta cie, a tak e 
pozahistoryczny uniwersalny przekaz ksi g natchnionych. W a nie z napi cia mi dzy 
przedstawionymi porz dkami w g ównej mierze tworzy si zaznaczony na wst pie 
agonistyczny charakter tej refleksji. 
 Poeta jest wiadom, i niezwi zana z religi my l teologiczna nieuchronnie wp ywa 
na porz dek dyskursu i jest wa na ze wzgl dów oczywistych: nie ograniczaj jej zapisy 
doktryny oraz dogmatu. Ma to równie swoje skutki niebezpieczne: nazwa je mo na 
przerostem uj racjonalistycznych i intelektualnych, zamkni tych w j zyku. lady tego 
problemu, problemu „podwójnej mierci Boga”: tej zadekretowanej przez Nietzschego i tej po 
„epoce pieców”, nieustannie w tej poezji odnajdujemy. 
Przedstawione powy ej cytaty, uk adane wed ug kolejno ci wierszy w tomach, maj
przecie swoj logik , pokazuj styl my lenia teologicznego Rymkiewicza. Nie chodzi tu, 
podkre lmy to z naciskiem, o tworzenie ontologicznych dowodów na istnienie Boga. Brak 
Stwórcy lub Jego istnienie ma w aspekcie poznawczym t sam warto . Nazwijmy j
warto ci zerow . Poeta wydaje si mówi , i tworzenie jakichkolwiek dowodów w sensie 
filozoficznym mija si z celem. Jest nieuprawnione, a wi c niepotrzebne. Poetyckie 
rozwi zania maj charakter hipostaz, a s artystycznymi hipotezami, które rozszerzaj niejako 
zakres mo liwych do pokazania trudno ci w tym wzgl dzie. 
Wydaje si bowiem, e poetycka teologia Rymkiewicza opiera si na teologii 
apofatycznej, negatywnej. Do podobnych przypuszcze sk ania nas na przyk ad wiersz z tomu 
Co to jest drozd pod tytu em Je li nie istnieje. Utwór pokazuje pu apki, na jakie nieuchronnie 
musi natrafi Roztropny Rozum, pos uguj c si ziemskimi prawami poznania 
w rozszyfrowywaniu transcendencji: 
Je li Bóg nie istnieje to wszelki porz dek 
(Nawet porz dek umys u dany umys owi 
187
W umy le) jest chaosem Lub inaczej: chaos 
Oraz porz dek s tylko s owami 
Których u ywa chaotyczny umys
Pragn c w umy le wprowadzi porz dek 
  [Je li nie istnieje, CD, s. 37] 
Porz dek umys u, który tworzy logiczne dowody potwierdzaj ce konieczno istnienia Boga 
– gwaranta praw rz dz cych kosmosem, jest tylko i wy cznie porz dkiem przyrodzonym 
umys owi, nie Bogu. Ludzkie dzia ania w tym wzgl dzie s wi c i ja owe i ob udne, bo 
tworz logiczny i j zykowy horyzont poznawczy dla Bytu, który w podobnej klatce zmie ci
si nie mo e: 
 Pyszny jest nasz umys
 Kiedy siedzi na tronie z czaszek i piszczeli 
 I jak mu si podoba porz dkuje s owa 
 A dwa s u a e diab y Chaos i Porz dek 
 Li mu stopy ob udnym j zykiem 
  [Ibidem] 
Daremno podobnych dzia a jest oczywista, ale przecie nie ulega zanikowi. 
„Przedstawienie umys u jako w adcy na tronie mierci s u y wskazaniu na niebezpiecze stwo 
jego apologii. Polega ono na przyznaniu umys owi w adzy nie tylko nad zmys owym wiatem 
i nad j zykiem, […] ale poprzez to tak e w adzy nad Bogiem.”5
Zwa ywszy jednak na pami o Janowym wst pie do Ewangelii, dotycz cym 
pochodzenia s owa i uto samienia S owa-Logosu z Bogiem, próby nazywania obszarów 
transcendencji nie ustaj . W hierarchii ludzkich potrzeb ci gle zajmuj wa ne miejsce. 
W poetyckiej hierarchii potrzeb to miejsce bywa szczególne.6
5 Zob.: M. Wo niak- abieniec, Bóg w zwierciadle j zyka, [w:] op. cit., s. 157. „Zadaniem wspó czesnego diab a 
jest nie tyle przekona , e Bóg nie istnieje, ile utwierdzi w przekonaniu, i takie rozumienie Boga, jakie dane 
jest ludzkiemu umys owi, odpowiada rzeczywisto ci.”[Ibidem, s. 158]. 
6 Teologia apofatyczna [negatywna] ma d ug i fascynuj c histori . Najogólniej „znaczy tyle, co 
„niewyra alna”; taka, która rezygnuje z pos ugiwania si terminami s ownymi, czy poj ciami dla opisania Boga, 
podczas gdy istota samego Jego bytu jest niewyra alna”. [Zob.: J. A. K oczowski, Teologia negatywna 01 
[online], [w:] „Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydzia Filozoficzny” [dost p: 23 wrze nia 2006]. 
Dost pny w Internecie: http://www.pat.krakow.pl/filozofia.php?id=filo4 
188
Rymkiewicz mówi: „Bóg jest, je eli patrzy” i to jest pierwsze za o enie jego 
poetyckiej teologii, modyfikowane zreszt na ró ne sposoby: „Bóg zasn ale patrz Jego 
wieczne oczy”, „Patrzy Bóg i ni o nas albo te umiera”. Patrzenie Boga jest warunkiem 
istnienia wiata, podtrzymuje ono fundament istnienia i po Berkeleyowsku przedstawia 
warunki tego istnienia. Wprowadza jednocze nie charakterystyczne modyfikacje. W teorii 
Berkeleya warunkiem istnienia wiata, najwy szym tego istnienia gwarantem, by o czuwanie 
Boga, który dzi ki swej omnipotencji sprawia , e wiat zyskiwa sw jedyn ontologiczn
podstaw i trwa o , bo jako taki nie posiada cech substancjalnych. 
Co ciekawe, to w obszarze snu odbywa si bardzo interesuj cy akt powo ywania do 
istnienia. Sen stanowi bowiem zaskakuj cy akt kreacji, która ma tu charakter dwubiegunowy. 
Biegnie z góry do do u, gdy Bóg patrzy, a przez to utrzymuje byt w istnieniu – a tak e z do u 
do góry. U Rymkiewicza nie tylko Bóg ni swój sen o wiecie, ni go równie zwierz ta. 
Gdy wiat zasypia, „ ni go wiewiórki chore kawki je e/ Wiewiórki kawki Boga wiecznego 
o nierze”. Aby wi c wiat móg istnie , nie wystarczy czuwanie Boga czy te nienie wiata 
przez Boga. Robi to musz równie prawdziwi milites Dei: pi c, ustanawiaj wci na 
nowo teologiczny ad wiata dlatego mi dzy innymi, e ni Boga. Znaj w a ciwe cie ki 
dotarcia do Niego i widz Go w Jego istocie: „Bóg ma posta Dobrego Olbrzyma”.7 Ten 
Dobry Olbrzym w ostatnim tomiku nabiera jednak kszta tów mocno zaskakuj cych: przestaje 
by synonimem tego, co kulturowo stabilne, staj c si synonimem ywio ów zanurzonych bez 
reszty w naturze: nie wiadomych, immoralnych, a przez to w swych dzia aniach nieustannie 
zadaj cych mier . mier wpisan niejako w biologiczn logik a cucha pokarmowego. 
W tomie Do widzenia gawrony okre lenia dotycz ce Boga nabieraj zreszt znacze
wielorakich. Obok „dawnego Boga” i okre le przytoczonych wy ej jest równie „ostatni 
Bóg”, s „inni Bogowie”, „Bóg Ja owiec/ Dawnych Bogów pogrobowiec”, „Bóg ten sam lecz 
troch inny”, „Bóg który ju umar ”, „Bóg kret”, „Bóg Ojciec kompletnie niemy”, „Bóg 
z penisem zwierz cia ale twarz cz owieka”, „Bóg orgazmów” itd. Jak wida , obok koncepcji 
Boga Dobrego Olbrzyma pilnuj cego porz dku wiata pojawia si Bóg archaicznych 
misteriów po wi conych kultowi p odno ci, Bóg b d cy cz ci natury – rodem z koncepcji 
panenteistycznych. Tworzy to trudny do interpretacji konglomerat koncepcji teologicznych. 
Bóg w zaproponowanym porz dku staje si poj ciem wzi tym bardziej 
z podr czników antropologii religii ni teologii. Wydaje si by – powtórzmy to jeszcze raz – 
7 Zob.: J. M. Rymkiewicz, Ogród w Milanówku. Sen zimowy, [w:] Zachód s o ca w Milanówku, s. 24-25. 
189
zbiorem kulturowych hipostaz, w które ludzki umys przyobleka religijne widzenie bóstwa.8
Z jednym wszak e zastrze eniem: punktem wyj cia do formu owania podobnych, 
uwarunkowanych kulturowo analiz, jest przewa nie do wiadczenie indywidualne, 
ukonkretnione w ramach powtarzalnego pejza u i mo liwego do cz ciowego chocia
odtworzenia kontekstu biograficznego. Owo do wiadczenie ma przewa nie charakter 
odczyta elementarnych, niemal e zdroworozs dkowych i z tego punktu ogl du „rzutowane 
jest” na szersze t o: na przyk ad kulturowe, filozoficzne czy teologiczne. Przyk ady mo na 
mno y , gdy od owych elementarnych postrze e rozpoczyna si wiele wierszy chocia by 
w ostatnim tomie: 
Listki wierzbowe ja was bardzo prosz
Na ycie dajcie mi cho by trzy grosze 
  [Niezabudki, DWG, s. 5] 
Jeden wiersz dla leszczyny drugi dla sikorek 
Nico to jest ogromny i dziurawy worek 
  [Wiersz dla Wawrzy ca Rymkiewicza na jego…, DWG, s. 7] 
Pada nieg z deszczem mokn cztery skyrockety 
I moknie cis – ten co ma co z pi knej kobiety 
I tam pod sosn moknie – moja ysa g owa 
Je li jest Bóg to w niegu i deszczu si chowa 
  [Ogród w Milanówku – nieg z deszczem w ko cu listopada, DWG, s. 13] 
Do widzenia sikorki i wam te gawrony 
Nico to b dzie rodzaj jakiej drugiej strony 
  [Do widzenia gawrony, DWG, s. 18] 
Id dok d limaki – maj cel lub nie 
Czarne i purpurowe jak w okropnym nie 
  [Ogród w Milanówku, presokratejskie limaki pod p otem DWG, s. 36] 
8 „W rezultacie postrzeganie wydaje si tak silnie uwarunkowane nasz uprzedni wiedz , e nie potrafimy 
rozstrzygn , czy cechy obiektu s rezultatem odkrycia jego obiektywnych znamion, czy te rzutowania na
w asno ci percepcyjnego schematu”. [R. Nycz, Kulturowa natura, s aby profesjonalizm. Kilka uwag 
o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, [w:] M. P. Markowski, R. Nycz 
(red.), Kulturowa teoria literatury. G ówne poj cia i problemy, Kraków 2006, s. 13]. 
190
 Mo na w tym przypadku mówi o wiadomej poetyckiej taktyce, lepiej – o potrzebie, 
która ka e wprowadza do poetyckiego j zyka rozwi zania zaskakuj ce w proponowanych 
tematycznych konstelacjach. Poeta zaczyna stosowa w licznych wierszach dotycz cych 
rozpadu i mierci formy artystycznie na pozór najprostsze, pocz wszy od „ atwych rymów”, 
poprzez powtarzanie tych samych lub bardzo podobnych „okoliczno ci lirycznych” 
i tematycznych, sko czywszy na tych s owotwórczych zabiegach s ownych, które w sposób 
wiadomy tworz j zyk zdrobnie , deminutiwów. Niektóre z nich maj wr cz form
spieszcze – hipokoristikonów. Dzieje si tak ju w tomie Znak niejasny, ba pó ywa, 
rozwija w Zachodzie s o ca w Milanówku, by uobecni si równie w tomie ostatnim: 
Do widzenia gawrony. 
 Wybór form artystycznego przekazu ma swe mo liwe do uzasadnienia zakorzenienie. 
Wydaje si , e w poszukiwaniach wiatopogl dowych dokonuje si tu próba powtórnego 
odnalezienia [rekonstrukcji] za o e filozofii pierwszej.9 „Droga do pierwszej filozofii 
zaczyna si […] wraz z prób zrozumienia podstaw filozofowania. Nie jest to rozwi zywanie 
problemów filozoficznych, lecz próba odnalezienia podstaw filozofowania.”10 W dobie 
kryzysu metafizyki rozumianej jako konstytuowanie teocentrycznego obrazu wiata poezja 
Rymkiewicza nie pozostaje oboj tna wobec tego stanu rzeczy. Podejmuje poszukiwania 
w kilku rejonach. Jednym z nich jest powrót do filozofii presokratejskiej. Znakiem owych 
dzia a s chocia by „presokratejskie limaki”, które spotykamy w cytowanym ju wierszu 
ostatniego tomu. 
 Obrona tradycyjnie rozumianej metafizyki, powtórzmy jeszcze raz: kojarzonej 
z religijn [teocentryczn ] wizj wiata, wydaje si by równie w tej poezji nie do 
utrzymania. Poeta podejmuje wi c wysi ek stworzenia na nowo artystycznej wyk adni 
9 Marek Szulakiewicz w ksi ce Dialog i metafizyka [Toru 2006], przedstawiaj c m.in. histori
dwudziestowiecznego kryzysu „filozofii pierwszej”, podkre la znaczenie dramatycznego prze omu w tej 
dziedzinie my lenia filozoficznego. Prze om ów dotyczy pytania generalnego: „Je li bowiem uzna si , e 
metafizyka zak ada a mo liwo i konieczno »ostatecznego ugruntowania« oraz takiego ugruntowania 
poszukiwa a, to teraz nale y zapyta : ugruntowania, ale czego/ dla czego? Czym jest to, dla czego poszukujemy 
takich podstaw, ugruntowa itp. […] Nie negacja metafizyki zatem, lecz zwyk a z niej rezygnacja staje si
zacz tkiem nowej filozofii pierwszej, bez której filozofia i kultura y nie mo e, lecz na przeszkodzie której 
nieustannie staje w a nie metafizyka i k opoty z jej ko cem”. Autor dodaje: „Negacja metafizyki wcale nie 
oznacza, e razem z tym na margines kultury wyrzucane s problemy, które tworzy y w przesz o ci metafizyk . 
Jest w a nie odwrotnie: im bardziej kultura eliminuje metafizyk , tym bardziej te cz owiek odkrywa, e 
»pierwsze pytania« s jemu jakby »zadane« i oczekuje na nowe, niemetafizyczne ich rozwi zania.” [Ibidem, 
s. 29-30, 31]. 
10 Ibidem, s. 33. Autor dodaje: „Paradygmat metafizyczny, rozpoczynaj cy filozofi , implikuje zatem ide
filozofii jako teorii bytu i w trakcie jej rozwoju doprowadza do teocentrycznego obrazu wiata, rozumiej c 
natur jako na ladowanie czego , co j przekracza i wskazuj c na byt najwy szy, który wszystko ugruntowuje”. 
[s.37]. 
191
omawianego problemu. Tom Do widzenia gawrony wydaje si by prób stworzenia podstaw 
dla tego typu my lenia. 
 Warto jeszcze raz podkre li , e g ówn ide w my leniu teologicznym jest tu teologia 
apofatyczna oraz powtórnie podejmowana próba poetyckiej teodycei. Powróc do tego 
problemu niebawem. Analizuj c w tki presokratejskie, podkre li nale y jeden fakt: nie jest 
to powrót do naiwno ci, chocia sam poeta wydatnie pokaza , co my li o wyrafinowanych 
konstrukcjach intelektualnych ró nych filozoficznych szkó .11
 Odwo anie si do presokratyków mia o miejsce we wcze niejszych tomach. 
Przywo uje si tu Parmenidesa i Heraklita [Wiersz na te s owa Parmenidesa: Pomy le i by
jest to samo, Wiersz na te s owa Heraklita: Nie mo na wej dwa razy do tej samej rzeki 
z tomu Anatomia], by podj rozmow na temat relacji dwojakiego rodzaju. W przypadku 
Parmenidesa dotyczy to logicznych i j zykowych skutków definiowania niebytu 
i wynikaj cych st d sprzeczno ci, albowiem j zyk jest w stanie nazwa niebyt, którego 
w sensie poznawczym [empirycznym] do wiadczy nie sposób. Czytamy w wierszu: 
„Postanowi em nie by ale nie wiem czy potrafi / Nie by ani sob ani w sobie”. Analiza 
logiczna podobnych za o e dotycz cych „nie-bycia” prowadzi do wniosków maj cych 
charakter logicznego paradoksu: 
Nie b d we nie szczyg a gdy szczyg a nie b dzie 
 Ale musz by by nie by o szczyg a 
 A przecie postanowi em nie by
  [Wiersz na te s owa Parmenidesa:…, At, 15-16] 
Wywik anie si z owej logiczno-j zykowej pu apki jest niemo liwe, a przez to potwierdza – 
co prawda z niejakim artobliwym zak opotaniem – s owa m drca z Elei, bo my lenie 
dedukcyjne nie zawsze mog o by wzmocnione przez empiryczn weryfikacj tezy 
11 Rymkiewicz ch tnie wtedy pos uguje si ironi . Charakterystyczny z tego wzgl du jest na przyk ad Jesienny 
wierszyk dla Edmunda Husserla z tomu Znak niejasny, ba pó ywa czy Wiersz dla Wawrzy ca Rymkiewicza 
na jego trzydzieste pierwsze urodziny z tomu Do widzenia gawrony. 
192
filozoficznej lub dogmatu.12 Niedoskona o my lenia dedukcyjnego przyczyni a si poza 
tym do wspomnianego ju kryzysu tradycyjnie rozumianej metafizyki.13
 Wiersz drugi, pisa em o nim w rozdziale wcze niejszym, z interesuj cego nas punktu 
widzenia stanowi równie element wiatopogl dowego odwo ania si do tezy Heraklita, 
przeniesionej z p aszczyzny ontologicznej w przestrze eschatologii. Znana teza filozofa 
z Efezu ma charakter nie tylko ilustracyjny. Umieszczono j przecie w wierszu ko cz cym 
tom pod tytu em Anatomia. Heraklit mówi , powtórzmy za Didymosem, a nie Platonem, i
„Na wchodz cych do tych samych rzek ró ne i ró ne nap ywaj wody... Rozpryskuj si i... 
zbieraj ... gromadz si i odp ywaj ... zbli aj i oddalaj ”.14 Rymkiewicz wydaje si jednak 
podziela pogl d Platona na Heraklitow gnom , tj. przekonanie o „bezwzgl dnej ci g o ci 
zmiany w ka dej rzeczy. Jak rzeka, wszystko mia o by by w bezustannym ruchu”,15 nie za
o bli szej prawdy tezie – tak s dz cytowani badacze – e rzeka w tym przypadku jest 
obrazem równowagi sk adników wiata. Znaczy to, „ e nie ka dy pojedynczy przedmiot, lecz 
raczej z o ona ca o , jak wiat, pozostaje »ta sama«, cho jej sk adniki stale si zmieniaj ”.16
To wa ne rozró nienie równie dla Rymkiewiczowego my lenia, gdy tworzy 
dramatyczne napi cie pomi dzy natur wiata, który w swej zmienno ci pozostaje „to samy 
ze sob ”, a sytuacj jednostki. T ywio y zmienno ci nieuchronnie i nieodwracalnie niszcz , 
i wrzucaj w nico . W wierszu Ogród w Milanówku, presokratejskie limaki pod p otem owe 
ywio y symbolizuje woda, która dla Talesa by a „korzeniem wszechrzeczy”, albowiem – 
czytamy w wierszu: „Tak w a nie chodzi woda i to co jest z wody”. Nale y w tym miejscu 
12 „Zdaniem Parmenidesa, we wszelkim badaniu mo liwe s dwie i tylko dwie logicznie spójne mo liwo ci, 
wzajemnie si wykluczaj ce – przedmiot badania istnieje lub nie istnieje. Na epistemologicznych podstawach 
Parmenides odrzuca drug mo liwo , gdy nie mo na jej pomy le . Zarzuca pó niej zwyk ym miertelnikom, 
e w swych przekonaniach nigdy nie odró niaj »jest« od »nie jest«. Ludzie id obiema drogami, nie dokonuj c 
wyboru.” [Zob.: Parmenides z Elei, [w:] G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, 
Warszawa, Pozna 1999, s. 242]. 
13 A. Poprawa w cytowanej ksi ce sugeruje, i „przemawiaj ca posta albo nie rozumie pogl dów za o yciela 
szko y elejskiej […], albo te Parmenides jest tutaj zaledwie punktem wyj ciowym, inspiracj do u o enia 
paradoksu maj cego co najwy ej lu ny zwi zek z greckim filozofem.[…] Parmenides przestaje by
istotniejszym problemem. Domniemany komentarz do dzie a filozoficznego okazuje si utworem 
utwierdzaj cym nieredukowalno i odmienno tekstu poetyckiego”. W ogóle za „b dem okazuje si
pospieszne przypisywanie na przyk ad wierszowi znacze stricte  filozoficznych czy te atwe tworzenie 
interpretacyjnych paralel”. [A. Poprawa, op. cit. (Kultura i egzystencja...), s. 77-78]. Wydaje si , e badacz 
traktuje tu tekst literacki w sposób wyj tkowo obcesowy, pragn c zakre li pole semantyczne mo liwych jego 
odczyta do wybranej przez siebie metody badawczej, co niew tpliwie czyni metod bardziej skuteczn
i czyteln . Tworzy jednak z tekstu literackiego przedmiotowy punkt odniesienia do stworzonej a priori tezy, nie 
za hermeneutyczne poszukiwanie sensów w dziele z definicji niejako generuj cym mo liwo ci wielu 
[trafnych!] odczyta . 
14 G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Heraklit z Efezu, [w:] op. cit., s.198. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, s. 200. 
193
podkre li , i ywio wodny kojarzony by równie w Grecji z pierwiastkiem e skim. Jest on 
tak e ywio em symbolizuj cym cykliczno ycia i mierci.17
Powrót do idei presokratejskich w tomie Do widzenia gawrony zostaje wzbogacony 
o refleksj teologiczn , któr mo na nazwa udzia em w sporze o istnienie Boga w dobie 
g bokiego kryzysu dyskursu na ten temat. Podj ciem owego dyskursu jest wyrazisty w tek 
antyczny, odwo uj cy do staro ytnej Grecji z okresu siedmiu m drców i jo skich filozofów 
przyrody. W tek ów zostaje wyra nie wyodr bniony w omawianym tomie, chocia niektóre 
wiersze z tomów wcze niejszych przygotowa y niejako minicykl zamykaj cy omawiany tom, 
a nosz cy tytu Cztery wiersze dla umar ej bogini, odwo uj cy do czasów najpro ciej 
mitologicznych.18
Wydaje si , z racji tego, co ju powiedzia em, e pytanie dotycz ce natury istnienia 
Boga jest w dyskursie pozareligijnym w a ciwie pytaniem nierozstrzygalnym. Rymkiewicz 
przenosi je wi c w przestrze kulturow i poniek d – ze wzgl du na mo liwe do 
wyeksplikowania bez ryzyka pope nienia b du konteksty – w przestrze aksjologiczn . 
 Nale y wi c zastanowi si , co oznaczaj owe cztery wiersze ko cz ce tom. Ich 
bohaterk w trzech przypadkach czyni autor Ariadn . Ostatni wiersz odwo uje si do 
Dionizosa. Przypomnijmy, e Ariadna, ksi niczka z Krety, umo liwi a „cz owiekowi 
z kontynentu” [Aten], Tezeuszowi, pokona jej potwornego przyrodniego brata. Spotykamy j
w trzech miejscach: w rodzinnym Knossos, na Naxos oraz „na Cyprze albo na Cykladach” 
[cytat z wiersza Ariadna z dzieckiem w brzuchu]. Co wa ne, „imi to budzi zamy lenie, 
wed ug rdzeni greckich Ari-adne znaczy »Bardzo- wi ta«; kto wie, czy nie czcili niegdy
Grecy przedgreckiej bogini pod takim w a nie mianem”.19
U Rymkiewicza Ariadna tak bogini po prostu jest – lub jest co najmniej kap ank
bogini. Doda trzeba, i implicite przypomina si tu archaiczne wierzenia dotycz ce Bia ej 
Bogini oraz licznych jej wciele . Wszak tytu cyklu dotyczy „umar ej bogini” i porz dku na 
tyle zaprzesz ego, e w a ciwie mo e by traktowany jako hipoteza na pó naukowa, na pó
literacka.20 Pierwszy wiersz, Ariadna w Knossos, wydaje si by poetyckim apokryfem. 
17 Zob.: Z. Kalnická, Woda, [w:] K. Wilkoszewska (red.), Estetyka czterech ywio ów, Kraków 2002, s. 72-132. 
mier , „ mier z wody”, rzadziej kojarzona z tym ywio em, w tym przypadku symbolizowana by a m.in. przez 
syreny, które „swym pi knym g osem uwodzi y przep ywaj cych marynarzy, by ostatecznie zada im mier ”. 
[Ibidem, s. 92]. 
18 Mam tu na my li na przyk ad zy Ariadny i Twarz bogini z tomu Zachód s o ca w Milanówku. 
19 Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 410. 
20 Zob.: A. Krawczuk, Wst p, [w:] R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1992, s. 15-24. Czytamy tam m.in., e 
„w Azji Mniejszej kult Bogini by ponad wszelk mo liwo zakorzeniony od tysi cleci i przenikn w czasy 
historyczne”, ale orzekanie tego samego chocia by o kulturze minojskiej jest ryzykowne naukowo, cho
interesuj ce z literackiego i poznawczego punktu widzenia. 
194
W mitologii nie znajdziemy wszak informacji o seksualnych przygodach Ariadny 
w rodzinnym mie cie. Tam m oda królewna nie odda a si adnemu bogu. Uczyni a to 
dopiero na wyspie Dia [Naxos], cz c si z Dionizosem. Nie chodzi tu jednak o zbie no z 
faktami, lecz o licentia poetica, w tym przypadku ogarnienie. Ariadna jest wszak e córk
Pazyfae. Jej ojciec za , król Minos, by synem Europy i Zeusa, który przybra posta byka, by 
Europ uwie . Bykiem bywa tak e Dionizos i to on najprawdopodobniej jest w wierszu 
Rymkiewicza owym bogiem „z penisem zwierz cia ale twarz cz owieka”.21
Nale y podkre li , e przekraczanie granic tabu nie ma tu charakteru perwersji, jest 
wtajemniczeniem; umo liwia zadawanie istotnych pyta . Sama sytuacja jest jednak 
paradoksalna. Czytamy wszak: „Bóg by zwierz ciem i tak niech zostanie/ Tylko takiemu da 
si postawi pytanie”, by zaraz potem przeczyta , e pytania zadaje si „takiemu Bogu który 
nie my li logicznie”. Wtajemniczenie ma wi c charakter nie tyle ezoteryczny, co orgiastyczny 
i dokonuje si poprzez wyzwolenie z obowi zuj cych w danej spo eczno ci norm i zasad. 
Owo przekroczenie sprawia, e „Wszyscy wiedzieli wszystko – nie by o zagadek/ Bo je tam 
im obja nia ten Bóg zwierz - wiadek”. Nie by o tak e idei, ruchu my li porz dkuj cego 
i modeluj cego jednocze nie rzeczywisto . W opisywanym stanie rzeczy nie by y po prostu 
potrzebne. Zast powa je – obrz dowy erotyczny taniec.22 Przypomina o tym motto z Iliady 
Homera. 
Wiersz ma jednak charakter na pó artobliwy; poeta pos uguje si tu anachronizmem, 
by dokona deziluzji i jednocze nie po czy do wiadczenia wielu wieków. Ksi niczka ma 
sukienk w groszki, co z pewno ci nie by o obowi zuj c mod w okresie trwania kultury 
minojskiej, za „rzeczy same w sobie”, które rozwiewaj si po ostatnim siódmym orgazmie 
Ariadny, nie s równie wykwitem my li tamtej kultury. Ów artobliwy ton skrywa jednak 
powa n sugesti . W dobie kryzysu my li systematyzuj cej kluczowe dla ludzkich 
spo eczno ci zagadnienia sposobem jego za egnania mo e by co , co nazwa mo na 
misteryjnym i jednocze nie atawistycznym sposobem uzyskiwania wi cych odpowiedzi na 
dr cz ce jednostk pytania. Na naszych oczach dokonuje si niejako zamkni cie pe nego 
cyklu dziejów my li i poszukiwania rozstrzygni wi cych dla ludzkiej jednostki. Staje ona 
równie bezbronna wobec zagadki wiata jak staro ytni Grecy. Nie chroni jej adna 
21 Zob.: Z. Kubiak, op. cit., s. 338. Autor pisze [s. 336], i „Dionysos by by po prostu »synem Zeusa«, jak to 
przedstawia tak e sam jego mit”. 
22 Taniec ów, jak pisze Robert Graves, zwano „ta cem przepiórki”, a wykonywano go wed ug 
skomplikowanego wzoru nakre lonego na pod odze przed pa acem w Knossos. Pa ac i labirynt niekiedy 
uto samiano ze sob , a motyw krowy i byka zap adniaj cego j ma swe zwi zki z kultem Bia ej Bogini i tak na 
przyk ad „mit o Pazyfae i byku wskazuje na obrz dowe za lubiny pod d bem kap anki ksi yca nosz cej krowie 
rogi i króla Minosa w masce byka”. [R. Graves, ibidem, s. 259; por. tak e s. 298]. Ariadna – powtórzmy – mo e 
by w kontek cie wiersza równie kap ank ksi yca, zwi zan z kultem Bia ej Bogini. 
195
porz dkuj ca idea, aden niepodlegaj cy krytyce system wierze czy przekona . Wchodzi 
wi c w obszar nieci g o ci i wynikaj cej st d niepewno ci. 
Przedstawione powy ej sugestie wzmacnia drugi wiersz cyklu – Ariadna na Naxos. 
Poprzedza go motto z opery Ryszarda Straussa [Aria kompozytora] pod tym samym tytu em: 
„Die Tiefen des Daseins sind unermeßlich” – „G bie bytu s nie do zmierzenia”. Jest on 
przypomnieniem wydarzenia mitologicznego. Przypomnijmy, e po zabiciu Minotaura, sta o 
si tak dzi ki pomocy Ariadny, i ucieczce z Krety Tezeusz zostawi minojsk ksi niczk na 
wyspie Naxos. Podaje si ró ne przyczyny jej porzucenia. Jedna z nich brzmi nast puj co: 
Tezeusz ust pi  Dionizosowi, bo ten pragn mie Ariadn dla siebie, gdy j po prostu 
pokocha .23 Cz owieka w mi osnych zap dach zast pi wi c bóg; bóg wyj tkowy, b d cy dla 
kultury i filozofii europejskiej emblematem si biologicznych, ekstazy, mierci i jej 
przekraczania. 
 Dionizos nie by bogiem kultury rozumianej jako wyrozumowanie czy konwencja. By
bogiem transgresji, uczu i prze y gwa townych, nie stroni od okrucie stwa, a jego 
wyznawcy tworzyli zagro enie dla spo ecznego, obyczajowego i egzystencjalnego porz dku. 
By tak e bogiem atawistycznej, nieznaj cej adnych granic, ekstazy mi osnej. Udzia em 
Ariadny jest w a nie to do wiadczenie. Dionizos jest patronem tego sposobu poznania 
i takiego sposobu istnienia. By mo e „g bie bytu s nie do zmierzenia”, ale mo na je 
przeczu i pozna inaczej, pozarozumowo. Zwi zek Ariadny z Dionizosem na wyspie Naxos 
ma wa ne znaczenie symboliczne. Dionizos czy bowiem przeciwie stwa: ycie – mier
i ycie – sztuka. Sam by przecie patronem tragedii i bezpo rednim powodem jej powstania. 
Momentu, w którym z ywio ów natury po wi conych bogu winnej latoro li wy ania si
zacz a dziedzina radykalnie wy czaj ca cz owieka z przyrody – sztuka. 
Trzeci wiersz cyklu Ariadna z dzieckiem w brzuchu ma równie , poniek d, charakter 
mitycznego apokryfu. Ariadna-bogini, bogini-dziewica pogrzebana zostaje z ywym 
dzieckiem.24 Nie znamy powodów tego zdarzenia, mo emy si domy la , id c tropem 
Roberta Gravesa, e przyczyny maj charakter kulturowy: zamiany spo ecze stw 
matriarchalnych w patriarchalne. Dionizos, bóg znaj cy w a ciw natur mierci jako 
kontynuacji istnienia, a nie jego zaprzeczenia, „ ywy i umar y” – przybywa, by ocali
Ariadn . Rymkiewicz wydaje si przypomina znaczenia tych sensów mitycznych, które 
jeszcze dzi wydaj si drastyczne, ale jednocze nie przypominaj o atawistycznych, 
23 Zob.: Z. Kubiak, op. cit., s. 410. 
24 Przypomnijmy, e w jednej z wersji mitu Ariadna umar a w po ogu na Cyprze w Amatos, w innej za
powiesi a si ze strachu przed Artemid i to w tym przypadku mo emy mówi o pogrzebaniu jej z ywym 
dzieckiem. 
196
biologicznych aspektach ludzkiego istnienia; aspektach, które – równie w sensie kulturowym 
– mog dawa nadziej na cz ciowe chocia wyja nienie zagadki ludzkiego istnienia 
d cego nieustannie ku mierci. 
Poeta zastrzega si , e w tego typu my leniu nic nie jest do ko ca pewne, daje ono 
jednak powód do tego, by podejmowa na nowo dzia anie przynale ne sztuce i przynale ne 
równie eschatologii. Dzi ki obecno ci Dionizosa, pami tamy, e przywo ywa go równie
w czasach zarówno swojej m odo ci, jak i staro ci Jaros aw Iwaszkiewicz, Rymkiewicz pisze 
nast puj ce s owa: 
Nic co tu jest natur nie wymknie si sztuce [...] 
Mo e jest co po mierci nikt nie r czy za nic 
Mi dzy yciem a mierci nie ma adnych granic 
Kathleen Ferrier odchodzi ma kulaw nog
Traw ciemno kamienie to bierzesz na drog
  [Higher Walton, Lancashire, kwiecie 1912 roku, DWG, s 59-60]. 
Przypomnijmy, e w Higher Walton 22 kwietnia 1912 roku urodzi a si Kathleen 
Ferrier, wybitna pie niarka operowa. Artystka umar a na raka a poeta ch tnie przywo uje jej 
nazwisko w swoich wierszach. To dzi ki Dionizosowi sformu owanie: „Mo e jest co po 
mierci nikt nie r czy za nic”, nabiera i w wierszu, i w tomie znacze mimo wszystkich 
w tpliwo ci daj cych mo liwo podj cia na nowo namys u nad dramatem istnienia. Tez
powy sz wydaje si potwierdza wiersz zamykaj cy tom Do widzenia gawrony pod tytu em 
Bzy przekwit y. Pada tu jednak równocze nie wa kie pytanie natury teologicznej. Pytanie 
pokazuj ce równie fundamenty, na których je oparto. Brzmi ono: „Kto to jest – ten co bytu 
zna drug po ow ”? Pytanie owo zasadza si na przekonaniu, e byt posiada dwie swoje 
strony: ciemn i jasn , pozytywn – dotyczy wszelakiego istnienia w swej wielkiej 
ró norodno ci, i negatywn . Ta druga „bytuje tu tylko po cz ci” a dotyczy wszystkich form 
dotkni tych przemijaniem i mierci . Ich istota opu ci a rejony, które do tej pory 
zamieszkiwa a [w wierszu s to bzy], zostawiaj c smutne lady dawnej wspania o ci. To, e 
mo emy pyta , czy istnieje druga cz bytu, zawdzi czamy Dionizosowi. Bogu „podwójnie 
narodzonemu”; bogu, którego udzia em by a mier w momencie narodzin.25
25 Mit mówi o tym, e matka Dionizosa – Selene, sp on a, gdy Zeus pokaza si jej w pe nej chwale. Ocala e 
dzieci Pan Olimpu zaszy we w asnym udzie i tam oczekiwa o swych powtórnych narodzin. Dionizos, d ugo 
197
W ostatnim jak dot d tomie Rymkiewicza zastanawia musi wspomniana wy ej liczba 
bezpo rednich i mocno zró nicowanych odniesie odwo uj cych si bezpo rednio do Boga. 
Fakt ów wymaga komentarza. Hipostazy Boga, wydaj si to potwierdza przedstawione 
cytaty, tworz w sensie wiatopogl dowym konglomerat znacze mocno skomplikowany. 
Powtórzmy – poeta nie pyta, czy Bóg istnieje, lecz jaka mo e by forma jego mo liwych 
poj ciowych, obrazowych, symbolicznych – prosto: kulturowych form uobecniania si . 
Bohater niniejszej rozprawy wydaje si podkre la konieczno istnienia tych form jako 
fundamentów trwa o ci gmachu ludzkiej kultury. Jest to niew tpliwie „program minimum”; 
nic wi cej jednak w obecnym stanie rzeczy – wydaje si mówi Rymkiewicz – zrobi si nie 
da. Poetycka koncepcja Boga odchodzi od pyta ontologicznych, dotycz cych jego natury, 
istoty, godzi si implicite na ustalenia teologii negatywnej. 
Nie znaczy to wcale, e ustaje czynno zadawania pyta Bogu. S one coraz cz stsze 
i coraz bardziej dramatyczne. Co równie wa ne, w obszar poetyckiego obrazowania wchodzi 
ta cz kulturowej refleksji o Bogu, która zrywa z my leniem ortodoksyjnym, zamykaj cym 
my lenie teologiczne w obr bie jednej doktryny wyznaniowej. Nie jest to wyraz artystycznej 
anarchii czy ma o twórczego eklektyzmu. Jest gorzej. Do g osu dochodzi przekonanie, e 
dekadencka epoka, w której przysz o nam y , wyklucza mo liwo zaistnienia ambitnego 
kulturowego czy metafizycznego projektu.26 Zostaje tworzenie projektu indywidualnego, 
który zda spraw ze stanu wiadomo ci indywiduum – poety obarczonego okre lonym 
kulturowym, filozoficznym i egzystencjalnym do wiadczeniem. Owo do wiadczenie, na 
pierwszy rzut oka nieco mizantropijne, ponawia pytania elementarne, pytania, które nazwa
mo na pytaniami „filozofii pierwszej” w epoce postmetafizycznej. W przypomnianym 
wywiadzie brzmi to tak: 
Mogliby my sobie wyobrazi (wbrew temu, co powiedzia em poprzednio) jaki wielki projekt literacki, 
na którym da oby si mo e ufundowa teraz literatur europejsk – zak ada by on, e sensem i celem pisania, 
sensem i celem literatury jest w a nie zdawanie sprawy z do wiadcze tutejszego istnienia, czyli, mówi c 
inaczej, podtrzymywanie i utrwalanie wielkiej wspólnoty istnieniowej – wspólnoty zwierz t ro lin oraz ludzi. W 
takim projekcie ja z moimi wierszami pewnie bym si nie le pomie ci . Ale to musia oby si czy z jakim
ogromnym i pot nym projektem cywilizacyjnym, bo wtedy trzeba by równie (i przede wszystkim) za o y , e 
istnienie lub ycie jest jak warto ci – a tego teraz (w Europie) nie da si ju zrobi , takie za o enie jest 
nienawidzony przez Her , zosta wówczas porwany przez tytanów i rozszarpany na kawa ki. Uratowa a go 
i scali a babka Rea, po czym Dionizos zmartwychwsta . [Zob.: R. Graves, op. cit., s. 63-64, 102.] 
26 Zob.: J. M. Rymkiewicz, Jaros aw Marek Rymkiewicz: nasza cywilizacja zdycha jak parszywy pies. Rozm. 
przeprow. Cezary Michalski, „Dziennik” 2006, nr 15, s. 28-29. 
198
niemo liwe. W a nie dlatego los tej cywilizacji jest ju przes dzony – i jakie inne istnienia wezm si tu 
niebawem do roboty.27
Z tego punktu widzenia obecno Dionizosa i Ariadny wydaje si by logiczna, 
Wprowadza bowiem do poetyckiego dyskursu teologicznego hipostaz cz c to, co 
zwierz ce, z tym, co specyficznie ludzkie. W obszar dzia a soteriologicznych w cza 
wszystko, co yje, ca biosfer . Z tego punktu widzenia mo e by równie traktowane jako 
nowoczesne ponowienie idei apokatastasis. Ale, aby tak mog o si sta , by idea apokatastasis
mog a zaistnie jako koncepcja poniek d wi ca, zmierzy si trzeba z dramatycznymi 
pytaniami teodycei. 
4.2 Bóg – problem z teodyce
 W wierszu Ariadna z dzieckiem w brzuchu Rymkiewicz powo uje si na gnom
Heraklita: „Dionizos i Hades s jednym i tym samym bogiem”, co w interesuj cej nas 
konstelacji znaczeniowej stanowi wa ny znak. Przypomn , e cytowany fragment wyj to 
z wi kszej ca o ci i dotyczy s du Heraklita o naturze uroczysto ci po wi conych 
Dionizosowi. Cz poprzedzaj ca brzmi nast puj co: „Gdyby to nie na cze Dionizosa 
urz dzano procesj , intonuj c hymn do wstydliwych cz ci cia a, czyn ten by by 
w najwy szym stopniu bezwstydny”. Dopiero pó niej nast puje dopowiedzenie: „Hades jest 
jednak tym samym, co Dionizos, dla którego wpadaj w sza i obchodz Lenaje”.28
 Mo na w zwi zku z tym zaryzykowa stwierdzenie, e Heraklitejska gnoma u yteczna 
bywa w kilku wa nych dla interpretacji poezji Rymkiewicza miejscach. Jedno z odczyta , 
niekoniecznie wykraczaj ce poza sensy wiersza, w którym cytat si znajduje, tworzy czytelny 
s d o naturze ludzkich sposobów oddawania czci bogu. Mo na powiedzie , e bywaj one 
czasami niegodne; s albo banalne, albo te – ma o finezyjne, prymitywne.29 Wydaje si , e 
to dla sensów tej poezji zbyt ograniczone odczytanie. Sugestia Rymkiewicza idzie bowiem 
dalej i ma charakter bardziej odnosz cy si do substancji rytua u ni jego estetycznej strony, 
chocia niew tpliwie od namys u nad takim w a nie kszta tem owego rytua u wychodzi. 
ycie i mier wydaj si by substancjalnie tym samym, dochodzi do wniosku autor 
Czterech wierszy dla umar ej bogini, wzmacniaj c swe przekonanie s dem m drca z Efezu. 
27 Ibidem, s. 29. 
28 G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Heraklit z Efezu, [w:] op. cit., s. 211. 
29 „Trudno dok adnie stwierdzi , dlaczego Heraklit uto samia Hadesa z Dionizosem. Hades przedstawia pewnie 
mier , a Dionizos pe ni ycia. Dzi ki uto samieniu tych szczególnie wa nych przeciwie stw kult nie jest 
ca kiem bezwstydny.” [Ibidem]. 
199
To, co dla Heraklita by o punktem wyj cia do poszukiwania natury boga w dzia aniach 
misteryjnych, dla poety yj cego dwa tysi ce lat po Chrystusie staje si g osem dotycz cym 
równie wa nych zagadnie teologicznych, a dotycz cych teodycei. 
 Z punktu widzenia ca o ci Natury, jej wewn trznej organizacji i swoistej logiki, któr
daje si przecie odczyta i na poziomie do wiadczenia, i refleksji teoretycznej, istnienie 
jednostkowe jest w rytmach przewy szaj cych jednostk zdarzeniem incydentalnym. 
Dominuje przecie porz dek nieustannych przemian, gdzie poszczególne egzemplarze 
podlegaj unicestwieniu i s zast powane przez podobne. Proces ów stanowi podstaw
istnienia ca ego biologicznego wiata. Teodycea bierze swój pocz tek z namys u nad tym 
w a nie problemem. Pytanie unde malum? wynika z odkrycia faktu, e indywiduum, 
jednostka obdarzona wiadomo ci , odkrywa w wiecie si y, które wymykaj si nie tylko 
intuicjom moralnym dotycz cym poczucia sprawiedliwo ci, lecz dzia aj wbrew temu 
poczuciu, jakby rodz ce si w zwi zku z tym z o dysponowa o si ami wykraczaj cymi poza 
mo liwo ci ingerencji sprawiedliwego Boga. mier i cierpienie s tego najbardziej 
oczywistymi przyk adami.30 Czytamy: 
Mój Bo e Tyle kolan tyle z bów w dymie 
 Tyle krtani gipsowych W ka dej Twoje imi
 Tyle kurzu z achmanów które wiatr unosi 
 Tyle ko ci w tym dole Ka da ko Ci prosi […] 
 Tyle obr czek zdj tych z palców pokruszonych 
 Tyle krwi maj w ustach czarne twe ikony 
 Tyle krwi w naszych p ucach Wiatru z krwi Mój Bo e 
 Po co to Czy inaczej to ju by nie mo e 
  [Mój Bo e, MDP, s. 8] 
30 „Jedn z odpowiedzi by oby wskazanie powodu, dla którego Bóg zezwala na z o, lub dla którego stworzy
wiat zawieraj cy z o. (By mo e z o jest w jaki sposób konieczne dla istnienia dobra). Taka odpowied [...] 
jest czasem nazywana teodyce .” [Por: A. C. Plantinga, Bóg, wolno i z o, Kraków 1995, s. 32]. Autor, 
dokonuj c logicznej analizy zbioru zda , przekonuje, i bardzo trudno jest udowodni fakt istnienia formalnej 
czy jawnej sprzeczno ci w zbiorze: Bóg jest wszechmocny. Bóg jest w pe ni dobry. Bóg jest wszechwiedz cy. 
Istnieje z o. [Ibidem, s. 34-48]. Rzecz jawi si jako trudniejsza, gdy ten sam zbiór zda potraktujemy jako spójny 
implicite. Wynikaj ca st d trudno ma charakter swoistego paradoksu, uprawdopodobnia zarówno s d powy ej 
przytoczony, jak i s d przeciwstawny ze wzgl du na zasad : Je eli jakie stwierdzenie jest mo liwe, to nie jest 
koniecznie fa szywe. Równie trudno bowiem udowodni s d, e powy szy zbór zda jest z punktu widzenia 
logiki dowodliwy. Mo na to jednak czyni przy pomocy procedury logicznej zwanej „podawaniem modelu 
zbioru”. [Ibidem, s. 50-55 i n.]. 
200
 Poetycki, cho nie tylko ten, namys nad problemem teodycei towarzyszy my leniu 
Rymkiewicza cz sto – w mniej lub bardziej zawoalowany czy te niemaskowany niczym 
sposób.31 Swymi korzeniami si ga wspomnianego ju wcze niej „uk szenia manichejskiego”, 
które odnale mo emy na przyk ad w wierszu Duchu nico ci z tomu Moje dzie o po miertne. 
Nale y podkre li , e wiersz ów mie ci si w porz dku intertekstualnym jako rodzaj aluzji 
literackiej dotycz cej Ducha Dziejów, fragmentu Traktatu poetyckiego Czes awa Mi osza, 
a poprzez to do jego uwag o gnostyckiej wyk adni dotycz cej natury wiata.32 Rymkiewicz 
dokonuje porówna maj cych charakter nie tyle polemiczny, co dialogiczny. Mi oszowe 
uj cie historyczne, zakotwiczone w heglizmie, u Rymkiewicza zostaje dope nione przez 
ukazanie jednostkowo ci losów. Bohaterami obydwóch fragmentów – nieprzypadkowo – 
staj si poeci: 
Ju go zobaczy i pozna poeta, 
 Gorszego boga, któremu poddany 
 I czas, i losy jednodniowych królestw. 
 Twarz jego wielka jak dziesi ksi yców, 
 Na szyi a cuch z nieobesch ych g ów. 
