/Sprawozdanie ze zjazdu jubileuszowego.djvu

			SPRAWOZDANIE 
ZE ZJAZDU JUBILEUSZOWEGO 


DODATEK DO 


KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ 
70-LECIA PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM 


IMIENIA KRÓlA STANISŁAWA lESZCZyt\lSKIEGO 


1868 


. W JAŚLE. 


1938 


UŁ01YŁ DR KAZIMIERZ KRAJEWSKI 


NAKŁADEM PAl'iSTWOWEGO LICEUM I GIMNAZJUM 
IMIENIA KROLA STANISŁAWA LESZCZYl'iSKIEGO W JASLE CZCIONKAMI DRUKARNI I KSIĘGARNI SW. WOJCIECHA SP. Z O. O. 
W POZNANIU, NA PAPIERZE Z WŁASNEJ FABRYKI "MALTA" Sprawozdanie 


I. PRZYGOTOWANIE OBCHODU 


We wrześniu 1935 r. z okazji obchodu ts-tej 
rocznicy bitwy pod Firlejówką kierownik Za- 
kładu Jakub Kuska, podejmując starania, zresztą 
bezowocne, o odznaczenie Zakładu za pracę nie. 
podległościową i służbę patriotyczną jego pro- 
fesorów i uczniów, rzucił projekt urządzenia ob- 
chodu 70-Iecia gimnazjum, przypadającego na 
rok 1938. Ponieważ w fymże roku przypada r6w- 
nież 20-Iecie niepodległości, jak również odcho- 
dzi z Zakładu ostatni rocznik ośmioletniego gim- 
nazjum ustępując miejsca licealistom, a jednocze- 
śnie żyli jeszcze dwaj byli uczniowie z grupy 
pierwszych maturzystów, projekt ten zarówno 
członkowie grona nauczycielskiego, jak i zainte- 
resowani mjeszkający w Jaśle byli wychowanko- 
wie przyjęli, zwłaszcza że byłaby to pierwsza 
właściwie większa uroczystość, obchodzona przez 
Zakład jasielski. W międzyczasie usilnie dopo- 
minał się również o urządzenie obchodu i zjazdu 
prof. Uniw. Poznańskiego, dr Stanisław Pawło- 
wski, zainteresowawszy tą sprawą wybitniejszych 
uczni6w jasielskiego gimnazjum. 
Realizację tego projektu podjął jako włodarz 
Zakładu przybyły do Jasła w sierpniu 1936 r. 
dyr. Kazimierz Płaczek. W ciągu roku szkolnego 
1936/37 zainteresowano tą sprawą szersze grono 
byłych uczniów, miejscowe czynniki i władze 
oraz przedstawicieli wyższych władz szkolnych, 
administracyjnych i kościelnych, uzyskując apro- 
batę podjętej inicjatywy. W listopadzie zaś 1937 
roku odbyło się pod przewodnictwem dyr. K. Pła- 
czka pierwsze zebranie organizacyjne byłych ucz- 
ni6w i innych zainteresowanych osób, na którym 
postanowiono jednogłośnie obchód jubileuszowy 
urządzić w dniach 5 i 6 czerwca 1938 r., a równo- 
cześnie połączyć z jubileuszem obchód 25-lecia 


Bursy im. A. Mickiewicza i 25-lecia I drużyny har- 
cerskiej im. gen. J. Bema. Ponadto ustalono re- 
gulamin Zjazdu i wybrano Komitet, w skład któ- 
rego weszli 
yr. Kazimierz Płaczek, jako przewo- 
dniczący Komitetu Wykonawczego, i przewodni- 
czący poszczególnych sekcji. Sekcji zaś wyło- 
niono dziesięć o następujących składach z prawem 
kooptacji: 
Sekcja adresowa: 
Wojciech SIcInule, em. prof. gimn., przewodnicz4cy. 
mgr Zofie Krupiczkówne, prakf. gimn., 
Juliusz Krygow.ki, sekret. gimn., 
Jan Lisowski, "OUC!:. gimn. 


Sekcja artystyczno-dekoracyjna: 
Jerzy Brandhuber, prof. gimn., przewodnicz'Jcy, 
mgr Zbigniew Barnaś, sekre'. Wydze Powiał., 
Ignacy Jaromek, naucz. gimn., 
Bolesław Reger, 
Pio'r Wawszczak, naucz. gim"., 
Adam Wodyń.ki, kupiec. 
Sekcja finansowa: 
Frenciszek Hejduk, em. prof. gimn.. przewodniczęcy. 
J..n Adam.ki, wicedyr. K. K. O., 
Stef..n Kiełba..., urz. Banku Pol.k., 
Leon Król, prof. gim"., 
Mercin Kusiek, dyr. Tow. lal., 
Ignacy R,czk.., urz. Banku Pol.k., 
dr J6zef Schonborn, ..dwokat. 


Sekcja imprezowa: 
Kazimierz Twarduł, redca S
du Okręg., przewodn., 
Kezimierz Grudniewicz r prof. gimn.. 
mg' Tadeusz Kamuda, apI. nol., 
Roman Kerakiewicz, nacz. eksp. P. K. P., 
mgr Micha' Kierpiec, asesor no'., 
dr J..n Kotl..rski, lek. wet., 
Marian Kozub, Aaucz. gimn., 
kpt. Jerzy Minnicki, 
mgr Wlady.law Mendy., ..dwok..t, 
mgr Adam Toruń, apI. no'., 
mgr S'anisław Waksmundzki. Bdwoka', 
inż. Ign..cy Zossel. 


3 


t. Sekcja kwaterunkowa: 
Seb8s.illn Drozd, em. prof. gimn., dyr. Składno K. R" 
przewodniczący, 
Mieczysław Sagan, prof. gimn., 
Józef Bilra, urz. P. K. P., 
Irena Jand6wna, naucz. gimn.. 
Wawrzyniec Sanokowski, radca, 
mgr Jedwige Truskolaskll, naucz. gimn. 


Sekcja odznaczeniowa: 
Jakub Kuska, em. prof. i kier. gimn.. przewodniczący, 
mg' Józef Jachna, adwokat, 
ludwik Krejewski, prof. gimn., 
ks. dr JlIn Pesek, em. prof. i kier. gimn., 
mjr dr Franciszek Różański, lekarz. 


Sekcja propagandowa: 
dr Jan Wilusz, lIdwokał, przewodniczący, 
Marian Bracik, urz. K. K. O., 
dr Ml!Iksymilian lipiński, adwokllł, 
dr Ludwik MlIjcherek. naucz. gimn., 
mgr Wladystaw Mendys, adwokat, 
dr Fischel Welfeld, adwokat, 
Adam Wodyński, kupiec, 
Hieronim Zając, insp. roi. 


Sekcja redakcyjna: 
Jan Pyrek, em. prof. gimn., przewodniczący, 
Kazimierz Breiłmeier, em. prof. gimn., 
Michał GlIjewski, prof. gimn" 
dr Adolf Kaczkowski, adwokat, 
Józef Kasprzak, prof. gimn" 
dr Kazimierz Krajewski, naucz. gimn" 
dr KlIzimierz Kulczycki , l!Idwokat, 
Michał Szyd/owski, em. prof. gimn. 


Sekcja sta/ystyczna: 
Jakub Runicki, prof. gimn., przewodniczący, 
Michał Belniak, sędzia, 
Henryk RZąCll, em. sędzia. 


Sekcja uroczysłości kościelnych: 
ks. dr Jan Pasek, em. prof. i kier. gimn., przewodnicz., 
ks. Aleksander Gotfryd, nllucz. gimn., 
dr JlIn Wilusz, adwokllt. 


4 


Ponieważ niektórzy członkowie sekcji nie przy- 
jęli z powodu braku czasu czy złego stanu zdro- 
wia wymienionych wyżej godności, a 'aHe z bie- 
giem czasu organizacja wymagała dużej spręży- 
stości i odpowiedniego tempa, wykonanie odno- 
śnych zadań spoczęło przeważnie na barkach 
poszczególnych jednostek, które reprezentowały 
sekcje, przy czym niektóre owe osoby dokoopto- 
wano póżniej. Ostatecznie naczelne kierownic/wo 
spoczywało w rękach dyr. K. Płaczka, główne biuro 


mieściło się w gimnazjum, a funkcje naczelnego 
sekre'arza i skarbnika pełnił sekre/arz gimnazjum. 
a były jego uczeń - Juliusz Krygowski, któremu 
pomagali wyda 'nie praktykanci gimnazjalni, 
a mianowicie mgr Zofia Krupiczkówna głównie 
i mgr Henryk Lasocki, były uczeń Zakładu, oraz 
dwaj absolwenci gimnazjum: Zygmunt Jaślar i S/a- 
nisław Tusiński. Inne zaś czynności przygotowa- 
wcze wykonywali podobnie pojedynczy członko- 
wie sekcji, jak np. w Sekcji finansowej dr Maksy- 
milian Lipiński, adwoka', k'óry objęł jej przewo- 
dnicIwo po rezygnacji pro!. Franciszka Hajduka, 
i Tadeusz Garbacik, urz. K. K. o. 


Propagandę przeprowadzono za pomocę prasy, 
rC!dia i korespondencji. Ogłoszenia o Zjeżdzie 
i obchodzie ukazały się w "Ilustrowanym Kuryerze 
Codziennym" cz'ery razy, a mianowicie 17 XII 
1937 r., 26 i 27 I 1938 r. i l III 1938 r. Poza 'ym 
inne dzienniki, jak "Mały Dziennik", "Orędo- 
wnik", "Słowo Narodowe", "Nowiny Podhalań- 
skie", również umieściły no'ałki i komunikaty. 
Polskie Radio za pośredniclwem rozgłośni lwo- 
wskiej zapowiedziało dwukro'nie obchód 
w dniach 23 i 24 maja o godz. 15,25. Przepro- 
wadzono w Jaśle i okolicy za pośredniclwem by- 
łych uczniów jasielskich i ich rodzin zbiórkę adre- 
sów byłych wychowanków i rozesłano zawiado- 
mienia o Zjeżdzie wraz z załęczoną kartkę na 
zgłoszenie udziału. Zawiadomień tych rozesłano 
i rozdano 1500. Prowadzono również propagandę 
za pomocę prywałnej korespondencji byłych ucz- 
niów, którzy zawiadamiali swych kolegów. Ta- 
ką np. propagandę Zjazdu przeprowadzał mię- 
dzy innymi pro!. dr Stanisław Pawłowski or- 
ganizujęc zjazd ma'urzys'ów swego rocznika. Ta- 
kie zaś zjazdy koleżeńskie urządzili z okazji jubi- 
leuszu byli wychowankowie z własnej inicjatywy 
cz'ery. W maju zaś rozesłano 600 zaproszeń wraz 
z programem uroczystości do wszys'kich byłych 
uczniów, którzy udział zgłosili i których adresy 
udało się jeszcze zebrać. Przy tym n
dmienić na- 
leży, że wielu byłych uczniów z rozmaitych stron 
Polski nadesłało sporo adresów swoich kolegów, 
'ak że dzięki łemu mógł Komitet objęć zasięgiem 
propagandy wielką liczbę osób. Między innymi 
gorliwymi łowcami adresów okazali się mgr Mi- 
chał Kierpiec, ases. not., i dr Ludwik Majcherek, 
obecny nauczyciel gimnazjum. W łych wstępnych 
i przygotowawczych pracach wielką pomoc oka- zały: Towarzystwo Zaliczkowe w Jaśle oddając 
własne konto do dyspozycji Zjazdu i K. K. O. mia- 
sta Jasła, która udzieliła bezprocentowej większej 
pożyczki krótkoterminowej na wydawnictwo Księ- 
gi Pamiątkowej. 
Komitet jubileuszowy postanowił z okazji ob- 
chodu wydać Księgę Pamiątkową, która by przed- 
stawiła historię Zakładu i pomieściła prace jego 
uczniów i nauczycieli. Skreślenie historii Gimna- 
zjum powierzono prof. Józefowi Kasprzakowi, by- 
łemu uczniowi i obecnemu długoletniemu profe- 
sorowi gimnazjum, kłóry już w jednym ze spra- 
wozdań rocznych opisał udział uczniów Zakładu 
w pracach niepodległościowych. Historię bursy 
gimnazjalnej, która również święciła swoje 25-le- 
cie istnienia, podjął się przedstawić skarbnik Tow. 
Opieki nad Młodzieżą Gimn., em. prof. gimn. 
Franciszek Hajduk, natomiast historię Firlejówki 
skreślił na podstawie dokumentów, z których gru- 
by plik odpisów poczyniono w archiwum Wojsko- 
wego Biura Historycznego w Warszawie, dr Kazi- 
mierz Krajewski, obecny naucz. gimnazjum. Te 
prace dotyczyły dziejów Zakładu. W związku 
z tym postanowiono załączyć kilka zdjęć, które 
by ilustrowały miejsca, związane z historią szkoły. 
Zdjęcia wykonał zakład fotograficzny "Flora", 
a nad ich jakością czuwał prof. Jerzy Brandhuber. 
W sprawie dalszego materiału zwrócił się Ko- 
mitet do wybitnych byłych uczniów z pisemną 
prośbą o przysłanie prac oraz do wszystkich wy- 
chowanków o wspomnienia i prace naukowe. Po- 
nieważ księga miata być gotowa na Zjazd, 
a w marcu nie było jeszcze wszystkich prac, wo- 
bec tego powierzono redakcję księgi, jak i opiekę 
nad nią i jej korektą dr Kazimierzowi Krajewskie- 
mu, który również dokonał wyboru z nadesła- 
nych wielu wspomnień. Było to konieczne, gdyż 
materiał był rozmaity, kompozycyjnie w całości 
wyzyskany być nie mógł ze względu zarówno na 
ilość, jak i na jakość, a w każdym razie chodziło 
o to, by w miarę możliwości wszystkie wspomnie- 
nia wyzyskać, gdyż każde wnosiło ciekawe mo- 
menty. W urywkach więc wyzyskano wszystkie 
nade5łane wspomnienia oraz w rękopisie pamięt- 
niki ś. p. ks. Bartłomieja Rzońcy, a dwa wspom- 
nienia pomieszczono w całości. Statystykę grona 
oraz maturzystów przygotowała do druku na pod- 
stawie sprawozdań rocznych i katalogów Komisja 
statystyczna. 


Jednocześnie postanowiono wydać sprawozda- 
nie ze Zjazdu jubileuszowego jako dodałek do 
Księgi Pamiątkowej, a redakcję jego powierzono 
dr Kazimierzowi Krajewskiemu. Wskutek braku 
sprawozdań rocznych z niektórych lat, jak rów- 
nież katalogów oraz wskutek pośpiechu, z jakim 
musiała sekcja statystyczna wygotować spis by- 
łych maturzystów, wkradły się do wykazu matu- 
rzystów pewne przeoczenia czy pominięcia, na 
które zwrócili uwagę w czasie Zjazdu niektórzy 
uczestnicy służąc nieraz uzupełnieniem, jak np. 
Józef Przyłęcki, który przysłał po zjeżdzie wykaz 
pominiętych uczniów klasy VIII z r. 1885. Wobec 
tego w sprawozdaniu ze Zjazdu po sprawdzeniu 
statystyki i porównaniu jej z wykazami, jakie się 
dochowały w Dyrekcji, oraz wyzyskaniu zgłoszo- 
nych sprostowań umieszcza się uzupełnienie sta- 
łystyki na końcu niniejszego sprawozdania. Po- 
dobnie załącza się również krótki rys historii za- 
łożenia drużyny harcerskiej im. gen. Bema, który 
nadesłał po Zjeżdzie mjr Anłoni Małek z Prze- 
myśla, jeden z jej założycieli. 
Księga Pamiątkowa ukazała się na dzień Zjazdu 
dzięki solidnemu i terminowemu wywiązaniu się 
z podjętego zadania przez zakłady graficzne Dru- 
karni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu. 
Około bowiem wydania księgi pracowano iście 
z polskim gdyńskim tempem. wymiana rękopisów 
j korekt trwała właściwie tylko przez kwiecień 
i maj, a ostatnie korekty przesyłano lisłami eks- 
presowymi w ostatnich dniach maja, końcowe zaś 
korespondencje przeprowadzano telegraficznie. 
Efektowne dekoracje gimnazjum i kaplicy za- 
projektował prof. Jerzy Brandhuber, a wykonał je 
w pracowni zajęć praktycznych z uczniami gimna- 
zjum. W pracach zaś elektrotechnicznych przy 
iluminacji gimnazjum i kaplicy pomagały firma 
Kazimierza My tara i Elektrownia Miejska. 
Program muzyczno-wokalny przygotowali pp. 
Roman Karakiewicz i Marian Kozub oraz kapel- 
mistrz orkiestry kolejowej Jan Gajdzicki. Wypeł- 
niły go występy orkiestry kolejowej "Harmonii", 
która grała w czasie capstrzyku w dniu 4 czerwca, 
w czasie akademii, obiadu j zebrania towarzyskie- 
go w sali "Sokoła"; chóru "Echo", złożonego 
przeważnie z byłych uczniów gimnazjum, pod ba- 
tutą R. Karakiewicza i chóru młodzieży wszystkich 
szkół średnich pod batutą Mariana Kozuba, naucz. 
gimn. Chór "Echo" śpiewał w czasie uroczystej 