 Kto go nie uzna, dotkni ty pa eczk , 
 Be kota zacznie i utraci rozum. 
 Kto mu si sk oni, b dzie tylko s ug . 
 Gardzi nim b dzie jego nowy pan.33
U Rymkiewicza czytamy: 
Duchu nico ci, nie opuszczaj mnie, 
 B d we mnie jak bywa e , imi twoje m dro , 
 Przechadzaj cy si z pochodni po ród moich ko ci, 
 Po ród mojego cia a, duchu planetarny. 
 Ty jeste wielk moc Bo , nie ma innej, 
ydowski czarnoksi niku nazywany hestos. 
31 O problemach teodycei w „diabelskiej tragifarsie”, Kochankach piek a, gdzie podstawowe pytanie „sk d 
z o?”, zadaje si diab u, oraz w Rozmowach polskich latem roku 1983, pisze M. Wo niak- abieniec w cytowanej 
ju pracy, rozdzia : Diabe dwudziestego wieku, s. 223-233. 
32 Zob.: S. Balbus, op. cit., rozdzia : Stylizacja a problem intertekstualno ci, s. 15-52. 
33 Cz. Mi osz, Traktat poetycki, [w:] Idem, op. cit., s.23-24. 
201
 Twoja natura to sama jest z moj natur , 
 Twoja egzystencja to sama z esencj . […] 
 Archaiczny duchu pustki, w u, 
 Chwal ci w ka dym moim wierszu, ile to ju lat. 
  [Duchu nico ci, MDP, s. 33] 
Natury obu duchów s podobne, ich istnienie organizuje zreszt ten sam modus 
operandi: si a rozpadu i zniszczenia. Charakterystyczny determinizm, którego efektem staje 
si rozpad. 
Poeta staje tu wobec dramatycznej sytuacji wyboru, który de facto nie jest w stanie 
przynie rozstrzygni pozytywnych. U Mi osza zarówno historia, jak i natura nie daj szans 
na utwierdzenie niepodleg o ci ludzkiego istnienia. Uwik ani w sprzeczno ci, mo emy tylko, 
daremnie zreszt , szuka dora nych rozwi za , czuj c na plecach oddech nico ci. 
Rymkiewicz wydaje si potwierdza to samo. Jego wypowied ma jednak ton bardziej 
afirmatywny. Omawiany wiersz ko czy wszak charakterystyczna fraza: „Duchu nico ci, mów 
moim j zykiem,/ Jak ja twoim, teraz i na wieki wieków”, a przybiera form modlitwy 
z charakterystycznym dla litanii u yciem anafory. Poeta wydaje si wi c nie tylko 
potwierdza , ale i akceptowa , mo e nawet godzi , z faktem istnienia z a w wiecie. 
Fundamenty owej akceptacji maj gnostyckie oblicze. S wi c heterodoksyjne. W wiecie – 
odtwórzmy ukryte za o enia tej struktury wiatopogl dowej – istnieje trwa e zmieszanie 
pierwiastków dobra i pierwiastków z a. Teistyczne przekonanie o bezpo rednim wp ywie 
Boga na losy wiata [prowidencjalizm] bardzo trudno udowodni . wiatem rz dz inne si y, 
Duchy, Archonci, o których mo emy powiedzie w najlepszym wypadku tylko tyle, e 
bywaj „wielk moc Bo ”, ale stoj po stronie nico ci, maj cechy diabelskie, a dla 
cz owieka s w gruncie rzeczy bezwzgl dnym uosobieniem z a. 
 Pytanie o filozoficzne i teologiczne podstawy teodycei zaznacza sw mocn obecno
w tomie Zachód s o ca w Milanówku. Prowokuje je ju wiersz otwieraj cy – Co zosta o 
z Pascala. Konfrontacja dwóch porz dków: dokonania subtelnego intelektualisty, m.in. 
my liciela religijnego, jansenisty, „mieszka ca” Portu Royal, zostaj zestawione z nagim 
realizmem faktów towarzysz cych fizycznej stronie umierania. Z tej perspektywy zarówno 
dramatyczny Zak ad wynikaj cy tak e z przera enia skutkami naukowych bada dla my lenia 
religijnego, jak i inne Pascalowskie osi gni cia, dramatycznie ma o znacz dla niego samego 
i jego jednostkowego istnienia: 
202
Tu motyl sk ada jajo tam w larw si zmienia 
Stonogi ci prze yj a s ich miliony […] 
Ale robak o robak ten dobrze si miewa 
Jego t uste prawnuki ruszaj si w szambie 
A on w ko ciach Pascala pie nabo n piewa 
I nie pyta co tam jest bo on co jest tam wie 
  [Co zosta o z Pascala, ZSM, s. 5.] 
Skandal mierci i jej poznawcza „nieprzezroczysto ” s i w tym przypadku punktem 
wyj cia do pisania poetyckiej teodycei. Zako czenie cytowanego fragmentu wydaje si by
pierwsz prób zarysowania mo liwego horyzontu odpowiedzi – a ma on charakter niejako 
immanentny, zamkni ty na wszelk ludzk poznawcz ekspresj . W zupe nie innej sytuacji 
jest robak rozk adaj cy cia o Pascala. Wie on bowiem, „co tam jest”, wi c o nic nie pyta 
i piewa nabo n pie . Ludzkie wysi ki musz spe zn na niczym, bo ka da, nawet 
najbardziej wyrafinowana konstrukcja intelektualna, okazuje si nieprzydatna, nie jest 
w stanie dotrze do tajemnicy znanej robakowi. 
Przypomnijmy, e Pascal, b d c de facto zwolennikiem nauk w. Augustyna, 
partycypowa równie w jego koncepcji zbawienia i w koncepcji dotycz cej istnienia z a. 
Przypomn , e zbawienie cz owieka w wyk adni biskupa Hippony nie jest czym oczywistym 
i cz stym. Istnieje w tym wzgl dzie znacz ce ograniczenie opisane przy pomocy teorii 
predestynacji. Tylko niektórzy zostan zbawieni, a zadecyduje o tym Bo y gest zbawczy, na 
który cz owiek nie ma wp ywu, a który nazywa si „ ask skuteczn ”.34 Mo emy równie
doda bez ryzyka pope nienia b du, i stosunek Pascala do materii nie ró ni si zbytnio od 
innych zwolenników Janseniusza i mia charakter gnostyckiej pokusy. Objawia a si ona 
w przekonaniu, i z o wiata ma swój pocz tek w materii, ciele, które traktowa trzeba jak 
wi zienie ducha. mier jest w tym stanie rzeczy wybawieniem od budz cego odraz cia a.35
Rymkiewiczowa teodycea ma jednak i w wierszach ró ne oblicza. Nie ustaje 
w wysi ku poszukiwania nie tyle dróg odpowiedzi, co stworzenia sensownej – tak e w sferze 
ratio – przestrzeni do namys u. Jednym z mo liwych sposobów staje si próba odwo a do 
34 Zob.: L. Ko akowski, Bóg nam nie jest nic d u ny, Kraków 1994, s. 141-146. 
35 „Wstr t do wszelkiej cielesno ci móg oczywi cie by u Pascala zwyk reakcj psychologiczn . Nie y on 
w przyja ni z w asnym cia em, które, jak wiemy, przysparza o mu udr k przez ca e ycie; od osiemnastego roku 
ycia nie mia ani jednego dnia bez bólu […]. Ale by a to te odraza typowo jansenistyczna, ideologiczna, pó -
gnostycka […].” [L. Ko akowski, ibidem, s. 159-160]. 
203
naturalnych w tym my leniu kontekstów filozoficznych. Poetycko uzasadnia je kreacja 
lirycznej przestrzeni i bohaterowie t przestrze zamieszkuj cy. Trzeba jeszcze raz 
podkre li , e przestrze t zamieszkuj na równych prawach zwierz ta, byty w hierarchii 
bytów nie najwa niejsze. Pytanie o sens ich cierpienia uruchamia niejako pytanie o sens 
cierpienia ludzkiego. Problem istnienia z a w podanym kontek cie uniwersalizuje si , dotyczy 
wszystkich istnie – tak e tych, które nie maj szans na zmierzenie si z tym problemem 
drog dyskursu. 
W wierszach Rymkiewicza owe „po lednie” istnienia najcz ciej reprezentuj koty, 
a „koci problem” zaistnia w polskiej literaturze w sposób znacz cy. Przywo ywany Autor ze 
swoimi kotami wydaje si bra udzia w dyskusji starych poetów o naturze istnienia z a 
w wiecie. Za powód dyskusji uzna mo na wiersz Wis awy Szymborskiej pt. Kot w pustym 
mieszkaniu z tomu Koniec i pocz tek.36 Sam utwór, wywo a arcyciekaw dyskusj na temat 
„fenomenologii ycia duchowego kotów”, jest eschatologiczn medytacj o niemo no ci 
zbli enia si do tajemnicy mierci, wyrazem bezradno ci, która zrównuje cz owieka i kota 
w ich mo liwo ciach rozumienia. Nieszcz liwszym jednak czyni kota, który nie potrafi 
nabra dystansu i racjonalizowa rozpaczy poprzez wykonywanie tysi cy czynno ci szczelnie 
wype niaj cych ludzkie ycie i zag uszaj cych trwog . Przypomn , e Czes aw Mi osz 
w tomie Na brzegu rzeki napisa wiersz Do Pani Profesor w obronie honoru kota i nie tylko
oraz do czy do esej profesora Leszka Ko akowskiego pt. Udr czenie oraz wypowied
ksi dza profesora Jana A. K oczowskiego pt. Hiobowe zabawy?. Wiersz Mi osza by
odpowiedzi na esej profesor Marii Podrazy-Kwiatkowskiej pt. Przeciw okrucie stwu
[„Dekada Literacka” nr 16/93], który Autorka napisa a w zwi zku z wydanym przez Znak 
tekstem Mariana Zdziechowskiego pt. O okrucie stwie.37
Czes aw Mi osz radzi , by nie zawraca sobie g owy rozpacz kota, jak równie jego 
okrucie stwem, gdy „tak jak kot jest ca a przyroda, / Oboj tna niestety na z o i na dobro”. 
Autor Ziemi Ulro doda , e „teologiczny augustia ski grymas” jest poznawcz przesad , gdy 
próbujemy opisa zwierz : ono tylko si bawi yj cym, wi c ruchliwym przedmiotem. 
W ebku ani przez moment nie postoi mu my l o lito ci albo li te okrucie stwie swojego 
zachowania. 
„Teologiczny augustia ski grymas” ma tu ciekawe konotacje. Dotyczy zarówno teorii 
predestynacji, która u biskupa Hippony z racji nieusuwalnej winy cz owieka [grzech 
36 W. Szymborska, Koniec i pocz tek, Pozna 1993, s. 20-21. 
37 Cz. Mi osz, Do Pani Profesor w obronie honoru kota i nie tylko, [w:] Na brzegu rzeki, s. 58-59; 
L. Ko akowski, Udr czenie, [w:] Cz. Mi osz, ibidem, s. 60-64; Jan A. K oczowski, Hiobowe zabawy?, [w:] 
Cz. Mi osz, ibidem, s. 65-67; M. Zdziechowski, O okrucie stwie, Kraków 1993. 
204
pierworodny] tylko niewielu, wyznaczonym przez Boga, daje prawo do zbawienia, jak 
i teodycei. W tym drugim przypadku pytanie o natur z a otwiera pytanie o ontyczny 
charakter tego tu oto wiata. U Augustyna z o nie ma natury substancjalnej, to privatio bonum 
– brak dobra. U Leibniza, nieco m odszego od Pascala, z o to tak e brak, a mo na je 
ujmowa w sensie metafizycznym, fizycznym i moralnym. Z o metafizyczne polega na zwyk ej niedoskona o ci, 
z o fizyczne – na cierpieniu, a z o moralne – na grzechu. Chocia wi c z o fizyczne i z o moralne nie s wcale 
konieczne, wystarcza, e s one mo liwe na mocy wiecznych prawd. A poniewa ów niezmierzony obszar
prawd zawiera wszystkie mo liwo ci, musi istnie niesko czona wielo mo liwych wiatów, z o musi 
wchodzi w sk ad wielu z nich i nawet najlepszy ze wszystkich wiatów musi je zawiera . To w a nie sk oni o 
Boga do przyzwolenia na z o.38
 Leszek Ko akowski, komentuj c koncepcj Leibniza, dodaje istotn uwag : „Bóg nie 
mo e zmienia regu logiki i matematyki, co nie jest bynajmniej ograniczeniem Jego 
wszechmocy; regu y te s prawomocne same w sobie, nie s Bogu narzucone jak obce jakie
prawodawstwo, ale s z nim identyczne. Nie powinni my przeto si uskar a i Boga pyta , 
czemu to nie wyprodukowa rajskiego wiata bez cierpie . Bóg zreszt nie obieca nam nigdy, 
e b dzie nieustannie zawiesza prawa natury dla naszej przyjemno ci i czyni cuda, aby nie 
dopu ci do tego, by ludzie sobie wzajem szkodzili, tak e nie by oby wojen, tortur, nie 
by oby O wi cimia ani Gu agu”.39
 Warto o tym pami ta , maj c na uwadze znacz cy fragment z eseju Przez zwierciad o, 
dotycz cy kuszenia Chrystusa na pustyni. Czytamy w nim: 
Czy na pustyni zosta y ustalone jakie warunki naszego tutaj bytowania: do kogo b dziemy nale eli, ile z tego, 
co jest nasze, nale e ma do Boga, a ile do diab a? Czy zosta tam zawarty uk ad, w którym Bóg-Cz owiek 
zastrzeg sobie prawo do naszej przysz o ci (do zbawienia nas), a diabe zastrzeg sobie posiadanie wszystkich 
królestw wiata? […] Uk ad to z e s owo, ale si a diab a musi by potworna, je li mo e on potraktowa Boga-
Cz owieka jak cz owieka, je li mo e Go kusi , je li mo e Go nosi za jeden w os.[…] Pytanie, do kogo nale y 
to, co stworzone – i jakie jest tego, co stworzone, przeznaczenie – musia o si pojawi w chwili, w której Syn 
Bo y rozpoczyna swoj ziemsk w drówk . Kiedy zostaje postawione to pytanie, nie mamy nic do 
powiedzenia; nie musimy te (i nie mo emy) zna odpowiedzi na nie: dlatego w a nie nie by o nas na pustyni. 
W scenach kuszenia wzi y jednak udzia ( w. Marek wiadkiem) zwierz ta. Czy ich los tak e si wtedy 
decydowa ? […] Zwierz ta na pustyni s (prawdopodobnie) tylko oboj tnymi widzami. Ale mo e bior udzia
w tym, co si wydarza, poniewa s nieme i nie mog zaprotestowa .40
38 G. W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolno ci cz owieka i pochodzeniu z a, Warszawa 2001, s. 137. 
39 L. Ko akowski, Leibniz i Hiob: Metafizyka z a i do wiadczenie z a, „Gazeta Wyborcza”, 26 X 2002 r.
40 J. M. Rymkiewicz, op. cit., s. 34-36. 
205
Autor Zachodu s o ca w Milanówku do klasycznych pyta teodycei do cza nowe: 
pyta nie tylko o „udzia diab a” w doczesno ci, lecz tak e o rol i miejsce zwierz t 
w królestwie „ksi cia tego wiata”. Pierwsza sugestia wydaje si by oczywista. Szatan 
„mo e wykorzystywa »pot g i wspania o « jak mu si podoba” 41, co czyni istnienie 
ludzkie prawdziwie tragicznym. Druga jest – wbrew pozorom – bardziej skomplikowana. 
Zwierz ta, jak to napisa em wcze niej, wydaj si by stra nikami adu wiata; s – po 
Berkeleyowsku – gwarantem jego istnienia. S jednak czym jeszcze. One równie cz
w swojej naturze pierwiastki dobra i pierwiastki z a. Robi to jednak inaczej ni cz owiek. 
Rymkiewicz wydaje si uszczegó owia  problem teodycei w zakresie sformu owanym przez 
Leibniza. Otó malum poenae, z o przyrody niewynikaj ce z ludzkich uczynków, wpisane 
niejako w ten porz dek i moc boskich decyzji zadekretowane,42 jest si rzeczy tak e 
udzia em „naszych braci mniejszych” – zarówno in potentia, jak i de facto. Zwierz ta by
mo e wnosz w cz owieczy dyskurs na temat teodycei, mimo e nie dysponuj odpowiednim 
j zykiem, tym bardziej j zykiem teologicznym, istotne w tki. Jednym z nich jest 
demokratyzacja cierpienia. Cierpienie zwierz t w porz dku wiata nie ró ni si od cierpienia 
ludzkiego. Porz dek cierpienia ma charakter uniwersalny – dotyczy wszystkich istot ywych, 
wi c pytanie o hierarchi jego wa no ci nie ma sensu, zaciemnia prawd dotycz c
rzeczywisto ci. 
Teodycea z tego punktu widzenia staje si trudniejsza, wydaje si omija klasyczny 
podzia Leibniza; wprowadza nowy rodzaj z a, b d cy niejako wypadkow z a 
metafizycznego, fizycznego i moralnego. Cz owiek przestaje by bytem uprzywilejowanym 
w znaczeniu Pascalowskim, który na czele cierpi cych istot stawia cz owieka – jedyn
w ca ym kosmosie istot wiadom tego, e cierpi. Cierpi wszystkie stworzenia i ów fakt 
ka e formu owa wnioski z punktu widzenia klasycznej teodycei-usprawiedliwienia Boga – 
radykalne i pesymistyczne. Czytamy: 
nieg ju pada – przez ogród idzie zima sroga 
Kosmos jest jak Vivaldi i nie ma tam Boga […] 
Idzie zima – w kompo cie ma e myszy p acz
wiecie wiecie czy one jeszcze ci zobacz
41 Ibidem, s. 41. 
42 Zob.: L. Ko akowski, op. cit. [Leibniz i Hiob…]. 
206
Kosmos jest jak Vivaldi jego ruda g owa 
Bóg który jest gdzie indziej który gdzie si chowa 
Vivaldi jak Bóg który sam sobie si przy ni
W mirabelkach i rde cie w czarnych listkach wi ni 
nieg pada – ju zaczyna si konanie myszy 
Konanie je y – j ki których nikt nie s yszy 
  [Ogród w Milanówku. Koniec listopada, ZSM, s. 35-36] 
 Uwag zwraca dystych pocz tkowy wiersza. Ma on charakter poetyckiej tezy 
otwieraj cej swoisty teologiczno-kosmologiczny wywód. Otó jest on równie polemiczny 
w stosunku do klasycznych tez teodycei Leibniza. Podwa a przede wszystkim przekonanie 
o racjonalnym porz dku wiata, który z racji Bo ego namys u jest nie tyle przecie projektem 
najlepszym z mo liwych, co najlepszym z mo liwych do pomy lenia – przede wszystkim 
w zakresie relacji mi dzy ilo ci z a „generowanego” przez ten wiat, a ludzk woln wol . 
Ludzk wolno ci . 
 Omawiany wiersz podwa a przede wszystkim przekonanie o racjonalnej mierze jako 
fundamencie, na którym opiera si ca e urz dzenie wiata. Kosmos by mo e „jest jak 
Vivaldi”, tzn. jest pi kny i rz dzi si w tym wzgl dzie równie liczb jako miar dla tego 
pi kna, nie jest jednak miar rachunku, który obiera najmniej z a dla projektu 
za o ycielskiego pod nazw kosmos, wiat. 
 Ów wiat trwa pod nieobecno Boga i ca kiem mo liwe, e rachunek dotycz cy ilo ci 
z a w wiecie jako si bilansuje, gdy nie ma w nim cierpienia wspomnianych ju „bytów 
po lednich”: konania myszy i je y, albowiem ich j ków po prostu „nikt nie s yszy”.43
Ko cowy dystych wydaje si nie pozostawia w tpliwo ci: 
Wielki kosmos muzyka z wielkiego milczenia 
nieg pada pozbawiony wszelkiego znaczenia. 
   [Ibidem] 
43 Warto przy tej okazji przypomnie , co o zwierz tach mówi Jerzy Nowosielski: „Zwierz ta s dla nas wielk
tajemnic .[…] Nasz stosunek do zwierz t jest straszliwy, po prostu straszliwy.[…] To, e uwa amy, i jeste my 
kim innym ni zwierz ta, to tylko spekulacje czysto intelektualne, czysto umys owe. Zapominamy, e jeste my 
ze zwierz tami spokrewnieni mi o ci i nienawi ci , l kiem i zaufaniem. W gruncie rzeczy jeste my tacy sami, 
jak zwierz ta.[…] My l , e piek em duchów subtelnych, stanem ich kenozis, stanem ich przebywania w piekle 
s w a nie zwierz ta.[…] Przecie twierdz tylko, e zwierz ta s piek em bytów subtelnych, anio ów, które 
bior udzia w kosmicznej ofierze. Ca a rzeczywisto kosmiczna jest przera aj ca.[…] Ca a przyroda jest 
jednym wielkim O wi cimiem. O wi cim, ten polityczny O wi cim, którego do wiadczenie znamy, to tylko 
jeden z ekscesów przyrody, historii… Zaistnia on mo e po to, by pobudzi nasz wiadomo metafizyczn do 
jakiej refleksji, jakiego wi kszego wysi ku.” [Z. Podgórzec, Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, 
Bia ystok 1993, s. 39, 48, 49, 55]. 
207
 Je eli nawet zgodzimy si z tez , e Wszech wiat wype nia muzyka sfer, to niewiele 
mo emy powiedzie o ródle tej muzyki. By mo e, e jest to wszystko, co zosta o nam 
z Boga – milcz cego i nieobecnego. A wtedy wszystko, co dotyczy kosmosu, traci znaczenie. 
Staje si bowiem o rodkiem ruchu pozbawionym jakiejkolwiek nadrz dnej sankcji. 
 W dyskusji na temat teodycei pojawia si równie u Rymkiewicza ten rodzaj z a, który 
dochodzi do g osu w historii, a poprzez ni konkretyzuje si w postaci z a zarówno 
moralnego, fizycznego, jak i metafizycznego. W wierszu Gruzi scy poeci czytamy: 
Tabidze Miciszwili wszyscy zapomniani 
 O gdyby po gruzi sku rozmawia y brzozy 
Wszystko co tu widzimy to jest dym z otch ani 
 Nagich cia nagich trupów pe ne s obozy […] 
 Tabidze Miciszwili co za odrzucenie 
 Pod piwniczn arówk ko czy si ich droga 
 Z tych zakrwawionych desek jakie wstan cienie 
 Jest otch a – i nie by o tu innego Boga 
   [Gruzi scy poeci, ZSM, s.38] 
Zaistnienie radykalnego, spotwornia ego do ostateczno ci z a, a takiemu jego rodzajowi ulegli 
opisywani poeci, wyklucza – wydaje si sugerowa poeta – obecno Boga. Tu jest tylko 
otch a , która w najlepszym przypadku kojarzy si mo e z odmian piek a u ydów – 
Szeolem, miejscem pozbawionym Boga i wszelkiej rado ci. Z o wydaje si wi c dominowa
w tej przestrzeni, wypiera wszystkie pozytywne strony istnienia, panuje niepodzielnie nad 
opisywanym wiatem i w przestrzeni historycznej takie w a nie status quo utrzymuje. 
 Podobnie rzecz si ma z przestrzeni biologiczn . Z o polega tu na cykliczno ci 
zachodz cych w naturze procesów. Owa cykliczno objawia si w sposób – mo na rzec – 
ostentacyjny. Polega bowiem nie tylko na p ynno ci i przemienno ci pór roku, ale przede 
wszystkim na zwi zanej z ni przemienno ci kolejnych bytów podlegaj cych re imom 
wymiany kolejnych pokole , biologicznej destrukcji czy porz dkowi a cucha pokarmowego. 
Otch a nieustannie towarzyszy wi c yciu na tym poziomie i mo e by traktowana równie
jako jeden ze sposobów uobecniania si z a – w przestrzeni najbli szej, kameralnej. 
Przypomina czasami ogromn bram , a czasami ogromny dziurawy worek. Bywa czasami 
waloryzowana pozytywnie, jako znak eschatologicznej nadziei. Rzadko jednak i z wyra nym 
dystansem: 
208
Brzozy aby marcinki wszystko jest to same 
Wszystko wchodzi wychodzi przez ogromn bram
Przez bram brzóz marcinków i gnij cych je y 
Mo e tam co jest jeszcze – co w co nikt nie wierzy 
  [Ogród w Milanówku. Marlinki w po owie pa dziernika, ZSM, s. 47] 
Jeden wiersz dla leszczyny drugi dla sikorek 
 Nico to jest ogromny i dziurawy worek […] 
 I przez te dziury wida e jest nico inna 
 Ale tu przy leszczynie ona nie jest czynna 
 I je li co tam b dzie – to te wielkie dziury 
 Te co my w nie wpadamy nogami do góry 
 Byt ich dot d nie znany fenomenologii 
 Bo filozof wie immer jest w po owie drogi 
 [Wiersz dla Wawrzy ca Rymkiewicza na jego trzydzieste pierwsze urodziny, DWG, s.7] 
W charakterystyczny sposób ujmuje si tu tak e miejsce i rol poety. Pomijaj c jawnie 
romantyczny sztafa , w wierszu Poeta idzie znik d spostrzegamy wiatopogl d niemal e 
ostentacyjnie gnostycki. W obszarze „g odzonego wiersza” ujawnia si przedziwna jego 
duchowo , niemal e demonologia. Ujawniaj si tym samym starannie skrywane pod 
powierzchni ortodoksji obsesje i zepchni te w pod wiadomo [spo eczn pod wiadomo ] 
supozycje: 
S w nim (tym wierszu) strzygi i krwawe upiory 
 Poeta strzyg na g ow jest powa nie chory 
 S w nim te widma które nie boj si Boga 
 Sze cionogie straszyd o bestia trzyroga […] 
 Mog by w wierszu jeszcze straszniejsze zjawiska 
 Takie co czego lepiej nie ogl da z bliska 
 Co co ur ga Bogu oraz innym Bogom 
  [Poeta idzie znik d, DWG, s. 9] 
209
 By mo e, e poeta jest nie tyle piewc tego tu oto wiata, a kim zasadniczo 
i nieusuwalnie innym: kim b d cym „za pan brat” z nico ci i dzi ki temu, „gdy jest m dry”, 
mo e ods ania demoniczno i straszno rzeczywisto ci, od której wspó czesny wiat 
skwapliwie si odwraca. Sam poeta staje si / jest postaci demoniczn – obc wiatu. Mo e to 
robi przede wszystkim wtedy, gdy podaje w w tpliwo , dekonstruuje, poj cie kluczowe dla 
wiata w jego historycznej konstytucji – przysz o : 
Przysz o idzie – kulawa rozczochrana struta 
Pó spódnicy pó majtek pó lewego buta […] 
Martwym okiem ogl da swoje wymiociny 
Po czochy! Ta opada a ta bez przyczyny 
A ta pocerowana – to po czocha trzecia 
Jak bramy otwieraj si z trzaskiem stulecia […] 
I tak si w a nie zbli a do w asnego kresu 
W istnieniu które nie ma tutaj interesu 
To ja – pora aj co unieobecniony 
Udaj cy si w podró z ka dej mojej strony 
  [Na temat z Malczewskiego, DWG, s. 24-25] 
Jeszcze jednym przejawem z a wydaje si wi c by kryzys tych wszystkich poj , 
które utrzymywa y linearn ci g o wiata i jego teleologiczn spoisto . Wraz 
z rozchwianiem si stabilnego continuum zachwianiu ulega przekonanie o niezb dno ci 
wiata i istnieniu fundamentów dla jego trwania. Ostatnio wydany tom wydaje si wyklucza
mo liwo odszukania substancji, która da aby szans na zmian istniej cego stanu rzeczy. 
 Pytanie o ród o z a wi e si – pisa em o tym wy ej – z pytaniem o apokatastasis. 
U Rymkiewicza wi e si ono tak e z nietzschea sk ide wiecznego powrotu – i nie jest to 
równie wizja optymistyczna. „Wieczny powrót tego samego” ma tu kszta t groteskowy, 
a wi c trudno traktowa go powa nie, wydaje si by jeszcze jedn hipostaz skrywaj c
dramatyczne poczucie pustki i wyobcowania. Warto przypomnie fragmenty równie i tego 
wiersza; obrazowanie groteskowe nabiera tu bowiem brawurowych form, a przez to 
wyj tkowo artystycznie wyrazistych: 
210
Idzie sobie kot uszaty 
 Ten sam co szed przed stu laty 
 Idzie sobie troch sko nie 
 Sika przy tej samej so nie […] 
 Patrzy na to Bóg Ja owiec 
 Dawnych Bogów pogrobowiec […] 
 I hortensja – oszala a! 
 Tak e chce si pozby cia a […] 
 Czarne jest ich podogonie 
 Graj co na saksofonie […] 
 Troch rumby co z fokstrota 
 Wieczny powrót mego kota 
 [Kot uszaty – wieczny powrót tego samego, DWG, s. 28-29] 
 Wieczny powrót staje si tu wiecznym wi zieniem dla istnie mu podlegaj cych. 
Powoduje równie co , co nazwa mo na degradacj bytu, jego wyrodnieniem. Co najgorsze 
– procesowi degradacji podlega równie Bóg. Bóg Ja owiec, pogrobowiec dawnych bogów, 
byt, który w czony jest w panteistyczny lub panenteistyczny porz dek natury, a w cyklu 
kolejnych powrotów traci sw bosk koherencj i jedyno . Jest, jak mówi poeta, „ten sam 
lecz troch inny”. Tu w a nie wydaje si zaznacza dramatyczna poetycka i wiatopogl dowa 
niemo no teodycei; jej fiasko. Potwierdza to puenta z wiersza pt. Ogród w Milanówku – 
wielki teatr wiata z ostatniego tomu. Formu a znana z wcze niejszych tomów, „Bóg jest 
je eli patrzy”, zmienia si w sposób zasadniczy: 
 Je e bluszcz i le aki wszystko jak w teatrze 
 I co patrzy patrzy o co musia o patrze . 
   [DWG, s.32] 
Staje si zaklinaniem, prób wzbudzenia wiary, e tak jest w istocie. Znana figura Boga 
Spektatora rozpada si oto na naszych oczach. Theatrum mundi kojarzy si zaczyna 
z precyzyjnym mechanizmem zapadni, a ca e przedstawienie, pozbawione kulis, garderób 
i widowni wydaje si s u y jednemu celowi: absurdalnemu znikaniu aktorów tego teatru 
211
w zapadniach istnienia. Wielki Teatr wiata, pozbawiony Spektatora, imploduje, zapada si
w sobie. 44
 Pytaj c o miejsce Boga we wspó czesnym wiecie, w którym zaistnienie teodycei jest 
coraz trudniejsze, o jeszcze jednej odpowiedzi na to pytanie nale y wspomnie : równie nie 
tylko implicite obecnej w tych wierszach. Mo na w tym miejscu zaryzykowa tez , i
niemo no teodycei, tj. dramatyczny nadmiar z a w wiecie, implikuje w sposób niejako 
oczywisty proces umierania Boga. Dzi jeste my wiadkami owego dramatu, który trwa ju
od wielu lat, a odbywa si w coraz to innych dekoracjach. Ostatnio na przyk ad w takich: 
 Koty nios gawrona maj go w kawa kach 
 To nic – to tylko zwyk a jesienna rozwa ka […] 
 To Bóg który ju umar – teraz gnije skrycie 
 To nic – to tylko Bo e przenaj wi tsze gnicie […] 
Martwe cia o przestrzeni na o cie otwarte 
 I trzy z bate koty maj przy nim wart
 I nios mi tu w z bach – gawrona w kawa kach 
 To Bóg umar – to tylko jesienna rozwa ka 
  [Ogród w Milanówku. Koty nios gawrona, DWG, s. 46] 
Bóg nie „schowa si ” w transcendencji, jak o tym pisa Nietzsche – po Le mianowsku 
chromy, pozbawiony atrybutów wielko ci – umiera oto na naszych oczach. Kiedy Jego 
mier unaocznia a hekatomba holocaustu i ludzkie cia a pozbawione prawa do tabu 
zwi zanego ze mierci . Dzi Bóg umiera równie w ka dym akcie rozpadu bytu 
po ledniego: zwierz cia, ptaka. Cierpi z ca przyrod . 
Ze wzgl du na omawiany problem mo e by tak, i Le mian spotyka si tu 
z koncepcj Boga wypracowan przez Hansa Jonasa w odpowiedzi na skandal holokaustu 
jako cierpienia pozbawionego sensu, bezu ytecznego. Jonas przyznaje, e po Auschwitz nie 
jest mo liwa ani racjonalna teodycea, ani naukowa metafizyka. Próba zbudowania sensownej, 
44 „[…] koncepcja theatrum mundi mo liwa jest jedynie w ramach teologicznej wizji wiata: je li ca y wiat 
traktuje si jako teatr, to tylko pod warunkiem, e ma on swojego Wielkiego Spektatora”. [S. wiontek, Teatr 
jako widowisko, [w:] Teatr. Widowisko. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, M. Fik (red.), Warszawa 2000, 
s.12]. 
212
pozytywnej idei Boga wymaga w tych warunkach innego filozoficznego i teologicznego 
instrumentarium. Autor Idei Boga po Auschwitz 45 swoj prób nazywa mitem. Podkre la, e 
moc niedocieczonego wyboru, boska podstawa bytu podj a decyzj , e powierzy siebie przypadkowi […]. 
Uczyni a to totalnie: wesz a w przygod czasu i przestrzeni, niczego z siebie nie zatrzymuj c; adna jej cz nie 
pozosta a nieogarni ta i nietkni ta, by z tamtego wiata nadzorowa , korygowa i ubezpiecza okr ne 
kszta towanie jej losu w wiecie stworzenia.[…] Bóg nie jest wszechmocnym Bogiem! […] Tylko pod tym 
warunkiem mo na utrzyma tez , e Bóg jest zrozumia y i dobry, cho w wiecie istnieje z o. […] Stworzenie 
by o aktem absolutnej suwerenno ci, która gwoli istnienia samostanowi cej o sobie sko czono ci aktem tym 
zgodzi a si d u ej nie by ju absolutn – aktem wi c, w którym Bóg wyzby si samego siebie. […] Mój mit 
idzie jeszcze dalej. Skurczenie si jest totalne, jako ca o Niesko czony wyzby si siebie, pod wzgl dem swej 
mocy, ku sko czonemu bytowi, a tym samym wyda si w jego r ce.46
 W przypadku Rymkiewicza mo na równie zaryzykowa tez , i odpowiedzi na 
niemo no stworzenia teodycei jest próba stworzenia mitu. Mitu poetyckiego dotycz cego 
Boga. Mitu, który ma wiele wspólnego z koncepcj Le miana i Jonasa. Nie mo emy 
jednocze nie traktowa owej decyzji jako pora ki. Odwrotnie – ostatnio wydany tom stawia 
na nowo pytania elementarne i jednocze nie jest zapisem przekonania, e odpowied na nie, 
„odpowied Hiobowi”, musi pa , chocia jest coraz trudniejsza do wyartyku owania. Mo na 
powtórzy za Hansem Jonasem, e w Hiobie cierpi równie sam Bóg. Rymkiewicz 
sformu uje odpowied bardziej dramatyczn . 
W porz dku literackiego mitu, zast puj cego racjonaln teodyce , jako jeden 
z obrazów pojawia si bóg z cytowanego ju wiersza Kot poluje na ptaszki. Bóg kompletnie 
niemy, obcy, wrogi, „wielki mózg zapl tany w swoj pl tanin ”, wzi ty wprost z mitologii 
gnostyckiej – jako ten drugi, gorszy demiurg. Bóg prawdziwy, wycofuj c si , albo odda du
cz przestrzeni stworzenia „innym bogom”, albo te z o, którego do wiadcza bezpo rednio, 
równie  zrani o i Jego, pozostawiaj c cz owieka w sytuacji tragicznego wyboru. Cz owiek 
musi wi c broni istniej cych resztek dobra albo przyj do wiadomo ci, i z o, coraz 
bardziej absurdalne, osi gn o jeszcze wi kszy poziom komplikacji i si y a walka z nim 
niczego nie zmieni w istniej cym stanie rzeczy. Przywo ywani w wielu wierszach Grecy, ze 
swoim fatalizmem, wydaj si potwierdza przedstawione wy ej wnioski. 
45 H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz. ydowski g os, [w:] idem, Idea Boga po Auschwitz, Kraków 2003, s. 31-46. 
46 Ibidem, s. 34, 40, 42, 44, 45. 
213
4.3 „Siedem dystychów z Anio a l zaka” albo mistycyzm 
 Czy mo na w zwi zku z tym mówi o artystycznie i wiatopogl dowo istniej cej 
w poezji Rymkiewicza alternatywie dla „niemo no ci teodycei”? Przypomn , e mówi o tym 
najnowszy tom tego poety. Ow alternatyw , jej niejako sugesti , odnale mo emy w tomie 
Znak niejasny, ba pó ywa [1999]. Rymkiewicz podejmuje si nowego przek adu 
wybranych dystychów z ksi ki pt. Cherubowy W drowiec s ynnego barokowego mistyka 
Johanna Schefflera – Anio a l zaka. Samo pojawienie si Schefflera nie budzi zdziwienia ze 
wzgl du na naukowe zainteresowania bohatera tej ksi ki. Jest wa ne z jeszcze jednego 
powodu. Dotychczasowe analizy upewnia y nas w prze wiadczeniu, e dominuj cym stylem 
poetyckiego dyskursu jest u Rymkiewicza nasilaj cy si z ka dym tomem poetyckim 
intelektualny i – szerzej – wiatopogl dowy pesymizm. S d ów wydaje si mie zreszt
solidne fundamenty. 
 Pojawienie si siedmiu dystychów z dzie a l skiego mistyka ka e si zastanowi nad 
celami owego poetyckiego gestu. Wszak nie jest cz sty w tych wierszach.47 Wydaje si
przywo ywa intuicj wzi t od romantyków, a szczególnie od Adama Mickiewicza, e „aby 
skontaktowa si z naszym Bogiem – potrzebujemy po rednictwa, wspomo enia czystych 
duchów, czyli anio ów”.48 I e dobr drog w tym wzgl dzie jest zwrot ku mistycyzmowi. 
Mistyk ma bowiem nadziej , e „akt pisania, a nast pnie lektury, zwi ksza w jaki sposób – 
by mo e wiadomy tylko Stwórcy – ogóln sum dobra na ziemi”.49
 Posta i dzie o Angelusa Silesiusa nie pojawia si przypadkowo; jako takie staj si
znakiem poetyckiej próby wyj cia z poznawczego i teologicznego impasu. Nie mo emy tu 
jednak mówi – podkre lmy to mocno – o symetrii mi dzy mistycyzmem a orientacj b d c
zapisem wyrazistego wiatopogl dowego kryzysu. Warto jednak pami ta , e Rymkiewicz 
w wypowiedziach dyskursywnych do cz sto krytycznie traktuje roszczenia europejskiego 
wyzwolonego umys u, który – absolutyzuj c siebie – przy pomocy kategorii przez siebie 
47 W tomie Znak niejasny, ba pó ywa jest nim niew tpliwie wiersz nast pny: Czyste duchy w powietrzu
[s. 16-17] oraz wiersz wcze niejszy: Pola ki i gaje [s. 11]. 
48 Op. cit. [Mickiewicz, czyli wszystko], s. 193. U Rymkiewicza, co warto podkre li , Mickiewiczowe Zdania 
i uwagi, gdzie znajduj si równie przet umaczone lub sparafrazowane idee Anio a l zaka, budz rodzaj 
sprzeciwu, wydaj si by zbyt natarczywe, zniekszta caj g os Poety. Rymkiewicz mówi: „Zaryzykowa bym 
przypuszczenie, zgodnie z którym napisanie Zda i uwag postrzega by mo na jako szczególnego rodzaju 
przyj cie zak adu Pascala. Nie: zachowuj si tak, jak by Bóg istnia – ale: zachowuj si tak, jak gdyby wszelkie 
moje relacje z Bogiem by y dla mnie spraw oczywist , zrozumia i raz na zawsze wyja nion . [Mickiewicz]  
w istocie waha si , zaprzecza sam sobie, b dzi.[…] To jest ta ukryta si a b dzenia, zanurzenia si w ciemno ci. 
Warto by by o zrekonstruowa tego Boga, o którym mówi Mickiewicz.” [Ibidem, s.196]. 
49 J. Tomkowski, Mistyka i herezja, Ossa 2006, s. 26. 
214
arbitralnie stworzonych ogranicza Boga.50 Postawa Johanna Schefflera jest z tego wzgl du 
charakterystyczna. Dla l skiego mistyka „istnienie mierci w sensie zupe nego zniszczenia 
bytu oznacza oby […] negacj obecno ci Boga w kosmosie.[…] Angelus Silesius pragnie 
widzie w fenomenie mierci jedynie przemian form. Bóg, zapewnia kilkakrotnie, kocha 
cz owieka tak bardzo, e nie potrafi by prze y jego mierci”.51 Pisz o tym dlatego, e 
problem mierci – Rymkiewiczowski temat centralny – potraktowa mo na jako swoiste pars 
pro toto dla teodycei: wyja nienia okoliczno ci zaistnienia z a w wiecie. Anio l zak 
stanowi wi c w swoistej poetyckiej i wiatopogl dowej architektonice Rymkiewiczowego 
my lenia charakterystyczny przyk ad rozwi za wiatopogl dowych wynikaj cych z innych 
za o e . 
 W tomie Znak niejasny, ba pó ywa Rymkiewicz przedstawia próby t umacze
siedmiu dystychów l skiego mistyka. Pisz „próby”, gdy w dwóch przypadkach autor 
podaje dwa warianty t umaczenia tego samego dystychu. Co charakterystyczne, oba warianty 
t umacze dotycz dystychów po wi conych ró y. Na siedem wierszy a w czterech 
przypadkach rzecz dotyczy wi c ró y. 
 Wydaje si , e jest to wa ny poetycki gest. Autor skupia si tak naprawd na sprawach 
esencjonalnych dla mistyki: naturze istnienia Boga oraz relacjach mi dzy Nim a stworzeniem. 
W przypadku Anio a l zaka „wyrazem najwy szej m dro ci jest wyzwolenie si od iluzji 
dualizmu Boga i cz owieka. To swoiste p kni cie my lenia na podmiot i przedmiot jako na 
jako ci przeciwstawne i roz czne stanowi nieustanne ród o ludzkich nieszcz ”.52
 Pierwszy dystych t umaczony przez Rymkiewicza znajduje si w V ksi dze 
Cherubowego W drowca i brzmi nast puj co: 
Dom Boga: wejdziesz tam przez drzwi mi o ci; 
 Nie potrzebujesz wiedzy ani wiadomo ci. 
  [Siedem dystychów…, ZNBP, s.14] 
Stanowi mo e charakterystyczn dla naszych dotychczasowych ustale przeciwwag . 
Odwo uje si przecie do jednego z najbardziej podstawowych zr bów chrze cija stwa: idei 
mi o ci zawartej w przykazaniu sformu owanym przez samego Chrystusa. Prezentowany 
dystych tworzy wyra n opozycj mi dzy uczuciem, intuicj , które ods aniaj teologiczno-
50 Czyni to na przyk ad w rozmowie o Mickiewiczu i jego Zdaniach i uwagach, [op. cit.]. 
51 J. Tomkowski, op. cit., s. 235, 236. 
52 J. Kosian, Mistyka l ska. Mistrzowie duchowo ci l skiej: Jakub Boehme, Anio l zak, Daniel Czepko, 
Wroc aw 2001, s. 168. 
215
egzystencjalny cel istnienia cz owieka, a sfer ratio. W tym przypadku trudno mówi
o jedno ci, nawet tej wynikaj cej z zasady coincidentia oppositorum – „zbiegu 
przeciwie stw”. Wiedza ludzka nie jest potrzebna do wej cia do domu Boga. Sugeruje si tu 
nie tylko jej nieprzydatno i zb dno , co wr cz w asno ci maj ce charakter przeszkody. 
Czy ta sugestia jest prawdziwa? 
Pami tajmy, e mistyka jest form teologii negatywnej, gdy mówi o istocie Boga oraz 
– form teologii mi o ci.53 Profesor Jan A. K oczowski podkre la, e „Rozum, oczywi cie ten 
spekulatywny, stanowi w tym wypadku zbyt s abe narz dzie. To zbyt krótka drabina, nie tyle 
eby si gn a nieba, ale eby zg bi a t przepa – Ungrund, czy Abgrund, bezdni , które s
w cz owieku. Jest jednak pewne narz dzie, ma jednak charakter bardzo duchowy”.54 Jest nim 
ludzka dusza, która musi by , ze wzgl du na dwuznaczno niemieckiego s owa Gem t
oznaczaj cego i „umys ”, i „dusz ”, rozumiana jako duchowa w adza do religijnego poznania. 
„Narz dzie” to jest o tyle wa ne, i mo e – powtórzmy to jeszcze raz – pod y jedyn
mo liw drog poznania Boga: drog mi o ci. Ale jak to w takich wypadkach bywa – droga ta 
jest nies ychanie trudna i w kategoriach poj ciowych charakterystycznych dla osób, które 
mistykami nie s , semantycznie skomplikowana. Homo mysticus bowiem to ten, kto widzi 
nico we wszystkim, i dzi ki temu – pisze K oczowski – 
potrafi doj do Boga. „Nico ” w tym znaczeniu to bardzo ciekawe okre lenie, poniewa mo e oznacza dwie 
ró ne rzeczy; z jednej strony niemo no orzekania naprawd niczego o Bogu, z drugiej „widzie nico we 
wszystkim”. Oznacza to, e „wszystko” zosta o powo ane z „nico ci”, czyli jest kruche i u omne, przygodne. 
Niew tpliwie stanowi to te jak drog , ale zostaje tu wyra nie powiedziane, e Bosko to Nic w Nico ci – ein 
Nichts und bernichts – i co , co sytuuje si ponad Nico ci . A wi c dla mistyka owa Bosko jest to wiat o 
i ycie, a z drugiej strony pustynia i ciemno .55
 Znamienny z tego wzgl du jest wybór przez Rymkiewicza drugiego dystychu, tego 
o ró y, przedstawionego nota bene w dwóch wersjach przek adu: 
Ró a, kiedy jej p atki tutaj si otworz
 Kwitnie (idealiter) ca wieczno Bo . 
 Ró a, kiedy j zam t tutejszy poch onie, 
 Zakwita idealnie tam na Bo ym onie. 
    [Ibidem] 
53 Zob.: J. A. K oczowski, Teologia negatywna 08 [online], [w:] „Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. 
Wydzia filozoficzny” [dost p: 10 stycznia 2007 r.]. Dost pny w Internecie: http:// www. pat. krakow. pl/ 
filozofia.php?id=filo4 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
216
Zauwa my, e podwójny przek ad tego samego dystychu ma swe skutki semantyczne, 
dotycz one aspektu temporalnego opisywanego fenomenu. Wiemy, e ró a w porz dku 
symboliki chrze cija skiej ma bardzo wiele znacze , tutaj dotyczy relacji dla mistyka 
podstawowej: „g bokiej jedno ci rzeczywisto ci, jedynie pozornie zró nicowanej”.56 Mo na 
si oczywi cie zastanawia , jak na ow jedno oddzia uje czas ziemski. Dystych dwojako 
przet umaczony przez Rymkiewicza wydaje si sugerowa , e wp ywu adnego nie ma. 
Wszak ró a, zanim zakwitnie w przestrzeni fizycznej naszego wiata, kwitnie idealnie 
w Bo ym wiecie i – odwrotnie: zniszczona tutaj, wraca do form swojego substancjalnego 
istnienia „na Bo ym onie”. Temporalno ma wi c charakter przygodny, nie niszczy 
istotowego uposa enia wiata i cz owieka. Wi cej: czas fizyczny wed ug Anio a l zaka 
przechodzi w wieczno , tylko cz owiek nie potrafi tego zauwa y .57 Owa dyrektywa wydaje 
si by istotna przy analizie wiatopogl dowej wyk adni poetyckich zainteresowa
Jaros awa Marka Rymkiewicza. 
 Podobnie rzecz si ma w przypadku drugiego dystychu o ró y; on równie zosta
przet umaczony w dwóch wariantach: 
Ró a nie pyta: czemu? Kwitnie z bycia w kwiecie; 
 Nie troszczy si o siebie, nie wie, czy j wiecie. 
 Ró a nie ma powodu. Kwitnie, bo zakwita. 
 Nie wie, czy jest widziana, o nic si nie pyta. 
   [Ibidem] 
W logice widzenia mistycznego ró a stanowi mo e swoisty przyk ad bezinteresowno ci, 
egzystencjalnej oraz ontologicznej pe ni. Nie ma w niej poznawczego niepokoju, nie pyta 
wi c o powody swojego istnienia, nie interesuj jej równie czysto „procesualne”, „relacyjne” 
skutki zwi zane z „byciem w wiecie”. 
 Przedstawione stany ró y maj charakter opisowy; nie ma w nich na pozór nic 
niezwyk ego. Przeciwnie – to niemal e kwintesencja oczywisto ci. Dla czytelnika to w a nie 
owa prostota, oczywisto stanowi zagadk ; dla mistyka kryje si w niej równie odpowied . 
Nale y jej szuka , tak sugeruje przywo ywany ju Józef Kosian, w znaczeniach 
56 J. Kosian, op. cit., s. 168. 
57 W wierszu Czas jest wieczno ci czytamy: „Czas jako wieczno jest, wieczno si w czas przemienia/ e
sam niezdolen jest znale rozró nienia” [za: ibidem, s. 169]. 
217
alegorycznych i sensach ukrytych w innych fragmentach, tu w zatytu owanym Kocha si
tak e bez poznawania: 
Kocham jedn jedyn rzecz, a nie wiem, czym ona jest, 
Bo wybra em j w a nie dlatego, bo nie wiem, czym ona jest.58
Ró a jest wi c ró mistyczn , znakiem Bo ej mi o ci, która rozpala serce cz owieka tak, e 
nie pyta on ju o powody i przyczyny; wybiera j w a nie dlatego, e jest zagadk . Sam fakt 
jej istnienia wystarcza do tego, by w obszarze tej mi o ci egzystowa . 
 Analizuj c dystychy Anio a l zaka w przek adzie Rymkiewicza, nale y zwróci
uwag równie na charakterystyczn kompozycj zestawu tych wierszy. Otó cztery 
t umaczenia dystychów o ró y rozdziela dystych w brzmieniu nast puj cym: 
 Jaki jest mi dzy tob a twym Bogiem zwi zek? 
 Bóg kwitnie tu na ka dej ze swoich ga zek. 
   [Ibidem] 
Zamyka za dystych taki: 
Imi Bo e: tu w czasie nie do wymówienia. 
 I nawet wieczno nie zna Bo ego imienia. 
   [Ibidem] 
Gdy wi c spojrzymy na kompozycj ca ego zestawu wierszy przet umaczonych przez autora 
Znaku niejasnego…, oka e si , e ma on wyrazisty uk ad tematycznych odniesie . Otwiera 
bowiem zestaw dystych o domu Boga, pó niej czytamy podwójny przek ad wiersza o ró y, 
nast pnie analizujemy dwuwiersz o naturze zwi zku Boga i cz owieka, czytamy znów 
podwójny przek ad drugiego dystychu o ró y, by zamkn lektur wierszem dotycz cym 
imienia Boga. 
 Nale y podkre li wi c, e koncepcja przek adu i wewn trznych kompozycyjnych 
zale no ci nie jest tu przypadkiem. Dystych czwarty w kolejno ci [dotyczy zwi zku 
cz owieka i Boga] pokazuje ciekawy charakter tego zwi zku. Zwa ywszy na to, e u Anio a 
l zaka pytanie o zwi zki cz owieka z Bogiem s nader cz ste, wybór dystychu, o którym 
58 Ibidem, s. 163. 
218
mowa, zastanawia. Wiersz ów odwo uje si bowiem do intuicji panenteistycznych. Bóg 
istnieje tu bowiem substancjalnie w stworzeniu, rozkwita w nim. Autor Cherubinowego 
W drowca cz ciej zwraca uwag na rol „stanów wewn trznych” w poznawaniu Boga. Tu 
mamy do czynienia z aprobat faktu dotycz cego rangi istnienia wiata jako takiego – 
dobrego tworu Boga, w którym Ten nieustannie przebywa. 
 Jeszcze inaczej brzmi cytowany ju dystych ostatni, b d cy pytaniem o Bo e imi . 
Pytaniem totalnym, kluczem do zrozumienia natury wiata – marzyli o tym alchemicy, oraz 
kluczem do poznania natury ca ego stworzenia – szukali go równie mistycy ydowscy. Jan 
Tomkowski w sposób nast puj cy komentuje problem poszukiwania imienia Boga: 
Pytaj c o Jego imi , otrzymujemy paradoksaln , ale jedyn mo liw odpowied , e „Bóg ma wszystkie imiona 
i nie ma adnego”. Angelus Silesius z upodobaniem pi trzy kolejne antynomie, które filozofa wprawi yby mo e 
w zak opotanie, ale poeta ma prawo napisa o Bogu, e jest klein als das kleinste Ding und gro wie all’a von 
Not […].59
To wa na uwaga, gdy odsy a jeszcze raz do problemu „teologii negatywnej” w my li 
Johanna Schefflera i jednocze nie ka e ten sam kontekst wykorzysta w analizie poezji 
Jaros awa Marka Rymkiewicza. Nale y bowiem podkre li , i w my leniu teologicznym 
poety z Milanówka to w a nie teologia negatywna z jej pytaniem „Jaki Bóg istnieje”, a nie: 
„Czy Bóg istnieje”, stanowi kontekst najwa niejszy. 
 Reasumuj c, nale y podkre li , e Rymkiewiczowy wybór dystychów Johanna 
Schefflera stanowi wa ny poetycki i wiatopogl dowy gest. Dope nia opisywany w tek 
o „prób mistycyzmu” i wychodzi z tej próby uzupe niony o aspekt bardzo istotny dla tradycji 
europejskiej my li teologicznej, cho bytuj cy na marginesie g ównych jej nurtów. 
 Czy analizowany w tek mo e stanowi alternatyw dla „niemo no ci teodycei”? 
Raczej nie. Jest natomiast potwierdzeniem generalnej intuicji, ka cej mniema , e 
artystyczne konstrukcje intelektualne s w stanie okre la zale no ci i zwi zki, które w my li 
filozoficznej i teoretycznoliterackiej zosta y skutecznie zdekonstruowane. Czyni tym samym 
ci gle istotnymi pytania natury teologicznej i religijnej. Ukazuje jednocze nie rozmiar 
kryzysu, jaki si w tej przestrzeni dokona i który jednocze nie nazwa mo na mierci Boga 
w przestrzeni kulturowej. 
59 J. Tomkowski, op. cit., s. 228. Warto doda , e wybór liczby siedem ma równie w aspekcie symbolicznym 
istotne znaczenie. Dotyczy mo e bowiem bosko ci, wiecznego ycia, doskona ego porz dku lub np. siedmiu 
nieb Kaba y [por.: W. Kopali ski, op. cit. (S ownik symboli), [has o: Siedem], s. 376-379]. 
Rozdzia V 
Poetycka metafizyka i fenomenologia 
5.1 Metafizyka jako fenomenologia krzes a 
 Jaros aw Marek Rymkiewicz jest poet metafizycznym. Teza ta wydaje si by
bezsporna. Prezentuje j w swej ksi ce, i broni, przywo uj c opinie wielu innych badaczy, 
Marzena Wo niak- abieniec.1 Przypomnijmy jeszcze raz – metafizyka w poezji 
Rymkiewicza ma wed ug autorki oblicza ró norodne: polega na rewaloryzowaniu 
zamierzch ych symboli, które wskrzesz poetyckie do wiadczenie metafizyczne, polega na 
„rozmowie ze zmar ymi”, tj. dialogu z tekstami poetów czasów minionych, polega na 
stworzeniu poetyckich narz dzi tego dialogu – liryki roli, liryki maski, stworzeniu „persony 
poetyckiej”, „osobowo ci stylistycznej” oraz ró nych rodzajów stylizacji, polega na jej 
obronie przed niweluj cymi dzia aniami neopozytywistów, koncentruj cych si na 
zagadnieniach metaj zykowych, polega wreszcie na podj ciu na nowo sporu o uniwersalia. 
Pomaga tak e odczyta g bsze sensy w asnej egzystencji i rozumie tajemnic istnienia.2
 Warto si zastanowi , jakie s skutki poznawcze, artystyczne i wiatopogl dowe gry 
pod nazw „obrona metafizyki” i czy tylko o obron toczy si artystyczna batalia temu 
po wi cona? W eseju pt. Krzes o, dotycz cym Studium przedmiotu Zbigniewa Herberta3, 
Rymkiewicz przywo uje rekwizyt b d cy niejako emblematem zwyczajno ci. Czyni to 
w celach ilustracyjnych, pokazuj c przy okazji, w jaki sposób wiadomo mimesis, idea 
na ladowania i „odwzorowywania” rzeczywisto ci, stawa a si czym dramatycznie 
odmiennym: histori zdobywania przez sztuk coraz wi kszej w tym wzgl dzie autonomii. 
Przedmiot sztuki jest bowiem „przedmiotem, którego nie ma”4, a znaczy to, i bywa on 
w niektórych koncepcjach estetycznych najpierw psychicznym fenomenem, który stawa si
tak e wcieleniem idei estetycznej. Czytamy: [Krzes o – M. K.] „jest najdalsz aluzj do 
relacji wyra onych przez jaki przedmiot, który móg by okaza si krzes em, gdyby zosta
1 Op. cit.
2 Por.: ibidem, np. s. 254-258 [Podsumowanie] oraz podrozdzia 2.4 rozdzia u II niniejszej pracy. 
3 J. M. Rymkiewicz, Krzes o, „Twórczo ” 1970, nr 1, s. 50-88. 
4 Ibidem, s. 54. 
220
postrze ony.[…] Krzes o […] ma by wcieleniem idei, lecz nie idei krzes a, lecz idei 
estetycznej”. U Herberta jest to idea porz dku.5
 Mo emy powiedzie , e oprócz sporów wiatopogl dowych toczonych na obszarach 
pozapoetyckich, refleksja o charakterze metafizycznym wkracza równie do my lenia 
w obr bie w sko rozumianego paradygmatu sztuki s owa jako projektu metafizycznego, 
szukaj cego fundamentów dla wspó czesnej poezji. Okazuje si , e bywa ni zasada ut 
musica poesis jako prze wiadczenie, i to muzyka, b d c sztuk niemimetyczn , daje poezji 
szans na cz ciowe chocia wyzwolenie si z mimetycznej horacja skiej zasady ut pictura 
poesis, i otwarcie si równie na przestrze metafizyczn , tkwi c w pozasemantycznych 
walorach s owa.6 Wróc do tego niebawem. 
Krytyk podkre la jednak, e poezja winna czy obie zasady, tak jak dzieje si to 
w wierszu Zbigniewa Herberta pt. Apollo i Marsjasz. W roku 2000, pisz c szkic o Le mianie, 
zwróci uwag na problem istotny zarówno dla autorów Sadu rozstajnego, jak i Oktostychów, 
„ eby symbol poetycki uzyska tutejsz konkretno , czyli, pozostaj c symbolem, przesta
symbolizowa jakie czyste (nico ciuj ce poezj ) idee”.7
Równie ciekaw rzecz jest wi c zjawisko odwrotne: szukanie mimetycznych 
zwi zków z rzeczywisto ci i próba ich nazwania. W twórczo ci poety z Sulejówka gest ów 
jest równie istotny, a artystycznie i wiatopogl dowo – fascynuj cy. Polega mi dzy innymi 
na artobliwym „dekonstruowaniu” posiadaj cych walor powagi i nobliwych teorii 
filozoficznych, na przyk ad fenomenologii Edmunda Husserla. W twórczo ci pozapoetyckiej 
za na uderzaj cej pieczo owito ci w zbieraniu materialnych ladów istnienia bohaterów 
wybranych do historycznoliterackiej prezentacji, np. Fredry, Mickiewicza, S owackiego, 
Le miana.  
Wró my jednak do krzes a. Jako rekwizyt pojawia si ono trzy razy w tomie Moje 
dzie o po miertne. Wiersze nosz tytu y: To jest krzes o, Dodaj s owo do rzeczy oraz To jest 
poj cie krzes a. „W ka dym z nich krzes o staje si pretekstem do rozwa a ogólnych 
o naturze j zyka” – tak to komentuje M. Wo niak- abieniec.8 Adam Poprawa dodaje, e jest 
to równie „analizowanie relacji cz cych egzystencj z semantyk ”, która prowadzi do 
5 Ibidem, s. 73, 75. 
6 „[…] muzyka jest pierwsz i najdoskonalsz ze sztuk niemimetycznych, poniewa pos uguje si znakami, 
z którymi w umy le odbiorcy nie cz si (a przynajmniej czy si nie musz ) adne przedstawienia 
obrazowe”. [Ibidem, s. 78]. 
7 J. M. Rymkiewicz, Le mian – dzieje geniusza, „Twórczo ” 2000, nr 5-6, s. 67. Por. tak e: J. M. Rymkiewicz, 
Le mian. Encyklopedia, Warszawa 2001, s. 117-118. 
8 Por.: op. cit., s. 183, przypis 414. 
221
wniosku „konstatuj cego wzajemn nieprzystawalno tych sfer”.9 Zauwa my, e z punktu 
widzenia tradycji filozofowania badacze zajmuj odmienne stanowiska. Wo niak- abieniec 
wydaje si umieszcza omawiany tryptyk w tradycji filozofii analitycznych [zw aszcza 
filozofii lingwistycznej], Poprawa za bardziej w tradycji filozofii nieanalitycznych 
[hermeneutyki, egzystencjalizmu i fenomenologii].10
Tryptyk o krze le posiada – i to warto podkre li – wyra ny kompozycyjny zamys . 
Wskazuj na to same tytu y. Pierwszy z nich, na pierwszy rzut oka pozbawiony zupe nie zalet 
literackich, kojarzy si mo e z poetyck etiud , wstawk w wiczenie z realizmu lub – 
poetyck odpowiedzi na filozoficzne aspekty poznawcze metody fenomenologicznej. Drugi 
sugeruje okre lon postaw poznawcz , wyra on trybem rozkazuj cym. Ma to by wi c 
proponowanie takiej metody, która przynie mo e poznawcze i artystyczne profity. Trzeci 
za to zapowied analitycznej postawy lingwisty, który swe poznawcze kompetencje czerpie 
z warsztatu badawczego filozofa, powiedzmy, Ko a Wiede skiego, zajmuj cego si analiz
metodologiczn j zyka. 
Wiersz pierwszy tryptyku, To jest krzes o, pos uguje si bardzo wyra n symbolik
ewangeliczn – najbardziej dramatyczn i kluczow dla przes ania Ewangelii – odwo uj c
si do wydarze na Golgocie. Krzes o jest obiektem poddanym m ce istnienia, „To istnienie 
przybite gwo dziem do istnienia”, to byt „przebity gwo dziami”. To „co ” poddane 
bezwzgl dnemu aktowi/procesowi przemocy. Fakt ów sprawia, e byt – przejaw kulturowej 
dzia alno ci cz owieka – nazwany krzes em, staje si tak e przedmiotem dyskursu 
w czaj cego w obr b poj specyficznie ludzkich i jednocze nie w obr b kultury.11 Nadaje 
mu walory egzystencji – nie tylko istnienia. Rozpoznanie w takim wietle bytu zwanego 
„krzes em”, przydaje temu bytowi nowych, specyficznie ludzkich cech.12 Ucz owiecza 
krzes o, ale jednocze nie „ukrzes owia”, uprzedmiotowia wszystkie byty zanurzone 
w obszarze kultury. Owo uprzedmiotowienie nie niszczy jednak egzystencjalnego obszaru 
istnienia tych bytów. Przeciwnie, staj si one tym bardziej w omawianym sensie „ci kie”, 
wa kie. 
Krzes o, podobnie jak inne byty w czone w obszar kultury, poprzez j zyk poddane 
równie procesowi swoistej, bo radykalnej, antropomorfizacji – cierpi. Pozbawione nerwów, 
9 A. Poprawa, op. cit. [Kultura i egzystencja…], s. 31. 
10 Podzia ów stosuj za: M. Manikowski, Gry j zykowe: j zyk i rzeczywisto , [w:] Rzeczywisto j zyka, 
B. Trojanowska (red.), Wroc aw 1999, s. 148. 
11 Krzes o raczej nie jest tu, jak to sugeruje M. Wo niak- abieniec, synonimem ka dego dzie a sztuki [op. cit., 
s. 182]. 
12 […] „rzecz u ytkowa w ten sposób staje na porz dku dziennym, e si cofa i przed nami kryje, usuwa si
w cie i schodzi z pierwszego planu. Nie tylko nie jest w pe ni obecna, ale nawet do takiej obecno ci nie 
pretenduje.” [W. Rymkiewicz, Kto i Nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera, Wroc aw 2002, s. 84]. 
222
pozbawione wiadomo ci, a co za tym idzie poczucia w asnej odr bno ci i osobno ci, od 
samego pocz tku umar e – z g bi swojej istoty wo a o lito . Tym samym przekracza 
granice, które na relacje mi dzy cz owiekiem a przedmiotem na o yli na przyk ad Zbigniew 
Herbert i Wis awa Szymborska. 
Dzi ki „zmys owi udzia u” podmiot liryczny wiersza Rymkiewicza wprowadza 
„krzes o” w obszar ludzkich uczu i prze y . W cza do cierpienia ludzi i zwierz t obiekty 
niejako per se wy czone z tego typu do wiadcze . Mo na zada w zwi zku z tym pytania: 
Czemu ma s u y podobny akt? Co ów poetycki akt odkrywa przed czytelnikiem? Jakim 
potrzebom wiatopogl dowym czy te artystycznym odpowiada? Omawiany wiersz, wed ug 
pisz cego te s owa kluczowy dla zrozumienia poetyckiej metafizyki autora Anatomii, sugeruje 
równie odpowied . Wszystkie byty, bez wzgl du na ich ontologiczny status (postuluje si tu 
radykaln równo , odst puj c od oczywistej na pozór hierarchizacji w tym wzgl dzie13), 
czy wspólny los: podleganie procesowi rozpadu, zmierzanie ku nico ci. Los krzes a, „figury 
paradoksalnej” w tej konstelacji, ods ania paradoksalno losu innych bytów, w tym równie
bytu cz owieczego. Owa paradoksalno istnienia krzes a, „nico ci która piewa”, bytu, który 
„Nie mo e mie nadziei ale ma nadziej ” – stawia w nowym wietle istnienie samego 
cz owieka. Daje mu szans na mówienie o swoim losie j zykiem nadziei – mimo nico ci 
i ci g ego umierania wszystkich bytów powo ywanych do istnienia. 
Wiersz drugi tryptyku, Dodaj s owo do rzeczy, pos uguje si tak e j zykiem 
paradoksu. Ju sam tytu wiersza mo e by rozumiany ró norako. W znaczeniu pierwszym 
s owo jest przedmiotem, jeszcze jednym obiektem, który mo emy doda do zbioru innych 
obiektów – sama kolejno nie jest wa na, bo nie znamy logiki, która ni rz dzi, wszak „Tak 
jak krzes a przy stole nasz Bóg nas ustawia”. Uprzedmiotowieniu ulega tak e to, co stanowi 
element naszej cielesnej integralno ci: g owa, kolana, okcie, a nawet nasz umys . Fakt ów, 
znany z wiersza pierwszego tryptyku, ma te same cele. Zrównuje wszystkie obiekty 
postrzeganej rzeczywisto ci, gdy ich status ontologiczny jest taki sam: d do nico ci. 
Drugie rozumienie tytu u uszczegó owia rol podmiotu w opisanym procederze 
„popadania w nico ”. „Dodaj s owo do rzeczy” sugeruje: „Dodaj komentarz do tego, co jest 
przecie oczywisto ci , ale domaga si indywidualnej wyk adni”. „Zrób to »do rzeczy«, 
przekonywaj co. Pos u si adekwatnymi narz dziami poznania”. Ten drugi sens mocno 
dramatyzuje wymow wiersza, gdy wprowadza element niepewno ci; wynika ona z napi cia 
pomi dzy wspomnian wy ej paradoksalno ci istnienia, a próbami jego sensownego opisu 
13 „Rzeczy pierwotnie s narz dziami”. [Ibidem, s. 85]. 
223
i poznania. Ludzki umys , umys uprzedmiotowiony, jeszcze jeden rodzaj próchna, musi 
jednak zmierzy si z istniej cym dramatem poznania i istnienia. Umys bowiem, nawet 
uprzedmiotowiony, „krwawi i we krwi wapnieje” – cierpi, nie mog c tego poj . By mo e, 
e ów fakt, nazwany na sposób mistyczny „ciemn noc umys u”14, pozwoli rozja ni , 
równie w umy le, tragicznie popl tane sensy i znaczenia. Czytamy wszak: „Niech ciemna 
noc umys u w twym umy le dnieje”. 
Pewno ci jednak adnej nie ma, proces destrukcji bowiem post puje, a wiat poddany 
„ciemnej nocy umys u” jawi si jako „pusta czaszka która je i pije”. 
 Trzecia cz tryptyku, wiersz To jest poj cie krzes a, wydaje si przenosi
artystyczny dyskurs z poziomu komentarzy egzystencjalnych na poziom analizy j zykowej. 
Pierwszy dystych wydaje si takie rozpoznanie sugerowa : 
To jest poj cie krzes a Idea j zyka 
 Krzes o co w wyobra ni zjawia si i znika 
  [To jest poj cie krzes a, MDP, s. 18] 
Analiza semantyczna samego procesu pojawiania si w umy le poj , które s jednocze nie 
ideami j zyka, ods ania ca y zakres trudno ci z tym zwi zanych; ich dramatyzm 
wykraczaj cy poza ch odn naukow spekulacj . Towarzyszy mu bowiem nie tylko ca a 
tradycja sporu o uniwersalia, lecz równie to, co dokona o si w ci gu tego czasu w naukach 
o j zyku. Paradoks, kolejny w omawianym tryptyku, polega na tym, e owe logiczno-
j zykowe zdobycze badawcze niczego tak naprawd nie zmieni y w sytuacji poznawczej 
samego podmiotu lirycznego. 
 W momencie, w którym wyobra ni zast pi a logiczna analiza poj , nast pi a 
katastrofa. Nazwa j mo na „procesem utraty sensu”, jego atrofi . Analiza logiczna j zyka 
wywo a a tego j zyka alienacj . Alienacj najgorsz z mo liwych: wyobcowanie j zyka 
w podmiocie, który jest jego naturalnym „nosicielem”: 
To jest uniwersalne ka de i wszelakie 
 Ten sens ju nie ma sensu Ten znak nie jest znakiem 
14 U w. Jana od Krzy a „noc ciemna” to spotkanie cz owieka z osobowym Bogiem. To dzi ki „nocy ciemnej” 
zmys ów, ducha i kontemplacji ów fakt mo e mie miejsce, chocia czy si z ogromn niepewno ci
i cierpieniem. Przej ciem przez obszar zw tpienia i rozpaczy. „Noc ciemna umys u” odpowiada mo e 
pierwszej fazie mistycznego wtajemniczenia u w. Jana, „nocy ciemnej zmys ów”, kiedy to dusza musi przej
z etapu rozmy lania do etapu kontemplacji. Por.: w. Jan od Krzy a, Noc ciemna. Dzie a, Kraków 1995, 
np. s. 436, 482. 
224
 To znacz ce si pyta o swoje znaczenie 
 To nie wie czy istnieje cho to jest istnienie 
  [Ibidem] 
Pomi dzy „znaczonym”, a „znacz cym” powsta rozziew, który nieustannie si poszerza, 
sprawiaj c, e w umy le obie kategorie poznawcze trac atrybuty umo liwiaj ce orzekanie 
o ich istnieniu. 
 Rol poety b dzie wi c próba wi zania na nowo potarganych wi zów, gdy to 
w obszarze jego wiadomo ci mo e odby si ów proces; w wierszu obserwujemy jego 
przebieg. Co szczególne jednak, ustanawianie sensów przez poet odbywa si na poziomie 
egzystencji, poetyckiego „zdawania sprawy”, tworzenia „dowodów na istnienie”, które – by 
brzmia y przekonywaj co – musz odnosi si do najbardziej traumatycznych do wiadcze
tego istnienia. 
 W wierszu poeta wydaje si zajmowa stanowisko swoistego realizmu poj ciowego. 
Idei krzes a przypisuje si tu nie tylko walory obiektywnego istnienia, lecz tego istnienia 
kwintesencji. Czytamy wszak e: 
To jest idea krzes a Krew z krzese ciekn ca 
 Krta krzes a jeszcze mokra i jeszcze gor ca 
 To jest krzes o co samo si werbalizuje 
 To moja krta co p ka j zyk co si psuje. 
  [Ibidem]  
Podkre lmy jeszcze raz, e idea w tym uj ciu skrywa wszystko to, co dla krzes a/krzese
bytuj cych w rzeczywisto ci pozaj zykowej stanowi ich istot . Poetyckim jej synonimem s
w wierszu krew i krta . Zauwa my jeszcze, e sama poetycka zgoda na umo liwienie 
artykulacji swojego istnienia sprawia, e alienacja zast piona zostaje aktem emancypacji. 
Krzes o „samo si werbalizuje”, podmiot liryczny jest tu tylko instrumentem owego procesu. 
Instrumentem, który p aci za to cen – ulega destrukcji. 
 W wierszu istnieje wszak e wyra ne rozró nienie na „ide krzes a” i „poj cie 
krzes a”. W tym drugim przypadku opis brzmi nast puj co: 
To jest poj cie krzes a Tego krzes a nie ma 
 To s zy wszystkich krzese To ich skarga niema 
  [Ibidem] 
225
Mówimy ci gle o realizmie poj ciowym, a wiersz, przypominaj c niejako rozpocz ty 
w redniowieczu spór, ponawia pytanie: „czy poj ciom ogólnym odpowiadaj przedmioty 
rzeczywiste, a je eli odpowiadaj , to jakie”?15 Spór, pami tajmy, mia charakter „na wskro
metafizyczny, dotyczy bowiem nie natury poj , lecz natury ich przedmiotów. J drem jego 
by o: czy rzeczywisto sk ada si z samych przedmiotów jednostkowych i konkretnych, czy 
te jeszcze i z innych, ogólnych i abstrakcyjnych”.16
Sugerowana odpowied  w wierszu przynosi tre ci w swych logicznych skutkach 
zaskakuj ce. Dominowanie realizmu poj ciowego, tak oczywiste i potrzebne na przyk ad 
teologom, przyda mo e my leniu metafizycznemu wiele niepewno ci. Wiersz owe skutki 
unaocznia. Je eli bowiem nawet zgodzimy si na rozwi zania metafizyczne bliskie 
realizmowi poj ciowemu, musimy równie pami ta o za o eniach szko y przeciwstawnej – 
nominalizmu. 
Sam fakt pojawienia si w przestrzeni my lenia metafizycznego nominalizmu 
przy piesza proces degradacji tego, co nazwa trzeba rzeczywisto ci materialn naszego 
wiata, potwierdzan dotychczas przez semantyk doktryny metafizycznej. Sugestia owa 
pojawia si w wierszu bardzo wyra nie: 
To jest poj cie krzes a To co uczestniczy 
To nico w ka dej krtani zgrzyta piszczy syczy 
To przepa wszystkich krzese w ka dym krze le ziewa 
To jest poj cie krzes a, które si rozwiewa 
  [Ibidem] 
 Zauwa my, e „poj cie krzes a” uczestniczy w tego krzes a – pojedynczego egzemplarza – 
materialnym istnieniu, a wi c tak e w jego stopniowym procesie rozpadu. Proces ów dotyczy 
wszystkich realnie istniej cych pojedynczych krzese i determinuje tak e los „poj cia”. 
Gdyby by o inaczej, jednostkowe istnienie na przyk ad krzes a, a tak e jego rozpad, nie 
mia yby adnego wp ywu na semantyczn i, przede wszystkim, ontyczno-metafizyczn
trwa o poj cia. Tu ulega ono rozpadowi. 
15 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1983, t. 1, s. 231-232. 
16 Ibidem, s. 232. Zob. tak e: M. Wo niak-Labieniec, G os w sporze o uniwersalia, [w:] op. cit., s. 143-148. 
Autorka uwa a, e „dla Rymkiewicza nadrz dn rol odgrywa rzeczywisto j zykowa, bowiem dla niego [...] 
istnie – znaczy by zapisanym” [s.148]. 
226
 Teza Adama Poprawy o nieprzystawalno ci egzystencji i semantyki okazuje si by
tylko cz ciowo prawdziwa. Ich koherencja objawia si jednak w sytuacji szczególnej: 
w momencie rozpadu/ mierci obiektów jednostkowych. Wtedy to potwierdza si
wspó bie no i jednorodno tego, co istnieje i tego, co jako „znacz ce” uczestniczy 
w wysi ku nazywania. Rozpadowi przedmiotu jednostkowego towarzyszy – powtórzmy – 
rozpad „znacz cego”, poj cia. Mo emy powiedzie , e w wierszu dochodzi do g osu autorska 
„metafizyka nico ci”. Poeta wydaje si mówi , i proces, w którym rozpadaj si , uwa ane 
dotychczas za naturalne, zwi zki mi dzy desygnatem i jego nazw , prowadzi do rozpadu 
poczucia to samo ci jednostki i de facto do jej mierci. Rozpad metafizycznego continuum, 
w którym istnia naturalny zwi zek pomi dzy tym, co rzeczywiste, a tym, co j zykowe, 
poj ciowe, semantyczne i hierarchiczne, ko czy si metaforyczn mierci jednostki: 
W niczyich ustach j zyk rusza si i gada 
To w moim pustym krze le mój ko ciotrup siada 
Niczyjej czaszce ni si jeszcze sny niczyje 
Jest taki trup co umar i jest który yje 
  [Ibidem]
Podmiot liryczny staje si wi c „ ywym trupem”, ofiar procesu emancypacyjnego, w którym 
nadmierne prerogatywy analitycznego umys u doprowadzi y do alienacji j zyka traktowanego 
do tej pory jako naturalne medium podtrzymuj ce metafizyczny fundament bytu oraz jego 
przejrzysto . J zyk, staj c si tworem autotelicznym, przesta s u y metafizyce rozumianej 
jako ci gle ponawiany proces ods aniania struktury bytu oraz celu i sensu jego            
istnienia. Przesta s u y równie podtrzymywaniu naturalnych zwi zków, które ustanowi a 
klasyczna definicja prawdy, wszak Veritas est adequatio rei et intellectus. Czytamy przecie , 
e „prawda pozostaje zawsze w j zykowym uk adzie odniesienia. Tylko w j zyku daje si
uzasadni roszczenie do prawdziwo ci”.17 I chocia „w codziennym, pierwotnym »byciu 
w wiecie« byt i poznanie, fakt i s d, przedmiot i podmiot nie oddzieli y si jeszcze od 
siebie”18, w sferze „codziennego my lenia o wiecie” akt oddzielenia – tak sugeruje podmiot 
liryczny – ostatecznie si dokona . 
 Próba poetyki fenomenologicznej dotycz cej krzes a ko czy si wi c destrukcj
podmiotu, tj. rozpadem poznawczych prerogatyw do niedawna mu przys uguj cych oraz 
zanikiem poczucia zadomowienia w bycie, wynikaj cym z tego bytu rozumienia. Wyzbywszy 
17 J. Galarowicz, Na cie kach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992, s. 205. 
18 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, cyt. za: ibidem, s. 206. 
227
si j zyka s u cego metafizyce, wyzbywa si podstaw swojego istnienia. Wykorzystuj c 
ustalenia analizy lingwistycznej, mo na by powiedzie , e zgoda na czysto formalne 
podej cie do j zyka i sprowadzenie j zykowych analiz do badania wewn trznych struktur 
j zyka, antymetafizyczno w tym wzgl dzie, zaowocowa y parali em woli nakazuj cej 
ochron takiego wiata, w którym przedmiot i podmiot jeszcze si od siebie nie oddali y. 
5.2 O re(de)muzykalizacji wiata. 
Wiersze Jaros awa Marka Rymkiewicza s cz sto komentowane z uwzgl dnieniem 
ró norakich kontekstów odwo uj cych do muzyki. Nie jest to bynajmniej fakt przypadkowy 
czy te drugorz dny w dzia aniach podejmuj cych prób zrozumienia tej poezji. 
Pierwszym kontekstem, w którym te wiersze ogl dano przez pryzmat muzyki, jest 
klasycyzm. Kontekst ów jest nie tylko naturalny dla pocz tków drogi poetyckiej 
Rymkiewicza; stanowi konieczny punkt odniesienia dla ca ej dotychczasowej twórczo ci 
autora Krzes a. Z tego punktu widzenia wiele dla mo liwie precyzyjnego odczytania poezji 
Rymkiewicza uczyni Ryszard Przybylski. Przypomnijmy, e dla Przybylskiego niejako 
„aktem fundacyjnym” nowo ytnego klasycyzmu by a katastrofa wiatopogl dowa, 
filozoficzna i estetyczna wieku XVII, polegaj ca najogólniej na upadku wiary w ide
harmonii wiata, a wynikaj ca z „niemo liwo ci kompromisu mi dzy chrze cija sk
koncepcj harmonii wiata a nowo ytnym rozumem”.19 Pierwotnie symbolem harmonii 
wiata by a lira, któr podj Orfeusz, a na pocz tku ery chrze cija skiej – organy w. Cecylii. 
Oba te instrumenty uleg y symbolicznemu zniszczeniu.20
Wiersze Jaros awa Marka Rymkiewicza, podkre la to Bohdan Pociej, s jednak 
g boko zanurzone w ywiole muzyki – i to jej romantycznej wyk adni. 
Pokrewie stwo poezji z muzyk jest tu szczególnie bliskie, g bokie, rdzenne. A sam muzyczno
pojmowa i ujmowa mo na ró nop aszczyznowo – w aspekcie: rytmu, rymu, melodyki mowy, brzmieniowo ci 
s ów, formy ca o ciowej utworu poetyckiego; tre ci wiersza (poj , obrazów, przedmiotów przedstawionych). 
[…] Równie wówczas, gdy melodyka mowy, s ów u ytych w wierszu oznacza si szczególn piewno ci , 
interwa owym zró nicowaniem – podobnie jak w melodii muzyki […]. A tak e, kiedy w strukturze poetyckiej, 
w toku narracji, w przebiegu wiersza zachodz zjawiska podobne kszta towaniu muzyki (powtarzalno ci, 
19 R. Przybylski, Polska poezja klasycystyczna po roku ’56, „Pami tnik Literacki” 1964, z. 4, s.503. Wcze niej 
czytamy: „proces rozk adu idei porz dku okre li Leo Spitzer jako »demuzykalizacj « wiata”. [Ibidem, s. 501]. 
20 Por. ten e: op. cit. [To jest klasycyzm], s. 14-16. 
228
nawroty, ostinatia, kr enie motywów przewodnich, odmiany s ów i zwrotów); gdy forma ca o ciowa utworu 
poetyckiego upodabnia si do kompozycji (formy) utworu muzycznego. […] 
Ostatnie dwa tomy poezji Rymkiewicza (Znak niejasny, ba pó ywa. Zachód s o ca w Milanówku), 
najsilniej z dot d wydanych, przenikni te s duchem pie ni, pie niowo ci , piewno ci .21
Trzeba zgodzi si tak e z nast pnym s dem Bohdana Pocieja, e muzyczno poezji, 
w tym tak e wiersze Jaros awa Marka Rymkiewicza, jest gr z niepoetyczn rzeczywisto ci
o ró norodne warto ci, które tylko dzi ki grze mo na uzyska . Jest to m. in. gra z krucho ci
ycia, ze sfer my li, idei i systemów filozoficznych, ze wiatem sztuki, z histori , z poezj ; 
jest to gra o doskona y kszta t wiersza, o wolno objawiaj c si ironi , pierwiastkami 
ludycznymi czy te metafizyk .22
Muzyczno zaczyna wi c pe ni bardzo wiele ról – pocz wszy od artystyczno-
estetycznych, poprzez epistemologiczne, sko czywszy na metafizycznych. Podobna totalno
muzyczno ci poezji jako zjawiska artystycznego jest do udowodnienia i autorowi 
Z perspektywy muzyki uda o si to przekonywaj co uczyni . 
Dla pisz cego te s owa wa ne jest równie to, jak drog przeby Jaros aw Marek 
Rymkiewicz w konstytuowaniu swojej praktyki poetyckiej, wykorzystuj cej muzyczno jako 
warto artystyczn w tworzeniu w asnego wiatopogl du. 
Poeta nie móg nie zauwa y faktu, e pocz tkiem nowo ytnej my li i estetyki 
klasycystycznej by o, oprócz wiadomo ci rozbicia harmonii wiata, u wiadomienie sobie, e 
ród a tej poezji bij nie tam, gdzie si tego spodziewano, to jest w roszczeniach racjonalnego 
umys u. Klasyk zaczyna wi c na pierwszy rzut oka sprzeniewierza si temu, w co wierzy : 
racjonalno ci sztuki. Tak naprawd jednak by o dok adnie odwrotnie. Artysta nowo ytny bez 
niczyjej pomocy odkry w sobie horror vacui i powodowany tym l kiem, postawi przeciwko 
niemu i chaosowi wiata to, co mia najcenniejszego: swój j zyk. A raczej j zyk opanowany 
re imem formy – wiersz. Pytaj c o ród a tego wyboru, nale y powiedzie , e: 
znakiem bosko ci poety by a dla klasyków nie tyle jego psychika (tak spraw t ujm pó niej romantycy), ile 
jego j zyk, nie tyle stan szale stwa, ile nienaturalny sposób komunikowania si z lud mi. […] [Poezja – M.K.] 
pozwala a uporz dkowa „chaos, nazwany potocznie my leniem”. Ale by a równie wiedz sakraln , osi gni t
w du ej mierze dzi ki rytmicznej formie my lenia, do której nie mia a dost pu ani nauka, ani filozofia. 23
21 B. Pociej, Jaros aw Marek Rymkiewicz, [w:] idem, Z perspektywy muzyki, Warszawa 2005, s. 322, 323. 
22 Ibidem, s. 324-328. 
23 R. Przybylski, op. cit. [Klasycyzm…], s. 43, 44. H. Peyre [op. cit., (Co to jest klasycyzm), s. 91] dodaje: 
„Klasycyzm ch tnie rozumuje i chce rozumie , niczego nie ceni bardziej ni ad konstrukcji, intelektualn
architektur , precyzj analizy, niemniej uto samianie go z kultem rozumu i logiki to zbyt prymitywne 
uproszczenie […]”. 
229
Ryszard Przybylski dodaje, e „poeta klasyczny zosta niebawem zamkni ty w trójk cie 
tajemnicy, muzyki i religii” a poezja klasyczna zacz a by wyra ana w kr gu estetyki je ne 
sais quoi, co mia o potwierdza  „istnienie tajemnicy i bezsilno rozumu”.24
Nale y wspomnie , e opisane wcze niej do wiadczenie Marsjasza nie pozostawi o 
oboj tnym samego Rymkiewicza. Jak pami tamy, Herbert zamieni w pewnym momencie 
swój idea pi kna [„przedmiot którego nie ma”] na krzyk odzieranego ze skóry sylena, który 
nota bene nie przegra z Apollinem pojedynku o wy sz bieg o w wykonywania muzyki. 
Klasyk wydaje si godzi z opini „boga o nerwach z tworzyw sztucznych”, e zamiast 
prawid a i normy jako punktu odniesienia, w sztuce pojawi si inny jej rodzaj: „sztuka 
konkretna”, czerpi ca natchnienie bezpo rednio z ycia, bez udzia u protez spekulatywnego, 
ch odnego umys u. Opisywana sztuka zacz a zwyci a i klasycy musieli si zmierzy z tym 
donios ym faktem. Sta o si jeszcze gorzej: oto dystynkcje wypracowane przez umys
teoretyczny przesta y broni sztuki, okaza y si bardziej przydatne doktrynerom ni artystom. 
W sferze pozaartystycznej ten sam spekulatywny umys – zamiast chroni przed chaosem 
wiata – sta si narz dziem skutecznie rozbijaj cym to, co wydawa o si wieczne: zasadnicz
logiczno wiata i jego harmoni . 
Fakt ów, podkre lmy jeszcze raz, dotyczy w równym stopniu poety wspó czesnego 
sympatyzuj cego z klasycyzmem. Towarzyszy mu równie , jak ju wspomnia em, dawny 
kompleks klasyków – strach przed chaosem; strach, który wyrós z urazu do materii, 
indywidualno ci i wiadomo ci, a zorganizowa klasycyzm w styl artystyczny.25
Poecie wspó czesnemu towarzyszy mo e jeszcze jedna dawna warto – kult liczby. 
Warto przypomnie , e jest to odpowied na przera enie chaosem, a skutkuje mi dzy innymi 
zdolno ci do przekszta cania mowy w muzyk , albowiem, „kiedy s yszymy s owa, s uchamy 
muzyki. Z tego punktu widzenia mowa to muzyczna ruda, z której artysta mo e wydoby
ró ne rodzaje muzyki”. Ta za cz sto „rodzi si nie z j zyka, lecz z mowy i wcale nie musi 
by zwi zana z wierszem”.26 Niemniej jednak „zespó s ów przekszta ca si w muzyk
24 Zob.: R. Przybylski, Poezja jako wyzwanie rozumu, [w:] Ibidem, s. 29-36. Czytamy dalej: „Klasycy widzieli 
poezj jako fenomen ciemny i tajemniczy nawet wówczas […], kiedy wyra a a ona jasne idee, kiedy tchn a 
prostot i umiarem, i kiedy panowa w niej symetryczny porz dek”. [Ibidem]. 
25 Por.: R. Przybylski, Kompleks chaosu, [w:] Ibidem, s. 51-52. 
26 R. Przybylski, Muzyka s owa, [w:] Ibidem, s. 74. Czytamy tu jeszcze: „W poezji klasycznej mo na spotka
zdania jasne jak s o ce, ale po zderzeniu tych zda zapada tajemnicza ciemno . Dlatego klasycyzm ci gle spada 
w przepa muzyki”. 
230
w momencie, kiedy materia d wi kowy mowy zaczyna porz dkowa liczba”.27 A wtedy 
wraca do nas znana ju formu a ut musica poesis. 
Jan B o ski, analizuj c problem muzyczno ci w poezji, czy te zwi zków poezji 
z muzyk , czyni szereg zastrze e natury nie tylko metodologicznej. Utrzymuje, i
tematyczna obecno muzyki w dziele niewiele si ró ni od sposobu istnienia innych 
tematów, wi c jest ma o swoista. Pyta tak e, czy muzyczno w poezji mo na sprowadzi li 
tylko do piewno ci, rytmiczno ci i melodyjno ci?28 Puentuj c, podkre la, e wymiar 
muzyczny dzie a, analizuje przy tej okazji wiersze T. S. Eliota, G. Benna i S. Mallarme’go, 
miewa bardziej zniuansowany i ukryty charakter. Jest równie mocno zindywidualizowany, 
wynika z jednorazowych i niepowtarzalnych poetyckich rozstrzygni . Zawiera si mo e 
zarówno w budowie j zykowej wypowiedzi, mocno nasyconej instrumentacjami, poprzez 
takie zatarcie sytuacji lirycznej, która ka e zwróci uwag na fantasmagoryczno monologu, 
mimo zegarmistrzowskiej precyzji w komponowaniu wiersza. Mo e to by wiadome 
rozbijanie struktury sk adniowej tekstu wiersza – wzmacniaj cej jednocze nie jego 
pie niowo . Mo e to by równie takie „uwik anie sk adni” w strukturze sonetu, które ka e 
porzuci analiz dyskursywn na rzecz naiwnej, uwzgl dniaj cej w lekturze wszystkie 
niuanse odwzorowuj ce ruch i napi cie. Muzyczno w tym uj ciu to „dynamiczna projekcja 
znacze w coraz to umykaj ce dalej…”.29
Teoretycy literatury, podkre laj c metodologiczne zawi o ci i trudno ci dotycz ce 
wzajemnych zwi zków muzyki i poezji, dochodz jednak do konkluzji, które pozwalaj
w sposób badawczo wiarygodny okre la nie tylko tematyczn , lecz tak e semantyczn , 
tre ciow , brzmieniow i ideow natur tych zwi zków – w zale no ci od konkretnych 
realizacji artystycznych.30 Odnajdywanie takich w a nie zwi zków da mo e pe niejszy obraz 
artystyczno-ideowy tekstu i bardziej precyzyjn tego tekstu interpretacj . 
Pisz c to, mam równie na wzgl dzie zastrze enia innych badaczy problemu, którzy 
ka przedstawione filiacje traktowa z du ostro no ci . Z punktu widzenia semiologii 
zwi zki mi dzy poezj (literatur ) a muzyk maj charakter po redni, dialektyczny, a to 
oznacza, i „finguje si w literaturze istnienie z gruntu jej obcych, a w a ciwych muzyce 
27 Idem, Duch matematyki, [w:] op. cit., s. 62. 
28 J. B o ski, Ut musica poësis?, [w:] Muzyka w literaturze, A. Hejmej [red.], Kraków 2002, s. 127, 129. 
29 Ibidem, s. 136-143. 
30 Warto przy tej okazji powo a si na interesuj cy szkic Tadeusza Makowieckiego pt. Poezja a muzyka, [w:] 
Ibidem, s. 5-36. 
231
elementów czy schematów konstrukcyjnych […]”. Wskazanie konkretnych przypadków 
wymaga „punktowej perspektywy” oraz szczegó owej analizy wybranych utworów. 31
Pisz cy te s owa, chc c unikn teoretycznych i metodologicznych trudno ci 
zwi zanych z rozwi zywaniem przedstawionych problemów, decyduje si na swoisty 
pragmatyzm poznawczy. Z ca wiadomo ci zamierza podj „swego rodzaju dyskurs 
hermeneutyczny”, rozumiany jako „typ zachowania poznawczego”, po to, by – godz c si
zreszt na „badawczy eklektyzm” – próbowa tak poprowadzi swe analityczno-
interpretacyjne dzia ania, by sprawdzi , „czy w danym przypadku zachodzi […] 
intersemiotyczne nawi zanie” oraz ujawni jego kszta t i funkcj w wierszu.32 Warto jeszcze 
przy tej okazji powo a si na termin „muzyczno dzie a literackiego”, które odpowiada 
kategorii „muzyka w literaturze”, wypracowanej przez Stevena P. Schera. Obie nazwy 
dotycz trzech ró nych sfer: „ wiadomie ukszta towanej przez pryzmat muzyki warstwy 
brzmieniowej tekstu literackiego („muzyka s ów”), tematyzowania muzyki („muzyka 
werbalna”) oraz specyficznego wykorzystywania schematów i technik muzycznych 
w kreowaniu konstrukcji utworów literackich.33
Wiersze Jaros awa Marka Rymkiewicza wchodz w ró norakie zwi zki z muzyk . 
Maj one charakter swoisty dla sztuki s owa [wykorzystuje si tu mo liwo ci inkantacyjne, 
które przynosi brzmienie tekstu literackiego], odwo uj si do motywów muzycznych, 
rozumianych jako przywo ywanie konkretnych muzycznych do wiadcze [nazwisk 
kompozytorów, gatunków muzycznych], a tak e wiod charakterystyczny „muzyczny 
dialog”, tj. poprzez przywo ywane motywy muzyczne ewokuj zmetaforyzowany, maj cy 
charakter wiatopogl dowy, zespó s dów. 