5 6 


sumy w dniu 5 czerwca i na akademii, chór zaś 
młodzieży w czasie złożenia wieńca w westybulu 
gimnazjum pod tablicą poległych, w czasie aka- 
demij i w dniu 6 czerwca podczas nabożeństwa 
żałobnego za poległych i zmarłych byłych dyre- 
ktorów, profesorów i uczniów. 
Organizacją wspólnego obiadu, który przygo- 
tował miejscowy restaurałor Jan Kosiba, oraz bu- 
fetu na zebraniu towarzyskim w sali "Sokoła" za- 
jęły się panie z Przysposobienia Wojskowego Ko- 
bieł i Komitetu Rodzicielskiego uczniów gimna- 
zjum pod przewodnictwem dyrektorowej Łucji 
Płaczkowej. 
Wyszukaniem i przygotowaniem kwałer zajął 
się głównie Tadeusz Garbacik, urz. K. K. O., któ- 
remu pomagał między innymi ks. Aleksander Got- 
fryd, który troszczył się o kwatery dla księży, oraz 
Bracik Marian, urzędnik K. K. O. Nadmienić na- 
leży, że mieszkańcy Jasła chętnie użyczali swych 
mieszkań dla zjazdowców, dzięki czemu można 
było zapewnić kwatery dla wszystkich osób, a było 
ich 69, które zgłosiły zapotrzebowanie. Komitet 
wystarał się również o 50 % zniżkę kolejową dla 
uczestników Zjazdu, z której skorzystało 82 zja- 
zdowców. 
O przyjęcie protektoratu nad obchodem jubi- 
leuszu zwrócił się Komitet do Pana Wojewody 
krakowskiego, dra Józefa Tymińskiego, Pana Ku- 
ratora Okręgu Szkolnego Krakowskiego Józefa 
Stypińskiego i Jego Ekscelencji, ks. dra Franci- 
szka Bardy, biskupa-ordynariusza przemyskiego. 
Na członków zaś Komitełu Honorowego upro- 
szono: PP.: Włodzimierza Gałeckiego, naczelnika 
wydziału K. O. S. K., ks. kan. Antoniego Kwolka, 
proboszcza jasielskiego, dra Mieczysława Łęc- 
kiego, starostę pow. w Jaśle, dra Stanisława Ma- 
zurkiewicza, b. radcę Izby Skarbowej, Tadeusza 
Sroczyńskiego, b. prezesa pow. jasielskiego, dra 
Stanisława Ustyanowskiego, b. wicem. R. P., i dra 
Józefa lelaznego, burmistrza miasta Jasła. Nie- 
stety, jeden z członków Komitetu Honorowego, 
a jeden z dwu ostatnich żyj<;!cych pierwszych ma- 
turzystów gimnazjum, ś. p. dr Stanisław Mazur- 
kiewicz, nie doczekał już Zjazdu. 
W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział: 
imieniem Pana Kuratora Okręgu Szkolnego p. 
Włodzimierz Gałecki, naczelnik wydziału K. O. 
S. K., imieniem Pana Wojewody krakowskiego - 
wicestarosta jasielski Walenty Faliszek, były uczeń 


Zakładu, a imieniem miasta Jasła notariusz dr Jó- 
zef Krzyżanowski. W części oficjalnej uroczysto- 
ści, tj. w uroczystej sumie i poranku, wzięli udział 
liczni delegaci władz, organizacji i instytucji miej- 
scowych, spora gromada publiczności, delegacje 
jasielskich szkół średnich: gimnazjum żeńskiego 
i gimnazjum kupieckiego oraz młodzież liceum 
i gimnazjum. 
Udział w Zjeździe zgłosiło 567 profesorów 
i uczniów gimnazjum. W liczbie tej, jak i w spisie 
na końcu sprawozdania, pomieszczono osoby, 
które zgłaszając udział w obchodzie już to wpła- 
ciły opłatę organizacyjną, już to zakupiły Księgę 
Pamiątkową, już to wzięły udział w obiedzie, czyli 
przeszły przez ewidencję biura zjazdowego. Poza 
tym pewna liczba zjazdowców wzięła udział w ob- 
chodzie prywatnie i nie objęta została wskutek 
lego ewidencją, a przez to i niniejszym wykazem. 
W Złotej Księdze wpisało się z okazji Zjazdu ju- 
bileuszowego 369 uczestników. 


PROGRAM OBCHODU 


SOBOTA 4 CZERWCA: 
godz. 19 - capstrzyk, 
godz. 20 - uroczyste posiedzenie Rady Miej- 
skiej. 


NIEDZIELA S CZERWCA: 
godz. 6,30 - pobudka, 
godz. 8,30 - zbi6rkB uczestników nl!! dziedzińcu 
gimnazjalnym, 
godz. 9 - uroczyste nabożeństwo w kaplicy 
gimnl!lzjalnejr 
godz. 10,45 - złożenie wieńca w westybulu gim- 
nazjum pod tablic'l poległych, 
godz. 10,50 - wpisywanie się do Złotej Księgi, 
godz. 11 - PorlInek na dziedzińcu gimnazjain.: 
1. "Marsz" - orkiestra kolejowa "Harmonia". 
2. "Gaude MlI'er" - chór "Echo". 
3. Przem6wienie dyr. Zakładu Kazimierza Płaczka. 
4. Przemówienie przedstllwiciela Zarzędu Miesla 
dra Józefa Krzyżanowskiego. 
S. "Polonez A-dur" Chopina - poł'lczone ch6ry 
szkół średnich z akomp. orkiestry smyczkowej ..Har- 
monii". 
6. nUwerture" - orkiestro kolejowa "Harmonia". 
7. Przem6wienie delegata Kuratorium O. S. K. 
P
 Nl!Iczelnika Włodzimierza Gl!Iłeckiego. 
8. "Polonez u Moniuszki - ch6r ..Echo". 
9
 Przemówienie przedsłl!lwiciela harcersłwa - ini. Je- 
rzego Gigiela. 
10. przem6wienie przedstawiciela Bursy - dyr. Seba- 
stiana Drozda. 
11. "Domek rodzinny" Błl!lżejczyka - ch6r gimnazjalny
 STATYSTYKA UCZESTNIKOW ZJAZDU 


(zestawiona. wedle zewodu i miejsca stałego pobytu w miarę posiadanych przez Komile' denych). 


wojew6dztwo miejscowołć liczba I razem zaw6d zaw6d liczba razem 
Jasło 177 adwokaci 3B 
- wolne - 
krakowskie Krak6w 42 310 I.karz.. we'er.. 38 112 
zawody denlyłci 
-- - 
renie 91 iniynierowie. 36 
- agron.. lelnicv 
Lw6w 31 władze szkolne 3 
lwowskie - 119 - 
reszto BB szkoty wyższe 10 
- szkolnictwo - 89 
Warszawa 21 szkoły średnie 68 
warszawskie - 24 - 
reszia 3 ukol)' powuechn. 8 
śl9skie 23 duchowieństwo 67 
Poznań 8 prokurat, sędzio. 43 
poznańskie - 15 s9downlctwo wieI urz. I,d. S8 
reszta 7 notariaty IS 
wyżsi 10 
stanisławowskie 13 urzędnicy 
państwowi skarb i cto 14 
- 52 
I administracja 10 
pomorskie 12 samorz4dowi 
samorząd 18 
kieleckie II P. K. P. IB 
przedsiębiorstwa poczta 12 36 
państwowe 
lubelskie 10 - 
inne 6 
tarnopolskie 9 wojsko i policja 27 
ł6dzkie 6 bankowość 24 
handel kupcy 14 
wołyńskle 5 i przemysł - -- - 23 
przemysłowcy 9 
I u.mi.llnie)' 
poleskie 2 prywatni pracow- IB 
nicy umyslowl 
białostockie I ....d.mlcy 16 
I absolwenci 
wileńskie I wlłllclclele dóbr II 
- I ,."Inolel , rolnicy 
Gdańsk 2 inni - ni.znani 34 
Orłowa I olobl,lolel oficJalne. 
Slł,k Zeob:eft,kl nie byli uczniowie 2 
zagranica Rzym I 3 
- osoby lowerzyszłce, 
Tel - Aviv I kobiety I 
Pal.słyn. 
nie padene 4 kobiety 7 
razem 570 
razem S70 m4ł'źczyini 563 


7 12. "Wesele sieradzkie" Prosnaka - pol,czone ch6ry 
szkół średnich. 
13. Przemówienie dra Jana Wilusza imieniem byłych 
uczniów. 
14. Przemówienie Jerzego Popiołka imieniem najrnlod- 
szych absolwentów. 
1S. Przemówienie Włodzimierza V/anica imieniem obec- 
nych uczniów. 
16. "Wyprawa" Koniara - chór ..Echo". 
17. lISałata wloskll" Ergene'a - chór ..Echo". 
18. Przemówienie dra StanisławlI Ustyanowskiego. 
19. Apel delegata Koła Jaślan - mgra Stanisława Waks- 
mundzkiego. 
20. IIMarsz" - orkiestra kolejowa "Harmonia". 
godz. 13,30 - obiad w gmachu gimnazjum. 
godz. 17 - zebranie Koła Jaślan w budynku 
gimnazjalnym. 
godz. 21 - zebranie towarzyskie z tańcami w sa- 
li "Sokoła". 


PONIEDZIAŁEK 6 CZERWCA: 
godz. 8,30 - msza św. za poległych i zmarłych 
dyrektorów, profesorów i uczniów, 
godz. 9,30 - złożenie wieńca ne płycie Niezna- 
nego 20łnierza. 
godz. 10 - obrady zjazdów koleżeńskich w gma- 
chu gimnazjum, 
godz. 11 - zamknięcie Zjazdu Jubileuszowego. 


II. UROCZYSTO$CI 


8 


Wsfępem do właściwych uroczystości, które roz- 
poczęły się w sobotę 4 czerwca wieczór, był cap- 
strzyk orkiestry kolejowej "Harmonii", która kon- 
certowała w ważniejszych punktach miasta, a głó- 
wnie przed efekfownie udekorowanym i ilumino- 
wanym w wieczór gmachem gimnazjum. O godz. 
20 na Ratuszu odbyło się uroczyste posiedzenie 
Rady Miejskiej w sali posiedzeń, gdzie na podium 
ustawiono portret b. burmistrza Antoniego Korale- 
wskiego, przystrojony bogato kwiatami. Wobec 
wypełnionej sali wiceburmistrz Sfanisław Kuźniar- 
ski otworzył posiedzenie i w przemówieniu skre- 
ślił historię wysiłków Zarządów Miasta około za- 
łożenia i budowy gimnazjum, po czym dyrektor 
gimnazjum Kazimierz Płaczek podniósł ofiarne 
starania PP. Burmistrzów i miasta o Zakład oraz 
o jego utrzymanie aż do rezygnacji z czynszu 
i nadmienił, że Zarząd miasta również obecnie 
idzie Dyrekcji ogromnie na rękę i nosi się z pIa- 
nami rozbudowy gmachu gimnazjalnego, li na- 
stępnie złożył imieniem Dyrekcji i grona nauczy- 
cielskiego podziękowanie miastu i jego włoda- 
rzom za tak wydatne opiekowanie się Zakładem. 


W niedzielę uczesfnicy Zjazdu zebrali się rocz- 
nikami na dziedzińcu gimnazjum i udali się na uro- 
czysfe nabożeństwo do kaplicy gimnazjalnej, 
w której w czasie trwania obchodu gospodarzył 
troszcząc się o przebieg kościelnych uroczystości 
jej opiekun ks. Aleksander Gotfryd. Uroczystą su- 
mę celebrował ks. prałat dr Gerard Szmyd, ka- 
nonik kapit. katedralnej lwowskiej i proboszcz 
parafii Marii Magdaleny we Lwowie, były uczeń 
Zakładu, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. 
prałat generał Piotr Niezgoda, feż były uczeń 
gimnazjum jllsielskiego. 


KAZANIE KS. GENERAŁA P. NIEZGODY 


uPanie Kuratorze - Penie Starosto - Panowie Przed- 
stawiciele Władz Rządowych i Samorządowych I Wy, Ko- 
chani Koledzy, Wychowankowie Gimnazjum Jasielskiego I 
Kiedy dziś, w siedemdziesięciolecie jasielskiego gimna- 
zjum mam do WlIS przemawiać, lo odnoszę wrażenie, że 
kokosz wzywa kurczęta pod skrzydła swoje, a one bieg- 
ną ze wszystkich stron i gromadzą się, aby się ukrył przed 
niebezpieczeństwem. I nl!S wzywa ml!cierz nl!SZa - gim- 
nazjum jasielskie w dniu dzisiejszym pod skrzydll! swoje, 
a my, jej posłuszne dzieci. spieszymy ze wszystkich stron 
naszej wielkiej ojczyzny i garniemy się pod skrzydłl! jej. 
pod jej płaszcz opiekuńczy. I mam wrażenie, że czło- 
wiek po długim nll obczyinie pobycie powraca do ro- 
dzinnego domu, pod rodzinn., strzechę. 
Na progu wila go S'l!ra matka, do serca przyciska i po- 
całunek mitosny na czole składa. Taką chwilę przeżywa- 
my my wszyscy - dawni uczniowie i wychowankowie nl!- 
szej starej lIelmae m8tris". JaklJ.ś błogość wewnętrzna 
przepełnia dusze nesze. Cieszymy się. że możemy jesz- 
cze raz zasiąśł przy tym stole, przy ktćrym pierwszy w ży- 
ciu egzamin zdawl!liśmy, że możemy usiąść na tej samej 
ławce, na której przed laty z nlljmilsz).mi towerzyszami 
młodości naszej zasiadaliśmy. 
Siedemdziesi.,t lali To przecież całe, długie życie 
człowieka. Kiedy spoglądam po zebranych tu kolegach, 
to widzę ludzi różnego wieku. I tych poważnych, a nie- 
licznych dostojników, którzy pierwsi w Iym gimnazjum 
maturę składali, i tych, którzy po trudzie żywota chleb 
zasłużony i wysłużony dojadają, i Iych, którzy w samym 
środku życia stojęc nad budową gmachu ojczystego w tru- 
dzie i znoju pracuj." i wreszcie tych, klórzy dopiero do 
lotu wyslarłowl!li i słoj, na progu życil!, nll pierwszym 
jego odcinku. 
Gdybym miał dar boży czytania w duszach ludzkich, 
jl!k w olwllrłej księdze, to na postawione pytl!nie: "Po 
coście lu dziś przyszli. Przyjaciele moił" - wyczytałbym 
różne odpowiedzi. 
Ci n8jsłl!rsi. ci, którzy według wszelkiego rl!chunku 
prawdopodobieństwa znajdują się na ostafnim odcinku ży- 
cia, odpowiedz.,: "Przyszliśmy tu dzisiaj do tej naszej sta- 
rej ml!lki. aby się przed odejściem w zl!świl!ty zanurzyć 
w cudownej. ożywczej k,pieli. jak, jest wspomnienie mło.. doki. Tak odświeżonym łatwiej będzie przejśt przez 
ostatni odcinek drogi życia". Ci, którzy si. w środku drogi 
znajduję. odpowiedzę: IIMyśmy fu dziś przybyli, aby wy- 
poczęli aby zaczerp"tć powietrza. bo życie nas umę- 
czyło. Nie wiemy, jak długo jeszcze iłt nam przyjdzie. 
więc świeżych sił nem trzeba. A teki głęboki oddech 
ożywczego powietrze, spodziewamy się, że fu u naszej 
s'arej maiki zaczerpniemy. Pójdziemy dalej łmielej przez 
życie". 
A ci najmlodsi koledzy, kt6rzy dopiero na progu ży- 
cilJl stoję, maił na pierwszej s'ronicy napisane: "Myśmy 
dziś tu przyszli, lIby u was starszych zaczerpn,ć odwlIgi 
do życie. które przed nami się ściele. Ł4cz4C stare z no- 
wym, spodziewamy się, że ominiemy niejeden zekręł, nie- 
jeden wir życia. że ponad niejedną przepałcIł przejdzie- 
my bezpiecznie". 
Oto, moi drodzy Koledzy, kllżdll z tych trzech grup, 
tutllj zebrlInych. mll swoje odrębne cele I zllmillry, kt6re 
j'l na dzisiejsz'l uroczystośt sprowadziły. W tej uroczystej 
dlll nlls chwili biegną myśli nllsze i uczucia nasze w r6ż- 
nych kierunkach, że sllmi nie możemy ich następstwa upo- 
rZ4dkował. Pozwólcie, że będę się stllrllł nadał im pewną 
kolejnoś':. 
Więc w pierwszym rzędzie podnieśmy myśli nasze i ser- 
CB ku g6rze, wzlełmy w kornej, a szczerej modlitwie ku 
Bogu. Stoimy przed ołtarzem. przed kt6rym tak często od- 
prllwillliśmy swoje rozmowy z Bogiem i wlasnym sumie- 
niem, gdyśmy jako mtodzi chłopcy znaletli się czasem 
w zaułku bez wyjścilI. Tu zasiadaliśmy do uczty PlIńskiej, 
jlllk4 jest zawsze zagłębienie się we włłlsnej, wnęłrznej 
istocie, jllką jest obliczanie plus6w i minus6w życia. A mll- 
my za co Bogu dziękowllł. 
Jeśli chodzi o życie osobisie każdego z nas, to ukła- 
dato się ono, tak jak się w og61e życie układa. Były chwi- 
le jasne, ale były też i pochmurne. Bo tak byt musiało 
I tak w życiu byt musi. Gdyby nie było cieni6w, nie do- 
cenialibyśmy rozkoszy i wllrłości świetlnych promieni. Były 
w życiu każdego z nlls cierpienia i krzyżyki. Jeśli się im 
jednak przypatrzymy z penpeUywy czasu, to się ze zdzi- 
wieniem przekonujemy, że Oplltrznośł Boża istotnie po 
bożemu porozkłlldałll te cienie życia i dziwnie je z pro
 
mieniami wymięszlIle.. To, co nllm się w pierwszej chwili 
wydawało nieszczęściem i klItastrofą, przemieniało się 
z biegiem czasu w korzyść i zysk życiowy. 
A przecież były w życiu naszym u każdego z nas, nll 
je kimkolwiek stanowisku nas życie postawiło, chwile szczę- 
ścia i radości. Chodzi liśmy nieraz w blaskach szczęścia, 
niby w koronach ze samych słonecznych uwitych promie- 
ni. Więc Zll to wszystko, co nam się; w życiu przygodziło, 
za te światła i cienie, za chwile szczęścili i za krzyżyki - 
niech Ci dzisiaj będ'l dzięki - o Panie! 
T o, gdy chodzi o nasze sprawy osobiste. Ale my ma
 
my jeszcze inne zobowitzllnia i długi niezmierzone do 
wyr6wnllnill. Myśmy przecież synowie polskiej ziemi 
i krew z krwi narodu polskiego. A myśmy to włllśnie, to 
nasze pokolenie, doczekllli się cudu zmarłwychwstenia Pol- 
ski. Dwa albo nawet trzy pokolenia poprzednie krwawiły 
się deremnie i daremnie "ce swoje wyci,galy ku niebu 
wołając z głębi dusz, przepełnionych żalem za utrecon4 