Trzeba doda , e owe wybory nie maj charakteru incydentalnego, nie s
przypadkowe; stanowi fragment estetycznej gry, która – podkre la to Adam Poprawa – ma 
równie charakter autotematyczny 34 i – autoteliczny. W przypadku wierszy posiadaj cych 
zwi zki z muzyk tendencja ta ulega wzmocnieniu. Autotematyzm w zaproponowanym 
kontek cie wydaje si by szczególnie interesuj cy nie tylko ze wzgl du na zawarte tu s dy 
na temat poety i poezji, lecz tak e te dotycz ce egzystencji.35 Autoteliczno z kolei ulec 
mo e – paradoksalnie – wzmocnieniu ze wzgl du na za o on z góry semantyczn
bipolarno . Przenikanie si muzyki i poezji to sprawa wci na nowo, i wci jednostkowo 
31 A. Hejmej, Muzyczno dzie a literackiego, Wroc aw 2001, s. 8. 
32 Por.: ibidem. 
33 Ibidem, s. 12. 
34 Op. cit.
35 Por.: ibidem, s. 21-23. 
232
ustanawianej, konwencji, niemo liwej wszak do stworzenia – „osi ga si zaledwie 
niepowtarzalny, jednorazowy efekt w konkretnym utworze literackim”.36
Ukazywanie muzyczno ci wierszy Jaros awa Marka Rymkiewicza wydaje si by na 
pozór atwe. W istocie jednak tworzenie rozró nie chronologicznych, czy te maj cych 
charakter rzeczowy, takie nie jest. Wydaje si mie racj Bohdan Pociej, gdy pisze, 
powtórzmy to jeszcze raz, i muzyczno wierszy poety z Milanówka, tj. uk ad rymów, 
rytmy, melodyka, wreszcie piewno , interwa owe zró nicowanie, w ci gu ostatnich lat 
[tomy od Znaku niejasnego…] zadomowi a si w tej poezji na sta e. Mo na doda , e na sta e 
zadomowi y si równie nazwiska kilkunastu kompozytorów i wykonawców. Zacz o si od 
tomu Thema regium. Wymie my te nazwiska: Franz Schubert, Robert Schumann, Wolfgang 
A. Mozart, Feliks Mendelssohn-Bartholdy, Camille Saint-Saëns, Igor Ojstrach, Antonin 
Dworzak, Karl Richter, Fryderyk Szopen, Bela Bartok, Dymitr Szostakowicz, Gustaw 
Mahler, Kathleen Ferrier, Johann Brahms, Alfred Schnittke, Antonio Vivaldi, Gidon Kremer, 
Herbert von Karajan, Richard Mühlfeld, Mitsuko Uchida, Jessye Norman, Elizabeth 
Schwarzkopf, Ludwig van Beethoven, Toru Takemitsu, Georg F. Händel, Giacomo Puccini 
i Richard Strauss. Dodajmy, e w wierszach pojawiaj si równie poj cia nale ce do 
rekwizytorium muzycznego nie tylko wielbiciela muzyki, ale tak e jej znawcy. 
Wyst powanie poj muzycznych [przewa aj nazwy gatunków lub nazwy konkretnych 
rozwi za zwi zanych z kompozycj okre lonych utworów] równie z czasem si nasila 
i stanowi wa ny punkt odniesienia. Znale mo emy przy tej okazji równie osoby nale ce 
do biografii kompozytorów lub bohaterów utworów muzycznych [Tania Gliwenko, Józefina 
Czerpakowa, Musetta z Cyganerii Pucciniego, Pi kna M ynarka z cyklu pie ni Franciszka 
Schuberta]. Wszystko to musimy potraktowa jako charakterystyczny dla tej poezji j zyk 
zarówno intertekstów, jak i charakterystyczny, immanentny, przynale ny tylko jej estetyczny 
i wiatopogl dowy wyznacznik tej poezji. 
Erudycyjno nawi za muzycznych ma charakter funkcjonalny, a nie ilustracyjny, 
mimo e pojawiaj si równie takie nawi zania, które warstw sensu largo muzyczn
wykorzystuj do tworzenia sytuacji lirycznych maj cych charakter historyczny lub 
biograficzny. Mo na je potraktowa jako ciekawe poetycko-biograficzne apokryfy. Takimi 
wierszami s  np.: Rok 1887. Allegro ma non troppo [MDP, s. 48], Kathleen Ferrier umiera 
w m odo ci na raka [ZSM, s. 31-32] lub Tania Gliwenko wyje d a z Koreiz na Krymie do 
36 A. Hejmej, op. cit. [Muzyczno dzie a literackiego], s. 13. 
233
Moskwy. Dymitr Szostakowicz odprowadza j na przysta parochodów. Lato 1923 roku 
[ZNBP, s. 43-44], a tak e Higher Walton, Lancashire, kwiecie 1912 roku [DWG, s. 59-60].  
Obecno motywów muzycznych, osób i sytuacji, które nale do tego w a nie 
obszaru kultury artystycznej, w wi kszo ci przypadków zyskuje swe oryginalne 
i niepowtarzalne rozwi zania poetyckie, przejawiaj ce si w charakterystycznym dla poety 
sposobie kreowania sytuacji lirycznych oraz derywowania ich autonomicznych poetyckich 
sensów. To, co nazywamy „muzyczno ci ” lub „muzyk w poezji” jest wykorzystywane 
w celach artystycznych zwi zanych z poezj , nie stanowi zbioru rozwi za maj cych 
awangardowe ambicje czenia w jedno zasadniczo odmiennych artystycznych ywio ów czy 
technik. 
Jak to przedstawia si w szczegó ach? W tomie Thema regium Rymkiewicz umieszcza 
trzy wiersze, których bohaterami s : F. Schubert, R. Schumann i W. A. Mozart. Warto 
pami ta , e nazwiska tych w a nie kompozytorow, zw aszcza Schuberta i Mozarta pojawi
si jeszcze nieraz w tomach poetyckich autora encyklopedii o Le mianie. Nazwiska 
kompozytorów w tym w a nie tomie stanowi swoisty emblemat zwi zany z jego 
znaczeniami kluczowymi. S znakami, pisa em o tym wy ej, relacji wiata ywych 
i umar ych. Relacji istotnych, gdy dotycz cych artystów wybitnych, maj cych ci g y wp yw 
na wiat ywych poprzez swoje dzie o. Zarówno Schubert, jak i Schumann wchodz na tyle 
intymnie w obr b istnienia ywych, e zaczynaj stanowi bezpo rednie zagro enie tych 
egzystencji w wymiarze i bezpo rednim, i symbolicznym. Zagro enie jest oczywiste, ale 
zostaje zracjonalizowane; w sensie poetyckim liczy si wi c trafno opisu, a nie jego 
emocjonalno : 
Ten wiersz ledwie zacz ty ta pie nie sko czona 
On mnie ma ten mój popió on ta druga strona 
Pie w po owie przerwana i wiersz wpó si smuci 
On mnie ma gdy ja umr to on do was wróci. 
  [Schumann, TR, s.32] 
Liczy si równie odkrycie wa nego faktu kulturowego: oto proces wchodzenia 
w obszar tego, co artystyczne, a wi c gwarantuj ce nie miertelno , polega na konieczno ci 
pogodzenia si z w asn jednostkow sko czono ci . Wchodzenie w Wieczne Teraz Kultury 
musi wi c najpierw oznacza walk z Drogimi Umar ymi, pó niej za „wymienno ról”, 
zgod na istnienie po owiczne, niepe ne, kalekie. Wszak w opisywanym stanie rzeczy 
234
podmiot liryczny, analizuj c natur relacji ze zmar ym muzykiem, pokazuje jej 
paradoksalno : „I ycie nas nie z czy i mier nie rozdzieli”. 
 Nieco inaczej rzecz si ma z Mozartem. W wierszu po wi conym twórcy Wróblej 
mszy do g osu dochodz motywy ptasie. Mozart ukazuje si podmiotowi lirycznemu w postaci 
gwi d cego kosa. Tu równie ptasie atrybuty wi si z motywami funeralnymi.37 Gwizd – 
piew kosa, Mozarta ptaków, stanowi jednak ród o nadziei, wszak mimo wiadomo ci 
mierci i jej niezbywalno ci trwa przecie kruche ycie, chronione przez muzyk i szerzej 
sztuk jako ywio ocalaj cy [unie miertelniaj cy]: 
Jeszcze w mokrej skoszonej trawie 
 Gwi d c bos stop postawi . 
  [Mozart, TR, s. 46] 
 W pó niejszych zbiorach wierszy obecno F. Schuberta i W. A. Mozarta wyznacza 
inne artystyczne cele. W tomie Moje dzie o po miertne wiersz o Schubercie ma mocne 
zakotwiczenie w biografii kompozytora, cho nie poetycki biografizm jest tu artystycznym 
celem, a eschatologia. Po napisaniu kwintetu smyczkowego C-dur Schubert ju „nie ma po co 
y ”, spe ni si jako artysta; wyroki losu dope niaj si , Bóg posy a narz dzie przecinaj ce 
ni ywota. Ca kiem mo liwe przecie , chocia nie pewne, e zostaniemy przywróceni do 
ycia wed ug zasady apokatastasis [„A wi c trzymaj c w palcach drucian oprawk / B dzie 
przeciera chustk zapocone szkie ko? [...]/ W ród k ju odmienionych przez niebia skie 
wiat o?”38]. Wbrew temu, e trumn wype nia ó toszara ma , a tym, co ocala o, s okulary. 
Puenta wiersza uchyla te pytania, uchylaj c tak e warto obietnicy w. Jana 
o zmartwychwstaniu cia . Los artysty wype ni si bowiem, jego sprawa zosta a niejako 
zamkni ta. ycie kompozytora [artysty] znaczy bowiem o tyle, o ile wie czy je dzie o. 
Z kolei wiersz O mój Mozarcie stanowi ironiczne zanegowanie artystycznych 
poczyna i zabiegów kompozytora – g uptasa wierz cego w ocalenie przez sztuk . 
Przywo ana w wierszu aria Ah chi mi dice mai [„Ach, kto mi powie”], pochodz ca z opery 
Don Giovanni [aria Elviry z aktu I, scena 2], s u y celom polemicznym. Artystyczna pogo za 
esencjonalno ci sztuki, w tym przypadku muzyki, okazuje si daremna, gdy esencjonalno
nie zna akcydensów bycia, nawet tych zwi zanych z muzyk – dziedzin sztuki najbardziej – 
wydawa by si mog o – substancjalnej: 
37 Por.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 126-127. 
38 J. M. Rymkiewicz, Franz Schubert, [w:] Moje dzie o po miertne, s. 37. 
235
Esencja czysta jest Mozarcie p ochy – 
I niepotrzebne jej twoje po czochy 
Ah chi mi dice mai ale nie s ucha 
Esencja ta jest beznadziejnie g ucha 
I na nic twe podst py twe sonaty 
Albo ma w uszach k bki brudnej waty 
  [O mój Mozarcie, MDP, s. 42] 
 Schubert pojawi si jeszcze dwa razy w tomie  Znak niejasny, ba pó ywa oraz 
w dwóch wierszach w tomie Zachód s o ca w Milanówku. Na oba warto zwróci uwag . 
B dzie równie obecny w tym tomie poprzez ró nego rodzaju nawi zania i sugestie. Chodzi 
tu o motyw Nocnego W drowca i te o Pi kn M ynark . Obecno Schuberta jest, jak wida , 
znacz ca. Portret tego w a nie kompozytora w wielu przypadkach ods ania natur innych 
zwi zków muzycznych czy te muzyczno-literackich i egzystencjalnych. 
 Przedstawmy teraz wspomniane ju dwa wiersze z tomu przedostatniego. Pierwszy 
z nich: Kto piewa pie Schuberta, jest nie tylko przypomnieniem romantycznego stylu 
uczuciowo ci. Poeta odwo uje si tu jednakowo i do muzyki Franciszka Schuberta, twórcy 
przygotowuj cego romantyczne wzory uczu w muzyce, i do Wilhelma Müllera, wa nego dla 
Schuberta twórcy wierszy o charakterze pie niowym oraz – Friedricha Hölderlina.39 Mo na 
przypuszcza , e pie ni , któr kto piewa, mo e by jedna z dwudziestu czterech pie ni 
cyklu Winterreise, np. „Droga bez powrotu” [Der Wegweiser]. 
 Tekst Rymkiewicza jest poetyck aktualizacj w drówki ku mierci, któr z wielkim 
dramatyzmem przedstawi Schubert. Bohaterem wiersza jest Ka dy, nazwany tutaj 
W drowcem. Ów alegoryczny poetycki chwyt wzmacnia zwi zki wiersza z muzyk na 
poziomie nie tylko tematu i motywu, lecz równie emocji. Co wa ne, wszystkie 
przedstawione jako ci maj w istocie swoje wspó czesne wiatopogl dowe odniesienia, nie 
trac c tego wszystkiego, co stanowi ich naturalne, zadomowione w tradycji zaplecze 
my lowe. 
 Podró W drowca odbywa si prawdopodobnie pó n jesieni , nie zmusza w sensie 
fizycznym do pokonywania wielkiej przestrzeni [„W drowiec do nico ci idzie le n drog ”], 
jednakowo ta alegoryczna – duchowa, nie zna w wierszu adnych miar. Z wyj tkiem jednej 
– miary udr ki, a ta miara jest d uga. Pos uguj c si zdrobnieniami, osi ga autor wiersza efekt 
39 Najszerszy do tej pory wybór dzie Hölderlina w t umaczeniu A. Lama nosi tytu Nocny w drowiec
[F. Hölderlin, Nocny w drowiec. Poezje, Warszawa 2002]. 
236
mocnego dialektycznego napi cia pomi dzy kruch zmys owo ci otaczaj cego bohatera 
lirycznego wiata, a przeznaczeniem: mierci : 
Stokrotki fio eczki dziewcz ce piosenki 
 We to wszystko ze sob we do martwej r ki 
 W drowiec idzie z kijem jaka d uga droga 
 Nie ma na niej nikogo nawet nie ma Boga 
 Jeszcze kwitn jesienne pó ywe derenie 
 Ka dy listek ma swoje osobne milczenie 
  [Kto piewa pie Schuberta, ZSM, s. 33-34] 
Pojawia si tu równie motyw znany sk din d – nieobecno Boga i wynikaj ca st d udr ka 
samotno ci i braku nadziei. W tym obszarze bycia na granicy, istnienia „pó ywego”, zanika 
równie pie Schuberta. Króluje milczenie, „osobne milczenie” ka dego umieraj cego bytu. 
 Wiersz przedostatni zbioru Zachód s o ca w Milanówku nosi tytu Upiór pojawiaj cy 
si podczas wykonania sonaty B-dur D 960 (ostatniej). Upiorem jest autor sonaty B-dur     
– Franz Schubert, lecz jego obecno – upiór siedzi mi dzy publiczno ci – nie budzi grozy. 
Z niewiadomych przyczyn wydaje si by w tym miejscu i okoliczno ciach kim naturalnym. 
Jaka jest wi c rola tego typu istnienia? Ma ono równie niew tpliwe proweniencje 
romantyczne, tu dodatkowo opatrzone mocn groteskow sygnatur . Upiór ma t uste w osy 
[„kto umar ten g owy nie myje”], brudne paznokcie, pocz tki osteoporozy; poza tym jest 
chory na serce lub o dek, wiadczy o tym blado oblicza. Upiór nie dba o siebie, siedzi 
w sple nia ym surducie, brakuje mu lewego buta i lewej skarpetki. Zarówno but, jak 
i skarpeta przebywaj w niemo liwym do wskazania miejscu otch ani. Sam upiór wydaje si
by zadowolony – u miecha si , s uchaj c swojej sonaty w wykonaniu znanej japo skiej 
pianistki Mitsuko Uchidy. 
Ca sytuacj liryczn nale y rozpatrywa w porz dku symboliczno-alegorycznym. 
Symboliczne s tu niew tpliwie miejsce i rola upiora Schuberta, alegoryczna – scena 
s uchania muzyki oraz jej wykonywania. Alegoreza w tym przypadku musi wyj od 
symboliki Upiora, postaci z dwóch obszarów istnienia.40 W gruncie rzeczy jego rola 
40 Zob.: C. G. Jung, Fenomenologia ducha w ba niach, [w:] idem, Archetypy i symbole, s. 428-487. 
Przypomnijmy, e R. Przybylski [op. cit. S owo i milczenie bohatera Polaków], s. 75, nazywa upiora 
„paradoksalnym bytem z krwi, która w ka dej chwili mo e wsi kn w nic, i z ko ci, które w ka dej chwili 
mog si rozproszy w niesko czono ”. 
237
w opisywanym stanie rzeczy jest znikoma [„Tu czy tam komu on si przyda”]; Upiór, wbrew 
romantykom, przestaje by potrzebny, nie jest nosicielem adnych metafizycznych czy 
ostatecznych sensów, jego wa no wynika tylko z tego powodu, e kiedy by artyst , 
stworzy dzie o, które dzi mo e by odtwarzane ywym, ponawia dawny artystyczny gest 
kompozytora. On sam niewiele ju znaczy, mo na powiedzie , e semantycznie si
wyeksploatowa ; stanowi mo e co najwy ej przedmiot krótkiej zabawy w rekwizytorni 
bytów i egzystencji zaprzesz ych. 
 Mimo to, ze wzgl du na tera niejszo , mo na mówi o pewnych gestach ocalaj cych. 
Ocalaj one przestrze sztuki jako namiastk nie miertelno ci. Nieprzypadkiem a
trzykrotnie pojawia si w wierszu okre lenie mo liwo ci interpretacyjnych i technicznych 
pianistki jako „boskich”. Stanowi równie kompozycyjn klamr wiersza. S d: „Schuberta 
gra a bosko Mitsuko Uchida” nie oznacza tu bowiem pretensjonalnej egzaltacji, wynikaj cej 
chocia by z zakre lonego polem groteski poetyckiego planu. Wydaje si by stwierdzeniem 
serio. Stwierdzeniem z tego wzgl du maksymalistycznym. Trawestuj c, mo na powiedzie , 
e „bosko ” i zwi zana z nim na prawach oczywistych skojarze „nie miertelno ” dotyczy
mo e w realiach tego tu oto wiata kongenialnych dzie [oraz ich wykona ], a nie ich 
autorów. Ci ostatni gin gdzie w pomroce dziejów i naszych eschatologicznych marze , 
powracaj c w groteskowy sposób w postaci kulturowych fantazmatów przynale nych epoce, 
w której yli i – poniek d – epoce, w której ci, co yj , jeszcze nie umarli. 
 Charakterystyczny w tym wierszu jest równie intertekstualny poetycki gest, który 
poprzez nie tylko j zykowe, lecz tak e sytuacyjne nawi zania, odsy a do poezji Boles awa 
Le miana: 
Za but lewy – gdzie w otch a skr ca jego droga 
 W a nie poszed – i pyta czy jest tam co z Boga 
  [Upiór pojawiaj cy si podczas..., ZSM, s. 62] 
Ów gest wydaje si s u y celom ideowym; nie wchodzi w polemik , lecz wzmacnia 
rozpoznania immanentne wiersza. Le mian, nieustanny tropiciel nico ci, w poetyckim dialogu 
zorientowanym równie na byty kalekie i niepe ne jako predestynowane do poszukiwa tego 
rodzaju, jest wa n osob w prowadzeniu wiatopogl dowego dialogu. Wzmacnia 
przekonanie ka ce przypuszcza , e nasz status istnieniowy wydaje si by dziwnie 
chwiejny i niepewny. Wszak „ró ne rzeczy, opisywane przez Le miana, wpadaj
238
w nieistnienie, ale tylko po to, eby niebawem, a nawet zaraz, pojawi si w istnieniu, albo, 
odwrotnie, e wpadaj w istnienie, ale tylko po to, eby po chwili znowu z niego wypa ”.41
 Tak wi c natur równie i naszego istnienia wydaje si by Znikanie. Czytamy 
przecie : 
Wszystko znika w okamgnieniu os upieniu 
 Listki bluszczu tam pod p otem na kamieniu 
 Je e krety oraz wróble wszystko znika 
Co za walczyk planetarna to muzyka 
 Wszystko znika bluszcz i wróble je e krety 
 Nawet Bartok jego skrzypce i klarnety 
  [Ogród w Milanówku w okamgnieniu, ZNBP, s.35] 
Nie istniej c, istniejemy jeszcze w naszych dzie ach, a s one równie najbardziej wznios
form pytania o obecno Boga w przestrzeni, któr my nazywamy nico ci . 
 My lenie Rymkiewicza na poziomie idei i tematów wydaje si mie swój rewers. Jest 
nim strategia wobec materii poetyckiej sensu stricto, tj. konkretyzacji wiersza na poziomie 
rytmu, melodii, inkantacji. Mo emy w tym przypadku mówi o wyrazistej dramaturgii tekstu 
poetyckiego, którego sprawc jest autor Niezabudek. Owa dramaturgia wydaje si mie swe 
ród a w opisanych wy ej klasycystycznych obsesjach. Wspó czesny twórca – w o wiele 
wi kszym stopniu ni jego poprzednicy – wiadkuje procesowi dekonstrukcji j zyka i ów 
proces nie tylko przyjmuje do wiadomo ci, lecz musi si do odnie zarówno w wymiarze 
intelektualnym [rzecz dotyczy przecie rudymentów], egzystencjalnym [mo na tu stosowa
ró ne strategie relatywizuj ce dzi ki ironii uroszczenia teoretycznego rozumu] oraz 
poetyckim [poprzez wiadome podtrzymywanie przy yciu i rozwijanie form wiersza 
uwa anych za przestarza e, „nienowoczesne”]. Poeta podejmuje wi c gr , „igra – tak mówi 
Bohdan Pociej – z rzeczywisto ci my li i rzeczy”. 
[Igra – M.K.] Z pomoc rytmu – elementu wspólnego poezji i muzyce – i rymu, wykorzystuj c samoistn si
kszta towania w a ciw tym czynnikom utworu poetyckiego. Igra – z u yciem metafory (cz sto zaskakuj cej), 
41 J. M. Rymkiewicz, op. cit., [Le mian. Encyklopedia], has o: Znikanie, s. 409. 
239
paralelizmu, porównania [...]. To intensywne, wielopoziomowe, ró noaspektowe igranie z rzeczywisto ci zbli a 
poezj do muzyki, struktur i form wiersza do struktury i formy utworu muzycznego. 
Poeta pisz cy s owa i wi cy je w struktury poetyckie upodabnia si do kompozytora pisz cego nuty 
i wi cego je w struktury d wi kowe.42
Warto zwróci uwag na fakt, e w swoich ostatnich tomikach Rymkiewicz radykalnie 
zaw a liczb mo liwych do wykorzystania form wierszowych; przewag zyskuje 
charakterystyczny, rozpoznawalny ze wzgl du na swe cechy rytmiczne i rymy – dystych. 
Owo uprzywilejowanie nie jest przypadkowe. Dystych staje si bowiem strof pe ni c wiele 
funkcji w poezji Rymkiewicza.  
 W tomie Thema regium  wiersz otwieraj cy, Nekrolog, jest dystychem. Przypomina 
sw form klasyczny dystych elegijny. Pisany jest wierszem bia ym, nie zawiera jednak 
pozosta ych dystynkcji tego typu dystychu: sze ciu akcentów w obydwóch wersach oraz 
akcentu paroksytonicznego w redniówce i klauzuli w pierwszym wersie, a oksytonicznego – 
w tych samych miejscach w wersie drugim. Jest wi c przetworzeniem – nie tylko na poziomie 
wiadomie strywializowanego tematu – antycznego oraz istniej cego w tradycji poezji 
polskiej poetyckiego rygoru.  
 Wydaje si tym samym potwierdza regu o post puj cej demuzykalizacji poezji, 
opisuj cej rudymentarny konkret i poddaj cej deziluzji istniej ce i przyj te w przestrzeni 
poetyckiej konwencje, by rozbija podobne konwencje i wmówienia w przestrzeni spo eczno-
kulturowej.43 Owa surowo , wiersz ko czy si s owami: „Ten wiersz ci daj jak szarf
i werble/ Mój bracie ziemia niech ci lekk b dzie”, stanowi jednak wyj tek. Inne utwory 
tomu, nie tylko zreszt Thema regium, realizuj bardziej zrytmizowany, meliczny wariant 
dystychu. Ju wiersz nast pny, inc. „Zapytaj o to zmar ych pok d twój chleb jedz ”, poprzez 
wybór poetyckiego instrumentarium wydaje si wybiera wyra nie inny wariant tradycji. 
Poeta pos uguje si takim zestawem technik poetyckich, które wr cz ostentacyjnie 
uwzgl dniaj wyrazisty wariant rytmiczny jako warunek poetycko ci w ogóle. Mamy tu 
bowiem do czynienia z wierszem, którego dominant kompozycyjn jest zasada paralelizmu. 
Anaforom i rymom towarzysz paralelizmy sk adniowe oraz tok rytmiczny sylabotonika 
z nielicznymi wersowymi inwariantami wynikaj cymi ze wiadomej gry uk adem 
wersyfikacyjnym i sk adniowym. 
42 B. Pociej, op. cit., s. 328. 
43 Podobne rozwi zania pojawiaj si w tym i kolejnych tomach stosunkowo rzadko i s z tego wzgl du wa nym 
sygna em interpretacyjnym; odwo uj si bowiem równie do tradycji biblijnego wersetu. 
240
 Warto przy tej okazji zwróci uwag na rol rymów w semantycznej grze poetyckich 
sensów. W sze ciu dystychach s to rymy gramatyczne, czasownikowe. Ostatni siódmy 
dystych prze amuje regu , tworz c rym: rzeczownik – przyimek z zaimkiem. Ca y wiersz 
tworzy ciekawy „przedmiot estetyczny”, który dzi ki nagromadzeniu ró nych zabiegów 
eufonicznych, wspó brzmie , instrumentacji staje si partytur do wykonania. Wiersz znaczy 
nie tylko poprzez semantyk u ytych s ów, lecz równie poprzez ich walory wokalne. 
 A oto fragment: 
Zapytaj o to zmar ych pok d twój chleb jedz
 Zapytaj o to zmar ych oni ci powiedz
 Zapytaj o to zmar ych pok d jeszcze yj
 Pok d w twojej azience jeszcze oczy myj
 Pok d jeszcze gazet z r k ci wyrywaj
 Zapytaj o to zmar ych pok d ci poznaj [...] 
 Zapytaj o to zmar ych kiedy przyjd noc
 Zapytaj o to zmar ych ale nie wiesz o co 
  [*** Zapytaj o to zmar ych..., TR, s. 7] 
Podobne rozwi zania artystyczne staj si w kolejnych tomach cz ste. Mo na 
powiedzie wi cej, otó forma dystychu wydaje si by dla Rymkiewicza, podobnie jak na 
przyk ad w muzyce fuga dla Jana Sebastiana Bacha, synonimem lub w niektórych 
przypadkach nawet kwintesencj okre lonych oczekiwa artystycznych, stanowi cym limes
dla konkretnych artystycznych rozwi za . To – w pewnym sensie – poetycka „sztuka fugi”, 
wiadomie zakre lony przez poet system ogranicze maj cych eliminowa wybory 
przypadkowe, a doskonali te stanowi ce rytmiczny, semantyczny i wiatopogl dowy 
poetycki wehiku . 
Omawiany powy ej wiersz jest z jeszcze jednego wzgl du wa ny. Otó na pierwszy 
rzut oka nie spe nia on, bo zrobi tego nie mo e, za o e stoj cych u pocz tków jego 
projektu. Adresat nie zapyta zmar ych o nic, bo w j zyku ywych nie istniej adne 
semantyczne kompetencje do zadawania zmar ym jakichkolwiek pyta . Wiersz wydaje si
wi c tylko chybion poetyck manifestacj niemo no ci. Popisem stylu. 
W istocie jest zupe nie inaczej. Omawiany utwór mo na potraktowa jak poetyck
inkantacj , za piew poprzedzaj cy istotny poetycki rytua , ustawianie g osu, odpowiednik 
241
lamentu, który by mo e w nast pnej ods onie nabierze nieco odmiennego kszta tu w rytuale 
opisuj cym tajemnice umierania. To nie s owo w swojej podstawowej funkcji znaczeniowej, 
lecz s owo jako melos staje si obiektem zainteresowania autora Metafizyki. S owo zamkni te 
w form dystychu. 
 Powy sz tez wydaj si potwierdza nast pne tomy poezji, a zw aszcza tom ostatni: 
Do widzenia gawrony. Na czterdzie ci zaprezentowanych w tomie wierszy tylko pi
przyjmuje inn form ni dystych. W tomie wcze niejszym wierszy pisanych dystychem jest 
dwadzie cia dziewi na trzydzie ci siedem tekstów umieszczonych w zbiorze. 
Co wi c czy dystych z muzyczno ci ? Wydaje si , e oprócz tematu jako oczywistej 
poetyckiej materii, dochodzi tu do g osu aspekt bardziej rudymentarny, zwi zany z dawnym 
rozumieniem muzyki, kiedy to s owo stanowi o w obszarze ekspresji muzycznej naturalny 
sk adnik tej ekspresji; wi cej – jej niezbywalny i oczywisty walor. W kulturze nowo ytnej 
znakiem owego po czenia jest sztuka recytatywu, reprezentowana mi dzy innymi przez 
twórczo Claudia Monteverdiego, oraz sztuka opery. W recytatywie mowa podporz dkowuje 
sobie muzyk : „Recytatyw to mowa ywego logosu”44, i jednocze nie ujawnia zasadnicz
wewn trzn sprzeczno ; ow sprzeczno ujawnia równie opera. Ryszard Przybylski 
zauwa a: 
Wspó istniej w niej, w przedziwnej zreszt zgodzie, dwa elementy wzajemnie sobie obce, a mo e nawet 
wrogie: asemantyczna, dzia aj ca na uczucia w niezrozumia y, tajemniczy sposób muzyka i pe na znacze , 
oddzia uj ca na rozum za pomoc poj mowa. T sprzeczno odzwierciedla w operze w wyj tkowo jasny 
sposób opozycja mi dzy ari a recytatywem. Istota tej sprzeczno ci tkwi równie w strukturze j zyka, w samym 
s owie, w którym zwi zek d wi ku i rytmu ze znaczeniem jest umowny, niezrozumia y, wr cz bezsensowny.45
Dystych w interesuj cym nas uj ciu pozwala nie tylko rozumie mow , ale tak e j
us ysze . W projekcie poetyckim Jaros awa Marka Rymkiewicza fakt ów wydaje si  by
warunkiem sine qua non wiersza jako takiego i poezji jako artystycznej ekspresji. Dzi ki 
takiej w a nie poetyckiej strategii problem demuzykalizacji wiata zamienia si w swoje 
przeciwie stwo. Wiersze poety z Milanówka stanowi wa ny gest maj cy na celu podj cie 
próby remuzykalizacji wiata. Gest ów nie ma charakteru ani heroicznego, ani histerycznego. 
Jest upomnieniem si o prawa przys uguj ce medium j zyka poetyckiego oraz prób
odbudowania prawide , o których zapomniano w mroku historii. 
44 R. Przybylski, Muzyka s owa, [w:] op. cit. [Klasycyzm, czyli...], s. 77. 
45 Ibidem. 
Rozdzia VI 
Pomi dzy Jerozolim , Atenami, Rzymem i... dekonstrukcj
6.1 „Natura te jest Rzym” – powtórzenie sporu o natur i kultur
Wydaje si , e sprawa ró norakich relacyj mi dzy tym, co Rymkiewicz nazywa 
„Rzymem”, a tym, co okre la jako „Natura”, zosta o precyzyjnie wyja nione przez wielu 
badaczy bior cych udzia w dyskusji na ten temat.1 Jest to w wymiarze wiatopogl dowym 
zakre lanie pola wzajemnego przenikania si sfer dla ludzkiej umys owo ci fundamentalnych, 
bardzo cz sto rozgraniczanych w sposób dobitny i autorytatywny. Spór o Natur i Kultur
stanowi bowiem punkt wyj cia dla dalszych ustale w tym wzgl dzie i jest „aktem 
fundacyjnym” dla okre lonych wyborów: zarówno w sferze filozofii, jak i estetyki czy 
aksjologii. 
Przyjrzyjmy si wi c dwom wierszom Rymkiewicza, zamieszczonym w tomach: 
Metafizyka [wiersz Epitafium dla Rzymu] i Anatomia [wiersz Natura te jest Rzym]. Stanowi
one – równie w zwi zku z faktem, i twórczo Rymkiewicza nie jest zbiorem zamkni tym 
– fundamentalny dla prób zrozumienia wiatoogl du tej poezji punkt odniesienia. S równie
kolejnym minicyklem poetyckim domagaj cym si uwagi.2
Epitafium dla Rzymu jest nie tylko wa nym dla poety potwierdzeniem przedstawionej 
wcze niej strategii poetyckiej, zwi zanej z imitacj [repetycj ] czy te wykorzystaniem aluzji 
literackiej w intertekstualnej grze odniesie .3 Umieszczenie sygnatury w postaci motta czyni 
1 Zob. np.: M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 48-49 oraz 202. 
2 Swoistym dopowiedzeniem do cyklu mo e by równie sonet Rzym z tomu Thema regium [s. 41]. 
3 Stanis aw Balbus umie ci by zapewne omawiany wiersz w swojej typologii [por.: op. cit., s. 100-105] 
w zbiorze D „Jawne na ladownictwo”, punkt 6: „na ladownictwo programowe [imitatio] w po czeniu 
[w bardziej ograniczonym zakresie] z kulturow transpozycj tematyczn . W przypadku na ladownictwa 
programowego, rozwija si ono „w kontek cie okre lonego p r o g r a m u e s t e t y c z n e g o, a zatem 
w historycznoliterackiej sytuacji, gdzie nawi zaniom mi dzytekstowym i mi dzystylowym realizowanym 
w praktyce twórczej towarzyszy jasna teoretyczna wiadomo na temat uwarunkowa , celów i metod takiego 
post powania. Przy czym wiadomo ta z regu y znajduje wyraz dyskursywny [...]”. [Ibidem, s. 246]. 
W przypadku kulturowej transpozycji tematycznej bardzo ostro nie mo na powiedzie , e omawiany wiersz 
nawi zuje do „okre lonego »obcego« – odleg ego, pozwalaj cego si wyodr bni i historycznie zlokalizowa – 
kr gu kultury, za po rednictwem wprowadzonych do utworu w charakterze jego znakowego budulca, 
wyselekcjonowanych tematów, tj. znaków quasi-ikonicznych, pochodz cych z tamtego okr gu i jego 
artystycznych systemów semiotycznych [...]”. [Ibidem, s. 343]. Tekst musi spe nia przynajmniej jeszcze jeden 
warunek: zaznacza dystans pomi dzy kulturowymi terytoriami, objawiaj cy si przede wszystkim tym, i
„znaki obcego pochodzenia”, atwo rozpoznawalne, s [sic!] „odci te na poziomie tekstu od swego w asnego 
stylu (»j zyka«)” i jawnie wyabstrahowane z „pierwotnych ca o ciowych kontekstów formalnych i ich 
semiotycznych regu ”. [Ibidem]. 
243
oczywistymi podobne tryby analizy i interpretacji tekstu. Racj ma wi c i Ryszard 
Przybylski,4 gdy przypomina, e w a ciwym punktem odniesienia, w a ciwym, bo 
pierwotnym, jest epigramat Janusa Vitalisa, zatytu owany  De Roma lub, w wersji polskiej, 
Epitafium Rzymowi [inc. Qui Romam in media quaeris, novus advena, Roma]. Wersja 
Rymkiewicza wchodzi tu jednak w intertekstualny uk ad odniesie zwi zanych nie tylko 
z wierszem Joachima du Bellay, lecz tak e Miko aja S pa-Szarzy skiego, Francisco de 
Quevedo y Villegasa, Ezry Pounda, Josipa Brodskiego – lista mo e by jeszcze d u sza. Nie 
o ni zreszt chodzi. Problemem jest bowiem teraz nie tyle wskazanie podobie stw i ró nic 
mi dzy poszczególnymi wariantami konkretnych realizacji, uczyni to zreszt w cytowanej 
ksi ce Ryszard Przybylski dla propozycji du Bellaya, S pa i Pounda, co wskazanie 
przekonuj cych relacji mi dzy dwoma obszarami istnienia: Natur i Kultur . 
Wydaje si tak e, i wszystko na ten temat ju powiedziano. W przypadku sonetu 
pierwszego musimy si odnie do dwóch g ównych koncepcji interpretacyjnych. Jedna 
z nich mówi, e wiersz bli szy jest wizji zawartej w tek cie Ezry Pounda ze wzgl du na jego 
wizj Rzymu jako symbolu przemijania i jednocze nie wymykania si czasowi. Druga, 
S powa, budowa a swe racje na sugestii, e Rzym jest przyk adem paradoksalnych przemian 
Wiecznego Miasta w zakresie ruchu i jego braku. Wed ug autora Rytmów „przemijalno jest 
istot zjawisk i rzeczy oraz (paradoksalnie) »form trwania« w »wiecznym teraz« kultury.5
Nie zapominajmy, e obie linie rozumowania istniej w tek cie na równych prawach, tocz c 
ze sob pe en napi cia dialog dwóch koncepcji historiozoficznych i filozoficznych. 
Pami tajmy, e „Czas”, wyst puj cy w wierszu, ma niew tpliwie charakter kulturowy, jest 
przecie wielko ci i zdobycz specyficznie ludzk , wiadcz o tym nie tylko odkrycia 
Einsteina. „Bezczas” wobec tego, tj. brak dystynkcji w tym zakresie, wydaje si przynale e
temu, co znajduje si poza kultur . Wiemy jednak, e dzi podobne rozró nienia atwo mo na 
poda w w tpliwo , uzasadniaj c j faktem, e wszystko, co ludzkie, a Rzym jest znakiem 
szczególnie por cznym, nale y do kultury – a wi c do j zyka, który ow kultur konstytuuje, 
umieszczaj c j w obszarach czasowi niepodlegaj cych.6 W wieczno ci, która de facto jest 
bezczasem. 
Powy szemu stylowi my lenia nie sposób odmówi racji; mimo to ukrywa on istotny 
paradoks. Paradoks ów nota bene ukryty jest w omawianym wierszu i pewnie dlatego tak 
4 R. Przybylski, op. cit., [To jest klasycyzm], s. 49-50. 
5 M. Wo niak- abieniec, op. cit. 
6 Ryszard Przybylski pisze tak: „J zyk ma pierwsze stwo przed wiadomo ci , poniewa tylko s owo, które 
mo e by jednocze nie poj ciem i wyobra eniem, jest w stanie stworzy wiat i potwierdzi istnienie cogito”. 
R. Przybylski, op. cit., s. 31. 
244
popularnym. Polega na fakcie, i to, co przynale y obszarom „poza kultur ”, a wi c tak e 
naturze i eschatologii, staje si fundamentem kultury. Przybylski dodaje jednak, e tylko taki 
rodzaj eschatologii, eschatologii ukrytej w wiadomo ci historycznej, mo emy pomy le bez 
ryzyka popadni cia w ró nego rodzaju filozoficzne i teologiczne tarapaty. Pisze tak: 
„Wieczne Teraz – to nie bezczasowa wiadomo Boga, lecz historyczna wiadomo
aktualnie yj cego pokolenia, w której nadal bytuj wszyscy umarli. mier niszczy, aby 
obdarzy ywotem w Wiecznym Teraz”.7 Ogranicza wi c przestrze eschatologii do 
wiadomo ci historycznej yj cych. Nie zapominajmy jednak, e yj cy to istoty podleg e 
w równej mierze rytmom natury. Sonet, o którym mowa, pozostawia pod tym wzgl dem 
niewiele w tpliwo ci: 
Przybyszu, który Rzymu szukasz w owym Rzymie 
I nie znajdujesz w Rzymie adnej z rzeczy Rzymu, 
Patrz. Kolumna z amana i w pa acach kroki 
Pokole . Tylko wiatry i popió i imi . 
Ten jest Rzym. Gwiazda mo e w tych ruinach b dzi 
I b yska, jak b yska a i miastu, i wiatu, 
Bo miasto wiat zdoby o, a wiat zdoby miasto 
I wszystko w proch upad o, by znowu Czas rz dzi .[...] 
  [Epitafium dla Rzymu, M, s. 37] 
 Natura i kultura wchodz ze sob w dramatyczny zwi zek, który dla jednostki 
ludzkiej, ale równie dla ca ych pokole , skutkuje zawsze tym samym: przemijaniem, 
rozpadem i mierci . Zostaj „kroki pokole ”, „wiatry i popió i imi ”. „Gwiazda”, tu symbol 
pot g Natury, nie nale y z pewno ci do kultury ludzkiej; wyra a raczej oboj tno i ch ód, 
„kosmiczny ch ód” wobec nieustannie prowincjonalnych ludzkich spraw. Pami taj c o tym, 
bole niej pewnie dotrze do nas my l o przemianach czasu, który Wieczne Teraz tworzy 
z materia ów bardzo delikatnych i nietrwa ych. Nietrwa ych jak on sam. 
 Obecno natury nie jest wi c w wierszu chwytem retorycznym, maj cym na celu 
tworzenie wyrazistych dychotomii. Jest dok adnie odwrotnie: kultura i natura tworz
7 R. Przybylski, ibidem, s. 40. 
245
dialektyczny zwi zek zale no ci, które bez ustanku nap dzaj machin zniszczenia. 
Elegancki eufemizm ko cz cy wiersz sugesti ow podaje w formie interesuj cego 
paradoksu: 
To, co w czasie sta mia o, Czas kruszy i zwiewa. 
 To, co przep ywa w czasie, b dzie trwa o w Czasie. 
   [ibidem] 
Wieczne Teraz, s owo „Czas” pisane wersalikiem, stanowi mimo wszystko element pewnej, 
bardzo ulotnej nadziei eschatologicznej, która – zw aszcza w tomach ostatnich – poddana 
zostaje dramatycznej rewizji. 
 Czym tedy jest ów Rzym z epitafium? Poeta mówi, e jest to wielopoziomowy 
palimpsest. Wszak w Rzymie historycznym, poddanym procesom anihilizacji, „ukryty/ Inny 
Rzym wci kie kuje, wolny i podbity”. Rz dzi tu Czas, cho z pewno ci nie jest on tylko 
miejscem konstytuowania si Wiecznego Teraz kultury. Jest równie , a mo e przede 
wszystkim?, ywio em niszcz cym i powo uj cym do istnienia w kolejnych cyklach. 
ywio em przypominaj cym to, co filozofowie nazywaj natura naturata, a co oznacza 
„natur stworzon i po eraj c ”, poddan re imom cykliczno ci, przemiany i mierci. 
Rymkiewiczowa koncepcja omawianego sonetu, wyj tkowo mocno zadomowionego 
w tradycji literackiej w a ciwie wszystkich czasów, wzmacnia t jego – mo liw do 
eksplikacji – warstw , która nie tyle paradoks ma na wzgl dzie, operuj c jednakowo bardzo 
sugestywnie paradoksem. Wydaje si , i chodzi tu o spraw z punktu widzenia pewnego 
wiatopogl du wa niejsz : uprzyst pnienie sugestii o jednorodno ci mechanizmów czasu, 
natury i kultury, mia d cych powo ywane do istnienia byty z nadmiern liczb materialnych 
atrybutów chwilowej przecie pot gi, na rzecz wcale nie ironicznego odkrycia faktu 
przechodzenia owej materialno ci w stan chybotliwej hibernacji, tj. zast powania 
materialno ci istnienia jego namiastkami. Sfera kultury jest obszarem, w którym owa 
hibernacja si dokonuje. Mo na si zastanawia , czy celem jest ocalanie okre lonych warto ci 
i przekszta canie ich w wiecznego wiadka ludzkich przypad o ci, a tym samym 
w wiecznotrwa e ród o ludzkiej kultury, czy te ich archiwizowanie. S owo „epitafium” 
w tytule sonetu nie daje szansy na udzielenie pewnej i jednoznacznej odpowiedzi.  
O ile o naturze w omawianym powy ej sonecie mo emy mówi , u ywaj c bardziej 
zasady dialektycznej ekwiwalencji, o tyle sonet drugi, Natura te jest Rzym, poj cie to czyni 
podstawowym elementem poetyckiego i intelektualnego pejza u wiersza. Ryszard Przybylski 
246
nazywa ów sonet b yskotliw polemik z arcydzie em Osipa Mandelsztama pt. Natura to te
Rzym. Dodaje równie , e Rymkiewicz rozwija tu barokowy koncept Jacoba Baltego 
z wiersza Poema de vanitate mundi oraz Kazimierza Sarbiewskiego z elegii Iter Romanum.
Dodaje jeszcze, i poeta „podj wszystkie te koncepty – w sfer ducha przeniós jednak ca y 
Rzym”.8 Rzym jest wi c w przypadku tych dwóch wierszy, wed ug Przybylskiego, znakiem 
i wiecznego trwania, i „wykwitem natury stworzonej, która musi ulec rozk adowi tylko po to, 
aby [...] ukaza , e trwa e jest tylko to, co yje w sferze ducha”.9
Marzena Wo niak- abieniec, analizuj c omawiany wiersz, przywo uje równie opini
Marty Rowi skiej, dla której s owo „natura” oznacza „cielesno (materialno ) bytów 
biologicznych, przede wszystkim cz owieka. Cia o ludzkie czy inne organizmy ywe ulegaj
rozpadowi i zniszczeniu, podobnie jak zniszczeniu uleg Rzym historyczny – symbol pot gi 
ludzkiej cywilizacji.” Barokowy koncept polega za na tym, e Rzym jest tu ukazany jako 
trup. Natura jest wi c Rzymem.10 Przypomnijmy, e wed ug Przybylskiego 
U Rymkiewicza natura nie jest wzorem Rzymu. Jest otch ani po eraj c Rzym historyczny. Rzym rozpada si
w naturze. Natura i historia nie s formami bytu. »Natura te jest Rzym« znaczy tu, e natura jest analogonem 
Rzymu historycznego. Wszak istnieje w czasie. Zmartwychwsta to dla Rymkiewicza wznie si ponad 
niepowtarzalny linearny czas historyczny i powtarzalny kolisty czas natury. Zmartwychwsta to po trudzie 
i m ce zaw drowa w ko cu do bia ego Rzymu, do Wiecznego Tekstu, uzyska byt duchowy, zamieszka
w formie symbolicznej wzniesionej przez ludzi-pszczo y, przez twórców warto ci duchowych.11
Wed ug Przybylskiego rzecz jest bardziej spektakularna, cho niekoniecznie prostsza. 
I Rzym historyczny, i natura [dodajmy natura naturata] kieruj si tym samym prawem: 
prawem silniejszego, prawem podboju, rozrostu, a tak e – nieuchronnie: przesilenia i uwi du. 
Rzym „prawdziwy”, „Rzym na wysoko ci”, „bia y Rzym” si rzeczy musi by
zaprzeczeniem lub przezwyci eniem tego wszystkiego, co materialne, historyczne, zwi zane 
z natur , a wi c po prostu trupie. Nieprzypadkiem zreszt konceptem wi cym w tym 
wierszu jest równoleg o dwóch narracji: tej dotycz cej losów Rzymu i tej koncentruj cej 
si na opisie trupa. Obie narracje wchodz zreszt ze sob w bardzo cis y zwi zek – nie tylko 
dotycz cy obrazowania, lecz tak e syntaktyki [„To jest Rzym a to s ci gna nerwy w osy”]. 
Rzecz nie jest jednak oczywista. wiadczy o tym ju pierwszy wers sonetu: „To jest 
Rzym gdy brz czy pszczo a w bia ym Rzymie”. Punktem wyj cia wydaje si tu by równie
8 Por.: R. Przybylski, op. cit., s. 50-51. 
9 Ibidem, s. 51. 
10 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 202. Por. tak e przypis 439 z tej samej strony. 
11 R. Przybylski, op. cit., s. 53. 
247
równoleg o , ale dotycz ca dwóch „stanów skupienia” fenomenu kulturowo-ontologicznego 
pod nazw „Rzym”. Zauwa my, e warunkiem istnienia Rzymu materialnego jest istnienie 
„bia ego Rzymu”. Ów bia y Rzym nie jest jednak tylko duchow wersj [emanacj ] Rzymu 
historycznego; Rzym historyczny jest bowiem fundamentem owego Rzymu „na 
wysoko ciach”. Mo na nawet powiedzie , i droga od jednego do drugiego Rzymu nie jest 
wcale daleka. Stanowi – jak powiedzia em – porz dek palimpsestów, którego – przyznajmy – 
do przygn biaj cym znakiem istnienia jest ten zapisany przez poet : 
To jest Rzym gdy brz czy pszczo a w bia ym Rzymie 
Wiosn uki gdy w ród ruin wiat o niec
Zim osy gdy przez puste ko ci lec
Gdy zakwita w bia ych ple niach bia e imi
  [Natura te jest Rzym, At, s. 26]
 Akt grzebania Rzymu historycznego w Rzymie „bia ym” dokonuje si ci gle w tych 
samych dekoracjach: dzieje si w tym samym miejscu, a towarzyszy mu naturalny rytm 
przemienno ci pór roku. Mówi o tym druga strofa sonetu. O ile jednak w strofie pierwszej 
„bia e imi ” [idea, duch Rzymu] „zakwita w bia ych ple niach”, o tyle w strofie drugiej to 
samo imi w „bia ych ple niach” zasycha, ulegaj c wi c logice i rytmom natury, a nawet tej 
natury kaprysom: 
To jest Rzym a pogrzebany w bia ym Rzymie 
 Latem mrówka gdy w spróchnia e tkanki stuka 
ma w arteriach gdy jesieni drogi szuka 
 Gdy zasycha w bia ych ple niach bia e imi [Ibidem] 
Mo emy ju w tym miejscu z du doz pewno ci powiedzie , e „Rzym w ob okach”, „bia y 
Rzym na wysoko ci” bardzo du o czerpie z podglebia, z tego, co stanowi zespó mocy 
tellurycznych, podziemnych. Wiersz jest z tego wzgl du potwierdzeniem arcyludzkiego 
marzenia o nie miertelno ci i jednocze nie dekonstrukcj tego marzenia. Mo na je uratowa
w wymiarze symbolu poetyckiego, ale gdy si pragnie by uczciwym w sensie 
egzystencjalnym, a Rymkiewicz jest poet uczciwym, pojawi si musi to, co nazwa mo na 
„soczewk naturalisty”. Cz owieka obserwuj cego obroty pór roku i rytmy natury oraz 
znaj cego skutki tych obrotów. Tak te jest w wierszu Natura te jest Rzym. 
 Oczywi cie, mo emy przyj bez komentarza patos dwóch ostatnich wersów: „To jest 
Rzym gdy pszczo y wznosz z bia ych ko ci/ Rzym w ob okach bia y Rzym na wysoko ci” 
248
i powiedzie , e prawdziwy Rzym konstytuuje si po przezwyci eniu si natury, a tworz go 
poeci-pszczo y.12 Patrz c jednak na wiatopogl dowy wyd wi k tomów, które poeta napisa
pó niej, wydaje si , e by oby to odczytanie niepe ne. Sonet zawiera bowiem akcenty, które 
Wieczne Teraz kultury oraz to, co stanowi jego ideowe zwie czenie – bia y Rzym, rozpoznaje 
jako znak dramatycznej alienacji. Alienacji, której podlega ka dy twórca. Wej cie do bia ego 
Rzymu nie jest wcale ani takie oczywiste, ani – tak to nazwijmy – radosne. Skrywa 
przeczucie, i podnios o faktu bycia artyst -pszczo wcale nie zmienia owadziego 
charakteru statusu artysty, a traumatyzm tego faktu, wynikaj cy chocia by z elementarnego 
poczucia odpowiedzialno ci w obliczu dorobku dziejów, ods ania jeszcze jeden element 
opisywanego statusu: przeczucie daremno ci podejmowanych wysi ków. Czytamy wszak 
w pierwszej tercynie sonetu: 
To jest Rzym a to s ci gna nerwy w osy 
 To jest skóra a to by o komu cia o 
 Bia y kopiec rozsypany w próchno bia e 
  [Ibidem]. 
  A natura? Wydaje si i w tym sonecie potwierdza swoj supremacj , chocia jej 
charakter ma nieco inne oblicze ni ten w wierszu Osipa Mandelsztama. U rosyjskiego poety 
Rzym jawi si jako prawie mimetyczne na ladowanie figur natury; to w niej spotykamy 
„szerokie forum pól i gajów kolumnad ”.13 Figura Rzymu otwiera u Mandelsztama równie
zwi zki o charakterze magicznym; to one – paradoksalnie – potwierdzaj naturaln
hierarchiczno relacji spo ecznych staro ytnego Rzymu oraz tragiczne, w tle s ycha greckie 
fatum, uwik anie w logik natury w jej kszta cie nosz cym nazw natura naturata: 
Natura to te Rzym, i po có niespokojnie 
 Pytania nasze znów ku bogom darmo bieg y, 
 Wn trzno ci ofiar s , by wró y losy wojnie, 
 Niewolnik, aby zamilk , a do budowy ceg y.14
12 R. Przybylski pisze o tym w sposób nast puj cy: „Bia y Rzym jest wi c u mierconym Rzymem historycznym, 
który uzyska wieczny byt tylko dzi ki swej zag adzie. Poeci-pszczo y przenosz Rzym w symboliczne 
uniwersum, które znajduje si poza czasem”. [Ibidem, s. 52]. 
13 O. Mandelsztam, *** [Natura to te Rzym, w nim rys jej rzeczywisty], [w:] idem, Poezje, Warszawa 1997,     
s. 54. 
14 Ibidem. 
249
 U Rymkiewicza figura losu nie ma a tak archaicznego, nie znosz cego adnych 
odst pstw od regu y, charakteru. Los artysty-pszczo y przypomina troch los niewolnika 
w jego egzystencjalnych determinizmach, ale tylko w tym. Artysta nie jest od tego, by 
zamilk , lecz by z daru j zyka tworzy kruchy or w walce z determinizmami natury, których 
wszak pokona si nie da. Mo na jednak, godz c si na swój los w wymiarze biologicznym, 
tworzy utopijny projekt wiadcz cy o wewn trznej wolno ci lub tej wolno ci po daniu. Los 
poety przypomina tak e los pszczó . Osip Mandelsztam pisze o tym nast puj co, podaj
t umaczenie Jaros awa Marka Rymkiewicza: 
A teraz we , dziki jest mój podarek, 
Suchy naszyjnik z ma ych martwych pszczó , 
A one w s o ce przemieni y miód.15
 Pszczo y w tym wierszu s wys anniczkami Persefony, a to otwiera pole do 
interpretacji ich roli w dwojakim charakterze: jako istot zanurzonych w oparach mierci oraz 
istot przezwyci aj cych ow mier , nieustannym wysi kiem podwa aj cych jej 
determinizmy. Zreszt – pisze Dariusz Cezary Maleszy ski – 
Pszczo a-poeta i pszczo a-robotnik ogrodów s ci gle jednym stworzeniem, posiadaj cym podobny kod 
etologiczny, chocia uaktywniany moc ró nych si (w ulu – instynktem, w literaturze – wiadomym wyborem 
i na ladownictwem).16
Owo na ladownictwo wi e si tak e z natur , stanowi warunek artystycznie i poznawczo 
efektywnego dzia ania. Wybory pszczo y-poety maj wi c równie swe ród a mimetyczne. 
Rzym w wymiarze materialnym, Rzym historyczny stanowi warunek sine qua non istnienia 
pszczo y-poety. Klasycyzm za , dzi ki mi dzy innymi szacunkowi do kategorii na ladowania, 
daje mu obraz w asnego rozdwojenia: zwi zku z natur i marzeniu o „bia ym Rzymie”.17
15 O. Mandelsztam, *** [We ku rado ci, prosz , we z mych d oni], [w:] idem, Trzydzie ci trzy wiersze, t um. 
J. M. Rymkiewicz, Warszawa, 2003. Por. ten sam wiersz w t umaczeniu Bohdana Zadury – ibidem, s. 109. 
16 D. C. Maleszy ski, Pszczo a – „archipoeta”(teoria mimesis w dawnej metaforze), [w:] Mimesis w literaturze, 
kulturze i sztuce, Z. Mitosek (red.), Warszawa 1992, s. 275. 
17 R. Przybylski, op. cit., s. 53, nazywa to „ omotaniem do bram bia ego Rzymu”. 
250
6.2 Milanówek i inne ogrody 
 Ostatnie trzy tomy Jaros aw Marek Rymkiewicz po wi ci w du ej mierze wyra nie 
oznakowanej przestrzeni – swojemu ogrodowi w Milanówku. W a nie tu rozgrywa si wa ny 
dla poety dramat istnienia. Po raz pierwszy „ogród w Milanówku” pojawia si w tomie Znak 
niejasny ba pó ywa. Czterna cie wierszy tomu posiada tak w a nie sygnatur – 
sformu owanie „ogród w Milanówku” stanowi tu pocz tek tytu u ka dego z tych wierszy. 
Tom kolejny, Zachód s o ca w Milanówku, wykorzysta ten sam sposób tworzenia tytu u 
trzyna cie razy, podobnie zreszt jak tom dotychczas ostatni: Do widzenia gawrony. Ryszard 
Przybylski s usznie jednak przestrzega: 
Biada temu, kto pomy li, e ten ogród rozpo ciera si w rzeczywistym Milanówku. Doko a ogrodu nie znajdzie 
bowiem ani ulic, ani willi, ani s siadów, ani przechodniów. Doko a jest tylko sk py podmiejski pejza . Jakie
laski, jakie piaski, kolejka prowadz ca nie wiadomo dok d, ale – jak wszystko wskazuje – zapewne do Tworek. 
Sporo mieci, zw aszcza na stacji kolejki. Puszki, plastik i kupa niepotrzebnych papierów, bo yjemy przecie
w og upia ej cywilizacji papieru.18
Ogród pe ni wa ne miejsce nie tylko w poetyckim obszarze dzia alno ci 
Rymkiewicza. Stanowi równie wa ny fragment jego pracy naukowej. W dzia alno ci 
zwi zanej z pisaniem wierszy, tak wolno si domy la , dochodzi do istotnego zdarzenia 
poetyckiego, o którym autor pisa w rozprawie My li ró ne o ogrodach: do wyra nej 
semantycznej zmiany struktury toposu ogrodu. Czytamy: 
Zmiany semantyczne, zachodz ce w topice, uzale nione s , jak si zdaje, od nieznacznych przekszta ce
w strukturze topoi. Wystarczy, by zielone drzewo sta o si drzewem ogo oconym z li ci, a znaczenie toposu 
ulegnie natychmiast zmianie.19
Topos ogrodu takiej dramatycznej zmianie zreszt uleg . Jego dwudziestowieczne realizacje 
w swej postaci ekstremalnej zrównuj ogród z fabryk lub rze ni ; szcz liwego ogrodnika 
zast puje ogrodnik szalony.20 Przypomnijmy jeszcze, i topos ogrodu w jego wersji religijnej 
[chrze cija skiej] ulega podobnym zmianom. W a ciwa problematyka poetycka dotycz ca 
toposu ogrodu wynika ze zderzenia idylli chrze cija skiej, która powsta a w redniowieczu 
[hortus conclusus jako symbol dziewictwa Marii] z symbolik wieku XX. Ta ostatnia niesie 
18 R. Przybylski, Ogród istnienia, [w:] J.M. Rymkiewicz, Zachód s o ca w Milanówku, Warszawa 2002, s. 67. 
19 J. M. Rymkiewicz, My li ró ne o ogrodach, Warszawa 1968, s. 39. 
20 „Podziemny ogród mi o ci sta si kuchni i rze ni . Elizjum sta o si wspó czesn fabryk . Model 
mitycznego podziemnego wiata sta si modelem wiata rzeczywistego.” J. M. Rymkiewicz, ibidem, s. 169. 
251
ze sob bardzo wiele znacze i chocia pojawia si tu wyra ny symbol ogrodu-pocieszenia, to 
jednak ogród ów budowany jest na ja owej ziemi.21
 O toposie ogrodu pisa Rymkiewicz w roku 1968. Wróci do w tomach poetyckich, 
pocz wszy od roku 1999, po trzydziestu z gór latach. Warto si zastanowi , dlaczego? 
 Wydaje si , i ogród – pisa em o tym wy ej – sta si w wieku XX zaprzeczeniem 
sensów, które powo a y go do ycia, staj c si u Marcina wietlickiego na przyk ad „ogrodem 
koncentracyjnym”, jest toposem nadal niezwykle ywym i ekspansywnym. Mo e wi c 
stanowi istotne poetyckie narz dzie s u ce prowadzeniu wielopoziomowego dyskursu. 
U Rymkiewicza „ogród” jest semantycznym zwornikiem przynajmniej dwóch podstawowych 
sposobów istnienia poj cia. Jest niew tpliwie toposem i ma równie swe odno niki 
symboliczne.22 Mo emy tak e mówi o rozwi zaniach mimetycznych, gdy do wiersza 
wkracza dos ownie rozumiana przestrze konkretnego miejsca, w którym rozgrywa si
dramat istnienia konkretnych osób i innych bytów.23
 Gdy spogl damy na tematyk wierszy z tomu Znak niejasny, ba pó ywa, 
dotycz cych ogrodu w Milanówku, zwraca uwag okre lona dominanta tematyczna. Pisze si
tu m.in. o lecie, kwiatach rumianku, ko cu wrze nia, kwitn cym dereniu, zdzicza ych 
ja minach, o kotach pod koniec stycznia i w po owie wrze nia, a tak e o myszy przyniesionej 
przez te koty. Historia owej myszy ko czy tom. Wydaje si , e wiersze z cyklu Ogród 
w Milanówku… projektowane s w duchu pewnego artystycznego minimalizmu. Poeta, 
zgodnie z renesansowymi idea ami „pozostaje na male”, skupia si na rudymentach 
egzystencji i na obszarze, który jeden cz owiek jest w stanie oswoi i zrozumie . 
 Ogród w Milanówku staje si wi c tak e ogrodem istnienia, skupiaj si w nim 
wszystkie newralgiczne dla pojedynczej egzystencji wydarzenia i zagadki. wiat od dawna 
nie jest ogrodem, musi nim by przestrze najbli sza. Wydaje si , i na owej dialektycznej 
zasadzie blisko ci i oddalenia buduje poeta wiele lirycznych zdarze , dramatyzuj c tym 
samym swoje wiersze i jednocze nie uniwersalizuj c charakter kreowanych sytuacji. Autor 
pos uguje si tu dwiema soczewkami: jedna s u y zbli eniom tego tu oto otaczaj cego wiata. 
Druga – zatrzymywaniu zauwa onych fenomenów istnienia w postaci dramatycznej kody, 
21 Por.: ibidem, s. 223-230. Zob. tak e: S. Kobielus, Cz owiek i ogród rajski w kulturze religijnej redniowiecza, 
Warszawa 1997. 
22 „Ogród w Milanówku to tyle konkretne miejsce, co metafora wiata. Rymkiewicz odsy a nas z jednej strony 
do podwarszawskiej geografii (Milanówek, Brwinów, Podkowa Le na, Bolimów), z drugiej czyni ze przestrze
symboliczn . Dramat istnienia, bo ten temat wydaje si najwa niejszy w ostatnich wierszach poety, rozgrywa si
wszak wsz dzie i zawsze.” Jaros aw Klejnocki, Ogród w Milanówku, „Polityka” 2002, nr 45. 
23 Jednym z wciele toposu ogrodu jest na przyk ad ostatnio wydany tom Krzysztofa Karaska pt. Gondwana 
i inne wiersze, Warszawa 2006. Gondwana, pradawny superkontynent z okresu mezozoiku, staje si
u warszawskiego poety jeszcze jednym wcieleniem ogrodu-raju, ogrodu-marzenia. 
252
pytania, poetyckiej lub filozoficznej gnomy. Wiersze te maj bowiem zawsze u swego 
pocz tku okre lon egzystencjaln anegdot , dotyczy ona – jak ju pisa em – bardzo cz sto 
bytów „najpodlejszych”, by na tej podstawie budowa konstrukcje uniwersalizuj ce 
obserwowany stan rzeczy. Mo na stworzy ju teraz zestaw najbardziej elementarnych 
i dramatycznych spraw, o których pisze si w cyklu. Pos u my si cytatami: 
Wspólne jab ko na barwinku kwiatki 
 Wspólne s tu nasze zagadki 
 Wspólne nasze istnienie w biedzie 
 I do mierci razem si jedzie […] 
 Jeszcze troch i byt si ods oni 
 Powie, e my byli tu po nic 
  [Ogród w Milanówku, lato, ZNBP, s. 25] 
 Co tam mo e jest za t cian
 Mo e powiem ci to jutro rano 
  [Ogród w Milanówku, kwiaty rumianku, ZNBP, s. 27] 
 S ysz jak st pa miertelne st panie 
 Jest w moim spaniu jeszcze jedno spanie 
  [Ogród w Milanówku, koniec wrze nia, ZNBP, s. 29] 
 To ostanie ju lata tu ycia mojego 
 I ja z tego te pi em ale z czego z czego 
  [Ogród w Milanówku, pokrzywy pod p otem, ZNBP, s. 32] 
 Czy to Bóg jest – ten kto myszy da istnienie 
 Tam w igliwiu to dziwi ce si – zdziwienie 
 Czy to Bóg jest czy robaki czy igliwie 
 Pachnie cierwo – niewymownie – obrzydliwie […] 
 Li krwawi cy i czeremchy te dzi p acz
 Ba sierotka nawet robak – nic nie znacz . 
  [Ogród w Milanówku, mysz przyniesiona przez koty, ZNBP, s. 59, 60] 
253
Mo na powiedzie , e kluczowe pytanie, które autor stawia w omawianym cyklu, 
brzmi tak jak podany wy ej cytat: „I ja z tego te pi em ale z czego z czego”? Ogród 
Rymkiewicza jest ogrodem zamkni tym. To nie redniowieczny hortus conclusus, do którego 
grzeszny cz owiek nie ma wst pu; to ogród, z którego nie ma wyj cia. ci lej nie ma dobrego 
wyj cia. Ogród Rymkiewicza jest ogrodem-pu apk . 
Owo przekonanie towarzyszy wierszom z cyklu Ogród w Milanówku… w nast pnym 
tomie, a otwiera go utwór bardzo wa ny z tego punktu widzenia: Ogród w Milanówku, koty 
styczniowe. Jego bohaterami najwa niejszymi nie s , jak by si mog o wydawa , koty, lecz 
kto nazwany przez poet „przyg upem istnieniowym”: 
Jeszcze le y na lubczykach nieg styczniowy 
Przez mój ogród idzie przyg up istnieniowy 
Brat leszczyny jarz biny swat lubczyka 
Tam za chrustem to si zjawia a to znika 
W obu uszach w obu mózgach ma zdziwienie 
Idzie przyg up istnieniowy – przez istnienie 
Przez trzy progi trzy piwnice trzy pokoje 
Ten co z moich istnieniowych wyszed roje […] 
Dwa s ostrza – w obu czaszkach skrzy owane 
Idzie przyg up przez istnienie jak przez cian
Id za nim brzozy wierzby i ja miny 
Co istnieje nie ma adnej tu przyczyny […] 
  [Ogród w Milanówku, koty styczniowe, ZSM, s. 6,7] 
Mo na zapyta , jaki jest status owego istnieniowego przyg upa, sk d si wzi w ogrodzie 
w Milanówku? Cho w wierszu odpowied na to pytanie pada, wydaje si by do
zwodnicza. Przyg up istnieniowy posiada bowiem prerogatywy istnienia wykraczaj ce poza 
„poetyckie rojenia”. Jest bytem szczególnym. Posiada dwa mózgi i prawdopodobnie dwie 
czaszki; jest bytem do odra aj cym, ohydnym. Id jednak za nim wszystkie po lednie byty: 
i te biologiczne, i te posiadaj ce mineralny modus istnienia.  
 Przyg up istnieniowy wprowadza w obszar swojego dzia ania „totalne og upienie”. 
I nie jest to informacja artobliwa. Wydaje si potwierdza przypuszczenie, e oto dokonuje 
254
si w a nie na naszych oczach krach przekona epistemologicznych o tym, e istnienie opiera 
si na racjonalnych podstawach, które potwierdzaj optymizm naszego my lenia 
odwzorowuj cego jakoby zhierarchizowany i sensowny uk ad si i oddzia ywa istniej cy 
w wiecie.  
 Ogród w Milanówku, „ogród istnienia” wspó czesnego cz owieka, jest ogrodem 
„ponowoczesnym”, uleg , jak wi kszo wa nych kategorii naszych czasów, procesowi 
radykalnej dekonstrukcji, a tym samym utraci prerogatywy istnienia serio. Nie oznacza to 
wszak e prawa do rado ci z dobrze pomy lanego artu; wr cz przeciwnie: my lenie 
pozbawione poczucia ci g o ci i zakorzenienia w istnieniu jako fenomenie mo liwym do 
poznania, unaocznia absurdalno sytuacji wspó czesnego cz owieka. Czytamy w wierszu: 
„Tu istnienie ma dwa mózgi jak dwie szpady/ A ja stoj mi dzy nimi – bardzo blady”. Owe 
dwa mózgi: racjonalny i intuicyjny, realistyczny i magiczny, dos owny i pos uguj cy si
metafor , nie stanowi ju zgodnie dzia aj cego narz dzia. Intuicja bowiem równie zawiod a 
cz owieka na manowce poznania. St d w a nie mózg przesta by czym w sposób oczywisty 
s u cym cz owiekowi. Sta si zagro eniem; broni , któr cz owiek przyszykowa przeciwko 
sobie i temu, co uwa a przez wieki za swe naturalne rodowisko – zadomowieniu w istnieniu 
lub – jak chce Martin Heidegger – w bycie bytu. Figur poznania, a raczej znakiem braku 
nadziei na poznanie tajemnicy istnienia, staje si w a nie istnieniowy przyg up. 
 W wierszu Ogród w Milanówku, kwitn cy bez poeta pokazuje to jeszcze bardziej 
dramatycznie. Otó natura bytu jest immanentna i przede wszystkim autotematyczna. „Byt 
jest wie immer autotematyczny”, nie posiada adnych metafizycznych czy te
eschatologicznych odno ników, funkcjonuje „sam przez si ” wed ug mechanicznych praw 
technicznie przynale nych temu, co istnieje. W kategoriach za czysto ludzkiego poznania, 
które zna ju dobrze poj cie absurdu egzystencji, sam byt jest najoczywi ciej szalony. 
Unaocznia to zarówno zachowanie kotów, jak i biologiczne procesy wegetacji, którym 
podlegaj lub je realizuj , kwitn ce bzy. Czytamy: „Bzy kwitn – chyba chore s na g ow ”, 
„Wszystko niebawem pojedzie do Tworek”, „Bzy oraz koty s psychicznie chore”, „Nie tylko 
koty – byt te jest szalony”. Bujnej wegetacji towarzyszy przecie w ogrodzie erowanie; 
poddanie si tym porz dkom musi wydawa si i absurdalne, i niedorzeczne, chocia
oczywiste: 
W maju bzy kwitn troch oszala e 
 I szersze huczy w onirycznym locie 
 Bladoró owe fioletowe bia e 
255
 Zwisaj ki cie przy dziurawym p ocie […] 
 Koty szerszenia o tam w trawie jedz […] 
  [ZSM, s. 13] 
 Ogród w Milanówku, pars pro toto ogrodu- wiata, przedstawia sob widowisko 
przera aj ce. Jest, powtórzmy to jeszcze, ogrodem-pu apk dla wszystkich istnie . yjemy 
w ogrodzie, w którym nie tyle pojawi y si mier i cierpienie, co tutaj króluj . Z ogrodu-
pu apki nie ma wyj cia; nie ma dobrego wyj cia. Mo na znale jakie „szczeliny istnienia”, 
nie daj one jednak r kojmi wyzwolenia. Znajduj si w do podejrzanych miejscach: na 
mietniku, na kompostowniku, gdzie w dziurze w p ocie. Generalnie jednak, jak mówi poeta 
w wierszu Ogród w Milanówku, przelot gawronów: „Istnienie to jest jaka straszna i z a si a”, 
a dramat najbardziej przera aj cy wynika z faktu, i s siadem najbli szym istnienia w jego 
najró niejszych formach jest pustka, za „ wiat jest na zniszczenie w t pustk wrzucony”. 
 W ostatnim jak dot d tomie wierszy, Do widzenia gawrony, motyw ogrodu w jego 
mrocznych rozpoznaniach zostaje wzbogacony o kilka dodatkowych akcentów; przybieraj
one niekiedy odcienie – trzeba to wyra nie powiedzie – mocno negatywistyczne, 
nihilizuj ce: 
I moknie szambo nim je zamkn w szambowozie 
 Tam w rodku wiat-wisielec wisi na powrozie 
 Mo e i wisi w rodku ale w rodku czego? 
 Tego lepiej nie wiedzie mój ma y kolego 
  [Ogród w Milanówku, nieg z deszczem w ko cu listopada, DWG, s. 13] 
Obok nich jednak pojawia si , kontynuowany w ca ym „ogrodowym” cyklu we wszystkich 
trzech tomach, nie tylko zreszt tu, w tek teologiczny. Ogród jest miejscem ci gle jeszcze 
teologicznie wa kim. Na tradycyjne widzenie ogrodu jako miejsca migotliwej obecno ci 
Boga lub tego Boga nieobecno ci, nak adaj si obrazy z innego porz dku znacze . 
 Bóg gnije i nikt nie wie ku czemu to zmierza 
  [Ogród w Milanówku, koty nios gawrona, ibidem, s. 46]. 
 W tek ów analizowa em powy ej. Ma on jednak równie konsekwencje natury 
epistemologicznej. „Ogrody lunatyczne”, „ogrody pasterskie” zast puje tu bowiem „ogród 
256
widmowy”, „widmo ogrodu”. Fakt ów stanowi wa ny znak w my leniu o wspó czesno ci 
autora Ogrodów w Milanówku. Ogród pozbawiony zostaje przywileju substancjalno ci, staje 
si miejscem kulturowo ja owym, brakuje mu tego, co nazwa mo na ontologicznym 
fundamentem istnienia. Ogród, a z nim wiat wspó czesny, traci atrybut niezb dno ci, 
wynikaj cy z czytelnie ustanowionych w porz dku bytu, odwiecznych hierarchii, które kiedy
traktowano jak pewniki, a dzi – skutecznie zdekonstruowane – ods aniaj obszary nico ci 
tego tu oto wiata. Czes aw Mi osz pisa o tym w sposób nast puj cy: 
 Drogom na betonowych s upach, miastom ze szk a i eliwa, 
 Lotniskom rozleglejszym ni plemienne pa stwa 
 Nagle zabrak o zasady i rozpad y si . 
 Nie we nie ale na jawie, bo sobie odj te 
 Trwa y jak trwa to tylko, co trwa nie powinno. 
 Z drzew, polnych kamieni, nawet cytryn na stole 
 Uciek a materialno i widmo ich 
 Okazywa o si pustk , dymem na kliszy.24
 U Mi osza Bóg upokarza ludzi w ten sposób, e „pozwala im dzia a jak tylko 
zapragn ”. Wycofuje si ze wiata; to Deus absconditus, który moc swej decyzji staje si
Bogiem nieobecnym. „Skoro zabrak o zasady, ginie celowo i konieczno rzeczy, amie si
hierarchia, niezrozumia y jest sens ich istnienia […]”.25 U Rymkiewicza proces destrukcji 
zaszed dalej. Wszed w obszar nie tylko refleksji aksjologiczno-teologicznej, lecz tak e 
w obszar symboliki spajaj cej ludzk kultur . W pierwszym znaczeniu oznacza to, i
w ogrodzie istnienia Bóg, zdegradowany zreszt do poziomu boga-zwierz cia, rozpada si , 
gnije i nie towarzyszy temu adna, rodem z Wielkiej Niedzieli, nadzieja eschatologiczna. 
W drugim znaczeniu destrukcji ulegaj tak e uniwersalne topoi, tu topos ogrodu, a co za tym 
idzie, symbole, które s , ale równie dobrze mo e ich nie by , maj bowiem nieodwracalnie 
charakter widmowy. Czytamy: 
Widma sikorek siedz na widmie karmnika 
 Jest to widmowy obraz który zaraz znika 
 Jest to tylko mo liwo – na po y widmowa 
 Widmowy obraz który to jest to si chowa […] 
24 Cz. Mi osz, Oeconomia divina, [w:] op. cit., s. 196. 
25 B. Chrz stowska, Poezje Czes awa Mi osza, Warszawa 1982, s. 122. 
257
 Wszystko jest albo nie jest bo brak mu pewno ci 
 Jest to istnienie – jedna z jego mo liwo ci 
  [Ogród w Milanówku – widma sikorek, DWG, s. 49, 50] 
 Destrukcja dotkn a wi c nie tylko hierarchi bytów, lecz tak e ich substancj . Sen, 
który bywa u Rymkiewicza naturalnym sposobem podtrzymywania istnienia w jego 
rudymentach istnieniowych, w ostatnim tomie równie ulega destrukcji. Nie stanowi ochrony 
przed si ami rozpadu. Ogród, ten w a ciwy, posiadaj cy nie tylko akcydensy swojego 
istnienia, pojawia si we nie, a co za tym idzie, jego istnienie jest ulotne i coraz mniej 
pewne: 
Dzikie mimozy – ó ty kwiat 
 To ro nie przy mnie tu od lat 
 Tu na istnienia ciemnym dnie 
 W ogrodzie który jest we nie […] 
To jest dok adnie to co wiem 
 Mimozy orszak czarnych ciem 
 W tym miejscu które widz st d 
 Gdzie nico tworzy Wielki K t 
  [Ogród w Milanówku – dzikie mimozy przy furtce, DWG, s. 41] 
 Ogród jest w ostatnich tomach Jaros awa Marka Rymkiewicza miejscem 
szczególnym; stanowi jeden ze zworników poetyckiego wiatopogl du poety, który coraz 
cz ciej staje si bohaterem swoich wierszy, podejmuj c tym samym istotn gr literack nie 
tylko z krytykami, lecz równie z publiczno ci czytaj c te wiersze. Owo rozró nienie jest 
w tym miejscu dlatego wa ne, i w rozmowach o poezji twórca-naukowiec zajmuje 
stanowisko poznawcze z punktu widzenia rygorów teorii literatury do liberalne. Dopomina 
si bowiem o to, by sztuka poezji, a jest to z jego strony gest romantyczny, unika a 
abstrakcyjnych poznawczych formu na rzecz konkretu egzystencjalnego i topograficznego, 
na rzecz równie ograniczonej, ale w a nie w sztuce walcz cej o prawo do ekspresji, prawdy 
jednostkowego prze ycia i indywidualnego ladu po tym prze yciu w postaci artystycznego 
i filozoficznego wiatopogl du. Poeta ma na wzgl dzie równie pewien wielki cywilizacyjny 
projekt literacki zak adaj cy, e „sensem i celem pisania, sensem i celem literatury jest 
258
w a nie zdawanie sprawy z do wiadcze tutejszego istnienia, czyli, mówi c inaczej, 
podtrzymywanie i utrwalanie wielkiej wspólnoty istnieniowej – wspólnoty zwierz t, ro lin 
oraz ludzi.”26 Rymkiewicz nie wierzy jednak w mo liwo stworzenia takiego projektu, 
przyjmuje bardziej minimalistyczn postaw ; pisze po to, by samemu sobie o swoich 
do wiadczeniach opowiedzie . Europy nie sta obecnie na stworzenie wielkiego projektu, 
który broni by na przyk ad ycia, istnienia i dzi ki temu móg by równie broni istotnych 
racji istnienia literatury. Dlatego musi zgin : jak parszywy pies.27
 Bez wzgl du na to, e w ostatnim tomie pojawiaj si wyra ne poetyckie gesty 
unikaj ce skrajnej rozpaczy, wiersze „antytreny, antyelegie, antylamenty”28, dominuje tu 
jednak co innego. Opowie z ogrodu, w którym jedyna cie ka wiedzie do nico ci, inaczej: 
„jakiej drugiej strony”, jest dla cz owieka ród em nieustaj cego niepokoju, a cz sto 
wielkiego egzystencjalnego l ku. Ostatnie tomy s tego l ku zapisem. 
6.3 Problem z dekonstrukcj
Czy dialektyka mo e przekszta ci si w dekonstrukcj ? Czy dialektyka jest [mo e 
by ] elementem my lenia poprzedzaj cym porz dek dekonstrukcji? Pytam o to, bo dialektyka 
i dekonstrukcja to porz dki na pierwszy rzut oka wykluczaj ce si . Chocia by z tego 
wzgl du, i pierwszy z nich [dialektyka] nale y do tradycyjnych kategorii logocentrycznych 
[a wi c i metafizycznych], a drugi – stanowi porz dek my lenia ze swej istoty 
antymetafizyczny i antylogocentryczny.29 Jacques Derrida, twórca dekonstrukcji, my leniu 
wed ug opozycji przeciwstawia my lenie wed ug quasi-transcendentaliów: 
co jest o tyle sob , o ile jednocze nie siebie zdradza, warunek jego mo liwo ci jest jednocze nie warunkiem 
jego niemo liwo ci, to samo jest mo liwa jedynie za cen wpisanej w ni inno ci. Co jest sob tylko o tyle, 
o ile si od czego innego ró ni. Ró nica ta nie jest jednak czym z e w n  t r z n y m, ale wpisana jest 
w struktur czego lub kogo . Owa ró nica ró nicuje wszystko od wewn trz i stanowi najogólniejsze prawo 
26 Jaros aw Marek Rymkiewicz: nasza cywilizacja zdycha jak parszywy pies, wywiad z C. Michalskim, 
„Dziennik”2006, nr 15, s. 29. 
27 Ibidem. 
28 Por.: P. liwi ski, Dystychy Rymkiewicza p czniej od szczegó ów egzystencji, pie ni mierci kipi yciem, 
ywi rozmawiaj z umar ymi, ibidem, s. 28. 
29 Por.: M.P. Markowski, Dekonstrukcja, [w:] A. Burzy ska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, 
Kraków 2006, s. 359-388.  
259
strukturalne dekonstrukcji, mówi ce, e proces ustalania to samo ci kogo lub czego nigdy nie jest zamkni ty. 
O tym, e jaki gest ma sens, mo na powiedzie tylko wtedy, gdy zostanie on powtórzony.30
Co , co jest analizowane w porz dku dialektyki, dotyczy „zewn trzno ci”, ale równocze nie, 
w znaczeniu heglowskim, ods ania wewn trzne mechanizmy rz dz ce wiatem i histori . 
Wewn trzne sprzeczno ci [opozycje] syntetyzuje na wy szym etapie procesu i – poznania. 
 Pisz o tym dlatego, bo twórczo poetycka Jaros awa Marka Rymkiewicza, 
uczestnicz c w debatach epoki, si rzeczy domaga si eksplikacji, które do owych 
kluczowych debat si odnosz . B d c zorientowan metafizycznie, pyta jednocze nie 
o granice my lenia w tym w a nie porz dku. Por czne, z punktu widzenia czynno ci 
hermeneutycznych, jest odnajdywanie w wierszach Rymkiewicza napi , które maj
charakter dialektyczny, tworz wyra ny uk ad opozycji. Owe opozycje pokazuj wa ne cechy 
tej poezji, napi cia, które stanowi wiadectwo intensywnego zaanga owania w odkrywanie 
ukrytych sensów i wiatopogl dowych narracji. Dialektycznych opozycji mo na znale tu 
wiele, np.: mi o – mier , ycie – mier , Czas Wiecznego Teraz versus czas tu oto dziej cy 
si , historia „polityczna” – historia jednostkowa, egzystencja – immanencja, ywy – trup, 
ogród istnienia – przestrze nieistnienia, bycie – byt, cz owiek versus egzystencje 
niecz owiecze…31
Rozpatrywanie poezji Rymkiewicza w zaproponowanym wy ej horyzoncie 
poznawczym jest owocne i skuteczne. Badacze zajmuj cy si jego twórczo ci stworzyli 
w zwi zku z tym bogate spektrum odczyta i znacze . Wkraczaj c w obszary „pomi dzy”, 
wiersze Rymkiewicza domagaj si jednak tak e nowych narz dzi poznawczych, które 
rozszerzy yby przestrze dyskursu o poezji autora Ogrodów w Milanówku. Wa n cech tej 
twórczo ci jest przecie „pytanie o podmiot”. Pytanie owo ma charakter zarówno 
filozoficzny, jak i poetycki, literacki sensu stricto. Pami tajmy, e krytyk jednorodnego 
i substancjalnego podmiotu rozpocz w filozofii wspó czesnej oraz wspó czesnej literaturze 
Zygmunt Freud. 
W praktyce poetyckiej jest to pytanie o podmiot czynno ci twórczych i o rol samego 
poety.32 W porz dku dekonstrukcji pojawia si tu jeszcze jedna zale no – „l k przed 
30 Ibidem, s. 364. 
31 W kulturze europejskiej istniej wypracowane przez ni pary poj ciowych przeciwie stw: obecno – 
nieobecno , dusza – cia o, g os – pismo, istota – zjawisko, filozofia – literatura, dos owne – metaforyczne. 
Dekonstrukcjoni ci wykazuj , i owe opozycje, wpisane w tekst, ulegaj rozpadowi, poddaj c si specyficznej, 
czysto tekstualnej logice, w której pierwszy cz on opozycji nie panuje ju nad drugim, jak to mia o miejsce 
w tradycji metafizycznej, lecz nabiera samodzielno ci. Por.: ibidem, s. 374. 
32 Problem ów interesuj co przedstawi A. Poprawa w przywo ywanej ju ksi ce Kultura i egzystencja w poezji 
Jaros awa Marka Rymkiewicza. 
260
wp ywem”: „strach ka dego poety przed tym, e nie zosta o ju nic do zrobienia”.33 Zjawisko 
to – wielow tkowe i skomplikowane – oddaje równie charakter poezji Rymkiewicza, która 
czy we wspomnianym sensie to, co uwa ano za cech klasycyzmu [np. problem pi knych 
wzorów] z paradygmatem charakterystycznym dla dekonstrukcji lub dekonstrukcjonizmu. 
Harold Bloom pisze: 
Kiedy dzisiaj otwieramy czyj pierwszy tom poezji, nas uchujemy odr bnego g osu. Je li g os nie odró nia si
jeszcze od g osu prekursorów i wspó czesnych, to wówczas przestajemy go s ucha – bez wzgl du na to, co 
próbuje nam przekaza .34
Pami tamy o tym, czytaj c równie wiersze Jaros awa Marka Rymkiewicza. W porz dku, 
o którym mowa, sprawa stylu nabiera wi c dramatycznie du ej wagi, problematyzuj c 
jednocze nie rol tego, co jest lub mo e by „znaczone” jako okre lona pozastylistyczna 
odr bno , inno , „niej zykowo ”. 
 Wspomniany przez Blooma „przekaz”, charakter owego przekazu, przedstawiono 
wy ej; pytanie kolejne brzmi nast puj co: Jakie cechy stylu Rymkiewiczowych wierszy daj
wa n informacj o rozgrywaj cym si w nich dramacie poetyckich mo liwo ci, 
zawieszonych pomi dzy stylem [j zykiem] a polem rzeczywisto ci pozaj zykowej? I czy 
mamy prawo w proponowanym horyzoncie analiz dekonstrukcjonistycznych takiego 
rozró nienia dokona ? 
 Bardzo pouczaj ca mo e by wyk adnia zaproponowana przez Harolda Blooma.35
Otó tzw. „silny poeta” w cyklu sze ciu „podej ”: kontaktów z dawnymi poetami, 
stanowi cymi dla artystyczny i stylistyczny punkt odniesienia, uzyskuje w asn poetyck
niezale no . W toku konfrontacji, która ma wed ug ameryka skiego badacza charakter 
agonu, silny poeta poprzez szereg ró nego rodzaju psychologicznych gier, tworz cych now
mitologi twórczo ci, nie tylko tworzy w asny niepowtarzalny poetycki j zyk, ale sprawia, e 
jego propozycja wydaje si by bardziej wie a i odkrywcza, bardziej prekursorska od tej, 
któr stworzy w a ciwy dla zafascynowanego nim „nowego poety” prekursor. 
„Teoria wp ywu” odkrywa podstawowy dramat wspó czesno ci: 
33 Por.: H. Bloom, L k przed wp ywem, Kraków 2002, s. 190. 
34 Ibidem, s. 190-191. 
35 Bloom, mimo e nale a pocz tkowo do „szko y z Yale”, by jednym ze wspó autorów manifestu tej szko y 
z 1979 r. pt. Dekonstruction and Criticism, nie jest uwa any za dekonstrukcjonist sensu stricto, „ale te obca 
jest mu tradycyjna humanistyka spod znaku hermeneutyki Gadamera czy Ricoeura”. [Por.: A. Bielik-Robson, 
Sze dni stworzenia. Harolda Blooma mitologia twórczo ci, [w:] ibidem, s. 202. 
261
Wp yw staje si […] coraz trudniejszy do zniesienia w kulturze, w której niefortunnie sprz gaj si dwie 
tendencje: z jednej strony kartezja ski indywidualizm, który wszystkie byty chce widzie osobno – z drugiej za
sekularyzacja, która odbiera wp ywowi jego ponadczasowy, ponadzmys owy transcendentny charakter i czyni go 
czym na kszta t wstydliwej choroby.36
Doda nale y, i odczarowanie poj cia wp ywu w sensie czasowym skutkuje mi dzy innymi 
dotkliwym poczuciem opó nienia: „martwi wielcy prekursorzy jawi si bardziej ywi, ni na 
to zas uguj , ich wp yw si wzmaga”.37 Co szczególne, Harold Bloom, tworz c swoj
koncepcj wymykaj cej si mechanizmom redukuj cym jednostkowej twórczo ci, nie 
pozostawia z udze co do charakteru wspó czesnej kultury: podlega ona nieusuwalnemu 
procesowi starzenia si , a jego najbole niejszym przejawem wydaje si by fakt, i w walce 
o w asn artystyczn niezale no poeta pó no urodzony musi na etapie askesis wyzby si
swoich najbardziej twórczych inklinacji. Nowy ton uzyskuje si w a nie za cen wyrzeczenia 
si osobnych artystycznych nami tno ci i predyspozycji. Rezygnacja ma miejsce dlatego, e 
tylko w taki sposób mo na unikn bezcelowej, skazanej na kl sk konfrontacji 
z prekursorem, który dlatego w a nie nim jest, gdy nasze najdro sze warto ci i obsesje 
wcze niej spo ytkowa ze znakomitym zreszt skutkiem. Czytamy: 
Askesis jako skuteczna obrona przeciw l kowi przed wp ywem, oznacza kolejny rodzaj redukcji poetyckiej ja ni, 
najcz ciej opisywany jako oczyszczaj ce o lepienie, albo przynajmniej przes oni cie widoku.[…] 
rekompensat za ka de ograniczenie jest poetycka iluzja (z udzenie b d ce jednak silnym wierszem), e w ten 
sposób wzmocnieniu ulegnie centrum. […] askesis to ju w a ciwy pojedynek, walka ze zmar ym na mier
i ycie.38
 Agata Bielik-Robson zauwa a, e Harold Bloom relacje mi dzy prekursorem, a poet
po nim przychodz cym opisuje przez pryzmat dramatycznej konfrontacji, walki, poetyckiego 
bezlitosnego agonu, a nie – wdzi czno ci. Tak dzieje si równie w ostatnim stadium bitwy 
o poetyck niezale no – apophrades, czyli powrocie zmar ych: 
O niezdolno ci Blooma do wydobycia w pe ni konstruktywnego charakteru ostatniego stadium poetyckiej 
rewizji decyduje bowiem wyra ny rozd wi k mi dzy jego retoryczn wol perswazji, która naturalnie zmierza 
do domkni cia cyklu, a wybranym przez Blooma, g boko podejrzliwym i negatywistycznym idiomem 
retorycznym, który grawituje w kierunku odwrotnym: ku zawieszeniu i rozczarowaniu.39
36 Ibidem, s. 209. 
37 Ibidem, s. 209. 
38 Ibidem, s. 161, 162. 
39 Ibidem, s. 237. 
262
 Pisz o tym dlatego tak szczegó owo, gdy postawa poetycka Jaros awa Marka 
Rymkiewicza mo e by przez nas rozpatrywana równie w opisanej wy ej perspektywie. Da
mo e przez to bardziej bogaty i z o ony obraz tej twórczo ci, która nieuchronnie, z racji 
powzi tych wyborów, staje si histori zmagania si Bloomowego efeba z prekursorem lub 
prekursorami. 
 Ciekawych przyk adów dostarczy mog , przypomniane wy ej, relacje zarówno 
z polskimi, jak i obcoj zycznymi poetami oraz szerzej – z okre lon tradycj literack . Kilku 
twórców stanowi z tego wzgl du bardzo wa ny punkt odniesienia. S to na przyk ad: Czes aw 
Mi osz, Boles aw Le mian, Calderon de la Barca, Thomas Stearns Eliot, Ezra Pound, Wallace 
Stevens, Osip Mandelsztam. 
 Spójrzmy z tego wzgl du, jeszcze raz, na wiersze Rymkiewicza pt. *** [Zapytaj o to 
zmar ych pok d twój chleb jedz ], Schubert oraz  Schumann [z tomu Thema regium]. 
Wszystkie one opisuj z interesuj cej nas perspektywy natur skomplikowanych relacji 
pomi dzy tym, co nazwa mo na tradycj skonkretyzowan w postaci dokona „drogich 
zmar ych”, a osobistym do nich punktem odniesienia poety wci jeszcze yj cego.  
 W przypadku wiersza pierwszego z wymienionych zwraca uwag mocno podkre lana 
zale no od zmar ych. Cech dystynktywn jest tu kilkukrotne u ycie s owa „zapytaj” 
w funkcji anafory. Charakterystyczne frazy brzmi nast puj co: 
Zapytaj o to zmar ych pok d ci pojmuj
Pok d przy twoim stole jeszcze z tob siedz
Zapytaj o to zmar ych pok d jeszcze wiedz
Pok d jeszcze za ciebie twoje wiersze pisz […] 
Zapytaj o to zmar ych ale nie wiesz o co 
  [Ibidem, s. 7] 
Fragment ów, podobnie zreszt jak sformu owana przez Rymkiewicza idea repetycji 
i imitacji, mo e by potraktowany jako pierwszy z elementów Bloomowskiej koncepcji; autor 
nazywa j clinamen – to znaczy „odchylenie”, wyj cie z cienia zmar ych prekursorów 
poprzez b dn interpretacj ich dokona artystycznych. 
263
Poeta odchyla si od prekursora w taki sposób, by wykona w stosunku do niego clinamen. Clinamen
uwidacznia si jako korekta w jego w asnym wierszu, która sugeruje, e wiersz prekursora pod a do pewnego 
momentu w a ciwym torem, ale potem powinien by si odchyli w kierunku wyznaczonym przez nowy wiersz 
poety.40
Strategia Rymkiewicza, poety kultury, jest tak e histori uwalniania si od wp ywu; histori
tym bardziej dramatyczn , e dotyczy ona twórcy czyni cego z dialogu z tradycj zasadniczy 
zr b swojej poetyckiej aktywno ci. Poeta bardzo dobrze wyczuwa natur relacji mi dzy nim – 
ywym, a drogim zmar ym. Pokazuje to w wierszu Schubert. Nie ma tu mowy o zwi zkach 
równorz dnych. Zmar y przodek „Chce si karmi moj lin i w trob / Chce by we mnie 
ale nie mn ale sob ”. St d pe ne buntu poetyckie wyznanie: „Chce mnie popsu ale ja si nie 
popsuj ”. Wyznanie, które staje si wyzwaniem, podj ciem walki o sw niezale no . 
Podobnie rzecz si ma w wierszu Schumann. Tu mocniej do g osu dochodzi subiektywne 
odczucie zaw aszczenia przez umar ego artyst [„On mnie ma on ten szkielet moje wiersze 
pisze”]. 