wolności" O zmiłowllnie PlIńskie. Jeszcze nie wybiła go- 
dzinll przezneczeń, jeszcze się nie skończyła przewidziana 
przez Opatrznol': twarda szkoła, tak dla narodu polskiego 
połrzebnll. I myśmy jeszcze - my starsi - śpiewali z tęsk- 
notą: "Oiczyznę, wolnoś
 - racz nam wr6ci
, Pllniel" Ale 
równocześnie gotowaliśmy się w naszych tajemnych k6ł- 
blich patriotycznych do walki o Jej wyzwolenie przeczu- 
waj'lc podświadomie, że ta wielka chwila nadchodzi. I do- 
czekaliśmy się cudu. Byliśmy świadkami, jak anioł dzie- 
jów odwalał ciężki kamień od drzwi grobu Polski, i my 
mieliśmy lo szczęście, żeśmy mu w tej pracy poml!lgali. 
B)'liśmy świadkemi, jak sieplIcze, którzy przez przeszło 
stulecie zwłok pilnowali, ze sromol4 uciekali. I wzniosło 
się nad głowami neszymi słońce i oświeciło zniszczone 
l1uraganem wojny niwy i domy nesze, ale też i serca na- 
sze. A był to istotnie cud - cud zmarłwychwstenia. Za- 
pewne byli przy tym dziele ludzie wielcy i mocni, bo 
Opatrznośł Boża posługuje się w dziełeniu Swoim ludźmi, 
jako narzędziemi. Widzieliśmy ludzi, którzy krew swoj4 
przelewali i życie ofiarne nieśli. Byliśmy świadkami, jek 
uczniowie naszej .,Almlle Matris" z profesorlImi na czele 
szli w b6j i ginęli. Ale mimo to to, ne cośmy patrzeli, za 
cud uzneł neleży. 86g w dziwny spos6b .,bogaczy z tor- 
b,Q puścił i nędznie rozpr6szył - potężne pognębił, li nie- 
mocne na wierzch wyciągnął". Więc za wskrzeszenie 
z mllrtwych Ojczyzny neszej - niech Ci będzie, o Boże, 
serdeczna podziękel 
Drugi kierunek, jaki memy nedat: myślom naszym 
i uczuciom nllszym, to kraine zeświatów. Tam przebywają 
ci, którzy nes jllko dzieci ze rękę brali i przez pr6g ży- 
cill nll jego bujne, e grofne tllle wyprowedzali. To nasi 
profesorowie i wychowawcy, kt6rzy już na drugi brzeg 
życia odeszli. A jest ich cały legion. Nie będę wymie- 
niał ich nllzwisk, bo nie me czasu po temu. My wszyscy, 
drodzy Koledzy, memy ich nllzwiske i postacie dobrze 
wyryte w sercech i pemi.ci. Byli między nimi ludzie r6żni. 
Każdy indywiduelny, bo artysta nigdy nie moźe być ro- 
biony na mierę drugiego artysty, gdyi treci przez to sw6j 
oryginalny charllkter. A wychowanie młodych dusz i kształ- 
cenie młodych serc to artyzm największy, to praca w wo- 
li, li wole to twardy materiał, w kt6rym im rzeźbił przy- 
chodzi. Ale oni wszyscy mieli jeden rys wsp61ny - jak 
nejlepsz4 wolę zrobić Z wychowank6w pełnowartościo- 
wych ludzi i stuprocentowych Polak6w. Więc wspomnij- 
my dziś o nich i życzmy im wiekuistego. spokojnego snu. 
Może słyszeli oni w grobach swoich tętent przeci4gejących 
ułlln6w polskich, swoich niegdyś wychowanków, może sły- 
szeli poszum ich chorągiewek i ciężki krok piechoty, e du- 
sze ich uśmiechały się ku nim redośnie i błogosłllwiły im 
na boje. Niech im będzie cześć, e zwłeszcza tym, kt6rzy 
w obronie Ojczyzny życie swoje oddllli. 
A kiedy już bewimy myśl,! w zaświatech, to wspom- 
niet musimy o kolegach neszych i towerzyszach serdecz- 
nych z ławy szkolnej. Już wielu z nich opuściło padoły 
życia doczesnego i przeszło do wieczności. Oplldli z drze- 
wa życia, jek liście jesienne. JlIkże poszarzelo to drzewo 
życia naszegol Ileż już liści z niego opadło I Iluż to z tych 
towllrzyszów dziecinnych nllszych przeżył, chłopięcych 
trosk i chtopięcych zabaw odeszło w nieznan'l krainęl Je- 


9 den odszedł od warsztatu swej pracy, oderwany wichrem 
gwałtownych dziejowych wypadków, drugi padł na po- 
sterunku jek żołnierz, inny jeszcze zemknę. oczy na sen 
wiekuisty w huraganie bitewnym, wśród świstu kul. Ku 
nim, serdecznym druhom naszym, wzlata dził rozmodlone 
n)yil nasza. Spijcie spokojnie. kocheni nasil w wolnej pol.. 
skiej ziemi. My tam dojdziemy. Jedni pr'ldzej, drudzy 
p6źniej, ale całkiem pewnie dojdziemy i na pewno do- 
chowamy wam koleżeńslwel 
Lecz wróćmy już z ześwill'6w (może zbył dlugo tam 
bawiliśmy), a skierujmy myśli nasze ku życiu, na którego 
talach ptyniemy. Zwróćmy wdzi'lczne serca nasze ku tym, 
którzy nam dzisiejszę biesiadę zgotowali, II więc w pierw- 
szym rzędzie ku Dyrekcji i gronu profesorskiemu tutejsze- 
go gimnl!lzjuma Im się z tego miejsca należy szczegól- 
niejsza podzięka za '''ud i pr.ncę, li nade wszystko ze USZI!I- 
nowanie naszej starej tradycji. Bo tylko wtedy życie du- 
chowe normalnie się rozwija, kiedy się kojarzy sfare 
z nowym. 
Na tym mógłbym skończyć przemówienie moje dzi- 
siejsze. Ale ja pragn'l, drodzy Koledzy, aby każdy za- 
brał stłjd ze sob,! upominek, gościniec jakii do domu. 
I dlatego jeszcze kilka słów na zakończenie. Przyszliśmy 
dzii do 'ej kaplicy naszej. przed ołtarz Płlński, niby wę- 
drowcy spragnieni żywej wody. Każdy z nas przyniósł 
ze sobę konew i chciałby jłj napełnić. Woda żywa, oiyw- 
CZłl, co żywot daje, to leska boża, ten dziwny, ożywczy 
eliksir życia duchowego, kt6rego nie widzisz, ale który 
odczuwasz. Konwie, kt6re napełnić chcemy, to serca na- 
sze. Rzecz oczywista, że kto mi!! większe naczynie, głęb- 
sz, i szersz, konew, ten więcej tego ożywczego, bożego 
napoju, łaski bożej, zeczerpn
ć może. Więc poszerzejmy 
te naczynie nesze, te nasze konwie - serca nasze. A w je- 
ki to sposób czynić mamy? Co zdolne jest poszerzyć ser- 
ca naszeJ Miłość. Tak - miłość boża i miłość bliiniego, 
miłość tego wszystkiego, co dobre i piękne, i szlechetne. 
Kochajmy, a przez to poszerz, się konwie serc naszych, 
a Bóg dobry nepe'ni je łaskę swoję po brzegi i nawet 
ponad brzegi. Amen." 


10 


Po nabożeństwie uczestnicy złożyli w westy- 
bulu gimnazjum wieniec pod tablicą poległych, 
przed kłór
 straż honorową zaciągnął gimnazjalny 
hufiec P. W. Równocześnie zjazdowcy pozosta- 
wiali !rwały ślad swej bytności na jubileuszu wpi- 
sując się do Złotej Księgi gimnazjum, którą opie- 
kowali się profesorowie: Kazimierz Grudniewicz 
i Leon Król. 
Punktem naczelnym oficjalnych uroczystości 
była akademia na dziedzińcu gimnazjalnym, którą 
rozpoczęło przemówienie dyrektora Zakładu Ka- 
zimierza Płaczka. Powitawszy przybyłych delega- 
tów i uczestników, dyr. K. Płaczek złożył podzię- 
kowanie Protektorom i członkom Komitetu Hono- 
rowego, delegatom władz i organizacji, celebran- 
sowi i kaznodziei, autorom, urzędom, instytucjom, 


organizacjom i szkołom, prasie i radiu, Drukarni 
św. Wojciecha, paniom z Komitetu, obywatelom 
miasta za chętne użyczenie mieszkań, członkom 
Komitetu ścislego oraz wszystkim tym osobom, 
które przyczyniły się do zorganizowania i uświe- 
tnienia obchodu. Następnie podkreślił, zwłaszcza 
że sam nie jest jaślakiem, iż Zakład jasielski od 
początków swych mimo zmiennych kolei może 
śmiało pochlubić się swymi wynikami łak na polu 
naukowym, jak i narodowym w dzień swego ju- 
bileuszu, gdyż jego wychowankowie na wszysł- 
kich polach działalności społecznej i służby pu- 
blicznej zajęli wybitne stanowiska oraz położyli 
duże zaslugi. 
Z kolei przedstawiciel Zarz
du Miasta, dr Józef 
Krzyżanowski, omówiwszy doniosłe znaczenie 
gimnazjum jasielskiego dla miasta, okolicy i ca- 
łego kraju, zapewnił imieniem Zarządu Miasła, że 
jak dotychczas i nadal Gmina jasielska będzie tro- 
skliwą opiek
 w miarę swych środków i możliwo- 
ści otaczać Liceum i Gimnazjum jasielskie, a r6w- 
nocześnie imieniem Komitetu Rodzicielskiego zło- 
żył podziękowanie szkole za troskliwe opiekowa- 
nie się młodzieżą i za jej tak owocne kształcenie 
i wychowywanie oraz złożył życzenia dalszej ró- 
wnie pomyślnej pracy. 
Delegat Kuratorium Okręgu Szkolnego Krako- 
wskiego, Naczelnik Wydziału Włodzimierz Gałe- 
cki, w dłuższym przemówieniu omówił pozytywne 
osiągnięcia szkoły w dotychczasowej działalności, 
a następnie złożył Zakładowi jasielskiemu imie- 
niem Władz szkolnych, Pana Kuratora J6zefa Sty- 
pińskiego i własnym życzenia jak najpomyślniej- 
szego dalszego rozwoju. 
Imieniem starszych roczników byłych uczni6w 
przemówił dr Jan Wilusz, adwokał z Jasła. 


PRZEMÓWIENIE DRA J. WILUSZA 


"A dom ten b'ldzie za przypowieść dla 
wszystkich przechodni6w" 
(słowa zapisane w ksi'ldze Paralipomenon) 
"Dostojni Goicie, Szenowni Panowie, Koledzy I 
Lat siedemdziesięt - to pokainy szmat czasu, dzlelłjcy 
dzień dzisiejszy od odległego wczoraj, to łęcznik I arka 
przymierza mi'ldzy dawnymi e nowymi laty; zaś siedem- 
dziesi,t lał istnienia i pomyślnego rozwoju Zakładu na- 
ukowego to pomnik chwały tych, co o ten zakład zabie- 
gali, a zdobywszy go dla miasła, Iście ojcowskę otoczyli 
opiekę; to słodki I pożędany owoc wspótpracy obywatele, 
nauczyciela i ucznie. Przed laty kilkudziesięciu zrodziła się w duszy ówczes- 
nej samorz,dowej reprezentacji małego podkarpackiego 
miasteczka myśl obywatelska, aby tu w Jaśle otwarto za- 
kład naukowy, szkołę średni,! męsk,!. 
Jakby w pogoni za urzeczywistnieniem zasady, że przez 
oświatę wiedzie droga do wolności, - mierząc sity na 
zamiary, nie ogl,:!!daj,:!!c się na ciężery i obowiązki nało- 
żone na samorz,d i obywateli, myśl powzięłlJ zrealizowa- 
nOi otwarto gimnazjum męskie, które dziś istnieje i roz- 
wija się jeko szkola średnia imienia Króla Stenisiewa Lesz- 
czyńskiego, - Króla myśliciela, Król
 tułacza. 
Zabrzmiało dziękczynne i błagalne "Te Deum", które 
rokrocznie gromkim echem obije się o mury uczelni. 
Rozwarły się szeroko podwoje szkoły, przez które po- 
płynęły, ptyn,! i płyn,!ć będ,! coraz to nowe zastępy 
żędnej wiedzy i prawdziwej nauki młodzieży. 
Pod ręką tek zWłmego .,zaborczego" nauczyciela, 
w którego piersi tętniło goręce serce polskie, wychowy- 
wały się całe pokolenia, urabiaty dusze, kszt
łciły serca 
polskie, wykuwały i utrwalały charaktery i w tej kresowej 
jasielskiej stanicy, w której niepodzielnie zapanował pol- 
ski Król Duch, uczono mtodych Wallenrodów nieśmiertel- 
nej pieśni Wajdeloty przypominając im, że są synami wiel- 
kiego, kulturłllnego, o historycznej przeszlości, bohater- 
skiego i rycerskiego, li jednak ujarzmionego Narodu, że 
obowiązkiem ich jest praca nad sobą i dla narodu, wal- 
ka o nieprześnione Ideaty - Wolność i Niepodległość 
Tej, co nie zginęła, - o zjednoczenie Narodu. 
Zdrowe ziarno, rzucone na żyzną glebę młodocianych, 
lemieszem słowa i przykłlldu przeoranych serc, wydało 
plon. 
Toż w latach 1892 i 1893 starsza mtodzież tutejszego 
gimnllzjum, do kt6rej jllko uczeń klllsy 6smej wrllz ze 
wsp6łkolegami należałem, zllwiązuje tajne związki wyzwo- 
leniowe .,Zuawów", ..Orla Bialego" iIIFilaretówII, - 
wszystkie z myśl,! o walce zbrojnej z potrójnym zeborc,!, 
a ważkość celu i gotowość do Czynu stwierdza uroczyst'! 
przysięg,!. 
Aczkolwiek promotorowie ruchu wolnościowego, zaopa- 
trzeni mllndatem dojrzałości, w latlIch dziewięćdziesiątych 
opuścili tutejszą szkolę średnią, rozpoczętą przez nich pracę 
kontynuowano, a praca ta osiągnęła punkt szczytowy w za- 
wi,!zywanych na krótko przed wybuchem wielkiej wojny 
drużynach harcerskich. A gdy powszechna konIlagracja, 
o któr,! się modlił w księgach pielgrzymstwa nieśmiertelny 
geniusz narodu Adam Mickiewicz, ogarnęła świat, e uchwa- 
ł, sierpniowego sejmu krekowskiego wskrzeszono trlldy- 
cję Legionów polskich, młodzież tutejszego gimnazjum 
nie pozostała obojętną na zew złotego rogu, co się roz- 
legł na krakowskiej drodze, ale chwyciła za broń i id,!c 
śllldem Ojców swoich, nie poszła w zawrotny tlln w tllkt 
"Chochołowej" muzyki, ele stoczy ta bój o najświęłsze 
prewll Narodu. 
Bo - "wszystko, co żyje, musi lec pod ręką, która znll- 
czy kres, krew ich ożywili nowe pędy i nowe życie daje 
wszędy". 
Jesieni, roku 1918 "TII, co w Ostrej świeci bramie", cu- 
dem wr6ciła nar6d na Ojczyzny łono. NlI wieilIch pol- 
skiego Akropolu zatknięto sztandary zwycięskie, rozkuły 


z pęt niewoli srebrnopióry Orzeł wzbił się ponlld ziemie 
Rzeczypospolitej, niebawem jednak napotkał na przeszko- 
dę w swym królewskim locie. Z bliskiego i dalekiego 
Wschodu natarły na grllnice Rzeczypospolitej wrllże za- 
stępy. I w tych najcięższych dla Niej chwilach wychowan- 
kowie tutejszego gimnazjum nie oddeli się kwietyzmowi, 
ani nie obserwowllli z zl!Iłożonymi bezradnie r,komll biegu 
wyplldków, lIle ze swym nauczycielem, śp. prof. Romanem 
Saphierem, pod jego czujnym ojcowskim okiem, wyszli na 
spotkanie z najeżdżc,! i oddali Matce Polsce ło, co mieli 
niljdroższego - młode swe życie, bujnie rojone nadzieje. 
Serdeczną krwi, Nauczyciele i Ucznia, przelan, ofiar- 
nie na polach rrFirlejówki u . zapisano najchlubniejsz, kllrt, 
kroniki tutejszego gimnl.lzjum, skreślono przecudny rap- 
sod mtodzieńczej i bohaterskiej mitości ojczyzny, któr,! 
zaszczepił w serclI młodych orląt dom rodzinny, pogłębil, 
uświadomił, spotęgował i ulrwalił polski nauczyciel, nie- 
słusznie "zaborczym" nazwany. ClI która w życiu Zakładu 
snuje się niby złota nić w postawie tkaniny. 
Równolegle z wychowaniem narodowym postępuje 
i rozwija się w Zakładzie wychowanie kulturalne. 
Annały maturyczne wykazuj,! długi zastęp ludzi, którzy 
w murach jasielskiego gimnazjum ukończyli szkołę średni,!; 
chlub,! zaś tej szkoły, dum,! nesz'! i dum,! Narodu s,! ci 
jej wychowankowie, którzy ukochawszy prawdziw,! wiedzę 
i naukę zawarli z nią złote gody, li głosząc z wyżyny 
katedr uniwersyteckich i na kllrtllch dzieł literackich praw- 
dy naukowe szerzą słllwę imienil.l polskiego hen eż po 
krańce świata. gdzie tylko dotarł promień prllwdziwej nl!lu- 
ki; rzeteln,! siejb,! polskiej wiedzy głosz,! jej potęgę "Orbi 
et Urbi". 
A jeżeli gimnazjum jasielskie szczyci się wszechstron- 
nymi rezultatllmi pracy wychowawczo-edukacyjnej, - to 
czyja w tym zasługal Niew'!tpliwie lwia jej część spada 
na profesorów i nauczycieli, którzy powierzonej sobie mło- 
dzieży ofiarn,! oddali pracę spłacaj,!c w ten sposób dtug 
swój wobec Narodu i Ojczyzny. 
Toteż w łym dniu jubileuszowym snuje się przed oczy- 
ma mej duszy korowód przezacnych pedagogów i dyrek- 
torów Zakładu, którym przoduj,! najpierwsi z Nich, Ten 
w kościuszkowskiej czamarze - śp. Andrzej Karpiński, po- 
siwialy w pracy wychowawczej Nestor, który tyle wycho- 
wał pokoleń, - śp. Klemens Sienkiewicz, filolog i klasyk, 
- śp. Józef Stotwiński. 
Ich to piękne dusze, obmyte w falach stygijskich, ł'!cz'! 
się dzisillj z duszami swych uczniów nl!ll złotych błonilIch 
mitologicznego "Elizjum", o kt6rym tllk pięknie prawili, 
i dzielą w łym duchów zespoleniu nl!lszl} radość z sukce- 
sów niegdyś ich dłoni,! kierowanego Zakładu. 
Zaznaczytem ne wstępie, że pomyślny rozwój Zakładu 
naukowego jest owocem współpracy obywatela, nauczy- 
ciela i ucznilI. 
O pracy profesor6w I uczniów mówiłem, zllszcryłne 
przeto wspomnienie należy się łemu trzeciemu, obywlItel- 
skiemu czynnikowi, który tek ważk,! w kreowaniu i pod- 
trzymeniu gimnazjum jasielskiego odegrał rolę. Byłoby bo- 
wiem cZllrn, niewdzięczności" gdybym przemilczał zasłu- 
gi obywi!teli miasta, tych "patres conscripti U , którzy o stwo- 
rzenie i utrzymanie gimnazjum jllsielskiego si'ł troszczyli. 