W wywiadzie udzielonym „Kulturze” poeta, analizuj c swoj twórczo teatraln , 
wypowiedzia znacz cy s d: „Przesz o nale y kocha , ale nie nale y jej szanowa ”. Mówi 
tak e o potrzebie poetyckiego buntu, który umo liwi rozpoznanie w asnych poetyckich 
mo liwo ci i perspektyw.41 Moment ów w biografii artystycznej Rymkiewicza stanowi 
znacz cy punkt odniesienia. Jest z zaproponowanego przez Blooma punktu widzenia 
podj ciem walki o w asn artystyczn niezale no . Stanowi tak e interesuj cy poznawczo 
pretekst do zrozumienia dynamiki relacji mi dzy tym, co ogólne, skodyfikowane, a tym, co 
indywidualne, niezale ne, wymykaj ce si schematom i intelektualnym badawczym 
konstruktom, a jest sfer coraz mocniej zaw aj cej si artystycznej wolno ci.42
Pomi dzy clinamen a apophrades istniej bowiem jeszcze cztery etapy po rednie na 
drodze uzyskiwania wewn trznej artystycznej niezale no ci poetyckiej: tessera [dope nienie 
twórczo ci prekursora poprzez stworzenie rozwi za b d cych antytezami dla jego dokona ], 
kenosis [zerwanie z obowi zuj cym status quo mi dzy prekursorem a nast pc ], demonizacja 
40 Ibidem, s. 57. 
41 J. M. Rymkiewicz, Koniec z imitacjami [wywiad], „Kultura” 1975, nr 6, s. 6. 
42 Janina Abramowska traktuje wiersze Rymkiewicza jako nie tyle nieudany klasycyzm, co wpisanie si poety 
w najmodniejszy nurt – postmodernizm. Wed ug badaczki Rymkiewicz nie tyle realizuje Eliotowskie, maj ce 
charakter klasycystyczny, wskazania, co klisze postmodernistyczne. [Por.: J. Abramowska, Czy to jest 
klasycyzm, [w:] idem, Rekonstrukcje i konstrukcje, Pozna 2003]. 
264
albo kontrwznios o [objawia si poprzez artystyczne zacieranie oryginalno ci poprzednika] oraz
wspomniana ju askesis. 
Wszystkie opisane etapy zyskiwania niezale no ci mo na odnale w twórczo ci 
bohatera tego opracowania; nie to jednak jest jego celem. Pisz cy te s owa pragnie tylko 
zwróci uwag na mo liwo tworzenia równoprawnych dyskursów analitycznych, 
wzbogacaj cych list j zyków falsyfikuj cych twórczo poety z Milanówka. S one 
po rednim dowodem na jej ywotno i zdolno do otwierania wielu ró nych przestrzeni 
estetycznego dialogu. Pos uguj c si koniecznymi skrótami, powiedzmy jeszcze, e 
Bloomowa matryca analityczna mo e mie tak e swoje zas ugi przy tworzeniu okre lonych 
interpretacji tej poezji, równie w jej aspekcie wiatopogl dowym. 
Tak wi c dialogiczno poezji Rymkiewicza ma swój rewers: wspomnian ju
i implicite za o on „agoniczno ”, walk o w asn artystyczn wolno i niepodleg o . 
Dodajmy jeszcze, e koncepcja Blooma mo e mie swoje oryginalne uzasadnienie 
w wierszach Rymkiewicza, pocz wszy od debiutanckich Konwencji. Proces przyw aszczania 
przybiera ró ne oblicza i ma swe rozró nialne fazy, bo i charakter poetyckich fascynacji 
Rymkiewicza nie by jednorodny, podobnie zreszt jak zakresy „u ywanej” przez poet
„tradycji ywotnej”, zdatnej do poetyckiego eksploatowania. Bloom podkre la jeszcze, e 
„Analizy wp ywu poetyckiego nie mo na sprowadza do bada ród owych, historii idei, czy 
poszukiwania prawid owo ci w sposobie obrazowania. Wp yw poetycki – cz ciej b d
stosowa okre lenie poetycka omy ka – to badanie cyklu yciowego poety-jako-poety.”43
Ów „cykl yciowy” w przypadku twórczo ci Jaros awa Marka Rymkiewicza mo emy 
na u ytek tej pracy sprowadzi do wyrazistej idei przewodniej; nie jest ona przecie jedyna, 
ma jednak swoj , opisan powy ej, fundamentaln rang w dorobku poetyckim autora Thema 
regium. Wi e si z problemem mierci. Agata Bielik-Robson, analizuj c koncepcj Harolda 
Blooma przywo uje równie s ynny s d Zygmunta Freuda o tym, e celem ka dego 
organizmu jest „umrze na swój w asny sposób”. 
Skoro bowiem ycie nie mo e sta si nie miertelne, mo e zwyci y ze mierci tylko tak, i znajdzie swoj
w asn niepowtarzaln trajektori umierania. W motyw mierci, symbol najpowszechniejszego zrównania 
wszystkich ze wszystkimi, ycie wprowadza wi c swoj indywidualn wariacj . […] Bloomowska parafraza 
sentencji Freuda brzmi zatem: ka dy musi przegra w konfrontacji z tym, co powszechne i ogólne, niektórym 
jednak udaje si przegra na swój w asny sposób. Ka dy musi umrze , niektórym jednak dany b dzie nagrobek 
z w asnym napisem. 44
43 H. Bloom, op. cit., s. 51. 
44 A. Bielik-Robson, op. cit., s. 223-224. 
265
Tak wi c apophrades, powrót zmar ych, jest zwyci stwem silnego poety, który poprzez 
szereg prób odnajduje swój w asny poetycki j zyk, swój indywidualny g os. Doda trzeba, e 
uzyskanie owego g osu i jego ustawienie jest tylko chwilowym i dora nym zawieszeniem 
determinizmów natury i historii. Z udze co do tego nie posiada ani Harold Bloom, ani 
Jaros aw Marek Rymkiewicz. To, co dla Agaty Bielik-Robson jest pora k my liciela, który 
nie potrafi by konstruktywny w swoich wnioskach ko cowych, jest dowodem realizmu 
w tym wzgl dzie. Realizmu, którego nie brakuje równie autorowi Metafizyki. 
 Gdy spojrzymy na problem dekonstrukcji z nieco innej perspektywy – tej 
zaproponowanej przez Christophera Norrisa – okazuje si , e nabiera on wa nych dla 
zrozumienia twórczo ci Rymkiewicza odniesie , które nazwa mo na sporem 
z postmodernizmem.45 Spór ten dotyczy ustale elementarnych, które w filozofii 
wspó czesnej symbolizuje o wiele wcze niejszy Traktat logiczno-filozoficzny Ludwiga 
Wittgensteina. Znalaz o to swoje odbicie w wierszach Rymkiewicza, np. w Traktacie 
metafizycznym [z tomu Co to jest drozd], W obronie metafizyki [z tomu Metafizyka], czy te
Ludwig Wittgenstein odp ywa z tomu jak dot d ostatniego: Do widzenia gawrony.46 Spór ów 
ma w wierszach autora Anatomii swoje ró norakie odwo ania: dotyczy przecie tak e 
nieustaj cego, cz sto ironicznego, dialogu z Nietzschem, Husserlem i Heideggerem. 
 Odwo anie do dekonstrukcji w tym obszarze my lenia o wierszach Rymkiewicza nie 
jest jednak przypadkowe. Potwierdza trwa o okre lonych zainteresowa
wiatopogl dowych poety oraz ich uniwersalno , co mo na czyta równie jako niezb dno
czy nawet konieczno . W kontek cie, o którym mowa, dokonuje si bowiem jeszcze jeden 
akt sporu o uprawnione intelektualnie granice poznania. Do nieoczekiwanie okazuje si , e 
najnowsze w tym wzgl dzie propozycje staj si cznikiem w my leniu o trwa o ci poznania, 
dla którego j zyk nie jest jedynym i ostatecznym punktem odniesienia, a wi c i falsyfikacji. 
Pytanie o prawomocne warunki poznania okazuje si stanowi zr by sporu jak najbardziej 
wspó czesnego, nies usznie umiejscawianego w jednym tylko obszarze odniesie , tj. w bardzo 
szeroko ujmowanym postmodernizmie. Wiersz Ludwig Wittgenstein odp ywa stanowi 
znakomity ku temu dowód. Stare dekoracje kryj tu bowiem bardzo wspó czesne 
i nowoczesne tre ci. 
Wittgenstein p ynie statkiem po rzece Vistula 
 Mnie na jego pomys y istnienie znieczula 
45 Zob.: Ch. Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi, Kraków 2006. 
46 Spór ów interesuj co omówi a M. Wo niak- abieniec w rozdziale Poeta i j zyk, [w:] op. cit., s. 128-185. 
266
 Mo na y to wie ka dy – tak e bez j zyka 
 Jest co co j zykowi odwiecznie umyka […] 
 Zima jak czworo skrzypiec z L’estro armonico 
To co nie jest z j zyka to jest w a nie znik d 
 Wierszyki dla dwóch kawek i dla trzech ga zek 
 Takie które z j zykiem wchodz w lu ny zwi zek 
  [Ibidem, s. 14] 
 Co wi c przemawia na korzy dekonstrukcji, a przeciw koncepcji Wittgensteina 
i przeciw postmodernizmowi? Najogólniej pogl d na rol j zyka. S ynna formu a 
austriackiego filozofa: „Granice mojego j zyka s granicami mojego wiata” w wierszu 
cytowanym zostaje podana w w tpliwo . I jest to w tpliwo dla poety, nie tylko dla 
filozofa, zasadnicza. Niewiele ma wspólnego z oczywisto ci czy bana em (zdanie powy sze 
zd y o si bowiem nieco strywializowa ). Genialny filozof wydaje si nie tyle myli , co nie 
uwzgl dnia [przewidywa ] okre lonych faktów lub stanów niepodlegaj cych powy szej 
tezie. Rymkiewiczowi nie chodzi nawet, jak si wydaje, o udowodnienie fa szywo ci 
epistemologicznej omawianej gnomy, co o wyobra one i prze yte skutki jej bezkrytycznego 
lub dogmatycznego przyj cia. Zaowocowa y one bowiem nie tylko sukcesami szko y 
analitycznej i drobiazgowym opisem ró norakich funkcji j zyka, lecz tak e hipertrofi pewnej 
metodologii i zagro eniami st d wynikaj cymi. Wspomniany ju Christopher Norris, pisz c 
o postmodernizmie, przypomina ró norakie przejawy swoistej emancypacji j zyka. Teza 
Wittgensteina nabiera w tym w a nie kontek cie z owrogich i zupe nie nieoczekiwanych, bo 
antyrealistycznych, znacze . Wspomniana ju anglo-ameryka ska filozofia analityczna 
przekonuje, e 
nie ma i nie mo e by prawd „weryfikacyjno-transcendentnych”, tzn. prawd, które istniej niezale nie od naszej 
najlepszej obecnie wiedzy, przekona lub niezale nie od tego, czy posiadamy metody lub rodki, by je 
odnale .[…] Je li bowiem znaczenie zdania (twierdzenia lub s du) dane jest poprzez jego warunki 
prawdziwo ci i je li warunki te same ustalone s dzi ki pewnej odpowiedniej procedurze dowodzenia, wtedy 
oczywi cie nie ma adnego odwo ania do królestwa obiektywnych prawd-warto ci, które obowi zywa yby 
niezale nie od naszych najlepszych obecnie metod ich dowodzenia i weryfikacji.47
47 Ch. Norris, op. cit., s. 28, 29. 
267
Rymkiewicz wydaje si konsekwentnie polemizowa z tym pogl dem, co wcale nie oznacza 
faktu, i jest w swoich przekonaniach poznawczym optymist . W sporze o kryteria prawdy, 
a wi c tak e o to, jaki paradygmat wydaje si by najbardziej sensotwórczy, konsekwentnie 
wybiera jednak postaw , przestarza na pozór, poszukiwania w tworzonym dyskursie relacji 
z rzeczywisto ci , a nie tylko z samym j zykiem. Rzeczywisto bowiem, reprezentowana 
w przypomnianym wierszu przez banalne trzy ga zki, dwie kawki i szambo, wchodzi 
z j zykiem „w lu ny zwi zek”, a to oznacza, e nasze dzia ania absolutyzuj ce j zyk w jego 
ambicjach poznawczych musz by wzi te w nawias, tworz bowiem ju nie tyle precedens, 
co ca y zespó metod skutecznie niszcz cych wspomniane relacje epistemologiczne. 
 W gnomie Wittgensteina, b d cej przecie wa nym odkryciem, kryje si , podobnie 
zreszt jak na przyk ad w doktrynie Edmunda Husserla, niebezpieczna pu apka, swoisty 
solipsyzm epistemologiczny, objawiaj cy si odmow traktowania w sposób substancjalny 
wiata rzeczywistego. Podaj c w w tpliwo dotychczasowe metafizyczne z udzenia, 
Rymkiewicz nie godzi si jednak na fakt degradacji rzeczywisto ci jako niezale nego bytu. 
W jego poetyckim i egzystencjalnym continuum najbardziej nawet zdegradowana 
rzeczywisto jest wa niejsza ni uroszczenia „czystego rozumu”. Traktuje o tym na przyk ad 
artobliwy Jesienny wierszyk dla Edmunda Husserla, otwieraj cy tom Znak niejasny, ba
pó ywa. 
Ja kiedy wstaj o dziewi tej rano 
 Boli mnie w okciu w trzustce w kr gos upie 
 Ch tnie to tylko czyste duchy wstan
 Ale nie okie gdy go w okciu upie […] 
 Ch tnie bym moje zawiesi istnienie 
 Transcendentalnie trzustk zredukowa
 Lecz jak w moczowe zw tpi mam kamienie 
 Co zredukuj to boli mnie g owa 
  [Ibidem, s. 5] 
 Zapytajmy, co jeszcze wa nego do zaproponowania ma dekonstrukcja? W czym 
zasadza si wa no jej propozycji jako uzasadnionego punktu odniesienia dla wierszy 
Rymkiewicza? Wydaje si , e jest to, wynikaj ce z powy szych s ów, przywi zanie „do tych 
268
warto ci, które wyst puj w staromodnym, o wieceniowym dyskursie prawdy, rozumu 
i krytyki”.48
Mogliby my równie , traktuj to jako dygresj , wykorzystuj c tym razem do
swobodnie teori Paula de Mana, zastanowi si nad konsekwencjami jego skrajnie 
odmitologizowanego, formalistycznego, czy te jak chc niektórzy – materialistycznego – 
sposobu czytania tekstu. Przywo ywany ju Christopher Norris pisze przy tej okazji 
o szczególnie zimnej nie-ludzkiej teorii j zyka; obejmuje ona ide „substratu tekstualnego 
utworzonego z niemych asemicznych elementów – samych liter tekstu – na które chwilowo 
nak adane jest znaczenie poprzez szereg arbitralnych ustanowie (Setzungen), nie daj cych 
si zredukowa do jakiegokolwiek porz dku intencjonalnej koherencji lub tematycznej 
ci g o ci, chyba e poprzez niezamierzone samooszustwo ze strony czytelnika, poprzez 
wycofanie si w jak form naiwnej ideologii estetycznej”. A „ja staje si swego rodzaju 
radykaln fikcj powo ywan do istnienia aktami chwilowego ustanowienia, które nie 
pozostawia miejsca na dogodn koncepcj substancjalnej lub trwa ej osobowo ci”. Ponadto 
za wed ug de Mana, wbrew dotychczasowej tradycyjnej koncepcji szeroko rozumianej 
retoryki (j zyka, literatury, filozofii, nauk spo ecznych), s u cej warto ciom 
humanistycznym, nale y zda sobie spraw , e jest to uporczywa ideologia estetyczna, która 
„przeczy brutalnej prawdzie o naszym przykrym po o eniu j zykowym”.49
Pogl d ów mo e znale swój artystyczny odpowiednik na przyk ad w ostatnich 
wierszach Rymkiewicza, w których tematem staje si opisywanie tego, co nie-ludzkie. W taki 
w a nie sposób, nie do ko ca artobliwy, mo emy pokusi si o prób opisania artystycznych 
skutków oddzia ywania wiersza próbuj cego odda przy pomocy ludzkiego j zyka, bez jego 
„kontekstualnego oprzyrz dowania”, form bytu radykalnie od wiadomo ci cz owieczej 
odmiennego. W wierszu Kot poluje na ptaszki [tom Do widzenia gawrony] jest nim istnienie 
nazwane „ wiatem”, „mózgiem”, „obcym”. Mo e nim by tak e ka dy inny poza-ludzki byt, 
na przyk ad kot; byt, który wówczas staje si  niepodleg ym w swej substancjalno ci, gdy 
zgodzimy si – tylko tutaj – z tez Paula de Mana, sformu owan przez Radolphe’a Gasché, i
wypowiedzi j zykowe 
48 Ibidem, s. 169. Brzmi to fascynuj co, zwa ywszy na fakt, i pogl dy na przyk ad J. Derridy, twórcy 
dekonstrukcji, spotka y si z krytyk J. Habermasa, traktuj cego dzie o Francuza jako – najogólniej rzecz 
ujmuj c – jeden z przejawów „niedoko czonego dyskursu nowoczesno ci”, który przecie ma swe ród a 
w my li o wieceniowej, i oddania pola dyskursom ponowoczesnym. 
49 Ibidem, s. 174, 175, 179. 
269
zmierzaj do ukazania sfery nieredukowalnej heterogeniczno ci charakteryzowanej przez absolutn
nieprzenikniono i materialn jednostkowo j zykowych d wi ków i liter, które zatem same nie wchodz
w adn sensown interakcj . Przyk ady te tworz chaotyczn sfer radykalnie fragmentarycznych materialnych, 
czynników, mi dzy które nigdy nie mo e zosta wpleciony aden tekst.50
Z interesuj cego nas punktu widzenia to, co s u y podwa eniu podstawowych 
kompetencji j zyka w jego funkcjach semantycznych, a wi c i j zyka jako spoiwa ludzkiej 
kultury, okaza si mo e przydatne do pokazania rzeczywistych jego granic, gdy to, co nie-
ludzkie, ukazuje si w ludzkiej przestrzeni znacze i medytacji. W wierszu – wehikule      
nie-ludzkiego. 
6.4 Problem z klasycyzmem 
Czy w wietle tego, co Jaros aw Marek Rymkiewicz napisa do tej pory, mo emy 
mówi o nim jak o klasyku? Odpowied wydaje si by twierdz ca, chocia zakres ró nego 
rodzaju w tpliwo ci nie jest ma y. W wielu wierszach ostatnio publikowanych pojawia si
bowiem znacz ce napi cie pomi dzy obszarem werbalnych wyzna , a takim ich 
koncepcyjno-metrycznym ukszta towaniem, by stanowi y ród o okre lonych trudno ci 
analitycznych dla arliwego systematyka. Marzena Wo niak- abieniec sugeruje, powo uj c 
si na opinie równie innych badaczy, e Rymkiewicz powoli wycofuje si ze swoich 
wczesnych pogl dów dotycz cych klasycyzmu i to w kilku zakresach, m.in. tym dotycz cym 
poetyki [wiersze staj si bardziej jasne], stosunku do mierci [kiedy uniwersalno , dzi
mier konkretna i zmaterializowana, biologiczna], a tak e rezygnacji z symboliki 
odwo uj cej do archetypów na rzecz refleksji metaj zykowej. Powo uj c si na opini
Stanis awa Bara czaka, badaczka sugeruje, i tom Ulica Mandelsztama jest najbardziej 
wyrazistym przej ciem dotychczasowego klasycysty na pozycje skrajnie romantyczne. 
Sugeruje jednocze nie, i jedynym pewnym znakiem klasycyzmu Rymkiewicza jest ci g a 
obecno uniwersalnej problematyki oraz typ wersyfikacji, wybór systemu metrycznego.51
W tomie pierwszym Literatury polskiej 1918-1975 Jaros aw Marek Rymkiewicz 
tworzy, przy okazji omówienia poezji skamandrytów, definicj dwudziestowiecznego 
50 R. Gasché, The Wild Card of Reading: on Paul de Man, cyt. za: ibidem, s. 192. 
51 Por.: M. Wo niak- abieniec, Od klasycznego uniwersalizmu do romantycznego indywidualizmu, [w:] idem, 
op. cit., s. 54-63. 
270
klasycyzmu. Warto zwróci na ni uwag , stanowi bowiem dope nienie tego, co na temat 
klasycyzmu pisa poeta w swoim manife cie z roku 1967. Czytamy tu: 
Fundamentem klasycyzmu w poezji wieku XX mo e by albo zbiór regu i prawide zapo yczonych 
z przesz o ci, a gwarantuj cych pewien wzgl dnie trwa y porz dek wiersza – klasycyzm staje si wówczas 
szko stylizacji – albo system estetyczny wsparty na przekonaniu o harmonijnym porz dku wiata. […] Dla 
klasyków wieku XVII harmonijny ad wiata gwarantowany by przez Stwórc . W wieku XX gwarantem tego 
adu móg by tylko cz owiek. Harmonijny porz dek wiata móg by wi c tylko porz dkiem wiata 
cz owieczego.52
Mianem klasyków okre la tu – ze wzgl du na poszukiwanie idei porz dkuj cej poetycki 
obraz wiata – Lieberta, Tuwima i Iwaszkiewicza. S onimskiego, Pawlikowsk
i Wierzy skiego nazywa – ze wzgl du z kolei na respektowanie przez nich tylko okre lonych 
zasad estetycznych czasu przesz ego – parnasistami. Dla Tuwima na przyk ad niezmienn
by a sytuacja egzystencjalna cz owieka, gdzie kszta t ludzkiego ycia okre lany jest 
niezmiennie przez fenomen mierci, dla Iwaszkiewicza – wiecznie powtarzalna sytuacja 
kulturowa cz owieka.53 Punktem wyj cia, a w a ciwie warunkiem sine qua non, jest wi c 
poszukiwanie adu wiata, ad wiersza jest artystycznym po wiadczeniem wysi ków w tym 
wzgl dzie czynionych, a usankcjonowanych w postaci systemu estetycznego. Fundamentem 
owego systemu jest ów poszukiwany ad. 
 Nale y doda tu jeszcze uwag tylko na pozór oczywist . Na pocz tku wieku XXI 
coraz trudniej o poczucie takiego adu, a wi c i trudniej o utrzymany w tym obszarze 
przekona system estetyczny pod nazw klasycyzm. Rymkiewicz jest tego wiadom: 
pomi dzy Scyll stylizacji a Charybd poczucia chaosu niszcz cego wszelki ad konstruuje 
sw w asn narracj poetyck i metapoetyck , która równie klasycystyczne cele artystyczne 
ma na wzgl dzie.54
 Warto z tego wzgl du przypomnie omówiony wy ej wiersz pt. Czym jest klasycyzm
z tomu Metafizyka, Czym jest klasycyzm II z tomu Thema regium oraz Poeta idzie znik d
z tomu jak dot d ostatniego. Tekst pierwszego utworu, jak to pisa em, jest nazwaniem 
[nazywaniem] charakteru alienacji, który dotyka poet klasyka. Owa alienacja wynika z faktu, 
i relacje z ywymi maj dramatycznie odmienny charakter od relacji z umar ymi. Te ostatnie 
52 J. M. Rymkiewicz, Skamander, [w:] Literatura polska 1918-1975, t.1, 1918-1932, Warszawa 1975, 
A. Brodzka, H. Zaworska, S. ó kiewski [red.], s. 320. 
53 Ibidem. 
54 Janina Abramowska, Stanis aw Bara czak, Marzena Wo niak- abieniec wybory Rymkiewicza traktuj  jako 
przechodzenie poety na pozycje romantyka. 
271
warunkuj jednak bycie poet klasycznym. Podwa aj jednocze nie utrwalony kulturowo, 
a tak e obyczajowo i j zykowo, s d: „jestem poet ”. „Budzenie zmar ych”, obcowanie ze 
mierci , podwa a bowiem aktualno najbardziej oczywistych komunikatów. Tworzy 
poszerzaj cy si nieustannie obszar niepewno ci. Klasycyzm jest prób opisania „w ludzkim 
j zyku” tych relacji; jest wi c tak e ci g ym podawaniem w w tpliwo swoich artystycznych 
i egzystencjalnych kompetencji. 
Czym jest klasycyzm II przenosi problematyk relacji ze zmar ymi na poziom j zyka. 
Klasyk dokonuje tu lingwistycznej analizy poj cia i rekwizytu dla poezji jednego 
z najbardziej uniwersalnych – ró y. Rymkiewicz pisa o ró y nast puj co: 
Wielokrotnie ocalana, odejmowana wiatu i czasowi (bo zmianie) oddawana ró a Naborowskiego i Jastruna 
sta a si symbolem wierno ci wobec tych, którzy ocalali j niegdy , i wobec tych, którzy b d j ocala , gdy nas 
tu nie b dzie. Jest wi c, b d c symbolem wytrwa ej mi o ci, symbolem trwa o ci i jest, b d c zmian sam , 
symbolem zmiany. Wolno nam wi c w niej widzie tak e i symbol jedno ci wszystkich czasów. […] [Poeci 
wi c – M. K.] nie pragn li ocali ró y, bo i ywe ró e, i ró e, które s w wierszu poety s owami-obrazami, 
podleg e zmianie, wci wi dn i wci zakwitaj na nowo. Nie pragn li ocali siebie ani swoich wierszy.[…] 
Ocalaj c ró […], ocalali jednak to wszystko: i ró , i wiersze niegdy zapisane, i wiersze, które kiedy
napisane b d . Ocalali bowiem jedno wszystkich czasów.55
Wiersz Czym jest klasycyzm II wydaje si by form j zykowej gry, do mocno 
oddalonej od tego wszystkiego, co uznaliby my za istniej ce w tradycji sposoby 
klasycystycznego tworzenia tekstu poetyckiego i od tego, o czym pisze w swoim eseju 
Rymkiewicz. Jest równie gr literack , nieco artobliw analiz s ów i poj , które tworz
semantyczne napi cia, ale te doprowadzaj do inflacji sensów wzi tych z innego obszaru 
ludzkiej aktywno ci j zykowej i poznawczej. Czytamy wszak: 
Ta ró a w funkcji ró y to poj cie ró y 
 Ró a w funkcji poj cia ró ana idea 
 Ta funkcja ró y ten zapach bez funkcji 
 Ta funkcja bez zapachu ta ró a bez p atków 
 Ten komunikat ta ró a Goethego 
 Ta informacja o ró y ten tekst […] 
  [Czym jest klasycyzm, TR, s. 28].
55 J. M. Rymkiewicz, O jedno ci czasu [w:] Czym jest klasycyzm, s. 77. 
272
 W omawianym tek cie inkryminowan ró okazuje si by wiersz. Pocz tkowa 
analiza s owa [poj cia? leksemu?] „ró a”, zgodna zreszt z okre lon metodologi badawcz , 
która ceni analiz poj po to, by je na wst pie doprecyzowa semantycznie, nie przynosi 
oczekiwanych efektów. Analiza s owa wywo uje raczej znaczeniowy chaos, gdy wiersz jako 
specyficzny sposób komunikowania czy to wszystko, co w metodologiach nauk 
szczegó owych bezwzgl dnie bywa oddzielane. 
Wiersz opisany j zykiem nauk lingwistycznych [„lingwistyczna ró a”, „ró a której nie 
ma”, „mianownik bez ró y” lub „ró a w mianowniku”] w gruncie rzeczy nie posiada adnych 
prerogatyw do tego, by istnie . Nie jest nawet „przedmiotem wyobra ni”. Procesy alienuj ce 
wspó czesny wiersz od siebie samego zasz y bardzo daleko. Zniszczy y jego tkank jako bytu 
posiadaj cego sw estetyczno-j zykow oraz poznawcz odr bno . Wprowadzi y tym 
samym w poetyckie dzia ania chaos, poda y niemal e w w tpliwo sens uprawiania poezji. 
Omawiany utwór jest zdaniem sprawy m.in. z tego, w jaki sposób narz dzia lingwistyczne 
wytwarzaj mechanizm alienowania si wspó czesnego wiersza od siebie samego. Wszak 
j zyk, tkanka tekstu poetyckiego, poddany dzia aniom mechanizmów analitycznych, tworzy 
wewn trzn barier , która tekst artystyczny czyni dzie em b d cym zapisem elementarnej 
niemo no ci bycia tym, czym si de facto powinno by . 
Z jednym wszak, ale za to kluczowym, zastrze eniem. Wspomniana daremno
wiersza, który w istniej cym obecnie kontek cie kulturowo-poznawczym funkcjonuje jako 
figura paradoksalna lub „niemo liwa”, sama siebie wyobcowuj ca, koresponduje z tym, 
w jakiej sytuacji znale li si umarli. „Daremny wiersz” mo e sta si medium innego, 
w dzisiejszym wiecie uznawanego za równie daremne, zdarzenia: absurdalnego, bo 
niepotrzebnego, istnienia tych, których zagarn a nico . Alienacja wiersza staje si
mechanizmem pozwalaj cym przywo ywa i poniek d akceptowa paradoksalne istnienie 
zmar ych w sferze naszej pami ci i kultury.56 Nie jest to jednak rozpoznanie optymistyczne, 
jest natomiast przejawem poetyckiego realizmu wynikaj cego z wielkiej samowiedzy i braku 
z udze . 
Adam Poprawa twierdzi z kolei, e Czym jest klasycyzm II konstatuje nie tylko 
niemo no odkrycia jakiej struktury usensowniaj cej, lecz daje si potraktowa równie
56 Por. analizy omawianego wiersza [w:] M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 56, oraz A. Poprawa, op. cit., s. 70. 
U Wo niak- abieniec wiersz ów nie tylko podkre la zwi zek z programem m odo ci, lecz tak e daje 
wiadectwo o przesz o ci oraz przypomina umar ych i ich los, który stanie si i naszym udzia em. U Poprawy 
rzecz si ma nieco inaczej. Omawiany wiersz jest zapisem dramatycznego braku koherencji, który wiedzie do 
zapoznania pozakulturowego przedmiotu, jakim jest ró a. Opisywany bez ad dotyczy równie umar ych. Szans
jest sam wiersz – akt próbuj cy wprowadzi porz dek w sferze kultury a przez to nada jej jaki sens. [Ibidem]. 
273
„jako ukryte postawienie zagadnienia zasady transcendentnej”, mediatyzowane za pomoc
ironii, tu: dzi ki odmianie ró y przez przypadki wyspecjalizowanych j zyków.57 Utwór 
wydaje si jednak bardziej broni sprawozdawczo-paradoksalnej strony opisanych rozpozna
ni pos ugiwa si ironi w celach konstatacji transcendentnych. W sensie nas interesuj cym 
jest ponowieniem „klasycystycznego minimum” estetycznego i wiatopogl dowego. Owym 
minimum wydaje si by opis przyczyn post puj cej alienacji kategorii poznawczych 
i estetycznych przynale nych niegdy poetyce klasycyzmu, a dzi zamkni tej – jak pisze 
Ryszard Przybylski – w „ognistym piecu zw tpienia”. Jest to wi c – powtórzmy to równie za 
Mari Janion – zapis porz dku tragicznego, tragicznej antropologii wiata 
ródziemnomorskiego, gdzie dotychczasowa galaktyka  kultury zderzy a si z m odsz ode
galaktyk cywilizacji i zosta a poddana gro bie anihilacji, rozpadu. Maria Janion pisze, e 
opisywany nurt 
nale a oby nazwa tragicznym, obdarzonym » wiadomo ci nieszcz liw «. Tragizm, czyli wiadomo
rozdarcia, antynomii, kolizji równoprawnych racji, stanowi[…] cech konstytuuj c klasycyzm nowo ytny.58
Poczucie alienacji daje wi c podstaw do tworzenia antropologicznie i artystycznie 
no nych, a zapoznanych rozró nie , które nie poprzestaj na atwym ju dzi
intelektualizmie, np. uj ciach groteskowych, i decyduj si na powrót do rozpozna
elementarnych. Jednym z nich jest odbudowa dyskursu tragicznego, tworzonego na 
fundamencie znajomo ci tych wszystkich zjawisk, które wyobcowuj cz owieka ze wiata 
kultury rozumianej jako dialog z tradycj oraz j zyka oddanego procedurom badawczym, 
niszcz cym i jego stron mitologiczn , i kreacyjn , zwi zan z wyobra ni . Rymkiewicz 
wpisuje si w dyskurs niweluj cy i alienuj cy; robi to jednak po to, by pokaza w swojej 
walce o sens „poziom zero dyskursu”. Strategia artystyczna poety wydaje si polega na tym, 
i przyjmuje rozwi zania radykalne, ucieka od kompromisów. Stawia warunek stanowi cy 
punkt wyj cia dla swojego my lenia w tym wzgl dzie: by mówi o jakichkolwiek szansach na 
przezwyci enie kryzysu, nale y go samodzielnie prze y ; wzi udzia w zdarzeniach epoki, 
odnie si do kluczowych intelektualnych zatrudnie sprokurowanych przez epok . 
Klasycyzm nie jest wi c eskapizmem, sentymentalnym odtwarzaniem zamierzch ych 
wzorów, lecz form dialogiczn , która z centrum swojego wiata wiedzie rozmow
o mo liwych do przeprowadzenia powi zaniach daj cych szans na zakotwiczenie si
57 Ibidem. 
58 M. Janion, To jest klasycyzm tragiczny, wst p do: R. Przybylski, To jest klasycyzm, s. 10. 
274
ludzkiego hic et nunc, z ca ym baga em przypad o ci z tym zwi zanych, w przestrzeni 
wykraczaj cej poza t dora no . 
Z kolei wiersz Poeta idzie znik d z tomu Do widzenia gawrony inaczej nazywa 
opisan wy ej alienacj .59 U ywa do tego celu motywów znanych i przyswojonych 
czytelnikom, ale w odbiorze „szkolnym” uznawanych za przeciwstawne do klasycyzmu, bo 
przynale ne romantyzmowi. Warto wi c jeszcze raz przypomnie , e Rymkiewicz w swojej 
dojrza ej twórczo ci nie tyle staje si romantykiem, co podkre la podstawowy fakt, o którym 
pisa m.in. Henri Peyre, Thomas Hulme oraz Ryszard Przybylski, e system opozycji 
dotycz cych klasycyzmu i romantyzmu typu: racjonalizm – mistycyzm; rozum – uczucie; 
sko czono – niesko czono ; opanowanie – ekspresja; na ladowanie – fantazja nie 
prowadzi do adnych sensownych wniosków. „Albowiem zarówno teoria klasycyzmu, jak 
i sama poezja rozwija y si w wieku XX wbrew systemowi”.60 Potwierdza wi c nie 
najm odsze ju przekonanie, i „wspó czesny klasyk nie gardzi m dr prawd
romantyków”.61
 Co znajdujemy jeszcze w omawianym wierszu? Z punktu widzenia klasycystycznych 
zamys ów na pozór niewiele. Dominuje tu symbolika romantyczna i taka te rekwizytornia. 
Poeta-wampir pije krew z nico ci i wypluwa j w nasz rzeczywisto . Jest straszyd em, 
plujem „pluj cym krwawym atramentem”, „na g ow jest powa nie chory” i z punktu 
widzenia pragmatyki wiata – ma o efektywnym. Wszak „idzie znik d – nigdzie nie 
dochodzi”. Poeta-wampir g odzi swój wiersz i jest to rodzaj wa nej m dro ci, bo i g ód, 
o którym mowa, wymyka si naszym zdroworozs dkowym s dom w tym wzgl dzie. Chodzi 
tu zapewne o ten rodzaj dyskomfortu, który nazwa mo na „ssaniem pustki” lub g odem 
metafizycznym, a wi c o podstawowy duchowy mankament zamieszkanego przez nas 
„cywilizowanego” wiata. 
 Zrozumia a wi c, z tego punktu widzenia, staje si zastosowana romantyczna 
rekwizytornia. Pe ni funkcj hiperboli, jest zabiegiem niejako technicznym, wzmacnia sens 
komunikatu, który wpisuje si nieodmiennie w rudymenty my lenia klasycystycznego, gdy
tam odnajduje korzenie tego my lenia. Chodzi tu o postaw poety w dobie kryzysu. 
Z pewno ci nie jest to postawa romantycznego szale ca, outsidera czy raskolnika. Chod
59 Janusz Drzewucki nazywa wiersz utworem programowym, por.: J. Drzewucki, Pomi dzy nico ci a nico ci , 
„Rzeczpospolita o ksi kach”, 3 VI 2006 r. 
60 R. Przybylski, op. cit. [To jest klasycyzm], s. 214. H. Peyre pisa przy tej okazji, e „mo emy zrezygnowa
z wiecznej antytezy Klasycyzm-Romantyzm, która prze ladowa a naszych poprzedników szukaj cych 
definicji.[…] Klasycyzm i romantyzm, dwaj bracia niegdy sk óceni, mog wi c obecnie pogodzi si i z czy
we wspólnej walce z wychwalan i pot pian parweniuszk , któr nazywamy nowoczesno ci – a do chwili, 
kiedy i ona stanie si przestarza a i nieciekawa”. [H. Peyre, op. cit., s. 15-16, 17]. 
61 Ibidem, s. 78. 
275
sygna y delimitacyjne ostentacyjnie na to wskazuj . Otó zbyt ostentacyjnie. Bohaterem 
wiersza jest kto , kto nie tyle walczy z Bogiem, jest metafizycznym buntownikiem, co kim , 
kto daje „sobie i Bogu jakie takie znaki”, wi c pragnie t cz ludzkiej kultury zachowa od 
unicestwienia. Si poety jest jego nieobecno , czytamy o tym w wierszu z tomu Znak 
niejasny, ba pó ywa pt. Ogród w Milanówku, poeta jest nieobecny. Owa nieobecno
dotyczy oficjalnej, „reprezentacyjnej”, strony istnienia. Wybiera si tu postaw tego, kto ma 
na wzgl dzie pewnie ju bardzo strywializowany franciszkanizm lub – egzystencjalny 
minimalizm. Wszak: 
W li ciach wczoraj po ó k ych – tam jest jego praca 
 Przy gawronie bez skrzyd a przy abie bez nogi 
 W chru cie przy domu pliszki ma swój dom ubogi 
  [Ogród w Milanówku, poeta jest nieobecny, ZNBP, s. 45] 
Owa postawa nie jest jednak anachronizmem, jest nowoczesn prób zmierzenia si
z kategori natury jako poetyckiego signum klasycyzmu. Stosunek do natury jest tu, i nie 
tylko tu zreszt , jawnie antyromantyczny; nie znajdziemy w nim bowiem elementów 
romantycznego spirytualizmu, przekonania o pierwiastku duchowym wype niaj cym wiat 
przyrody, znajdziemy za to, opatrzony co prawda ironiczn asygnacj – komunikat o naturze 
jako intelektualnej, teologicznej i j zykowej zagadce, dla której nie ma dobrego rozwi zania. 
wiat strzyg, trzyrogich bestii i sze cionogich straszyde jest materi wyobra on , znakiem 
konwencji, a oba wiersze w naturze odnajduj dramatyczn zagadk istnienia, która swych 
uzasadnie szuka bardziej w sferze racjonalnej ni irracjonalnej. 
Trzeba równie jeszcze raz podkre li , e ogród w Milanówku nie jest kre lony r k
realisty. Jest to ogród rzeczywisty, rzucony niejako na szerszy poetycki plan. Natura nie jest 
wi c do odwzorowania – jest pretekstem. Rymkiewicz, wychodz c od realizmu, tworzy ze 
swej istoty inne intelektualne i artystyczne punkty odniesie – i nie s one ani jednoznaczne, 
ani w swej manierze [poetyce] jednorodne. Tworz jednak niew tpliwie dyskurs, który 
rewaloryzuje tradycyjne literackie schematy i toczy z nimi nieustanny dialog. 
Jednym z przyk adów tak realizowanej strategii jest wiersz Warszawa ródmie cie – 
Milanówek, godzina 23.42. Tytu , w a ciwie przedruk rozk adu jazdy kolejki podmiejskiej, 
zapowiada tematyk wiersza, którego ram stanowi uj ta publicystycznie rzeczywisto
bie cego ycia politycznego, objawiaj cego si nieustannym ujadaniem gazet w pogoni za 
sensacj . W tak zakre lonym, pozbawionym jakiejkolwiek g bi, wiecie, przeb yskuje obszar 
276
natury i kosmosu. Kolejowy podmiejski pejza nie daje powodów do kontemplacji, ale jego 
dramatyczny minimalizm uruchamia zupe nie nieoczekiwany w tych okoliczno ciach ci g 
skojarze . Eschatologia miesza si z realizmem, banalizm z artystycznie ryzykown
w dzisiejszych czasach nut patriotyzmu. Intelektualizm z opisowo ci , której daleko do 
sentymentalizmu. Czytamy: 
Na pod odze le a a zgwa cona dziewczyna 
W gazecie by o foto – we krwi trup Rywina 
To by y suche olchy zamarzni te stawy 
To by ostatni poci g jak sztandar Warszawy 
Kosmos ywa osoba wchodzi do wagonów 
I by a wokó wieczno wysokich peronów 
I ci co tam jechali to w wieczno ci spali 
Tu nad ka dym gwiazdeczka kiedy si zapali 
O Mazowsze ty moja rodzinna kraino 
Ja nie wiem za co teraz twoi ch opcy gin
I czas tu jest jak czaszka – strzaskana i pusta 
I zamie sz a w ród torów i p aka a w chrustach 
Ni ten p acz ja innego nie chc mie pomnika 
W gazecie by o foto – we krwi trup Michnika 
  [Warszawa ródmie cie – Milanówek, godzina 23.42, DWG, s. 20-21] 
Warto wi c przy tej okazji zastanowi si , co oznacza bycie poet klasykiem 
w przypadku Jaros awa Marka Rymkiewicza. Pami tajmy, e w dyskusjach literackich lat 
dziewi dziesi tych i pó niej, poj cie, o którym mowa, zrobi o wr cz spektakularn karier . 
Sta o si por cznym narz dziem porz dkuj cym twórczo m odego pokolenia poetów, 
ró nicuj c je na dwa odr bne obozy: klasycystów i barbarzy ców.62 W sporze, który tu 
sygnalizuj , twórczo Rymkiewicza bywa a równie wa nym punktem odniesienia. 
62 Warto wspomnie chocia by g o ny pamflet Karola Maliszewskiego pt. Nasi klasycy ci, nasi barbarzy cy
[„Nowy Nurt” 1995, nr 19] oraz ksi k krytycznoliterack tego samego autora Nasi klasycy ci, nasi 
barbarzy cy. Szkice o poezji, wydan w Bydgoszczy w 1999 roku. 
277
 Wydaje si , e poetyki klasycyzuj ce w dobie zamykania si dyskursu 
postmodernistycznego stanowi mog ywotny nurt poezji, wzbogacaj cy jej propozycje 
estetyczne i wiatopogl dowe. Nie s u li tylko za por czny zbiór argumentów w dora nym 
sporze pokoleniowym; klasycyzm jest bowiem nurtem niejako „wieczystym”, istniej cym 
endemicznie w obszarze pewnego kr gu cywilizacyjnego i kultury literackiej z nim 
zwi zanej. 
Rymkiewicz jest poet klasykiem równie w tomach ostatnich, redefiniuje jednak, co 
naturalne, to wszystko, co zapisa u pocz tków swojej poetyckiej drogi.63 Robi to w obszarze 
kilku poetyckich technik i instrumentacji, dla których naturalnym horyzontem estetycznym 
i wiatopogl dowym jest w a nie klasycyzm. Oczywi cie, mo na spiera si o szczegó y, 
pisa o charakterze zmian we wci ewoluuj cej poetyce bohatera tej ksi ki, jednak zbiór 
podstawowych poetyckich odniesie stanowi zestaw, który nazwa trzeba dykcj
klasycystyczn w dobie ustawania ponowoczesnego dyskursu i bardzo g bokiego kryzysu 
my lenia metafizycznego. Organizuje go kilka cech szczegó owych. Pierwsz z nich jest 
metrum wiersza regularnego i zaw enie liczby form gatunkowych na rzecz finezji w ich 
indywidualnych realizacjach. Drug – istnienie „królewskiego tematu”, który pe ni rol
motywu organizuj cego ca antropologiczn i estetyczn przestrze tej twórczo ci. Jako 
trzeci uzna nale y sposób opisywania natury oraz jej relacji z tym wszystkim, co nazywamy 
ludzk kultur . Czwarta to teologia: opisywanie problemów religijnych w dobie „ mierci 
Boga” oraz kryzysu metafizyki. Pi t nazwa mo na relacj mi dzy ideami: ut pictura poesis
oraz ut musica poesis. Szósta za to „oko otrumienny naturalizm”, sposób waloryzowania 
egzystencjalnych stron ludzkiego istnienia, siódma wydaje si by „szukaniem harmonii” 
w wiecie pozbawionym narz dzi, by t harmoni w sposób artystycznie zadowalaj cy 
zapisa czy zorkiestrowa . 
Odwo uj c si do historycznie usankcjonowanych, a traktowanych dogmatycznie 
elementów klasycyzmu, mo emy doj do wniosku, e wariant Rymkiewiczowski jest z tego 
wzgl du ma o adekwatny, wi c ryzykownym b dzie nazywanie autora Metafizyki
klasykiem.64 Klasycyzm jest jednak nurtem ulegaj cym wyra nym przemianom i co 
charakterystyczne – artystycznie no nym. Jaros aw Marek Rymkiewicz przebija si po 
63 Por.: M. Jaworski, Poezja Jaros awa Marka Rymkiewicza – klasycyzm i nowoczesno [online]. „Podteksty” 
2005, nr 2 [dost p: 28 sierpnia 2007]. Dost pny w Internecie: http://www.podteksty.pl/index.php?action= 
dynamic&nr=3 &dzial=4&id=72. Autor podkre la, e „uprawnione jest mówienie o ewoluuj cym klasycyzmie 
Rymkiewiczowskim” oraz o zbytniej pewno ci krytyków, przypisuj cych Rymkiewiczowi przej cie na pozycje 
poety „romantyka”. 
64 Marcin Jaworski dodaje równie , e poezja autora Twarzy bogini „umieszczona przez stan bada pomi dzy 
klasycyzmem, romantyzmem i barokiem okazuje si przede wszystkim g boko osadzona w polskiej 
i europejskiej literaturze nowoczesnej”. 
278
pierwsze przez koncepcj archetypów jako narracji g bokiej, organizuj cej poetyckie status 
quo poety klasyka. Przedziera si równie przez Cassirerowsk sie symboliczn i przebija 
„na drug stron , na g os Bo y”.65 Przypomina w tym Eliota; nie rezygnuje z walki 
o harmoni w obszarze poezji, gdzie harmonia jako licentia poetica traktowana jest z du
rezerw . Wydaje si równie , e filozoficznym patronem tej poezji bywa – Immanuel Kant. 
Filozof, który podda daleko id cej rewizji regu y tradycyjnej metafizyki, ale jednocze nie 
ochroni przed niszcz cymi j nowoczesnymi intelektualnymi narz dziami w obszarze, który 
nazwa „rozumem praktycznym”. 
Dojrza y Rymkiewicz, ten z ostatnich czterech tomów poezji, dystansuj c si
oczywi cie od wielu intelektualnych mód i nowinek, pozostaje poet intelektu, a nie poet
uczucia czy nami tno ci. Nie znaczy to, e o nami tno ci nie mo na tu mówi , zostaje ona 
jednak poddana daleko id cym procesom racjonalizacji, a w przypadku tematów g ównych 
intuicja i emocja zamkni te zostaj w karbach struktur intelektualnie uporz dkowanych 
a skonstruowanych dla potrzeb wiersza. Wydaje si zreszt , e poezja wspó czesna, 
pos uguj c si okre lonymi technikami, jest jednocze nie otwarta na wiele estetyk i z tego 
punktu widzenia nieco eklektyczna. Jednostkowy g os poety klasyka brzmi wi c czasem, 
z punktu widzenia historycznie zorientowanej ortodoksji, do egzotycznie. U Rymkiewicza, 
wbrew pozorom, owej egzotyki nie ma wcale zbyt du o, jest natomiast, nawet w przypadku 
odwo a do jawnie romantycznych motywów, konsekwentnie prowadzony dialog z ca
tradycj najbardziej intelektualnie, a raczej racjonalistycznie, zorientowanej filozofii oraz 
próba tego, co nazwa mo na szukaniem „punktu zerowego” dla teologii w dobie nie tylko 
mierci Boga jako problemu filozoficznego, co mierci Chrystusa jako dramatu 
antropologicznego. Co wa ne, by opisa ów kryzys cywilizacyjny, pos uguje si poeta 
motywami i znakami „poga skimi”, stanowi cymi za to podwaliny kultury europejskiej. Taki 
przecie charakter maj wiersze dla Ariadny, czyli dla „umar ej bogini”. Tak wi c 
Rymkiewiczowy „ponowoczesny klasycyzm” konsekwentnie rozci ga pole swojego 
zainteresowania mi dzy trzy kulturowe centra: Ateny, Jerozolim oraz Rzym. Tworzy jedno 
z najbardziej interesuj cych dokona w tym wzgl dzie. 