11 Mełe mieścina, licz
clJ niespełna 'rzy 'ysi4ce dusz, ufa- 
jąc inicjatywie swych włodarzy spełniła przed laty sie- 
demdziesięciu wielki, pomnikowy czyn. 
Doceniej4c znaczenie nauki dla jednostki, społeczeń- 
stwa, Narodu i kraju, podjęła się u'rzymania kosztem 
swoim zakładu naukowego zobowięzując się pokrywać 
z fundusz6w miejskich koszty po'rzeb rzeczowych i płace 
grona nauczycielskiego. 
Z przyję'eg:::t zobowiązania wywiązano się doskonale, 
° czym pamię'aj4c, bo na te szlil!chetne zapasy z niewiel- 
kiej patrzyłem odległości, chcę oddać hołd zasłudze oby- 
we'eli 'ego mies'e i jego semorzędowym sternikom i z 'ej 
recji użyłem ZiI! mołło mego przem6wienia sen'encji zepi- 
senej W księdze nPeralipomenon": "A dom 'en będzie za 
przypowieść wszys'kich przechodniów". 
Będzie bowiem 'en dom, 'en zekłed szkolny przypo- 
wieściiQ, przykładem i dowodem 'ego, czego dokonać zdo- 
ła jednolita, ku osiągnięciu zbożnego celu skierowana 
twórcza wola ludzka; będzie ten dom, ten przybytek naw- 
ki, dla 'ereźniejszoki i przyszłości przykładem I dowodem 
bezmiernej a roztropnej ofiarności obywatelskiej sprzed 
la' siedemdziesięciui będzie wreszcie ten dom. 'a świ4ty- 
nie wiedzy, wskaźnikiem, jak przekazane miejscowemu sa- 
morządowi zadania spełniać i jego newą sterować należy. 
Pięknej i chlubnej przeszłości miasta Jasła, ofiarności 
jego obywateli. sternikom nawy samorządowej. co pokła- 
dl!nego w nich zaufania nie zawiedli. - niech będzie 
wieczna cześć i chwała." 


Z grona ostatnich maturzystów przemówił Jerzy 
Popiołek. 


PRZEMÓWIENIE J. POPIOlKA 


12 


"W imieniu najmłodszych, bo tegorocznych ebsolwen- 
t6w jłlsielskiego gimnazjum, a zarazem ostatniej 8 kiesy. 
mem zeszczy t powitać wszystkich uczestnik6w Zjazdu. Dla 
nas młodych. k'6rzy dopiero zeczynemy stewieć pierwsze 
nieśmiełe jeszcze kroki na nowej drodze życie. chwila 
obecna jest niezmiernie ważna i uroczysta, Dlaczego' DIG- 
tego że możemy wam powiedzieć. co myślimy, co czu.. 
jemy, możemy podzielić się z wemi naszymi plonami i kło- 
potemi i to z całym zeufaniem i pewnościł:l!, że zrozumie- 
cie nes nejlepiej. Temu wzajemnemu zrozumieniu nie sta- 
nie nic na przeszkodzie. Przecież wszyscy jesteśmy 'ą jed- 
"ł:I!. dużą rodziną wychowanków gimnazjum jasielskiego. 
wszyscy jesteś,:"y młodzi duchem i bliscy sercem i wszyscy, 
tek Wy, Panowie. jak i my. młodzież polska, memy jeden 
wielki wspólny cel w życiu: dobro i potęgę naszej uko- 
chanej Ojczyzny. 
Tylko że Wy, Panowie, zedenie swoje już spełniliście. 
Przeszliście drogę życia walcziQc nie tylko o sw6j własny 
by', ale i o wolną Ojczyznę. W warunkach niezmiernie 
trudnych doskoneliliście sw6j umysł, kształciliście wiedzę, 
żeby tylko jak najwięcej wnieść do tej nowej Polski, żeby 
jak nejprędzej zreelizować ideę jej mocerstwowości. Ten 
ostatni etep pracy. chociaż nejberdziej wyczerpujący, dał 
Wam pełne zadowolenie i ustelił We$ze stanowisko w spo- 


łeczeństwie. Terez my, młodzi, petrzymy ne WłlS z czcią 
i szacunkiem i w WłlS, Panowie, widzimy krzewicieli pol- 
skiego ducha i kultury. Chlubą jest dla nas wielką, że 
w his'orii neszego gimnazjum zepisane są tek złlsłużone 
dla Ojczyzny i społeczeńs'wa nazwiska i że 'ekich. włeśnie 
takich mamy poprzedników. 
I gdy widzimy Wes tu, gdzie spędziliście szkolne lete, 
szczęśliwi jesteśmy, że przyszliście do nas młodych, by 
patrząc ne nasze roześmiane twarze. wsłuchując się w che- 
rakterystyczny szkolny gwer, przypomnieć sobie te najmU.. 
szef niezepomniane chwile. Pregniemy goręco J eby wspo.. 
mnienie tych pamiętnych dni odżyło w Was z ogromną 
siłą. Niech w oczach Waszych wszys'ko '0. co łączycie 
z j
sielskim gimnazjum i z naszym miastem. nabierze tego 
dawnego wyglądu. Niech będzie takie, jak było wtedy, 
kiedyście Wy tutaj byli. 
Jłlk ułoży się nasze życie, nie wiadomo. W keżdym 
rGzie nie boimy się jutra. Czekamy nań ze spokojem. 
z wiłlrą we własne siły, z mocnym postenowieniem wy- 
'rwania. Idejemy sobie doskonale sprewę, że na nas, 
młodzieży, opiera się przyszłość Ojczyzny. Dla podciąg- 
nięcia Polski wzwyż potrafimy dać z siebie maksimum sił 
i energii i potrafimy wykezet, że w pełni dorośliśmy do 
miana ludzi dojrzałych. Na granitowych fundamentach 
Waszej pracy zbudujemy wspaniały gmach przyszłości 
wszystkich Polak6w. Bądźcie spokojni i my ze swego za- 
dania wywi,żemy się rzetelnie. Wiemy również. że do 
tego wytrwania w złej i dobrej doli, do tej walki, której 
na imię życie. trzebe dużo sił i mocy. Wiemy. że kto nie 
jest mocarny, kto z zimnym sercem kroczy pośr6d ludzi. 
łen jest podobny "tym glazom cmentarnym, prochom mo- 
gilnym, których nikt nie zbudzi. A więc bądź orłem, co 
błękitów sięga, skrą, której wichrów nie zgasi potęga I" 
Oto nasze hasło I Idziemy w życie z sercem gorącym, peł- 
nym zepełu. Nie chcemy być tym zimnym g'ezem cmen- 
tarnym, prochem, który nigdy nie powstanie do czynu. 
Chcemy być nie gasnącą ne wietrze życia skrą zapełu. Na 
tej nowej drodze prosimy Was. Panowie. o okazanie nam 
dużo, bardzo dużo serca i sympetii, Służcie nem także 
ojcowsk4 redą, tek potrzebną zw'aszcze terez. 
Naszym kolegom, kt6rzy jeszcze są uczniemi gimna- 
zjum. życzę dużo sił do pracy w szkole. Precujcie lepiej. 
wydetniej, niż my i pemiętejcie. że te godziny. spędzone 
na rzetelnej precy. to radość wewnętrzne, zadowolenie, 
a nie ciężki obowiązek. My, którzy dopiero przed kilku 
dniami opuściliśmy lakłed, zaczynamy zdeweć sobie spra- 
wę, co to jest polska szkoła i jaki dziwny sentyment tą- 
czy się ze wspomnieniem beztroskich chwil szkolnych. Dla- 
tego korzystaj4c z nedorzającej się sposobności pragnę 
raz jeszcze w imieniu wszystkich ostetnich 6smaków po- 
cziękować serdecznie P. Dyrektorowi i gronu profesorskie- 
mu za ojcowską życzliwość i ze 'e wszystkie godziny pra- 
cy, jekie nem poświęcili. 
Na zakończenie życzę Wam. Penowie, długich jeszcze 
i szczęśliwych lat życia, dla których osłodą niech będzie 
to właśnie wspomnienie nejmilszych, niezepomnienych 
przeżyć szkolnych. Niech chwile te. spędzone w jłlsiel- 
skim gimnazjum z nami, wychowenkemi tego Zekłedu, na- 
leż4 do waszych najpiękniejszych chwil. Niech będą jesz- cze jednym jasnym promieniem Waszego życia. My ze 
swej strony pragniemy doczekGć kiedyś podobnego mo- 
mentu. kt6ry zawsze w poczuciu dobrze spełnionego obo- 
wiązku zajaśnieje najpiękniejszym kolorem w czarownej 
tęczy wspomnień." 


Imieniem natomiast obecnych UCZnlOW zabrał 
głos uczeń I klasy liceum humanistycznego Wło- 
dzimierz Wanic. 


PRZEMÓWIENIE W. WANICA 


..Siedemdziesiąt lał mija od chwili. gdy mury jasiel- 
skiego gimnazjum zaczęły pulsować życiem, gdy zatętniły 
gorączkową pracą. Mijają lata za latami, a te dostojne 
mury pulsują życiem i wytężoną pracą. Kształcą się liczne 
pokolenia, wylatują jak ptflki z gniazda, a na ich miejsce 
przychodzą inne, by znów po latach opuścić mury Zakładu 
i prGcować dla Ojczyzny. 
W nieustannym biegu za wiedzą upływają lata zdobiąc 
coraz wspanialej nasz Zakład patyną lat i dostojności. Zmie- 
niaj, się gospodarze docierając aż do nas, do młodzieży. 
pozostającej obecnie w Zakladzie. Dzisiaj po tylu latach 
chlubnych, chlubnie zapisanych w historii naszego gimna- 
zjum, mamy zaszczyt witać jako gospodGrze gości wielce 
dostojnych i nam miłych, bo naszych poprzedników, ludzi, 
którzy są dlG nas przykłGdem w dążeniu do podniesieniG 
Zakładu wzwyż i w dążeniu do zdobywania wiedzy. 
Czcigodni PGnowie-Koledzy, witGmy Was w dniu tego 
wielkiego święte, witamy WGS gorącymi sercami w tych 
murach, w których uczyliście się kochać Ojczyznę, w któ- 
rych poznawGliście drogi Dobra i Prawdy. WitGmy Was, 
serdecznie rfJIdzi Wam, z tym zapewnieniem, że drogiego 
kruszcu trfJIdycji nie tylko strzeżemy, lecz staramy się go 
pomnażać. ZapewniGmy WflS, że wstępujemy w Wesze 
ślady w dążeniu do dobra i honoru naszej drogiej Almae 
Matris." 


Wzruszający był moment, gdy pod koniec aka- 
demii witany oklaskami wyszedł na estradę i do 
zebranych przemówił ostatni żyjący maturzysta 
z pierwszej matury jasielskiego gimnazjum, b. wi- 
ceminister R. P. dr Stanisław Ustyanowski, który 
w przemówieniu swym opowiedział kilka wspom- 
nień szkolnych znajdawniejszych let gimnazjum. 
Akademię zakończył apel delegata Koła Jaślan, 
mgra Stanisława Waksmundzkiego, z jakim skiero- 
wał się do zebranych, zapraszając wszystkich ja.- 
ślaków, uczniów gimnazjum jasielskiego, na popo- 
łudniowe obrady Koła Jaślan. 
W pełni udałe produkcje chóru "Echa", jak 
i chóru młodzieży gimnazjalnej i jasielskich szkół 
średnich były przyjęte żywymi i hucznymi okla- 
skami przez zebranych zjazdowców, jak i zgroma- 


dzoną publiczność jasielską, która tłumnie przy- 
była na uroczystość. 
Oficjalną część uroczystości zamknęło odczyta- 
nie przez dyr. K. Płaczke depesz hołdowniczych, 
jakie Zjazd wysłał z okazji jubileuszu do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, pro/. dra Ignacego 
Mościckiego, Marszałka Edwarda Smigłego-Rydza 
i Ministra W. R. O. P. dra Wojciecha Swięto- 
sławskiego. 
Telegramy i pisma gratulacyjne z okazji Jubile- 
uszu Gimnazjum nadesłali: 


Kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego Józef Sty- 
piński, 
Wizytator Kuratorium O. S. K. Władysław Bryda, 
Maria Słotwińska z rodziną ze Lwowa: 
..Związani przeszłościę i uczuciem z ukochanym Zakła... 
dem i Bursą, ślemy życzenia najlepszego rozwoju." 
Ks. Jan Grochowski. rektor Seminarium Duchownego 
z PrzemyśllI, 
Dyrektor Liceum i Gimnazjum Handlowego w Tarno- 
wie - Gładyszowski, 
Dyreklor Gimnezjum Kupieckiego w JlIśle - Tadeusz 
Sl6sllrczyk, 
Prof. Józef Staśko z Siemianowic Sląskich; 


orez byli wychowankowie: 
Por. Stefen Bernacki z Torunie. 
Rościsław Biłas z Truskawca, 
Ppl. dypl. Ludwik Ciba, dowódca 6 p. a. c. ze Lwowa, 
Adam Cozel, inspektor lesów państw. w st. spocz. 
i b. wojew. radca leśnicłwlI z Torunia ł 
Ks. prob. Stanisław Dziadek z Balic k. Medykl, 
Goleń z Pionek, 
Jarzyna z Krakowa, 
Dyr. Emil Język z Bochni, 
Prok. ob. Józef Kolbusz z Krakowa. 
Prof. Tedeusz Kuchinka z Poznania, 
Zenon Kuryłło z Siedlec. 
Jen Kweciszewski z Nowego Sącze , 
Prof. dr MlIciej Lorel, em. rfJIdca poselstw R. P. przy 
Watykanie i Kwirynele, z Rzymu, 
Czesław Mańkowski, dyr. Ubezp. Społ. z Poznania, 
Dr Michał Mendys z Warszawy, 
Tadeusz Misiewicz z Chodeczy, 
Ks. Józef Myśliwy z Jagielnicy, 
Dr Jan Niezgoda, dyr. Centr. Bibliot. Wojsk., z War- 
szawy, 
Paczosa z Poznania, 
Inż. Feliks Piestrek z Tarnowskich Gór, 
Prof. Uniw. Jagiellońskiego - dr Stanislaw Pigoń z Kra- 
kowe: 
rrZmuszony jestem na tej przynajmniej drodze przesłać 
Zakładowi zapewnienie jak najgłębszej wdzięczności, jakt 


13 stale żywi,! dla niego jako mej szkoły macierzystei. Ze 
wzruszeniem wspominam postaci czcigodnych mych nauczy" 
cieli, czy '0 zmarłych. z I. p. Dyrektorem J. Słołwińskim 
na czele, czy żywych i pracujących jeszcze z niesłabnę- 
cym zapałem w dziedzinie neuczenia czy nauki. Im to za... 
wdzięczam, ja i moi koledzy, że w ukole mieliśmy zawsze 
ełmosfer, szczerze polskiQ_ Głę:boko zapisały mi się w pa- 
mięci te wieczory 'rzeciomejowe. kiedy tłumnie zgroma- 
dzeni na rynku modliliśmy się słowami Mickiewicza ,,0 broń 
i orły narodowe". Gimnazjum neszemu, choć mielo na 
frenlonie wypisane "c. k:', winniśmy pierwsze zarzewia 
patriotyzmu. Z wdzi,!czności, dat temu musimy publiczne 
śwladecłwo. Toteż z okazji uroczystych dni rocznicowych 
pragnę wyrazić jak najszczersze życzenia, by Zakład nasz 
nadal jak najowocniej mógł pracoweć, służąc niezmierzch- 
łym ideBIom filBreckim: Ojczy.f:nie. Neuce. Cnocie. II 
Stanisłow Rutkowski z Siedlec, 
Prezes Sądu Nejwyższego, dr Słenisłew SierBdzki 
z Warszawy, 
Inż. Leon Skerieński, wiceprezes Izby Przem.-Handl. 
z Krekowa. 
Stryczniewicz z Warszawy. 
Dr S'enisław Sozański z D,browy T łlrnowskiej, 
Ks. Tomłlu Szurek z Pniku'u. 
Stanisław Szymański z Bydgoszczy, 
Ks. prob. WłBdysłew Turkiewicz z Hussowe, 
Notłlr. Włodzimierz Tymcik z Gr6dke Jagiellońskiego. 
Roman Voit. dyr. B. P.. z Tarnopole. 
Ks. prob. Eudokim Wosylczak z Tatarynowa, 
Mgr Jan Werbicki ze LwowłI, 
Dr Jan W,!grzyński z Zakopanego, 
Witold Zosel, em. prof., z Worszawy. 


Dnia następnego, tj. 6 czerwca, odprawiona zo- 
stała msza żałobna za poległych i zmarłych dy- 
rektorów, profesorów i uczniów Zakładu, którą 
celebrował ks. Ireneusz Kmiecik z Płazowa. Po 
nabożeństwie zjazdowcy złożyli wieniec na płycie 
Nieznanego 2:ołnierza. 
Zjazd Jubileuszowy zamkn
ł dyrektor Zakładu 
K. Płaczek dnia 6 czerwca o godz. 11. 