65 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 257. 
Rozdzia VII 
Poezja „po metafizyce”. Antropologia wiata ródziemnomorskiego 
w poezji Jaros awa Marka Rymkiewicza – najwa niejsze kr gi odczyta . 
Generalizacja 
 Poezja Jaros awa Marka Rymkiewicza jest w naszym rozumieniu nie tylko 
interesuj cym projektem artystycznym i estetycznym, co starali my si pokaza wy ej, lecz 
tak e projektem poznawczym oraz zapisem wa nego wiatopogl dowego dramatu. Dramat 
ów warto nazwa prób nowego zapisu j zykiem poezji antropologii wiata 
ródziemnomorskiego w dobie post puj cego kryzysu filozofii uprawianej w obszarze 
tradycyjnie rozumianej metafizyki i religijno ci. 
We wprowadzeniu do ksi ki Hermeneutyczne koncepcje cz owieka W odzimierz 
Lorenc wskazuje mi dzy innymi na cechy dystynktywne antropologii filozoficznej. Czytamy 
tu mi dzy innymi: 
Intencj antropologii filozoficznej by o uj cie cz owieka konkretnego, a zarazem cz owieka ca ego, tzn. 
zg bienie bytowania ludzkiego w ogóle, cz owieka wraz z jego wiatem. Sposobem urzeczywistnienia tego celu 
mia o by z czenie poznania filozoficznego z wiedz naukow , uwzgl dnienie zarówno przyrodniczego, jak 
i historycznego aspektu ludzkiego istnienia.[…] Filozofii zosta o przypisane zadanie uwzgl dnienia 
rozszerzaj cej si szybko naukowej wiedzy o cz owieku, zinterpretowania jej wyników i w czenia ich w obr b 
rozwa a filozoficznych. 
Istotn zalet tego ostatniego sposobu post powania sta o si uwzgl dnienie cielesnego wymiaru cz owieka, 
który dot d nie tylko nie by w sposób wystarczaj cy uwzgl dniony przez filozofi , lecz nawet bywa
wykluczany poza zakres zainteresowa filozofii […].1
Autor zwraca przy tej okazji równie uwag na problem kryzysu my lenia 
metafizycznego; ma to bowiem istotny wp yw na kszta t refleksji o cz owieku w dobie 
niemo no ci „po czenia ró nych wymiarów cz owieka w jedn spójn ca o ”.2 Dodajmy, e 
pytanie o to, kim jest cz owiek, zadawane jest w czasie „po postmodernizmie”, co tworzy 
dodatkowe utrudnienia, pocz wszy od konstrukcji proponowanych „form i rodków wyrazu”, 
poprzez wiadomo towarzysz cej ka demu okre lonej samowiedzy [uwik ania w to 
1 W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz owieka. W kr gu inspiracji heideggerowskich, Warszawa 2003, 
s. 25. 
2 Ibidem, s. 26. 
280
pytanie], po wiadomo , e „perspektywa naukowa nie nadaje sensu naszemu istnieniu, nie 
motywuje nas do podj cia okre lonych dzia a , nie ukierunkowuje nas […]. Stawiaj c 
pytanie, kim jest cz owiek, oczekujemy, jak si wydaje, wiedzy, która mog aby przewodzi
naszemu yciu”.3
 Antoni Siemianowski pisze w zwi zku z tym: 
We wspó czesnej kryzysowej sytuacji duchowej pytanie o cz owieka wymaga wielkiej odwagi i uczciwo ci 
intelektualnej. Cz owiek musi si zdoby na my lenie godne siebie samego, co dzi nie przychodzi atwo. 
Sceptycyzm ci gle podwa a podstawowe oczywisto ci naszej samowiedzy, a nihilizm cz sto przybiera posta
tragicznej m dro ci, która g osi, e pytanie cz owieka o prawd o sobie samym jest b aganiem, na które nie ma 
odpowiedzi.4
 Pytanie o antropologi w naukach filozoficznych rodzi przecie szereg dodatkowych 
w tpliwo ci. Wydaje si , e dyskurs filozoficzny w tym obszarze zagadnie objawia swoj
metodologiczn , a wi c i poznawcz niemoc. Po czenie dyskursów: naukowego oraz 
filozoficznego objawi o s abo ci i jednego, i drugiego. Ich mankamentem, jak si okaza o, 
by a niemo no unifikacji obydwóch p aszczyzn poznania i brak funkcjonalno ci 
cz stkowych rozstrzygni w tym wzgl dzie. Jednym z zarzutów jest ten, e oba porz dki 
refleksji nad cz owiekiem: filozoficzny i naukowy, mo liwe s do uzgodnienia tylko na 
gruncie okre lonego wiatopogl du, co podaje w w tpliwo ich obiektywizm jako narracj
niepodlegaj c tego rodzaju nienaukowym, bo w tpliwym poznawczo, przedza o eniom. 
 Dla opisywanych zagadnie to zarzut powa ny, podwa aj cy wymogi intelektualnych 
re imów, wprowadzaj cy czynnik subiektywny [psychologizuj cy] do rozwa a maj cych 
stanowi przyk ad refleksji niepodlegaj cej tego typu s abo ciom. 
 To, co jest s abo ci filozofii, bywa szans dla przedsi wzi artystycznych. Kategoria 
wiatopogl du mo e by bowiem u yteczna i przydatna jako brakuj cy element dyskursu 
teoretyczno- i historycznoliterackiego, pozwalaj cego, dzi ki mi dzy innymi rozstrzyg-
ni ciom hermeneutycznym, pokona trudno zasygnalizowan na gruncie filozofii 
i metodologii nauk szczegó owych. Obok bowiem antropologii filozoficznej oraz antropologii 
kulturowej istnieje jeszcze antropologia literacka, a tam chodzi: 
o obrazy cz owieka – obrazy, a nie teorie – jakie mo emy wyczyta w utworach literackich. Ta literacka 
antropologia ukazuje na tle przedstawionych jednostkowych losów ludzkich wspóln nam wszystkim condition 
3 Ibidem, s. 29, 30. 
4 A. Siemianowski, Antropologia filozoficzna, Gniezno 2005, s. 29. 
281
humaine. Oczywi cie pisarze czy poeci tylko przedstawiaj cz owieka w jego sytuacjach granicznych, ukazuj
ludzi takimi, jakimi oni s w yciu, a ponadto sugeruj pytania o sens narodzin i mierci, mi o ci i cierpienia, 
dobra i z a. Nie okre laj natomiast w sposób jasny i wyra ny, kim cz owiek jest. Lecz bez tych pyta cz owiek 
nie móg by by autentycznie sob , gdy otwiera si w nich na prawd o sobie. […] Tej literackiej antropologii 
nie mo na lekcewa y w filozofii, w krystalizowaniu si ludzkiej samowiedzy odgrywa ona wa n rol .5
Kategoria wiatopogl du oznacza w tym przypadku zbiór okre lonych s dów lub 
sugestii zawartych w dziele literackim, dotycz cych rozumienia najwa niejszych dla 
cz owieka sytuacji egzystencjalnych i sposobów ich analizowania oraz interpretacji, zarówno 
w uj ciu jednostkowym, jak i tym odwo uj cym si do tradycji, ci lej: do obszarów 
„czynnych kulturowo” w tak rozumianej tradycji. wiatopogl d dysponuje okre lon
hierarchi s dów i przekona , nie zawsze jest jednak spójny, mo e zawiera tre ci wzajemnie 
ze sob sprzeczne. Wynika to z faktu, i w obszarze wiatopogl du dochodzi do syntezy 
ró nych do wiadcze : egzystencjalnych i poznawczych, które tu w a nie odnajduj miejsce 
w asnej ekspresji, a s w sensie ludzkiej jednostkowej wiadomo ci fundamentem jej 
istnienia. Antropologia literacka w tym znaczeniu mo e by sposobem skutecznego 
odczytywania zawartych w tekstach literackich wiatopogl dowych wiadectw rozumienia 
spraw i faktów dla cz owieka kluczowych, b d cych zapisem tego, co jednostkowe oraz tego, 
co w danym kulturowo-historycznym obszarze uwa ane bywa za uniwersalne. 
Generalnie wypada zgodzi si z tez wyra on przez Marzen Wo niak- abieniec, i
najwa niejszym tematem wierszy i esejów historycznoliterackich autorstwa Jaros awa Marka 
Rymkiewicza jest poszukiwanie sensu istnienia, któremu towarzyszy otwarcie na 
transcendencj , jakkolwiek „poetyckie próby tych poszukiwa nie prowadz do rozwik ania 
zagadki bytu”.6 W swoich rozpoznaniach autorka zatrzymuje si na tomie Znak niejasny, 
ba pó ywa; zwa ywszy na fakt, i Rymkiewicz napisa jeszcze dwa nowe tomy i wyda
zbiór wierszy wybranych7, nale y wzi pod uwag ewentualne modyfikacje tak 
wyznaczonego ideowego i wiatopogl dowego status quo.  
W interesuj cym nas zakresie to, co nazwa trzeba antropologi wiata 
ródziemnomorskiego, opatrzone by musi uwag o nowym spojrzeniu poezji Jaros awa 
Marka Rymkiewicza na t w a nie antropologi ; spojrzeniu poezji „po metafizyce”. 
5 Ibidem, s. 36. 
6 M. Wo niak- abieniec, op. cit., s. 241. Autorka powo uje si tu równie na wypowiedzi samego poety oraz 
streszcza bogaty materia recenzencki dotycz cy eseistyki Rymkiewicza. Przypomina, e poeta, szukaj c 
rozwi zania zagadki bytu, pos uguje si poj ciem „prze wit” na sposób Heideggerowski. 
7 S to: Zachód s o ca w Milanówku, Warszawa 2002; Do widzenia gawrony, Warszawa 2006; Cicho, ciszej. 
Wybrane wiersze z lat 1963-2002, Warszawa 2003. 
282
Helmut Plessner pisa : 
Tylko cz owiek wie, e umrze. Zamkni ty mi dzy narodzinami a mierci , do wiadcza na sobie i bli nich 
granicy, poza któr widzi – nie widz c – co , w co musi przej , i poza któr jego ycie zawodzi.[…] 
W zewn trznej sferze dzia ania „nico ” i „pró nia” nale do obrazu rzeczywisto ci rozszczepionego na 
poszczególne rzeczy jako t o i medium artykulacji; pojawianie si i znikanie, tworzenie i niszczenie stanowi
zwykle momenty procesu przemian rzeczywisto ci i dopiero my l oderwana od bezpo redniej praktyki odkrywa 
w nich poj ciowe trudno ci, zagadk stawania si i przemijania, nico ci i bytu.8
Trudno ci, o których pisa Plessner, dotyczy y nie tylko dyskursu tworzonego przez 
antropologi filozoficzn ; stanowi problem uniwersalny, dramatycznie rozpoznawany 
równie w wierszach Jaros awa Marka Rymkiewicza. Problem ów pojawia si w nowych 
konstelacjach filozoficznych i artystycznych, na prze omie wieków domaga si ponownych 
prób rozstrzygni cia. W obr bie kultury ródziemnomorskiej rzecz nie dotyczy bowiem teraz 
li tylko sposobu odczytania i artystycznego wykorzystania na przyk ad sieci symbolicznej, 
archetypów czy topoi w obszarze ludzkiej kultury. Problem ma, zarówno w sensie 
poznawczym, jak i wiatopogl dowym, bardziej radykalny charakter. Dotyczy bowiem 
zmiany ca ego paradygmatu. W tym przypadku warsztatu intelektualnego stworzonego przez 
metafizyk . 
Wydaje si , e poezja Jaros awa Marka Rymkiewicza wkracza w ten obszar zagadnie
filozoficznych i wiatopogl dowych. Ciekawy przyk ad stanowi wiersz List wys any 
w za wiaty z tomu Zachód s o ca w Milanówku: 
List wys any w za wiaty – tym listem ja jestem 
I chcia bym tylko wiedzie kto mnie tam wysy a 
Inne listy – pó brzózki kot stary kulawy 
I aba ta co przy mnie tu w ogrodzie y a 
Te listy tam w za wiatach – czy kto je otwiera 
Gdzie jakie inne ycie ni to tu si toczy 
Jest tam brzózka co w zimie na po y umiera 
S aby – te co tutaj wci patrz nam w oczy 
  [ZSM, s. 49] 
8 H. Plessner, Pytanie o conditio humana, Warszawa 1988, s. 99. 
283
Wiersz zbudowany zosta na zasadzie kompozycyjnej symetrii. Odpowiednio dotyczy tu 
dwóch horyzontów: wiata i za wiatów. Semantyczne napi cie powstaje „na osi symetrii”, 
a wzmacnia je prosty w sensie technicznym, lecz bardzo dramatyczny chwyt pisarski: 
mo liwo dwojakiego odczytania drugiej strofy. Pozbawiona znaków interpunkcyjnych, 
czytana by mo e od drugiego wersu intonacyjnie neutralnie, to jest w porz dku kadencji, 
oznajmuj co. Tymczasem owo oznajmienie z racji tre ci komunikatu nie jest jednoznaczne, 
domaga si intonacyjnie raczej antykadencji – pytania. Owo zawieszone w powietrzu pytanie 
wydaje si by swoistym emblematem ostatnich wierszy poety. Generalizuj c, pytanie owo 
mo na sformu owa w sposób nast puj cy: „Czy mo liwa jest do utrzymania w poezji 
dotychczasowa orientacja metafizyczna, która uto samiana bywa najcz ciej z g boko 
ludzk potrzeb poszukiwania innych ni ta dana w poznaniu zmys owym, przestrzeni 
istnienia?” 
 Ostatnie dwa zbiory przynosz nowe próby rozwi za . Nale y doda , e obok 
motywów dobrze ju znanych czytelnikom wierszy Rymkiewicza pojawiaj si nowe 
akcenty. O ile przedstawiony wy ej wiersz stanowi ponowienie „starej metafizycznej dykcji”, 
to niektóre inne teksty wprowadzaj rozwi zania wyra nie odr bne, chocia dotycz tego 
samego zakresu obsesyjnie wr cz ponawianej tematyki. Jednym ze znaków wprowadzanej 
zmiany staje si u ycie w niektórych tekstach form dialogicznych; ws uchiwanie si
w opowie ci innych bohaterów dramatu istnienia. Wierszem charakterystycznym jest z tego 
wzgl du Kosmiczny walc Johannesa Brahmsa. 
Czy pani lubi Brahmsa – pytam kotki Psotki 
 Co do koncertu – mówi – to jest bardzo s odki 
 Zw aszcza kiedy gra Kremer razem z Karajanem 
 Tak e co do kwintetu to zgadzam si z panem 
 Lecz sk d e to pytanie zapomnianej cipki 
 (Twój j zyk kotko Psotko jest troch za szybki) […] 
 Nagi Brahms ta czy walca na kosmicznej scenie 
 To wierszyk kotki Psotki – takie ma widzenie 
  [ZSM, s. 56] 
Dialogowo , o której pisz , ma oczywi cie w wierszu konotacje ironiczne. Nie podwa a to 
jednak faktu, i zmienia si tu w sposób charakterystyczny optyka tak projektowanej sytuacji 
284
lirycznej i wiata kreowanego przez t w a nie liryczn cech . Dialogowo sytuacji podwaja 
zatem optyk widzenia okre lonego, do zreszt wyrafinowanego, kulturowego faktu. Sztuka 
widziana oczami kota ska ona jest w tek cie wiersza pewnie nieusuwalnym 
antropomorfizmem. Nie zmienia to jednak konieczno ci, a wr cz przeciwnie, czyni bardziej 
niezb dn , ponowienia pyta metafizycznych, którymi równie przez ca sw histori
zajmowa a si sztuka ródziemnomorska. Punkt widzenia Psotki jest równie wa ny, co 
cz owieczy punkt odniesienia. Dzieje si tak z kilku wzgl dów. Podstawowym wydaje si by
fakt rozpadu paradygmatu dotychczasowego j zyka metafizyki. Mo na si nim pos u y pod 
warunkiem opatrzenia go bardzo wyra nym sygna em dystansuj cym si do . Ów dystans – 
podkre lmy – nie uniewa nia poszukiwanych sensów. Stanowi jednak sygna , e 
w dotychczasowy sposób owych sensów przybli y /opisa si nie da. Ironia, wzmocniona 
erudycyjnymi przypisami do wiersza, czyni opisan niewygod tym bardziej dramatyczn . 
 Dialogowo , o której mowa, pojawia si tak e w tomie wierszy jak dot d ostatnim: 
Do widzenia gawrony. Jest ona sygnowana przez liryk zwrotu do adresata. O ile wcze niej 
równie pojawia a si w poetyckich realizacjach Rymkiewiczowych wierszy, obecnie zyskuje 
now posta .9 Streszcza j fragment utworu Chod cie do mnie wiewiórki: 
Chod cie do mnie wiewiórki brzózki i wy aby 
 Nie jestem jak ten Nietzsche co pogardza s abym 
 Jak wy te jestem zwierz nape nione groz
 B dziemy ta czy razem largo capriccioso […] 
  [DWG, s. 47] 
Jest to forma dialogu bardzo spektakularna. Wszak podmiotem projektowanego w wierszu 
dialogu jest byt ontologicznie „s abszy”, stoj cy ni ej w hierarchii bytów ziemskich. 
Ciekawa jest rola ta ca, do którego podmiot liryczny zaprasza wymienione poszczególne 
istnienia. [„Uroczysty nasz taniec od p otu do p otu/ Na ukos i doko a ale bez powrotu”]. 
Taniec ów „definiowany” jest w poetyckim wiecie wiersza w sposób, jak wida , niezbyt 
spójny logicznie. Jest z jednej strony uroczysty, z drugiej za przypomina nierówny, pijacki 
krok „od p otu, do p otu, na ukos”. Taniec ów, „taniec istnienia” jest wi c egzystencjalnie 
i ontologicznie chwiejny, wykonywany w a nie largo capriccioso – wolno, dostojnie 
i jednocze nie kapry nie, z mo liwo ci zaistnienia odst pstwa, zmiany. Wykonuj go wszak 
9 Liryka zwrotu do adresata w ró nych stylistycznych wariantach pojawia si w tomie ostatnim bardzo cz sto, 
bo ponad dwadzie cia razy. 
285
istnienia nape nione l kiem i groz , istnienia paradoksalne: rozpi te mi dzy instynktami, 
przeczuciami metafizycznymi i wyrafinowan , ale nie chroni c przed rozpadem kultur . Ów 
groteskowy taniec opisany zostaje nast puj co: 
Co z Mozarta – chod abo i zata cz trzynoga 
 Taka sama jest twoja oraz moja droga 
 Albo taniec japo ski tego Japo czyka 
 Co zwa si Takemitsu i mia pó flecika 
 Pó flecika pó fiuta pó p uca po raku 
 I ty chod stary kocie chromy nieboraku […] 
 Pó p uca trzecia nerka piszczel na wpó go a 
 A ze rodka ogrodu co wreszcie zawo a 
 A na rodku ogrodu wreszcie si uka e 
 Potworny Bóg – w szkar atnym wieczornym oparze 
 Alegoria Istnienia – pó p uca pó fiuta 
 B dzie ta czy cho nie ma nogi nawet buta 
  [Ibidem, s. 47-48] 
„Potworny Bóg” z wiersza jest z pewnego punktu widzenia wyra eniem oksymoronicznym, 
mo e by równie interpretowany na sposób gnostycki jako z y Acheront rz dz cy wiatem, 
podczas gdy Bóg Immanentny konsekwentnie skrywa si za horyzontem nie tylko ludzkiego 
rozumienia, ale i jakiegokolwiek przeczucia czy intuicji. 
 „Potworny Bóg” mo e by równie interpretowany jako u ycie nowego j zyka, który 
próbuje przedrze si na drug stron klasycznej metafizyki i zaraz za ni – teologii. To, co 
kiedy by o obowi zuj cym paradygmatem artystycznych i wiatopogl dowych poszukiwa , 
zapisywanych przewa nie bardzo serio, obecnie zmienia kszta t, staje si prowokacj
artystyczn , jest obrazoburcze. Alegoria istnienia to „pó p uca pó fiuta”. S dz , e 
pos dzanie w tym przypadku poety o ch epatowania, nie jest rozs dne. Chodzi o co
innego. O poszukiwanie nowej „filozofii pierwszej”, która przekroczy ramy kryzysu 
klasycznej metafizyki. Marek Szulakiewicz, zestawiaj c metafizyk i chrze cija stwo, pisze 
nast puj co: 
286
Je li metafizyka by a religi my licieli, to religia stawa a si jak metafizyk mas.[…] Bóg wiadomo ci 
religijnej stawa si Bogiem my lenia metafizycznego, za Bóg metafizyki, Bogiem religii. Cel religii, czyli 
zbawienie cz owieka, mylono w ten sposób z celem metafizyki, czyli poznaniem zasady wiata.[…] 
Tez poni szych rozwa a jest wskazanie, e znajdujemy si w stanie kryzysu greckich, filozoficznych, 
metafizycznych za o e naszej kultury […].10
 Warto podkre li w tym miejscu wag poetyckiego gestu Jaros awa Marka 
Rymkiewicza. B d c poet kultury, a wi c tak e jej heterogenicznej tradycji, buduj c na niej 
swe poetyckie credo, staje si jednocze nie „poet podejrze ”, dokonuj cym nieustannej 
deskrypcji istniej cych w kulturze kluczowych znaków i sensów, a wi c tak e, nieuchronnie, 
ich dekonstrukcji rozumianej jako „ujawnianie momentów niezbie no ci mi dzy znaczeniem 
gramatycznym a retorycznym”.11 Poeta nie poprzestaje jednak na tej konstatacji, pragnie 
przezwyci y rozpoznania i przekonania dekonstrukcjonizmu o „radykalnej roz czno ci 
do wiadczenia empirycznego i j zyka”.12 Wydaje si poszukiwa tego, co dla 
dekonstrukcjonizmu, na przyk ad Paula de Mana, by o nie do przyj cia – nowej ideologii 
estetycznej. Ironia w wierszach poety pe ni równie inne funkcje ni te zdefiniowane przez 
dekonstrukcjonizm. Tu ironia jest „parabaz alegorii”, stawiaj c pod znakiem zapytania 
mo liwo rozumienia, bo „uniemo liwia kontrol nad znaczeniami tekstu”13, u Rymkiewicza 
za – bardziej tradycyjnie – oznacza taki stosunek do rzeczywisto ci humanistycznej, „który 
rozpoznaje w niej przede wszystkim splot nieprzezwyci alnych sprzeczno ci, sk óconych 
d e i konfliktowych racji”.14
 Na trop nowych zamiarów wprowadzi mo e wiersz, którego tytu nosi równie
ostatni jak dot d tom poezji Rymkiewicza – Do widzenia gawrony. Nieprzypadkiem pojawia 
si tu rotmistrz Nietzsche i figura kluczowa dla jego filozofii: Zaratustra. Poeta pod a 
ladem filozofa, ale jednocze nie zaznacza swoj odr bno . W wierszu pojawia si tak e 
idea wiecznego powrotu [„Wszystko wraca jak kiedy mówi rotmistrz Nietzsche”] 
z zagadkow fraz : „Ja jego Zaratustra – ja te na to licz ”. Mówi to podmiot liryczny 
wiersza, który gotów jest wzi na siebie rol jakiego „nowego proroka” – powiedzmy 
proroka nico ci, która dzi ki artystycznemu gestowi, na przyk ad wierszowi przestaje by
czyst negatywno ci , staj c si – powtarzam za poet – „rodzajem jakiej drugiej strony”. 
10 M. Szulakiewicz, op. cit. [Dialog i metafizyka], s. 179, 181.
11 M. P. Markowski, op. cit. [Dekonstrukcja], s. 374. 
12 Ibidem, s. 377. 
13 Ibidem, s. 376-377. 
14 Op. cit. [S ownik terminów literackich, has o: Ironia], s. 203-204. 
287
 Przyjrzyjmy si  nast puj cemu s dowi cytowanego ju Marka Szulakiewicza: 
Paradoksalnie jednak: odkrycie nico ci przez filozofi i kultur stwarza nadziej na przekszta cenie wiadomo ci 
bytu.[…] Warto dla bytu przynoszona jest dzisiaj cz sto nie z bytu, lecz w a nie z nico ci. Prawda bytu 
ujawnia si nie z bytu, lecz z nico ci. Nie mo emy w metafizyce obej si bez nico ci, je li chcemy opisa byt. 
Swoisty bunt cz owieka wobec wiata (bytu) prowadzi go cz sto do nico ci, która staje si tym, czym 
„powinien” by byt. Mo emy zatem powiedzie , e im wi ksze rozczarowanie wobec bytu, tym wi ksza 
potrzeba nico ci, która wydaje si przynosi nadziej . Nico wypiera byt. Byt ujawnia nico i zmusza do 
zatrzymania si przy nico ci. Decyzj cz owieka (i kultury) jest jednak to, czy pozostaje on (ona) przy bycie 
i zdecyduje si (zadowoli si ) na nico , czy te b dzie mia odwag na zmian formy swojego my lenia. Czy 
zamiast szuka i zyska zwodnicze oparcie w nico ci, b dzie mia odwag „my le poza bytem”? 
Fa szywe jest jednak przekonanie, e na zagro enie nico ci , filozofia powinna odpowiedzie bytem, g osz c na 
przyk ad: im wi cej bytu, tym mniej nico ci. Jest ono fa szywe cho by dlatego, e nawet „pe nia bytu” (Bóg) 
cz sto zjawia si jako Nico . Byt nie jest ratunkiem przed nico ci , gdy pojawia si on zawsze w a nie 
(razem) z nico ci . W zwi zku z tym powstaje konieczno wyró nienia kategorii bardziej podstawowej od 
kategorii bytu, a tym samym filozofii pierwszej o innym charakterze ni metafizyka.[…] Filozofia pierwsza poza 
bytem mo e by realizowana jako „metafizyka mi o ci”.15
W wierszach Jaros awa Marka Rymkiewicza odnajdujemy bowiem Heideggerowski s d, e 
„bycie bytu jest to nico ciowanie si nico ci”, to jest opis sytuacji, w której byt i nico
stanowi jeden paradoksalny splot poj .16 Nie jest to sytuacja zadowalaj ca, niczego bowiem 
nie rozja nia w ludzkim istnieniu. Odwrotnie, nihilizuje rzeczywisto , zaw aj c j przede 
wszystkim do sfery coraz bardziej wulgarnej materialno ci. Ca kiem mo liwe, e poet
z Milanówka przekonuj s owa Lwa Szestowa: „Cz owiek chce my le w tych kategoriach, 
w których yje, a nie y w tych kategoriach, w których nauczy si my le : drzewo poznania 
nie zacienia ju d u ej drzewa ycia”.17
Rymkiewicz wydaje si by bowiem ywotnie zainteresowany skutecznymi 
sposobami pokonania impasu. Interesuj c rol odgrywa w przyj tej poetyckiej strategii 
Fryderyk Nietzsche, który w ostatnim tomie poezji staje si g ównym punktem odniesienia 
w wysi ku projektowania najbardziej podstawowego i uczciwego iunctim  mi dzy 
przeczuciem nieusuwalnego b du istnienia, obracaj cego wszystko w nico , a potrzeb
15 M. Szulakiewicz, op. cit., s. 61, 67. 
16 W przypisie do Lipcowego wierszyka dla Anielki Rymkiewiczówny [s. 38] poeta wyja nia, odwo uj c si do 
Heideggera, fraz z tego wiersza: „Jab o jest nieczytelna jak litera y”. Chodzi o zdanie niemieckiego filozofa: 
„Jest i iest s identyczne i zupe nie ró ne”. Jab o , pars pro toto tego, co istnieje, jest czytelna „tylko przez zy”. 
Mi o , mi o do wnuczki, ods ania w nieznanym dot d nat eniu sens ludzkiego istnienia. Ów sens nie jest 
w wierszu racjonalizowany, rodzi si w innych obszarach cz owieczej osobowo ci. Nie jest równie czytelny – 
„ani z tej, ani z tamtej strony”. 
17 L. Szestow, Ateny i Jerozolima, Kraków 1993, s. 82. Por. tak e: M. Szulakiewicz, ibidem, s. 65. 
288
ocalenia minimalnej chocia nadziei. Nietzsche z Narodzin tragedii z ducha muzyki oraz 
Nietzsche z Tako rzecze Zaratustra. Poeta wydaje si potwierdza rozpoznanie niemieckiego 
filozofa dotycz ce post puj cego i nieustannego nihilizowania si wiata ludzkiego istnienia, 
a wi c tak e jego potwornienia. Nihilizm, podkre lmy to, nie jest tu kategori
psychologiczn , nie jest li tylko pogl dem, „ e wszystko nie ma sensu, e cokolwiek robimy, 
nie ma adnego znaczenia, e to, co wydaje nam si »wszystkim«, jest w rzeczywisto ci 
»niczym«. Nihilizm, o który chodzi Nietzschemu, to przede wszystkim co , co si dzieje – 
a nie to, co my, s usznie b d nie, s dzimy o rzeczywisto ci. Nihilizm wi c to wydarzenie czy 
ci g wydarze , to proces historyczny – a dopiero wtórnie, je li w ogóle, postawa, pogl d czy 
stanowisko”.18 Podobne rozpoznanie brzmi tym bardziej gro nie, i jego podstaw wydaje si
by , obsesyjnie powracaj ca u Rymkiewicza, a sformu owana przez Nietzschego, 
dramatyczna teza o mierci Boga. Poeta z Milanówka, pisz c o Bogu, zajmuje stanowisko 
niejednoznaczne. Owa ambiwalencja wydaje si by znakiem czasu, rozpaczliwym 
stygmatem ludzkiego my lenia, nieusuwalnym i nies ychanie bolesnym. Bóg bowiem by
mo e jest, albo Go nie ma. Jest, ale inny ni nasze ortodoksyjne t sknoty i z udzenia. Jego 
brak, migotliwa obecno lub istnienie w formach odmiennych ni ludzkie oczekiwania, rodzi 
tak mocny w tej poezji a obny, mimo cz sto artobliwego stylu, ton. 
Interesuj ce w zwi zku z tym jest zwrócenie si poety w kierunku greckiej mitologii – 
w kierunku rozstrzygni dionizyjskich: na pó mitycznych, na pó ezoterycznych 
(misteryjnych). Przypomn , e ostatni jak dot d tom Rymkiewicza ko czy minicykl Cztery 
wiersze dla umar ej bogini, w którym istotn rol pe ni odwo ania do boga symbolizuj cego 
to, co w nas atawistyczne, instynktowne, podatne na ekstaz jako form wtajemnicze w sens 
ludzkiego istnienia.19 Towarzyszy im z ukrycia my l Fryderyka Nietzschego. 
Czy jest to wycofywanie si dotychczas zajmowanych pozycji? Nie. Mogliby my 
powiedzie tylko, e poeta zaczyna tworzy now topografi na mapie wiatopogl dowych 
i artystycznych szyfrów. Wydaje si , i trafnie oddaj owo zamierzenie s owa cytowanego ju
tutaj Marka Szulakiewicza, który stawia tez o dehellenizacji wspó czesnej kultury; mo na j
wr cz okre li jako antygreck . Czytamy: 
Na czym polega proces dehellenizacji wspó czesnej kultury? Pierwszym i najwa niejszym jego przejawem jest 
odrzucenie (czy lepiej: zapomnienie) metafizyki jako filozofii bytu. […] Trac na znaczeniu zarówno „pierwsze” 
pytania, jak te pewne typy odpowiedzi. Te mianowicie, w których koncentrowa o si na poszukiwaniu „rzeczy 
18 K. Michalski, P omie wieczno ci. Eseje o my lach Fryderyka Nietzschego, Kraków 2007, s. 17-18. 
19 Zwrot w kierunku mitologii antycznych Greków potwierdza równie wiersz pt. Jesienna pie czarnej 
królowej, poetycko od wie aj ca mit o Persefonie [„Arcana” 2007, nr 5, s. 5-7]. 
289
pierwszych”. Na tropieniu fundamentów wiata i apriorycznych podstaw naszej wiedzy.[…] Tradycyjna duma 
metafizyki z „rozpoznania Boga” odkryta zosta a jako niebezpieczna, gdy takie rozpoznanie zniewolone jest 
zawsze jakim (zawsze przecie ludzkim) pojmowaniem egzystencji.[…] 
Je li zatem chcieliby my okre li ten proces dehellenizacji naszej kultury, to nale y stwierdzi , e jest to 
rozbudowuj ca si tendencja przechodzenia od tego, co fundamentalne, jednoznaczne, uniwersalne i absolutne, 
ku temu, co jednostkowe, nieokre lone, wieloznaczne i historyczne.20
 Tak wi c z punktu widzenia okre lonego wiatopogl du poezja Jaros awa Marka 
Rymkiewicza stanowi przyk ad tragicznego uwik ania cz owieka w los w czasie „po 
metafizyce”, w którym radykalnym przewarto ciowaniom ulega ca y dorobek filozoficzny, 
teologiczny, artystyczny i kulturowy Europy, tworz c w perspektywie zarys ponowoczesnej 
antropologii. Antropologii buduj cej swoje za o enia na pesymistycznych, niekiedy 
katastroficznych rozpoznaniach wspó czesnej rzeczywisto ci, która przesta a by ju dawno 
wiadectwem zadomowienia w bycie. Jest natomiast, z racji owych jednostkowych, 
nieokre lonych i wieloznacznych opisów-narracji, „ciemn materi ” naszego istnienia. 
 Rymkiewicz wydaje si szuka kluczy od zamkni tych na nowo drzwi do Tajemnicy 
Istnienia. Ca a twórczo poety, po ostatnie tomy, stanowi wiadectwo fascynuj cej podró y 
poetyckiej w poszukiwaniu zadowalaj cej odpowiedzi: bez uproszcze , wybiegów Urizena, 
czy te odnajdywania atwej pociechy w literackich grach i zabawach. Podró y, w której 
estetyka ponowoczesnego klasycyzmu stanowi wci ewoluuj cy j zyk artystycznej 
i wiatopogl dowej narracji.           
20 M. Szulakiewicz, op. cit., s. 191, 192, 193. 
290
Bibliografia 
I. PODMIOTOWA 
Poezja 
Konwencje, ód 1957. 
Cz owiek z g ow jastrz bia, ód 1960. 
Metafizyka, Warszawa 1963. 
Animula, ód 1964. 
Anatomia, Warszawa 1970. 
Co to jest drozd, Warszawa 1973. 
Wybór wierszy, Warszawa 1976. 
Thema regium, Warszawa 1978. 
Poezje wybrane, Warszawa 1981. 
Ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979-1983, Kraków 1983. 
Mogi a Ordona i inne wiersze z lat 1979-1984, Warszawa 1984. 
Ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979-1985, Kraków 1992. 
Moje dzie o po miertne, Kraków 1993. 
Znak niejasny, ba pó ywa, Warszawa 1999. 
Zachód s o ca w Milanówku, Warszawa 2002 (wyd. II, Warszawa 2002). 
Cicho ciszej. Wybrane wiersze z lat 1963-2002, Warszawa 2003. 
Do widzenia gawrony, Warszawa 2006.  
291
Proza 
Powie ci 
Rozmowy polskie latem roku 1983, Pary 1984 (wyd. kolejne: Warszawa 1984, Bia ystok 
1991, Warszawa 1996, Warszawa 1998 – wyd. przejrzane przez autora). 
Umschlagplatz, Pary 1988 (wyd. kolejne: Warszawa 1988, Gda sk 1992). 
Ksi ki eseistyczne 
Czym jest klasycyzm. Manifesty literackie, Warszawa 1967. 
My li ró ne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, Warszawa 1968. 
Aleksander Fredro jest w z ym humorze, Warszawa 1977 (wyd. pó niejsze: Warszawa 1982). 
Juliusz S owacki pyta o godzin , Warszawa 1982 (wyd. pó niejsze: Warszawa 1989). 
Wielki ksi z dodaniem rozwa a o istocie i przymiotach ducha polskiego, Warszawa 1983 
(wyd. pó niejsze: Chotomów 1991). 
mut, Pary 1987 (wyd. pó niejsze: Warszawa 1987 i 1991). 
Baket, Londyn 1989 (wyd. pó niejsze: Warszawa 1991). 
Kilka szczegó ów, Kraków 1994. 
Do Snowia i dalej…, Kraków 1996. 
Le mian. Encyklopedia, Warszawa 2001. 
Mickiewicz. Encyklopedia, Warszawa 2001 [J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, M. Zieli ska, 
A. Witkowska]. 
Przez zwierciad o, Kraków 2003. 
S owacki. Encyklopedia, Warszawa 2004. 
Wieszanie, Warszawa 2007. 
292
Imitacje i przek ady 
Kwiat nowy starych romanc, czyli imitacje i przek ady hiszpa skich romances, Warszawa 
1966. 
W. Stevens, Wiersze, wybór, przek ad i s owo wst pne…, Warszawa 1969. 
Calderon de la Barca, ycie jest snem, Warszawa 1971. 
Calderon de la Barca, Ksi niczka na opak wywrócona, Warszawa 1974. 
Poeta t umaczy tak e m.in. wiersze W. Szekspira [w:] Idem, Sonety, wybór i opracowanie 
J.S. Sito, Warszawa 1964, O. Mandelsztama [w:] Idem, Poezje, wst p R. Przybylski, 
Warszawa 1971 i 1997, E. E. Cummingsa [w:] Idem, Wybór wierszy, wybór i wst p 
A. Mi dzyrzecki, Warszawa 1985, T. S. Eliota [w:] Idem, Wybór poezji, wybór tekstów 
K. Boczkowski, W. Rulewicz, Wroc aw 1990 – obok innych autorów przek adów 
w wyborach poezji. 
Dramaty 
Kochankowie piek a. Tragifarsa w dwóch aktach wed ug Calderona, Warszawa 1975. 
Król Mi sopust. Porwanie Europy, ód 1977. 
Dwie komedie [U ani, Dwór nad Narwi ], Warszawa 1980. 
 Artyku y i szkice literackie [wybór] 
O moim pokoleniu list pisany pod awk , „Kroniki” 1955, nr 7, s. 5. 
Mickiewicz ywy, „Kroniki” 1955, nr 2, s. 3. 
Dreszczyk i poezja, „Odg osy” 1958, nr 28, s. 6-7. 
O poezji w Stanach Zjednoczonych, „Tygodnik Powszechny” 1958, nr 48, s. 5. 
Wyprawa opata Brandana, „Odg osy” 1960, nr 46, s. 2. 
293
Nad metafizyk Eliota, „Dialog” 1965, nr 4, s. 79-87. 
Streszczenie pracy doktorskiej: Studia nad topik ródziemnomorsk w poezji polskiej 
pierwszej po owy XX wieku (Topika idylli ogrodowej), „Biuletyn Polonistyczny” 1967, nr 28, 
s. 126-129. 
Krzes o (O „Studium przedmiotu” Zbigniewa Herberta), „Twórczo ” 1970, nr 1, s. 50-88. 
Odcz owieczaj c dusz (O „Topielcu” Boles awa Le miana), [w:] Studia o Le mianie, 
M. G owi ski, J. S awi ski (red.), Warszawa 1971. 
Skamander; Kwadryga, [w:] Literatura polska 1918-197, A. Brodzka, H. Zaworska, 
S. ó kiewski (red.), Warszawa 1975, s. 272-337; 438-451. 
Poeta i pami , [w:] A. Mi dzyrzecki, Poezje, Warszawa 1980, s. 5-17. 
Poetyckie „ja” tekstów mistycznych, [w:] S owacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, 
M. Janion (red.), Warszawa 1981, s. 241-248. 
Ludzie dwoi ci (Barokowa struktura postaci S owackiego), [w:] Problemy polskiego 
Romantyzmu, s. III, M. migrodzka (red.), Wroc aw 1981, s. 67-106. 
Dlaczego romantycy umierali m odo?, [w:] Style zachowa romantycznych, M. Janion, 
M. Zieli ska (red.), Warszawa 1986, s. 228-235. 
Przez zwierciad o, „Twórczo ” 1993, nr 8, s. 56-83. 
S uga Maryi Adam Mickiewicz, „Arka” 1993, nr 47, s. 4-17. 
Kilka domów, okna, schody, „Twórczo ” 1995, nr 12, s. 41-69. 
Dwa listy Jaros awa Iwaszkiewicza, „Twórczo ” 1998, nr 7, s. 92-94. 
Siedem hase z „Encyklopedii Mickiewiczowskiej”, „Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 3, 
s. 89-101. 
Jeszcze co o podoro nych (i Awdotii Guriew), „Arcana” 1998, nr 6, s. 47-54. 
Töpfergasse – g owa owini ta koszul , „Odra” 1998, nr 12, s. 55-64. 
Le mian – dzieje geniusza [cz. I i II], „Twórczo ” 2000, nr 5, s. 56-92 oraz nr 6, s. 70-82. 
294
Sze fragmentów z ksi ki „S owacki. Encyklopedia”, „Odra” 2004, nr 5, s. 46-56. 
Kto otru Mickiewicza oraz jak to zrobi . Teoria okazji, „Europa” 2005, nr 87, s. 6. 
Wywiady, ankiety, wypowiedzi o w asnej twórczo ci i inne wypowiedzi publicystyczne 
Jestem poet , „Dziennik ódzki” 1960, nr 235, s. 5. 
[twórczo K.I. Ga czy skiego i J. Tuwima], „Twórczo ” 1963, nr 12, s. 27-28. 
[Sprostowanie dotycz ce wiersza Daphnis w drzewo bobkowe przemienie a si ], „Twórczo ” 
1967, nr 1, s. 164. 
Czym jest klasycyzm (w teatrze), „Dialog” 1970, nr 5, s. 75-80. 
Co to jest imitacja?, „Dialog” 1971, nr 1, s. 99-102. 
Dostojewski dzisiaj, „Znak” 1981, nr 1/2, s. 13-21. 
Od autora [wst p do:] J.M. Rymkiewicz, Poezje wybrane, Warszawa 1981, s. 5-11. 
Koniec z imitacjami (rozm. T. Krzemie ), „Kultura” 1975, nr 6, s. 6. 
„Jedn mow przemawiaj ywi i umarli” (rozm. B. Chmiel), „Przegl d Powszechny” 1985, 
nr 12, s. 329-342. 
Ciekawi mnie tekst ycia (rozm. A. Dobrowolski), „Odra” 1987, nr 1, s. 17-21. 
Nasze niepokoje, nadzieje i duchy (rozm. W. Fronczek), „Tygodnik Kulturalny” 1989, nr 35, 
s. 1, 4-5. 
wiadectwo istnienia (rozm. G. Kozyra), „ITD” 1989, nr 36, s. 14-15. 
[o M. wietlickim], „Tygodnik Literacki 1990, nr 1, s. 8-9. 
ó te spodnie, strzecha i kod genetyczny (rozm. I. Smolka), „Tygodnik Literacki” 1990, 
nr 14/15, s. 1, 6-8. 
„Jestem cz owiekiem prowincji” (rozm. J. Korzeniewska), „Czas Krakowski” 1990, nr 124, 
s. 4. 
295
Nie miertelny Stalin i z owieszcze wi zienie nudy, [w:] J. Trznadel, Ha ba domowa. Rozmowy 
z pisarzami, Lublin 1990, s. 120-147. 
Krajobraz mitu (rozm. J. Kamie ski), „Lithuania” 1991/92, nr 4/1, s. 99-103. 
Co si dzieje z nasz literatur , „Spotkania” 1992, nr 13, s. 38-39. 
Jak dobrze by poet powiatowym (rozm. A. Wa ko), „Arka” 1993, nr 44/45, s. 62-76. 
Wszystko kiedy powróci (rozm. P. Szewc), „Rzeczpospolita” 1993, nr 25 [„Plus-Minus”, 
nr 2, s. II]. 
Dlaczego jestem taki w ciek y (rozm. J. Morawski), „ ycie Warszawy” 1993, nr 113, s. 8-9. 
Dziesi lat pó niej (rozm. B. Su ek), „Tygodnik Solidarno ” 1993, nr 44, s. 12-13. 
Przemówienie wyg oszone na uroczysto ci wr czenia nagrody „Arki” 27 X 1993 r., „Arka” 
1993, nr 48, s. 219-221. 
Mickiewicz czyli Wszystko. Z Jaros awem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa, 
Warszawa 1994 (wywiad-rzeka). 
wi to bez Boga, „Fronda”1995, nr 4/5, s. 167-168. 
Lamentuj jak wszyscy (rozm. P. Szewc), „S owo – Dziennik Katolicki” 1995, nr 55 
[„Magazyn”, nr 11, s. 18-19]. 
Poetów nie traktuje si serio (rozm. T. Majeran i D. Suska), „ ycie Warszawy” 1995, nr 188, 
s. 6. 
Terror szyderców (rozm. T. Majeran, D. Suska), „Fronda” 1996, nr 6, s. 170-178. 
Nasz naród jak lawa (rozm. B. Su ek-Kowalska), „Tygodnik Solidarno ” 1996, nr 18,         
s. 12-13. 
Polskie sposoby istnienia (rozm. M. Dzie ), „Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 4, s. 133-139. 
Polacy yj dzi w wiecie fikcji (rozm. M. Nowicki), „Fakt” 2004, nr 66, s. 12. 
O poezji, muzyce i kotach… (rozm. B. Pociej), „Arcana” 1999, nr 5, s. 22-35. 
296
O Sarmatach, mot ochu i ciemno ciach poezji (rozm. P. Szewc), „Nowe Ksi ki” 2001, nr 8, 
s. 4-7. 
To jest twoja ojczyzna, innej mie nie b dziesz (rozm. K. Mas o ), „Rzeczpospolita 2004,      
nr 307 [„Plus-Minus”, s. IV]. 
Poza kanon romantyczny (rozm. C. Michalski i M. Nowicki), „Europa” 2005, nr 70, s. 2. 
Jaros aw Marek Rymkiewicz: nasza cywilizacja zdycha jak parszywy pies, (rozm. 
C. Michalski), „Dziennik” 2006, nr 15, s. 28-29. 
Jaros aw Kaczy ski ugryz ubra, (rozm. J. Lichocka), „Rzeczpospolita” 2007 [„Plus-Minus”,  
25 VIII 2007]. 
II. PRZEDMIOTOWA 
Ksi ki 
A. Poprawa, Kultura i egzystencja w poezji Jaros awa Marka Rymkiewicza, Wroc aw 1999, 
M. Wo niak- abieniec, Klasyk i metafizyka. O poezji Jaros awa Marka Rymkiewicza, 
Kraków 2002. 
Zapowied na 2008 r.: D. Wojda, Pisarstwo Jaros awa Marka Rymkiewicza. Poetyka 
negatywna i paradoksy dyskursu, Kraków, wyd. Universitas. 
297
Wybrane opracowania 
J. Abramowska, Czy to jest klasycyzm, [w:] idem, Rekonstrukcje i konstrukcje, Pozna
2003.J.K. Adamkiewicz, Jaros awa Marka Rymkiewicza wiersze o Rzymie, „Poezja” 1978, nr 
3, s. 51-54. 
S. Balbus. Mi dzy stylami, Kraków 1996, s. 286-288, 294-300, 364-368. 
S. Bara czak, [wyk ad dotycz cy twórczo ci J.M. Rymkiewicza], „Tu i teraz” (Pismo 
O wiaty Niezale nej) 1986, nr 43, s. 8-9. 