III. CZ
C IOW ARZVSKA I KOLE:tEf4SKA 


14 


Po akademii jubileuszowej odbył się wspólny 
obiad w auli i na korytarzu II piętra w gmachu 
gimnazjalnym. W obiedzie, który przygotował 
restaurator jasielski Jan Kosiba, a przy urządzeniu 
i podaniu jego w gmachu dopomogły wydatnie 
panie z Komitetu Rodzicielskiego i Wojskowego 
Przysposobienia Kobiet z dyrektorową Ł. Płacz- 
kową na czele, wzięło udział 280 uczestników 
Zjazdu. W czasie obiadu przygrywała orkiestra 
kolejowa, a w przerwach dyr. K. Płaczek odczy- 


tywał nadesłane depesze i listy gratulacyjne, 
przyjmowane przez zebranych gorącymi okla- 
skami. 
Wieczorem w salach "Sokoła" urządzono ze- 
branie towarzyskie z tańcami i z obficie wyposa- 
żonym bufetem, który zorganizowały panie z Ko- 
mitetu Rodzicielskiego Gimnazjum i Przysposo- 
bienia Wojskowego Kobiet. 
Dnia 5 czerwca po południu w gmachu gimna- 
zjum odbyło się zebranie Koła Jałlan, na które 
przybyło sporo uczestników Zjazdu zgłaszając 
swój udział i wpisując się na członków. Na ze- 
braniu tym wybrano nowy Zarząd i postanowiono 
ożywić działalność Koła. 
Z okazji Jubileuszu odbyły się równocześnie 
zjazdy koleżeńskie kilku rocznik6w maturzyst6w. 
W dniu 4 czerwca zebrali się maturzyści sprzed 
40 lat. Nabożeństwo odprawił w kaplicy gimna- 
zjalnej ks. kanonik Józef Swierz, proboszcz ze Sa- 
moklęsk, uczesłnik Zjazdu, po czym uczestnicy 
w liczbie dziewięciu, a mianowicie: Włodzimierz 
Kmicikiewicz, prof. dr Jan Kozak, Władysław Kra- 
jewski, Władysław Kreiter, em. dyr. Celestyn La- 
chowski, Marian Rylski, dr Władysław Dunin Rzu- 
chowski, ks. kanonik Józef Swierz i em. dyr. Józef 
Trojnar, obradowali w gmachu gimnazjum. 
Pozostałe trzy zjazdy koleżeńskie odbyły się 
w dniu 6 czerwca. Mszę św. odprawił w kaplicy 
gimnazjalnej ks. kanonik Franciszek Dygoń, pro- 
boszcz z Olszyn, po czym uczestnicy zgromadzili 
się w gmachu gimnazjum, a mianowicie: 


l) byli maturzyści sprzed 36 lat: 


KBrol Boczar. prof. gimn. z Krłlkowa. Alfred Chrusz- 
czewski. em. prok. B. G. K. ze Lwowa, ks. Ignacy Drozdo- 
wicz ze lmigrodu r dr Mieczysław Kosiński, lekarz orto- 
peda z KrakowłI. BohdBn Łuszczyński, prof. gimn. z Białej 
Krakowskiej, Ludwik Majchrowicz. insp. Rady Pow. z Chrza- 
nowa, ks. prob. Andrzej Paryś z Liszek, dr Stanisław Pa- 
włowski. prof. Uniw. Poznańskiego, ks. prob. Józef Rafa 
z Iwonicza i dr Fryderyk Weigl; 


2) byli maturzyści sprzed 30 lat wraz z profe- 
sorami: 


mgr Andrzej Baran (Beranowski), mjr Bud.. inż. Mieczy- 
sław Chrepek ze Lwowa, ks. prob. Frenciszek Dygań z Ol- 
szyn, dr Ignecy Dziedzic, adwokat z Torunia, prof. Klemens 
Hemmer, Kazimierz Kozłowski ze Stanisławowa, prof. Wła- 
dysław Krejewski. Ignacy Myśliwiec z Wieliczki. prof. Sta- 
nisław Pająk, Apolinary Rudnicki z Jasła, dr Fryderyk Ru- życzka, kler. S4du z Dukli, Gustaw Rybak z Jasła, pro/. 
dr Franciszek Smolka, mgr Fryderyk Spitzer-Tuchowski ze 
Lwowa i Tłldeusz Szeliski, prof. gimn. z Wedowici 


3) byli maturzyści sprzed 25 lat wraz z profe- 
sorami: 
ks. prob. Stanisław Cyran z Tyrawy Wołoskiej, ks. An- 
'oni Chodorski (dewniej Dusza), katecheta ze Slrzy.i:owlI, 
Wtadysław Foli., za". dyr. SkI. Kótek Roln. z J.sła, Jakub 
Kuska, em. prof. i kier. gimn., Nuchym Herman Olinar, 
urzędnik pryw. ze SosnowclI r Ignecy R4czka. u,z. B. P. 
z Jasła, prof. dr Franciszek Smalka, Tadeusz Wajda, kier. 
oddz. osobo Dyrekcji las. Państw. z Torunia, i dw6ch jesz- 
cze innych. 


Zjazdowcy-maturzyści z r. 1908 z okazji swego 
zebrania koleżeńskiego rozpoczęli poważniejszym 
datkiem zbiórkę na odnowienie wnętrza kaplicy 
gimnazjalnej, składając na fen cel kwotę 230 zł. 


IV. JUBILEUSZ BURSY I DRU2:YNY HARCERSKIEJ 


Z okazji przypadającego równocześnie 25-lecia 
poświęcenia i oddania do użytku młodzieży gim- 
nazjalnej Bursy im. A. Mickiewicza przemówił na 
akademii jubileuszowej prezes Tow. Opieki nad 
Młodzieżą Gimnazjalną, em. prof. gimn. jasiel- 
skiego i dyr. Składnicy Kół. Roln. w Jaśle - Se- 
bastian Drozd, który skreślił krótko historię po- 
wstania bursy i podniósł jej rolę. W związku z uro- 
czystościami jubileuszowymi dyr. K. Płaczek rzu- 
cił myśl zebrania funduszów na rozbudowę bursy 
przez dobudowanie II piętra lub skrzydła, co stało 
się palącą koniecznością wobec szczupłości obec- 
nego gmachu. 
Drużyna harcerska im. gen. J. Bema, obchodząc 
swój jubileusz równocześnie z jubileuszem gim- 
nazjum, zorganizowała obchód, w którym wzięły 
udział wszystkie drużyny jasielskie i kilka z po- 
bliskich miejscowości oraz z Gorlic i Krosna, o na- 
stępującym programie: 


SOBOTA 4 CZERWCA: 
godz. 15 - raport w obozie na stadionie i pod- 
niesienie sztandaru, 
15,15-19 - zlIjęcia obozowe, zakwa'erowlInie 
drużyn zamiejscowych, 
- capstrzyk. 
- ognisko harcerskie z gewęd4i 


19 
19,30 


NIEDZIELA S CZERWCA: 
godz. 6,30 - pobudka, 
9 - uroczyste nabożeństwo w keplicy gi- 
mnezjalnej, 


godza 10,15 - poświęcenie sztandaru, wbijanie 
gwoździ i wręczenie szhmdaru 
I Drużynie Harcerskiej im. gen. Jó- 
zefa Bema, 
10,30 - defilada drużyn harcerskich, 
1 1 - odmaszerowanie drużyn do obozu, 
11,30 - przyrzeczenie harcerskie. 
13,30-17 - zawody sportowe zespołów harcer- 
skich i uczniowskich z gimnazjum. 


Na uroczystym ognisku harcerskim w dniu 4 
czerwca wieczór wygłosił gawędę okolicznościo- 
wą pro/. Józef Kasprzak. Dnia zaś 5 czerwca po 
uroczystej sumie na dziedzińcu gimnazjalnym 
w obecności uczestników Zjazdu Jubileuszowego 
ks. Aleksander Gotfryd, kapelan harcerski, poświę- 
cił sztandar, jaki otrzymała drużyna z okazji swego 
jubileuszu. Sztandar wręczył drużynie inż. Jerzy 
Gigiel, harcmistrz i przewodniczący Koła Przyja- 
ciół Harcerzy, po czym wszystkie drużyny prze- 
defilowały i odeszły na stadion P. W. i W. F., 
gdzie w przeddzień rozbiły obóz i gdzie odby- 
wały się zawody sportowe między zespołami har- 
cerskimi a gimnazjalnymi. Spora liczba zjazdo- 
wców wzięła udział we wbijaniu gwożdzi do po- 
święconego sztandaru. Na akademii zaś jubileu- 
szowej inż. Jerzy Gigiel wygłosił okolicznościowe 
przemówienie. 


PRZEMÓWIENIE INt. J. GIGIELA 


IIŁ
cznie z 70-leciem Gimnazjum obchodzi swoje 25-le- 
cie I drużyna harcerska w Jaśle. We wrześniu roku ze- 
szlego minę/o 25 lat, jak garstka studentów gimnazjum ja- 
sielskiego utworzyła pod opiek4 prof. Kuchinki zas/ęp 
skautowy, p6źniej przetworzony w drużynę harcerskIJ na 
wz6r drużyn juz istniejIJcych wbwczas we Lwowie i Krako- 
wie. 
Ide4 przewodni4 ówczesnych skautów była wolna PoI- 
ska, do jej wolności się przyczynili. a niejeden własną 
krwi4 j4 wywalczył. W wolnej Polsce obC4 nazwę skauta 
zmieniono na harcerza. Z małych poczIJtków powstała 
wielka organizacja, która wzięła wzór ze skautingu l!Ingiel- 
skiego, lecz swemu ruchowi i swej pracy nl!ldala kierunek 
wybitnie polski, . nadto pogłębiła dodaj4c do ogólnego 
dorobku skl!lutowego nowe właściwości o swoistym pięlniea 
Obecnie ideIJ harcerzy jest tworzenie silnej i wielkiej Pol- 
ski przez poddl!lwlmie chł!lrł!lkteru hercerzy takiej kulturze, 
aby w nim znalazl się zaród bahaterskiego dla tej idei 
wysiłku. 
PodstewIJ więc ruchu hercerskiego była i jest s'użbe 
Bogu i Ojczyźnie. Idee hercerske nie skostniała w lor- 
mech, jest żywotne swę ektualności, i hermonijnie łęczy 
się z rzeczywistością Polski. Hercerstwo nie zl!IsklepiajIJc 
si, w granicach wieku wychowuje młodziez, a pracę mło- 


15 dego społeczeństwa przyczynia się do budowy wyzwo- 
lonej Polski. 
Drużyna harcerska gimnazjum 'utejszego, dzisiejsza ju- 
bilatka, ma za sobą nie tylko piękny w cyfr
 okres czasu, 
ale i przede wszystkim w czyny. Wychowała zas'ępy 
skaut6w-harcerzy, wychowała charaktery. Wszyscy poszli 
w iwia', jedni wywalczać Ojczyznę, później inni bronić jej 
granic. Gdy us'ały boje, część ich zosłała na pobojowi- 
skach, jako nieustanna s'raż Rzeczypospolitej, druga część 
wróciła, lIby w szarej, cichej prllcy kon'ynuowlIć życie idei 
harcerskich. Drużyna wyszłll z ram gimnazjum dajłc in- 
struktor6w dzielnych i wyrobionych, rozsianych po całej 
Polsce. A możliwe '0 było dzięki czynnej, wielkodusznej 
pomocy tak kolejnych dyrekcyj gimnazjum, jak i grona 
profesor6w. 
Jako delegat harcerstwa sktadam Dyrekcji gimnazjum 
i jego gronu profesorskiemu życzenia, by w dalszym cięgu 
roz'aczaj,c opiekę i dając pomoc nie zawiodly się na swych 


16 


harcerzach, ale przeciwnie z dum, pełn, radołci chlubić 
się mogły zastępami twerdych, mocnych charakterów, mło- 
dych duchem przez całe życie i pracujących dla wielkich 
i czys'ych idei, zawsze z Bogiem w sercu, dla Polski." 


Wieczorem 5 czerwca zwinięto obóz i drużyny 
rozjechały się, a miejscowi harcerze rozeszli się 
po zakończeniu zajęć harcerskich do domów. 


Tak wyglądały uroczystości jubileuszowe; jakie 
zaś wrażenia wywarły i jakie pozostawiły na ucze- 
stnikach wspomnienia, świadczą listy zjazdowców, 
z których wielu nadesłało po Zjeździe pisma gra- 
tulacyjne, nieraz rzewne, nil ręce przewodniczą- 
cego Komitetu, dyr. Kazimierza Płaczka. Spis uczestników Zjazdu 


(Spis obejmuje oficjalnych przedstawicieli Władz oraz 
osoby, które udział zgłosiły i wpłacity wymagan,! regula- 
minem ople'ę. Tytuły naukowe i urzędowe, zawód orillz 
miejsce pobytu podano wedle danych, dostarczonych Ko- 
mitelowi przy zgłoszeniu udziału, oraz na podstawie infor- 
macji Biura adresowego Komitetu.) 


Adamski Jan, wicedyr. K. K. 
O., Jasło 
Adamski Kazimierz, wlaśc. 
dóbr, Sieklówka 
Adamski S'enisłew, necz. 
wydz. Benku Roln., Lwów 
inż. Anisfeld Jen, Jedo 
Antosz Adam, UFZ. Banku 
Pol.. Sosnowiec 
Anlosz Bronisław, urz. po- 
cztowy, Jasło 
dr Appel Bernard, adw., Ja- 
sio 


Bagan Mieczysław. prof. 
gimn., Jeslo 
Salicki Roman, łlbsolw., Ja- 
sło 
Balon Adam, sędzia s'ldu 
apel., Kraków 
Bara Józef, urz. P. K. P., Ja- 
sto 
mjr eud. mg' Baranowski 
Andrzej (Bar.an), kier. 
Wojsk. S'Idu Rejon., Tar- 
nopol 
dr BBrdzik Franciszek, pry- 
mar. łl. zakt. psychiatr., 
Lubliniec 
Barneś Leszek, urz. magis'r., 
Jasło 
mgr Barnaś Zbigniew, sekr. 
Wydz. Pow., Jasło 
dr BBumring Izaak, denty- 
sta, Jasło 
o. Bednarz Dominik Słani- 
S'GW, kustosz kustodii 00. 
'rene., Poznań 
Selniak Micha', sędzie, Ja- 
sIo 
dr Berger Franciszek, lek. 
wet., Rzesz6w 
Bernacki Stanisław, prof. 
gimn., Nowy S4cZ 
mgr Bernacki Stefan, urz. 
Kur. O. S., Toruń 
Berner Emanuel, kupiec, Ja- 
sło 
dr Bezner bak, Tel-Aviv 
Bielecki Adam, asesor nol., 
Krosno 
Bielewicz Słenisłew, kier. 
kop., Harklowa 
dr Blidy Jan, lek. weter., t y- 
wiec 
Blidy Welerien, prof. gimn., 
Lwów 
inż. Blumenlhal Arlur, Kra- 
ków 
Bocheński Jakub, liter., Du- 
kla 


Sprawozdani. 70.I.cI. gimnazjum - J.slo 


Boczar Karol, prof. gimn., 
Kraków 
Bogaciewicz Feliks, naucz. 
gimn. kup., Jasło 
Bogaciewicz Karol, em. urz. 
skarb., JasIo 
Bogusławski 0110, Cieszyn 
Bohaczek Edmund, wtałc. 
dóbr, Frysztak 
dr Borula Joachim, wicedyr. 
Banku Pol., Rzesz6w 
Borula z Zamorskich Maria, 
Rzesz6w 
Bracik Marian, urz. K. K. O., 
J...to 
Brandhuber Jerzy, pro!. 
gimn., Jasło 
mgr Brllndys Jan, Wadowice 
Br4glewicz Roman, zarząd- 
ce las., Szydłowiec, pow. 
Mielec 
pputk. Br'lglewicz Tadeusz, 
S3 p. p., Stryj 
Breilmeier Kazimierz, em. 
prof. gimn.. Jasło 
ks. Bronisławski Józef, Trzci- 
nica 
dr Brożyna Edward. adw., 
Biecz 
Brzostek Rudolf, urz. nol., 
Jasło 
mgr Buczek Franciszek, sę- 
dzia, Uslrzyki Dolne 
ks. Buglewicz Eugeniusz, 
Kraczkowa k. Łańcula 
Bugno Slanisłew, em. si. re- 
ferendarz P. K. P" Slani- 
sławów 
Burbelka Michał, urz. Zerze 
Więz., Łuck 
Burda Józef, kpt., wójt, Sko- 
tyszyn 
ks. Bydoń Bronisław, We- 
sota k. Dynowa 
Był Antoni, lechn. poczt., 
Tarn6w 
ks. Był Tadeusz, Bukaczo- 
wce 


Cebula SIanisław, em. dyr. 
gimn., Odrzykoń 
dr Celnarowicz J., lekarz, 
Kraków 
mg' Chełmecki Slenisłew, 
naucz. gimn., Jarosław 
mgr Chetmecki Wtadysław, 
naucz. gimn., Kraków 
dr Chtap Jan, sędzia, Dukla 
ks. Chodorski Antoni (Du- 
sza), katecheta, Strzyżów 


Chodorski Bronisław, kom. 
skarb., Kraków 
inż. Chrepek Mieczysław, 
Lwów 
Chruszczewski Alfred, em. 
prok. B. G. K., Lwów 
ppułk. dypl. Ciba Ludwik, 
dow. 6 p. a. c., Lw6w 
pułk. Cymerman Stanisław, 
szef weleryn. D. O. K., 
Łódż 
ks. Cyran SIanisław, prob., 
Tyrawa Wotoska 
mgr Czelułnillk Frllnciszek, 
b. komornik, Jasło 
dr Cwiok Tadeusz, adwoklll, 
Krosno 


Dankmeier Hugo 
Dankmeier Ludwik 
D'Ib Leopold, kupiec, Jasło 
dr Dąb Naltali, lek., Biecz 
dr D'Imbski Rudolf, radca 
Prok. Gen.. Katowice 
inż. De Laveaux Adam, Li- 
pnica Dolna 
Dębicki Janusz, dyr. firmy 
uBristol", Warszllwa 
Diller Izrael, urz. pryw., Ja- 
sło 
Dobrowolny Augustyn, Bo- 
chnia 
Dranka Adam, Harklowa 
Drozd Sebastian, em. prof. 
gimn., dyr. SkI. K. R., Ja- 
sto 
Drozd Stanisław, urz. Skł. 
K. Roln., Jasło 
ks. Drozdowicz Ignacy. 2:mi- 
gród 
ks. Dulkiewicz Tadeusz, Ja- 
sło 
Du Vall Jerzy, abs., Jasło 
Dydyński Walerilln, leśn., 
R'Ibana k. Brodów 
ks. prob. Dygoń Franciszek, 
Olszyny 
ks. Dyka Michał, KlIzimierz 
Dolny 
Dyka Zygmunt, Białystok 
dr Dymnicki Jan, lek., Cho- 
rzów 
dr Dymnicki Stanisław, le- 
karz, Krosno 
inż. Dymnicki Tadeusz, Kry- 
nica 
ks. Dziadek Stanisław, prob., 
Balice k. Medyki 
dr Dziedzic Ignacy, lIdw., 
człon. Nacz. Rady Adw., 
Toruń 


kom. ppor. dr Eibel Ed- 
ward, lekarz. Gdynia 
mgr Elias6wna Sala, JlIsło 


Faliszek Walenly. wiceslero- 
sla, Jasło 


Fąfara Michał, dyr. gimn., 
Kobryń 
kpt. Fedorko Wilhelm, Ska- 
t.t 
Feliks Piolr, dyr. gimn., Or- 
łowa 
Feliks Wojciech, em. sędzia 
s. ep. Iw., Krllków 
Filipek Andrzej, prof. gimn., 
Kraków 
ks. Filipek Józef, kalecheta, 
Ottynia k. Stllnis'awowa 
Fornal Michał, urz. siar., JlI- 
sto 
Forscher Bernard, przem., 
Jasto 
ks. Forysiewicz Jakub, Gło- 
gów k. Rzeszowa 


por. Gabryszewski Aleksan- 
der, Warszawa 
dr Gabryszewski SIanisław, 
nolar., Jasło 
ini. Gabryszewski T adeu5Z, 
Krllków 
dr Gabryszewski Tadeusz, 
dyr. szp. pow., Zakopane 
mgr Gagalek Michał, urz. 
pryw., Jasło 
Gajda Józef, prof. gimn.. 
tory 
Gajewski Jan, prezes Sądu 
Okr., Równe 
Gajewski Michał. prof. gim- 
nllzjalny, Jasło 
mgr Gajewski Szczepan, 
naucz. gimn., Jasło 
Gałecki Włodzimierz, nacz. 
wydz. Kurat., Kraków 
ks. Garbacik Franciszek, 
prob.. Sieles% k. Łańculll 
Garbacik Tadeusz, urz. K. 
K. O., Jasio 
dr Garbaczyński Józef, pro- 
kur., Kraków 
dr Garbaczyński Piolr, nacz. 
sądu, Jasło 
Garduła Stanisław, notlIr., 
Grybów 
kpt. dr Geroch Jan, lekarz 
K. O. P., Nowoświęciany 
Goldfluss Michał, dyr. Tow. 
Kred., Jasło 
dr Goldschlag Fryderyk, le- 
karz, lw6w 
dr Goleń Józef. adw., Ja- 
sIo 
ks. Goleń Wojciech, Stryj 
Gonel Stanisław, Przemy- 
ślany 
Gorayski Adam, właściciel 
dóbr, Szebnie 
por. Gorczyca Adam, Rem- 
bertów 
mjr Gorgosz Wojciech, 
Warszawa 
ks. Gotfryd Aleksander, na- 
ucz. gimn., JlIsło 
inż. Gotlieb Ignacy, Jasło 


17 


2. dr Gotlieb Stanisław, adw., 
Jasto 
inż. Górka Henryk, Karp. 
InsI. Geol., Borysław 
G6rka Stanisław, naucz. 
gimn., Chorzów 
inż. G6rka Władysław, Ka- 
zimierz k. Strzemieszyc 
Grabschrift Herman, denty- 
sta, Jasło 
mgr Grołłen Anastazy, lIpl., 
Przemył! 
Grudniewicz Kazimierz, pro- 
fesor gimn., Jasło 
ks. dziek. Grzyb Wincenty, 
Jedlicze 
Gubała WładysławI urz. sk., 
Jasło 
GurbB Stanisław, lublin 


o. Haczela Peregryn, gwar- 
dian, Jasło 
H8jduk Franciszek. em. prof. 
gimn., Jasło 
Hammer Klemens. profesor 
gimn., lw6w 
Harmata Stanisław, starosta. 
Stryj 
Hefka Witold, kier. kop., 
Biecz 
dr Hoborski Antoni, prot. 
Ak. Górn., Kraków 
Hoffmann Jakub, poseł na 
sejm, Warszawa 


Igielski Wtadystaw, wizyta- 
tor, Katowice 
ks. Irzyk Feliks, Krosno 
Iwański Józef, Jasło 
Iwański Stanisław, em. urz. 
rafin., Krosno 


18 


mgr Jachna Józef, adw., Jasło 
Jagiełłowicz Kazimierz, ku- 
piec, Jasło 
Jagiełłowicz Mieczysław, 
kupiec, Jasło 
mgr JagiLuz Kazimierz, nacz. 
wydz. Dyr. P. K. P., Po- 
znań 
ks. dr Jałowy Józef, prof. 
gimn., Rzeszów 
Jamner Mojżesz, urz. pryw., 
Jasto 
Janrlówna Irena, naucz. 
gimn., Jasło 
Janicki Albin, Bielsko 
mjr mgr Jenecki Józef, 10 
p. a. c., Przemyśl 
inż. Jarek Stanisław, Jasło 
Jaromek Ignacy, naucz. gim- 
nazjalny, Jasło 
Jaśkiw Michał, naucz. gimn., 
Jasło 
Jedliński T., prof. gimn., 
Drohobycz 
Jedziniak Michał, urzędn. 
poczł., Nowy Zagórz 
Jodłowski-Kuchta Bernard, 
jun. huf. pr., Góry, pocz- 
ta Dębie 
Jurasz Jacek, student U. J. 
K., lw6w 


ks. Jurasz Szczepan. prob., 
Czerwonogr6d 
Jurasz Tadeusz, naucz. szk. 
roln., Dorotycze 
Jurasz Wojciech, wicepre- 
zes S. O., Tarnów 
Juruś Michał, kupiec, Gor- 
lice 
Juryś Jan, sekr. gminny, 
Brzosłek 


dr Kaczkowski Adolf, adw., 
Jasło 
Kaczkowski Jakub, api. sęd., 
Jasło 
dr Kaczmarczyk Jarosław, 
adw., Krynicll 
dr Kadyi Stanisław, lekarz 
okulista, Jasło 
mgr Kamuda Tadeusz, apI. 
not., Jasło 
Inż. Kaniowski Adam, lublin 
Kaniowski Tadeusz, dyr. 
gi mn., Drohobycz 
Kapa Władysław, notariusz. 
Krosno 
Karakiewicz Romem, nacz. 
eksp. P. K. P., Jasto 
Karakiewicz Stanisław, urz. 
Banku Pol., Gdańsk 
Karciński leon, dyr. kasy, 
Kraków 
dr Karpf Józef. adw., Jasło 
dr Karpf Maurycy, adw., Ja- 
"o 
Karpiniec Rudolf, prezes s. 
O., Cieszyn 
inż. Karpiński Adam, e T\- 
proł. Pol. lw., Pusz::zy- 
kowo k. Poznania 
Karpiński Andrzej, kupiec, 
Jasło 
dr Karpiński Stanisław, le- 
karz, Warszawa 
Kasprzak Józef, prof. gimn., 
Jasło 
Kawecki Adam, urz. sąd., 
Brzosłek 
ks. Kawecki Adam, kapel., 
Lwów 
Kaznowski Józef, urz. sąd., 
Zakopane 
Kiełbasa Stefan, urz. Banku 
Pol., Jasło 
Kierpiec Alfred, urz. prok., 
Tarnów 
mgr Kierpiec Michał, ase- 
sor not., Jasło 
dr Kiwała Jan, Częstochowa 
dr Kleczkowski Marian, 
nacz. S. Grodz., Tarnów 
inż. Klier Józef, Jasło 
mgr Kluska-Jaskólski Karol, 
lwów 
ks. Kmiecik Ireneusz, Pła- 
zów 
Knebel Aleksander, sędzia 
s. O., Jasto 
Kobylański Józef, urz. P. K. 
U., Jasło 
Kochański Władysław, st. 
ases. P. K. P., Warszawa 


Koczań Stanislaw, urz. B. 
P.. Warsz8wa 
Kolbusz Józef, prok. okr., 
Kraków 
ks. Kołeczek Ignacy. Koła- 
czyce 
Kołek Izydor, rolnik, Jasło 
inż. Kołek Jan, wicewoj. w 
st. spacz., Kraków 
Konopiński Tadeusz, Kra- 
ków 
Konstanłynowicz Jan, nof., 
Kulików k. Lwowa 
Koralewski Władysław, Nie- 
mir6w 
inż. Korlakowski Stanisław, 
szef wydz. hufy "Bail- 
don", Katowice 
Korsyka Antoni, urz. P. K. 
U., Jasło 
dr Kosiński Mieczysław, le- 
karz ortopeda, Krak6w 
Kosydar Józef, em. naucz. 
gimn., Jasło 
dr Kotlarski Jan, lek. wet., 
Jasło 
dr Kozak Jan, prof. U. J., 
Kraków 
Kozik Kazimierz. urz sad., 
Zakliczyn - 
Kozłowski Kazimierz, kontr. 
P. K. P., Stanisławów 
Kozub Marian, naucz. 
gimn., Jasło 
dr Kogel Emil. lekarz, Kra- 
ków 
Kogel Ignacy, st. U. J., Kra- 
ków 
dr Krajewski Kazimierz, 
naucz. gimn., Jasło 
Krajewski ludwik, proł. 
gimn., Jasło 
Kraiewski Władysław, em. 
prof. gimn., Rzesz6w 
Krementowski Teodor. dyr. 
kina "Czarodziej", Gdy- 
nia 
kpI. dr Krementowski Wło- 
dzimierz, Dep. Zdrowia 
M. S. W., Warszawa 
Krogulecki Roman, em. sę- 
dzia S. O., Przemyśl 
Król leon, prot. gimn., Jasło 
mgr Król Michał, koncyp. 
adw., Jasło 
dr Król Stefan, pow. lek. 
weter., Czortków 
kpt. dypl. Krupiczka Ta- 
deusz, Kraków 
mgr Krupiczkówna Zofia, 
Jasto 
Krygowski Juliusz, sekr. 
gimn.. Jasło 
Krzyszkowski Bronisław, 
urz. poczł., Jasło 
dr Krzyżanowski Józef, no- 
tariusz, Jasło 
dr Kucharczyk Kazimierz, 
lekarz. Katowice 
Kukuiski Adam, kupiec, Ka- 
towice 
mgr Kukuiski Stanisław, ku- 
piec, Jasio 


Kukuiski Władystaw, włale. 
zakl. fotogr., KryniclI 
mgr Kukuiski Władystaw, 
kupiec, Katowice 
dr Kukuiski Zbigniew, le- 
karz, Katowice 
dr Kukuiski Zygmunt, prof. 
u. Lub., Lublin 
Kula Stanisław, urz. pryw., 
Ulaszowice 
ks. Kulig Stanisław, lubla 
dr Kulczycki Kazimierz, 
adw., Jasło 
Kulczycki Seweryn, em. dyr. 
wydz. P. K. O., Legio- 
nowo 
Kulon Boleslaw, dyr. Banku 
Pol., Ostrów 
Kurcz Sł., Radom 
dr Kury"o Teofil, adw., 
Rawicz 
mgr Kusiak Adam, ases. 
noł., Bielsko 
Kusiak Marcin. dyr. Tow. 
Zal., Jasło 
Kuska Jakub, em. dyr. 
gimn., Jasio 
Kuska Witold, komor., Ty- 
czyn 
Kwaciszewski Jan, kontr. P. 
K. P., Nowy Sęcz 
rotm. Kwieciński Kazimierz, 
Warszawll 


lachowski Celestyn. em. 
dyr. gimn., Lw6w 
ks. laskoś Franciszek, Zar- 
szyn 
laskowski Konstanty, sekr. 
mag., Gorlice 
mgr lasocki Henryk, Jasło 
lasocki Stanisław, naucz. 
gimn. kup., Jasło 
lej pras Kazimierz, dyr. szk. 
powsz., Jasło 
dr lesikowski Jan, Łęki 
inż. Lesikowski Witold 
leszczyński Antoni, Jasło 
leśniak Sł., sędzia, Strzy- 
żów 
lewek Antoni, absolw., Ja- 
sto 
leżoń Henryk, stud., Jasło 
Libucl1aJan, urz. K. K. O., Jasło 
dr lipiński Maksymilian, 
adw., Jasło 
lisowski Jan, naucz. gimn., 
Jasto 
mgr lisowski Teodor, api. 
sąd., Jasło 
dr Lorens Antoni, lekarz, 
Krosno 
dr lorens Franciszek, le- 
karz, Krosno 
lorentz Jan, api. sąd., Jasło 
loreł Artur, em. starosta. 
lwów 
dr loret Sydon Maciej, em. 
radca poselstwa R. P., 
Rzym 
lubaś Franciszek, prof. 
gimn., Biała ks. Lutecki Wtadysław, Ja- 
rosław 


ppułk. Łopatkiewicz Karol, 
Krek6w 
Łukasiewicz Stanisław, Lu- 
bla 
luszczyński Bohdan, prof. 
gimn., Biała Krakowska 


Mechowicz Franciszek, 
Warszl!Iwa 
inż. Macudziński Shmisław, 
Jasto 
dr Majcherek Ludwik, 
naucz. gimn., Jasło 
Mejchrowicz Ludwik, insp. 
Rady Pow., Chrzan6w 
Majchrowicz Władysław, 
kier. kop., Jasło 
Majewski Andrzej Ignacy, 
prof. gimn., Sosnowiec 
dr Majewski Zenon, lekarz, 
Borysfaw 
Makowiecki Marian, em. 
nacz. poczf., Pasieczna 
kpt. Makuch Tadeusz, Lw6w 
mjr Małek AnIoni, Prze- 
myśl 
Meńkowski Czesław, dyr. 
Ubezp. Społ., Pozmlń 
MlIrcinkiewicz Józef. sekr. 
sąd., Jasło 
inż. MlIrczak Henryk. dyr. 
raiin., Glinik Mariampol. 
Maresch Rudolf, sekr. adm., 
Krak6w 
Meresz J6zef, komornik, 
Nowy Sącz 
Matuszewski Michał, "liCZ. 
urz. poczt.. Poznltń 
mgr Małuszkiewicz S'oni- 
sław, dyr. P. K. P., Lwów 
mg' Małuszkiewicz Tadeusz, 
dyr. P. K. P., Lw6w 
Matysik J6zef, prof. gimn., 
Chojnice 
mgr Matysik Tadeusz, apI. 
sąd., Jasło 
ks. mjr Małzner Stanisław, 
Lw6w 
Mazur Tomasz, em. urz. 
skarb.. Jasło 
dr Menasse Abraham, adw., 
Jasło 
dr Menasse Michał. adw., 
Ł6dż 
dr Menasse Nallali, edw.. 
Jasio 
dr Menasse-Iuckerowłl Ma- 
ria. lek, Jasło 
dr Mendys Michał, War- 
szawa 
mgr Mendys Wtadysław, 
adw.. Jasło 
dr Mełzger Adam, nacz. 
wydz. Okr. Izby Kontr. 
Pań., Poznań 
Michalski Edward, em. kpt., 
Jasło 
inż. Michalski-Tyralik Jan, 
Kostuchna 