S. Bardijewska, Rymkiewicza poszukiwanie synchronii, „Dialog” 1980, nr 4, s. 116-126. 
A. Biskupski, Teatr groteski z tez [Król Mi sopust, Porwanie Europy], „Poezja” 1976,
nr 7/8, s. 131-135. 
A. Biskupski, Trzeci i pierwszy g os poety, [w:] idem, Tym jest jeszcze poezja, ód 1980, 
208-220. 
J. B o ski, W ród debiutów, „Dialog” 1960, nr 6, s. 130-137. 
J. B o ski, Dziesi ciolecie manifestu. Przyczynek do bada nad terminologi literack , „Ruch 
Literacki” 1977, z. 3, s. 169-178. [Jest to pierwsza, krótsza wersja eseju Czym jest, czym móg
by klasycyzm]. 
J. B o ski, Czym jest, czym móg by klasycyzm, [w:] idem, Odmarsz, Kraków 1978,       
s. 123-142. 
S. Burkot, Jaros aw Marek Rymkiewicz: „Czym jest klasycyzm”, „Epitafium dla Rzymu”, 
„Otwock 1964”, [w:] idem, Spotkania z poezj wspó czesn , Warszawa 1977, s. 235-252. 
L. Burska, Uroda powiatu? (O twórczo ci Jaros awa Marka Rymkiewicza), [w:] Sporne 
postacie polskiej literatury wspó czesnej. Nast pne pokolenie, A. Brodzka, L. Burska (red.), 
Warszawa 1995, s. 45-57. 
298
S. Chyczy ski, Rymkiewicza umi owanie rymów, „Nowa Okolica Poetów” 2000, nr 6,       
s. 73-78. 
E. D browska, Przetwarzanie tradycji – czyli jak jest obecny barok w polskiej poezji 
wspó czesnej, [w:] W kr gu baroku i barokowo ci. Studia, M. Karczmarek (red.), Opole 1993, 
197-198, 219-221. 
M. Eustachiewicz, Z recepcji baroku w poezji polskiej po roku 1956, [w:] Z bada nad polsk
tradycj literack [praca zbiorowa], Wroc aw 1993. 
Sz. G ssowski, Wspó cze ni dramatopisarze polscy 1945-1975. 37 sylwetek [has o: Jaros aw 
Marek Rymkiewicz], Warszawa 1979, s. 278-285. 
M. G owi ski, W poszukiwaniu czasu tera niejszego (O poezji Jaros awa Marka Rym-
kiewicza), „Osnowa. Almanach Literacki”, ód 1964, s. 189-198. 
J. Grzenia, Funkcje aluzji literackiej (na przyk adzie poezji Jaros awa Marka Rymkiewicza), 
„J zyk Artystyczny Uniwersytetu l skiego” 1990, z. 7, s. 79-92. 
J. Grzenia, Odczytywanie aluzji literackiej, „J zyk Artystyczny Uniwersytetu l skiego” 
1993, z. 8, s. 48-60. 
M. Heydel, Wieczne Teraz. T.S. Eliot a koncepcje wspó czesnego klasycyzmu Ryszarda 
Przybylskiego i Jaros awa Marka Rymkiewicza, „Czy zbudz si do mierci jako i do ycia?”. 
T.S. Eliot w poezji Jaros awa Marka Rymkiewicza, [w:] idem, Obecno T.S. Eliota 
w literaturze polskiej, Wroc aw 2002, s. 169-201, 202-252. 
M. Janion, To jest klasycyzm tragiczny, wst p do: R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 
1978. 
M. Janion, „Wojna” i „mi o ” Jaros awa Marka Rymkiewicza, „Dialog” 1975, nr 6,         
s. 110-116. 
Z. Jarosi ski, Idiom konwencjonalny – idiom konwersacyjny; Klasycyzm, [w:] idem, Postacie 
poezji, Warszawa 1985, s. 201-207; 270-280. 
299
M. Jaworski, Poezja Jaros awa Marka Rymkiewicza – klasycyzm i nowoczesno [online]. 
„Podteksty” 2005, nr 2 [dost p: 28 sierpnia 2007]. Dost pny w Internecie: 
http://www.podteksty.pl/index.php?action= dynamic&nr=3 &dzial=4&id=72. 
M. Kalandyk, Problem z trupem (o kilku wierszach Jaros awa Marka Rymkiewicza), „Nowa 
Okolica Poetów” 2005, nr 3/4, s. 252-264. 
B. Kazimierczyk, Archipelag klasycyzmu, „Kierunki” 1980, nr 4, s. 7. 
B. Kazimierczyk, Neoklasycysta, „Odrodzenie”, 1989, nr 37, s. 8. 
T. Komendant, Ko ca nie by o, „Integracje” 1985, nr 17, s. 13-21. 
P. Kuncewicz, Jaros aw Marek Rymkiewicz, [w:] Poezja polska od 1956, t. III, Warszawa 
1993, s. 78-82. 
J. Kurowicki, Poeta wyczekuj cy etatu u dworu, „Poezja” 1978, nr 5, s. 64-67. 
J. Kwiatkowski, ywot wieczny w poezjo-micie, „Twórczo ” 1958, nr 5, s. 90-98. 
J. Kwiatkowski, Sprawa Jaros awa Marka Rymkiewicza, [w:] idem, Magia poezji (O poetach 
polskich XX wieku), Kraków 1995, s. 279-303. 
J. ukasiewicz, Ucieczki w histori , [w:] idem, Zag oba w piekle, Warszawa 1965, s. 148-153. 
W. Maci g, Wiara klasycystów. Poezja Jaros awa Marka Rymkiewicza, [w:] idem, Nasz wiek 
XX. Przewodnie idee literatury polskiej1918-1980, Wroc aw 1992, s. 314-320. 
J. Maciejewski, Jaros aw Marek Rymkiewicz, [w:] Debiuty poetyckie 1944-1960. Wiersze 
autointerpretacje, opinie krytyczne, wybór i opracowanie J. Kajtoch, J. Kórnicki, Warszawa 
1972, s. 534-543. 
J. Maciejewski, Mi o nik ogrodów. (O poezji Jaros awa Marka Rymkiewicza), „Odra” 1969, 
nr 11, s. 43-48. 
J. Majcherek, Klasycyzm i Pan Cogito [o Rymkiewiczu i Herbercie], „Dialog” 1985”, nr 8, 
s. 132-137. 
300
R. Matuszewski, Jaros aw Marek Rymkiewicz, [w:] idem,  Literatura polska 1939-1991, 
Warszawa 1992, s. 319-322. 
K. M trak, [o wierszu Kurort], [w:] Czytamy wiersze, J. Maciejewski (red.), Warszawa 1970, 
s. 438-445. 
B. Napieraj, Imitacja – rozumienie terminu w teorii poetyckiej Jaros awa Marka 
Rymkiewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ódzkiego” 
1979, nr 50, s. 39-48. 
A. Nawarecki, miertelna przekora Jaros awa Marka Rymkiewicza, [w:] idem, Czarny 
karnawa . „Uwagi mierci niechybnej” ksi dza Baki – poetyka tekstu i paradoksy recepcji, 
Wroc aw 1991, s. 323-351. 
J. Pieszczachowicz, „Poeta jest drozdem”, [w:] idem,  Pegaz na rozdro u. Szkice o poezji 
wspó czesnej, ód 1991, s. 87-96. 
M. Piwi ska,  Królowie i zbójnicy (porównanie twórczo ci J.M. Rymkiewicza i E. Brylla), 
„Dialog” 1970, nr 7, s. 130-142. 
B. Pociej, Jaros aw Marek Rymkiewicz, [w:] idem, Z perspektywy muzyki, Warszawa 2005, 
s. 320-332. [Pierwodruk: idem, Poezja pe na, doskona a…, „Arcana” 1999, nr 5, s. 36-45]. 
A. Poprawa, O „Tristiach” Jaros awa Marka Rymkiewicza, „Meander” 1992, nr 7/8, 
s. 411-426. 
A. Poprawa, O prozie Jaros awa Marka Rymkiewicza, „Odra” 1993, nr 4, s. 2-6. 
A. Poprawa, Pomi dzy i poza tekstami. Sytuacja intertekstualna w wierszach Jaros awa 
Marka Rymkiewicza, „Kresy” 1999, nr 38/39, s. 99-107. 
A. Poprawa, Romantyk czy postmodernista?, [w:] idem, Formy i afirmacje, Kraków 2003,     
s. 140-143. [Pierwodruk: „Nowe Ksi ki” 1996, nr 6]. 
J. Poradecki, Sny ródziemnomorskie Heraklita, [w:] Rzecz poetycka. rodowisko, wybór 
i opracowanie A. Biskupski, J. Jarmo owski, M. Kutner, ód 1975, s. 167-177. 
301
R. Przybylski, Polska poezja klasyczna po roku 1956, „Pami tnik Literacki” 1964, z. 4,         
s. 501-538. 
R. Przybylski, Mi dzy mierci a tekstem, [w:] idem,  To jest klasycyzm, Warszawa 1978,       
s. 21-53. 
M. Rowi ska, Wiersze o Rzymie miejscem spotkania Jaros awa Marka Rymkiewicza 
z Miko ajem S pem Szarzy skim, [w:] Barok i barokowo w literaturze polskiej, 
M. Karczmarek (red.), Opole 1985, s. 117-124. 
M. Rowi ska-Szczepaniak,  Zainteresowanie barokiem w ród wspó czesnych poetów 
polskich, [w:] W kr gu baroku i barokowo ci. Studia, M. Karczmarek (red.), Opole 1993,        
s. 179-192. 
A. Sandauer, Ewolucja polskiej poezji 1945-1968, „Polityka 1979, nr 19, s. 11. [Polemika: 
J. B o ski, ibidem, nr 27. Odpowied : ibidem, nr 46. Przedruk: idem,  Pisma zebrane, t. 1, 
Warszawa 1985, s. 340-342]. 
M. Skwarnicki, Stabilizacja w poezji?, „Znak” 1967, nr 6, s. 852-855. 
R. Skwarski, Zd y przed noc . Rzecz o dwóch tomikach wierszy Jaros awa Marka 
Rymkiewicza, „Topos” 2006, nr 1/2, s. 147-150. 
L. Sokó , Tradycja i talent indywidualny, „Poezja” 1967, nr 7, s. 87-89. 
L. Sokó , Czym jest klasycyzm?, „Poezja” 1971, nr 6, s. 48-57. 
S. Stabry a, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej 
w latach 1945-1975, Kraków 1983, s. 80-81, 124-127, 180, 202-211, 439-443. 
M. Stanisz, Mi dzy histori a literatur . Rymkiewicza dialog z przesz o ci w ksi kach 
o Fredrze i S owackim, „Arcana” 1995, nr 6, s. 61-69. 
W.P. Szyma ski, Wieczny komiwoja er z pust waliz , [w:] idem, Outsiderzy i s owiarze. 
Eseje, szkice, interpretacje, Wroc aw 1973, s. 264-278. [Pierwodruk: „Wspó czesno ” 1965, 
nr 19, s. 6-7]. 
302
W.P. Szyma ski, Lotny cie istnienia, „Rzeczpospolita” 1993, nr 112, s. 4. 
L. liwonik, Nowy klasycyzm – marzenia i rzeczywisto , „Kultura” 1965, nr 20, s. 3-4. 
J. Trznadel, Zamkni te i otwarte, Poezja wokó nas, [w:] idem, Ró e trzecie. Szkice o poezji 
wspó czesnej, Warszawa 1966, s. 186-205, 285-296. 
J. Trznadel, Sartre’owi o tarz w oborze wystawi , „Odra” 1971, nr 1, s. 23-25. 
J. Trznadel, Ksi Mi sopust poezji polskiej, czyli znów o tak zwanym klasycyzmie, [w:] 
idem, P omie obdarzony rozumem, Warszawa 1978, s. 150-159. 
J. Ward, Eliot w twórczo ci prozatorskiej Jaros awa Marka Rymkiewicza, T.S. Eliot 
w twórczo ci poetyckiej Rymkiewicza, Pryzmat Eliota: poezja Ró ewicza wobec poezji 
Rymkiewicza, [w:] idem, T.S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy, Kraków 2001, s. 35-69, 
104-169, 223-264. 
B. Zeler, Je li nie istnieje, [w:] idem, Zrozumie poezj wspó czesn , Katowice 1995,       
s. 134-145. 
Recenzje i omówienia tomów poetyckich 
Konwencje 
A. Kamie ska, „Twórczo ” 1958, nr 5, s. 121-125. 
J. Kwiatkowski, Dwaj giermkowie, „Przegl d Kulturalny” 1958, nr 35, s. 5. 
R. Matuszewski, Dwaj m odzi poeci ódzcy, „Nowa Kultura” 1958, nr 26, s. 2. 
B. Ostrom cki, ódzka biblioteka poetów, „Nowe Ksi ki” 1958, nr 7, s. 406-407. 
Cz owiek z g ow jastrz bia 
B. Biernacka, O „naturze rzeczy” wierszem prawie klasycznym, „Nowe Ksi ki” 1960, nr 16, 
s. 985-986. 
M. G owi ski, Trudne sprawy klasycyzmu, „Twórczo ” 1961, nr 2, s. 125-129. 
303
W. Krysi ski, „B dzie wymowy szko do wiadczenie”, „Odg osy” 1960, nr 33, s. 6-7. 
J. ukasiewicz, Hamlet z odzi, „Tygodnik Powszechny” 1960, nr 42, s. 6. 
J. Maciejewski, Blaski i cienie paseizmu, „Wspó czesno ” 1960, nr 24, s. 13. 
[T. Nowak – Not.], Liryka maskowana retoryk , „ ycie Literackie” 1960, nr 35, s. 10. 
M. Piechal, „Nowa Kultura” 1960, nr 42, s. 2. 
J. Przybo , List do m odego poety, „Przegl d Kulturalny” 1960, nr 51, s. 6. 
J. Rogozi ski, Jaros aw Marek Rymkiewicz, „Nowa Kultura” 1960, nr 51/52, s. 4. [Przedruk: 
idem, Preteksty. Szkice o wspó czesnej poezji polskiej, Warszawa 1985, s. 185-189]. 
L. Sokó , „Cz owiek z g ow jastrz bia” po latach, „Poezja” 1974, nr 7/8, s. 107-110. 
J. Wilhelmi, Ucze filozofów (o wierszu Spinoza by pszczo ), „Nowa Kultura” 1961, nr 41, 
s. 5. 
Metafizyka 
A. Czerniawski, O poetyce J.M. Rymkiewicza, „Kultura” [Pary ] 1966, nr 1/2, s. 211-214. 
[Przedruk: idem, Liryka i druk. Szkice i eseje, Londyn 1972, s. 41-44]. 
J. Lau, Czas metafizyczny, „ ycie Literackie” 1964, nr 6, s. 10. 
K. M trak, „Metafizyka” Jaros awa Marka Rymkiewicza, „Odg osy” 1964, nr 26, s. 9. 
A. Mi dzyrzecki, Nowa scena, „Nowe Ksi ki” 1964, s. 317-321. 
R. Przybylski, Orfeusz i Klio. „Metafizyka” J.M. Rymkiewicza, „Wspó czesno ” 1964, nr 11, 
s. 8-9. 
J. Rogozi ski, Ku entelechii poetyckiej, „Twórczo ” 1964, nr 4, s. 74-76. [Przedruk: idem, 
Preteksty. Szkice o wspó czesnej poezji polskiej, Warszawa 1985, s. 189-193]. 
J. Trznadel, Pi kna sztuka idylli, „Tygodnik Kulturalny” 1964, nr 5, s. 5. 
304
Animula
A. Mi dzyrzecki, Dzi ki innym…, „Nowe Ksi ki” 1965, nr 5, s. 196-197. 
W. Rabinowicz, W kr gu Eliota, „Wspó czesno ” 1965, nr 3, s. 4. 
J. Trznadel, Je li pytasz dopiero, czemu rozkazujesz?, „Wspó czesno ” 1965, nr 3, s. 4. 
Anatomia 
S. Balbus, Po egnanie z Wergiliuszem, „ ycie Literackie” 1970, nr 38, s. 11. 
Z. Dolecki, Nie tylko – kunszt, „Kierunki” 1970, nr 22, s. 8. 
R. Matuszewski, Poezja, „Rocznik Literacki” 1970, s. 36-40. 
K. Nowicki, Anatomia metafizyki, „Nowe Ksi ki” 1970, nr 23, s. 1433-1435. 
J. Poradecki, Apollo, archetypy i historia, „Nowy Wyraz” 1972, nr 2, s. 98-105. 
B. Zadura, Lekcja, „Wspó czesno ” 1970, nr 22, s. 11. 
Co to jest drozd 
S. Bara czak, wiat bez czasu, „Twórczo ” 1975, nr 1, s. 111-114. [Przedruk: idem, Etyka i 
poetyka. Szkice 1970-1978, Kraków 1981, s. 161-166]. 
Z. Bie kowski, Drozd, „Kultura 1974, nr 20, s. 4. 
M. Bruno-Kami ski, Propozycje i obsesje, „ ycie Literackie” 1974, nr 45, s. 10. 
W. Jamroziak, Przymierzanie masek, „Nurt” 1974, nr 12, s. 30. 
R. Matuszewski, Teoremat drozda, „Literatura” 1974, nr 13, s. 7. [Przedruk: idem, Z bliska, 
Kraków 1981, s. 289-293]. 
S. Melkowski, Wszystko jest niczym, ale nic jest wszystkim, „Nowe Ksi ki” 1974, nr 19,      
s. 6-8. [Przedruk: idem, Rówie nicy i bracia starsi, Warszawa 1980, s. 62-70]. 
305
Thema regium 
J.K. Adamkiewicz, Temat królewski: mier , „Nowy Wyraz” 1979, nr 7, s. 104-105. 
H. Augustyniak, „Ten kto umrze rodzi si czy kona”, „Teksty” 1979, nr 3, s. 148-157. 
M. Baranowska, Có to za muzyka, „Twórczo ” 1978, nr 9, s, 124-125. 
M. Cie ski, „Thema regium” – poezja rzeczy ostatecznych, [w:] Warsztaty literackie 
filologów [II], opr. J. Broda, Wroc aw 1980, s. 106-116. 
Z. Dolecki, Thema regium, „Kierunki” 1978, nr 39, s. 11. 
A. Kaliszewski, „Jakby ycie by o z ”, „ ycie Literackie” 1978, nr 47, s. 10. 
J. Kornhauser, Uwagi o mierci niechybnej, [w:] idem, wiat o wewn trzne, Kraków – 
Wroc aw 1984, s. 163-170. 
J. Kwiatkowski, Felieton poetycki, „Twórczo ” 1980, nr 11, s. 145-146. 
R. Matuszewski, Dwa razy Jaros aw Marek Rymkiewicz, [w:] idem, Z bliska. Szkice 
literackie, Kraków 1981, s. 293-297. 
A. Ogrodowczyk, Dialog ostatni, „Poezja” 1978, nr 4, s. 95-97. 
K. Pie kosz, Zapytaj o to zmar ych, „Literatura” 1979, nr 25, s. 12. 
J. Rogozi ski, Thema regium, [w:] idem, Preteksty. Szkice o wspó czesnej poezji polskiej, 
Warszawa 1985, s. 195-197. 
B. Stawiczak [S. Bara czak], Ksi dz Baka redivivus, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 20,       
s. 6. 
Ulica Mandelsztama 
S. Bara czak, Prawdziwy koniec klasycyzmu polskiego, „Zeszyty Literackie” 1985, nr 12,        
s. 141-147. 
306
J. Malewski [W. Bolecki], Có po poecie w czasie marnym (Przegl d tomików poetyckich 
stanu wojennego), [w:] idem,  Widzia em wolno w Warszawie. Szkice 1982-1987, Londyn 
1989, s. 41. 
A. Poprawa, O „Ulicy Mandelsztama” Jaros awa Marka Rymkiewicza, „Warsztaty 
Polonistyczne” 1996, nr 1, s. 87-98. 
Moje dzie o po miertne 
K. Biedrzycki, „Danse macabre” Jaros awa Marka Rymkiewicza, „Tygodnik Powszechny” 
1993, nr 15, s. 10. 
W. Bonowicz, azarz i jego powiat, „NaG os” 1994, nr 14, s. 173-179. 
J. Drzewucki, O yciu, które jest mierci i yciem, „Twórczo ” 1994, nr 1, s. 104-106. 
M. Janion, Ple i pie , „ ycie Warszawy” 1995, nr 188, s. 9. 
W. Kowalewski, Przypowie o poezji, umieraniu i wieczno ci, „Przegl d Artystyczno-
Literacki” 1994, nr 6, s. 11-12. 
E. Kozio , „…Kto wam powie jak umiera macie”, „Odra” 1994, nr 6, s. 103-104. 
E. Nawrocka, Temat królewski Jaros awa Marka Rymkiewicza, „Tytu ” 1993, nr 4,        
s. 155-158. 
A. Poprawa, Mijaj c siebie, odnajduj c siebie, „Kresy” 1994, nr 1, s. 137-141. 
P. Wilczek, Z punktu widzenia trupa, „Fa-art.” 1993, nr 4, s. 74-75. 
Znak niejasny, ba pó ywa 
J. Drzewucki, Ogród w Milanówku, „Rzeczpospolita” 1999, nr 118 [„Plus-Minus”, s. III]. 
Z. Chojnowski, „Kwartalnik Artystyczny 2000, nr 1, s. 181-183. 
M. Hanczakowski, Niejasna jasno , „Dekada Literacka” 2000, nr 2/3, s. 20-21. 
W. Kaliszewski, Poeta opuszcza ogród, „Wi ” 1999, nr 12, s. 200-205. 
307
J. Klejnocki, Wiersz – trup, który gada, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 31, s. 12. 
K. Koehler, Poeci, wyje d ajcie z Warszawy, „Nowe Pa stwo” 1999, nr 48. 
T. Komendant, Dom w Milanówku, „Twórczo ” 1999, nr 6, s. 106-112. 
A. Poprawa, Ba o egzystencji, [w:] Formy i afirmacje, Kraków 2003, s. 127-130. 
[Pierwodruk: „Nowe Ksi ki” 1999, nr 4, s. 14-15]. 
M. Wo niak- abieniec, Mikrokosmos w Milanówku, „Arcana” 1999, nr 5, s. 46-53. 
H. Zaworska, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 39, s. 8. 
Zachód s o ca w Milanówku 
P. Dakowicz, Je li piszesz poezj , to j rób nie yw , „Topos” 2004, nr 1/2, s. 311-312. 
M. Kalandyk, Kim jest Bóg kotów? Kim jest Bóg krzes a?, „Nowa Okolica Poetów” 2003,     
nr 4, s. 209-214. 
K. Maliszewski, Godzina Rymkiewicza, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 41, s. 13. 
C. Polak, NIKE 2003 dla Jaros awa Marka Rymkiewicza, [Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl 
- www.gazeta.pl, ostatnia aktualizacja 5. 10. 2003]. 
R. Przybylski, Ogród istnienia, „Gazeta Wyborcza” 12.10.2002, s. 14. [Przedruk: idem, 
Pos owie, [w:] J.M. Rymkiewicz, Zachód s o ca w Milanówku, wyd. II, Warszawa 2002,    
s. 67-76]. 
M. Rygielska, Muzyka jest ze mierci, „Akcent” 2003, nr 4, s. 152-154. 
A. Szyma ska, Wzór istnienia (Jaros aw Marek Rymkiewicz, „Zachód s o ca            
w Milanówku”), „Przegl d Powszechny” 2003, nr 5, s. 324-327. 
J. Tomkowski, W powiecie metafizycznym (J. M. Rymkiewicz: „Zachód s o ca            
w Milanówku”), „Nowe Ksi ki” 2003, nr 1, s. 64. 
A. Wiedemann, Na kolanie, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 5, s. 13. 
308
Do widzenia gawrony 
J. Borowiec, Dzie dobry, nico ci, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 32 [dodatek „Ksi ki 
w Tygodniku”], s. 11. 
A. Ka u a, Trajektorie duchów, „ResPublica Nowa” 2006, nr 4, s. 135. 
R. Ko odziej, Ogród- wiat (J.M. Rymkiewicz, „Do widzenia gawrony”), „Fraza” 2006, nr 
54/55, s. 260-262. 
J. ukasiewicz, Grymas mierci w ogrodzie (J. M. Rymkiewicz: „Do widzenia gawrony”), 
„Nowe Ksi ki” 2006, nr 8, s. 18-19. 
O. Masiuk, Poetycka tkanina Jaros awa Marka Rymkiewicza („Do widzenia gawrony” 
Jaros awa Marka Rymkiewicza), „Topos” 2006, nr 5, s. 165-169. 
P. liwi ski, Dystychy Rymkiewicza p czniej od szczegó ów egzystencji, pie ni mierci kipi
yciem, ywi rozmawiaj z umar ymi, „Dziennik”2006, nr 15, s. 28. 
Recenzje i omówienia esejów wykorzystanych w niniejszym opracowaniu 
Czym jest klasycyzm 
S. Balbus, O klasyczno ci i romantyczno ci tudzie o duchu poezji polskiej, „ ycie Literackie” 
1968, nr 13, s. 3. 
Z. Bie kowski, Klasycyzm, „Kultura” 1967, nr 16, s. 11. 
Z. Dolecki, Takt, liryka i nowoczesno , „Kierunki” 1967, nr 45, s. 11. 
A. Gonczarowski, O perspektywach klasycyzmu, „Nowe Ksi ki” 1967, nr 21, s. 1294-1296. 
K. Karasek, Kim jest klasyk, „Kierunki” 1967, nr 16, s. 8. 
J. Kwiatkowski, Nowy klasycyzm – notatki do bilansu, „Twórczo ” 1968, nr 4, s. 102-105. 
W. Maci g, Czym jest klasycyzm, „ ycie Literackie” 1967, nr 39, s. 5. 
309
J. Przybo , Nowatorstwo a nowatorszczyzna, klasycyzm a ma piarstwo, „ ycie Literackie” 
1967, nr 41, s. 5. 
W. Roszewski, Wieczno , chwila, historia, „Wspó czesno ” 1969, nr 5, s. 3. 
W. Roszewski, Elegancja, elegancja, „Wspó czesno ” 1969, nr 10, s. 5. 
B. Zadura, W przodkach pogrzebani, „Kultura” 1967, nr 25, s. 5. 
B. Zadura, S owa, s owa, s owa, „Wspó czesno ” 1969, nr 8, s. 5. 
B. urakowski, Czym jest klasycyzm, „Odra” 1967, nr 7/8, s. 82-84. 
My li ró ne o ogrodach 
S. Balbus, Poeta w krainie czarów, „ ycie Literackie” 1968, nr 50, s. 5. 
Z. Jarosi ski, Poezja i ogrody, „Kultura” 1969, nr 2. 
A. Mi dzyrzecki, Wieczna mowa snów, „Twórczo ” 1969, nr 2, s. 126-129. 
Ksi ki po wi cone Mickiewiczowi 
A. Bag ajewski, Czy mo liwy jest inny Mickiewicz?, „Znak” 1994, nr 10, s. 137-142. 
A. Bag ajewski, recenzja Do Snowia i dalej, „Twórczo ” 1996, nr 12, s. 101-106. 
L. Bugajski, „... Pr dy, które p yn stamt d”, „Twórczo ” 1992, nr 2, s. 96-100. 
A. Franaszek, Uwa am si za ucznia Prousta, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 15, s. 8. 
J. Gondowicz, Proust nowogródzkiego powiatu, „Nowe Ksi ki” 1994, nr 11, s. 39-40. 
J. ukasiewicz, Wskrzeszanie, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 14/15, s. 4, 19. 
A. Poprawa, Jeste my przypisani, „Odra” 1994, nr 33, s. 197-207. 
A. Poprawa, Kilka punktów o „Kilku szczegó ach”, „Arka” 1994, nr 51, s. 204-206. 
A. Poprawa, recenzja Do Snowia i dalej, „Nowe Ksi ki” 1996, nr 6, s. 39. 
Z. Rejman, Trylogii wile skiej cz druga, „Ogród” 1990, nr 1, s. 161-164. 
310
K. Rutkowski,  Pisanie Mickiewicza albo esej o ciele my l cym, „Arcana” 1995, nr 6,       
s. 70-84. 
Z. Skibi ski, Mickiewicz – Rymkiewicz a sprawa podwi zek, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 
14/15, s. 5. 
J. W gie ek, ywi i umarli, „Nowe Ksi ki” 1990, nr 10, s. 34-35. 
III. KONTEKSTOWA 
Antropologia mierci. My l francuska, S. Cichowicz, J.M. Godzimirski [wybór i przek ad], 
Warszawa 1993. 
E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywisto przedstawiona w literaturze Zachodu, Warszawa 2004. 
Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, M. Kempny, E. Nowicka [wybór, 
przedmowa], Warszawa 2004. 
T. Barto , Metafizyczny pejza . wiat wed ug Tomasza z Akwinu, Kraków 2006. 
G. Benn, Po nihilizmie, [w:] Po nihilizmie, Pozna 1998, s. 54-56. 
A. Bielik-Robson, Sze dni stworzenia. Harolda Blooma mitologia twórczo ci, [w:]          
H. Bloom, L k przed wp ywem, Kraków 2002, s. 201-239. 
H. Bloom, L k przed wp ywem, Kraków 2002. 
J. B o ski,  Ut musica poësis?, [w:] Muzyka w literaturze, A. Hejmej (red.), Kraków 2002,     
s. 125-143. 
N. Boileau, Sztuka poetycka, t um. M. Grz dzielska, Lublin 1989. 
M. Buber, Problem cz owieka, Warszawa 1993. 
R. Bugaj, Hermetyzm, Wroc aw 1991. 
A. Burzy ska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006. 
311
E. Cassirer, Esej o cz owieku. Wst p do filozofii kultury, Warszawa 1998. 
G. Colli, Narodziny filozofii, Warszawa-Kraków 1991. 
G. Colli, Po Nietzschem, Kraków 1994. 
B. Chrz stowska, Poetyka stosowana, Warszawa 1987. 
B. Chrz stowska, Poezje Czes awa Mi osza, Warszawa 1982. 
D. Cupitt, Po Bogu, Warszawa 1998. 
E. R. Curtius, Literatura europejska i aci skie redniowiecze, Kraków 1997. 
P. Czapli ski, Poetyka manifestu literackiego 1918-39, Warszawa 1997. 
P. Czapli ski, mier , czyli o niedoskona o ci, [w:] Poznawanie Herberta, Kraków 1998,       
s. 280-303. 
R. Dawkins, Bóg urojony, Warszawa 2007. 
M. D uska, Odmiany i dzieje wiersza polskiego, Kraków 2001. 
M. D uska, Próba teorii wiersza polskiego, Kraków 2001.
T. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi. Wzorce. Style, Warszawa 1997. 
T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Ró ewicza, Warszawa 1990. 
M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, Warszawa 1974. 
T. S. Eliot, Kto to jest klasyk i inne eseje, Kraków 1998. 
T.S. Eliot, Wybór poezji, Wroc aw 1990. 
A. Fiut, By (albo nie by ) rodkowoeuropejczykiem, Kraków 1999. 
F. S. Flint, E. Pound, Imagisme, „Literatura na wiecie”1991, nr 1, s. 170-171. 
H.G. Gadamer, Prawda i metoda, Warszawa 2004. 
H.G. Gadamer, Rozum, s owo, dzieje, Warszawa 2000. 
J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toru 2003. 
J. Galarowicz, Na cie kach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992. 
312
G. Gazda, Manifest literacki, „Zagadnienia rodzajów literackich”, T.XXVII, z.1. (53), ód
1985. 
A. Hejmej, Muzyczno dzie a literackiego, Wroc aw 2001. 
M. Heydel, Obecno T.S. Eliota w literaturze polskiej, Wroc aw 2002. 
V. Jankélévitch, Tajemnica mierci i zjawisko mierci, [w:] Antropologia mierci, wybór:       
S. Cichowicz i J. M. Godzimirski, Warszawa 1993, 43-76. 
E. Cioran, Wyznania i anatemy, Kraków 2006. 
M. Go aszewska, Fascynacja z em. Eseje z teorii warto ci, Kraków 1994. 
R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1992. 
M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994. 
M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, Warszawa 1989. 
J. Hartman, By przyjacielem Nietzschego, [w:] A. Przybys awski (red.), Nietzsche 1900-
2000, Kraków 1997, s. 231-244. 
Z. Herbert, Raport z obl onego Miasta i inne wiersze, Wroc aw 1992. 
T.E. Hulme, Romantyzm i klasycyzm, [w:] Nowa krytyka. Antologia, Z. aci ski [oprac.], 
Warszawa 1983. 
M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, [w:] Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 
1991, s. 7-29. 
w. Jan od Krzy a, Noc ciemna. Dzie a, Kraków 1995. 
K. Jaspers, Filozofia egzystencji, Warszawa 1990. 
H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz. ydowski g os, [w:] idem, Idea Boga po Auschwitz, 
Kraków 2003, s. 31-46. 
C.G. Jung, Archetypy i symbole, Warszawa 1976. 
C.G. Jung, Podró na Wschód, Warszawa 1989. 
Ch. Johnson, Derrida, Warszawa 1997. 
313
Z. Kalnická, Woda, [w:] K. Wilkoszewska (red.), Estetyka czterech ywio ów, Kraków 2002, 
s. 72-132. 
I. Kania, BAR-DO THOS-GROL, czyli Tybeta ska Ksi ga Umar ych, [w:] „Literatura na 
wiecie” 1985, nr 8-9, s. 4-9. 
K. Karasek, Gondwana i inne wiersze, Warszawa 2006. 
G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Warszawa, Pozna 1999. 
J.A. K oczowski, Hiobowe zabawy?, [w:] Cz. Mi osz, Na brzegu rzeki, Kraków 1994,        
s. 65-67. 
J.A. K oczowski, Teologia negatywna 01 [online], [w:] „Papieska Akademia Teologiczna      
w Krakowie. Wydzia Filozoficzny” [dost p: 23 wrze nia 2006]. Dost pny w Internecie: 
http://www.pat.krakow.pl/filozofia.php?id=filo4. 
J.A. K oczowski, Wi cej ni mit. Leszka Ko akowskiego spory o religi , Kraków 1994. 
S. Kobielus, Cz owiek i ogród rajski w kulturze religijnej redniowiecza, Warszawa 1997. 
L. Kolankiewicz, Dziady. Teatr wi ta Zmar ych, Warszawa-Gda sk 1999. 
L. Kolankiewicz, wi ty Artaud, Gda sk 2001. 
L. Ko akowski, Bóg nam nie jest nic d u ny, Kraków 1994. 
L. Ko akowski, Czy diabe mo e by zbawiony i 27 innych kaza , Londyn 1984. 
L. Ko akowski, Je li Boga nie ma…, Londyn 1987. 
L. Ko akowski, Leibniz i Hiob: Metafizyka z a i do wiadczenie z a, „Zeszyty Literackie” 
2002, nr 4, s. 63-70, oraz: „Gazeta Wyborcza”, 26 X 2002 r. 
L. Ko akowski, Obecno mitu, Wroc aw 1994.
L. Ko akowski, Udr czenie, [w:] Cz. Mi osz, Na brzegu rzeki, Kraków 1994, s. 60-64. 
J. Kosian, Mistyka l ska. Mistrzowie duchowo ci l skiej Jakub Boehme, Anio l zak, 
Daniel Czepko, Wroc aw 2001. 
K. Kowalski, Z. Krzak, Tezeusz w labiryncie, Warszawa 2003. 
314
A. Krawczuk, Wst p, [w:] R. Graves, Mity greckie, Warszawa 1992, s. 15-24. 
M. A. Kr piec, Metafizyka, Lublin 1988. 
Ksi ga Jecirah. Klucz Kaba y, t um. ze starohebrajskiego, wprowadzenie i komentarz            
M. Prokopowicz, Warszawa 1994. 
Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997. 
Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 1979. 
Kulturowa teoria literatury. G ówne poj cia i problemy, P. Markowski, R. Nycz (red.), 
Kraków 2006. 
E. Kuryluk, Wokó „Fausta II”. Superman w kobiecym krajobrazie, [w:] idem, Podró do 
granic sztuki, Kraków 1982, s. 11-36. 
G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1997. 
G. W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolno ci cz owieka i pochodzeniu z a, Warszawa 
2001. 
Leksykon dzie filozoficznych, D. Huisman (red.), Kraków 2001. 
B. Le mian, Dziewczyna, [w:] B. Le mian, Poezje wybrane, Wroc aw 1983, s. 151. 
Literatura polska 1918-1975, t. 1 1918-1932, A. Brodzka, H. Zaworska, S. ó kiewski (red.), 
Warszawa 1975. 
E. Levinas, O Bogu, który nawiedza my l, Kraków 1994. 
E. Levinas, Trudna wolno . Eseje o judaizmie, Gdynia 1991, 
W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje cz owieka. W kr gu inspiracji heideggerowskich, 
Warszawa 2003. 
T. Makowiecki, Poezja a muzyka, [w:] Muzyka w literaturze, A. Hejmej (red.), Kraków 2002, 
s. 5-36. 
D.C. Maleszy ski, Pszczo a – „archipoeta”(teoria mimesis w dawnej metaforze), [w:] 
Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce, Z. Mitosek (red.), Warszawa 1992, s. 273-306. 
315
P. de Man, Alegorie czytania. J zyk figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, 
Kraków 2004. 
O. Mandelsztam, *** [Natura to te Rzym, w nim rys jej rzeczywisty], [w:] idem, Poezje, 
Warszawa 1997, s. 54. 
O. Mandelsztam, *** [We ku rado ci, prosz , we z mych d oni], [w:] idem, Trzydzie ci trzy 
wiersze, t um. J. M. Rymkiewicz, Warszawa, 2003. 
M. Manikowski, Gry j zykowe: j zyk i rzeczywisto , [w:] Rzeczywisto j zyka, 
B. Trojanowska (red.), Wroc aw 1999, s. 147-162. 
Marek Aureliusz, Rozmy lania, Warszawa 1984. 
H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego s siedztwa, Warszawa 1989. 
M.P. Markowski, Cztery uwagi o eseju, [w:] Polski esej. Studia, M. Wyka (red.), Kraków 
1991. 
M.P. Markowski, Dekonstrukcja, [w:] A. Burzy ska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX 
wieku, Kraków 2006, s. 359-388.  
M.P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 2001. 
J. Marks, „Zamiatacz modlitw z posiwia miot ” (O poezji Stanis awa Grochowiaka), [w:] 
Legendarni i tragiczni. Eseje o polskich poetach przekl tych, Warszawa 1993, s. 325-352. 
K. Michalski, P omie wieczno ci. Eseje o my lach Fryderyka Nietzschego, Kraków 2007. 
Cz. Mi osz, Wiersze, t. 1-2, Kraków 1984. 
Cz. Mi osz, Do Pani Profesor w obronie honoru kota i nie tylko, [w:] Na brzegu rzeki, 
Kraków 1994, s. 58-59. 
Cz. Mi osz, Spór z klasycyzmem, [w:] wiadectwo poezji. Sze wyk adów o dotkliwo ciach 
naszego wieku, Warszawa 1987. 
Z. Mitosek, Intertekstualizm, [w:] idem, Teorie bada literackich, Warszawa 1995. 
J.A. Morsztyn, Wybór poezji, Wroc aw 1988. 
316
Z. Morsztyn, Emblema 38, [w:] A. Vincenz (red.), Helikon sarmacki, Wroc aw 1989,       
s. 29-30. 
E.A. Mukoid, Filozofia z a: Nabert, Marcel, Ricoeur, Kraków 1993. 
Muzyka w literaturze, A. Hejmej (red.), Kraków 2002. 
A. Nasi owska, Klasycyzm, [w:] S ownik literatury polskiej XX wieku, A. Brodzka (red.), 
Wroc aw 1992, s. 453-460. 
K. Nielsen, Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1988. 
F. Nietzsche, Antychryst, Kraków 2003. 
F. Nietzsche, Ecce homo, Kraków 2003. 
F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm, Warszawa 1990. 
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Gdynia [brak daty]. 
F. Nietzsche, Wola mocy, Ksi ga czwarta: Wieczny powrót, Kraków 2003. 
A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna, Kraków 
1998. 
Ch. Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi, Kraków 2006. 
R. Nycz, Kulturowa natura, s aby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania 
literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, [w:] M. P. Markowski, R. Nycz (red.), 
Kulturowa teoria literatury. G ówne poj cia i problemy, Kraków 2006, s. 5-38. 
R. Nycz, Tekstowy wiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000. 
H. Or owski, Gottfried Benn albo potrzeba sensu, [w:] G. Benn, Po nihilizmie, Pozna 1998, 
s. 7-34. 
Orygenes, O zasadach, Kraków 1996. 
Owidiusz, Metamorfozy, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1995. 
R. Palacz, Klasycy filozofii, Warszawa 1988. 
B. Pascal, My li, Warszawa 1989. 
317
J. Pelc, Stulecie prac nad literatur baroku w Polsce, [w:] Literatura polskiego baroku. 
W kr gu idei, A. Nowicka-Je owa, M. Hanusiewicz, A. Karpi ski (red.), Lublin 1995. 
H. Peyre, Co to jest klasycyzm?, Warszawa 1985. 
Cz. Piecuch, Cz owiek metafizyczny, Warszawa-Kraków 2001. 
S. Pietraszko, Doktryna literacka klasycyzmu polskiego, Wroc aw 1966. 
Pismo wi te, Pozna -Warszawa 1980. 
A. C. Plantinga, Bóg, wolno i z o, Kraków 1995. 
H. Plessner, Pytanie o conditio humana, Warszawa 1988. 
J. P uciennik, Retoryka wznios o ci w dziele literackim, Kraków 2000. 
Z. Podgórzec, Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Bia ystok 1993. 
Z. Podgórzec, Wokó ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Warszawa 1985. 
Poszukiwania teoretycznoliterackie, E. Czaplejewicz, E. Kasperski (red.), Wroc aw 1989. 
E. Pound, Duch roma ski, Warszawa 1999. 
J. Prokop, Epitafium dla duszyczki, [w:] idem, Lekcja rzeczy, Kraków 1972, s. 186-193. 
R. Przybylski, „Et in Arcadia ego” Tadeusza Ró ewicza, [w:] S. Burkot (red.), Tadeusz 
Ró ewicz, Warszawa 1987, s. 233-249. 
R. Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Gda sk 1996. 
R. Przybylski, Rozhukany ko . Esej o my leniu Juliusza S owackiego, Warszawa 1999. 
R. Przybylski, S owo i milczenie Bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”, Warszawa 1993. 
L. Pszczo owska, Dlaczego wierszem, Warszawa 2003. 
L. Pszczo owska, Wiersz. Styl. Poetyka, Kraków 2002. 
G. Quispel, Gnoza, Warszawa 1988. 
M. Rebes, Heidegger – Levinas, spór o transcendencj prawdy, Kraków 2005. 
P. Ricoeur, J zyk, tekst, interpretacja, [wybór i wst p K. Rosner], Warszawa 1989. 
P. Ricoeur, Pod ug nadziei, Warszawa 1991. 
318
P. Ricoeur, Symbolika z a, Warszawa 1986. 
P. Ricoeur, Z o, Warszawa 1992. 
R.M. Rilke, Orfeusz, Eurydyka, Hermes, [w:] Rainer Maria Rilke, Poezje, [t um. M. Jastrun], 
Kraków 1987, s. 117. 
K. Rosner, Hermeneutyka jako krytyka kultury, Warszawa 1991. 
H. Rousseau, Bóg z a, Warszawa 1988. 
T. Ró ewicz, Duszyczka, [w:] idem, Poezja, t. 2, Kraków 1988, s. 356. 
T. Ró ewicz, Francis Bacon czyli Diego Velázquez na fotelu dentystycznym, [w:] zawsze 
fragment recykling, Wroc aw 1998, s. 5-15. 
W. Rymkiewicz, Kto i Nikt. Wprowadzenie do lektury Heideggera, Wroc aw 2002. 
M. Scheler, O zjawisku tragiczno ci, [w:] O tragedii i tragiczno ci. Arystoteles, Hume, 
Scheler, t um. W. Tatarkiewicz, T. Tatarkiewiczowa, R. Ingarden, Kraków 1976, s. 49-95. 
G. Scholem, Mistycyzm ydowski, Warszawa 1997. 
A. Siemianowski, Antropologia filozoficzna, Gniezno 2005. 
S. Skwarczy ska, Kierunki w badaniach literackich, Warszawa 1984. 
J. S awi ski, Miejsce interpretacji, Gda sk 2006. 
J. S awi ski, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992. 
S ownik j zyka polskiego, t. 1-3, M. Szymczak (red.), Warszawa 1988. 
S ownik mitów i tradycji kultury W. Kopali ski (red.), Warszawa 1985. 
S ownik symboli W. Kopali ski (red.), Warszawa 1990. 
S ownik terminów literackich, M. G owi ski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopie -S awi ska, 
J. S awi ski (red.), Wroc aw 1988.
S ownik wyrazów obcych, J. Tokarski (red.), Warszawa 1980. 
S ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych W. Kopali ski (red.), Warszawa 1989. 
M. Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina, Wroc aw 2001. 
319
S. Stabry a, Antyk we wspó czesnej literaturze polskiej, Kraków 1980. 
M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezj , Kraków 1998. 
J. Stelmach, Co to jest hermeneutyka?, Wroc aw 1989. 
W. Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w my li wczesnochrze cija skiej, Wroc aw 2001. 
L. Szestow, Ateny i Jerozolima, Kraków 1993. 
M. Szulakiewicz, Dialog i metafizyka. W poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej, Toru 2006. 
M. Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, Toru 2004. 
W. Szymborska, Koniec i pocz tek, Pozna 1993. 
K. wi cicka, Husserl, Warszawa 2005. 
S. wiontek, Teatr jako widowisko, [w:] Teatr. Widowisko. Encyklopedia kultury polskiej XX 
wieku, M. Fik (red.), Warszawa 2000, s. 11-20. 
K. Tarnowski, Bóg fenomenologów, Tarnów 2000. 
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1983. 
W. Tatarkiewicz, Sztuka Stanis awa Augusta a klasycyzm, [w:] Klasycyzm. Studia nad sztuk
polsk XVIII i XIX wieku, redaguje Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem Juliusza 
Starzy skiego, Wroc aw 1968. 
L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, ód 1991. 
B. Tilghman, Wprowadzenie w filozofi religii, Warszawa 1998. 
J. Tomkowski, Mistyka i herezja, Ossa 2006. 
C. Tresmontant, Problem istnienia Boga, Warszawa 2001. 
D. Urba ska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995. 
M. Vovelle, mier w cywilizacji Zachodu od roku 1300 po wspó czesno , Gda sk 2004. 
D. Walencik, Czy azarz umar ponownie? Zmartwychwstanie wed ug Biblii oraz Tradycji 
ydowskiej i chrze cija skiej [online], [w:] „Magazyn Teologiczny Semper Reformanda” 
320
[dost p 10 VI 2006]. Dost pny w Internecie: http://www.magazyn.ekumenizm. 
pl/content/article/20040930105243122.htm 
J. Ward, T.S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy, Kraków 2001. 
R. Wellek, T.S. Eliot jako krytyk, [w:] R. Wellek, Poj cia i problemy nauki o literaturze, 
Warszawa 1979, s. 464-506. 
C. Wodzi ski, Hermes i Eros, eseje drugie, Warszawa 1997. 
C. Wodzi ski, wiat ocienie z a, Wroc aw 1998. 
J. Zieli ski,  Jerozolima, Ateny, Aleksandria. Greckie ród a pierwszych nurtów filozofii 
chrze cija skiej, Wroc aw 2000. 
M. Zdziechowski, O okrucie stwie, Kraków 1993. 
P. bikowski, Kategoria pi knych wzorów w my li estetycznej polskiego O wiecenia [w:]       
P. bikowski, Pod znakiem klasycyzmu, Rzeszów 1989, s. 113-136. 
P. bikowski: Klasycyzm postanis awowski, Warszawa 1984.