Michałek Karol, absolw., 
Jasło 
Michniak Jan, urz. skarb.. 
Ł6dż 
Miętus Adam, prof. gimn.. 
Poznań 
inż. agron. Mika Tadeusz, 
lagórzany 
Minnicki Jerzy, kpt., Jasło 
ks. kan. Misiąg Franciszek, 
em. prof. gimn., Przemyśl 
Misiewicz Tadeusz, wł. dóbr. 
Pieleszki k. Włocławka 
Misiołek Stanisław, prof. 
gimn., Gorlice 
dr Mtodecki Edmund, 
Brześć n. Bugiem 
o. Młodecki Sebastian. 
Tarnobrzeg 
Młodecki Tadeusz, urz. P. 
W. P., Jasło 
dr Mokry Marian. adw., 
Jasto 
Moskwa Józef, Stanisławów 
Motoń Stanisław, urz. P. z. 
z. A., Mościce 
Mroczkowski Jan, urzędn. 
poczf., Jasło 
Mościński Gustaw, urz. P. 
W. P., Jasło 
Mściwujewski Mścislaw, 
naucz. gimn., Drohobycz 
dr Mściwujewski Seweryn, 
lekarz, Muszyna 
inż. Musiał Jan Witold, 
Krosno 
ks. prob. Myszkowski Ma- 
rian, Pielgrzymka 
Myśliwiec Ignacy, insp.okr. 
P. K. P., Wieliczka 


ks. Niemirski Tomasz. Kros- 
no 
ks. Niezgoda Piotr, gene- 
rał w st. spocz., Kraków 
Nowak Jan, Jasło 
Nowotarski MieczystlJw. 
insp. celny, Gdańsk 


dr Oberlaender Aleksander, 
T arn6w 
dr Oberlaender Natan, 
i!ldw., Kraków 
Oczkowski Kazimierz, kom. 
skarb., Gdynia 


dr Pajęk SIanisław, prof. 
gimn., lwów 
Palica Józef. urz. P. 8. R., 
Gdynie 
Palica Władysław, urz. P. 
B. R., Gdynia 
Panasowiec Tadeusz. ab- 
solwent, Krak6w 
ks. Papczyński Stanisław, 
prob., Łobozew, pow. 
Lesko 
ks. Paryś Andrzej, liszki k. 
Krakowa 
ks. dr Pasek Jan, em. prof. 
gimn.. Jasło 
kpt. Pesterczyk Adolf, Jasło 


ks. Pasternak Adam, prob., 
Btażowa k. Tyczyna 
mgr Pawlikowski Roman, 
Mielec 
Pawłowski Czesław, wlaśc. 
dóbr, Klecie 
dr Pawłowski Jan. notar., 
Krotoszyn 
Pawłowski Robert, wicedyr. 
Banku Pol., Tarnów 
dr Pawłowski Stanisław, 
prof. U. P., Poznań 
inż. agron. Pawłowski Wi- 
told, Klecie 
inż. Pec Piotr, Jasło 
dr Peters StanisłlJw, redak- 
tor, Kraków 
Piętkiewicz Kazimierz, not., 
Rohatyn 
kpt. Piesowicz Antoni, Uści- 
ług, pow. Włodzimierz 
inż. Piesłrak Feliks, em. sI. 
radca górn., Tarnowskie 
Góry 
Pietrzkiewicz Tadeusz, urz. 
P. K. P., Jasto 
Pietrzycki Eugeniusz. em. 
urz. monop. spir., Jasło 
Pietrzycki Eugeniusz, em. 
insp. sam., Wieliczka 
Piękoś Stanisław. Krosno 
ks. Pięta Piotr, kapel.. Łąka 
k. Rzeszowa 
Pięta Wojciech, dyr. kop., 
Potok, pow. Krosno 
dr Pigoń Stanisław, prof. 
U. J., Kraków 
Piszczek Józef, urz. mag.. 
Jasto 
Płaczek Kazimierz, dyr. 
gimn.. Jesło 
dr Płockier Izreel, edw.. 
Jasło 
Płockier Ludwik, Sanok 
Poliwka Stanisław, sędzia 
S. Grodzk., Leżajsk 
Popiołek Jerzy. absolw., 
Jasło 
Porade Bronisłew, epl. sęd., 
Jasło 
Posłuszny Jan. urz. sem., 
Jasło 
Pridon T edeusz, em. r8dca 
skarb., Łańcut 
kpI. Proń Bronisław, Ostrów 
Mazowiecka 
dr Proń Stanisław. bur- 
mistrz, Sokal 
inż. Pruchnik J6zef, b. min.. 
Warszaw8 
Przewłocki Julian. Zwierzy- 
niec n. Wieprzem 
ks. Przybyła Józef, Bogu- 
chwała k. Rzeszowa 
Przytęcki J6zef, wf. d6br, 
Łubno Szlacheckie 
Puc Władysław, Fryszlak 
dr Pudło Edward, adw., 
Krosno 
Pyrek Jan, em. prof. gimn., 
Jasło 
ks. dziek. Pyzik Ignacy, 
Pysznica k. Niska 


dr Raclawicki (Dutka) Mi- 
chał, st. radca magistr.. 
Kraków 
ks. Rafa J6zef, prob., Iwo- 
nicz 
mgr Raś Stanisław, urz. 
Min. Kom., WarszlJwlJ 
Raznowski Józef 
R
czka Ignacy, urz. Banku 
Pol., Jasło 
Rączka Józef Franciszek, 
naucz., Jasło 
Reger Bolesław, Jasło 
Rieger Paweł, lw6w 
Rola ludwik, wójt. lufowi- 
ska 
dr Rosenfe!d Ignacy, 8dw.. 
Jasło 
dr Rosner FlJbian, adw Jasło., 
Roziński Roman, nacz. st. 
kol., Herby 
mgr Rozpara Kezimierz, 
api. sęd., Jasło 
Rój Stanisław, sędzie, Piel- 
grzymka 
dr Różański Franciszek, mjr 
lekarz. Ulaszowice 
inż. Rubel Fryderyk, Jasło 
Rudnicki Apolinary, ref. 
star., Jasło 
ks. prob. Rudnicki Jan, 
Ciekli n 
Runicki Jakub, prof. gimn., 
Jasio 
dr Rużyczka Fryderyk, kier. 
sędu, Dukla 
Ryb?k ..Gustaw. urz. "Pol- 
mmu . Jasło 
Ryndak J6zef, urz. Banku 
Pol., Gniezno 
Rylski Marian, wł. d6br, 
Szalowa 
ks. Ryzner Jan, Humniska 
Rząca Henryk. em. sędzia 
okr., Jasło 
dr Rzuchowski Marian Du- 
nin, wf. d6br, Łukom, 
pow. Konin 
dr Rzuchowski Stanisław, 
prof. gimn., Ł6dż 
dr Rzuchowski Władysław 
Dunin. adw., Jasło 


Sadkowski Jerzy, Lw6w 
Sadowski Emil Jan. nacz. 
eksp. tow. P. K. P., Tar- 
nów 
Sanokowski Wawrzyniec. 
em. sędzia okręg., Jasło 
inż. Sapecki J8n, lesko 
dr Schauder Henryk. adw., 
Jasło 
dr Schonborn J6zef. adw., 
Jesto 
dr Seinwel Emanuel, Kra- 
k6w 
Serwański Józef. prof. gimn., 
Złocz6w 
Si biga Marian, prof. gimn.. 
Równe 
mgr Siekański Tadeusz, wi- 
cedyr. Izby Przem.-Han- 
dlowejt Sosnowiec 


19 


2. 20 


dr Sieradzki Stanisław Ar- 
lUf, prezes S4!du Najw., 
WlJrszaWIJ 
dr Sieradzki Włodzimierz, 
pro/. U. J. K., Lwów 
ks. kan. Skowron Ignacy, 
KołlJczyce 
Skóra Jan, nacz. poczty, 
lesko 
Skrudlik Eugeniusz, przem.. 
Jasło 
Smoleń Bronisław, em. UtZ. 
poczt., Jarosław 
dr Smolka Franciszek. prof., 
Lwów 
mgr Smulowicz Slanisłew, 
edw., Brzosłek 
Solacha J6zef, naucz., 
Grybów 
inż. Solarz Ignacy, dyr. 
Orko Uniw. Lud., Gać 
Sołek Michał, nacz. wydz. 
Izby Skarb., Lwów 
Sołtysik Ludwik, wf. realn., 
Jasto 
Sowiński Adolf (Sowiżrał), 
kontr. P. K. P., Siedlce 
Sowiński Jan, prof. gimn., 
Szczebrzeszyn 
Sowiński Wilhelm, Tarnow- 
skie Góry 
dr Spolski (Spiegel) Kazi- 
mierz. dyr. Tow. Ubezp., 
Warszawa 
Spólnik Wojciech, sekr. 
gm., Dębowiec 
Springer Tadeusz, lechn. 
denł., JlIsło 
Sroczyński Marian, kpt., wł. 
d6br, Gorajowice 
Słanula Wojciech, em. prof.. 
Jasto 
SIapiński Jan, b. poseł na 
sejm, Kraków 
Słaszkiewicz Rudolf, sł. rew. 
P. K. P., Kraków 
dr Steinhaus Hugo, prof. U. 
J. K., Lwów 
Stopowy Stanisław, kupiec, 
Jasło 
ks. Styś Stanisław, rektor 
kolegium 00. jezuit6w. 
Lublin 
Sypniak Franciszek, kier. 
szkoły, Koszyce Małe 
Syrek Frllnciszek, rlldca sk" 
Stanisławów 
Syrek Józef, em. nacz. 
poczł., Jarosław 
ks. Syzdek Michał, prob., 
Polna, p. Stróże 
inż. Szafrański Wilhelm, 
Stryj 
Szayna Tadeusz, prof. 
gimn., Brzeżany 
ks. Szczepanek Altred, prof. 
gimn., T yczyn 
ks. Szerlągowski Aleksan- 
der, prof. gimn., Jaworów 
Szeliski Tadeusz, prof. 
gimn., Wadowice 
Szerauc Edward, absolw"l 
Jasło 


ks. dr Szmyd Gerard, prob., 
kan. kap. Iw., Lwów 
Szochet Leopold, przem., 
Jasło 
Szochet Ludwik, przern., 
Jasło 
Szuba Leon, em. urz. skar- 
bowy, Jasio 
dr Szubarga Józef, lekarz, 
Iwonicz 
ks. Szubarga Wtadysław, 
Turbia, p. Rozwad6w 
Szurek Aleksander, Lwów 
inż. Szurek Michał, em. 
nadleśn., Wierchomla 
ks. Szurek T om8SZ, Pnikut, 
pow. Mościska 
mgr Szwaja Sł8nisław, adw., 
Krosno 
Szydłowski Michał, em. 
prof., Jasło 
inż. Szymański Adam, 
Murcki 
dr Szymański Antoni, lek. 
pow., Swięłochłowice 
dr Szymański J8n, st. asyst. 
klin. U. J. P., Warszawa 
Szymański Stanisław, em. 
dyr. P. K. O., Bydgoszcz 
ks. Smietana Jan, prof. 
gimn., Dynów 
ks. Swierz Józef, prob., 
Samoklęski, pow. Jasto 
Swirad Aleksander, lek. 
wet., Gorlice 
Swirad Józef, kier. szkoły, 
Stllre Sioło k. Lwowa 
mgr Swirad T lIdeusz, sędzill 
grodz., Radłów k. Mielca 


mgr Tarabuła Stanisław, 
naucz. gimn., Jasło 
T8rsa Jakub, em. st. radca 
skllrb., Kraków 
ks. kan. Telma Jan, Kroś- 
cienko Wyżne 
ks. Tęcza Władysław, prob., 
Jawiszowice 
mgr Toruń Adam, epl. not., 
Jasło 
Tota Karol, WlIrszlJwa 
Trojnar Józef, em. dyr. 
gimn.. Lwów 
mgr Truskolaska Jadwiga, 
naucz. gimn., Jasło 
Trybus Wincenty, kontr. 
poczt., Jasio 
Trynczyński Julian, Chrza- 
nów 
Trzeciak Jan, naucz., Swier- 
chowa, pow. Jasło 
Trznadel Władysław, sędzia 
sądu apet. Katowice 
Tułecki Jan, sędzia grodz., 
Łęczyca 
ks. prob. Turkiewicz Włady- 
sław, Hussów 
Twarduś Jan, insp. skarb., 
W'oszczowa 
Twarduś Kazimierz, sędzia, 
Jasło 
ks. Twaróg Jan, Sądkowa 


dr Typrowicz Władysław, 
nołar., Bydgoszcz 


Ulak Wilhelm, em. dyr. B. 
Pol., Kraków 
dr Usłyanowski Stanisław, 
b. wiceminister R. P., Za- 
kopane 


Voil Roman (Fojktel), dyr. 
B. P., Tarnopol 


Wachel Emil, sekr. gm., 
Jasło 
inż. Wachowski Marcin, Ja- 
sło 
Wajdll Stanisław, Warszawa 
Wajda Tadeusz, kier. oddz. 
Dyr. Lasów PańsIw., To- 
ruń 
Wajda Władysław, kier. 
szkoły, Cieklin 
mgr Waksmundzki Stani- 
S'lIW, adw., Jasło 
Walter Henryk, podprok., 
Nowy Sącz 
Walter Jerzy, słud., Poznań 
dr Wałęga Stanisław, le- 
karz, Borysław 
inż. Warzel Szymon, Gor- 
lice 
ks. Wasylczak Eudokim, gr. 
kat. prob., Tatarynów 
Wawszczak Franciszek, 
Brzosłek 
Wawszczak Kazimierz, Za- 
gnańsk k. Kielc 
Wawszczak Piołr, naucz. 
gimn., Jasło 
Wawszczak Stefan, Kozy 
dr Weigl Fryderyk, sędzia 
sądu apel., Lwów 
dr Weigl Rudolf, prof. U. 
J. K., Lwów 
dr Weiss Ignacy, notariusz, 
Jabtonów 
dr Welteld Fischel, adw., 
Jasło 
mgr Welfeld Zenon, konc. 
edw., Jasło 
dr Welfeldówna Klementy- 
na, lek., Jasło 
mgr Werbicki Jan, b. kand. 
adw., Lwów 
ks. Węgrzyn Józef, Bobrek 
k. Oświęcimia 
Węgrzyniak Stanisław, apI. 
sąd., Jasło 
dr Wierdak Szymon, prof. 
Pol. Lw., Lwów 
Willner Aleksander, b. 
prezyd. miasta, b. prezes 
zarz. fabr., Sosnowiec 
dr Wilusz Jan, adw., Jasło 
dr Wilusz Juliusz, notariusz, 
Kildowice 
ks. Winnicki Franciszek, 
prof., Przemyśl 
dr Wistreich Artur, przam., 
Kraków 
dr Wistreich Dawid, przem., 
Kraków 


Wistreich Emanuel, przem., 
Kraków 
dr Wistreich Jakub, lekarz, 
Kraków 
dr Wistreich Stanisław, ku- 
piec, Jasło 
Wisz Tadeusz, jun. huf. 
pracy, Dębie nad Nerem 
Wiśniewski J6zef, naucz., 
Wilkowisko 
Wiśniowski Józef, liter., em. 
prof. gimn., Kraków 
mgr Witkoś Józef, refer. 
poczt., Lublin 
ks. Wiłkoś Tadeusz, prob., 
Wietrzno k. Dukli 
dr Wi"ig Witold, przem., 
Harklowa 
Wodyński Adam, kupiec, 
Jasio 
Wodyński Feliks, student, 
Jasło 
Wojna Leopold, dyr. Izby 
Skarb., Kielce 
Wojnar Kasper, ppułk. w 
sł. spocz.. Warszawa 
inż. Wojnarski Tadeusz, Ja- 
sło 
ks. Wolski Franciszek, pre- 
pozyt, Tyczyn 
ks. kan. Wolski Jan, Chyrów 
Wolski Stanisław, rzem., 
Jasło 
Wójcik Antoni, sekr. gm. 
zb., Ulaszowice 
inż. Wójcik Roman. Kielce 
Wójcik Stanisław, Nowy 
Sącz 
dr Wronke Julian, edwok., 
Mielec 
ks. Wroński Władysław, 
Humniska 
Wroński Władysław, asysł. 
P. K. P., Lublin 


Zaj,c Hieronim, insp. roi. JasIo 
ks. Zajchowski Józef, inf., 
Lwów 
dr Zaufal Franciszek, urz. 
Najw. Izby Kontr. PańsI., 
Warszawa 
mgr Zaufal Józef, urz. dy- 
rekcji P. K. P., Kraków 
ks. Zawiślak Józef, Bruch- 
nal, p. Jawor6w 
Ząbek Kazimierz, urz. Sądu 
Okr., Jasło 
dr Ziemnowicz Władysław, 
lekarz, JlIsło 
Zio'owski Kazimierz, pod- 
insp. P. P., Łuck 
Zimek Jan, absolw., Jasło 
mgr Zintel Jerzy, Kraków 
Zosel Witold, em. prof. 
gimn., Warszawa 
inż. Zossel Ignacy, Jl!Is'o 
dr Zucker Emllnuel, lekarz, 
Jl!Isło 


laro"e Karol, kier. kop., 
Harklowa 
lychiewicz Emil, dyr. Ks. 
Atlas, Lwów Uzupełnienia 


Mjr Antoni Marek 
Krótki rys historii męskiej drutyny skautowej Im. gen. Józefa Bema w Jaśle.) 


Rzucona przez dh. Andrzeja Małkowskiego 
w 1911 r. idea skautowa natrafiła wśród młodzieży 
męskiej Gimnazjum w Jaśle na podatny grunt. Od 
szeregu lat już młodzież gimnazjalna pracowała 
nad sobą w konspiracyjnych niepodległościowych 
kołach samokształceniowych, posiadała własną 
tajną bibliotekę, prenumerowała i czytywała tajne 
pisma niepodległościowe. Młodzieńcze serca pa- 
łały więc od dawna tajoną tęsknotą do czynnego 
służenja ojczyźnie, do walki o jej Niepodległość. 
W nowej idei skautowej widziały niepodległo- 
ściowe rzesze młodzieży środek do przygotowa- 
nia się do tej walki. Nic też dziwnego, że w gro- 
nie tej młodzieży powstała samorzutna myśl za- 
łożenia drużyny skautowej, złożonej z młodzieży 
gimnazjum męskiego w Jaśle. Drużynę taką sa- 
mozwańczą założono w październiku 1911 r., 
a współzałożycielami jej byli: dh Zygmunt Gold- 
szlag, Edward Michalski i Antoni Małek (było 
współzałożycieli więcej, ale niestety, te tylko na- 
zwiska utkwiły mi po dziś dzień w pamięci). Za- 
łożona drużyna przybrała nazwę im. gen. Józefa 
Bema. 
Zgłosiła się do tej drużyny stosunkowo duża 
ilość ochotników. Jedni traktowali ten ruch jako 
nowy sport, inni jako modną zabawkę, nieliczna 
zaś garstka pracowników niepodległościowych 
uważała skauting za 
rodek do przygotowania mo- 
ralnego i fizycznego przyszłych bojowników o nie- 
podległość. Z tą garstką spotkał się w czasie 
swego pobytu w Jaśle dh Andrzej Małkowski 
w dniu 29/X 1911 r. w "pokoju studenckim", 
a spotkanie to w numerze 4. "SKAUTA" z dnia 
l/XII 1911 r. tak opisał: 
"W Jaśle, gdzie na odczyt (29 X) zebrało się 
około 220 osób, zastałem już dwa patrole skau- 
towe, które powstały samorzutnie i dobrze wzięły 
się do pracy. W Jaśle nie znalazłem starszego in- 
struktora dla drużyny skautowej, na mocy więc 
organizilcji sokolej komendę nad nią obejmie Na- 
czelnik Gniazda. Za to niezapomniane są dla mnie 


0) Przedruk z czasopisma "Skaut' - jednodni6wka 
Zjazdu Harcerzy z czasów walk o Niepodleglość, 1911-1936, 
Lw6w, 23-24 majll 1936. 


te dwie godziny, które spędziłem z kilkunastu 
młodymi w ..pokoju studenckim", gdzie w czasie 
pogawędki o wielu sprawach i o narodowej pracy 
poznałem mych nowych przyjació"" 
Grupa tych właśnie ludzi uchwyciła też ster 
rządów w drużynie i nadawała jej pracy włilściwe 
piętno. W pierwszych miesiącach naszego istnie- 
nia nikt się naszą drużyną nie interesowa t, czym 
się wcale nie martwiliśmYr ufni we własne siły 
i we własne zapatrzeni cele. Z biegiem czasu 
jednak i dalszym rozrostem ruchu skautowego za- 
częło się drużyną interesować Towarzystwo Gim- 
nastyczne "Sokół", które przygarnęło drużynę pod 
swe opiekuńcze skrzydła udzielając jej pomiesz- 
czeń w swoim gmachu oraz pomocy moralnej 
i materialnej, a ponadto zainteresowały się naszą 
drużyną władze szkolne. Z ramienia Tow. Gimn. 
..Sokół" protektorami ruchu skautowego byli: pre- 
zes Tow. dr Wilusz i naczelnik Gniazda sokolego 
prof. Kuzian. 
Z ramienia władz szkolnych cieszyła się nasza 
drużyna życzliwym poparciem dyrektora gimna- 
zjum Kazimierza Midowicza oraz prof. Zintla. Dy- 
rektor gimnazjum na "oficjalnego" drużynowego 
wyznaczył prof. Tadeusza Kuchinkę, bo tak na- 
kazywaly przepisy szkolne. Na wyborze tym dru- 
żyna wiele zyskała. Podczas gdy w innych za- 
kładach "oficjalni" drużynowi czy też opiekun 
drużyny profesor czuwał, by się w drużynie nic 
nie działo wbrew austriackim przepisom szkol- 
nym, to pro!. Kuchinka był naszym nie tylko "ofi- 
cjalnym", ale i duchowym drużynowym. Otilczał 
drużynę swą opieką, udzielał rad, prowadził ga- 
wędy skautowe, zamykał oczy na wiele rzeczy, 
których jako c. k. profesor widzieć nie powinien, 
jednym słowem, był w naj korzystniej pojętym 
znaczeniu opiekunem drużyny. W takich warun- 
kach żyła drużyna i pracowała podwójnym ży- 
ciem: "oficjalnym" dla wszystkich druh6w i świata 
zewnętrznego i życiem ..zakonspirowanym", któ- 
rym żyła i pracowała wybrana grupa kandydatów 
na bojowników niepodległościowych. W oficjal- 
nej pracy drużyny poznawało się myśli i chara- 
ktery jej członk6w, a z nich wybierało się człon- 


21 ków do pracy głębszej, tajnej i niepodległościo- 
wej. Grupa tzw. tajnych skautów pracowała także 
poza drużyną skautową na terenie całego gimna- 
zjum, w czytelni uczniowskiej, w jawnej biblio- 
tece uczniowskiej, kole abstynent6w, Lidze po- 
pierania przemysłu krajowego, Towarzystwie 
ochrony zwierząt, wszędzie wtykając swych człon- 
ków, a z nimi i swoje trzy grosze, wszędzie prze- 
mycając pomiędzy oficjalnymi hasłami statutowy- 
mi hasła zbrojnej walki o Niepodległość. Praco- 
wać musiało się jednak ostrożnie, bo oczy i uszy 
prowokatorów i szpiclów austriackich węszyły 
wszystko i wszędzie. Nic też dziwnego, że w tak 
nastawionej drużynie zwracało się główni! uwagę 
na treść pracy, a nie na formę, stąd też i główna 
praca odbywała się cicho r bez rozgłosu, w pod- 
ziemiach raczej i bez reklamy. 
Krótkie sprawozdania z pracy drużyny jasiel- 
skiej były umieszczane w "Skaucie" w Nr z dnia 


5 XII 1911 r., Nr 6 z dnia 8 I 1912 r., Nr 14 z dnia 
l V 1912 r., Nr 9 z dnia 22 I 1913 r., Nr 5 z dnia 
5 X 1913 r. 
Organizacja drużyny w roku 1914 przedsta- 
wiała się następująco: 
drużynowy - prof. Tadeusz Kuchinka, 
zastępca druż. - Antoni Małek, 
gospodarz - Edward Michalski, 
sekretarz - Józef Godzisz, 
bibliotekarz - Spiegel. 
Kramik skautowy prowadzili: Lichnowski, Małe- 
cki, Strzałkowski, Maresz, Górka, Potyrała. Dru- 
żyna liczyła 90 członków. W maju 1914 r. odbyła 
się lustracja drużyny przez delegata Związku Na- 
czelnictwa Skaut. dha Ignacego Kozielewskiego 
i stwierdziła dobry rozwój drużyny. W chwili wy- 
buchu wojny światowej bardzo wielu naszych dru- 
hów zasiliło szeregi bojowników o Niepodległość 
w legionach Polskich. 


Uzupełnienie do wykazu profesorów Zakładu po roku 1915-16 
Kosydar Józef 


Uzupełnienia do wykazu ucznl6w klas ósmych 
t88S t90t 
Dębrowski Wincenty Szymczyk J6zef 
Knurek Sfenislaw 
Koś Franciszek 
Kusiak Marcin 
PelczlJr Stanisław 
Przyłęcki J6zef 
Rylski Stanisław 
S'aniszewski Julil!ln 
Wolak Stanisław 
Wójtowicz Jakub 


ta76/7 
Humiecki Łucjen, fi nie Józef 
ta77 la 
Koźmien Jen 
Miszczak r ił nie Misz'ag 
ta7a/9 
Filipek Michał 
taao/at 
Królicki Stanistaw 
taaJ 
Czyczyłowicz Szymon 
Dzianolt Jan Kanty 
Dzidl!l Stanisław 
Filipowicz Andrzej 
G6rski Wojciech 
Grodzicki Stanisław 
Groniecki ludwik 
Kirchmayer Adam 
KonopBcki Słanisłew 
Lindenbaum Mojżesz 
Merenl!l Juliłłn 
Nawrocki Jan 
Oberc Adam 
Ochwat Józef 
Owczarski Jen 
Pir6g Daniel 
Przybylski Jan 
Romer Konstanty 
Rzońca Władystaw 
Stańko Antoni 
Urban J6zet 
Urban Ludwik 
Wobr Artur 


22 


ta84 
Klier Leopold 


taB6 
Borek. li nie Burek 
Rachwaf Frllnciszek 
Szuber Jan 


tBB7 
Bogaczyk Piotr 
S81amon Włodzimierz 


ta90 
Gużkowski, a nie Gruźko.. 
wski 
Rieger Paweł 
tB9t 
Słarzeński, li nie Słarzeński 
tB91 
Chylak Anatoli, a nie An- 
toni 


ta96 
Kozak Stanisław 
tB9B 
Chmielowiec. li nie Chmie- 
lowicz 


tB99 
Urbanek J6zet 


t 901/J 
Morgonowski Szulim 
Sołtysik Wtadysław, a 
Mieczysław 


t90J/4 
Bock Gabriel 


t904/S 
Berger. li nie Borget 
Mariiczak, a nie Mariłczak 
Maritczak Włodzimierz 
SlInokowski. a nie Sosnko- 
wski 


t90S/6 
Pindela Ludwik 
Szmyd Gerard. li nie Ed- 
ward 


t906/7 
Budowski Kazimierz 


t 90B/9 
Sapecki. a nie Sajecki 


t9tO/U 
Faliszek, a nie Filipek 
t9U/n 
Matuszewski Aleksander 


t9U/U 
Kurcz t a nie Kurz 


t9u/ta 
Solecki Stanisław 


t9tB/t9 
Maguder, a nie Maguda 
Szlęzak J6zef, a nie Ludwik 
Wilczakiewicz. III nie KilczlII- 
kiewicz 


nie 


t 910/1t 
Byczek Władystaw 
Kielar Mieczysław 
Kielar Antoni, e nie Edward 
Kowalski Eugeniusz 
Kucharski Antoni 
Lusthaus Benedykt 
Orłowski Stanisław 
Patlewicz Zygmunt 
Rychlik Stanisław 
Rzepecki Bolesław, fi nie 
Władysław 
Swierszcz Franciszek 
Trembałowicz Włodzimierz 
Wilczer Oskar 
Windisch Harry 
t91S/16 
Bezoer, II nie Berner 
t 916/17 
Stefaniuk, a nie Stefanik 
t917/1B 
Aschheim Markus 
t91B/19 
Langenberger Edward 
Łoś Jan 
t 919/JO 
Szerlęg, a nie Szelęg 
t9JS/J6 
Paulo, e nie Peolo 
Wisz Bolesław Indeks osób 


(Indeks nie obejmuje osób, pomieszczonych w Spisie 
uczestników Zjazdu i w uzupełnieniach do wykazu ucz- 
ni6w klas 6smych). 


Adamski Jan 3 
Bagan Mieczysław 4 
Bara J6zeł 4 
mgr Baran (Baranowski) 
Andrzej 14 
ks. bp dr Barda Franciszek 
6 
mgr Barnaś Zbigniew 3 
Belniak Michał 4 
gen. Bem J6zef 3, S, I S, 
21 
por. Bernacki Stefan 13 
Bilas Rokisław 13 
Błażejczyk 6 
Boczar Karol 14 
Bracik Maril!ln 4, 6 
Brandhuber Jerzy 3, S 
Breitmeier Kazimierz 4 
Bryda Władystaw 13 
ks. Chodorski (Dusza) An- 
toni 15 
Chopin Fryderyk 6 
inż. Chrepek Mieczysław 
14 
Chruszczewski Alfred 14 
ppułk. Ciba Ludwik 13 
Cozel Adam 13 
ks. Cyran Stanisław l S 
Drozd Sebastian 4, 6, I S 
ks. Drozdowicz Ignacy 14 
ks. Dygoń Franciszek 14 
ks. Dziadek Stanisław 13 
dr Dziedzic Ignacy 14 
Ergene 8 
Faliszek Walenty 6 
Folia Władysław 15 
Gajdzicki Jan S 
Gajewski Michał 4 
Gałecki Włodzimierz 6, 10 
Garbacik Tadeusz 4, 6 
inż. Gigiel Jerzy 6, I S 
Gładyszowski dyr. 13 
Godzisz Józef 22 
Goldszlag Zygmunt 21 
Goleń 13 
ks. Gotfryd Aleksander 4, 
6, 8, 15 
Górka 22 
b. Grochowski Jan 13 
Grudniewicz Kazimierz 3, 10 
Hajduk Franciszek 3, 4, S 
Hammer Klemens 14 


mgr Jachna J6zef 4 
Jandówna Irena 4 
Jaromek Ignacy 3 
Jarzyna 13 
Jaślar Zygmunt 4 
Język Emil 13 
dr Kaczkowski Adolf 4 
mgr Kamuda Tadeusz 3 
Karakiewicz Roman 3, S 
Karpiński Andrzej II 
Kasprzak Józef 4, S, I S 
Kietbasa Stefan 3 
mgr Kierpiec Michał 3, 4 
Kmicikiewicz Włodzimierz 
14 
ks. Kmiecik Ireneusz 14 
Kolbusz J6zef 13 
Konior 8 
Koralewski Antoni 8 
Kosiba Jan 6, 14 
dr Kosiński Mieczysław 14 
dr Kotlarski Jan 3 
dr Kozak Jan 14 
Kozielewski Ignacy 22 
Kozłowski Kazimierz 14 
Kozub Marian 3, S 
dr Krajewski Kazimierz 4 , S 
Krajewski Ludwik 4 
Krajewski Władysław 14 
Kreiter Władysław 14 
Kr61 Leon 3, 10 
mgr Krupiczkówna Zofia 3, 
4 
Krygowski Juliusz 3, 4 
dr Krzyżanowski J6zef 6, 10 
Kuchinka Tadeusz 13, 15, 
21, 22 
dr Kulczycki Kazimierz 4 
Kury"o Zenon 13 
Kusiak Marcin 3 
Kuska Jakub 3, 4, l S 
Kuzian Włodzimierz 21 
Kuźniarski Stanisław 8 
Kwaciszewski Jan 13 
ks. Kwolek Antoni 6 


Lachowski Celestyn 14 
mgr Lasocki Henryk 4 
Leszczyński Stanistaw II 
Lichnowski 22 
dr Lipiński Maksymilian 4 
Lisowski Jan 3 
dr Loret Maciej 13 
dr lęcki Mieczysław 6 
luszczyński Bohdan 14 


dr Majcherek Ludwik 4 
Majchrowicz Ludwik 14 
Małecki 22 
mjr Małek Antoni S, 21,22 
Małkowski Andrzej 21 
Mańkowski Czesław 13 
Maresz 22 
dr Mazurkiewicz Stanisław 
6 
dr Mendys Michał 13 
mgr Mendys Władysław 
3, 4 
Michalski Edward 21, 22 
Mickiewicz Adam 3, 1" 14. 
15 
Midowicz Kazimierz 21 
Minnicki Jerzy 3 
Misiewicz Tadeusz 13 
Moniuszko Stanisław 6 
Prez. dr Mościcki Ignacy 13 
Myśliwiec Ignacy 14 
ks. Myśliwy J6zef 13 
My tar Kazimierz S 
dr Niezgoda Jan 13 
ks. gen. Niezgoda Piotr 8 
Oliner Nuchym Herman I S 
Paczosa Franciszek 13 
Pajęk Stanisław 14 
ks. Paryś Andrzej 14 
ks. dr Pasek Jan 4 
dr Pawłowski Stanisław 3, 
4, 14 
inż. Piestrak Feliks 13 
dr Pigoń Stanisław 13 
Płaczek Kazimierz 3, 4 , 6, 

 1
 1
 1
 1
 16 
Płaczkowa lucja 6, 14 
Popiotek Jerzy 8, 12 
Potyrała 22 
Prosnak 8 
Przyłęcki Józef S 
Pyrek Jan 4 
ks. Rafa Józef 14 
Ręczka Ignacy 3, I S 
Reger Bolesław 3 
dr Różański Franciszek 4 
Rudnicki Apolinary 14 
Runicki Jakub 4 
Rutkowski Stanisław 14 
dr Rużyczka Fryderyk 14 
Rybak Gustaw I S 
Rylski Marian 14 
Rzęca Henryk 4 
ks. Rzońca Bertłomiej S 
dr Rzuchowski Władysław 
Dunin 14 
Sanokowski Wawrzyniec 4 
Saphier Roman 11 


dr Schonborn J6zef 3 
Sienkiewicz Klemens 11 
dr Sieradzki Stanisław 14 
inż.Skarżeński Leon 14 
Słotwińska Maria 13 
Słotwiński J6zef II, 14 
dr Smolka Franciszek 15 
dr Sozański Stanisław 14 
Spiegel 22 
mgr Spitzer-Tuchowski Fry- 
deryk I S 
Sroczyński Tadeusz 6 
Stanula Wojciech 3 
Staśko J6zef 13 
Stryczniewicz 14 
Slrzałkowski 22 
Stypiński J6zef 6, 10, 13 
Szeliski Tadeusz 15 
ks. dr Szmyd Gerard 8 
ks. Szurek Tomasz 14 
Szydtowski Michał 4 
Szymański Stanisław 14 
Slósarczyk Tadeusz 13 
Marsz. Smigły-Rydz Edward 
13 
ks. Swierz J6zef 14 
Min. dr Swiętosławski Woj- 
ciech 13 
mgr Toruń Adam 3 
Trojnar J6zef 14 
mgr Truskolaska Jadwiga 4 
ks. Turkiewicz Władysław 14 
Tusiński Stanisław 4 
Twarduś Kazimierz 3 
Tymcik Włodzimierz 14 
dr Tymiński J6zef 6 
dr Ustyanowski Stanisław 6, 
8, 13 
Voit Roman 14 
Wajda Tadeusz 15 
mgr Waksmundzki Stani- 
staw 3, 8, 13 
Wanic Włodzimierz 8, 13 
ks. Wasylczak Eudokim 14 
Wawszczak Piołr 3 
dr Weigl Fryderyk 14 
dr Welfeld Fischel 4 
mgr Werbicki Jan 14 
dr Węgrzyński Jan 14 
dr Wilusz Jan 4, 8, 10, 21 
Wodyński Adam 3, 4 
św. Wojciech 5, 10 
Zajęc Hieronim 4 
Zintel Adolf 21 
Zosel Witold 14 
inż. Zossel Ignacy 3 
dr 2elazny Józef 6 


Walniejsze poprawki w Księdze Pamiątkowej 


str. 9, lew6 kolumna, wiersz 9 od góry zamiast Trustolaskiego ma być Truskolaskiego 
sir. 12, S od dołu 1884 ma być 1874 
str. 13, n 4 n góry 1884 n n 1874 
str. 27, prawa 8 n dołu Barcik ma być Bardzik 
str. 108, 20 n dołu Hata ma być Chata 23 
str. 127, Barcik ma być Bardzik Spis treści 


Sir. 


Przygotowanie obchodu 3 


Program obchodu 6 
Staty.tyka ucze.tnik6w Zjazdu 7 


Uroczystości 8 


Kazanie h. gen. P. Niezgody 8 
Przemówienie dra J. Witusza 10 
Przemówienie J. Papiorka 12 
Przemówienie W. Wanice. 13 


Część towarzyska i koleżeńska 14 
Jubileusz Bursy i drużyny harcerskiej 15 


Przemówienie inż. J. Gigiela 1 S 


Spis uczestników Zjazdu 17 
Uzupelnienia 21 


Krótki rys historii rnęskiei drużyny skautowej im. gen. J. Bema 
mjr Antoni Matek 21 
Uzupełnienie do wykazu profesorów Zakładu i uczniów kllls ósmych 22 


Indeks osób 23 


Ważniejsze poprawki w Księdze Pamiątkowej 23 Spis treści 


Sir. 


Przygotowanie obchodu 3 


Program obchodu 6 
Staty.tyka ucze.tnik6w Zjazdu 7 


Uroczystości 8 


Kazanie h. gen. P. Niezgody 8 
Przemówienie dra J. Witusza 10 
Przemówienie J. Papiorka 12 
Przemówienie W. Wanice. 13 


Część towarzyska i koleżeńska 14 
Jubileusz Bursy i drużyny harcerskiej 15 


Przemówienie inż. J. Gigiela 1 S 


Spis uczestników Zjazdu 17 
Uzupelnienia 21 


Krótki rys historii rnęskiei drużyny skautowej im. gen. J. Bema 
mjr Antoni Matek 21 
Uzupełnienie do wykazu profesorów Zakładu i uczniów kllls ósmych 22 


Indeks osób 23 


Ważniejsze poprawki w Księdze Pamiątkowej 23